Άρθρο 10: Στελέχωση

1. Τα Τμήματα που υπάγονται στο Ε.Σ.Κ.Ε.Ε.Σ. στελεχώνονται από ένστολο ή πολιτικό προσωπικό που μετατάσσεται, μεταφέρεται ή αποσπάται από τις υπαγόμενες στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη Υπηρεσίες ή εποπτευόμενους από αυτό φορείς, καθώς και από Υπηρεσίες του Δημοσίου, του ευρύτερου δημόσιου τομέα ή ΝΠΔΔ, σύμφωνα με το άρθρο 2 του ν. 3861/2010 (Α΄ 112).
2. Οι αποσπάσεις του προσωπικού για τη στελέχωση των Τμημάτων της παρ. 1 διενεργούνται και ανανεώνονται με κοινή απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και του συναρμόδιου Υπουργού, μετά από πρόταση του Προϊσταμένου του Ε.Σ.Κ.Ε.Ε.Σ., κατά παρέκκλιση από κάθε γενική ή ειδική διάταξη. Μετατάξεις προσωπικού που υπηρετεί σε καταργούμενους ή συγχωνευόμενους φορείς του Δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα προς τα Τμήματα της παρ. 1 διενεργούνται κατά προτεραιότητα.
3. Αρμόδια για τα θέματα του πολιτικού προσωπικού είναι τα υπηρεσιακά συμβούλια που είναι αρμόδια για τους πολιτικούς υπαλλήλους του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη. Για την αξιολόγηση, τον πειθαρχικό έλεγχο και άλλα συναφή με την υπηρεσιακή κατάσταση του πολιτικού προσωπικού ζητήματα εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 3528/2007 (Α` 26), όπως ισχύουν κάθε φορά.
4. Οι εκθέσεις αξιολόγησης του ένστολου προσωπικού συντάσσονται από τον ανώτερο ή αρχαιότερο του αξιολογούμενου Αξιωματικό του οικείου Σώματος που υπηρετεί στο Τμήμα, σύμφωνα με τις ισχύουσες για το Σώμα αυτό διατάξεις. Η έκθεση αξιολόγησης υπόκειται σε γνωμάτευση από τον Αξιωματικό που είναι αρμόδιος προς τούτο για τις εκθέσεις αξιολόγησης του λοιπού προσωπικού των Υπηρεσιών στις οποίες ανήκουν οργανικά, με εξαίρεση τις εκθέσεις αξιολόγησης του ένστολου προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας, στις οποίες γνωματεύει ο προϊστάμενος του Ε.Σ.Κ.Ε.Ε.Σ. Η έκθεση αξιολόγησης του προϊσταμένου του Ε.Σ.Κ.Ε.Ε.Σ. συντάσσεται από τον Προϊστάμενο Επιτελείου του Σώματος, στο οποίο ανήκει οργανικά.
5. Ο πειθαρχικός έλεγχος του ένστολου προσωπικού ασκείται από τους προερχόμενους από το ίδιο Σώμα ιεραρχικά προϊσταμένους του, σύμφωνα με το ισχύον για το κάθε Σώμα πειθαρχικό δίκαιο.
6. Προϊστάμενος του Ε.Σ.Κ.Ε.Ε.Σ. τοποθετείται με απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη ανώτατος Αξιωματικός της Ελληνικής Αστυνομίας ή πολιτικός υπάλληλος με βαθμό Α’ του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και Ναυτιλίας και Αιγαίου μπορεί να τοποθετείται ως προϊστάμενος του Ε.Σ.Κ.Ε.Ε.Σ. ανώτατος Αξιωματικός του Λιμενικού Σώματος.
7. Ο προϊστάμενος του Ε.Σ.Κ.Ε.Ε.Σ., σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός του, αναπληρώνεται από τον ανώτερο κατά βαθμό ή αρχαιότερο ένστολο προϊστάμενο των Τμημάτων.
8. Ο προϊστάμενος του Ε.Σ.Κ.Ε.Ε.Σ. ευθύνεται για την ομαλή λειτουργία αυτού και την αποτελεσματική εκπλήρωση της αποστολής του. Στο πλαίσιο αυτό ιδίως:
α. Αξιολογεί τις ανάγκες των Τμημάτων και κατανέμει το προσωπικό σε αυτές, βάσει των ειδικότερων γνώσεων και ικανοτήτων του.
β. Ορίζει τους προϊσταμένους των Τμημάτων βάσει των ισχυουσών διατάξεων, του βαθμού και των ειδικότερων προσόντων τους.
γ. Επικοινωνεί και συνεργάζεται με τα αρμόδια όργανα και Υπηρεσίες των Σωμάτων και Υπηρεσιών του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, καθώς και με οποιαδήποτε άλλη αρμόδια Υπηρεσία ή Φορέα στο πλαίσιο εκπλήρωσης της αποστολής του Ε.Σ.Κ.Ε.Ε.Σ.
δ. Παρακολουθεί τις διεθνείς και ευρωπαϊκές εξελίξεις σε θέματα αρμοδιότητας του Ε.Σ.Κ.Ε.Ε.Σ. και συμμετέχει σε επιτροπές, συνέδρια και συναντήσεις.
ε. Καθορίζει τις προτεραιότητες του Ε.Σ.Κ.Ε.Ε.Σ., οργανώνει τον τρόπο εκτέλεσης των εργασιών και παρέχει στο προσωπικό τις απαραίτητες οδηγίες και κατευθύνσεις για την ακριβή εκτέλεση των καθηκόντων του.
στ. Ορίζει εκπροσώπους για τα διάφορα συνέδρια, επιτροπές και συναντήσεις, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του Ε.Σ.Κ.Ε.Ε.Σ.
ζ. Γνωματεύει στις εκθέσεις αξιολόγησης που συντάσσονται από τους υφισταμένους του για το προερχόμενο από την Ελληνική Αστυνομία προσωπικό του Ε.Σ.Κ.Ε.Ε.Σ.
η. Εκτελεί κάθε άλλη αρμοδιότητα που του ανατίθεται από τον Υπουργό Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη στο πλαίσιο εκπλήρωσης της αποστολής του Ε.Σ.Κ.Ε.Ε.Σ.
9. Προϊστάμενοι των Τμημάτων του Ε.Σ.Κ.Ε.Ε.Σ. τοποθετούνται με απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη ανώτεροι ή ανώτατοι Αξιωματικοί της Ελληνικής Αστυνομίας ή πολιτικοί υπάλληλοι του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και Ναυτιλίας και Αιγαίου δύνανται να τοποθετούνται προϊστάμενοι των Τμημάτων του Ε.Σ.Κ.Ε.Ε.Σ. ανώτεροι ή ανώτατοι αξιωματικοί του Λιμενικού Σώματος.
10. Οι προϊστάμενοι των Τμημάτων διευθύνουν, εποπτεύουν, ελέγχουν και συντονίζουν τις εργασίες του Τμήματός τους και παρέχουν τις αναγκαίες προς τούτο εντολές και οδηγίες στο προσωπικό. Συνεργάζονται μεταξύ τους καθώς και με τις αρμόδιες Υπηρεσίες των Σωμάτων και Υπηρεσιών του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη επί θεμάτων αρμοδιότητάς τους, εισηγούνται τρόπους βελτίωσης των διαδικασιών υλοποίησης των δράσεων που αναπτύσσονται στο πλαίσιο της αποστολής του Ε.Σ.Κ.Ε.Ε.Σ. και ευθύνονται για την ομαλή και αποτελεσματική λειτουργία του Τμήματός τους. Επίσης, συμμετέχουν ως εκπρόσωποι του Ε.Σ.Κ.Ε.Ε.Σ. σε ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, διεθνή ή και σε εγχώρια συνέδρια, συναντήσεις, επιτροπές και ομάδες εργασίας και εκτελούν κάθε άλλο έργο που τους ανατίθεται από τον προϊστάμενο του Ε.Σ.Κ.Ε.Ε.Σ. και ανάγεται στα καθήκοντά τους.
11. Οι Υπηρεσίες των Σωμάτων και των φορέων του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη συνεργάζονται άμεσα με τα Τμήματα της παρ. 1 του άρθρου 10, προς το σκοπό της πληρέστερης αξιοποίησης και αποτελεσματικότερης υλοποίησης του σκοπού και των επιμέρους δράσεων του Ε.Σ.Κ.Ε.Ε.Σ. Προς τούτο επικοινωνούν τακτικά με τα Τμήματα της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, αναφέρουν σε αυτά τυχόν δυσλειτουργίες και προβλήματα που ανακύπτουν στην πορεία υλοποίησης των διαφόρων προγραμμάτων και συμμορφώνονται στις σχετικές υποδείξεις και κατευθύνσεις που δίδονται από αυτά.

 • 6 Φεβρουαρίου 2013, 20:27 | ΤΡΥΦΩΝ ΚΟΡΟΝΤΖΗΣ

  ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ 1 ΔΕΝ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΤΟ ΥΝΑ ΣΤΟ ΟΠΟΙΟ ΑΝΗΚΕΙ ΤΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΩΜΑ. Ο ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 8 ΠΑΡ. 1 ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΥΝΑ (ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΑΠΟ 13-12-2012) ΑΝΑΦΕΡΕΙ ΜΕΧΡΙ ΤΡΙΑ ΧΡΟΝΙΑ ΚΑΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΕΩΣ ΤΡΙΑ ΧΡΟΝΙΑ. ΕΧΟΥΝ ΣΥΝΕΝΝΟΗΘΕΙ ΤΑ ΣΥΝΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ;
  ΑΝ ΟΡΙΣΤΕΙ Π.Υ. ΘΑ ΕΧΕΙ ΤΗΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΝΑ ΑΞΙΟΛΛΟΓΕΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ; Η ΑΓΝΟΙΑ Π.Υ. ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΕΝ ΕΓΚΥΜΟΝΕΙ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ;
  ΔΕΝ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΤΟ ΥΝΑ ΡΗΤΑ ΚΑΙ ΣΑΦΕΣΤΑΤΑ. ΕΙΝΑΙ Ο ΕΤΕΡΟΣ ΚΥΡΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΑΣΤΥΝΟΜΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ (ΠΑΡ. 8 .Γ).
  ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ 8 Η ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΟΤΙ ΕΚΤΕΛΕΙ ΚΑΘΕ ΑΛΛΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΠΟΥ ΤΟΥ ΑΝΑΤΙΘΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ. ΔΗΛΑΔΗ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑ ΥΠΑΓΕΤΑΙ ΣΤΟ ΕΝ ΛΟΓΩ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΚΑΙ ΜΟΝΟ; ΚΑΙ ΑΝ ΝΑΙ ΕΝΤΟΛΕΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΥΝΑ ΔΕΝ ΘΑ ΠΑΙΡΝΕΙ; ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ 9 ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΩΣ ΔΥΝΑΤΗ Η ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΛΣ ΩΣ ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΩΝ. ΓΙΑ ΑΛΛΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΛΣ. Ο ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ ΠΟΣΟΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ; ΘΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ; ΚΑΙ ΑΝ ΝΑΙ ΠΟΙΑ ΘΑ ΕΙΝΑΙ;
  ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ 10 ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΟΤΙ ΟΙ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΙ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΘΑ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΥΔΤκΠτΠ.ΜΟΝΟ ΜΕ ΑΥΤΕΣ ΘΑ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ; ΜΕ ΤΟΥΣ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ; ΕΔΩ ΑΝΑΙΡΕΙΤΑΙ Ο ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΛΑΔΙΚΟΤΗΤΑΣ.
  ΘΑ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΟΥΝ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΧΩΡΙΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ (ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΟΔΗΓΙΩΝ) ΑΠΟ ΑΛΛΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ;
  ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ 11 ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΑΛΛΑΓΗ Ο ΤΙΤΛΟΣ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ.
  ΤΑ ΑΡΘΡΑ 8-9-10 ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ. ΘΑ ΗΤΑΝ ΠΙΟ ΔΟΚΙΜΟ ΝΑ ΟΡΙΖΟΝΤΑΝ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΕ ΠΔ Η ΚΥΑ ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΕ ΝΟΜΟ ΣΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΕΩΣ ΚΑΙ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. ΤΡΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΠΟΛΥΠΛΟΚΟΤΕΡΗ ΚΑΙ ΠΙΟ ΧΡΟΝΟΒΟΡΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ.