Άρθρο 23: Σύσταση Διεύθυνσης Επιθεώρησης και Ελέγχου Πυροσβεστικού Σώματος (Δ.Ε.Ε.Π.Σ.)

1. Ιδρύεται Διεύθυνση Επιθεώρησης και Ελέγχου Πυροσβεστικού Σώματος, η οποία υπάγεται απευθείας στον Αρχηγό Π.Σ. και έχει έδρα το Νομό Αττικής.
2. Η Διεύθυνση Επιθεώρησης και Ελέγχου έχει ως αποστολή τη διερεύνηση, εξιχνίαση και δίωξη των εγκλημάτων που διαπράττει ή συμμετέχει σε αυτά το πυροσβεστικό προσωπικό όλων των βαθμών σε όλη την επικράτεια.
3. Η Διεύθυνση Επιθεώρησης και Ελέγχου διαρθρώνεται εσωτερικά στα εξής Τμήματα:
α) Τμήμα Διαχείρισης Πληροφοριών
β) Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου
γ) Τμήμα Ερευνών και Δίωξης
δ) Τμήμα Τήρησης Διαδικασιών και Διοικητικής Υποστήριξης
4. Η Διεύθυνση Επιθεώρησης και Ελέγχου στελεχώνεται από μόνιμο πυροσβεστικό προσωπικό, το οποίο επιλέγεται και μετατίθεται σε αυτή για τρία (3) έτη. Η θητεία αυτή μπορεί να παραταθεί για μια ακόμη φορά και για ίσο χρονικό διάστημα. Το ως άνω προσωπικό μετά τη συμπλήρωση τεσσάρων ετών από την αποχώρησή του από την Υπηρεσία αυτή μπορεί να επανεπιλέγεται για τη στελέχωσή της. Ως προϊστάμενος της Διεύθυνσης Επιθεώρησης και Ελέγχου ορίζεται ανώτατος ή ανώτερος αξιωματικός της Πυροσβεστικού Σώματος για τον οποίο δεν εφαρμόζονται οι ως άνω περιορισμοί.
Κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος και για λόγους μεταφοράς τεχνογνωσίας δύναται να εκπαιδευτεί προσωπικό της Διεύθυνσης Επιθεώρησης και Ελέγχου από αστυνομικό προσωπικό της Διεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων της Ελληνικής Αστυνομίας για χρονικό διάστημα έως έξι (6) μηνών.
5. Το προσωπικό της Διεύθυνσης Επιθεώρησης και Ελέγχου πρέπει να συγκεντρώνει τα ακόλουθα προσόντα:
α. Να διακρίνεται για την αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητά του, το ήθος και τη διαγωγή του, την υπευθυνότητα και αποφασιστικότητά του.
β. Στις πέντε τελευταίες συνταχθείσες Εκθέσεις Ικανότητας να έχει βαθμολογηθεί με βαθμό τουλάχιστον εννέα (9) σε όλα τα ουσιαστικά προσόντα και να έχει κριθεί ευμενώς από τα αρμόδια Συμβούλια Κρίσεων.
6. Από όσους διαθέτουν τα ανωτέρω προσόντα προτιμώνται ιδίως όσοι έχουν διετή τουλάχιστον προϋπηρεσία στη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού, όσοι επιθυμούν να υπηρετήσουν στην Υπηρεσία αυτήν ύστερα από σχετική πρόσκληση ενδιαφέροντος, καθώς και όσοι έχουν ειδικές γνώσεις στη χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή ή άλλες εξειδικευμένες γνώσεις σχετικές με το αντικείμενο της Υπηρεσίας.
7. Δεν επιτρέπεται να μετατεθεί ή να υπηρετεί στη Διεύθυνση Επιθεώρησης και Ελέγχου πυροσβεστικό προσωπικό, που:
α. Έχει τιμωρηθεί ή εκκρεμεί σε βάρος του πειθαρχική δίωξη για παράπτωμα που επισύρει ανώτερη πειθαρχική ποινή.
β. Έχει τιμωρηθεί για παραπτώματα τα οποία, ενώ επισύρουν κατώτερη πειθαρχική ποινή, μαρτυρούν έλλειψη συνείδησης του υπηρεσιακού καθήκοντος και ακεραιότητας του χαρακτήρα.
γ. Κωλύεται επανειλημμένα στην εκτέλεση των υπηρεσιακών καθηκόντων του για λόγους υγείας.
δ. Είναι μέλος διοικητικού συμβουλίου συνδικαλιστικής οργάνωσης πυροσβεστικών υπαλλήλων ή εκλεγμένος αντιπρόσωπος στη γενική συνέλευση ομοσπονδίας ή Συνομοσπονδίας αυτών.
ε. Έχει υπηρετήσει κατά την προηγούμενη τετραετία ή υπηρετεί στο γραφείο του εν ενεργεία Αρχηγού ή των εν ενεργεία Υπαρχηγών του Πυροσβεστικού Σώματος.
στ. Έχει υπηρετήσει κατά την προηγούμενη εξαετία ή υπηρετεί με οποιαδήποτε ιδιότητα, σε γραφεία μελών της Κυβέρνησης, Υφυπουργών και Γενικών Γραμματέων.
ζ. Καταλαμβάνεται από το όριο ηλικίας ή 35ετία μέσα στην επόμενη εξαετία από την ημερομηνία επιλογής του.
8. Η επιλογή του προσωπικού της Διεύθυνσης Επιθεώρησης και Ελέγχου γίνεται ως εξής:
α. ο Διοικητής Υπηρεσίας ορίζεται από τον Υπουργό Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, μετά από γνώμη της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό της Βουλής.
β. Το πυροσβεστικό προσωπικό της ανωτέρω Υπηρεσίας επιλέγεται, τοποθετείται και μετατίθεται από τον Υπουργό Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη μετά από πρόταση του Διοικητή της Υπηρεσίας Επιθεώρησης και Ελέγχου Π.Σ. και σύμφωνα με τα οριζόμενα στις προηγούμενες παραγράφους του άρθρου αυτού.
9. Οι διατάξεις των παραγράφων 5 και 8 του άρθρου αυτού εφαρμόζονται αναλόγως και για την ανανέωση της θητείας του πυροσβεστικού ή αστυνομικού προσωπικού στην εν λόγω Υπηρεσία.
10. Το προσωπικό της Διεύθυνσης Επιθεώρησης και Ελέγχου έχει καθήκον εχεμύθειας, η παραβίαση του οποίου τιμωρείται κατά τις διατάξεις των άρθρων 252 και 253 του Π.Κ., επιφυλασσομένων των διατάξεων περί πειθαρχικής και αστικής ευθύνης του. Η διάπραξη ποινικών ή πειθαρχικών παραβάσεων από το προσωπικό της Διεύθυνσης Επιθεώρησης και Ελέγχου, που έχουν σχέση με την εκτέλεση των καθηκόντων του, συνιστά επιβαρυντική περίπτωση για την επιμέτρηση της ποινής. Αρμόδιο δικαστήριο για την εκδίκαση των υποθέσεων αυτών είναι το δικαστήριο της έδρας της Διεύθυνσης Επιθεώρησης και Ελέγχου που υπηρετούν.
Για τη βεβαίωση πειθαρχικών παραπτωμάτων του προσωπικού που υπηρετεί στη Διεύθυνση Επιθεώρησης και Ελέγχου, εφαρμόζονται οι διατάξεις του οικείου πειθαρχικού δικαίου.
11. Στο προσωπικό της Διεύθυνσης Επιθεώρησης και Ελέγχου χορηγείται ειδική μηνιαία αποζημίωση, το ύψος της οποίας καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη. Η ανωτέρω ειδική αποζημίωση περικόπτεται αναλόγως σε περίπτωση απουσίας, πλην αυτής που οφείλεται σε λήψη κανονικής ή βραχείας άδειας.
12. Μετάθεση προσωπικού από τη Διεύθυνση Επιθεώρησης και Ελέγχου μπορεί να γίνει και πριν από τη λήξη της θητείας του, μόνο με αίτησή του ή για σοβαρούς λόγους που αφορούν τη συμπεριφορά και την υπηρεσιακή του απόδοση και σύμφωνα με τη διαδικασία επιλογής του, μη εφαρμοζομένων ως προς το χρόνο μετάθεσής του των σχετικών διατάξεων του κανονισμού μεταθέσεων.
13. Το προσωπικό της Διεύθυνσης, μετά τη λήξη της αρχικής θητείας του, μετατίθεται στην Υπηρεσία από την οποία προέρχεται, εφόσον υπάρχει κενή οργανική θέση, ή σε οποιαδήποτε άλλη Υπηρεσία της ίδιας περιοχής μετάθεσης. Μετά τη λήξη της παράτασης της θητείας του το προσωπικό της Διεύθυνσης μετατίθεται, εφόσον επιθυμεί, σε Υπηρεσίες του τόπου συμφερόντων του, έστω και αν δεν υπάρχει κενή οργανική θέση.
14. Στο προσωπικό της Διεύθυνσης Επιθεώρησης και Ελέγχου χορηγείται ειδικό δελτίο ταυτότητας, ο τύπος του οποίου καθορίζεται με απόφαση του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος.
15. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, ρυθμίζονται τα θέματα οργάνωσης, διάρθρωσης και λειτουργίας της Διεύθυνσης Επιθεώρησης και Ελέγχου, τα ειδικότερα καθήκοντα των οργάνων της καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

 • 15 Φεβρουαρίου 2013, 19:36 | ΕΝΩΣΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ Πρόεδρος Γ.Σταμούλης Γεν.Γραμματέας Α.Μανιάτης

  Προξενεί ιδιαίτερο ερωτηματικό η πρόβλεψη της Διεύθυνσης αφού

  Α.Το Πυροσβεστικό προσωπικό εμπίπτει στον έλεγχο της Υπηρ.Εσωτερικών Υποθέσεων της ΕΛΑΣ, στον έλεγχο του Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης, στον έλεγχο της Τακτικής Δικαιοσύνης και φυσικά στο διοικητικό πειθαρχικό έλεγχο του Π.Σ. Επίσης υπάρχει το όργανο της Οικονομικής Επιθεώρησης, καθώς και οι δύο Γενικοί Επιθεωρητές (Αντιστράτηγοι)
  Β. Ως ειδικοί προανακριτικοί υπάλληλοι τα στελέχη του Π.Σ., αναπάντητο παραμένει πως θα γίνεται η διερεύνηση, εξιχνίαση και δίωξη των εγκλημάτων που διαπράτει το προσωπικό, όπως επιτάσσει η διάταξη.

  Επίσης είναι εντελώς άσχετο ότι δίνεται προτίμηση γιά τη στελέχωση της Υπηρεσίας, όσοι έχουν διετή τουλάχιστον προϋπηρεσία στη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού και εξίσου «ρατσιστικό να αποκλείονται στελέχη που είναι ή αιρετοί ειτε υπηρέτησαν σε συγκεκριμένες θέσεις.

 • 15 Φεβρουαρίου 2013, 10:44 | Αλέξανδρος

  α)Να καθιερωθεί και η έδρα του Πυροσβεστικού Εισαγγελέα με καθήκον τον έλεγχο των πράξεων ή παραλείψεων της Διοίκησης κατά την άσκηση των καθηκόντων στο πεδίο Δράσης -Πυρκαγιά και μόνο . Σε συνάφεια με την εργασία που εκτελεί ο Στρατιωτικός Εισαγγελέας και να στελεχώνεται από Ανώτατους Αξιωματικούς Γενικών καθηκόντων με πτυχίο Νομικής με μάχιμη προϋπηρεσία.
  Β) Στο τμήμα διαχείρισης Πληροφοριών να ανήκουν οι αποσπασμένοι Πυροσβεστικοί Υπάλληλοι που διατίθενται στην κατά τόπο ΕΥΠ.

 • 15 Φεβρουαρίου 2013, 00:50 | Αλέξανδρος

  Άρθρο 7 ή αλλιώς άρθρο 7 Σύσταση (Δ.Ε.Ε.Π.Σ) να προστεθεί το ανάλογο Τμήμα – Υποδιεύθυνση στη Β.Ελλάδα με έδρα τη Θεσσαλονίκη