Άρθρο 33: Διευθυντές Διευθύνσεων Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος

1. Οι Διευθυντές των Διευθύνσεων είναι άμεσοι συνεργάτες και βοηθοί του Προϊσταμένου Επιτελείου Αρχηγείου, και έχουν τις ακόλουθες κυρίως αρμοδιότητες:
α. Διευθύνουν την εκτέλεση των εργασιών της Διεύθυνσής τους και προγραμματίζουν, οργανώνουν και ελέγχουν τις εργασίες του προσωπικού τους.
β. Εισηγούνται και προκαλούν τις αποφάσεις της ηγεσίας σε θέματα της αρμοδιότητάς τους.
γ. Μεριμνούν για την αρτιότερη κατάρτιση και καλύτερη απόδοση του προσωπικού της Διεύθυνσής τους.
δ. Διατάσσουν και συντονίζουν υπηρεσιακές συνεργασίες των Τμημάτων της Διεύθυνσής τους και εισηγούνται στον αρμόδιο Προϊστάμενο τη διενέργεια ερευνών, μελετών και εργασιών, ορίζοντας τις αντίστοιχες Επιτροπές διεξαγωγής αυτών, όπου, κατά την κρίση τους, απαιτείται.
ε. Προσυπογράφουν έγγραφα και εισηγητικά σημειώματα των Τμημάτων της Διεύθυνσης τους στα οποία απαιτείται απόφαση ή υπογραφή από τους ιεραρχικά ανωτέρους τους μέχρι τον Υπουργό. Σε περίπτωση διαφορετικής εκτίμησης διατυπώνουν αιτιολογημένα τη γνώμη τους.
στ. Λαμβάνουν γνώση της εισερχόμενης στη Διεύθυνσή τους αλληλογραφίας, τη μονογράφουν και την κατανέμουν στα Τμήματα ανάλογα με την αρμοδιότητά τους.
ζ. Ευθύνονται για την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία των Τμημάτων αρμοδιότητάς τους καθώς και για τον έλεγχο του προσωπικού τους.
η. Ασκούν τις αρμοδιότητες που παρέχονται ή εκχωρούνται σ’ αυτούς και προσκομίζουν οι ίδιοι την προς εισήγηση ή υπογραφή αλληλογραφία στον Προϊστάμενο Επιτελείου του Αρχηγείου ή στην ιεραρχία του Σώματος.
2. Οι Διευθυντές Διευθύνσεων του Αρχηγείου ασκούν και κάθε άλλη αρμοδιότητα που ανατίθεται σ` αυτούς, από την ισχύουσα για το Πυροσβεστικό Σώμα νομοθεσία ή από ειδικές διατάξεις και τις διαταγές του Αρχηγού, Υπαρχηγού Υποστήριξης και Προϊσταμένου Επιτελείου του Αρχηγείου.
3. Το Διευθυντή Διεύθυνσης του Αρχηγείου Π.Σ. απόντα ή κωλυόμενο αναπληρώνει ο ανώτερος ή αρχαιότερος από τους Προϊσταμένους των Τμημάτων της Διεύθυνσής του.

  • 15 Φεβρουαρίου 2013, 01:52 | Αλέξανδρος

    Σαφώς η γνώμη μου είναι ο διαχωρισμός και η χρήση των Διοικητικών Αξιωματικών με συναφές αντικείμενο επί της Διεύθυνσης όπως προανέφερα σε προηγούμενο Σχόλιο και για να μη γίνομαι κουραστικός σε αντιστοιχία και με τα άλλα Σώματα Ασφαλείας και τις Ένοπλες Δυνάμεις.
    Άλλωστε το Π.Σ στον Κλάδο των Τεχνικών το κάνει χρήση δεδομένου ότι κατατάσσει ένα κομμάτι από ιδιώτες σε Αξιωματικούς και το άλλο με εσωτερική ανακατάταξη πτυχιούχων Α.Ε.Ι Μηχανολόγων Μηχανικών ή Τ.Ε.Ι Τεχνολόγων Οχημάτων με τελευταία προκήρυξη το 2008 .