Άρθρο 38: Διάρθρωση-Αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Πυροσβεστικών Επιχειρήσεων (Διεύθυνση I)

1. Η Διεύθυνση Πυροσβεστικών Επιχειρήσεων του Α.Π.Σ. διαρθρώνεται στα ακόλουθα Τμήματα:
α. Τμήμα 1ο Επιχειρήσεων και Πυροπροστασίας Ειδικών Εγκαταστάσεων.
β. Τμήμα 2ο Επιχειρήσεων Δασικών Πυρκαγιών.
γ. Τμήμα 3ο Εθελοντικών Πυροσβεστικών Υπηρεσιών και Εθελοντών Πυροσβεστών.
δ. Τμήμα 4ο Επιχειρήσεων Πολιτικής Προστασίας.
ε. Τμήμα 5ο Πολιτικής Σχεδίασης Έκτακτης Ανάγκης (Π.Σ.Ε.Α.) και Πολιτικής Άμυνας.
2. Η Διεύθυνση Επιχειρήσεων έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες που κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων ως εξής:
ΤΜΗΜΑ 1ο ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
α. Η έκδοση οδηγιών για εκπόνηση ή αναμόρφωση σχεδίων επέμβασης σε περιπτώσεις πυρκαγιών, βιομηχανικών ή άλλων ατυχημάτων, σεισμών, πλημμυρών, θεομηνιών, φυσικών και λοιπών καταστροφών.
β. Η έκδοση οδηγιών, μέτρων και μεθόδων προστασίας του πυροσβεστικού προσωπικού από τα ανωτέρω συμβάντα, καθώς και για τη στρατηγική αντιμετώπισής τους.
γ. Η έκδοση οδηγιών για την εκπόνηση προγραμμάτων και ασκήσεων, βάσει των εκπονηθέντων σχεδίων επέμβασης, για την εκπαίδευση του πυροσβεστικού προσωπικού στα ανωτέρω συμβάντα.
δ. Ο έλεγχος και η μελέτη καταλληλότητας και χρηστικότητας των υπαρχόντων και προσφερομένων για προμήθεια υλικών και μέσων που αφορούν στην προστασία του πυροσβεστικού προσωπικού.
ε. Η μελέτη και η εκπόνηση σχεδίων επέμβασης και η έκδοση σχετικών οδηγιών για αντιμετώπιση πυρκαγιών, με τη συνεργασία και άλλων αρμόδιων Υπηρεσιών και φορέων.
στ. Η μέριμνα για τη διασφάλιση του απαιτούμενου εξοπλισμού για την οργάνωση και την αποτελεσματική λειτουργία των Ειδικών Μονάδων Αντιμετώπισης Καταστροφών (Ε.Μ.Α.Κ.).
ζ. Η μέριμνα για την έκδοση κατάλληλων συγγραμμάτων και η σύνταξη μελετών που αφορούν την αντιμετώπιση πυρκαγιών, σε συνεργασία με συναρμόδιες Διευθύνσεις του Αρχηγείου.
η. Η έκδοση σχετικών οδηγιών, για την πύκνωση, παρακολούθηση και την καλή λειτουργία του δικτύου πυροσβεστικών υδροστομίων της χώρας.
θ. Η ρύθμιση θεμάτων που αφορούν επιχειρήσεις με εναέρια μέσα, έρευνας και διάσωσης και η ανάπτυξη και έκδοση, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Τεχνικής Υποστήριξης, επιχειρησιακών προτύπων για την ασφαλή και επιτυχή διεξαγωγή των επιχειρήσεων αυτών.
ι. Η μέριμνα για τη σύνταξη, έκδοση και τον έλεγχο εφαρμογής των Κανονισμών Οργάνωσης και Λειτουργίας των Πυροσβεστικών Σταθμών Στρατιωτικών και Πολιτικών Αεροδρομίων, Ελικοδρομίων και Λιμένων.
ια. Η μέριμνα για την κατάρτιση και βελτίωση των σχεδίων επέμβασης (κατάσβεσης διάσωσης) των ανωτέρω Πυροσβεστικών Σταθμών.
ιβ. Η φροντίδα για τον κατάλληλο και επαρκή εξειδικευμένο εξοπλισμό των Υπηρεσιών αυτών και του προσωπικού τους.
ιγ. Η εισήγηση προς την ηγεσία του Σώματος, για τη σύνταξη, παρακολούθηση και τον έλεγχο των ειδικών προγραμμάτων εκπαίδευσης και διατήρησης της εκπαίδευσης του προσωπικού των Υπηρεσιών αυτών και της διαδικασίας αξιολόγησής του σε συνεργασία με τους αρμόδιους κατά περίπτωση φορείς.
ιδ. Η εισήγηση αναφορικά με θέματα εκπαίδευσης του προσωπικού των Υπηρεσιών αυτών σε σχολεία και κέντρα εκπαίδευσης ημεδαπής ή αλλοδαπής και η σύνταξη και παραγωγή των σχετικών εγχειριδίων και βοηθημάτων.
ιε. Η παρακολούθηση των διεθνών εξελίξεων και της βιβλιογραφίας που σχετίζονται με τα θέματα πυροπροστασίας, πυρόσβεσης και διάσωσης στους χώρους των Στρατιωτικών και Πολιτικών Αεροδρομίων, Ελικοδρομίων και Λιμένων και η εισήγηση υιοθέτησής τους από την Υπηρεσία.
ιστ. Η μελέτη και η υπόδειξη σε συνεργασία με τους συναρμόδιους φορείς των κανόνων και μέτρων ασφαλείας για την αποθήκευση και διακίνηση στους χώρους των αεροδρομίων, ελικοδρομίων και Λιμένων εύφλεκτων, εκρηκτικών, χημικών, τοξικών και άλλων επικίνδυνων ουσιών.
ιζ. Η εισήγηση για την πραγματοποίηση εκπαίδευσης σε θέματα πρόληψης και καταστολής των πυρκαγιών, του στρατιωτικού και πολιτικού προσωπικού των αεροπορικών και λιμενικών εγκαταστάσεων της Χώρας.
ΤΜΗΜΑ 2ο ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΑΣΟΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ
α. Η έκδοση ερμηνευτικών εγκυκλίων διαταγών και οδηγιών για το σχεδιασμό αντιμετώπισης δασικών και αγροτικών πυρκαγιών καθώς και της σχετικής δασικής νομοθεσίας.
β. Η εισήγηση προς τις αρμόδιες Διευθύνσεις του Αρχηγείου, για τον εφοδιασμό των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών με τα απαραίτητα μέσα και υλικά για την αντιμετώπιση δασικών και αγροτικών πυρκαγιών.
γ. Ο σχεδιασμός της προστασίας των δασών και των αγροτικών εκτάσεων από τις πυρκαγιές καθώς και η έκδοση οδηγιών για τον τρόπο σύνταξης και ελέγχου των σχεδίων πυροπροστασίας των Περιφερειακών Υπηρεσιών του Σώματος.
δ. Η εισήγηση στις αρμόδιες Διευθύνσεις για την πρόσληψη του απαραίτητου εποχικού προσωπικού στελέχωσης των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών.
ε. Η αποτίμηση του πυροσβεστικού έργου για την παρελθούσα περίοδο και η υποβολή προτάσεων για την επερχόμενη.
στ. Η συνεργασία με τις Ένοπλες Δυνάμεις και τους λοιπούς εμπλεκόμενους φορείς, για την οργάνωση της εναέριας επιτήρησης ευαίσθητων δασικών εκτάσεων και της αεροπυρόσβεσης.
ζ. Η εισήγηση προς τις αρμόδιες Διευθύνσεις του Α.Π.Σ. για τη μίσθωση εναερίων μέσων επιτήρησης και αεροπυρόσβεσης, καθώς και η κατανομή αυτών σε πολιτικά και στρατιωτικά αεροδρόμια της χώρας.
η. Η έκδοση ερμηνευτικών εγκυκλίων, διαταγών και οδηγιών για την εφαρμογή του προγράμματος εναέριας επιτήρησης και αεροπυρόσβεσης.
θ. Η αξιολόγηση εναέριων μέσων και της αποτελεσματικότητάς τους στις επιχειρήσεις εναέριας επιτήρησης και αεροπυρόσβεσης, που οργανώνονται για τις ανάγκες του Πυροσβεστικού Σώματος, και η υποβολή σχετικών εισηγήσεων στις αρμόδιες Διευθύνσεις του Αρχηγείου.
ι. Η εκπόνηση μελετών για την εξεύρεση κατάλληλων λύσεων με σκοπό την αποτελεσματικότερη διαχείριση των εναέριων μέσων για τις ανάγκες της δασοπυρόσβεσης και την εξασφάλιση της μέγιστης διαθεσιμότητας και επιχειρησιακής απόδοσής τους.
ια. Η συνεργασία με αντίστοιχες Υπηρεσίες του Εξωτερικού σε θέματα αμοιβαίας ενίσχυσης σε εναέρια μέσα, για τις ανάγκες της Δασοπυρόσβεσης.
ιβ. Η συνεργασία με τη Διεύθυνση Τεχνικής Υποστήριξης και με τις αρμόδιες Υπηρεσίες της Πολεμικής Αεροπορίας και της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, για την έκδοση επιχειρησιακών διαταγών, εγκυκλίων ή ΝΟΤΑΜ, αναφορικά με τους κανόνες ασφάλειας πτήσεων, τη διαχείριση του εναέριου χώρου πάνω από δασικές πυρκαγιές, τους κανόνες και τις προϋποθέσεις εναέριου συντονισμού εναέριων μέσων σε επιχειρήσεις αεροπυρόσβεσης, καθώς και των κανόνων εμπλοκής μισθωμένων ή αλλοδαπών εναέριων μέσων σε δασικές πυρκαγιές.
ιγ. Η συνεργασία με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς για θέματα δασοπυρόσβεσης.
ιδ. Η διεξαγωγή της σχετικής αλληλογραφίας και η έκδοση Εγκυκλίων Διαταγών και διευκρινίσεων σχετικά με την επιβολή διοικητικών προστίμων σε εμπρηστές δασών.
ιε. Η επεξεργασία των στατιστικών στοιχείων των δασικών και αγροτικών πυρκαγιών με σκοπό την εξαγωγή συμπερασμάτων για την αποτροπή και μείωση των καταστροφών από αυτές.
ιστ. Η εισήγηση και μέριμνα για την έγκριση πραγματοποίησης συσκέψεων με εμπλεκόμενους στην δασοπυρόσβεση φορείς, Υπηρεσίες και οργανισμούς οργάνωσης του αντιπυρικού αγώνα.
ιζ. Η συνεργασία με Πυροσβεστικές Υπηρεσίες άλλων χωρών σε θέματα που αφορούν στην αντιμετώπιση των δασικών και αγροτικών πυρκαγιών.
ιη. Η συνεργασία με τις αρμόδιες Υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε θέματα που σχετίζονται με τη στατιστική και την εξέλιξη της έρευνας στο αντικείμενο των δασικών και αγροτικών πυρκαγιών.
ιθ. Η μέριμνα σε συνεργασία με τις αρμόδιες Διευθύνσεις για την εκπροσώπηση του Πυροσβεστικού Σώματος σε διεθνή συνέδρια και εκδηλώσεις που αφορούν το αντικείμενο των δασικών και αγροτικών πυρκαγιών.
κ. Η σύσταση επιτροπών για την αξιολόγηση συγγραμμάτων για θέματα αντιμετώπισης δασικών και αγροτικών πυρκαγιών.
κα. Η αξιολόγηση των προτάσεων διαφόρων φορέων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, για τη συμμετοχή με οποιοδήποτε τρόπο σε ερευνητικά προγράμματα που έχουν σχέση με το αντικείμενο των δασικών και αγροτικών πυρκαγιών.
κβ. Η αξιολόγηση αποτελεσματικότητας υλικών μέσων (εκτός των εναέριων) και τρόπων αντιμετώπισης δασικών και αγροτικών πυρκαγιών.
κγ. Η ρύθμιση των θεμάτων που αφορούν την επιβολή του διοικητικού προστίμου του άρθρου 26 παρ. 3 του ν. 2800/2000 (Α΄ 41), στους εμπρηστές δασών και δασικών εκτάσεων και η σύνταξη και αποστολή προς τα Διοικητικά Δικαστήρια εκθέσεων απόψεων της Διοίκησης στις περιπτώσεις άσκησης ενδίκων βοηθημάτων και μέσων, για την ακύρωση της πράξης επιβολής του προστίμου ή της αναστολής αυτής.
ΤΜΗΜΑ 3ο ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ
α. Η συνεργασία με τις συναρμόδιες υπηρεσίες και η εν γένει μέριμνα για την προώθηση, διάδοση και υποστήριξη του θεσμού του Εθελοντή Πυροσβέστη.
β. Η μέριμνα για την ίδρυση, προαγωγή, υποβιβασμό ή κατάργηση των Εθελοντικών Πυροσβεστικών Σταθμών και Κλιμακίων σε συνεργασία με τους Ο.Τ.Α., που εκδηλώνουν ανάλογο ενδιαφέρον, καθώς και η έκδοση διαταγών και οδηγιών για την εύρυθμη λειτουργία τους.
γ. Η συνεργασία με την αρμόδια Διεύθυνση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας για τη δημιουργία του Γενικού Μητρώου Εθελοντών στο οποίο θα περιλαμβάνονται αυτοτελή Ειδικά Μητρώα Πυροσβεστών, Εθελοντικών οργανώσεων και ειδικευμένων Εθελοντών, καθώς και η φροντίδα για την έκδοση των προβλεπόμενων πράξεων για την απόκτηση, αναστολή και απώλεια της ιδιότητας του Εθελοντή Πυροσβέστη.
δ. Η παρακολούθηση για την ομοιόμορφη εφαρμογή της ισχύουσας για τους Εθελοντές Πυροσβέστες και τους Εθελοντικούς Πυροσβεστικούς Σταθμούς νομοθεσίας και η λήψη κάθε αναγκαίου μέτρου για την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία των Υπηρεσιών αυτών σχετικά με την αποστολή τους.
ε. Η ρύθμιση θεμάτων που έχουν σχέση με τη βασική εκπαίδευση και την πυροσβεστική εξάρτηση των εθελοντών Πυροσβεστών, την πιστοποίησή τους από την Πυροσβεστική Ακαδημία, την υποστήριξη της εκπαίδευσής τους, καθώς και την έκδοση των αναγκαίων γι’ αυτή βοηθημάτων, σε συνεργασία με το Τμήμα Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης.
στ. Η φροντίδα σε συνεργασία με τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) για τη στέγαση και τον εξοπλισμό των Εθελοντικών Πυροσβεστικών Υπηρεσιών με τα αναγκαία μέσα και υλικά.
ζ. Η μέριμνα για την εξασφάλιση κάθε άλλης αναγκαίας υποστήριξης προς τις Εθελοντικές Πυροσβεστικές Υπηρεσίες με σκοπό την καλύτερη και αποδοτικότερη εκτέλεση της αποστολής τους.
η. Η τήρηση Ειδικού Μητρώου Πιστοποίησης των Εθελοντών Πυροσβεστών.
θ. Η υποβολή εισήγησης για τη χωροταξική κατανομή Εθελοντικών Πυροσβεστικών Υπηρεσιών σε συνεργασία με το Τμήμα Στρατηγικού Σχεδιασμού.
ΤΜΗΜΑ 4ο ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
α. Η έκδοση εγκυκλίων για την εφαρμογή των σχεδίων που εκπονούνται από τη Γενική Γραμματεία Προστασίας του Πολίτη.
β. Η έκδοση οδηγιών, που αφορούν σε μέτρα και μεθόδους προστασίας του πυροσβεστικού προσωπικού από τα ανωτέρω συμβάντα, καθώς και στη στρατηγική αντιμετώπισής τους.
γ. Η έκδοση οδηγιών για την εκπόνηση προγραμμάτων και ασκήσεων, βάσει των εκπονηθέντων σχεδίων επέμβασης, για την εκπαίδευση του πυροσβεστικού προσωπικού στα ανωτέρω συμβάντα.
δ. Η μελέτη καταλληλότητας και χρηστικότητας των υπαρχόντων και προσφερομένων για προμήθεια υλικών και μέσων που αφορούν στην προστασία του πυροσβεστικού προσωπικού σε αυτά.
ε. Η μελέτη και η εκπόνηση σχεδίων επέμβασης και η έκδοση σχετικών οδηγιών για την αντιμετώπιση των καταστροφών που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του Π.Σ. σε συνεργασία και με άλλες αρμόδιες Υπηρεσίες και φορείς.
στ. Η συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Προστασίας του Πολίτη για την έκδοση κατάλληλων συγγραμμάτων και η σύνταξη μελετών που αφορούν την αντιμετώπιση φυσικών, τεχνολογικών και λοιπών καταστροφών, σε συνεργασία με συναρμόδιες Διευθύνσεις του Αρχηγείου.
ζ. Ο χειρισμός θεμάτων που αφορούν πυροσβεστικές επιχειρήσεις με εναέρια μέσα, έρευνας και διάσωσης και η ανάπτυξη και έκδοση, σε συνεργασία με τα Τμήματα Εναέριων και Πλωτών Πυροσβεστικών Μέσων, επιχειρησιακών προτύπων για την ασφαλή και επιτυχή διεξαγωγή των επιχειρήσεων αυτών.
η. Η ρύθμιση θεμάτων που αφορούν την εν γένει αρμοδιότητα του Σώματος στη θωράκιση της πολιτικής προστασίας της χώρας από φυσικές, τεχνολογικές και λοιπές καταστροφές σε ειρηνική περίοδο.
θ. Ο χειρισμός θεμάτων Γενικού Σχεδίου Πολιτικής Προστασίας «Ξενοκράτης» καθώς και των Ειδικών Σχεδίων για όλους τους προβλεπόμενους κινδύνους.
ΤΜΗΜΑ 5ο ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ (Π.Σ.Ε.Α.) ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
α. Η μέριμνα για την κατάρτιση, έγκριση, κοινοποίηση και υλοποίηση των σχεδίων Πολιτικής Άμυνας του Αρχηγείου.
β. Η ρύθμιση, παρακολούθηση και μελέτη θεμάτων σχεδιασμού και οργάνωσης των Κεντρικών και Περιφερειακών Υπηρεσιών του Πυροσβεστικού Σώματος σε πολεμική περίοδο.
γ. Ο υπολογισμός και η εξασφάλιση, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Οικονομικών, των αναγκαίων πιστώσεων για την υποστήριξη εφαρμογής των σχεδίων.
δ. Η μέριμνα για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του Σώματος σε θέματα Πολιτικής Άμυνας και η εξασφάλιση του σχετικού αρχείου και των σχεδίων, σύμφωνα με όσα καθορίζονται από τον ισχύοντα κανονισμό διαβαθμισμένου υλικού και την εξουσιοδότηση χειρισμού των οργάνων των Υπηρεσιών.
ε. Η μέριμνα για την εκπαίδευση και ενημέρωση του άμαχου πληθυσμού σχετικά με θέματα Πολιτικής Άμυνας.
στ. Η ρύθμιση θεμάτων αναστολής κατάταξης εφέδρων για την στελέχωση των Υπηρεσιών του Σώματος, καθώς και των σχετικών επιτάξεων υλικών και μέσων για τον εξοπλισμό τους.
ζ. Η ρύθμιση θεμάτων οργάνωσης της Πολιτικής Άμυνας των Δημοσίων και Ιδιωτικών Ανεξάρτητων Ιδρυμάτων, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, και η μέριμνα για τη σχετική εκπαίδευση του προσωπικού τους.
η. Η μέριμνα για την εκπαίδευση του προσωπικού του Σώματος, σε θέματα σχετιζόμενα με την Πολιτική Άμυνα, καθώς και την εκπαίδευση στα πυροσβεστικά καθήκοντα, του προσωπικού που προέρχεται από πολιτική επιστράτευση.
θ. Η μελέτη των προβλημάτων και η υποβολή προτάσεων για τη βελτίωση των υφιστάμενων σχεδίων πολεμικής περιόδου.
ι. Η μέριμνα για την οργάνωση ασκήσεων Πολιτικής Άμυνας και τη συμμετοχή του Αρχηγείου σε σχετικές εθνικές ασκήσεις.
ια. Η συνεργασία σε θέματα Πολιτικής Άμυνας με τις αρμόδιες Υπηρεσίες των Χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
ιβ. Η σύνταξη και υποβολή στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη/ Διεύθυνση Πολιτικής Σχεδίασης Έκτακτης Ανάγκης, της από το νόμο προβλεπόμενης ετήσιας έκθεσης προόδου Πολιτικής Σχεδίασης Έκτακτης Ανάγκης/Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος.
ιγ. Η ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τη συμβολή του Σώματος στην εξασφάλιση της πολιτικής προστασίας της χώρας από καταστάσεις εκτάκτων αναγκών που προκαλούνται από φυσικές, τεχνολογικές και λοιπές καταστροφές σε πολεμική περίοδο.
ιδ. Η εισήγηση για τη σύγκληση του Συμβουλίου Συντονισμού και Στρατηγικής του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη για θέματα Πολιτικής Άμυνας.

 • 16 Φεβρουαρίου 2013, 14:46 | ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ ΚΙΜΩΝ

  Αξιότιμε κ. Γενικέ,
  Σας δηλώνουμε την έντονη δυσφορία μας για τις εξελίξεις και τα θέματα που αφορούν Π.Π.Υ. και συμβασιούχους πυροσβέστες.
  Μέχρι σήμερα τα προβλήματα αυξάνονται, διογκώνονται και πολλαπλασιάζονται και ταυτόχρονα επιδεινώνονται και υποβαθμίζονται τα θέματα που αφορούν Π.Π.Υ., γεγονός που αποδεικνύεται από αναφορές στη Βουλή καθώς και από την πρόσφατη διαβούλευση της αναδιοργάνωσης του Π.Σ. και των μεταθέσεων του Π.Σ.
  Σας υπενθυμίζουμε ότι η κατάσταση αυτή μας βρίσκει εκ διαμέτρου αντίθετους και από εδώ και στο εξής θα μας βρείτε απέναντί σας εφόσον η αντιμετώπιση αυτή συνεχίζεται..
  1) Σας θυμίζουμε ότι η κυβέρνηση είναι τρικομματική και όχι της Ν.Δ. και δεν δικαιολογούνται αλαζονείες.
  2) Ο ακριβοθώρητος Υπουργός ΠΡΟ.ΠΟ. κ. Ν. Δένδιας δεν έχει κάνει καμία συνάντηση μαζί μας ενώ αντίθετα με το μόνιμο προσωπικό ήδη δύο. Ποια είναι η θέση σας;
  3) Αν συνδυάσουμε τα παραπάνω με τις προτάσεις προς διαβούλευση αναφορικά με τους Π.Π.Υ. και τους συμβασιούχους, συμπεραίνουμε ότι πρόθεση του Υπουργού είναι όχι η ενσωμάτωση μας στις τάξεις του Π.Σ. μισθολογικά και εργασιακά αλλά ο διαμελισμός και η υποβάθμιση μας.

  Με το παρόν έγγραφό μας θα σας ενημερώσουμε για τις «τυχαίες διατυπώσεις» του σχεδίου νόμου. Για τα υπόλοιπα θα σας ενημερώσουμε και σε άλλο σχετικό έγγραφο.

  Άρθρο 4 παρ. 2: «Το Τμήμα Προμηθειών – Εξοπλισμών και Πληροφορικής είναι ιδίως αρμόδιο για την προετοιμασία, διαβούλευση και κατάρτιση των σχετικών τεχνικών δελτίων, την υποβολή τους προς έγκριση στη Διεύθυνση Ευρωπαϊκών και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων, την κατάρτιση των τεχνικών προδιαγραφών». Πρέπει να προστεθεί «κατάρτιση των τεχνικών προδιαγραφών σύμφωνα με την κοινοτική νομοθεσία».
  Άρθρο 6 παρ.1: Πρέπει να διευκρινιστεί αν στον όρο ένστολο προσωπικό συμπεριλαμβάνονται οι Π.Π.Υ.
  Άρθρο 19 παραγρ. 2: «το Πυροσβεστικό προσωπικό είναι μόνιμοι δημόσιοι υπάλληλοι». Συνεπώς όπου αναφέρεται πυροσβεστικό προσωπικό δεν υπάγονται «το πολιτικό προσωπικό, σχέσεις ιδιωτικού δικαίου, οι πυροσβέστες πενταετούς υποχρέωσης, οι συμβασιούχοι πυροσβέστες» ακόμα και οι εθελοντές πυροσβέστες. Δηλαδή οι επί δεκαετίες εργαζόμενοι Π.Π.Υ. και συμβασιούχοι πυροσβέστες που εργάζονταν και εργάζονται, δεν νοούνται πυροσβεστικό προσωπικό; Τι είναι αξιότιμε κ. Γενικέ;
  Άρθρο 19 παραγρ. 5α: «καθορίζονται οι κανονισμοί στολών των πυροσβεστών επί θητεία και εποχικού προσωπικού».
  Το άρθρο του 15 του Ν.3938/11 που ψηφίστηκε ομόφωνα από τα κόμματα της Βουλής μας ονομάζει Π.Π.Υ. δηλ. Πυροσβέστες Πενταετούς Υποχρέωσης με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου. Αν κρίνουμε συνεπώς από το γεγονός ότι ήδη οι συμβασιούχοι δεν θα ανανεώσουν πενταετία και προτείνεται 1+2 αντιπυρικές, η ηγεσία πιθανώς επιχειρεί με τον όρο «επί θητεία» να σπάσει την πενταετία σε 1 ή 2 χρόνια ή σε ο,τιδήποτε την εξυπηρετεί. Συνεπώς όπου «επί θητεία» πρέπει να αντικατασταθεί σε Πυροσβέστες Πενταετούς Υποχρέωσης και όπου Εποχικοί Πυροσβέστες σε Συμβασιούχους Πυροσβέστες. Κάθε άλλη ερμηνεία είναι παράλογη και εκ του πονηρού.
  Άρθρο 19, παραγρ. 5γ. «Με απόφαση του Υπουργού ΠΡΟ.ΠΟ. καθορίζονται ο τρόπος και ο χρόνος λειτουργίας του Π.Σ., ο χρόνος εργασίας του προσωπικού και τα σχετικά με αυτά. Δηλαδή το προσωπικό θα ντύνεται και εξοπλίζεται χωρίς τις απαιτούμενες προδιαγραφές και θα εργάζεται 24 ώρες το 24ωρο χωρίς ανάπαυση γιατί έτσι λέει ο εκάστοτε Υπουργός; Τότε ποιος ο λόγος ύπαρξης των νόμων περί εργασίας, ανάπαυσης, ωραρίων, Μ.Α.Π. (Μέσων Ατομικής Προστασίας);
  Ομοίως ο ίδιος προβληματισμός ισχύει και για το άρθρο 19, παραγρ. 5α «τα μέσα και ο εξοπλισμός», δηλ. ο Υπουργός ΠΡΟ.ΠΟ. είναι υπεράνω των κοινοτικών οδηγιών και των εγχώριων νόμων;
  Άρθρο 27, παράγρ.1στ. «Το Συμβούλιο Επιτελικού Σχεδιασμού συγκροτείται από έναν εκπρόσωπο της ΠΟΕΥΠΣ και της ΕΑΠΣ ως μέλη». Δεν υπάρχει εκπρόσωπος της ΠΟΣΠΥΔ. Εκδόθηκε στις 07-02-2013 και αναμένεται η δημοσίευση της τροποποίησης της ονομασίας της Ομοσπονδίας μας σε Π.Ο.Π.Υ.ΣΥ.Π. «Πανελλήνια Ομοσπονδία Πενταετούς Υποχρέωσης, Συμβασιούχων Πυροσβεστών». Δηλαδή, θεωρεί η ηγεσία πως πέρα από τους εκπροσώπους των 8.500 περίπου μόνιμων υπαλλήλων δεν χρειάζεται συμμετοχή της Π.Ο.Π.Υ.ΣΥ.Π. που εκπροσωπεί 4.000 Π.Π.Υ. και 1.750 Συμβασιούχους Πυροσβέστες, δηλ. τους 5.750 υπαλλήλους του Πυροσβεστικού Σώματος! Όπως συνέβη πρόσφατα, όπου υπήρξε συζήτηση για την τροποποίηση του Ν.3938/11 που αφορούσε Π.Π.Υ. και δεν συμμετείχαν εκπρόσωποί τους!
  Άρθρο 38, Τμήμα 1ο, παραγρ. δ «έλεγχος και μελέτη καταλληλότητας και χρηστικότητας των υπαρχόντων». Καμία αναφορά για προδιαγραφές και υποχρέωση του Π.Σ. για εφαρμογή Κοινοτικών Οδηγιών και Νόμων περί υγιεινής και ασφάλειας.
  Άρθρο 41, Τμήμα 2ο , παρ. στ. «Η παρακολούθηση και ενημέρωση από τη Νομική Υπηρεσία του Α.Π.Σ. υποθέσεων που αφορούν ποινικές και αστικές δίκες κατά Υπαξιωματικών, πυροσβεστών και εποχικών πυροσβεστών και η φροντίδα για την λήψη μέτρων». Πρέπει να απαλειφτεί ο όρος εποχικοί πυροσβέστες από τη διάταξη αυτή καθώς το Τμήμα αυτό δεν είναι αρμόδιο για τους συμβασιούχους πυροσβέστες.
  Άρθρο 41, Τμήμα 3ο, «Εποχικού και επί θητεία προσωπικού». Όπου «επί θητεία» πρέπει να αντικατασταθεί με Πυροσβέστες Πενταετούς Υποχρέωσης (Π.Π.Υ.). Επίσης να προστεθούν στο τμήμα αυτό αντίστοιχες διατάξεις όπως αυτές της παρ. α του Τμήματος 2 του άρθρου 41 περί «ρύθμισης θεμάτων υπηρεσιακής κατάστασης όπως τοποθέτηση μεταθέσεων, αποσπάσεων, μετακινήσεων, μετατάξεων», και της παρ. ζ του Τμήματος 2 του άρθρου 41 περί «ρύθμισης θεμάτων χορήγησης υλικών και ηθικών αμοιβών, καθώς και ειδικών αδειών».
  Άρθρο 41, Τμήμα 3ο παρ. ε «η μέριμνα για τις διαδικασίες συμπλήρωσης των κενών της οργανικής δύναμης». Ποιας οργανικής δύναμης; Των μονίμων πυροσβεστών, Π.Π.Υ. ή των συμβασιούχων; Αφού δεν υπάρχει οργανόγραμμα εδώ και αρκετά χρόνια, πως θα γίνεται «η συμπλήρωση των κενών»;
  Άρθρο 41, Τμήμα 8ο, παραγρ. δ, «η συλλογή και ενημέρωση της ισχύουσας νομοθεσίας». Πρέπει να είναι η συλλογή, ενημέρωση και η εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας. Ποιος θα μεριμνά για την εφαρμογή των Νόμων;
  Άρθρο 41, Τμήμα 8ο, παραγρ. ε, ομοίως και εδώ πρέπει να προστεθεί «η εφαρμογή».
  Άρθρο 42, Τμήμα 5ο, παραγρ. η «ο καθορισμός των ατομικών ειδών του πυροσβεστικού προσωπικού καθώς και των πυροσβεστών εποχικής απασχόλησης». Τελικά οι Π.Π.Υ. θεωρούνται εδώ πυροσβεστικό προσωπικό ή όχι; Δεν ξεκαθαρίζεται στο Νόμο.
  `Άρθρο 42, Τμήμα 2ο παραγρ. γ, «η ρύθμιση των συνταξιοδοτικών υποθέσεων του πυροσβεστικού προσωπικού». Να γίνει αναφορά και για τους Π.Π.Υ. καθότι στον Ν.3938/11 ορίζεται ότι για τα θέματα που δεν ρυθμίζονται από τις διατάξεις του, εφαρμόζονται οι αντίστοιχες διατάξεις του μόνιμου προσωπικού. Το Α.Π.Σ. όμως δεν το εφαρμόζει αυτό και αυθαίρετα εισάγει τους Π.Π.Υ. σε συνταξιοδοτική βάσει ΙΚΑ και όχι της νομοθεσίας που διέπει τα Σώματα Ασφαλείας.
  Άρθρο 42, Τμήμα 2ο παραγρ. ε, ομοίως και για τα εκτός έδρας το Α.Π.Σ. εφαρμόζει παράνομα στους Π.Π.Υ. ό,τι προβλέπεται για τους δημοσίους υπαλλήλους και ό,τι προβλέπεται για τους υπηρετούντες στα Σώματα Ασφαλείας. Ο μόνιμος υπάλληλος σβήνει φωτιά στα 10 μέτρα από την Υπηρεσία και παίρνει εκτός έδρας, ενώ ο Π.Π.Υ. σε 40 χιλιόμετρα. Το ίδια και μισθολογικά. Άλλες αποδοχές ο Π.Π.Υ., άλλες αποδοχές ο μόνιμος.
  Άρθρο 42, Τμήμα 2ο παρ. θ «ασφάλιση των υπαλλήλων του Π.Σ.». Υπάγονται οι Π.Π.Υ.;
  Και τέλος το Άρθρο 42, Τμήμα 2ο παρ. ι, «η πραγματοποίηση δειγματοληπτικού ελέγχου όλων των δικαιολογητικών πρόσληψης του επί θητεία προσωπικού, δηλ. των Π.Π.Υ. και πυροσβεστών εποχικής απασχόλησης». Τι σχέση έχει η αναδιάρθρωση του Π.Σ. με την πρόσληψη των Π.Π.Υ.; Δηλαδή ο κ. Υποουργός ισχυρίζεται αναφορικά με το Νόμο 3938/11 που ψηφίστηκε επί ΠΑΣΟΚ και συμφωνήθηκε από τη Ν.Δ. και όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης ότι δεν ελέχθησαν τα δικαιολογητικά; Εξάλλου, ο έλεγχος δικαιολογητικών όσων συμμετείχαν στην προκήρυξη έχει ολοκληρωθεί εδώ και καιρό και έχουν αποπεμφθεί πλέον από το Σώμα οι υποψήφιοι εκείνοι που είχαν υποπέσει σε παραβάσεις.
  Εφόσον πιθανόν αμφιβάλει η ηγεσία και ζητάει και έλεγχο και των εποχικών πυροσβεστών που προσλήφθηκαν από το 2003 και εργάζονται ήδη μία δεκαετία, να γίνει έλεγχος από το 2003 -και παλαιότερα ακόμα- όλων των υπαλλήλων και Αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος.
  Αξιότιμε κ. Δένδια,
  Ο Ν. 3938/11 ήταν μέσω ΑΣΕΠ και όχι με αδιαφανείς διαδικασίες όπως παλαιότερες προκηρύξεις…. Είναι προσβολή για τον κλάδο μας. Τι υπονοείτε κ. Δένδια; Η αναδιάρθρωση δεν έχει καμία σχέση με τη διάταξη για τα δικαιολογητικά αλλά αν επιμένει η ηγεσία «έλεγχος όλων των δικαιολογητικών, όλων των υπαλλήλων που εργάζονται στο Π.Σ.», να ελεγχθούν διδακτορικά, proficiency, lower, μεταπτυχιακά, απολυτήρια κ.λ.π. όλων των υπαλλήλων του Π.Σ. Να δούμε συγγένειες και αξιοκρατία προ 2011 κύριε Υπουργέ, κ. Γενικέ. Τολμήστε το με πλήρη διαφάνεια.
  Αυτά προς το παρόν σχετικά με τη διαβούλευση. Τα υπόλοιπα χρήζουν πράξεων και όχι λόγων πλέον από όλους μας αξιότιμε κ. Υπουργέ, κ. Γενικέ.
  Αναμένουμε τη μεσολάβησή σας, στα πλαίσια της δίκαιης μεταχείρισης όπως διατείνεστε, της μέριμνάς σας για συνάντηση με τον κ. Δένδια, κ. Γενικέ, άσχετα αν αλλάξει κάτι ή όχι.

 • 16 Φεβρουαρίου 2013, 14:48 | Παναγιώτης Ντουλαπτσής

  Άρθρο 38, Τμήμα 1ο, παραγρ. δ «έλεγχος και μελέτη καταλληλότητας και χρηστικότητας των υπαρχόντων». Καμία αναφορά για προδιαγραφές και υποχρέωση του Π.Σ. για εφαρμογή Κοινοτικών Οδηγιών και Νόμων περί υγιεινής και ασφάλειας.

 • 16 Φεβρουαρίου 2013, 14:01 | ΠΑΠΑΝΤΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ

  Αξιότιμε κ. Γενικέ,
  Σας δηλώνουμε την έντονη δυσφορία μας για τις εξελίξεις και τα θέματα που αφορούν Π.Π.Υ. και συμβασιούχους πυροσβέστες.
  Μέχρι σήμερα τα προβλήματα αυξάνονται, διογκώνονται και πολλαπλασιάζονται και ταυτόχρονα επιδεινώνονται και υποβαθμίζονται τα θέματα που αφορούν Π.Π.Υ., γεγονός που αποδεικνύεται από αναφορές στη Βουλή καθώς και από την πρόσφατη διαβούλευση της αναδιοργάνωσης του Π.Σ. και των μεταθέσεων του Π.Σ.
  Σας υπενθυμίζουμε ότι η κατάσταση αυτή μας βρίσκει εκ διαμέτρου αντίθετους και από εδώ και στο εξής θα μας βρείτε απέναντί σας εφόσον η αντιμετώπιση αυτή συνεχίζεται..
  1) Σας θυμίζουμε ότι η κυβέρνηση είναι τρικομματική και όχι της Ν.Δ. και δεν δικαιολογούνται αλαζονείες.
  2) Ο ακριβοθώρητος Υπουργός ΠΡΟ.ΠΟ. κ. Ν. Δένδιας δεν έχει κάνει καμία συνάντηση μαζί μας ενώ αντίθετα με το μόνιμο προσωπικό ήδη δύο. Ποια είναι η θέση σας;
  3) Αν συνδυάσουμε τα παραπάνω με τις προτάσεις προς διαβούλευση αναφορικά με τους Π.Π.Υ. και τους συμβασιούχους, συμπεραίνουμε ότι πρόθεση του Υπουργού είναι όχι η ενσωμάτωση μας στις τάξεις του Π.Σ. μισθολογικά και εργασιακά αλλά ο διαμελισμός και η υποβάθμιση μας.

  Με το παρόν έγγραφό μας θα σας ενημερώσουμε για τις «τυχαίες διατυπώσεις» του σχεδίου νόμου. Για τα υπόλοιπα θα σας ενημερώσουμε και σε άλλο σχετικό έγγραφο.

  Άρθρο 4 παρ. 2: «Το Τμήμα Προμηθειών – Εξοπλισμών και Πληροφορικής είναι ιδίως αρμόδιο για την προετοιμασία, διαβούλευση και κατάρτιση των σχετικών τεχνικών δελτίων, την υποβολή τους προς έγκριση στη Διεύθυνση Ευρωπαϊκών και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων, την κατάρτιση των τεχνικών προδιαγραφών». Πρέπει να προστεθεί «κατάρτιση των τεχνικών προδιαγραφών σύμφωνα με την κοινοτική νομοθεσία».
  Άρθρο 6 παρ.1: Πρέπει να διευκρινιστεί αν στον όρο ένστολο προσωπικό συμπεριλαμβάνονται οι Π.Π.Υ.
  Άρθρο 19 παραγρ. 2: «το Πυροσβεστικό προσωπικό είναι μόνιμοι δημόσιοι υπάλληλοι». Συνεπώς όπου αναφέρεται πυροσβεστικό προσωπικό δεν υπάγονται «το πολιτικό προσωπικό, σχέσεις ιδιωτικού δικαίου, οι πυροσβέστες πενταετούς υποχρέωσης, οι συμβασιούχοι πυροσβέστες» ακόμα και οι εθελοντές πυροσβέστες. Δηλαδή οι επί δεκαετίες εργαζόμενοι Π.Π.Υ. και συμβασιούχοι πυροσβέστες που εργάζονταν και εργάζονται, δεν νοούνται πυροσβεστικό προσωπικό; Τι είναι αξιότιμε κ. Γενικέ;
  Άρθρο 19 παραγρ. 5α: «καθορίζονται οι κανονισμοί στολών των πυροσβεστών επί θητεία και εποχικού προσωπικού».
  Το άρθρο του 15 του Ν.3938/11 που ψηφίστηκε ομόφωνα από τα κόμματα της Βουλής μας ονομάζει Π.Π.Υ. δηλ. Πυροσβέστες Πενταετούς Υποχρέωσης με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου. Αν κρίνουμε συνεπώς από το γεγονός ότι ήδη οι συμβασιούχοι δεν θα ανανεώσουν πενταετία και προτείνεται 1+2 αντιπυρικές, η ηγεσία πιθανώς επιχειρεί με τον όρο «επί θητεία» να σπάσει την πενταετία σε 1 ή 2 χρόνια ή σε ο,τιδήποτε την εξυπηρετεί. Συνεπώς όπου «επί θητεία» πρέπει να αντικατασταθεί σε Πυροσβέστες Πενταετούς Υποχρέωσης και όπου Εποχικοί Πυροσβέστες σε Συμβασιούχους Πυροσβέστες. Κάθε άλλη ερμηνεία είναι παράλογη και εκ του πονηρού.
  Άρθρο 19, παραγρ. 5γ. «Με απόφαση του Υπουργού ΠΡΟ.ΠΟ. καθορίζονται ο τρόπος και ο χρόνος λειτουργίας του Π.Σ., ο χρόνος εργασίας του προσωπικού και τα σχετικά με αυτά. Δηλαδή το προσωπικό θα ντύνεται και εξοπλίζεται χωρίς τις απαιτούμενες προδιαγραφές και θα εργάζεται 24 ώρες το 24ωρο χωρίς ανάπαυση γιατί έτσι λέει ο εκάστοτε Υπουργός; Τότε ποιος ο λόγος ύπαρξης των νόμων περί εργασίας, ανάπαυσης, ωραρίων, Μ.Α.Π. (Μέσων Ατομικής Προστασίας);
  Ομοίως ο ίδιος προβληματισμός ισχύει και για το άρθρο 19, παραγρ. 5α «τα μέσα και ο εξοπλισμός», δηλ. ο Υπουργός ΠΡΟ.ΠΟ. είναι υπεράνω των κοινοτικών οδηγιών και των εγχώριων νόμων;
  Άρθρο 27, παράγρ.1στ. «Το Συμβούλιο Επιτελικού Σχεδιασμού συγκροτείται από έναν εκπρόσωπο της ΠΟΕΥΠΣ και της ΕΑΠΣ ως μέλη». Δεν υπάρχει εκπρόσωπος της ΠΟΣΠΥΔ. Εκδόθηκε στις 07-02-2013 και αναμένεται η δημοσίευση της τροποποίησης της ονομασίας της Ομοσπονδίας μας σε Π.Ο.Π.Υ.ΣΥ.Π. «Πανελλήνια Ομοσπονδία Πενταετούς Υποχρέωσης, Συμβασιούχων Πυροσβεστών». Δηλαδή, θεωρεί η ηγεσία πως πέρα από τους εκπροσώπους των 8.500 περίπου μόνιμων υπαλλήλων δεν χρειάζεται συμμετοχή της Π.Ο.Π.Υ.ΣΥ.Π. που εκπροσωπεί 4.000 Π.Π.Υ. και 1.750 Συμβασιούχους Πυροσβέστες, δηλ. τους 5.750 υπαλλήλους του Πυροσβεστικού Σώματος! Όπως συνέβη πρόσφατα, όπου υπήρξε συζήτηση για την τροποποίηση του Ν.3938/11 που αφορούσε Π.Π.Υ. και δεν συμμετείχαν εκπρόσωποί τους!
  Άρθρο 38, Τμήμα 1ο, παραγρ. δ «έλεγχος και μελέτη καταλληλότητας και χρηστικότητας των υπαρχόντων». Καμία αναφορά για προδιαγραφές και υποχρέωση του Π.Σ. για εφαρμογή Κοινοτικών Οδηγιών και Νόμων περί υγιεινής και ασφάλειας.
  Άρθρο 41, Τμήμα 2ο , παρ. στ. «Η παρακολούθηση και ενημέρωση από τη Νομική Υπηρεσία του Α.Π.Σ. υποθέσεων που αφορούν ποινικές και αστικές δίκες κατά Υπαξιωματικών, πυροσβεστών και εποχικών πυροσβεστών και η φροντίδα για την λήψη μέτρων». Πρέπει να απαλειφτεί ο όρος εποχικοί πυροσβέστες από τη διάταξη αυτή καθώς το Τμήμα αυτό δεν είναι αρμόδιο για τους συμβασιούχους πυροσβέστες.
  Άρθρο 41, Τμήμα 3ο, «Εποχικού και επί θητεία προσωπικού». Όπου «επί θητεία» πρέπει να αντικατασταθεί με Πυροσβέστες Πενταετούς Υποχρέωσης (Π.Π.Υ.). Επίσης να προστεθούν στο τμήμα αυτό αντίστοιχες διατάξεις όπως αυτές της παρ. α του Τμήματος 2 του άρθρου 41 περί «ρύθμισης θεμάτων υπηρεσιακής κατάστασης όπως τοποθέτηση μεταθέσεων, αποσπάσεων, μετακινήσεων, μετατάξεων», και της παρ. ζ του Τμήματος 2 του άρθρου 41 περί «ρύθμισης θεμάτων χορήγησης υλικών και ηθικών αμοιβών, καθώς και ειδικών αδειών».
  Άρθρο 41, Τμήμα 3ο παρ. ε «η μέριμνα για τις διαδικασίες συμπλήρωσης των κενών της οργανικής δύναμης». Ποιας οργανικής δύναμης; Των μονίμων πυροσβεστών, Π.Π.Υ. ή των συμβασιούχων; Αφού δεν υπάρχει οργανόγραμμα εδώ και αρκετά χρόνια, πως θα γίνεται «η συμπλήρωση των κενών»;
  Άρθρο 41, Τμήμα 8ο, παραγρ. δ, «η συλλογή και ενημέρωση της ισχύουσας νομοθεσίας». Πρέπει να είναι η συλλογή, ενημέρωση και η εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας. Ποιος θα μεριμνά για την εφαρμογή των Νόμων;
  Άρθρο 41, Τμήμα 8ο, παραγρ. ε, ομοίως και εδώ πρέπει να προστεθεί «η εφαρμογή».
  Άρθρο 42, Τμήμα 5ο, παραγρ. η «ο καθορισμός των ατομικών ειδών του πυροσβεστικού προσωπικού καθώς και των πυροσβεστών εποχικής απασχόλησης». Τελικά οι Π.Π.Υ. θεωρούνται εδώ πυροσβεστικό προσωπικό ή όχι; Δεν ξεκαθαρίζεται στο Νόμο.
  `Άρθρο 42, Τμήμα 2ο παραγρ. γ, «η ρύθμιση των συνταξιοδοτικών υποθέσεων του πυροσβεστικού προσωπικού». Να γίνει αναφορά και για τους Π.Π.Υ. καθότι στον Ν.3938/11 ορίζεται ότι για τα θέματα που δεν ρυθμίζονται από τις διατάξεις του, εφαρμόζονται οι αντίστοιχες διατάξεις του μόνιμου προσωπικού. Το Α.Π.Σ. όμως δεν το εφαρμόζει αυτό και αυθαίρετα εισάγει τους Π.Π.Υ. σε συνταξιοδοτική βάσει ΙΚΑ και όχι της νομοθεσίας που διέπει τα Σώματα Ασφαλείας.
  Άρθρο 42, Τμήμα 2ο παραγρ. ε, ομοίως και για τα εκτός έδρας το Α.Π.Σ. εφαρμόζει παράνομα στους Π.Π.Υ. ό,τι προβλέπεται για τους δημοσίους υπαλλήλους και ό,τι προβλέπεται για τους υπηρετούντες στα Σώματα Ασφαλείας. Ο μόνιμος υπάλληλος σβήνει φωτιά στα 10 μέτρα από την Υπηρεσία και παίρνει εκτός έδρας, ενώ ο Π.Π.Υ. σε 40 χιλιόμετρα. Το ίδια και μισθολογικά. Άλλες αποδοχές ο Π.Π.Υ., άλλες αποδοχές ο μόνιμος.
  Άρθρο 42, Τμήμα 2ο παρ. θ «ασφάλιση των υπαλλήλων του Π.Σ.». Υπάγονται οι Π.Π.Υ.;
  Και τέλος το Άρθρο 42, Τμήμα 2ο παρ. ι, «η πραγματοποίηση δειγματοληπτικού ελέγχου όλων των δικαιολογητικών πρόσληψης του επί θητεία προσωπικού, δηλ. των Π.Π.Υ. και πυροσβεστών εποχικής απασχόλησης». Τι σχέση έχει η αναδιάρθρωση του Π.Σ. με την πρόσληψη των Π.Π.Υ.; Δηλαδή ο κ. Υποουργός ισχυρίζεται αναφορικά με το Νόμο 3938/11 που ψηφίστηκε επί ΠΑΣΟΚ και συμφωνήθηκε από τη Ν.Δ. και όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης ότι δεν ελέχθησαν τα δικαιολογητικά; Εξάλλου, ο έλεγχος δικαιολογητικών όσων συμμετείχαν στην προκήρυξη έχει ολοκληρωθεί εδώ και καιρό και έχουν αποπεμφθεί πλέον από το Σώμα οι υποψήφιοι εκείνοι που είχαν υποπέσει σε παραβάσεις.
  Εφόσον πιθανόν αμφιβάλει η ηγεσία και ζητάει και έλεγχο και των εποχικών πυροσβεστών που προσλήφθηκαν από το 2003 και εργάζονται ήδη μία δεκαετία, να γίνει έλεγχος από το 2003 -και παλαιότερα ακόμα- όλων των υπαλλήλων και Αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος.
  Αξιότιμε κ. Δένδια,
  Ο Ν. 3938/11 ήταν μέσω ΑΣΕΠ και όχι με αδιαφανείς διαδικασίες όπως παλαιότερες προκηρύξεις…. Είναι προσβολή για τον κλάδο μας. Τι υπονοείτε κ. Δένδια; Η αναδιάρθρωση δεν έχει καμία σχέση με τη διάταξη για τα δικαιολογητικά αλλά αν επιμένει η ηγεσία «έλεγχος όλων των δικαιολογητικών, όλων των υπαλλήλων που εργάζονται στο Π.Σ.», να ελεγχθούν διδακτορικά, proficiency, lower, μεταπτυχιακά, απολυτήρια κ.λ.π. όλων των υπαλλήλων του Π.Σ. Να δούμε συγγένειες και αξιοκρατία προ 2011 κύριε Υπουργέ, κ. Γενικέ. Τολμήστε το με πλήρη διαφάνεια.
  Αυτά προς το παρόν σχετικά με τη διαβούλευση. Τα υπόλοιπα χρήζουν πράξεων και όχι λόγων πλέον από όλους μας αξιότιμε κ. Υπουργέ, κ. Γενικέ.
  Αναμένουμε τη μεσολάβησή σας, στα πλαίσια της δίκαιης μεταχείρισης όπως διατείνεστε, της μέριμνάς σας για συνάντηση με τον κ. Δένδια, κ. Γενικέ, άσχετα αν αλλάξει κάτι ή όχι.

 • 16 Φεβρουαρίου 2013, 14:43 | Π.Ο.Σ.ΠΥ.Δ.

  ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΔΙΑΣΩΣΗΣ
  Αριθμός Απόφασης Εγγραφής 830/5.2.2004 ΠΡΩΤ. ΑΘΗΝΩΝ
  Σωκράτους 21 & Πλουτάρχου 6 – ΜΕΓΑΡΑ – Τ.Κ. 19100 – ΤΗΛ. – FAX.: 22960 29144
  Μέλος Γ.Σ.Ε.Ε. – http://www.pospid.gr – e-mail: pospid@gmail.com
  Α. Π. Μέγαρα: 14/02/2013
  Προς:
  Αξιότιμο Γ.Γ. Υπουργείου ΠΡΟ.ΠΟ.
  κ. Πάτροκλο Γεωργιάδη
  Κοιν.:
  1) Αξιότιμο Υπουργό ΠΡΟ.ΠΟ.
  κ. Νικόλαο Δένδια
  2) Ελληνικό Κοινοβούλιο
  3) Αξιότιμο Αρχηγό Π.Σ.
  κ. Σωτ. Γεωργακόπουλο
  4) Μ.Μ.Ε.
  5) Διαβούλευση
  Αξιότιμε κ. Γενικέ,
  Σας δηλώνουμε την έντονη δυσφορία μας για τις εξελίξεις και τα θέματα που αφορούν Π.Π.Υ. και συμβασιούχους πυροσβέστες.
  Μέχρι σήμερα τα προβλήματα αυξάνονται, διογκώνονται και πολλαπλασιάζονται και ταυτόχρονα επιδεινώνονται και υποβαθμίζονται τα θέματα που αφορούν Π.Π.Υ., γεγονός που αποδεικνύεται από αναφορές στη Βουλή καθώς και από την πρόσφατη διαβούλευση της αναδιοργάνωσης του Π.Σ. και των μεταθέσεων του Π.Σ.
  Σας υπενθυμίζουμε ότι η κατάσταση αυτή μας βρίσκει εκ διαμέτρου αντίθετους και από εδώ και στο εξής θα μας βρείτε απέναντί σας εφόσον η αντιμετώπιση αυτή συνεχίζεται..
  1) Σας θυμίζουμε ότι η κυβέρνηση είναι τρικομματική και όχι της Ν.Δ. και δεν δικαιολογούνται αλαζονείες.
  2) Ο ακριβοθώρητος Υπουργός ΠΡΟ.ΠΟ. κ. Ν. Δένδιας δεν έχει κάνει καμία συνάντηση μαζί μας ενώ αντίθετα με το μόνιμο προσωπικό ήδη δύο. Ποια είναι η θέση σας;
  3) Αν συνδυάσουμε τα παραπάνω με τις προτάσεις προς διαβούλευση αναφορικά με τους Π.Π.Υ. και τους συμβασιούχους, συμπεραίνουμε ότι πρόθεση του Υπουργού είναι όχι η ενσωμάτωση μας στις τάξεις του Π.Σ. μισθολογικά και εργασιακά αλλά ο διαμελισμός και η υποβάθμιση μας.

  Με το παρόν έγγραφό μας θα σας ενημερώσουμε για τις «τυχαίες διατυπώσεις» του σχεδίου νόμου. Για τα υπόλοιπα θα σας ενημερώσουμε και σε άλλο σχετικό έγγραφο.

  Άρθρο 4 παρ. 2: «Το Τμήμα Προμηθειών – Εξοπλισμών και Πληροφορικής είναι ιδίως αρμόδιο για την προετοιμασία, διαβούλευση και κατάρτιση των σχετικών τεχνικών δελτίων, την υποβολή τους προς έγκριση στη Διεύθυνση Ευρωπαϊκών και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων, την κατάρτιση των τεχνικών προδιαγραφών». Πρέπει να προστεθεί «κατάρτιση των τεχνικών προδιαγραφών σύμφωνα με την κοινοτική νομοθεσία».
  Άρθρο 6 παρ.1: Πρέπει να διευκρινιστεί αν στον όρο ένστολο προσωπικό συμπεριλαμβάνονται οι Π.Π.Υ.
  Άρθρο 19 παραγρ. 2: «το Πυροσβεστικό προσωπικό είναι μόνιμοι δημόσιοι υπάλληλοι». Συνεπώς όπου αναφέρεται πυροσβεστικό προσωπικό δεν υπάγονται «το πολιτικό προσωπικό, σχέσεις ιδιωτικού δικαίου, οι πυροσβέστες πενταετούς υποχρέωσης, οι συμβασιούχοι πυροσβέστες» ακόμα και οι εθελοντές πυροσβέστες. Δηλαδή οι επί δεκαετίες εργαζόμενοι Π.Π.Υ. και συμβασιούχοι πυροσβέστες που εργάζονταν και εργάζονται, δεν νοούνται πυροσβεστικό προσωπικό; Τι είναι αξιότιμε κ. Γενικέ;
  Άρθρο 19 παραγρ. 5α: «καθορίζονται οι κανονισμοί στολών των πυροσβεστών επί θητεία και εποχικού προσωπικού».
  Το άρθρο του 15 του Ν.3938/11 που ψηφίστηκε ομόφωνα από τα κόμματα της Βουλής μας ονομάζει Π.Π.Υ. δηλ. Πυροσβέστες Πενταετούς Υποχρέωσης με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου. Αν κρίνουμε συνεπώς από το γεγονός ότι ήδη οι συμβασιούχοι δεν θα ανανεώσουν πενταετία και προτείνεται 1+2 αντιπυρικές, η ηγεσία πιθανώς επιχειρεί με τον όρο «επί θητεία» να σπάσει την πενταετία σε 1 ή 2 χρόνια ή σε ο,τιδήποτε την εξυπηρετεί. Συνεπώς όπου «επί θητεία» πρέπει να αντικατασταθεί σε Πυροσβέστες Πενταετούς Υποχρέωσης και όπου Εποχικοί Πυροσβέστες σε Συμβασιούχους Πυροσβέστες. Κάθε άλλη ερμηνεία είναι παράλογη και εκ του πονηρού.
  Άρθρο 19, παραγρ. 5γ. «Με απόφαση του Υπουργού ΠΡΟ.ΠΟ. καθορίζονται ο τρόπος και ο χρόνος λειτουργίας του Π.Σ., ο χρόνος εργασίας του προσωπικού και τα σχετικά με αυτά. Δηλαδή το προσωπικό θα ντύνεται και εξοπλίζεται χωρίς τις απαιτούμενες προδιαγραφές και θα εργάζεται 24 ώρες το 24ωρο χωρίς ανάπαυση γιατί έτσι λέει ο εκάστοτε Υπουργός; Τότε ποιος ο λόγος ύπαρξης των νόμων περί εργασίας, ανάπαυσης, ωραρίων, Μ.Α.Π. (Μέσων Ατομικής Προστασίας);
  Ομοίως ο ίδιος προβληματισμός ισχύει και για το άρθρο 19, παραγρ. 5α «τα μέσα και ο εξοπλισμός», δηλ. ο Υπουργός ΠΡΟ.ΠΟ. είναι υπεράνω των κοινοτικών οδηγιών και των εγχώριων νόμων;
  Άρθρο 27, παράγρ.1στ. «Το Συμβούλιο Επιτελικού Σχεδιασμού συγκροτείται από έναν εκπρόσωπο της ΠΟΕΥΠΣ και της ΕΑΠΣ ως μέλη». Δεν υπάρχει εκπρόσωπος της ΠΟΣΠΥΔ. Εκδόθηκε στις 07-02-2013 και αναμένεται η δημοσίευση της τροποποίησης της ονομασίας της Ομοσπονδίας μας σε Π.Ο.Π.Υ.ΣΥ.Π. «Πανελλήνια Ομοσπονδία Πενταετούς Υποχρέωσης, Συμβασιούχων Πυροσβεστών». Δηλαδή, θεωρεί η ηγεσία πως πέρα από τους εκπροσώπους των 8.500 περίπου μόνιμων υπαλλήλων δεν χρειάζεται συμμετοχή της Π.Ο.Π.Υ.ΣΥ.Π. που εκπροσωπεί 4.000 Π.Π.Υ. και 1.750 Συμβασιούχους Πυροσβέστες, δηλ. τους 5.750 υπαλλήλους του Πυροσβεστικού Σώματος! Όπως συνέβη πρόσφατα, όπου υπήρξε συζήτηση για την τροποποίηση του Ν.3938/11 που αφορούσε Π.Π.Υ. και δεν συμμετείχαν εκπρόσωποί τους!
  Άρθρο 38, Τμήμα 1ο, παραγρ. δ «έλεγχος και μελέτη καταλληλότητας και χρηστικότητας των υπαρχόντων». Καμία αναφορά για προδιαγραφές και υποχρέωση του Π.Σ. για εφαρμογή Κοινοτικών Οδηγιών και Νόμων περί υγιεινής και ασφάλειας.
  Άρθρο 41, Τμήμα 2ο , παρ. στ. «Η παρακολούθηση και ενημέρωση από τη Νομική Υπηρεσία του Α.Π.Σ. υποθέσεων που αφορούν ποινικές και αστικές δίκες κατά Υπαξιωματικών, πυροσβεστών και εποχικών πυροσβεστών και η φροντίδα για την λήψη μέτρων». Πρέπει να απαλειφτεί ο όρος εποχικοί πυροσβέστες από τη διάταξη αυτή καθώς το Τμήμα αυτό δεν είναι αρμόδιο για τους συμβασιούχους πυροσβέστες.
  Άρθρο 41, Τμήμα 3ο, «Εποχικού και επί θητεία προσωπικού». Όπου «επί θητεία» πρέπει να αντικατασταθεί με Πυροσβέστες Πενταετούς Υποχρέωσης (Π.Π.Υ.). Επίσης να προστεθούν στο τμήμα αυτό αντίστοιχες διατάξεις όπως αυτές της παρ. α του Τμήματος 2 του άρθρου 41 περί «ρύθμισης θεμάτων υπηρεσιακής κατάστασης όπως τοποθέτηση μεταθέσεων, αποσπάσεων, μετακινήσεων, μετατάξεων», και της παρ. ζ του Τμήματος 2 του άρθρου 41 περί «ρύθμισης θεμάτων χορήγησης υλικών και ηθικών αμοιβών, καθώς και ειδικών αδειών».
  Άρθρο 41, Τμήμα 3ο παρ. ε «η μέριμνα για τις διαδικασίες συμπλήρωσης των κενών της οργανικής δύναμης». Ποιας οργανικής δύναμης; Των μονίμων πυροσβεστών, Π.Π.Υ. ή των συμβασιούχων; Αφού δεν υπάρχει οργανόγραμμα εδώ και αρκετά χρόνια, πως θα γίνεται «η συμπλήρωση των κενών»;
  Άρθρο 41, Τμήμα 8ο, παραγρ. δ, «η συλλογή και ενημέρωση της ισχύουσας νομοθεσίας». Πρέπει να είναι η συλλογή, ενημέρωση και η εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας. Ποιος θα μεριμνά για την εφαρμογή των Νόμων;
  Άρθρο 41, Τμήμα 8ο, παραγρ. ε, ομοίως και εδώ πρέπει να προστεθεί «η εφαρμογή».
  Άρθρο 42, Τμήμα 5ο, παραγρ. η «ο καθορισμός των ατομικών ειδών του πυροσβεστικού προσωπικού καθώς και των πυροσβεστών εποχικής απασχόλησης». Τελικά οι Π.Π.Υ. θεωρούνται εδώ πυροσβεστικό προσωπικό ή όχι; Δεν ξεκαθαρίζεται στο Νόμο.
  `Άρθρο 42, Τμήμα 2ο παραγρ. γ, «η ρύθμιση των συνταξιοδοτικών υποθέσεων του πυροσβεστικού προσωπικού». Να γίνει αναφορά και για τους Π.Π.Υ. καθότι στον Ν.3938/11 ορίζεται ότι για τα θέματα που δεν ρυθμίζονται από τις διατάξεις του, εφαρμόζονται οι αντίστοιχες διατάξεις του μόνιμου προσωπικού. Το Α.Π.Σ. όμως δεν το εφαρμόζει αυτό και αυθαίρετα εισάγει τους Π.Π.Υ. σε συνταξιοδοτική βάσει ΙΚΑ και όχι της νομοθεσίας που διέπει τα Σώματα Ασφαλείας.
  Άρθρο 42, Τμήμα 2ο παραγρ. ε, ομοίως και για τα εκτός έδρας το Α.Π.Σ. εφαρμόζει παράνομα στους Π.Π.Υ. ό,τι προβλέπεται για τους δημοσίους υπαλλήλους και ό,τι προβλέπεται για τους υπηρετούντες στα Σώματα Ασφαλείας. Ο μόνιμος υπάλληλος σβήνει φωτιά στα 10 μέτρα από την Υπηρεσία και παίρνει εκτός έδρας, ενώ ο Π.Π.Υ. σε 40 χιλιόμετρα. Το ίδια και μισθολογικά. Άλλες αποδοχές ο Π.Π.Υ., άλλες αποδοχές ο μόνιμος.
  Άρθρο 42, Τμήμα 2ο παρ. θ «ασφάλιση των υπαλλήλων του Π.Σ.». Υπάγονται οι Π.Π.Υ.;
  Και τέλος το Άρθρο 42, Τμήμα 2ο παρ. ι, «η πραγματοποίηση δειγματοληπτικού ελέγχου όλων των δικαιολογητικών πρόσληψης του επί θητεία προσωπικού, δηλ. των Π.Π.Υ. και πυροσβεστών εποχικής απασχόλησης». Τι σχέση έχει η αναδιάρθρωση του Π.Σ. με την πρόσληψη των Π.Π.Υ.; Δηλαδή ο κ. Υποουργός ισχυρίζεται αναφορικά με το Νόμο 3938/11 που ψηφίστηκε επί ΠΑΣΟΚ και συμφωνήθηκε από τη Ν.Δ. και όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης ότι δεν ελέχθησαν τα δικαιολογητικά; Εξάλλου, ο έλεγχος δικαιολογητικών όσων συμμετείχαν στην προκήρυξη έχει ολοκληρωθεί εδώ και καιρό και έχουν αποπεμφθεί πλέον από το Σώμα οι υποψήφιοι εκείνοι που είχαν υποπέσει σε παραβάσεις.
  Εφόσον πιθανόν αμφιβάλει η ηγεσία και ζητάει και έλεγχο και των εποχικών πυροσβεστών που προσλήφθηκαν από το 2003 και εργάζονται ήδη μία δεκαετία, να γίνει έλεγχος από το 2003 -και παλαιότερα ακόμα- όλων των υπαλλήλων και Αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος.
  Αξιότιμε κ. Δένδια,
  Ο Ν. 3938/11 ήταν μέσω ΑΣΕΠ και όχι με αδιαφανείς διαδικασίες όπως παλαιότερες προκηρύξεις…. Είναι προσβολή για τον κλάδο μας. Τι υπονοείτε κ. Δένδια; Η αναδιάρθρωση δεν έχει καμία σχέση με τη διάταξη για τα δικαιολογητικά αλλά αν επιμένει η ηγεσία «έλεγχος όλων των δικαιολογητικών, όλων των υπαλλήλων που εργάζονται στο Π.Σ.», να ελεγχθούν διδακτορικά, proficiency, lower, μεταπτυχιακά, απολυτήρια κ.λ.π. όλων των υπαλλήλων του Π.Σ. Να δούμε συγγένειες και αξιοκρατία προ 2011 κύριε Υπουργέ, κ. Γενικέ. Τολμήστε το με πλήρη διαφάνεια.
  Αυτά προς το παρόν σχετικά με τη διαβούλευση. Τα υπόλοιπα χρήζουν πράξεων και όχι λόγων πλέον από όλους μας αξιότιμε κ. Υπουργέ, κ. Γενικέ.
  Αναμένουμε τη μεσολάβησή σας, στα πλαίσια της δίκαιης μεταχείρισης όπως διατείνεστε, της μέριμνάς σας για συνάντηση με τον κ. Δένδια, κ. Γενικέ, άσχετα αν αλλάξει κάτι ή όχι.
  Θα αποσταλούν ανάλογα αιτήματα και προς τον κ. Αρχηγό Π.Σ. Παρακαλούμε ενημερωθείτε και ενημερώστε μας όταν έχετε συγκεκριμένες απαντήσεις, για συνάντηση μαζί σας.
  Ευχαριστούμε για τον χρόνο σας. Παρακαλούμε για δικές σας ενέργειες.

  Με τιμή
  για το Διοικητικό Συμβούλιο
  της Ομοσπονδίας

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

  ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΑΠΑΝΤΩΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΦΑΡΑΝΤΑΚΗΣ
  ΤΗΛ.: 6977.522747 ΤΗΛ.: 6974.709262

 • 15 Φεβρουαρίου 2013, 22:16 | othelo

  Άρθρο 38, Τμήμα 1ο, παραγρ. δ «έλεγχος και μελέτη καταλληλότητας και χρηστικότητας των υπαρχόντων». Καμία αναφορά για προδιαγραφές και υποχρέωση του Π.Σ. για εφαρμογή Κοινοτικών Οδηγιών και Νόμων περί υγιεινής και ασφάλειας.

 • 15 Φεβρουαρίου 2013, 16:50 | Thodoris

  Άρθρο 38, Τμήμα 1ο, παραγρ. δ «έλεγχος και μελέτη καταλληλότητας και χρηστικότητας των υπαρχόντων». Καμία αναφορά για προδιαγραφές και υποχρέωση του Π.Σ. για εφαρμογή Κοινοτικών Οδηγιών και Νόμων περί υγιεινής και ασφάλειας.

 • 15 Φεβρουαρίου 2013, 14:28 | Σωκράτης Παπαγεωργίου

  Στο Άρθρο 38 μετά το ΤΜΗΜΑ 4ο ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ και στα στοιχεία β. και γ. δεν κατανοώ σε τι αναφέρονται οι φράσεις «από τα ανωτέρω συμβάντα». Συμβάντα Πολιτικής Προστασίας; Κι αυτό διότι δεν υπάρχει μέχρι αυτό το σημείο κάποια αναφορά, εκτός από τον τίτλο ΤΜΗΜΑ 4ο ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ. Ίσως θα έπρεπε να γραφεί «από τα συμβάντα Πολιτικής Προστασίας, για να ορίζεται σαφώς.

 • 15 Φεβρουαρίου 2013, 13:26 | Σωκράτης Παπαγεωργίου

  Η λέξη εξάρτηση έχει τελείως διαφορετικό νόημακαι κατά τη γνώμη μου δεν αποδίδει με τον πλέον δόκιμο τρόπο τον ατομικό προστατευτικό εξοπλισμό που νοείται με αυτή τη λέξη. Θα πρότεινα λοιπόν να γίνει η αντικατάσταση της λέξης εξάρτηση με «στολή και ατομικό προστατευτικό εξοπλισμό» στο Άρθρο 38 μετά το ΤΜΗΜΑ 3ο ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ, στο στοιχείο ε. Η ρύθμιση θεμάτων που έχουν σχέση με τη βασική εκπαίδευση και την πυροσβεστική
  στολή και ατομικό προστατευτικό εξοπλισμό των εθελοντών Πυροσβεστών…

 • 15 Φεβρουαρίου 2013, 13:05 | Σωκράτης Παπαγεωργίου

  Είναι σε όλους τους Υπηρετούντες γνωστό, όπως επίσης και στην κοινή γνώμη, ότι η Ε.Μ.Α.Κ. επεμβαίνει κυρίως σε ιδιαίτερης φύσεως περιστατικά, λόγω της ειδικής εκαίδευσης που λαμβάνει το προσωπικό της και του ιδιαίτερου μηχανοκίνητου και μη εξοπλισμού της. Γι αυτό λοιπόν κρίνεται σκόπιμη η αναδιατύπωση του στοιχείου στ) της παραγράφου 2 του Άρθρου 38 ως εξής: «στ. Η μέριμνα για τη διασφάλιση του απαιτούμενου εξοπλισμού και ειδικής εκπαίδευσης για την οργάνωση και
  την αποτελεσματική λειτουργία των Ειδικών Μονάδων Αντιμετώπισης Καταστροφών
  (Ε.Μ.Α.Κ.).
  Έτσι θα γίνει σύνδεση και συνεργασία του 1ου τμήματος της Διεύθυνσης I ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ με το Τμήμα 7ο Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης(Διεύθυνση IV) για τις ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες της Ε.Μ.Α.Κ.

 • 15 Φεβρουαρίου 2013, 12:17 | Αλέξανδρος

  Η ενοποίηση των Τμημάτων ΠΑΜ-ΠΣΕΑ με το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας σε ένα αυτοτελές Τμήμα και στο οποίο θα ανήκουν τα κατά τόπους γραφεία Πολιτικής Προστασίας και ΠΑΜ-ΠΣΕΑ των Δήμων και Περιφερειακών Αυτοδιοικήσεων θα ήταν μια καλή αρχή για την εφαρμογή και τον έλεγχο των Δράσεων της Πολιτικής Προστασίας και Κινητοποίησης σε καιρό Πολέμου.
  Τα τμήματα αυτά των Περιφερειακών Αυτοδιοικήσεων και των Δήμων μπορούν στελεχωθούν από ανώτερους Αξιωματικούς Γ.Κ με ανάλογες γνώσεις Σχολών ΠΑΜ-ΠΣΕΑ , και με προϋπηρεσία στη μάχιμο, που βρίσκονται και σε υπηρεσία Γραφείου .Θα αποτελέσουν τον συνδετικό κρίκο μεταξύ των Υπηρεσιών και φορέων που συνδράμουν τον κεντρικό Βραχίονα της Π.Π που είναι το Π.Σ.

 • 9 Φεβρουαρίου 2013, 20:05 | Σπύρος

  Άρθρο 24 & 38. Η πρόβλεψη για Τμήμα Επιχειρήσεων Δασικών Πυρκαγιών, μας επιστρέφει στην προ του 1998 εποχή. Ο τομέας της Δασοπυρόσβεσης αποδεδειγμένα αποτελεί το σημαντικότερο έργο του Σώματος από όλες της απόψεις (Μέσα, προσωπικό, κονδύλια κ.α.) και δεν μπορεί να αντιστοιχίζεται με το Τμήμα ΠΣΕΑ Και ΠΑΜ !!!. Εάν δε συσταθεί ξεχωριστή Διεύθυνση θα πρέπει τουλάχιστον να γίνει Υποδιεύθυνση Δασοπυρόσβεσης. Επίσης σε όλες τις ΠΕ.ΠΥ.Δ. και τις ΔΙ.Π.Υ.Ν. Α΄ ζώνης επικινδυνότητας θα πρέπει να λειτουργούν γραφεία δασοπυρόσβεσης με προσωπικό αποκλειστικής απασχόλησης, ώστε να μπορεί να εφαρμοστεί και η ρύθμιση του άρθρου 45.3.ιγ.

 • 6 Φεβρουαρίου 2013, 12:34 | Γεώργιος Πουρναράς

  Τις εγκυκλίους τις εκδίδει η ΓΓΠΠ. Το Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος εκδίδει σχετικές διαταγές υλοποίησης τψν ανωτέρω εγκυκλίων , για θέματα αρμοδιότητας ΠΣ