Άρθρο 21: Σύσταση Ενιαίου Συντονιστικού Κέντρου Επιχειρήσεων (Ε.Σ.Κ.Ε.) μετά από συγχώνευση

1. Ιδρύεται Ενιαίο Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων (Ε.Σ.Κ.Ε.), το οποίο αποτελεί Ειδική Υπηρεσία του Σώματος και υπάγεται απευθείας στον Υπαρχηγό Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος.
2. Το Ε.Σ.Κ.Ε. έχει ως κύρια αποστολή και αρμοδιότητες το σύνολο των αρμοδιοτήτων του Συντονιστικού – Επιχειρησιακού Κέντρου Υπηρεσιών του Πυροσβεστικού Σώματος (Σ.Ε.Κ.Υ.Π.Σ.), του Κέντρου Επιχειρήσεων Πολιτικής Προστασίας (Κ.Ε.Π.Π.) και του Συντονιστικού Κέντρου Δασοπυρόσβεσης (Σ.Κ.Ε.Δ.), τα οποία συγχωνεύονται και αποτελούν πλέον επιμέρους Μονάδες του Ε.Σ.Κ.Ε..
3. Του Ε.Σ.Κ.Ε. προΐσταται Διοικητής, τον οποίο επικουρεί κατά την άσκηση των καθηκόντων του, και αναπληρώνει, όταν δεν υπάρχει, απουσιάζει ή κωλύεται, ο Υποδιοικητής ο οποίος εκτελεί όλα τα καθήκοντα του Διοικητή, εκτός από τη σύνταξη εκθέσεων ικανότητας. Ως Υποδιοικητής ορίζεται ο Αξιωματικός, ο οποίος προΐσταται στο Κέντρο Επιχειρήσεων Πολιτικής Προστασίας. Τον Υποδιοικητή αναπληρώνει ο αρχαιότερος Αξιωματικός της Υπηρεσίας.
4. Το Ενιαίο Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων διαρθρώνεται ως εξής:
α. Συντονιστικό – Επιχειρησιακό Κέντρο Υπηρεσιών του Πυροσβεστικού Σώματος (199 Σ.Ε.Κ.Υ.Π.Σ.). Η αποστολή και οι αρμοδιότητές του ορίζονται στην υπ’ αριθμ. 34542/ Φ.109.1/1996 «Κανονισμός οργάνωσης και λειτουργίας του 199 Συντονιστικού Επιχειρησιακού Κέντρου Υπηρεσιών του Πυροσβεστικού Σώματος» (Β’ 37) Απόφαση Αρχηγού Π.Σ., η οποία τροποποιείται με νεότερη όμοια απόφαση.
β. Συντονιστικό Κέντρο Δασοπυρόσβεσης (Σ.Κ.Ε.Δ.). Η αποστολή και οι αρμοδιότητές του ορίζονται στα άρθρα 16 έως 25 και 28 και 29 της υπ’ αριθμ. 20367/ οικ. Φ.109.1/2007 Απόφασης Αρχηγού Π.Σ. «Συμπλήρωση του Κανονισμού οργάνωσης και λειτουργίας του 199 Συντονιστικού Επιχειρησιακού Κέντρου Υπηρεσιών του Πυροσβεστικού Σώματος» (Β΄ 695).
γ. Κέντρο Επιχειρήσεων Πολιτικής Προστασίας του άρθρου 6 του π.δ. 151/2004, στο οποίο προΐσταται Αρχιπύραρχος και περιλαμβάνει:
αα. Τη Μονάδα Αεροπορικών Επιχειρήσεων. Η αποστολή και οι αρμοδιότητές του ορίζονται στα άρθρα 26 και 27 της υπ’ αριθμ. 20367/ οικ. Φ.109.1/2007 Απόφασης Αρχηγού Π.Σ. «Συμπλήρωση του Κανονισμού οργάνωσης και λειτουργίας του 199 Συντονιστικού Επιχειρησιακού Κέντρου Υπηρεσιών του Πυροσβεστικού Σώματος» (Β΄ 695).
ββ. Τη Μονάδα Διεθνούς Συνδρομής και Υποστηρικτικών Δυνάμεων Πολιτικής Προστασίας, η οποία συμμετέχει σε διαδικασίες, λειτουργίες και αναφορές, σε μηχανισμούς ενεργοποίησης με αντίστοιχα Κέντρα Πολιτικής Προστασίας άλλων χωρών, ενημερώνοντας σχετικώς για τη λήψη απόφασης τη Γενική Γραμματεία Προστασίας του Πολίτη και ασκεί τις αρμοδιότητες των παρ. 1 έως 6 του άρθρου 6 του π.δ. 151/2004 (Α΄ 107), και τις αρμοδιότητες του Τμήματος Αξιολόγησης και Διαχείρισης Πληροφοριών του άρθρου 7 του π.δ. 151/2004 όπως ισχύουν, και των εκτελεστικών αυτού πράξεων.
γγ. Τη Μονάδα Ευρωπαϊκού Αριθμού Έκτακτης Ανάγκης «112», η οποία που αποτελεί μετονομασία του Τμήματος Διαχείρισης Ευρωπαϊκού Αριθμού Κλήσεων Έκτακτης Ανάγκης «112» του άρθρου 9 του π.δ. 151/2004 και προβαίνει σε άμεση αναζήτηση των απαραίτητων πληροφοριών για τον εντοπισμό της θέσης καλούντος στο 112 σύμφωνα με την Πράξη της Α.Δ.Α.Ε. «για την επεξεργασία κλήσεων έκτακτης ανάγκης για την παροχή πληροφοριών στους αρμόδιους για την αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης φορείς», όπως κάθε φορά ισχύει και τη γνωστοποίηση -ανάθεση των απαραίτητων στοιχείων στον αρμόδιο επιχειρησιακά φορέα έκτακτης ανάγκης».
δδ. Το Τμήμα Τρεχουσών Επιχειρήσεων και Γραμματειακής Υποστήριξης που ασκεί τις αρμοδιότητες του άρθρου 8 του π.δ. 151/2004.
5. Το Συντονιστικό – Επιχειρησιακό Κέντρο Υπηρεσιών του Πυροσβεστικού Σώματος (199 Σ.Ε.Κ.Υ.Π.Σ.), το Συντονιστικό Κέντρο Δασοπυρόσβεσης (Σ.Κ.Ε.Δ.), το Κέντρο Επιχειρήσεων Πολιτικής Προστασίας (Κ.Ε.Π.Π.) στελεχώνονται και λειτουργούν σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά από το παρόν άρθρο.
6. α) Στη Μονάδα Αεροπορικών Επιχειρήσεων δύναται να προΐσταται ανώτερος Αξιωματικός του ΓΕΑ που διατίθεται από αυτό και τοποθετείται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Άμυνας και Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη.
β) Στη Μονάδα Διεθνούς Συνδρομής και Υποστηρικτικών Δυνάμεων Πολιτικής Προστασίας του Κέντρου Επιχειρήσεων Πολιτικής Προστασίας προΐσταται ανώτερος Αξιωματικός του Πυροσβεστικού Σώματος, ο οποίος ορίζεται με απόφαση του Αρχηγού Πυροσβεστικού Σώματος.
γ) Στη Μονάδα Ευρωπαϊκού Αριθμού Έκτακτης Ανάγκης «112» προΐσταται υπάλληλος της Γενικής Γραμματείας Προστασίας του Πολίτη, ο οποίος ορίζεται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Προστασίας του Πολίτη.
7. Η υπηρεσία του Ενιαίου Συντονιστικού Κέντρου Επιχειρήσεων διέπεται από τις διατάξεις περί πειθαρχίας, που ισχύουν στην Υπηρεσία από την οποία προέρχονται οι υπηρετούντες Αξιωματικοί και Υπάλληλοι.
8. Η Διεύθυνση Σχεδιασμού και Αντιμετώπισης Έκτακτων Αναγκών αποτελεί μόνιμο υποστηρικτικό και γνωμοδοτικό μηχανισμό του Ε.Σ.Κ.Ε. και, ιδίως, του Σ.Κ.Ε.Δ. και του Κ.Ε.Π.Π. και τροφοδοτεί το Ε.Σ.Κ.Ε. με το αναγκαίο πληροφοριακό και υποστηρικτικό υλικό.
9. Με απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη ρυθμίζονται τα θέματα οργάνωσης, διάρθρωσης, λειτουργίας και στελέχωσης του Ενιαίου Συντονιστικού Κέντρου Επιχειρήσεων, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

 • 15 Φεβρουαρίου 2013, 19:44 | ΕΝΩΣΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ Πρόεδρος Γ.Σταμούλης Γεν.Γραμματέας Α.Μανιάτης

  θα πρέπει να προστεθεί στην ονομασία του ΕΣΚΕ οι λέξεις Πολιτική Προστασία για να σηματοδοτεί το κέντρο. Έννοια με διεθνή αναγνωρισιμότητα.
  Οι Μονάδες και οι Διευθύνσεις του Κ.Ε.Π.Π. πρέπει να γίνουν τμήματα και να προβλεφθεί ότι στελεχώνονται από το προσωπικό του ΚΕΠΠ.
  1Στην παρ.6α του άρθρου πρέπει να προβλεφθεί ότι υπηρετούν Αξιωματικοί της Π.Α. μέχρι το βαθμό του Αντισμηνάρχου για να καλύπτουν επί 24ωρο το Τμήμα και ότι προΐσταται ο ανώτερος ή αρχαιότερος αυτών.

 • 15 Φεβρουαρίου 2013, 08:54 | ΧΡΗΣΤΟΣ

  Στο άρθρο 21 θα πρέπει ν προστεθεί στην ονομασία του ΕΣΚΕ η Πολιτική Προστασία για να σηματοδοτεί το κέντρο.
  Στο ίδιο άρθρο, οι Μονάδες και οι Διευθύνσεις του Κ.Ε.Π.Π. πρέπει να γίνουν τμήματα και να προβλεφθεί ότι στελεχώνονται από το προσωπικό του ΚΕΠΠ.
  Στην παρ.6α του άρθρου πρέπει να προβλεφθεί ότι υπηρετούν Αξιωματικοί της Π.Α. μέχρι το βαθμό του Αντισμηνάρχου για να καλύπτουν επί 24ωρο το Τμήμα και ότι προΐσταται ο ανώτερος ή αρχαιότερος αυτών.

 • 13 Φεβρουαρίου 2013, 14:53 | Αλέξανδρος Μαλούνης

  Σε τέτοιας κλίμακας Κέντρο Επιχειρήσεων και Συντονισμού, πρέπει να προβλέπεται στο παρόν νομοθετικό κείμενο, τμήμα υλικοτεχνικής υποστήριξης του.

 • 12 Φεβρουαρίου 2013, 08:00 | Spiros

  Γενικότερο σχόλιο για τον συντονισμό:

  Βασική προυπόθεση για να επιτευχθεί ο Συντονισμός σε ένα περιστατικό είναι η επικοινωνία μεταξύ των εμπλεκομένων. Όταν το συμβάν είναι μικρής κλίμακας και εμπλέκονται μόνο πυροσβεστικές δυνάμεις αυτό συνήθως επιτυγχάνεται σε ικανοποιητικό βαθμό.
  Τα προβλήματα αρχίζουν όταν σε ένα συμβάν εμπλέκονται περισσότερες από μία Υπηρεσίες.
  Για παράδειγμα (ενδεικτική αναφορά) σε μία δασική πυρκαγιά θα εμπλακούν:
  1. Πυρ/κο Σώμα
  2. Δασική Υπηρεσία
  3. Ελληνικός Στρατός
  4. ΕΛΑΣ
  5. ΕΚΑΒ
  Ολες οι παραπάνω υπηρεσίες χρησιμοποιούν διαφορετική συχνότητα ασυρμάτου και «μιλούν» διαφορετική επιχειρησιακή γλώσσα. Αυτό δημιουργεί δυσκολία στην επικοινωνία, τον συντονισμό και εν τέλει στην αποτελεσματικότητα ανιμετώπισης του συμβάντος. Άλλες χώρες το έχουν λύσει αυτό θεσπίζοντας ενιαία κωδικοποίσηση επικοινωνίας ώστε όλοι να «μιλούν» την ίδια επιχειρησιακή γλώσσα [για παράδειγμα σε κάποιες πολιτείες των ΗΠΑ χρησιμοποιούν το Incident Command System (ICS)].

 • 11 Φεβρουαρίου 2013, 19:32 | Βασίλης Καζούκας

  Σχετικά με το παρακάτω έχω τις εξής απορίες …

  «8. Η Διεύθυνση Σχεδιασμού και Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών.»

  Μέχρι σήμερα σε γενικές γραμμές :
  α) Τα σχέδια αντιμετώπισης Δασικών Πυρκαγιών εκπονούνται από τους Διοικητές Περιφερειακών Διοικήσεων του Π.Σ. σε συνεργασία με τους τοπικούς Διοικητές υπό την έγκριση της Διεύθυνσης Δασοπυρόσβεσης του Π.Σ. Τα σχέδια αυτά αξιοποιούν και περιλαμβάνουν την τρέχουσα επιχειρησιακή δύναμη καθώς και δυνάμεις των εμπλεκόμενων φορέων της τοπικής αυτοδιοίκησης αλλά και πολιτών (εσκαφείς κτλπ ).
  β) Το Σ.ΚΕ.Δ. (και όχι Σ.Κ.Ε.Δ.) δηλαδή το Συντονιστικό Κέντρο Δασοπυρόσβεσης λειτουργούσε έως σήμερα με αυτά τα σχέδια που εκπονούνταν από επιχειρησιακούς που γνώριζαν τυχόν ιδιαιτερότητες, ανάγκες και ελλείψεις στο πεδίο.

  Το ερώτημα μου λοιπόν είναι πώς είναι δυνατόν μία Διεύθυνση :
  α) η οποία δεν διοικείται από επιχειρησιακούς με εμπειρία στο πεδίο
  β) δεν διαθέτει την τεχνογνωσία και την επιχειρησιακή εμπειρία μια διεύθυνσης ειδικού σκοπού όπως αυτής της Δασοπυρόσβεσης
  γ) που επανδρώνεται από πολίτες άνευ εμπειρίας στο πεδίο
  δ) που το αντικείμενο της ήταν έως σήμερα σε θέματα δασοπυρόσβεσης ήταν να συνεπικουρεί και να αποτελεί τον συνδετικό κρίκο μεταξύ πολιτών και σωμάτων ασφαλείας
  να διαφαίνεται ή να αφήνεται η υπόνοια ότι υπερκαλύπτει τεχνογνωσία και επιχειρησιακή εμπειρία ετών ;

  Με αφορμή την ανωτέρα διεύθυνση και όχι μόνο δεν αντιλαμβάνομαι τον σκοπό δημιουργίας ενός μηχανισμού όπως αυτό τού Ε.Σ.Κ.Ε εάν δεν έχει σαν απώτερο σκοπό :
  α. την γέννηση ενός ποιο ευέλικτου μηχανισμού αντιμετώπισης αναγκών του πολίτη κάτι που δεν μπορεί να γίνει μόνο με την διατήρηση των υπαρχουσών δομών κάτω από ενιαίο τίτλο υπηρεσίας.
  β. την μείωση του κόστους λειτουργίας του κράτους το όπιο δεν μπορεί να επιτευχθεί άνευ συγχώνευσης / απορρόφησης προηγούμενων δομών του κράτους όταν οι αρμοδιότητες αλληλοκαλύπτονται .

 • 11 Φεβρουαρίου 2013, 13:18 | Βασίλης Καζούκας

  σχετικά με το παρακάτω εκτιμώ ότι :

  4. αα Μονάδα Αεροπορικών Επιχειρήσεων

  Θα πρέπει να διαθέτει όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό προκειμένου να παρακολουθεί σε πραγματικό ή κοντά σε πραγματικό χρόνο όλα τα εναέρια μέσα που επιχειρησιακά διαθέτει πολιτικά και μη.
  Θα πρέπει είναι υπεύθυνη για την καταγραφή και διατήρηση σε αρχείο όλων των επιχειρησιακών πτήσεων με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι δυνατή η μετέπειτα περαιτέρω αξιοποίηση όπως εκπαίδευση Πυροσβεστικού προσωπικού, αξιολόγηση απόδοσης μισθωμένων μέσων.