Άρθρο 22: Αναβάθμιση της Πυροσβεστικής Ακαδημίας-Εθνική Σχολή Πολιτικής Προστασίας (Ε.Σ.ΠΟ.Π.)

1. Η Πυροσβεστική Ακαδημία είναι Ειδική Υπηρεσία του Πυροσβεστικού Σώματος με οικονομική αυτοτέλεια για την υποστήριξη των οργανωτικών, λειτουργικών και εκπαιδευτικών της αναγκών. Συγκροτείται από τις Παραγωγικές Σχολές και τη Σχολή Επιμόρφωσης και Μετεκπαίδευσης με επιμέρους Σχολεία και Τμήματα εξειδίκευσης και έχει ως αποστολή:
α) Την εκπαίδευση, επιμόρφωση και ειδική κατάρτιση μέσω των επιμέρους Παραγωγικών Σχολών στα κατά κλάδο πυροσβεστικά καθήκοντα για τους ιδιώτες που κατατάσσονται στο Πυροσβεστικό Σώμα, καθώς και μέσω της Σχολής Επιμόρφωσης και Μετεκπαίδευσης για το εν ενεργεία πυροσβεστικό προσωπικό με γνώμονα την αναβάθμιση αυτού για την εκπλήρωση των καθηκόντων και υποχρεώσεών του και την ενίσχυση της επιχειρησιακής και στελεχιακής του ικανότητας.
β) Την παροχή πιστοποιημένης εκπαίδευσης και μετεκπαίδευσης σε ιδιώτες, στελέχη της Δημόσιας Διοίκησης και μέλη του Πυροσβεστικού Σώματος και των άλλων Σωμάτων Ασφαλείας, στους τομείς της Πολιτικής Προστασίας, της πολιτικής άμυνας και της διαχείρισης κρίσεων.
γ) Την υποβολή πορισμάτων ερευνών, μελετών και συμπερασμάτων στον Υπουργό Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη για τη χάραξη στρατηγικής σε θέματα ανθρώπινου δυναμικού αρμοδιότητάς της, την εισήγηση οργανωτικών αλλαγών και τη συμβουλευτική ή άλλη υποστήριξη του σε θέματα αρμοδιότητάς της.
δ) Τη θέσπιση ειδικού ατομικού δελτίου κατάρτισης για:
i) το ένστολο και πολιτικό προσωπικό του Σώματος, με σκοπό τη συνολική παρακολούθηση του εν γένει μορφωτικού και επιμορφωτικού ιστορικού τους σε ατομικό επίπεδο,
ii) την πιστοποίηση των ιδιωτών που φοιτούν σε αυτήν, καθώς και των εθελοντών.
2. Στο πλαίσιο της αποστολής της η Πυροσβεστική Ακαδημία μπορεί, μεταξύ άλλων:
α) Να συνεργάζεται και να συμβάλλεται με Α.Ε.Ι. ως ισότιμο Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, με εκπαιδευτικά ιδρύματα και Σχολές των Ενόπλων Δυνάμεων και των άλλων Σωμάτων Ασφαλείας, με το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, με την Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης, με φορείς του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα, ερευνητικά ή άλλα ινστιτούτα, καθώς και με φορείς που παρέχουν εκπαίδευση, εκπονούν μελέτες, διενεργούν έρευνες, υλοποιούν προγράμματα και ανήκουν στο δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, ή με άλλους φορείς εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης του δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή με κοινωνικούς ή συλλογικούς φορείς ή με διεθνείς και υπερεθνικούς οργανισμούς ή με πρόσωπα εγνωσμένου επιστημονικού κύρους.
β) Να υλοποιεί μέρος τους ακαδημαϊκού προγράμματος σπουδών που αφορά στην εκπαίδευση των Δοκίμων Ανθυποπυραγών σε Σχολές ή Τμήματα Α.Ε.Ι. ή Α.Σ.Ε.Ι. της Αθήνας, για τις περιπτώσεις εκείνες που απαιτείται η παροχή εξειδικευμένων γνώσεων σε συγκεκριμένα μαθήματα, επιστημονικές περιοχές και ειδικότητες κυρίως σε αντικείμενα των τεχνικών, οικονομικών και νομικών επιστημών.
γ) Να σχεδιάζει και να υλοποιεί σε συνεργασία με Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής ή της αλλοδαπής διατμηματικά προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών που απονέμουν σε Αξιωματικούς του Π.Σ., των Σωμάτων Ασφαλείας και των Ενόπλων Δυνάμεων καθώς και σε ιδιώτες, μεταπτυχιακά διπλώματα εξειδίκευσης σε αντικείμενα συναφή με το σκοπό, την αποστολή και τις αρμοδιότητες του Πυροσβεστικού Σώματος.
δ) Να σχεδιάζει και να υλοποιεί, σε συνεργασία με Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, προγράμματα, μαθήματα διδασκαλίας ή σεμινάρια για την εκμάθηση ξένων γλωσσών ή την πιστοποίηση σε θέματα ξενόγλωσσης ειδικής ορολογίας που αφορά το Πυροσβεστικό Σώμα και την Πολιτική Προστασία. Με απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού και Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη μπορεί να ρυθμίζονται επιμέρους ζητήματα πιστοποίησης όσων παρακολουθούν τα ως άνω προγράμματα και σεμινάρια, καθώς και κάθε άλλο ζήτημα που αφορά την εφαρμογή της παρούσας διάταξης.
ε) Να εκπονεί μελέτες, να διεξάγει έρευνες, να παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες, να συμμετέχει σε διαγωνισμούς για την ανάληψη επιστημονικών και εκπαιδευτικών δράσεων που εμπίπτουν στην εν γένει αποστολή της.
στ) Να υλοποιεί σε συνεργασία με άλλους φορείς ευρωπαϊκά ή άλλα εκπαιδευτικά και ερευνητικά προγράμματα.
ζ) Να σχεδιάζει, να κοστολογεί και να υλοποιεί εκπαιδευτικά προγράμματα ύστερα από πρόταση του Τμήματος Ανάπτυξης Ανθρωπίνων Πόρων του Αρχηγείου Π.Σ. για το προσωπικό και την υποστήριξη των διοικητικών και οργανωτικών αναγκών του Πυροσβεστικού Σώματος.
η) Να παρέχει υπηρεσίες, εκπαιδευτικού και ερευνητικού περιεχομένου, σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα του ιδιωτικού τομέα έναντι αμοιβής. Ο τρόπος καθορισμού των υπηρεσιών και της σχετικής αμοιβής προσδιορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη.
θ) Να πιστοποιεί το επίπεδο γνώσεων και δεξιοτήτων του πολιτικού προσωπικού καθώς και των ιδιωτών που φοιτούν σε αυτή. Με απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, μετά από γνώμη του Διοικητή της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, καθορίζονται οι ειδικότητες, η διαδικασία και ο τρόπος πιστοποίησης.
3. Στην Πυροσβεστική Ακαδημία, που λειτουργεί σύμφωνα με το Π.Δ. 174/83 (Α΄ 68), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, καταργείται το Τμήμα Ξένων Γλωσσών, ενώ εντάσσεται και λειτουργεί από το εκπαιδευτικό έτος 2013-2014 η Εθνική Σχολή Πολιτικής Προστασίας (Ε.Σ.ΠΟ.Π.).
4. Με προεδρικό διάταγμα, εκδίδεται, με πρόταση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, ο Κανονισμός Οργάνωσης και Λειτουργίας της Πυροσβεστικής Ακαδημίας με τον οποίο καθορίζεται, η διάρθρωση, η οργάνωση, το προσωπικό (εκπαιδευτικό, διδακτικό, διοικητικό, εκπαιδευόμενο, βοηθητικό), η διαδικασία εισαγωγής, η διάρκεια εκπαίδευσης, οι παρεχόμενοι τίτλοι σπουδών, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για τη λειτουργία της κάθε Σχολής στο πλαίσιο της Πυροσβεστικής Ακαδημίας.

 • 16 Φεβρουαρίου 2013, 13:05 | Ευστράτιος Γκριτζάλας

  Να δίνεται και η δυνατότητα στους εθελοντές πυροσβέστες η δυνατότητα εκπάιδευσης, μετεκπέδευσης και εξειδίκευσης σε ανάλογους τομείς ( π.χ. υπάρχουν εθελοντές πυροσβέστες με άριστη γνώση πρώτων βοηθειών μιας και αρκετοί είναι νοσηλευτές, γιατροί, πιστοποιημένοι με CPR-AED, PHTLS, κάτοχοι του διπλώματος του διασώστης – πλήρωμα ασθενοφόφου του ΙΕΚ ΕΚΑΒ κ.α. )

  Επίσης να οριστεί από την Εθνική Σχολή Πολιτικής Προστασίας (Ε.Σ.ΠΟ.Π.). το πεδίο και το εύρος γνώσεων που θα προσφέρει ειδικά στις πρώτες βοήθειες. Να οριστεί από τον νόμο αν θα είναι ανάλογο του διασώστης – πλήρωμα ασθενοφόφου του ΙΕΚ ΕΚΑΒ και έως ποιας ιατρικής – προσονοκομειακής πράξης θα καλύπτονται νομικά να πράξουν όσοι έχουν παρακολουθήσει την ανάλογη εξειδίκευση της συγκεκριμένης σχολής

 • 15 Φεβρουαρίου 2013, 22:26 | Panos

  Εισαγωγή των Δοκίμων Πυροσβεστών και σχολή υπαξιωματικών μέσω των πανελληνίων εξετάσεων, για αξιοκρατική και σαφής επιστημονική κατάρτιση των ανθρωπίνου δυναμικού που θα στελεχώσει στο εξής, το Π.Σ.

 • 15 Φεβρουαρίου 2013, 19:36 | ΕΝΩΣΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ Πρόεδρος Γ.Σταμούλης Γεν.Γραμματέας Α.Μανιάτης

  Η πρόβλεψη γιά οικονομική αυτοτέλεια στην παρ.1 προφανώς και έχει τεθεί εκ παραδρομής.
  Η πρόβλεψη στην παρ 1β) για παροχή πιστοποιημένης εκπαίδευσης
  προφανώς και πρέπει να συνοδεύεται από πιστοποίηση του Φορέα.

  Επίσης προυπόθεση για την ανωτατικοποίηση της Πυροσβεστικής Ακαδημίας
  είναι η ξεκάθαρη διατύπωση της ισοτιμίας της Σχολής Ανθυπουραγών με τις αντιστοιχες Αξκων Ε.Δ. και ΕΛ.ΑΣ και τα ΑΕΙ

  Επίσης η πρόβλεψη γιά έναρξη εκπαιδευτικού έτους από το 2012 γιά την Σ.ΠΟ.Π. είναι μάλλον εξαιρετικά φιλόδοξη.

 • 15 Φεβρουαρίου 2013, 19:32 | ΕΝΩΣΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ Πρόεδρος Γ.Σταμούλης Γεν.Γραμματέας Α.Μανιάτης

  Η πρόβλεψη γιά οικονομική αυτοτέλεια στην παρ.1 προφανώς και έχει τεθεί εκ παραδρομής.
  Η πρόβλεψη στην παρ 1β) για παροχή πιστοποιημένης εκπαίδευσης
  προφανώς και πρέπει να συνοδεύεται από πιστοποίηση του Φορέα.

  Επίσης προυπόθεση για την ανωτατικοποίηση της Πυροσβεστικής Ακαδημίας
  είναι η ξεκάθαρη διατύπωση της ισοτιμίας της Σχολής Ανθυπουραγών με τις αντιστοιχες Αξκων Ε.Δ. και ΕΛ.ΑΣ και τα ΑΕΙ

 • 15 Φεβρουαρίου 2013, 08:52 | ΧΡΗΣΤΟΣ

  Άρθρο 22: Αναβάθμιση της Πυροσβεστικής Ακαδημίας-Εθνική Σχολή Πολιτικής Προστασίας (Ε.Σ.ΠΟ.Π.)
  1. με οικονομική αυτοτέλεια
  1β) Την παροχή πιστοποιημένης εκπαίδευσης
  μέλη του Πυροσβεστικού Σώματος δεν περιλαμβανει Ε.Δ.
  2. Στο πλαίσιο της αποστολής της η Πυροσβεστική Ακαδημία μπορεί, μεταξύ άλλων:
  α
  Να επαναδιατυπωθεί συγκεκριμένα η ισοτιμία της Σχολής Ανθυπουραγών με τις αντιστοι Αξκων Ε.Δ. και ΕΛ.ΑΣ και τα ΑΕΙ

 • 15 Φεβρουαρίου 2013, 02:28 | Σωκράτης Παπαγεωργίου

  Μετά το στοιχείο γ) της παραγράφου 2 του Άρθρου 22, να προστεθεί ως στοιχείο δ) το εξής: «δ) Να σχεδιάζει και να υλοποιεί σε συνεργασία με Πυροσβεστικές Ακαδημίες της αλλοδαπής, προγράμματα εκπαίδευσης και πιστοποίησης εκπαιδευτών Αξιωματικών στην Πυρόσβεση – Διάσωση» και να αναγραμματιστούν τα υπόλοιπα.
  Σε καμία χώρα δεν αφήνεται στην τύχη η εκπαίδευση των επαγγελματιών πυροσβεστών και δεν αναλαμβάνουν την ημερήσια εκπαίδευση των Υπαλλήλων οι Αξιωματικοί Υπηρεσίας, επειδή είναι «Αξιωματικοί Υπηρεσίας»! Έλεος… Υπάρχει συγκεκριμένη διαδικασία εκπαίδευσης εκπαιδευτών. Η εκπαίδευση είναι έργο που απαιτεί πέρα από γνώσεις κι εμπειρίες (σχολή εκπαιδευτών), ικανότητα μετάδοσης, μεθοδικότητα, ταλέντο, ενδιαφέρον, αγάπη και προπαντός…μεράκι.

 • 15 Φεβρουαρίου 2013, 02:05 | Σωκράτης Παπαγεωργίου

  Η συνεργασία με εκπαιδευτικά Ιδρύματα και Σχολές καλό θα είναι να ξεκινάει ακόμη και από το στάδιο του Δόκιμου Πυροσβέστη. Ζούμε στην εποχή της κοινωνίας της πληροφορίας, της ελεύθερης πρόσβασης σε κάθε μορφή γνώσης και του εκσυγχρονισμού και της ταχύτητας.
  Προτείνω να γραφτεί το στοιχείο β) της παραγράφου 2 του Άρθρου 22 ως εξής: «β) Να υλοποιεί μέρος τους ακαδημαϊκού προγράμματος σπουδών που αφορά στην
  εκπαίδευση των Δοκίμων Πυροσβεστών και Δοκίμων Ανθυποπυραγών σε Σχολές ή Τμήματα Α.Ε.Ι. ή Α.Σ.Ε.Ι. της
  Αθήνας και άλλων πόλεων όπου λειτουργούν παραρτήματα της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, για τις περιπτώσεις εκείνες που απαιτείται η παροχή εξειδικευμένων γνώσεων
  σε συγκεκριμένα μαθήματα, επιστημονικές περιοχές και ειδικότητες κυρίως σε
  αντικείμενα των τεχνικών, οικονομικών και νομικών επιστημών.», έτσι ώστε να δίνεται η δυνατότητα – ευελιξία στους εκάστοτε Διοικητές Παραρτημάτων της Πυρ. Ακαδημίας, να εκμεταλλεύονται και να αξιοποιούν συνεργασίες με Σχολές και Πανεπιστήμια της πόλης όπου λειτουργεί Παράρτημα.

 • 15 Φεβρουαρίου 2013, 01:29 | Σωκράτης Παπαγεωργίου

  Σύμφωνα με το Ν. 4029 Αρ.17 παρ. 6, δίνεται η δυνατότητα σε Εθελοντές Πυροσβέστες να συμμετέχουν (με δικά τους έξοδα) σε επιμορφώσεις και εκπαιδεύσεις όπως και οι επαγγελματίες. Έτσι βελτιώνεται το γνωσιακό τους επίπεδο και μπορούν να συνεισφέρουν επάξια με τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους, ακόμη και σε πιο εξεζητημένα θέματα, αποστολές και δράσεις του Π.Σ., προς όφελος του Πολίτη. Καλό λοιπόν θα ήταν να προβλεφθεί και γι αυτούς το ειδικό ατομικό δελτίο κατάρτισης και η §1δ του Άρ. 22 να γραφτεί: «δ) Τη θέσπιση ειδικού ατομικού δελτίου κατάρτισης για:
  i) το ένστολο και πολιτικό προσωπικό και τους Εθελοντές του Σώματος, με σκοπό τη συνολική
  παρακολούθηση του εν γένει μορφωτικού και επιμορφωτικού ιστορικού τους σε
  ατομικό επίπεδο,

 • 14 Φεβρουαρίου 2013, 23:26 | Αλέξανδρος

  Άρθρο 6 ή αλλιώς 22 στην παρ. 2 β Να υλοποιεί μέρος του ακαδημαικού προγράμματος σπουδών που αφορά στην εκπαίδευση των Δοκ. Ανθυποπυραγών……σε σχολές τμήματα των Αθηνών, να προστεθεί για την σχολή Πυροσβεστών και Υπαξιωματικών σε σχολές ή τμήματα Α.Ε.Ι και Τ.Ε.Ι της Χώρας.

 • 14 Φεβρουαρίου 2013, 20:30 | ΦΙΛΙΠΠΟΣ

  Να επαναδιατυπωθεί συγκεκριμένα η ισοτιμία της Σχολής Ανθυπουραγών με τις αντιστοι Αξκων Ε.Δ. και ΕΛ.ΑΣ και τα ΑΕΙ

 • 14 Φεβρουαρίου 2013, 17:09 | Babis

  Η Πυροσβεστική Ακαδημία σε συνεργασία με ΑΕΙ θα δίνει μεταπτυχιακά!
  Η Σχολή Αξιωματικών που ειναι ισοτιμη με ΑΕΙ-ΑΣΕΙ ειναι 3τους φοιτήσεως! Υπαρχουνμαθητές που φορούν επωμιο 1ετή?
  Το αποτελεσματικοτερο κατα τη γνωμη μου θα ηταν να προσλαμβανονται Πυροσβεστες μεσω ΑΣΕΠ με διαδικασία παρόμοια των Συνοριακών-Ειδικών Φρουρών κ όσοι εξ αυτών είναι πτυχιούχοι ΑΕΙ (οι οποιοι θα ειναι πολλοί βεβαιο) να εχουν δικαιωμα, μετα από 10 χρονια υπηρεσίας τουλαχιστον, να δωσουν εξετασεις για ανθυποπυραγοί και να περνουν 1ετη σχολή επιμορφωσης (βλ. Κύπρο). Οι πυροσβεστες αποφοιτοι ΤΕΙ παρομοια να εχουν δικαιωμα για αρχιπυροσβεστη.
  Από αυτούς που εχουν υπηρετησει αλεξιπτωτα-βατραχανθρωποι-ΕΔ να επιλεγονται για ΕΜΑΚ.

 • 13 Φεβρουαρίου 2013, 14:19 | Αλέξανδρος Μαλούνης

  Η εισαγωγή στη σχολή μέσω Πανελλαδικών εξετάσεων.
  Ουσιαστική εξίσωση στις κλίμακες της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με αντίστοιχο ορισμό μελών Δ.Ε.Π.

 • 11 Φεβρουαρίου 2013, 12:01 | Βασίλης Κ.

  Όσο αφορά την Εθνική Σχολή Πολιτικής Προστασίας είναι κάτι που λείπει από τη χώρα. Θα πρέπει να λειτουργεί από την ΠΥ αλλά να είναι σχολή μετεκπαίδευσης όπου Αξκοι που θα κληθούν να αναλάβουν θέσεις σχετικές να την έχουν παρακολουθήσει και να αποτελεί απαιτούμενο. Συμφωνώ ότι πρέπει να έχει διακλαδικότητα στο εκπαιδευτικό της πρόγραμμα αλλά και οι εκπαιδευόμενοι να είναι από όλους τους φορείς που ασχολούνται με την Πολιτική Προστασία (μπορεί να βοηθήσει και το ΕΚΔΔΑ που έχει εμπειρία στην εκπαίδευση και κατάρτιση προγραμμάτων).
  Συνεπώς στο άρθρο θα πρέπει να καθορίζονται και επιπλέον στοιχεία όπως η οργάνωση, το πρόγραμμα και σε ποιους απευθήνεται (θα πρεέπι να είναι ανοιχτή εθελοντικά και χωρίς επιβαρύνσεις και για τους εθελοντές – οργανώσεις ή να διοργανώνονται σεμινάρια σε αυτούς)

 • 11 Φεβρουαρίου 2013, 10:53 | Spiros

  Στην παράγραφο 2 να προστεθεί εδάφιο «Υλοποιεί μετεκπαιδεύσεις προσωπικού μέσω διαδικτύου (e-learning) στις περιπτώσεις που δεν απαιτείται πρακτική εξάσκηση στη διαδικασία της εκπαίδευσης» (εξοικονομούνται χρήματα από την μη μετακίνηση των υπαλλήλων)

 • 10 Φεβρουαρίου 2013, 20:35 | ΣΤΡΑΤΟΣ

  Εγώ νομίζω οτι η αναβάθμιση της σχολής θα προκαλέσει μια μικρή χιονοστοιβάδα.Όταν ορίζεται Εθνική Σχολή Πολιτικής Προστασίας (Ε.Σ.ΠΟ.Π.),ΑΥΤΟΜΑΤΑ O όρος ερμηνεύεται ως εξής:Πολυδύναμη (Π.Σ.-Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΣ.) ΣΧΟΛΉ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ.Σε ένα υποτιθέμενο σενάριο καταστροφών-έκτακτης ανάγκης, όλοι οι ανωτέρω φορείς ενεργοποιούνται.Η ανάγκη δημιουργίας μιας τέτοιας σχολής είναι αυτονόητη αλλά δεν είναι μονόπλευρη.Η δημιουργία μιας τέτοιας ακαδημίας θα προκαλέσει ¨δεδικασμένο-νομολογία¨για την απαίτηση δημιουργίας αντίστοιχης σχολής-ΑΚΑΔΗΜΊΑΣ από το Λιμενικό σώμα και την Ελληνική Αστυνομία.Πρόταση μου ειναι απλά να εισαχθουν οι παραγωγικές σχολές του σώματος στις πανελλήνιες με την ίδια μορφή που υπάρχουν ήδη οι σχολές της ΕΛΑΣ

 • 9 Φεβρουαρίου 2013, 15:51 | Κωνσταντίνος Παπάζογλου

  Αξιότιμε κύριε Υπουργέ σε πρόσφατη απάντηση σας, σε ερώτηση των Κυρίων Αυγενάκη, Γεροβασίλη και Στρατούλη τονίσατε πως δυνάμει της κείμενης νομοθεσίας οι πυροσβέστες πενταετούς υποχρέωσης (Π.Π.Υ) δεν προβλέπεται να φοιτούν στη σχολή αξιωματικών του πυροσβεστικού σώματος… θα ήθελα να σας τονίσω πως στο σύνολο των Π.Π.Υ υπάρχουν τουλάχιστον 400 πτυχιούχοι ανώτερης και ανώτατης εκπαίδευσης, στην πλειονότητα τους προέρχονται από ιδιώτες, στους οποίους αν μη τι άλλο θα μπορούσατε να δώσετε το δικαίωμα να εισαχθούν μετά από πανελλήνιες εξετάσεις στη σχολή αξιωματικών. Ίσος αυτοί κύριε υπουργέ αν τους δοθεί αυτή η δυνατότητα ενισχύσουν την αποτελεσματικότητα και της επιχειρησιακή ικανότητας του Π.Σ στο άμεσο μέλλον, πως είναι δυνατών να θέλουμε αναδιάρθρωση στο Π.Σ αν πρώτα από όλα δεν εκμεταλλευτούμε στο έπακρο τις γνώσεις και τις δυνατότητες του ίδιου του προσωπικού.

 • 7 Φεβρουαρίου 2013, 10:13 | ΘΑΝΑΣΗΣ

  ΑΞΙΟΤΙΤΜΕ ΚΥΡΙΕ ΥΠΟΥΡΓΕ

  ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΤΕΙ Η ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΣΥΝΕΤΟ ΘΑ ΗΤΑΝ ΝΑ ΕΝΤΑΧΘΕΙ ΣΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΙΔΙΩΤΩΝ, ΟΠΩΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΕΛ.ΑΣ. ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ. Η ΜΗ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΣΕ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΙΣΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΦΡΟΝΩ ΟΤΙ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΤΗΝ ΚΑΘΙΣΤΑ ΙΣΟΤΟΜΗ ΜΕ Α.Ε.Ι.
  Η ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΘΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΤΕΙ ΚΑΙ ΘΑ ΑΠΕΜΠΛΑΚΕΙ ΑΠΟ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΤΟΥ ΠΕΡΛΘΟΝΤΩΣ ΑΝ ΔΩΘΕΙ Η ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΣΕ ΝΕΑ ΠΑΙΔΙΑ ΝΑ ΤΗΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝΟΥΝ ΑΞΙΟΚΡΑΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΑΔΙΑΒΛΗΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΥΤΕΣ ΤΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ.

  ΜΕ ΕΚΤΙΜΙΣΗ
  Α.Χ.