Άρθρο 13: Λειτουργικά ζητήματα Υπηρεσιών Ασύλου

1. Το τέταρτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 3907/2011 αντικαθίσταται ως εξής:
«Με την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, συνιστώνται Περιφερειακά Γραφεία Ασύλου στην Αττική, τη Θεσσαλονίκη, τον Έβρο, την Ήπειρο, τη Θεσσαλία, τη Δυτική Ελλάδα, την Κρήτη, τη Λέσβο, τη Χίο, τη Σάμο, τη Λέρο και τη Ρόδο.».
2. Η παρ. 4 του άρθρου 1 του ν. 3907/2011 αναδιατυπώνεται ως εξής:
«4. Η Κεντρική Υπηρεσία Ασύλου διαρθρώνεται στα εξής τμήματα:
α) Τμήμα Στρατηγικού Σχεδιασμού, Νομοθετικού Έργου και Διεθνούς και Ευρωπαϊκής Συνεργασίας, το οποίο μελετά, αξιολογεί προτάσεις, σχεδιάζει την πολιτική του ασύλου, υποβάλλει προτάσεις για τις αναγκαίες τροποποιήσεις και βελτιώσεις, καταρτίζει σχέδια νομοθετικών και εν γένει κανονιστικών κειμένων και εγκυκλίων, και μεριμνά για την εκπροσώπηση της χώρας σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.
β) Τμήμα Συντονισμού, το οποίο συντονίζει τις ενέργειες των Περιφερειακών Γραφείων Ασύλου, μεριμνά για την επικοινωνία και συνεργασία με τις Περιφερειακές Υπηρεσίες Πρώτης Υποδοχής και με άλλες συναρμόδιες υπηρεσίες του Δημοσίου και με ανεξάρτητες αρχές, καθώς και με φορείς της κοινωνίας των πολιτών και νομικά πρόσωπα, τηρεί καταλόγους πιστοποιημένων φορέων και διερμηνέων, παρακολουθεί την υλοποίηση της πολιτικής ασύλου της χώρας από τα όργανα της Υπηρεσίας Ασύλου και τους συναρμόδιους φορείς και αρχές και συντάσσει σχετικές εκθέσεις προς τον Υπουργό Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και τη Διυπουργική Επιτροπή Μεταναστευτικής Πολιτικής και Κοινωνικής Ένταξης. Επίσης, δέχεται και διαβιβάζει αιτήματα ανάληψης ευθύνης, μεριμνά για την εφαρμογή του Κανονισμού 343/2003 του Συμβουλίου της Ε.Ε. (L 50/25.2.2003) ή άλλης συναφούς νομοθεσίας και συνεργάζεται με τις Περιφερειακές Υπηρεσίες Πρώτης Υποδοχής και άλλες συναρμόδιες κρατικές υπηρεσίες όσον αφορά στη λήψη, καταχώριση και τήρηση αρχείων δακτυλικών αποτυπωμάτων των αιτούντων διεθνή προστασία.
γ) Τμήμα Ανθρωπίνου Δυναμικού, το οποίο διαχειρίζεται τα θέματα προσωπικού της Υπηρεσίας.
δ) Τμήμα Εκπαίδευσης, Διασφάλισης Ποιότητας και Τεκμηρίωσης, το οποίο οργανώνει την εκπαίδευση και συνεχή επιμόρφωση του προσωπικού της Υπηρεσίας και μεριμνά για τη διασφάλιση της ποιότητας των διαδικασιών και παρεχόμενων υπηρεσιών ασύλου. Επίσης, αναζητεί, συλλέγει, αξιολογεί και τηρεί πληροφορίες σχετικά με την πολιτική, κοινωνική και οικονομική κατάσταση στις χώρες προέλευσης των αλλοδαπών σε συνεργασία με άλλες συναρμόδιες αρχές ή αντίστοιχες αρχές κρατών-μελών Ε.Ε.
ε) Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης, το οποίο αναλαμβάνει τη γραμματειακή υποστήριξη της Κεντρικής Υπηρεσίας Ασύλου. Συλλέγει, επεξεργάζεται και τηρεί στατιστικά δεδομένα από τα Περιφερειακά Γραφεία Ασύλου, οργανώνει και παρακολουθεί το σύστημα μηχανοργάνωσης της Υπηρεσίας Ασύλου και μεριμνά για την κατάλληλη διασύνδεσή του με αρχεία τηρούμενα από άλλες υπηρεσίες του ίδιου ή άλλου Υπουργείου ή και άλλων αντίστοιχων αρχών κρατών-μελών της Ε.Ε., στο πλαίσιο σχετικών συμφωνιών.
στ) Τμήμα Οικονομικών, το οποίο συντάσσει και εκτελεί τον προϋπολογισμό της Υπηρεσίας Ασύλου, διερευνά, συντάσσει προτάσεις και διαχειρίζεται τα Ευρωπαϊκά και άλλα προγράμματα χρηματοδότησης στον τομέα του ασύλου και διαχειρίζεται τις προμήθειες υλικού της Υπηρεσίας Ασύλου.»
3. α) Μετά το πέμπτο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 2 του ν. 3907/2011 προστίθεται νέο εδάφιο ως ακολούθως:
«Για την αντιμετώπιση σοβαρών και επειγουσών υπηρεσιακών αναγκών της Υπηρεσίας Ασύλου, της Αρχής Προσφυγών και της Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής μπορεί να διενεργούνται αποσπάσεις υπαλλήλων της παρούσας παραγράφου με κοινή απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, μετά από απλή αίτηση υπαλλήλων και σχετική πρόταση του οικείου Διευθυντή, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης».
β) Στο τέλος της παρ. 5 του άρθρου 2 του ν. 3907/2011 προστίθεται εδάφιο ως ακολούθως:
«Υπάλληλοι, οι οποίοι είναι αποσπασμένοι στην Υπηρεσία Ασύλου, την Αρχή Προσφυγών και την Υπηρεσία Πρώτης Υποδοχής για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δύο (2) ετών, μπορούν με αίτησή τους να μεταταγούν στις Υπηρεσίες αυτές με την ίδια σχέση εργασίας και ταυτόχρονη μεταφορά της θέσης που κατέχουν, εφόσον δεν υπάρχει κενή οργανική θέση, ύστερα από πρόταση των οικείων Διευθυντών. Η μετάταξη γίνεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και του οικείου Υπουργού, κατά παρέκκλιση από κάθε γενική ή ειδική διάταξη και χωρίς να απαιτείται εφαρμογή της διάταξης της παρ. 1 του άρθρου 68 του ν. 4002/2011 (ΦΕΚ Α΄ 180)». Η διάταξη αυτή ισχύει και για τους αποσπασμένους υπαλλήλους της περίπτ. α) του παρόντος άρθρου.
4. α) Η παρ. 6 του άρθρου 2 του ν. 3907/2011 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«6. Για τις ανάγκες των Περιφερειακών Γραφείων Ασύλου μπορεί να συνάπτονται συμβάσεις παροχής υπηρεσιών με διερμηνείς, οι οποίοι διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα και επιλέγονται από σχετικό κατάλογο που καταρτίζει η Κεντρική Υπηρεσία, σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας της. Οι διερμηνείς αμείβονται σύμφωνα με τους όρους σχετικής σύμβασης παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών. Οι συμβάσεις αυτές συνάπτονται είτε από την Κεντρική Υπηρεσία Ασύλου είτε, κατόπιν εντολής του Διευθυντή, από το οικείο Περιφερειακό Γραφείο».
β) Στο άρθρο 2 του ν. 3907/2011 προστίθεται παράγραφος 8 ως εξής:
«8. Η Υπηρεσία Ασύλου μπορεί να απασχολεί προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία που προβλέπεται στον ν. 2190/1994 (Α’ 28), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε από τον ν. 2527/1997 (Α’ 206) και το π.δ. 164/2004 (Α’ 134).».
5. α) Η παρ. 2 του άρθρου 3 του ν. 3907/2011 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«2. Η Αρχή Προσφυγών υπάγεται απευθείας στον Υπουργό Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη. Στην Αρχή λειτουργούν μία ή περισσότερες τριμελείς Επιτροπές Προσφυγών, οι οποίες συγκροτούνται, ανάλογα με τον αριθμό των προσφυγών που υποβάλλονται, με απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη με ετήσια θητεία που μπορεί να ανανεώνεται. Με την ίδια απόφαση καθορίζεται και η τοπική τους αρμοδιότητα».
β) Η παρ. 3 του άρθρου 3 του ν. 3907/2011 αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Οι Επιτροπές Προσφυγών είναι τριμελείς και απαρτίζονται από ένα πρόσωπο εγνωσμένου κύρους, με εξειδίκευση ή εμπειρία στο προσφυγικό δίκαιο ή στο δίκαιο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ή στο διεθνές δίκαιο, ως πρόεδρο, και δύο πτυχιούχους Α.Ε.Ι. με τίτλο σπουδών νομικών, πολιτικών ή κοινωνικών επιστημών με εξειδικευμένες γνώσεις στα ζητήματα διεθνούς προστασίας και ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ως μέλη, με τους αναπληρωτές τους. Τα μέλη της Επιτροπής είναι Έλληνες υπήκοοι. Ο πρόεδρος και το τρίτο μέλος της Επιτροπής, καθώς και οι αναπληρωτές τους, ορίζονται από τον Υπουργό Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη από σχετικό κατάλογο που καταρτίζεται από την Εθνική Επιτροπή Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας της. Το δεύτερο μέλος και ο αναπληρωτής του υποδεικνύονται από την Ύπατη Αρμοστεία του Ο.Η.Ε. για τους Πρόσφυγες. Η Εθνική Επιτροπή Δικαιωμάτων του Ανθρώπου μεριμνά ούτως ώστε ο σχετικός κατάλογος να περιλαμβάνει τουλάχιστον διπλάσιο αριθμό ατόμων από αυτόν των προς επιλογή μελών των Επιτροπών».
β) Η παρ. 4 του άρθρου 3 του ν. 3907/2011 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«4. Τα μέλη των Επιτροπών κατά την άσκηση των καθηκόντων τους απολαμβάνουν προσωπικής ανεξαρτησίας και αμείβονται σύμφωνα με τα οριζόμενα σε σχετικές συμβάσεις που συνάπτονται είτε με τους ίδιους είτε με το φορέα στον οποίο ανήκουν. Δικηγόροι που τυχόν ορίζονται ως μέλη των ως άνω Επιτροπών δεν αναλαμβάνουν υποθέσεις πολιτών τρίτων χωρών που αφορούν υποθέσεις μετανάστευσης ή διεθνούς προστασίας, ούτε τους εκπροσωπούν ενώπιον των αρχών. Η ανάληψη τέτοιας δραστηριότητας, καθώς και η συμμετοχή στη σύνθεση των Επιτροπών οποιουδήποτε μέλους, παρά την ύπαρξη λόγου αποχής, όπως αυτοί προβλέπονται στο άρθρο 7 παρ.2 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν.2690/1990 Α΄ 45), συνεπάγεται και την αυτοδίκαιη έκπτωσή τους από τη θέση του μέλους της Επιτροπής, ενώ αποτελεί λόγο καταγγελίας της σχετικής σύμβασης. Τα μέλη των επιτροπών, καθώς και οι αναπληρωτές τους είναι δυνατόν να αντικατασταθούν, μετά από καταγγελία της σύμβασης για τους λόγους που προβλέπονται σε αυτή και ιδίως εφόσον δεν έχουν κανονική συμμετοχή στις εργασίες των επιτροπών».
γ) Η τελευταία φράση της παρ. 5 του άρθρου 3 του ν. 3907/2011 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«Ο Διευθυντής προΐσταται της Γραμματείας της Αρχής, μεριμνά για την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία των Επιτροπών. Στο πλαίσιο αυτό, μπορεί να μεταξύ άλλων, να υπογράφει κατ’ εντολήν του Υπουργού τις σχετικές συμβάσεις με τα μέλη τους και γενικότερα, να προβαίνει σε κάθε πράξη που είναι αναγκαία για τη διασφάλιση της απρόσκοπτης λειτουργίας τους».
δ) Στο τέλος της παρ. 7 του άρθρου 3 του ν. 3907/2011 προστίθενται εδάφια ως ακολούθως: «Με την ίδια διαδικασία χωρεί παράταση των αποσπάσεων αυτών. «Υπάλληλοι, οι οποίοι είναι αποσπασμένοι στην Αρχή Προσφυγών για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δύο (2) ετών, μπορούν με αίτησή τους να μεταταγούν σε αυτή με την ίδια σχέση εργασίας και ταυτόχρονη μεταφορά της θέσης που κατέχουν, εφόσον δεν υπάρχει κενή οργανική θέση, ύστερα από πρόταση του Διευθυντή της Αρχής Προσφυγών. Η μετάταξη γίνεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και του οικείου Υπουργού, κατά παρέκκλιση από κάθε γενική ή ειδική διάταξη και χωρίς να απαιτείται εφαρμογή της διάταξης της παρ. 1 του άρθρου 68 του ν. 4002/2011 (ΦΕΚ Α΄ 180)».
ε) Στο άρθρο 3 του ν. 3907/2011 προστίθεται παράγραφος 8 ως εξής:
«8. Στη Γραμματεία της Αρχής Προσφυγών μπορεί να απασχολείται προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία που προβλέπεται στον ν. 2190/1994, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε από τον ν. 2527/1997 και το π.δ. 164/2004».
στ) Η παράγραφος 8 του άρθρου 3 του ν. 3907/2011 αναριθμείται σε 9.
6. Η παρ. 6 του άρθρου 5 του ν. 3907/2011 αντικαθίσταται ως εξής:
«6. Αρμόδια για τα θέματα του προσωπικού των Υπηρεσιών Ασύλου και της Αρχής Προσφυγών, είναι τα υπηρεσιακά συμβούλια που είναι αρμόδια για τους πολιτικούς υπαλλήλους του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη. Ως αιρετά μέλη στα Συμβούλια αυτά, όταν εξετάζονται θέματα των υπαλλήλων των ανωτέρω υπηρεσιών, λαμβάνουν μέρος εκπρόσωποι των υπαλλήλων των Υπηρεσιών Ασύλου και της Αρχής Προσφυγών. Για θέματα που αφορούν στη διαδικασία και όλους γενικά τους όρους εκλογής των εκπροσώπων, ισχύουν αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 159 έως 162 του ν. 3528/2007 (Α’ 26), όπως αυτά τροποποιήθηκαν και ισχύουν, που αναφέρονται στους δημοσίους πολιτικούς υπαλλήλους. Κατά την πρώτη εφαρμογή της παρούσας διάταξης, εκλέγονται ως μέλη υπάλληλοι των Υπηρεσιών Ασύλου και της Αρχής Προσφυγών, οι οποίοι έχουν μονιμοποιηθεί και καταλαμβάνουν οργανική θέση στην ανωτέρω υπηρεσία, ανεξαρτήτως του βαθμού που έχουν.»
γ) Στο άρθρο 5 προστίθεται παράγραφος 8 ως εξής:
«8. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη καθορίζονται οι όροι, προϋποθέσεις και η διαδικασία της αποδοχής των δωρεών ακινήτων, κινητών, εξοπλισμού, μέσων, κάθε είδους υλικού και χρηματικών ποσών, που προορίζονται για την κάλυψη αναγκών της Υπηρεσίας Ασύλου, της Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής και της Αρχής Προσφυγών, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα.»
7. Το άρθρο 6 του ν. 3907/2011 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 6
Ίδρυση – αποστολή – συγκρότηση Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής

1. Στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη συνιστάται αυτοτελής Υπηρεσία με τίτλο «Υπηρεσία Πρώτης Υποδοχής», η οποία υπάγεται απευθείας στον Υπουργό Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και έχει τοπική αρμοδιότητα σε όλη την Επικράτεια. Η Υπηρεσία αυτή λειτουργεί σε επίπεδο Διεύθυνσης και έχει ως αποστολή την αποτελεσματική διαχείριση των υπηκόων τρίτων χωρών που εισέρχονται παρανόμως στη Χώρα, σε συνθήκες σεβασμού της αξιοπρέπειας τους, με την υπαγωγή τους σε διαδικασίες πρώτης υποδοχής. Επίσης, τη μελέτη, κατάρτιση, υλοποίηση και παρακολούθηση προγραμμάτων κοινωνικής προστασίας και οικονομικής ενίσχυσης υπηκόων τρίτων χωρών που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες και αιτούντων άσυλο και την ίδρυση και λειτουργία σχετικών Δομών Φιλοξενίας.
2. Κατά την άσκηση των καθηκόντων της ως άνω Υπηρεσίας λαμβάνεται ιδιαίτερη μέριμνα για θέματα ισότητας των φύλων, για το συμφέρον των παιδιών, την ειδική κατάσταση ευάλωτων προσώπων, όπως ανήλικων, μη συνοδευόμενων ανήλικοι, μειονεκτούντων προσώπων, ηλικιωμένων, εγκύων, μονογονεϊκών οικογενειών που συνοδεύουν ανήλικα τέκνα, καθώς και για τα θύματα βασανιστηρίων ή βιασμού ή άλλης σοβαρής μορφής ψυχολογικής, σωματικής ή σεξουαλικής βίας, θύματα εμπορίας ανθρώπων ή μορφών σεξουαλικής κακοποίησης, πρόσωπα που χρήζουν επείγουσας περίθαλψης και αναγκαίας θεραπείας ασθένειας.
3. Πρωταρχικός στόχος της Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής είναι η υλοποίηση ενός εθνικού σχεδίου δράσης για την αντιμετώπιση των μεταναστευτικών ροών, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, σε συνεργασία με σχετικούς φορείς, όπως η Υπάτη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες (UNHCR), ο Διεθνής Οργανισμός για τη Μετανάστευση (IOM) και με τις αρμόδιες Υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο (EASO) και ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για τη Διαχείριση της Επιχειρησιακής Συνεργασίας στα Εξωτερικά Σύνορα (FRONTEX), ενθαρρύνοντας ατομικά τις διαδικασίες χρήσης ιδίως της εκούσιας επιστροφής.».
8. Η παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 3907/2011 αναδιατυπώνεται ως ακολούθως:
«Η Υπηρεσία Πρώτης Υποδοχής συγκροτείται από την Κεντρική Υπηρεσία, τα Κέντρα Πρώτης Υποδοχής (ΚΕ.Π.Υ.), τις κινητές Μονάδες Πρώτης Υποδοχής που αποτελούν τις Περιφερειακές Υπηρεσίες, οι οποίες υπάγονται στην Κεντρική Υπηρεσία και τις Δομές Φιλοξενίας αιτούντων άσυλο ή υπηκόων τρίτων χωρών που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες».
9. Η παρ. 13 του άρθρου 8 του ν. 3907/2011 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«13. Για την κάλυψη των αναγκών κατασκευής και λειτουργίας των Κέντρων, των Περιφερειακών Γραφείων Ασύλου, καθώς και για ζητήματα δίκαιης, ταχείας και αποτελεσματικής εξέτασης των αιτημάτων διεθνούς προστασίας των αλλοδαπών υπηκόων τρίτων χωρών ή ανιθαγενών στην Ελληνική Επικράτεια και εκτέλεσης των προς συγχρηματοδότηση δράσεων στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου καθώς και για ζητήματα αντιμετώπισης της παράνομης εισόδου υπηκόων τρίτων χωρών στην Ελληνική Επικράτεια και εκτέλεσης των προς συγχρηματοδότηση δράσεων στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Εξωτερικών Συνόρων και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επιστροφής, των συγχρηματοδοτούμενων από την Ευρωπαϊκή Ένωση Τομεακών, Περιφερειακών, Επιχειρησιακών και λοιπών Προγραμμάτων, καθώς και των ενταγμένων και χρηματοδοτούμενων αναπτυξιακών δράσεων του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων επιτρέπεται η ανάθεση υπηρεσιών, προμηθειών, μελετών και έργων και η σύναψη των σχετικών συμβάσεων. Με απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, εκδίδονται οι σχετικοί Κανονισμοί, με τους οποίους ρυθμίζονται η διαδικασία, τα όργανα, οι όροι και οι προϋποθέσεις για την ανάθεση των εν λόγω υπηρεσιών, αγαθών, μελετών και έργων, καθώς και για τη σύναψη των σχετικών συμβάσεων. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι αντίστοιχες διατάξεις της ημεδαπής νομοθεσίας. Η παρ. 8 του άρθρου 4 έχει εφαρμογή και για τις Υπηρεσίες Πρώτης Υποδοχής.».
10. Η παρ. 14 του άρθρου 8 αναριθμείται σε παρ. 15 και το α’ εδάφιο αυτής
αντικαθίσταται ως εξής:
«Για τις ανάγκες εγκατάστασης των ΚΕ.Π.Υ. επιτρέπεται να
χρησιμοποιούνται στρατόπεδα που δεν χρησιμοποιούνται πλέον από τη
Στρατιωτική Υπηρεσία και παραχωρούνται κατά χρήση από τον οικείο φορέα
διαχείρισής τους στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, κατά παρέκκλιση υφιστάμενων διατάξεων πολεοδομικού σχεδιασμού κάθε επιπέδου».
11. Στο άρθρο 8 του ν. 3907/2011 προστίθεται παρ. 16 ως ακολούθως:
«16. Ακίνητα του Δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα μπορούν να παραχωρούνται κατά χρήση δωρεάν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, για την εγκατάσταση Κέντρων ή Μονάδων Πρώτης Υποδοχής, καθώς και για την κάλυψη στεγαστικών αναγκών της Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής, της Υπηρεσίας Ασύλου και της Αρχής Προσφυγών. Η επισκευή, συντήρηση, επέκταση ή διαρρύθμιση κτιριακών εγκαταστάσεων του Δημοσίου, όπου στεγάζονται τα εν λόγω Κέντρα ή εν λόγω Υπηρεσίες, γίνονται από τη Διεύθυνση Υποδομών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών και Επιτελικού Σχεδιασμού, κατόπιν αιτήματος του Διευθυντή της Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής ή του Διευθυντή Ασύλου ή του Διευθυντή της Αρχής Προσφυγών αντιστοίχως, και μέχρι την έναρξη λειτουργίας της, από το 4ο Τμήμα Κτιρίων της Διεύθυνσης Τεχνικών του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, εφαρμοζομένων αναλόγως των διατάξεων του άρθρου 8 παρ. 14 του ν. 3907/2011, όπως τροποποιείται με το παρόν. Οι ως άνω διαδικασίες τελούν υπό την εποπτεία και τον έλεγχο της Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής ή της Υπηρεσίας Ασύλου ή της Αρχής Προσφυγών αντιστοίχως.».
12. α) Στο τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 9 του ν. 3907/2011 μετά τη λέξη «Διευθυντή» προστίθεται η φράση «και του Επικεφαλής των Κέντρων και των Μονάδων Πρώτης Υποδοχής».
β) Το β΄ εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 9 του ν. 3907/2011 αντικαθίσταται ως εξής: «Η ανάθεση των διαδικασιών αυτών γίνεται από τον Διευθυντή της Κεντρικής Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής ύστερα από ειδική και αιτιολογημένη πρόταση του επικεφαλής του Κέντρου ή της Μονάδας Πρώτης Υποδοχής, αν υπάρχει».
γ) Η παρ. 8 του άρθρου 9 του ν. 3907/2011 αντικαθίσταται ως εξής:
«8. Αρμόδια για τα θέματα του προσωπικού των Υπηρεσιών Πρώτης Υποδοχής, είναι τα υπηρεσιακά συμβούλια που είναι αρμόδια για τους πολιτικούς υπαλλήλους του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη. Ως αιρετά μέλη στα Συμβούλια αυτά, όταν εξετάζονται θέματα των υπαλλήλων των ανωτέρω υπηρεσιών, λαμβάνουν μέρος εκπρόσωποι των υπαλλήλων της Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής. Για θέματα που αφορούν στη διαδικασία και όλους γενικά τους όρους εκλογής των εκπροσώπων, ισχύουν αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 159 έως 162 του ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26 Α’), όπως αυτά τροποποιήθηκαν και ισχύουν, που αναφέρονται στους δημοσίους πολιτικούς υπαλλήλους. Κατά την πρώτη εφαρμογή της παρούσας διάταξης, εκλέγονται ως μέλη υπάλληλοι των Υπηρεσιών Πρώτης Υποδοχής, οι οποίοι έχουν μονιμοποιηθεί και καταλαμβάνουν οργανική θέση στην ανωτέρω υπηρεσία, ανεξαρτήτως του βαθμού που έχουν.»
13. Η περίπτωση δ’ της παραγράφου 2 του άρθρου 11 του ν. 3907/2011 αντικαθίστανται ως εξής:
«δ. οι γυναίκες σε κύηση ή λοχεία, για την περίοδο των τριών πρώτων μηνών από τη γέννηση παιδιού.»
14. Μετά το άρθρο 12 του ν. 3907/2011 προστίθεται άρθρο 12 Α ως ακολούθως:
«Άρθρο 12Α – Οργάνωση των Κέντρων ή Μονάδων Πρώτης Υποδοχής
1. α) Σε κάθε Κέντρο ή Μονάδα Πρώτης Υποδοχής λειτουργεί Συμβούλιο αποτελούμενο από:
i) τον Προϊστάμενο της Υπηρεσίας Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, στα διοικητικά όρια της οποίας εδρεύει το Κέντρο, ως πρόεδρο με τον αναπληρωτή του,
ii) έναν (1) εκπρόσωπο της οικείας Περιφέρειας, στα διοικητικά όρια της οποίας εδρεύει το Κέντρο, ως μέλος με τον αναπληρωτή του,
iii) έναν (1) εκπρόσωπο της οικείας Υγειονομικής Περιφέρειας (ΔΥΠΕ) με τον αναπληρωτή του που ορίζονται από τον Διοικητή τους, ως μέλη,
iv) έναν (1) εκπρόσωπο του οικείου Δικηγορικού Συλλόγου με τον αναπληρωτή του, που ορίζονται από τον Πρόεδρο αυτού ως μέλη,
v) έναν (1) εκπρόσωπο του οικείου Ιατρικού Συλλόγου με τον αναπληρωτή του, που ορίζονται από τον Πρόεδρο αυτού ως μέλη.
Ως παρατηρητής δύναται να συμμετέχει εκπρόσωπος της Ύπατης Αρμοστείας του Ο.Η.Ε. για τους Πρόσφυγες.
β) Έργο του Συμβουλίου είναι ιδίως:
i) Η διατύπωση προτάσεων για τη ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων εσωτερικής λειτουργίας του Κέντρου ή της Μονάδας, ιδίως θεμάτων που αφορούν στην προστασία ατομικών δικαιωμάτων, νομιμότητας των τηρουμένων διαδικασιών, ιατρικού ελέγχου και εν γένει κάθε θέματος που αφορά τους όρους διαβίωσης και υγιεινής των φιλοξενουμένων σε αυτά,
ii) η διατύπωση προτάσεων για την αντιμετώπιση ειδικών θεμάτων, ιδίως σε ζητήματα συνεργασίας με την τοπική κοινωνία και
iii) η διατύπωση γνώμης για κάθε άλλο ζήτημα, το οποίο τίθεται από τον επικεφαλής του Κέντρου ή τον Διευθυντή της Κεντρικής Υπηρεσίας.
γ) Το Συμβούλιο συνεδριάζει τουλάχιστον μία φορά το μήνα και σε έκτακτες περιπτώσεις, όταν κριθεί τούτο αναγκαίο από την πλειοψηφία των μελών του ή προσκληθεί προς τούτο από τον επικεφαλής του Κέντρου ή από το Διευθυντή της Κεντρικής Υπηρεσίας.
δ) Το Συμβούλιο συγκροτείται με απόφαση του Διευθυντή του Κέντρου ή της Μονάδας, ο οποίος απευθύνει σχετική πρόσκληση προς τους οικείους φορείς για τον ορισμό εκπροσώπων του. Με την πρόσκληση τάσσεται προθεσμία δέκα (10) ημερών για την υπόδειξη εκπροσώπων του κάθε φορέα. Αν παρέλθει άπρακτη η ανωτέρω προθεσμία, το Συμβούλιο συγκροτείται χωρίς τη συμμετοχή εκπροσώπου του φορέα που δεν ανταποκρίθηκε εμπροθέσμως στη σχετική πρόσκληση, εφόσον τα υπόλοιπα μέλη του επαρκούν για το σχηματισμό απαρτίας. Το Συμβούλιο έχει απαρτία εφόσον έχουν οριστεί τουλάχιστον τρία μέλη του.
ε) Κατά τα λοιπά, το Συμβούλιο λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις περί συλλογικών διοικητικών οργάνων του Ν. 2690/1999, όπως ισχύει.
στ) Το Συμβούλιο μπορεί, στο πλαίσιο της αποστολής του, να ζητήσει τη συνδρομή στελεχών και άλλων φορέων, δημόσιων ή ιδιωτικών, εφόσον τούτο κρίνεται αναγκαίο.
ζ. Οι διατάξεις του παρόντος δεν εφαρμόζονται για τις κινητές μονάδες που έχουν ως μόνη αρμοδιότητα την καταγραφή και παραπομπή των παρανόμως εισερχομένων στη χώρα υπηκόων τρίτων χωρών.
2. α) Η επιχειρησιακή εποπτεία των Κέντρων ή Μονάδων Πρώτης Υποδοχής ασκείται από την Ελληνική Αστυνομία, εφαρμοζομένων των διατάξεων του άρθρου πρώτου του ν. 4084/2012 (Α’ 190), ενώ η διαχειριστική και διοικητική εποπτεία των Κέντρων Πρώτης Υποδοχής ασκείται από την Υπηρεσία Πρώτης Υποδοχής του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη.
β) Προς το σκοπό αυτό συντάσσεται από τους ανωτέρω φορείς ετήσια έκθεση προς τον Υπουργό Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, κοινοποιούμενη προς την Επιτροπή Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης της Βουλής των Ελλήνων, λαμβάνοντας υπόψη και τις προτάσεις του Συμβουλίου του κάθε Κέντρου.
γ) Η αξιολόγηση της γενικής λειτουργίας των Κέντρων ή των Μονάδων διενεργείται από την Επιτροπή Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης της Βουλής των Ελλήνων, η οποία υποβάλει τις τελικές προτάσεις για τη βελτίωση της οργάνωσης και λειτουργίας των Κέντρων».

 • 15 Φεβρουαρίου 2013, 17:47 | ΓΙΩΡΓΟΣ

  Οσον αφορά την συμμετοχή των αιρετών μελών των Υπηρεσιών Ασύλου,Πρώτης Υποδοχής και Προσφυγών ΠΡΟΤΕΙΝΩ να ΜΗΝ αντικατασταθούν τα αρθρα 5 και 9 του Ν.3907/2011 καθώς τα αιρετά μέλη εκλέγονται με ψηφοφορία από το σύνολο των υπηρετούντων Πολιτικών Υπαλλήλων στα Σώματα και τις Υπηρεσίες του Υπουργειου.

 • 12 Φεβρουαρίου 2013, 13:58 | ΙΣ

  Θα πρέπει να αλλάξει ο τίτλος «λειτουργικά ζητήματα υπηρεσιΩΝ ασύλου. Το άρθρο τροποποιεί διατάξεις του Ν. 3907/2011 όχι μόνο ως προς την Υπηρεσία Ασύλου, αλλά και ως προς την Υπηρεσία Πρώτης Υποδοχής και την Αρχή Προσφυγών. Δεν υπάρχουν πολλές υπηρεσίες ασύλου αλλά μόνο μια. Επίσης, η Υπηρεσία Πρώτης Υποδοχής δεν είναι «Υπηρεσία Ασύλου». Επιπλέον, η διάταξη δεν διευθετεί μόνο «λειτουργικά ζητήματα» αλλά αφαιρεί και προσθέτει αρμοδιότητες (ως προς την Υπηρεσία Πρώτης Υποδοχής).
  Το πιο «εύκολο» ενδεχομένως θα ήταν η διάταξη να αναφέρει «τροποποίηση διατάξεων Ν. 3907/2011».

 • 10 Φεβρουαρίου 2013, 13:58 | Ελισάβετ

  Στο άρθρο 3α, στο πρώτο προτεινόμενο εδάφιο προτείνω να προστεθούν και οι μετατάξεις καθώς και νέο εδάφιο για την επίσπευση των εκκρεμών μετατάξεων – αποσπάσεων προκειμένου να στελεχωθεί άμεσα η υπηρεσία.Συγκεκριμένα:

  3. α) Μετά το πέμπτο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 2 του ν. 3907/2011 προστίθενται νέα εδάφια ως ακολούθως:
  «Για την αντιμετώπιση σοβαρών και επειγουσών υπηρεσιακών αναγκών της Υπηρεσίας Ασύλου, της Αρχής Προσφυγών και της Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής μπορεί να διενεργούνται μετατάξεις και αποσπάσεις υπαλλήλων της παρούσας παραγράφου με κοινή απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, μετά από απλή αίτηση υπαλλήλων και σχετική πρόταση του οικείου Διευθυντή, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης».

  «Αποφάσεις μετατάξεων και αποσπάσεων των οποίων η υπογραφή εκκρεμεί στο φορέα προέλευσης των υπαλλήλων οφείλουν να ολοκληρωθούν/υπογραφούν εντός… ημερών προκειμένου για την αντιμετώπιση σοβαρών και επειγουσών υπηρεσιακών αναγκών των ως άνω υπηρεσιών καθώς και για την εκπλήρωση των διεθνών υποχρεώσεων της χώρας»

  Κρίνω ότι το δεύτερο εδάφιο είναι απαραίτητο να προστεθεί, καθώς παρά το γεγονός ότι οι εν λόγω αποσπάσεις-μετατάξεις προβλέπονται κατά παρέκκλιση όλων των διατάξεων μεν(υπηρεσιακά συμβούλια, χρόνος υπηρεσίας) παρά ταύτα, η Διοίκηση κάνοντας μία στενή ερμηνεία,ναι μεν δεν τις περνάει απο υπηρεσιακά και δεν εξετάζει ως προυπόθεση την παρέλευση πενταετίας, αλλά μπορεί να τις αρνηθεί για άλλους λόγους, κυρίως τη μη σύμφωνη γνώμη υπηρεσίας. Λόγω μάλιστα του ότι η συμφωνία για την αποδέσμευση υπαλλήλων από την υπηρεσία προέλευσης αποτελεί την εξαίρεση και όχι τον κανόνα θεωρώ την προσθήκη αυτού του εδαφίου κρίσιμη για τη δυνατότητα στελέχωσης των υπηρεσιών.

  Ευχαριστώ.