Άρθρο 32: Γραφείο Προϊσταμένου Επιτελείου Αρχηγείου Π.Σ.

1. Το Γραφείο Προϊσταμένου Επιτελείου Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος διαρθρώνεται στα εξής επιμέρους Γραφεία:
α. Γραμματείας
β. Διαχείρισης Υλικού
γ. Κίνησης
δ. Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
2. Το Γραφείο Γραμματείας έχει ως αρμοδιότητα τη γραμματειακή εξυπηρέτηση του Προϊσταμένου του Επιτελείου Αρχηγείου και γενικότερα του προσωπικού του Α.Π.Σ. Προϊστάμενος αυτού ορίζεται, με απόφαση του Προϊσταμένου Επιτελείου Αρχηγείου, Αξιωματικός που υπηρετεί σ` αυτό. Ο Προϊστάμενος του Γραφείου Γραμματείας έχει τα εξής ειδικότερα καθήκοντα:
α. Μεριμνά για την υλοποίηση των εντολών που του απευθύνει ο Προϊστάμενος Επιτελείου και ενημερώνει αυτόν, σχετικά με την πορεία τους.
β. Μεριμνά για την κοινοποίηση στο προσωπικό του Αρχηγείου, των διαταγών και λοιπών εγγράφων που το αφορούν.
γ. Είναι υπεύθυνος για την καθαριότητα των γραφείων και των λοιπών χώρων του Αρχηγείου επιβλέποντας για το σκοπό αυτό το προσωπικό καθαριότητας.
δ. Τηρεί τα απαραίτητα Βιβλία και διατηρεί πάντα ενημερωμένο πίνακα με όλο το προσωπικό του Αρχηγείου, στον οποίο φαίνεται η υπηρεσία που εκτελεί, η διεύθυνση κατοικίας του, τα τηλέφωνά του και όποια άλλα στοιχεία κρίνονται απαραίτητα.
ε. Διεξάγει όλη την αλληλογραφία που προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις και αφορά το προσωπικό του Αρχηγείου.
στ. Μεριμνά για την τήρηση του αρχείου του Αρχηγείου με βάση τον Κανονισμό Αλληλογραφίας και το θεματολόγιο και την τοποθέτηση των πρωτοτύπων εγγράφων κατά χρονολογική σειρά στους φακέλους.
ζ. Φροντίζει για την περιοδική και την σύμφωνα με τις σχετικές εγκυκλίους διαταγές εκκαθάριση του αρχείου του Αρχηγείου
3. Το Γραφείο Διαχείρισης Υλικού είναι αρμόδιο για την εξυπηρέτηση των αναγκών του Αρχηγείου σε υλικά και μέσα. Προϊστάμενος του Γραφείου Διαχείρισης Υλικού ορίζεται με απόφαση του Προϊσταμένου Επιτελείου Αρχηγείου σύμφωνα με τις ισχύουσες σχετικές διατάξεις, κατώτερος Αξιωματικός ή Πυρονόμος που υπηρετεί στο Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος. Ο Προϊστάμενος του Γραφείου έχει τα καθήκοντα που ορίζονται γι` αυτόν από τον Κανονισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας Πυροσβεστικού Σώματος και τις σχετικές διαταγές του Αρχηγείου.
4. Το Γραφείο Κίνησης είναι αρμόδιο για τη φροντίδα για την καλή κατάσταση των υπηρεσιακών οχημάτων που εξυπηρετούν τις ανάγκες του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος και των υπαγομένων σε αυτό Ειδικών Υπηρεσιών που δεν διαθέτουν αντίστοιχο Τμήμα ή Γραφείο, καθώς και για την εκπαίδευση και καταλληλότητα των οδηγών. Ως Προϊστάμενος του Γραφείου Κίνησης ορίζεται, με απόφαση του Προϊσταμένου Επιτελείου Αρχηγείου, σύμφωνα με τις ισχύουσες σχετικές διατάξεις, Αξιωματικός, Πυρονόμος ή Υπαξιωματικός που υπηρετεί στο Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος. Ο Προϊστάμενος του Γραφείου έχει τα καθήκοντα που ορίζονται γι` αυτόν από τον Κανονισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας Πυροσβεστικού Σώματος και τις σχετικές διαταγές του Αρχηγείου.
5. Το Γραφείο Κοινοβουλευτικού Ελέγχου είναι αρμόδιο για τα θέματα κοινοβουλευτικού ελέγχου του Πυροσβεστικού Σώματος. Προϊστάμενος του Γραφείου Κοινοβουλευτικού Ελέγχου ορίζεται με απόφαση του Προϊσταμένου Επιτελείου Αρχηγείου σύμφωνα με τις ισχύουσες σχετικές διατάξεις, Αξιωματικός που υπηρετεί στο Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος. Ο Προϊστάμενος του Γραφείου έχει τα καθήκοντα που ορίζονται γι’ αυτόν από τον Κανονισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας Πυροσβεστικού Σώματος και τις σχετικές διαταγές του Αρχηγείου.
6. Ο Προϊστάμενος του Γραφείου Γραμματείας έχει τη γενική εποπτεία και έλεγχο των Γραφείων Γραμματείας, Διαχείρισης Υλικού, Κίνησης και Κοινοβουλευτικού Ελέγχου που υπάγονται στο Γραφείο Προϊσταμένου Επιτελείου και ευθύνεται για την εύρυθμη και αποτελεσματική τους λειτουργία.
7. Με απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, καθορίζεται κάθε άλλη λεπτομέρεια της εσωτερικής διάρθρωσης του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος, καθώς επίσης και οι λοιπές αρμοδιότητες των Διευθύνσεων και Τμημάτων αυτού και των οργάνων που υπηρετούν στο Αρχηγείο.