Άρθρο 24: Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος

Το άρθρο 5 του ν. 3511/2006 (ΦΕΚ 258Α΄) αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 5
Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος (Α.Π.Σ.)
1. Το Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος έχει έδρα την Αθήνα και είναι ανώτατη επιτελική Υπηρεσία, με την οποία ο Αρχηγός ασκεί τη διοίκηση του Σώματος.
2. Το Αρχηγείο επικουρεί τον Υπουργό Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη στην άσκηση των αρμοδιοτήτων του και αποτελεί την προϊσταμένη αρχή των Κεντρικών και Περιφερειακών Υπηρεσιών που συγκροτούν το Πυροσβεστικό Σώμα.
3. Το Αρχηγείο μεριμνά για την εκπλήρωση της αποστολής του Πυροσβεστικού Σώματος, στα πλαίσια της πολιτικής του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και για το σκοπό αυτόν προγραμματίζει, κατευθύνει, παρακολουθεί, εποπτεύει και ελέγχει τη δράση των Υπηρεσιών του και εξασφαλίζει τις αναγκαίες προϋποθέσεις για την άσκηση των αρμοδιοτήτων του.
4. Το Αρχηγείο διαρθρώνεται στις εξής Διευθύνσεις και Υπηρεσίες:
α. Διεύθυνση Πυροσβεστικών Επιχειρήσεων (Διεύθυνση Ι),
β. Διεύθυνση Προληπτικής Πυροπροστασίας (Διεύθυνση ΙΙ),
γ. Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού και Επικοινωνίας (Διεύθυνση ΙΙΙ),
δ. Διεύθυνση Ανθρώπινων Πόρων (Διεύθυνση ΙV),
ε. Διεύθυνση Οικονομικών (Διεύθυνση V),
στ. Διεύθυνση Τεχνικής Υποστήριξης (Διεύθυνση VΙ) και
ζ. Νομική Υπηρεσία.
5. Τις Διευθύνσεις καθώς και τη Νομική Υπηρεσία συντονίζει, εποπτεύει και ελέγχει ο Προϊστάμενος Επιτελείου του Αρχηγείου».

 • 15 Φεβρουαρίου 2013, 20:20 | ΗΛΙΑΣ ΚΑΡΑΚΙΤΣΟΣ Π.Π.Υ.

  Άρθρο 4 παρ. 2: «Το Τμήμα Προμηθειών – Εξοπλισμών και Πληροφορικής είναι ιδίως αρμόδιο για την προετοιμασία, διαβούλευση και κατάρτιση των σχετικών τεχνικών δελτίων, την υποβολή τους προς έγκριση στη Διεύθυνση Ευρωπαϊκών και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων, την κατάρτιση των τεχνικών προδιαγραφών». Πρέπει να προστεθεί «κατάρτιση των τεχνικών προδιαγραφών σύμφωνα με την κοινοτική νομοθεσία».
  Άρθρο 6 παρ.1: Πρέπει να διευκρινιστεί αν στον όρο ένστολο προσωπικό συμπεριλαμβάνονται οι Π.Π.Υ.
  Άρθρο 19 παραγρ. 2: «το Πυροσβεστικό προσωπικό είναι μόνιμοι δημόσιοι υπάλληλοι». Συνεπώς όπου αναφέρεται πυροσβεστικό προσωπικό δεν υπάγονται «το πολιτικό προσωπικό, σχέσεις ιδιωτικού δικαίου, οι πυροσβέστες πενταετούς υποχρέωσης, οι συμβασιούχοι πυροσβέστες» ακόμα και οι εθελοντές πυροσβέστες. Δηλαδή οι επί δεκαετίες εργαζόμενοι Π.Π.Υ. και συμβασιούχοι πυροσβέστες που εργάζονταν και εργάζονται, δεν νοούνται πυροσβεστικό προσωπικό; Τι είναι αξιότιμε κ. Γενικέ;
  Άρθρο 19 παραγρ. 5α: «καθορίζονται οι κανονισμοί στολών των πυροσβεστών επί θητεία και εποχικού προσωπικού».
  Το άρθρο του 15 του Ν.3938/11 που ψηφίστηκε ομόφωνα από τα κόμματα της Βουλής μας ονομάζει Π.Π.Υ. δηλ. Πυροσβέστες Πενταετούς Υποχρέωσης με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου. Αν κρίνουμε συνεπώς από το γεγονός ότι ήδη οι συμβασιούχοι δεν θα ανανεώσουν πενταετία και προτείνεται 1+2 αντιπυρικές, η ηγεσία πιθανώς επιχειρεί με τον όρο «επί θητεία» να σπάσει την πενταετία σε 1 ή 2 χρόνια ή σε ο,τιδήποτε την εξυπηρετεί. Συνεπώς όπου «επί θητεία» πρέπει να αντικατασταθεί σε Πυροσβέστες Πενταετούς Υποχρέωσης και όπου Εποχικοί Πυροσβέστες σε Συμβασιούχους Πυροσβέστες. Κάθε άλλη ερμηνεία είναι παράλογη και εκ του πονηρού.
  Άρθρο 19, παραγρ. 5γ. «Με απόφαση του Υπουργού ΠΡΟ.ΠΟ. καθορίζονται ο τρόπος και ο χρόνος λειτουργίας του Π.Σ., ο χρόνος εργασίας του προσωπικού και τα σχετικά με αυτά. Δηλαδή το προσωπικό θα ντύνεται και εξοπλίζεται χωρίς τις απαιτούμενες προδιαγραφές και θα εργάζεται 24 ώρες το 24ωρο χωρίς ανάπαυση γιατί έτσι λέει ο εκάστοτε Υπουργός; Τότε ποιος ο λόγος ύπαρξης των νόμων περί εργασίας, ανάπαυσης, ωραρίων, Μ.Α.Π. (Μέσων Ατομικής Προστασίας);
  Ομοίως ο ίδιος προβληματισμός ισχύει και για το άρθρο 19, παραγρ. 5α «τα μέσα και ο εξοπλισμός», δηλ. ο Υπουργός ΠΡΟ.ΠΟ. είναι υπεράνω των κοινοτικών οδηγιών και των εγχώριων νόμων;
  Άρθρο 27, παράγρ.1στ. «Το Συμβούλιο Επιτελικού Σχεδιασμού συγκροτείται από έναν εκπρόσωπο της ΠΟΕΥΠΣ και της ΕΑΠΣ ως μέλη». Δεν υπάρχει εκπρόσωπος της ΠΟΣΠΥΔ. Εκδόθηκε στις 07-02-2013 και αναμένεται η δημοσίευση της τροποποίησης της ονομασίας της Ομοσπονδίας μας σε Π.Ο.Π.Υ.ΣΥ.Π. «Πανελλήνια Ομοσπονδία Πενταετούς Υποχρέωσης, Συμβασιούχων Πυροσβεστών». Δηλαδή, θεωρεί η ηγεσία πως πέρα από τους εκπροσώπους των 8.500 περίπου μόνιμων υπαλλήλων δεν χρειάζεται συμμετοχή της Π.Ο.Π.Υ.ΣΥ.Π. που εκπροσωπεί 4.000 Π.Π.Υ. και 1.750 Συμβασιούχους Πυροσβέστες, δηλ. τους 5.750 υπαλλήλους του Πυροσβεστικού Σώματος! Όπως συνέβη πρόσφατα, όπου υπήρξε συζήτηση για την τροποποίηση του Ν.3938/11 που αφορούσε Π.Π.Υ. και δεν συμμετείχαν εκπρόσωποί τους!
  Άρθρο 38, Τμήμα 1ο, παραγρ. δ «έλεγχος και μελέτη καταλληλότητας και χρηστικότητας των υπαρχόντων». Καμία αναφορά για προδιαγραφές και υποχρέωση του Π.Σ. για εφαρμογή Κοινοτικών Οδηγιών και Νόμων περί υγιεινής και ασφάλειας.
  Άρθρο 41, Τμήμα 2ο , παρ. στ. «Η παρακολούθηση και ενημέρωση από τη Νομική Υπηρεσία του Α.Π.Σ. υποθέσεων που αφορούν ποινικές και αστικές δίκες κατά Υπαξιωματικών, πυροσβεστών και εποχικών πυροσβεστών και η φροντίδα για την λήψη μέτρων». Πρέπει να απαλειφτεί ο όρος εποχικοί πυροσβέστες από τη διάταξη αυτή καθώς το Τμήμα αυτό δεν είναι αρμόδιο για τους συμβασιούχους πυροσβέστες.
  Άρθρο 41, Τμήμα 3ο, «Εποχικού και επί θητεία προσωπικού». Όπου «επί θητεία» πρέπει να αντικατασταθεί με Πυροσβέστες Πενταετούς Υποχρέωσης (Π.Π.Υ.). Επίσης να προστεθούν στο τμήμα αυτό αντίστοιχες διατάξεις όπως αυτές της παρ. α του Τμήματος 2 του άρθρου 41 περί «ρύθμισης θεμάτων υπηρεσιακής κατάστασης όπως τοποθέτηση μεταθέσεων, αποσπάσεων, μετακινήσεων, μετατάξεων», και της παρ. ζ του Τμήματος 2 του άρθρου 41 περί «ρύθμισης θεμάτων χορήγησης υλικών και ηθικών αμοιβών, καθώς και ειδικών αδειών».
  Άρθρο 41, Τμήμα 3ο παρ. ε «η μέριμνα για τις διαδικασίες συμπλήρωσης των κενών της οργανικής δύναμης». Ποιας οργανικής δύναμης; Των μονίμων πυροσβεστών, Π.Π.Υ. ή των συμβασιούχων; Αφού δεν υπάρχει οργανόγραμμα εδώ και αρκετά χρόνια, πως θα γίνεται «η συμπλήρωση των κενών»;
  Άρθρο 41, Τμήμα 8ο, παραγρ. δ, «η συλλογή και ενημέρωση της ισχύουσας νομοθεσίας». Πρέπει να είναι η συλλογή, ενημέρωση και η εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας. Ποιος θα μεριμνά για την εφαρμογή των Νόμων;
  Άρθρο 41, Τμήμα 8ο, παραγρ. ε, ομοίως και εδώ πρέπει να προστεθεί «η εφαρμογή».
  Άρθρο 42, Τμήμα 5ο, παραγρ. η «ο καθορισμός των ατομικών ειδών του πυροσβεστικού προσωπικού καθώς και των πυροσβεστών εποχικής απασχόλησης». Τελικά οι Π.Π.Υ. θεωρούνται εδώ πυροσβεστικό προσωπικό ή όχι; Δεν ξεκαθαρίζεται στο Νόμο.
  `Άρθρο 42, Τμήμα 2ο παραγρ. γ, «η ρύθμιση των συνταξιοδοτικών υποθέσεων του πυροσβεστικού προσωπικού». Να γίνει αναφορά και για τους Π.Π.Υ. καθότι στον Ν.3938/11 ορίζεται ότι για τα θέματα που δεν ρυθμίζονται από τις διατάξεις του, εφαρμόζονται οι αντίστοιχες διατάξεις του μόνιμου προσωπικού. Το Α.Π.Σ. όμως δεν το εφαρμόζει αυτό και αυθαίρετα εισάγει τους Π.Π.Υ. σε συνταξιοδοτική βάσει ΙΚΑ και όχι της νομοθεσίας που διέπει τα Σώματα Ασφαλείας.
  Άρθρο 42, Τμήμα 2ο παραγρ. ε, ομοίως και για τα εκτός έδρας το Α.Π.Σ. εφαρμόζει παράνομα στους Π.Π.Υ. ό,τι προβλέπεται για τους δημοσίους υπαλλήλους και ό,τι προβλέπεται για τους υπηρετούντες στα Σώματα Ασφαλείας. Ο μόνιμος υπάλληλος σβήνει φωτιά στα 10 μέτρα από την Υπηρεσία και παίρνει εκτός έδρας, ενώ ο Π.Π.Υ. σε 40 χιλιόμετρα. Το ίδια και μισθολογικά. Άλλες αποδοχές ο Π.Π.Υ., άλλες αποδοχές ο μόνιμος.
  Άρθρο 42, Τμήμα 2ο παρ. θ «ασφάλιση των υπαλλήλων του Π.Σ.». Υπάγονται οι Π.Π.Υ.;
  Και τέλος το Άρθρο 42, Τμήμα 2ο παρ. ι, «η πραγματοποίηση δειγματοληπτικού ελέγχου όλων των δικαιολογητικών πρόσληψης του επί θητεία προσωπικού, δηλ. των Π.Π.Υ. και πυροσβεστών εποχικής απασχόλησης». Τι σχέση έχει η αναδιάρθρωση του Π.Σ. με την πρόσληψη των Π.Π.Υ.; Δηλαδή ο κ. Υποουργός ισχυρίζεται αναφορικά με το Νόμο 3938/11 που ψηφίστηκε επί ΠΑΣΟΚ και συμφωνήθηκε από τη Ν.Δ. και όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης ότι δεν ελέχθησαν τα δικαιολογητικά; Εξάλλου, ο έλεγχος δικαιολογητικών όσων συμμετείχαν στην προκήρυξη έχει ολοκληρωθεί εδώ και καιρό και έχουν αποπεμφθεί πλέον από το Σώμα οι υποψήφιοι εκείνοι που είχαν υποπέσει σε παραβάσεις.
  Εφόσον πιθανόν αμφιβάλει η ηγεσία και ζητάει και έλεγχο και των εποχικών πυροσβεστών που προσλήφθηκαν από το 2003 και εργάζονται ήδη μία δεκαετία, να γίνει έλεγχος από το 2003 -και παλαιότερα ακόμα- όλων των υπαλλήλων και Αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος.
  Αξιότιμε κ. Δένδια,
  Ο Ν. 3938/11 ήταν μέσω ΑΣΕΠ και όχι με αδιαφανείς διαδικασίες όπως παλαιότερες προκηρύξεις…. Είναι προσβολή για τον κλάδο μας. Τι υπονοείτε κ. Δένδια; Η αναδιάρθρωση δεν έχει καμία σχέση με τη διάταξη για τα δικαιολογητικά αλλά αν επιμένει η ηγεσία «έλεγχος όλων των δικαιολογητικών, όλων των υπαλλήλων που εργάζονται στο Π.Σ.», να ελεγχθούν διδακτορικά, proficiency, lower, μεταπτυχιακά, απολυτήρια κ.λ.π. όλων των υπαλλήλων του Π.Σ. Να δούμε συγγένειες και αξιοκρατία προ 2011 κύριε Υπουργέ, κ. Γενικέ. Τολμήστε το με πλήρη διαφάνεια.
  Αυτά προς το παρόν σχετικά με τη διαβούλευση. Τα υπόλοιπα χρήζουν πράξεων και όχι λόγων πλέον από όλους μας αξιότιμε κ. Υπουργέ, κ. Γενικέ.
  Αναμένουμε τη μεσολάβησή σας, στα πλαίσια της δίκαιης μεταχείρισης όπως διατείνεστε, της μέριμνάς σας για συνάντηση με τον κ. Δένδια, κ. Γενικέ, άσχετα αν αλλάξει κάτι ή όχι.
  Θα αποσταλούν ανάλογα αιτήματα και προς τον κ. Αρχηγό Π.Σ. Παρακαλούμε ενημερωθείτε και ενημερώστε μας όταν έχετε συγκεκριμένες απαντήσεις, για συνάντηση μαζί σας.
  Ευχαριστούμε για τον χρόνο σας. Παρακαλούμε για δικές σας ενέργειες

 • 15 Φεβρουαρίου 2013, 20:17 | ΕΝΩΣΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ Πρόεδρος Γ.Σταμούλης Γεν.Γραμματέας Α.Μανιάτης

  Η ρύθμιση της περικοπής- σύντμισης των Διευθύνσεων έγινε με πόχειρο τρόπο χωρίς να ληφθούν οι ιδιαιτερότητες της Δασοπυρόσβεσης, Πληροφορικής, Λιμενικών και ανακατεύονται ανόμοια αντικείμενα και αρμοδιότητες.
  Το άρθρο θα πρέπει να επαναδιατυπωθεί συνολικά μετά από επεξεργασία από το Επιτελείο του Π.Σ.

 • 15 Φεβρουαρίου 2013, 11:52 | Ηλίας Μ.

  Πριν από μερικά χρόνια, ξεκίνησε μία προσπάθεια για την αναβάθμιση Πυροσβεστικού Σώματος, στον τομέα των πλωτών μέσων, με κατασκευή σύγχρονων Πυροσβεστικών πλοιαρίων και προσλήψεων επαγγελματιών πτυχιούχων και καταρτισμένων πλοηγών Κυβερνητών και μηχανικών από τον χώρο του εμπορικού Ναυτικού.
  Σήμερα με την αναδιάρθρωση του Π.Σ. βαδίζουμε σε υποβάθμιση της Διεύθυνσης πλωτών μέσων σε τμήμα μίας ετερόκλητης διεύθυνσης τεχνικής υποστήριξης.
  Αυτό λέγετε αναβάθμιση και πρόοδος ή οπισθοδρόμιση σε παλαιότερες δεκαετίες?

 • 15 Φεβρουαρίου 2013, 11:21 | Αλέξανδρος

  Σύσταση Διεύθυνσης Δασοπυρόσβεσης στο Αρχηγείο, αφού το αντικείμενο της Δασοπυρόσβεσης είναι το σημαντικότερο έργο των περισσότερων Υπηρεσιών της χώρας και η Δασοπυρόσβεση απαιτεί ιδιαίτερους και πολλές φορές διαφορετικούς χειρισμούς από τις υπόλοιπες επιχειρήσεις.Παράλληλα σε όλες τις έδρες Περιφερειών θα πρέπει να υπάρχουν Γραφεία Δασοπυρόσβεσης όπως και σε όλες τις Υπηρεσίες με ταυτόχρονη χρήση τω Δασολόγων και Δασοπόνων σε 24ωρη υποστηρικτική Υπηρεσία των Διοιηκητών κατά το καλοκαίρι και κατά τη διάρκεια του Χειμώνα σε δράσεις της Πολιτικής Προστασίας (δρόμοι,υδατοδεξαμενές ,έλεγχος δασικών οδών , μέσα και μηχανήματα ) καθώς και τον έλεγχο σε συνεργασία με τους οικονομολόγους -Λογιστές του Σώματος των πιστώσεων που χορηγήθηκαν στους Δήμους για τα έργα και τις Δράσεις στην Πολιτική Προστασίας.

 • 15 Φεβρουαρίου 2013, 08:53 | ΧΡΗΣΤΟΣ

  Άρθρο 24
  Σύσταση Υποδιεύθυνσης Δασοπυρόσβεσης στο Αρχηγείο, αφού το αντικείμενο της Δασοπυρόσβεσης είναι το σημαντικότερο έργο των περισσότερων Υπηρεσιών της χώρας και η Δασοπυρόσβεση απαιτεί ιδιαίτερους και περισσότερους πόρους από τις υπόλοιπες επιχειρήσεις.
  Παράλληλα σε όλες τις έδρες Περιφερειών θα πρέπει να υπάρχουν Γραφεία Δασοπυρόσβεσης όπως και σε όλες τις Υπηρεσίες που βρίσκονται στην Α΄ Ζώνη Επικινδυνότητας σύμφωνα με το Π.Δ. 575/1980.

 • 14 Φεβρουαρίου 2013, 22:41 | ΦΩΤΗΣ

  Σε όλες τις έδρες Περιφερειών θα πρέπει να υπάρχουν Γραφεία Δασοπυρόσβεσης.

 • 14 Φεβρουαρίου 2013, 20:58 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΚΑΝΑΒΙΑΣ

  Να παραμείνει η Διεύθυνση Πλωτών Μεσών να αναβαθμιστεί και να γίνει αλλαγή της ονομασίας της, «Διεύθυνση Πλωτών Μεσών και Θαλάσσιας Πυροπροστασίας – Διάσωσης (Διεύθυνση VII )» καθώς δεν απαιτείται κανένα κόστος, αντίθετα το όφελος για το Δημόσιο είναι και θα είναι ακόμα μεγαλύτερο.
  Υπαγωγή της απευθείας στον Υπαρχηγό Επιχειρήσεων Πυροσβεστικού Σώματος.
  Να υπαχτεί στον επιχειρησιακό σχεδιασμό του Σώματος και της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας στο πλαίσιο της εφαρμογής του Εθνικού Σχεδιασμού Πολιτικής Προστασίας της Χώρας εκτός από Πυροπροστασία – Διάσωση και για οποιοδήποτε συμβάν προκύπτει στο νησιωτικό σύμπλεγμα της χώρας (σεισμούς, πλημμύρες, εκκένωση πληθυσμού, επείγουσες μεταφορές). Η μεταφορά και η αποστολή στελεχών του Σώματος σε απομακρυσμένα νησιά για ενημερώσεις για θέματα πρόληψης και καταστολής των πυρκαγιών. Επίσης παρουσιάζοντας κοινωνικό έργο μεταφέροντας Ιατρουγειονομικό υλικό στα πλαίσια της Πολιτικής Προστασίας της Νησιωτικής Ελλάδας σε αποκομμένα νησιά.
  Ο Διευθυντής της να λειτουργεί εκτός των άλλων ως ενδιάμεσος του Ενιαίου Συντονιστικού Κέντρου Επιχειρήσεων (Ε.Σ.Κ.Ε.) και του Θαλάμου Επιχειρήσεων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου.
  Τα Πυροσβεστικά Διασωστικά πλοία που διαθέτει το Πυροσβεστικό Σώμα, «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ», «Αντιπύραρχος ΗΛΙΑΣ ΓΚΑΤΣΟΣ» ,«Πυροσβέστης ΠΑΥΛΟΣ ΣΚΟΥΡΤΗΣ», «Αρχηγός ΠΣ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ», «Δόκιμος Πυροσβέστης ΠΟΥΛΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ», «Υποπυραγός ΛΕΜΟΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ» όλα συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς πόρους, είναι σύγχρονης τεχνολογίας όπως και τα εμπορικά πλοία, απαιτείται εκτός από το εξειδικευμένο Προσωπικό που τα χειρίζεται, να προΐσταται και μια ανάλογη συντονιστική Υπηρεσία που να μιλά την «ίδια γλώσσα», ως τέτοια «η Διεύθυνση Πλωτών Μέσων και Θαλάσσιας Πυροπροστασίας – Διάσωσης», ώστε αυτά τα πανάκριβα «εργαλεία» να είναι κάθε στιγμή 24 ώρες το 24ωρο αξιόπλοα και έτοιμα οπουδήποτε και όπου χρειαστούν. Οι Πυροσβεστικοί Υπάλληλοι που υπηρετούν στα ανωτέρω Πυροσβεστικά Διασωστικά πλοία είναι επαγγελματίες με αυξημένο το αίσθημα ευθύνης στο καθήκον παρά τις ελλείψεις σε έμψυχο υλικό, το κράτος δεν δαπάνησε χρήματα για την εκπαίδευση τους , καθώς αυτοί εισήρθαν στο Πυροσβεστικό Σώμα εξειδικευμένοι πτυχιούχοι με προϋπηρεσία στα καθήκοντα που ανέλαβαν σε ποσοστό 95% (Αξιωματικοί Πλοηγοί Κυβερνήτες, Αξιωματικοί Πλοηγοί Μηχανικοί, Κατώτεροι Πλοηγοί Μηχανικοί, μάχιμοι). Είναι όλοι μάχιμης ειδικότητας 24 ώρες το 24ωρο και δεν μπορεί να υπάγονται σε Διεύθυνση Τεχνικής Υποστήριξης όπως προβλέπεται στο παρών σχέδιο Νόμου αρ.24, παρ. 3στ΄.
  Στα Τμήματα της «Διεύθυνσης Πλωτών Μεσών Πυροπροστασίας – Διάσωσης» να υπάρχει ένας από κάθε ειδικότητα Πλοηγός Κυβερνήτης, Πλοηγός Μηχανικός, Ναυπηγός. Ενδεικτικά:
  α. Πλοηγός Κυβερνήτης για την παρακολούθηση και εφαρμογή της Εθνικής και Διεθνής νομοθεσίας και την ναυτική εκπαίδευση των Πληρωμάτων στα Π/ΔΠ.
  β. Πλοηγός Μηχανικός ως ο ειδικευμένος στα μηχανήματα των Π/ΔΠ για την διαρκή ετοιμότητα τους.
  γ. Ναυπηγός ως ειδικός στα σχέδια των Π/ΔΠ και την πιστή τήρηση των Πιστοποιητικών και την μέριμνα για την διαρκή ισχύ τους σ΄ αυτά.

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ:1. Πιστεύω ότι οι Υπηρεσίες χρειάζονται αναβάθμιση και αναδιοργάνωση όπως αναφέρει το σχέδιο Νόμου και όχι υποβάθμιση με ότι αυτό συνεπάγεται.

  2. Δεν αναφέρονται στο σχέδιο Νόμου οι θαλάσσιες διασώσεις σε πλωτά μέσα, λιμάνια, μαρίνες, λιμενικές εγκαταστάσεις καθώς και η πυροπροστασία αυτών.

  3. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι να ανταποκριθούμε στις εξελίξεις που έρχονται άμεσα π.χ ΑΟΖ, Πετρέλαια, φυσικό αέριο.

  4. Για να ανακάμψουμε από την οικονομική κρίση που μας επηρεάζει όλους πρέπει να διαφυλάξουμε τους δυο πυλώνες της οικονομίας την ναυτιλία και τον τουρισμό, μέσα έχουμε θέληση και βούληση χρειαζόμαστε.

  Δημήτριος Γκαναβίας

 • 9 Φεβρουαρίου 2013, 20:41 | Σπύρος

  Άρθρο 24 & 38. Η πρόβλεψη για Τμήμα Επιχειρήσεων Δασικών Πυρκαγιών, μας επιστρέφει στην προ του 1998 εποχή. Ο τομέας της Δασοπυρόσβεσης αποδεδειγμένα αποτελεί το σημαντικότερο έργο του Σώματος από όλες της απόψεις (Μέσα, προσωπικό, κονδύλια κ.α.) και δεν μπορεί να αντιστοιχίζεται με το Τμήμα ΠΣΕΑ Και ΠΑΜ !!!. Εάν δε συσταθεί ξεχωριστή Διεύθυνση θα πρέπει τουλάχιστον να γίνει Υποδιεύθυνση Δασοπυρόσβεσης. Επίσης σε όλες τις ΠΕ.ΠΥ.Δ. και τις ΔΙ.Π.Υ.Ν. Α΄ ζώνης επικινδυνότητας θα πρέπει να λειτουργούν γραφεία δασοπυρόσβεσης με προσωπικό αποκλειστικής απασχόλησης, ώστε να μπορεί να εφαρμοστεί και η ρύθμιση του άρθρου 45.3.ιγ.

 • 8 Φεβρουαρίου 2013, 23:55 | george

  Η Διευθυνση δασοπυρόσβεσης ειναι επιτακτική, οχι μονο στο Αρχηγείο αλλά και σε τοπικό επίπεδο τουλάχιστον στς περιοχες Α΄Ζώνης επικινδυνότητας με Περιφερειακή επίβλεψη και ξεχωριστή επάνδρωση απο Αξιωματικούς με εμπειρεία (Πτυχιούχους ή μή) .Εξάλλου μην ξεχνάτε ότι το βασικό αντικείμενο του Σώματος είναι η δασοπυρόσβεση είτε το θέλουμε είτε όχι

 • 8 Φεβρουαρίου 2013, 11:03 | Γιώργος

  Η σύσταση και διεύθυνσης δασοπυρόσβεσης θεωρώ ότι είναι επιτακτική λόγω του αντικειμένου.

 • 8 Φεβρουαρίου 2013, 10:05 | Αριστείδης

  Σύσταση Διεύθυνσης (ή τουλάχιστον Υποδιεύθυνσης) Δασοπυρόσβεσης στο Αρχηγείο, αφού το αντικείμενο της Δασοπυρόσβεσης είναι το σημαντικότερο έργο των περισσότερων Υπηρεσιών της χώρας και η Δασοπυρόσβεση απαιτεί ιδιαίτερους και πολλές φορές διαφορετικούς χειρισμούς από τις υπόλοιπες επιχειρήσεις.
  Παράλληλα σε όλες τις έδρες Περιφερειών θα πρέπει να υπάρχουν Γραφεία Δασοπυρόσβεσης όπως και σε όλες τις Υπηρεσίες που βρίσκονται στην Α΄Ζώνη Επικινδυνότητας σύμφωνα με το Π.Δ.575/1980