Άρθρο 50: Μεταβατικές διατάξεις

1. Μέχρι την έκδοση των κανονιστικών πράξεων και τη στελέχωση του Αρχηγείου και των Υπηρεσιών του Πυροσβεστικού Σώματος με τα προβλεπόμενα από τον παρόντα νόμο όργανα, εξακολουθούν να λειτουργούν με τη διάρθρωση και τα όργανα που προβλέπονται από τις κείμενες, κατά το χρόνο δημοσίευσης του παρόντος νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, διατάξεις.
2. Οι Αξιωματικοί που ήδη κατέχουν μεγαλύτερο βαθμό από εκείνο της θέσης στην οποία προΐστανται, τον διατηρούν και εξακολουθούν να ασκούν κανονικά τα καθήκοντά τους μέχρι την αποχώρησή τους από την Υπηρεσία.
3. Στη διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 29 του ν. 4029/2011 (Α΄ 245), προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως εξής: «Με δαπάνη των οικείων Ο.Τ.Α. στην περιοχή των οποίων λειτουργούν Εθελοντικές Πυροσβεστικές Υπηρεσίες παρέχεται στους εθελοντές πυροσβέστες στολή και ατομικός προστατευτικός εξοπλισμός ιδίων προδιαγραφών με εκείνα του μόνιμου πυροσβεστικού προσωπικού, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν αποκτήσει την ιδιότητα του εθελοντή πυροσβέστη».
4. Στις διατάξεις των παρ. 2 και 4 του άρθρου 25 του ν. 4029/2011 (Α΄ 245), η αφαίρεση της ιδιότητας του εθελοντή πυροσβέστη και η αναστολή της ίδιας ιδιότητας υπάγεται εφεξής στην αρμοδιότητα του οικείου Διοικητή της Περιφερειακής Πυροσβεστικής Διοίκησης.
5. Η διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 32 του ν. 4029/2011 αντικαθίσταται ως εξής: «Με απόφαση του οικείου Διοικητή της Περιφερειακής Πυροσβεστικής Διοίκησης καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία απόκτησης και απώλειας της ιδιότητας του «Φίλου του Πυροσβεστικού Σώματος», η οργάνωση τους και οι ειδικότερες υπηρεσίες που παρέχουν και δημιουργείται Ειδικό Μητρώο καταγραφής του σε επίπεδο Περιφερειακής Διοίκησης και συνολικό γενικό Μητρώο καταγραφής τους στο Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος».

  • 16 Φεβρουαρίου 2013, 10:20 | Γεώργιος Β

    Προτείνω όπως τροποποιηθεί η παράγραφος 5 του άρθρου 17 του Νόμου 4058/2012 (Α΄63) στο εδάφιο που αναφέρει ότι: « Οι Διοικητικοί Αξιωματικοί Ειδικών Καθηκόντων καλύπτουν θέσεις στο Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος, στις Ειδικές Υπηρεσίες του Νομού Αττικής και στις έδρες των Περιφερειακών Διοικήσεων Πυροσβεστικών Υπηρεσιών», και να προστεθεί ότι καλύπτουν θέσεις και στις Πυροσβεστικές Υπηρεσίες Νομών.
    Αυτή την τροποποίηση θεωρώ απαραίτητη, διότι οι Διοικητικοί Αξιωματικοί Ειδικών Καθηκόντων με τις εξειδικευμένες τους γνώσεις μπορούν να προσφέρουν τα μέγιστα στις αυξημένες απαιτήσεις που υπάρχουν πλέον σε επίπεδο Πυροσβεστικών Υπηρεσιών ανά την επικράτεια στα γραφεία πυρασφαλείας, ανακριτικού και οικονομικού όπου οι υπηρετούντες Αξιωματικοί Γενικών Υπηρεσιών έρχονται αντιμέτωποι καθημερινά με εξειδικευμένα προβλήματα που υπερβαίνουν πολύ, το γνωστικό αντικείμενο που έχουν διδαχθεί στην σχολή Ανθυποπυραγών.