Άρθρο 37: Πυροσβεστικό Μουσείο

1. Το προβλεπόμενο από τις διατάξεις του άρθρου 2 του Π.Δ. 346/1992 (Α΄ 169) Πυροσβεστικό Μουσείο, δεν έχει διοικητική ή άλλη αυτονομία, λειτουργεί στο πλαίσιο του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος, υπάγεται απ’ ευθείας σε αυτό και ελέγχεται και εποπτεύεται από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού και Επικοινωνίας.
2. Το Ειδικό Ιστορικό Πυροσβεστικό Αρχείο εποπτεύεται και από τα Γενικά Αρχεία του Κράτους σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. Το Μουσείο έχει μερική διαχείριση υλικού, η οποία υπάγεται στο Τμήμα της Διαχείρισης Υλικού και Αποθηκών της Διεύθυνσης Οικονομικών του Αρχηγείου.