Άρθρο 29: Υπαρχηγός Επιχειρήσεων

1. Ο Υπαρχηγός Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ασκεί τις αρμοδιότητες που προβλέπονται από τη διέπουσα το Σώμα Νομοθεσία, επικουρούμενος από τους Γενικούς Επιθεωρητές Υπηρεσιών του Πυροσβεστικού Σώματος. Μεταξύ άλλων:
α) Είναι υπεύθυνος απέναντι στον Αρχηγό Πυροσβεστικού Σώματος για τα θέματα επιχειρησιακής ετοιμότητας των Υπηρεσιών του Σώματος, όπως την πυρόσβεση, τη διάσωση κ.ά.
β) Ενημερώνει τον Αρχηγό για τη λειτουργία και απόδοση των Υπηρεσιών αρμοδιότητάς του καθώς και για το επίπεδο επιχειρησιακής ετοιμότητας και εκπαίδευσης του προσωπικού τους και εισηγείται σ’ αυτόν μεθόδους βελτίωσης της αποτελεσματικότητας του πυροσβεστικού έργου και του επιπέδου εκπαίδευσης του πυροσβεστικού προσωπικού και προτείνει την εξασφάλιση των απαιτούμενων μέσων υποστήριξής τους.
γ) Μελετά τα στατιστικά στοιχεία και τις εκθέσεις που υποβάλλονται στο Αρχηγείο σχετικά με τη δράση των Υπηρεσιών και επιβλέπει την εξαγωγή των απαραίτητων συμπερασμάτων.
δ) Με εντολή του Αρχηγού επιθεωρεί τις Υπηρεσίες του Σώματος για να διαπιστώσει το βαθμό επιχειρησιακής ετοιμότητας και εκπαίδευσης του προσωπικού κάθε Υπηρεσίας, τις σχέσεις με τις τοπικές αρχές και γενικότερα ό,τι έχει σχέση με το παρεχόμενο πυροσβεστικό έργο.
ε) Παρακολουθεί και προσυπογράφει την εισερχόμενη και εξερχόμενη αλληλογραφία που έχει σχέση με τις αρμοδιότητές του και εισηγείται στον Αρχηγό για τη λήψη αποφάσεων στα θέματα αυτά.
στ) Ενημερώνεται για όλα τα υπηρεσιακά θέματα από τα αρμόδια όργανα και ειδικότερα για τα ζητήματα που έχουν σχέση ή διευκολύνουν την εκτέλεση των καθηκόντων του.
στ) Υπογράφει κατ’ «Εντολή Υπουργού» ή «Εντολή Αρχηγού» αποφάσεις, έγγραφα, εντολές και άλλες πράξεις που έχουν μεταβιβασθεί σ’ αυτόν με απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη ή του Αρχηγού Π.Σ. αντιστοίχως.
ζ) Ασκεί κάθε άλλη αρμοδιότητα που του παρέχεται από τις διατάξεις του παρόντος ή του ανατίθεται με Απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη μετά από εισήγηση του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος.

  • 15 Φεβρουαρίου 2013, 23:11 | Σωκράτης Παπαγεωργίου

    Στο Άρθρο 29 κρίνεται σκόπιμο να προστεθεί στις αρμοδιότητες του Υπαρχηγού Επιχειρήσεων μετά την β), αρμοδιότητα, η οποία θα λέει: «γ) Είναι υπεύθυνος απέναντι στον Αρχηγό Πυροσβεστικού Σώματος για τα θέματα Ασφάλειας και Υγιεινής των Εργαζομένων κατά την διάρκεια της επιχειρησιακής δραστηριότητας, εισηγείται σ’ αυτόν μεθόδους εξασφάλισης της Α.Υ.Ε. και προτείνει διαδικασίες για την εφαρμογή και προαγωγή της.» με σχετικό αναγραμματισμό των υπολοίπων

  • 11 Φεβρουαρίου 2013, 12:27 | ΒΑΣΙΛΗΣ

    ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΤΩΝ ΔΥΟ ΥΠΑΡΧΗΓΩΝ ΥΠΗΡΞΕ ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ ΚΑΙ ΑΠΕΤΥΧΕ.ΔΕΝ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΚΑΤΑΛΑΒΩ ΤΟΝ ΛΟΓΟ ΠΟΥ ΕΠΑΝΕΡΧΕΤΑΙ.ΠΛΕΟΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΑΡΞΕΙ ΣΥΝΕΣΗ ΚΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΔΙΝΟΝΤΑΙ ΘΕΣΕΙΣ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΑΞΚΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΩΝΤΑΣ ΕΤΣΙ ΜΙΑ ΑΝΑΠΟΔΗ ΠΥΡΑΜΙΔΑ.