Άρθρο 41: Διάρθρωση – Αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Ανθρώπινων Πόρων (Διεύθυνση IV)

1.Η Διεύθυνση Ανθρώπινων Πόρων του Α.Π.Σ. διαρθρώνεται στα ακόλουθα τμήματα:
α. Τμήμα 1ο Αξιωματικών και Πυρονόμων
β. Τμήμα 2ο Υπαξιωματικών και Πυροσβεστών
γ. Τμήμα 3ο Εποχικού και επί Θητεία Προσωπικού
δ. Τμήμα 4ο Ανάπτυξης Ανθρώπινων Πόρων
ε. Τμήμα 5ο Πολιτικού Προσωπικού
στ. Τμήμα 6ο Συντάξεων και Αποστράτων
ζ. Τμήμα 7ο Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης
η. Τμήμα 8ο Υγιεινής και Ασφάλειας
θ. Τμήμα 9ο Γραμματείας, Αρχείου
2. Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Ανθρώπινων Πόρων όπως κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων της είναι οι ακόλουθες:
ΤΜΗΜΑ 1ο ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΥΡΟΝΟΜΩΝ
α. Η ρύθμιση των θεμάτων υπηρεσιακής κατάστασης, όπως τοποθετήσεων, μεταθέσεων, αποσπάσεων και λοιπών μετακινήσεων των Αξιωματικών και Πυρονόμων του Πυροσβεστικού Σώματος.
β. Η κατάρτιση, τήρηση, ενημέρωση και διακίνηση των ατομικών εγγράφων, φακέλων και βιβλιαρίων των Αξιωματικών και Πυρονόμων.
γ. Ο χειρισμός των θεμάτων πάσης φύσεως αδειών, κρίσεων και επανακρίσεων των Αξιωματικών και Πυρονόμων, καθώς και αυτών που αφορούν τη βαθμολογική ή μισθολογική προαγωγή ή άλλη υπηρεσιακή τους μεταβολή.
δ. Η μέριμνα για την έκδοση των διοικητικών πράξεων, που αφορούν διορισμό, κατάταξη, προαγωγή, αποστρατεία, παραίτηση, απόταξη, επαναπρόσληψη, μετάταξη και άλλα θέματα υπηρεσιακής κατάστασης των Αξιωματικών και Πυρονόμων.
ε. Η γραμματειακή υποστήριξη των Συμβουλίων Κρίσεων των Αξιωματικών και Πυρονόμων.
στ. Η παρακολούθηση και η ενημέρωση από τη Νομική Υπηρεσία του Α.Π.Σ., υποθέσεων που αφορούν ποινικές και αστικές δίκες κατά Αξιωματικών και Πυρονόμων, για αδικήματα που διέπραξαν κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας τους και η μέριμνα για τη λήψη των κατάλληλων μέτρων.
ζ. Η κατάρτιση της επετηρίδας των Αξιωματικών και Πυρονόμων, η συνεχής ενημέρωσή της καθώς και η τήρηση και ενημέρωση των απαραίτητων βιβλίων, όπως δύναμης ανά Υπηρεσία, ειδικότητα, εφέδρων κ.λπ.
η. Η συγκέντρωση των εκθέσεων ικανότητας και ο έλεγχος πληρότητάς τους, σύμφωνα με την ισχύουσα σχετική νομοθεσία και τις εγκυκλίους διαταγές.
θ. Η ρύθμιση των θεμάτων χορήγησης ηθικών και υλικών αμοιβών, παρασήμων και μεταλλίων των Αξιωματικών και Πυρονόμων.
ι. Ο χειρισμός των πειθαρχικών υποθέσεων των Αξιωματικών και Πυρονόμων και η μέριμνα για τη συγκρότηση και λειτουργία των Πειθαρχικών Συμβουλίων.
ια. Ο χειρισμός κάθε άλλου διοικητικού θέματος αφορώντος την υπηρεσιακή κατάσταση των Αξιωματικών και Πυρονόμων.
ΤΜΗΜΑ 2ο ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ
α. Η ρύθμιση των θεμάτων υπηρεσιακής κατάστασης, όπως τοποθετήσεων, μεταθέσεων, αποσπάσεων, μετακινήσεων, μετατάξεων των Υπαξιωματικών και Πυροσβεστών.
β. Η ρύθμιση των θεμάτων πάσης φύσεως αδειών, κρίσεων και επανακρίσεων των Υπαξιωματικών και Πυροσβεστών, καθώς και αυτών που αφορούν τη βαθμολογική ή μισθολογική προαγωγή ή άλλη υπηρεσιακή τους μεταβολή, καθώς και η συγκέντρωση των εκθέσεων ικανότητάς τους και ο έλεγχος για την πληρότητά τους, σύμφωνα με την ισχύουσα σχετική νομοθεσία και τις εγκυκλίους διαταγές.
γ. Η κατάρτιση και τήρηση της επετηρίδας καθώς και η κατάρτιση, τήρηση, ενημέρωση και διακίνηση των ατομικών εγγράφων, φακέλων και βιβλιαρίων των Υπαξιωματικών και Πυροσβεστών.
δ. Η φροντίδα για την έκδοση των διοικητικών πράξεων που αφορούν διορισμούς, μονιμοποιήσεις, προαγωγές, παραιτήσεις, απολύσεις, αποκαταστάσεις και μετατάξεις Υπαξιωματικών και Πυροσβεστών.
ε. Η γραμματειακή υποστήριξη των Συμβουλίων Κρίσεων των Υπαξιωματικών Πυροσβεστών.
στ. Η παρακολούθηση και ενημέρωση από τη Νομική Υπηρεσία του Α.Π.Σ., υποθέσεων που αφορούν ποινικές και αστικές δίκες κατά Υπαξιωματικών – Πυροσβεστών και εποχικών πυροσβεστών για αδικήματα που διέπραξαν κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας τους και η φροντίδα για τη λήψη των κατάλληλων μέτρων.
ζ. Η ρύθμιση θεμάτων χορήγησης υλικών και ηθικών αμοιβών, καθώς και ειδικών αδειών.
η. Ο χειρισμός των πειθαρχικών υποθέσεων και η φροντίδα για τη συγκρότηση και λειτουργία των Πειθαρχικών Συμβουλίων.
θ. Η έκδοση των υπηρεσιακών δελτίων ταυτότητας του πυροσβεστικού προσωπικού και η τήρηση των απαραίτητων βιβλίων και σχετικού Αρχείου.
ι. Η παρακολούθηση και οι απαραίτητες ενέργειες για τη στρατολογική κατάσταση των Υπαξιωματικών και Πυροσβεστών.
ια. Η τήρηση και συνεχής ενημέρωση των απαραίτητων βιβλίων δύναμης, γενικού μητρώου, δύναμης ανά Υπηρεσία, ειδικότητα κ.λπ.
ιβ. Ο χειρισμός κάθε άλλου διοικητικού θέματος αφορώντος την υπηρεσιακή κατάσταση Υπαξιωματικών, Πυροσβεστών και Δοκίμων Πυροσβεστών.
ιγ. Η παρακολούθηση της αριθμητικής δύναμης του πυροσβεστικού προσωπικού και η μέριμνα για τις διαδικασίες συμπλήρωσης των κενών της οργανικής δύναμης.
ΤΜΗΜΑ 3ο ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙ ΘΗΤΕΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
α. Ο χειρισμός των πάσης φύσεως θεμάτων πρόσληψης πυροσβεστικού επί θητεία ή με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου προσωπικού, η μέριμνα για την επαναπρόσληψή του σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και η έκδοση των απαραίτητων διοικητικών πράξεων.
β. Ο χειρισμός των θεμάτων υπηρεσιακής κατάστασης και η παρακολούθηση των συμβάσεων εργασίας αυτών.
γ. Η παρακολούθηση των υπηρεσιακών μεταβολών (ασθένειες, αποχή από την εργασία, μισθολογικά κλιμάκια) των πυροσβεστών εποχικής απασχόλησης και η έγκαιρη καταχώρισή τους στο σύστημα για την έκδοση μισθολογίου.
δ. Η τήρηση και συνεχής ενημέρωση των απαραίτητων βιβλίων και σχετικού αρχείου.
ε. Η παρακολούθηση της αριθμητικής δύναμης του πυροσβεστικού επί θητεία ή με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου προσωπικού και η μέριμνα για τις διαδικασίες συμπλήρωσης των κενών της οργανικής δύναμης.
στ. Η παρακολούθηση και ενημέρωση από τη Νομική Υπηρεσία του Α.Π.Σ., υποθέσεων που αφορούν ποινικές και αστικές δίκες κατά Πυροσβεστών επί θητεία και εποχικώς απασχολούμενων για αδικήματα που διέπραξαν κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας τους και η φροντίδα για τη λήψη των κατάλληλων μέτρων
ΤΜΗΜΑ 4ο ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ
α. Η υλοποίηση του Τομεακού Στρατηγικού και Επιχειρησιακού Σχεδίου Ανθρωπίνων Πόρων (προσλήψεων, εξέλιξης, αναγκών εκπαίδευσης και επιμόρφωσης ανά ειδικότητα).
β. Η ανίχνευση και μελέτη των αναγκών του προσωπικού του Πυροσβεστικού Σώματος σε δεξιότητες και γνώσεις σε μεσοπρόθεσμο επίπεδο και η εισήγηση των απαιτούμενων ενεργειών για την κάλυψη αυτών.
γ. Η μελέτη των εκπαιδευτικών αναγκών του Πυροσβεστικού Σώματος και η προώθηση αυτών προς υλοποίηση μέσω εκπαιδευτικών προγραμμάτων στην Πυροσβεστική Ακαδημία, σε συνεργασία με το Τμήμα Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης.
δ. Η εισήγηση για την υλοποίηση συγκεκριμένων εκπαιδευτικών αντικειμένων στη Σχολή Επιμόρφωσης και Μετεκπαίδευσης της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, σε συνεργασία με το Τμήμα Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης.
ε. Η περιγραφή καθηκόντων ανά θέση ευθύνης, η δημιουργία αντίστοιχου προσοντολογίου για κάθε θέση και η τυποποίηση του προσοντολογίου ανά κατηγορία και ειδικότητα του πυροσβεστικού προσωπικού. Η διερεύνηση των αναγκαίων δεξιοτήτων του πυροσβεστικού προσωπικού και η κατάδειξη της συμβολής αυτών στην πληρέστερη και αποτελεσματικότερη άσκηση των πυροσβεστικών καθηκόντων.
στ. Η εισήγηση για τις απαραίτητες μεθόδους απόκτησης και πιστοποίησης των δεξιοτήτων αυτών ανά ειδικότητα με βάση τα τυπικά προσόντα, την ικανότητα, κατάρτιση και εμπειρία.
ζ. Η μέριμνα για την προκήρυξη και διενέργεια των εισιτηρίων εξετάσεων για τις Σχολές της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, καθώς και των προαγωγικών εξετάσεων, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
ΤΜΗΜΑ 5ο ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
α. Το Τμήμα αυτό έχει για το μόνιμο πολιτικό προσωπικό και για το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, που υπηρετεί σ’ όλες τις Υπηρεσίες του Σώματος, όλες τις αρμοδιότητες που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του παρόντος για τα Τμήματα της Διεύθυνσης Ανθρώπινων Πόρων.
β. Προϊστάμενος του Τμήματος τοποθετείται μόνιμος πολιτικός υπάλληλος του Σώματος, πτυχιούχος Πανεπιστημίου και αν δεν υπάρχει, ανώτερος Αξιωματικός Γενικών Καθηκόντων του Σώματος.
ΤΜΗΜΑ 6ο ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ
α. Η παραλαβή, συμπλήρωση και η υποβολή στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους των δικαιολογητικών συνταξιοδότησης των υπαλλήλων.
β. Η έκδοση και χορήγηση των απαραίτητων εγγράφων, πιστοποιητικών και βεβαιώσεων που αφορούν το πυροσβεστικό προσωπικό σε αποστρατεία.
γ. Η ενημέρωση επί ασφαλιστικών και συνταξιοδοτικών ζητημάτων, και, γενικότερα, η ρύθμιση πάσης φύσεως θεμάτων που αφορούν τους συνταξιούχους και αποστράτους.
ΤΜΗΜΑ 7ο ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ
α. Η ρύθμιση θεμάτων που έχουν σχέση με την παρεχόμενη εκπαίδευση στις Σχολές Πυροσβεστών, Αρχιπυροσβεστών, Ανθυποπυραγών και στη Σχολή Επιμόρφωσης και Μετεκπαίδευσης της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, σε συνεργασία και με το Τμήμα Ανάπτυξης Ανθρώπινων Πόρων.
β. Η μέριμνα για τον ορισμό του απαραίτητου και κατάλληλου διδακτικού και εκπαιδευτικού προσωπικού των Σχολών Πυροσβεστών, Αρχιπυροσβεστών και Ανθυποπυραγών και της Σχολής Επιμόρφωσης και Μετεκπαίδευσης της Πυροσβεστικής Ακαδημίας.
γ. Ο καθορισμός και η μέριμνα για την κάλυψη των αναγκών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας σε μέσα και υλικά εκπαίδευσης και εκπαιδευτικά συγγράμματα και βοηθήματα.
δ. Η μέριμνα για την πραγματοποίηση εκπαιδευτικών ταξιδιών και επισκέψεων των σπουδαστών των Σχολών Πυροσβεστών, Αρχιπυροσβεστών, Ανθυποπυραγών και της Σχολής Επιμόρφωσης και Μετεκπαίδευσης στην ημεδαπή και αλλοδαπή.
ε. Η ρύθμιση κάθε άλλου θέματος που έχει σχέση με την εκπαίδευση και την άρτια επαγγελματική κατάρτιση των σπουδαστών των Σχολών Πυροσβεστών, Αρχιπυροσβεστών, Ανθυποπυραγών και της Σχολής Επιμόρφωσης και Μετεκπαίδευσης της Πυροσβεστικής Ακαδημίας.
στ. Η ρύθμιση θεμάτων που έχουν σχέση με τη βασική εκπαίδευση των εθελοντών Πυροσβεστών, τη συντήρηση της εκπαίδευσης και την έκδοση των αναγκαίων για την εκπαίδευση, βοηθημάτων σε συνεργασία με το Τμήμα Εθελοντικών Πυροσβεστικών Υπηρεσιών και Εθελοντών Πυροσβεστών της Διεύθυνσης Πυροσβεστικών Επιχειρήσεων.
ζ. Η μέριμνα για κάθε μορφή εκπαίδευσης ή επιμόρφωσης του προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων, της Ελληνικής Αστυνομίας και Λιμενικού Σώματος, των δημοσίων πολιτικών υπαλλήλων, των υπαλλήλων του ΟΤΑ και του ευρύτερου δημοσίου τομέα, των εργαζομένων σε διάφορους φορείς, Αρχές και επιχειρήσεις, των εθελοντών, επί θητεία και πυροσβεστών εποχικής απασχόλησης, και Αξιωματικών Πυροσβεστικών Υπηρεσιών άλλων χωρών, σε συναφή με την αποστολή του Πυροσβεστικού Σώματος αντικείμενα.
η. Η ρύθμιση κάθε θέματος που έχει σχέση με την επιμόρφωση και επαγγελματική κατάρτιση των Υπαλλήλων του Πυροσβεστικού Σώματος.
θ. Η ρύθμιση των θεμάτων επιμόρφωσης των στελεχών των Ειδικών Υπηρεσιών του Σώματος.
ι. Η ρύθμιση των διοικητικών θεμάτων που αφορούν την υποστήριξη των προγραμμάτων μεταπτυχιακών σπουδών.
ια. Η ρύθμιση των θεμάτων εκπαίδευσης και μετεκπαίδευσης των πυροσβεστικών υπαλλήλων σε εκτός Σώματος Σχολές, Σχολεία και Κέντρα της ημεδαπής και αλλοδαπής και η εισήγηση για την αξιοποίηση του προσωπικού που έλαβε ειδική εκπαίδευση.
ιβ. Η μέριμνα για την πραγματοποίηση εκπαιδευτικών ταξιδιών στην αλλοδαπή, για τη συμμετοχή των πυροσβεστικών υπαλλήλων σε εκπαιδευτικά πυροσβεστικά συνέδρια στην ημεδαπή ή αλλοδαπή και η ρύθμιση θεμάτων υποτροφιών σε συνεργασία με τα Τμήματα Διεθνών Σχέσεων και Επικοινωνίας, Αθλητισμού και Εκδόσεων.
ιγ. Η αξιολόγηση και εισήγηση προς την Ηγεσία του Σώματος, για εκμετάλλευση των συγγραμμάτων των πυροσβεστικών υπαλλήλων και των ιδιωτών επιστημόνων και τεχνικών, που έχουν σχέση με την αποστολή του Σώματος και διευκολύνουν το πυροσβεστικό έργο.
ιδ. Η συνεργασία με εκπαιδευτικούς φορείς της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλους Διεθνείς Οργανισμούς σε θέματα πυροσβεστικού ενδιαφέροντος και η εξέταση της δυνατότητας εφαρμογής τους στο Πυροσβεστικό Σώμα.
ιε. Η μέριμνα για τη διαρκή σωματική αγωγή και άσκηση, καθώς και τη συντήρηση της εκπαίδευσης του προσωπικού των Υπηρεσιών του Σώματος με την εκπόνηση και τον έλεγχο εφαρμογής των σχετικών προγραμμάτων δια βίου εκπαίδευσης.
ιστ. Η φροντίδα και η ρύθμιση των σχετικών θεμάτων για εκπαίδευση και συντήρηση του προσωπικού της Ειδικής Μονάδας Αντιμετώπισης Καταστροφών και των Ομάδων Διασώσεων των Υπηρεσιών του Σώματος, σε συνεργασία με τους συναρμόδιους φορείς όπου απαιτείται.
ιζ. Η ρύθμιση θεμάτων εκπαίδευσης του προσωπικού των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Στρατιωτικών και Πολιτικών Αεροδρομίων και Λιμενικών εγκαταστάσεων σε Σχολές, Σχολεία και κέντρα ημεδαπής ή αλλοδαπής.
ιη. Η υποστήριξη και μέριμνα, σε συνεργασία με την Πυροσβεστική Ακαδημία, για την εκπαίδευση και πιστοποίηση ατόμων και φορέων, με γνώμονα την αποτελεσματική αντιμετώπιση πυρκαγιών σε όλους τους τομείς της ανθρώπινης δραστηριότητας.
ιθ. Η μέριμνα για την εκπαίδευση του προσωπικού του Σώματος, σε θέματα σχετιζόμενα με τη Π.Σ.Ε.Α., σε συνεργασία με την Πυροσβεστική Ακαδημία.
κ. Η παρακολούθηση και ο έλεγχος των ειδικών προγραμμάτων εκπαίδευσης και συντήρησης της εκπαίδευσης του προσωπικού των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Στρατιωτικών και Πολιτικών Αεροδρομίων και Λιμενικών εγκαταστάσεων, η διαδικασία αξιολόγησης του σε συνεργασία με τους αρμόδιους κατά περίπτωση φορείς και η σύνταξη και παραγωγή των σχετικών εγχειριδίων και βοηθημάτων.
κα. Η εκπαίδευση σε θέματα πρόληψης και καταστολής των πυρκαγιών του στρατιωτικού και πολιτικού προσωπικού των αεροπορικών και λιμενικών εγκαταστάσεων της χώρας.
κβ. Η εκπαίδευση και επιμόρφωση του προσωπικού του Σώματος στη χρήση Η/Υ και στη λειτουργία των διαφόρων συστημάτων ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και εφαρμογών πληροφορικής και επικοινωνιών.
κγ. Η μέριμνα για την εκπαίδευση του προσωπικού στην παροχή Α΄ Βοηθειών.
κδ. Η οργάνωση εκπαιδευτικών ημερίδων και συνεδρίων και η συνεργασία με άλλους φορείς για την υλοποίησή τους.
ΤΜΗΜΑ 8ο ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
α. Η παρακολούθηση και ο έλεγχος της τήρησης των μέτρων ασφάλειας και υγιεινής που καθορίζονται από την ισχύουσα νομοθεσία και η συμβολή στην εφαρμογή τους.
β. Η παρακολούθηση και λήψη των κατάλληλων μέτρων σε περίπτωση ατυχημάτων που προκαλούνται κατά τη διάρκεια της εργασίας και η υγειονομική διαχείριση αυτών.
γ. Η ανάλυση των στατιστικών δεδομένων που προκύπτουν από πάσης φύσεως ατυχήματα σχετιζόμενα με το πυροσβεστικό έργο και η σύνταξη μελετών, εισηγήσεων και προτάσεων για την αναβάθμιση του παρεχομένου πλαισίου υγιεινής και ασφάλειας.
δ. Η συλλογή και ενημέρωση της ισχύουσας νομοθεσίας σχετικά με την Ασφάλεια και Υγιεινή Εργαζομένων (Α.Υ.Ε.) στο χώρο εργασίας.
ε. Η έκδοση των αναγκαίων διαταγών και η παροχή οδηγιών για την εφαρμογή του υφιστάμενου νομικού πλαισίου και των προβλεπόμενων μέτρων για την προαγωγή της ασφάλειας και υγείας των υπαλλήλων κατά την εργασία.
στ. Η μελέτη των συνθηκών και η εκτίμηση του κινδύνου στο χώρο εργασίας, η υποβολή προτάσεων και μέτρων για τη βελτίωσή τους για την εξασφάλιση της ασφάλειας και υγείας του προσωπικού του Πυροσβεστικού Σώματος.
ζ. Η συνεργασία με τους αρμόδιους Φορείς σχετικά με την Ασφάλεια και Υγιεινή των Εργαζομένων.
η. Η κατάρτιση, σε συνεργασία με το Τμήμα Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού, προγραμμάτων εκπαίδευσης του προσωπικού και η διαρκής ενημέρωσή του σε θέματα ασφάλειας και υγιεινής κατά τη διάρκεια επιχειρησιακής δραστηριότητας.
ΤΜΗΜΑ 9ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ, ΑΡΧΕΙΟΥ
α. Η παραλαβή, αποσφράγιση, πρωτοκόλληση και διανομή στις αρμόδιες Διευθύνσεις της εισερχόμενης κοινής και εμπιστευτικής αλληλογραφίας, σύμφωνα με τις σχετικές εντολές του Προϊσταμένου Επιτελείου του Αρχηγείου.
β. Η παραλαβή, αναπαραγωγή, παραβολή προς το σχέδιο, επικύρωση των φωτοαντιγράφων, παράδοση στο Ταχυδρομείο της εξερχόμενης αλληλογραφίας και η επιστροφή των σχεδίων των εγγράφων στις αρμόδιες Διευθύνσεις.
γ. Η μέριμνα για την τήρηση Αρχείου με βάση τον Κανονισμό Αλληλογραφίας και το θεματολόγιο και η τοποθέτηση των πρωτοτύπων εγγράφων κατά χρονολογική σειρά στους φακέλους.
δ. Η φροντίδα για την περιοδική και σύμφωνα με τις σχετικές εγκυκλίους διαταγές εκκαθάριση του αρχείου.
ε. Η εισήγηση προς το Γραφείο Υλικού του Προϊσταμένου του Επιτελείου για τον εφοδιασμό των Διευθύνσεων και Τμημάτων με τα αναγκαία γραφικά μέσα, υλικά και αναλώσιμα.

 • 16 Φεβρουαρίου 2013, 14:34 | Σωκράτης Παπαγεωργίου

  Στο Άρθρο 41 στις αρμοδιότητες του 4ου ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ, προτείνεται να προστεθεί μία ακόμη μετά την (στ.), η οποία θα λέει: «ζ. Η παρακολούθηση της προόδου του πυροσβεστικού προσωπικού μετά την απόκτηση των δεξιοτήτων αυτών, καθώς και της επαγγελματικής κατάρτισής του, η διαπίστωση των ικανοτήτων του και η αξιολόγησή του με βάση την απόδοσή του, την αποτελεσματικότητά του και τις εκθέσεις ικανότητας.» με σχετικό αναγραμματισμό της επόμενης.

 • 16 Φεβρουαρίου 2013, 14:07 | ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ ΚΙΜΩΝ

  Αξιότιμε κ. Γενικέ,
  Σας δηλώνουμε την έντονη δυσφορία μας για τις εξελίξεις και τα θέματα που αφορούν Π.Π.Υ. και συμβασιούχους πυροσβέστες.
  Μέχρι σήμερα τα προβλήματα αυξάνονται, διογκώνονται και πολλαπλασιάζονται και ταυτόχρονα επιδεινώνονται και υποβαθμίζονται τα θέματα που αφορούν Π.Π.Υ., γεγονός που αποδεικνύεται από αναφορές στη Βουλή καθώς και από την πρόσφατη διαβούλευση της αναδιοργάνωσης του Π.Σ. και των μεταθέσεων του Π.Σ.
  Σας υπενθυμίζουμε ότι η κατάσταση αυτή μας βρίσκει εκ διαμέτρου αντίθετους και από εδώ και στο εξής θα μας βρείτε απέναντί σας εφόσον η αντιμετώπιση αυτή συνεχίζεται..
  1) Σας θυμίζουμε ότι η κυβέρνηση είναι τρικομματική και όχι της Ν.Δ. και δεν δικαιολογούνται αλαζονείες.
  2) Ο ακριβοθώρητος Υπουργός ΠΡΟ.ΠΟ. κ. Ν. Δένδιας δεν έχει κάνει καμία συνάντηση μαζί μας ενώ αντίθετα με το μόνιμο προσωπικό ήδη δύο. Ποια είναι η θέση σας;
  3) Αν συνδυάσουμε τα παραπάνω με τις προτάσεις προς διαβούλευση αναφορικά με τους Π.Π.Υ. και τους συμβασιούχους, συμπεραίνουμε ότι πρόθεση του Υπουργού είναι όχι η ενσωμάτωση μας στις τάξεις του Π.Σ. μισθολογικά και εργασιακά αλλά ο διαμελισμός και η υποβάθμιση μας.

  Με το παρόν έγγραφό μας θα σας ενημερώσουμε για τις «τυχαίες διατυπώσεις» του σχεδίου νόμου. Για τα υπόλοιπα θα σας ενημερώσουμε και σε άλλο σχετικό έγγραφο.

  Άρθρο 4 παρ. 2: «Το Τμήμα Προμηθειών – Εξοπλισμών και Πληροφορικής είναι ιδίως αρμόδιο για την προετοιμασία, διαβούλευση και κατάρτιση των σχετικών τεχνικών δελτίων, την υποβολή τους προς έγκριση στη Διεύθυνση Ευρωπαϊκών και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων, την κατάρτιση των τεχνικών προδιαγραφών». Πρέπει να προστεθεί «κατάρτιση των τεχνικών προδιαγραφών σύμφωνα με την κοινοτική νομοθεσία».
  Άρθρο 6 παρ.1: Πρέπει να διευκρινιστεί αν στον όρο ένστολο προσωπικό συμπεριλαμβάνονται οι Π.Π.Υ.
  Άρθρο 19 παραγρ. 2: «το Πυροσβεστικό προσωπικό είναι μόνιμοι δημόσιοι υπάλληλοι». Συνεπώς όπου αναφέρεται πυροσβεστικό προσωπικό δεν υπάγονται «το πολιτικό προσωπικό, σχέσεις ιδιωτικού δικαίου, οι πυροσβέστες πενταετούς υποχρέωσης, οι συμβασιούχοι πυροσβέστες» ακόμα και οι εθελοντές πυροσβέστες. Δηλαδή οι επί δεκαετίες εργαζόμενοι Π.Π.Υ. και συμβασιούχοι πυροσβέστες που εργάζονταν και εργάζονται, δεν νοούνται πυροσβεστικό προσωπικό; Τι είναι αξιότιμε κ. Γενικέ;
  Άρθρο 19 παραγρ. 5α: «καθορίζονται οι κανονισμοί στολών των πυροσβεστών επί θητεία και εποχικού προσωπικού».
  Το άρθρο του 15 του Ν.3938/11 που ψηφίστηκε ομόφωνα από τα κόμματα της Βουλής μας ονομάζει Π.Π.Υ. δηλ. Πυροσβέστες Πενταετούς Υποχρέωσης με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου. Αν κρίνουμε συνεπώς από το γεγονός ότι ήδη οι συμβασιούχοι δεν θα ανανεώσουν πενταετία και προτείνεται 1+2 αντιπυρικές, η ηγεσία πιθανώς επιχειρεί με τον όρο «επί θητεία» να σπάσει την πενταετία σε 1 ή 2 χρόνια ή σε ο,τιδήποτε την εξυπηρετεί. Συνεπώς όπου «επί θητεία» πρέπει να αντικατασταθεί σε Πυροσβέστες Πενταετούς Υποχρέωσης και όπου Εποχικοί Πυροσβέστες σε Συμβασιούχους Πυροσβέστες. Κάθε άλλη ερμηνεία είναι παράλογη και εκ του πονηρού.
  Άρθρο 19, παραγρ. 5γ. «Με απόφαση του Υπουργού ΠΡΟ.ΠΟ. καθορίζονται ο τρόπος και ο χρόνος λειτουργίας του Π.Σ., ο χρόνος εργασίας του προσωπικού και τα σχετικά με αυτά. Δηλαδή το προσωπικό θα ντύνεται και εξοπλίζεται χωρίς τις απαιτούμενες προδιαγραφές και θα εργάζεται 24 ώρες το 24ωρο χωρίς ανάπαυση γιατί έτσι λέει ο εκάστοτε Υπουργός; Τότε ποιος ο λόγος ύπαρξης των νόμων περί εργασίας, ανάπαυσης, ωραρίων, Μ.Α.Π. (Μέσων Ατομικής Προστασίας);
  Ομοίως ο ίδιος προβληματισμός ισχύει και για το άρθρο 19, παραγρ. 5α «τα μέσα και ο εξοπλισμός», δηλ. ο Υπουργός ΠΡΟ.ΠΟ. είναι υπεράνω των κοινοτικών οδηγιών και των εγχώριων νόμων;
  Άρθρο 27, παράγρ.1στ. «Το Συμβούλιο Επιτελικού Σχεδιασμού συγκροτείται από έναν εκπρόσωπο της ΠΟΕΥΠΣ και της ΕΑΠΣ ως μέλη». Δεν υπάρχει εκπρόσωπος της ΠΟΣΠΥΔ. Εκδόθηκε στις 07-02-2013 και αναμένεται η δημοσίευση της τροποποίησης της ονομασίας της Ομοσπονδίας μας σε Π.Ο.Π.Υ.ΣΥ.Π. «Πανελλήνια Ομοσπονδία Πενταετούς Υποχρέωσης, Συμβασιούχων Πυροσβεστών». Δηλαδή, θεωρεί η ηγεσία πως πέρα από τους εκπροσώπους των 8.500 περίπου μόνιμων υπαλλήλων δεν χρειάζεται συμμετοχή της Π.Ο.Π.Υ.ΣΥ.Π. που εκπροσωπεί 4.000 Π.Π.Υ. και 1.750 Συμβασιούχους Πυροσβέστες, δηλ. τους 5.750 υπαλλήλους του Πυροσβεστικού Σώματος! Όπως συνέβη πρόσφατα, όπου υπήρξε συζήτηση για την τροποποίηση του Ν.3938/11 που αφορούσε Π.Π.Υ. και δεν συμμετείχαν εκπρόσωποί τους!
  Άρθρο 38, Τμήμα 1ο, παραγρ. δ «έλεγχος και μελέτη καταλληλότητας και χρηστικότητας των υπαρχόντων». Καμία αναφορά για προδιαγραφές και υποχρέωση του Π.Σ. για εφαρμογή Κοινοτικών Οδηγιών και Νόμων περί υγιεινής και ασφάλειας.
  Άρθρο 41, Τμήμα 2ο , παρ. στ. «Η παρακολούθηση και ενημέρωση από τη Νομική Υπηρεσία του Α.Π.Σ. υποθέσεων που αφορούν ποινικές και αστικές δίκες κατά Υπαξιωματικών, πυροσβεστών και εποχικών πυροσβεστών και η φροντίδα για την λήψη μέτρων». Πρέπει να απαλειφτεί ο όρος εποχικοί πυροσβέστες από τη διάταξη αυτή καθώς το Τμήμα αυτό δεν είναι αρμόδιο για τους συμβασιούχους πυροσβέστες.
  Άρθρο 41, Τμήμα 3ο, «Εποχικού και επί θητεία προσωπικού». Όπου «επί θητεία» πρέπει να αντικατασταθεί με Πυροσβέστες Πενταετούς Υποχρέωσης (Π.Π.Υ.). Επίσης να προστεθούν στο τμήμα αυτό αντίστοιχες διατάξεις όπως αυτές της παρ. α του Τμήματος 2 του άρθρου 41 περί «ρύθμισης θεμάτων υπηρεσιακής κατάστασης όπως τοποθέτηση μεταθέσεων, αποσπάσεων, μετακινήσεων, μετατάξεων», και της παρ. ζ του Τμήματος 2 του άρθρου 41 περί «ρύθμισης θεμάτων χορήγησης υλικών και ηθικών αμοιβών, καθώς και ειδικών αδειών».
  Άρθρο 41, Τμήμα 3ο παρ. ε «η μέριμνα για τις διαδικασίες συμπλήρωσης των κενών της οργανικής δύναμης». Ποιας οργανικής δύναμης; Των μονίμων πυροσβεστών, Π.Π.Υ. ή των συμβασιούχων; Αφού δεν υπάρχει οργανόγραμμα εδώ και αρκετά χρόνια, πως θα γίνεται «η συμπλήρωση των κενών»;
  Άρθρο 41, Τμήμα 8ο, παραγρ. δ, «η συλλογή και ενημέρωση της ισχύουσας νομοθεσίας». Πρέπει να είναι η συλλογή, ενημέρωση και η εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας. Ποιος θα μεριμνά για την εφαρμογή των Νόμων;
  Άρθρο 41, Τμήμα 8ο, παραγρ. ε, ομοίως και εδώ πρέπει να προστεθεί «η εφαρμογή».
  Άρθρο 42, Τμήμα 5ο, παραγρ. η «ο καθορισμός των ατομικών ειδών του πυροσβεστικού προσωπικού καθώς και των πυροσβεστών εποχικής απασχόλησης». Τελικά οι Π.Π.Υ. θεωρούνται εδώ πυροσβεστικό προσωπικό ή όχι; Δεν ξεκαθαρίζεται στο Νόμο.
  `Άρθρο 42, Τμήμα 2ο παραγρ. γ, «η ρύθμιση των συνταξιοδοτικών υποθέσεων του πυροσβεστικού προσωπικού». Να γίνει αναφορά και για τους Π.Π.Υ. καθότι στον Ν.3938/11 ορίζεται ότι για τα θέματα που δεν ρυθμίζονται από τις διατάξεις του, εφαρμόζονται οι αντίστοιχες διατάξεις του μόνιμου προσωπικού. Το Α.Π.Σ. όμως δεν το εφαρμόζει αυτό και αυθαίρετα εισάγει τους Π.Π.Υ. σε συνταξιοδοτική βάσει ΙΚΑ και όχι της νομοθεσίας που διέπει τα Σώματα Ασφαλείας.
  Άρθρο 42, Τμήμα 2ο παραγρ. ε, ομοίως και για τα εκτός έδρας το Α.Π.Σ. εφαρμόζει παράνομα στους Π.Π.Υ. ό,τι προβλέπεται για τους δημοσίους υπαλλήλους και ό,τι προβλέπεται για τους υπηρετούντες στα Σώματα Ασφαλείας. Ο μόνιμος υπάλληλος σβήνει φωτιά στα 10 μέτρα από την Υπηρεσία και παίρνει εκτός έδρας, ενώ ο Π.Π.Υ. σε 40 χιλιόμετρα. Το ίδια και μισθολογικά. Άλλες αποδοχές ο Π.Π.Υ., άλλες αποδοχές ο μόνιμος.
  Άρθρο 42, Τμήμα 2ο παρ. θ «ασφάλιση των υπαλλήλων του Π.Σ.». Υπάγονται οι Π.Π.Υ.;
  Και τέλος το Άρθρο 42, Τμήμα 2ο παρ. ι, «η πραγματοποίηση δειγματοληπτικού ελέγχου όλων των δικαιολογητικών πρόσληψης του επί θητεία προσωπικού, δηλ. των Π.Π.Υ. και πυροσβεστών εποχικής απασχόλησης». Τι σχέση έχει η αναδιάρθρωση του Π.Σ. με την πρόσληψη των Π.Π.Υ.; Δηλαδή ο κ. Υποουργός ισχυρίζεται αναφορικά με το Νόμο 3938/11 που ψηφίστηκε επί ΠΑΣΟΚ και συμφωνήθηκε από τη Ν.Δ. και όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης ότι δεν ελέχθησαν τα δικαιολογητικά; Εξάλλου, ο έλεγχος δικαιολογητικών όσων συμμετείχαν στην προκήρυξη έχει ολοκληρωθεί εδώ και καιρό και έχουν αποπεμφθεί πλέον από το Σώμα οι υποψήφιοι εκείνοι που είχαν υποπέσει σε παραβάσεις.
  Εφόσον πιθανόν αμφιβάλει η ηγεσία και ζητάει και έλεγχο και των εποχικών πυροσβεστών που προσλήφθηκαν από το 2003 και εργάζονται ήδη μία δεκαετία, να γίνει έλεγχος από το 2003 -και παλαιότερα ακόμα- όλων των υπαλλήλων και Αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος.
  Αξιότιμε κ. Δένδια,
  Ο Ν. 3938/11 ήταν μέσω ΑΣΕΠ και όχι με αδιαφανείς διαδικασίες όπως παλαιότερες προκηρύξεις…. Είναι προσβολή για τον κλάδο μας. Τι υπονοείτε κ. Δένδια; Η αναδιάρθρωση δεν έχει καμία σχέση με τη διάταξη για τα δικαιολογητικά αλλά αν επιμένει η ηγεσία «έλεγχος όλων των δικαιολογητικών, όλων των υπαλλήλων που εργάζονται στο Π.Σ.», να ελεγχθούν διδακτορικά, proficiency, lower, μεταπτυχιακά, απολυτήρια κ.λ.π. όλων των υπαλλήλων του Π.Σ. Να δούμε συγγένειες και αξιοκρατία προ 2011 κύριε Υπουργέ, κ. Γενικέ. Τολμήστε το με πλήρη διαφάνεια.
  Αυτά προς το παρόν σχετικά με τη διαβούλευση. Τα υπόλοιπα χρήζουν πράξεων και όχι λόγων πλέον από όλους μας αξιότιμε κ. Υπουργέ, κ. Γενικέ.
  Αναμένουμε τη μεσολάβησή σας, στα πλαίσια της δίκαιης μεταχείρισης όπως διατείνεστε, της μέριμνάς σας για συνάντηση με τον κ. Δένδια, κ. Γενικέ, άσχετα αν αλλάξει κάτι ή όχι.

 • 16 Φεβρουαρίου 2013, 14:50 | ΠΑΠΑΝΤΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ

  Αξιότιμε κ. Γενικέ,
  Σας δηλώνουμε την έντονη δυσφορία μας για τις εξελίξεις και τα θέματα που αφορούν Π.Π.Υ. και συμβασιούχους πυροσβέστες.
  Μέχρι σήμερα τα προβλήματα αυξάνονται, διογκώνονται και πολλαπλασιάζονται και ταυτόχρονα επιδεινώνονται και υποβαθμίζονται τα θέματα που αφορούν Π.Π.Υ., γεγονός που αποδεικνύεται από αναφορές στη Βουλή καθώς και από την πρόσφατη διαβούλευση της αναδιοργάνωσης του Π.Σ. και των μεταθέσεων του Π.Σ.
  Σας υπενθυμίζουμε ότι η κατάσταση αυτή μας βρίσκει εκ διαμέτρου αντίθετους και από εδώ και στο εξής θα μας βρείτε απέναντί σας εφόσον η αντιμετώπιση αυτή συνεχίζεται..
  1) Σας θυμίζουμε ότι η κυβέρνηση είναι τρικομματική και όχι της Ν.Δ. και δεν δικαιολογούνται αλαζονείες.
  2) Ο ακριβοθώρητος Υπουργός ΠΡΟ.ΠΟ. κ. Ν. Δένδιας δεν έχει κάνει καμία συνάντηση μαζί μας ενώ αντίθετα με το μόνιμο προσωπικό ήδη δύο. Ποια είναι η θέση σας;
  3) Αν συνδυάσουμε τα παραπάνω με τις προτάσεις προς διαβούλευση αναφορικά με τους Π.Π.Υ. και τους συμβασιούχους, συμπεραίνουμε ότι πρόθεση του Υπουργού είναι όχι η ενσωμάτωση μας στις τάξεις του Π.Σ. μισθολογικά και εργασιακά αλλά ο διαμελισμός και η υποβάθμιση μας.

  Με το παρόν έγγραφό μας θα σας ενημερώσουμε για τις «τυχαίες διατυπώσεις» του σχεδίου νόμου. Για τα υπόλοιπα θα σας ενημερώσουμε και σε άλλο σχετικό έγγραφο.

  Άρθρο 4 παρ. 2: «Το Τμήμα Προμηθειών – Εξοπλισμών και Πληροφορικής είναι ιδίως αρμόδιο για την προετοιμασία, διαβούλευση και κατάρτιση των σχετικών τεχνικών δελτίων, την υποβολή τους προς έγκριση στη Διεύθυνση Ευρωπαϊκών και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων, την κατάρτιση των τεχνικών προδιαγραφών». Πρέπει να προστεθεί «κατάρτιση των τεχνικών προδιαγραφών σύμφωνα με την κοινοτική νομοθεσία».
  Άρθρο 6 παρ.1: Πρέπει να διευκρινιστεί αν στον όρο ένστολο προσωπικό συμπεριλαμβάνονται οι Π.Π.Υ.
  Άρθρο 19 παραγρ. 2: «το Πυροσβεστικό προσωπικό είναι μόνιμοι δημόσιοι υπάλληλοι». Συνεπώς όπου αναφέρεται πυροσβεστικό προσωπικό δεν υπάγονται «το πολιτικό προσωπικό, σχέσεις ιδιωτικού δικαίου, οι πυροσβέστες πενταετούς υποχρέωσης, οι συμβασιούχοι πυροσβέστες» ακόμα και οι εθελοντές πυροσβέστες. Δηλαδή οι επί δεκαετίες εργαζόμενοι Π.Π.Υ. και συμβασιούχοι πυροσβέστες που εργάζονταν και εργάζονται, δεν νοούνται πυροσβεστικό προσωπικό; Τι είναι αξιότιμε κ. Γενικέ;
  Άρθρο 19 παραγρ. 5α: «καθορίζονται οι κανονισμοί στολών των πυροσβεστών επί θητεία και εποχικού προσωπικού».
  Το άρθρο του 15 του Ν.3938/11 που ψηφίστηκε ομόφωνα από τα κόμματα της Βουλής μας ονομάζει Π.Π.Υ. δηλ. Πυροσβέστες Πενταετούς Υποχρέωσης με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου. Αν κρίνουμε συνεπώς από το γεγονός ότι ήδη οι συμβασιούχοι δεν θα ανανεώσουν πενταετία και προτείνεται 1+2 αντιπυρικές, η ηγεσία πιθανώς επιχειρεί με τον όρο «επί θητεία» να σπάσει την πενταετία σε 1 ή 2 χρόνια ή σε ο,τιδήποτε την εξυπηρετεί. Συνεπώς όπου «επί θητεία» πρέπει να αντικατασταθεί σε Πυροσβέστες Πενταετούς Υποχρέωσης και όπου Εποχικοί Πυροσβέστες σε Συμβασιούχους Πυροσβέστες. Κάθε άλλη ερμηνεία είναι παράλογη και εκ του πονηρού.
  Άρθρο 19, παραγρ. 5γ. «Με απόφαση του Υπουργού ΠΡΟ.ΠΟ. καθορίζονται ο τρόπος και ο χρόνος λειτουργίας του Π.Σ., ο χρόνος εργασίας του προσωπικού και τα σχετικά με αυτά. Δηλαδή το προσωπικό θα ντύνεται και εξοπλίζεται χωρίς τις απαιτούμενες προδιαγραφές και θα εργάζεται 24 ώρες το 24ωρο χωρίς ανάπαυση γιατί έτσι λέει ο εκάστοτε Υπουργός; Τότε ποιος ο λόγος ύπαρξης των νόμων περί εργασίας, ανάπαυσης, ωραρίων, Μ.Α.Π. (Μέσων Ατομικής Προστασίας);
  Ομοίως ο ίδιος προβληματισμός ισχύει και για το άρθρο 19, παραγρ. 5α «τα μέσα και ο εξοπλισμός», δηλ. ο Υπουργός ΠΡΟ.ΠΟ. είναι υπεράνω των κοινοτικών οδηγιών και των εγχώριων νόμων;
  Άρθρο 27, παράγρ.1στ. «Το Συμβούλιο Επιτελικού Σχεδιασμού συγκροτείται από έναν εκπρόσωπο της ΠΟΕΥΠΣ και της ΕΑΠΣ ως μέλη». Δεν υπάρχει εκπρόσωπος της ΠΟΣΠΥΔ. Εκδόθηκε στις 07-02-2013 και αναμένεται η δημοσίευση της τροποποίησης της ονομασίας της Ομοσπονδίας μας σε Π.Ο.Π.Υ.ΣΥ.Π. «Πανελλήνια Ομοσπονδία Πενταετούς Υποχρέωσης, Συμβασιούχων Πυροσβεστών». Δηλαδή, θεωρεί η ηγεσία πως πέρα από τους εκπροσώπους των 8.500 περίπου μόνιμων υπαλλήλων δεν χρειάζεται συμμετοχή της Π.Ο.Π.Υ.ΣΥ.Π. που εκπροσωπεί 4.000 Π.Π.Υ. και 1.750 Συμβασιούχους Πυροσβέστες, δηλ. τους 5.750 υπαλλήλους του Πυροσβεστικού Σώματος! Όπως συνέβη πρόσφατα, όπου υπήρξε συζήτηση για την τροποποίηση του Ν.3938/11 που αφορούσε Π.Π.Υ. και δεν συμμετείχαν εκπρόσωποί τους!
  Άρθρο 38, Τμήμα 1ο, παραγρ. δ «έλεγχος και μελέτη καταλληλότητας και χρηστικότητας των υπαρχόντων». Καμία αναφορά για προδιαγραφές και υποχρέωση του Π.Σ. για εφαρμογή Κοινοτικών Οδηγιών και Νόμων περί υγιεινής και ασφάλειας.
  Άρθρο 41, Τμήμα 2ο , παρ. στ. «Η παρακολούθηση και ενημέρωση από τη Νομική Υπηρεσία του Α.Π.Σ. υποθέσεων που αφορούν ποινικές και αστικές δίκες κατά Υπαξιωματικών, πυροσβεστών και εποχικών πυροσβεστών και η φροντίδα για την λήψη μέτρων». Πρέπει να απαλειφτεί ο όρος εποχικοί πυροσβέστες από τη διάταξη αυτή καθώς το Τμήμα αυτό δεν είναι αρμόδιο για τους συμβασιούχους πυροσβέστες.
  Άρθρο 41, Τμήμα 3ο, «Εποχικού και επί θητεία προσωπικού». Όπου «επί θητεία» πρέπει να αντικατασταθεί με Πυροσβέστες Πενταετούς Υποχρέωσης (Π.Π.Υ.). Επίσης να προστεθούν στο τμήμα αυτό αντίστοιχες διατάξεις όπως αυτές της παρ. α του Τμήματος 2 του άρθρου 41 περί «ρύθμισης θεμάτων υπηρεσιακής κατάστασης όπως τοποθέτηση μεταθέσεων, αποσπάσεων, μετακινήσεων, μετατάξεων», και της παρ. ζ του Τμήματος 2 του άρθρου 41 περί «ρύθμισης θεμάτων χορήγησης υλικών και ηθικών αμοιβών, καθώς και ειδικών αδειών».
  Άρθρο 41, Τμήμα 3ο παρ. ε «η μέριμνα για τις διαδικασίες συμπλήρωσης των κενών της οργανικής δύναμης». Ποιας οργανικής δύναμης; Των μονίμων πυροσβεστών, Π.Π.Υ. ή των συμβασιούχων; Αφού δεν υπάρχει οργανόγραμμα εδώ και αρκετά χρόνια, πως θα γίνεται «η συμπλήρωση των κενών»;
  Άρθρο 41, Τμήμα 8ο, παραγρ. δ, «η συλλογή και ενημέρωση της ισχύουσας νομοθεσίας». Πρέπει να είναι η συλλογή, ενημέρωση και η εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας. Ποιος θα μεριμνά για την εφαρμογή των Νόμων;
  Άρθρο 41, Τμήμα 8ο, παραγρ. ε, ομοίως και εδώ πρέπει να προστεθεί «η εφαρμογή».
  Άρθρο 42, Τμήμα 5ο, παραγρ. η «ο καθορισμός των ατομικών ειδών του πυροσβεστικού προσωπικού καθώς και των πυροσβεστών εποχικής απασχόλησης». Τελικά οι Π.Π.Υ. θεωρούνται εδώ πυροσβεστικό προσωπικό ή όχι; Δεν ξεκαθαρίζεται στο Νόμο.
  `Άρθρο 42, Τμήμα 2ο παραγρ. γ, «η ρύθμιση των συνταξιοδοτικών υποθέσεων του πυροσβεστικού προσωπικού». Να γίνει αναφορά και για τους Π.Π.Υ. καθότι στον Ν.3938/11 ορίζεται ότι για τα θέματα που δεν ρυθμίζονται από τις διατάξεις του, εφαρμόζονται οι αντίστοιχες διατάξεις του μόνιμου προσωπικού. Το Α.Π.Σ. όμως δεν το εφαρμόζει αυτό και αυθαίρετα εισάγει τους Π.Π.Υ. σε συνταξιοδοτική βάσει ΙΚΑ και όχι της νομοθεσίας που διέπει τα Σώματα Ασφαλείας.
  Άρθρο 42, Τμήμα 2ο παραγρ. ε, ομοίως και για τα εκτός έδρας το Α.Π.Σ. εφαρμόζει παράνομα στους Π.Π.Υ. ό,τι προβλέπεται για τους δημοσίους υπαλλήλους και ό,τι προβλέπεται για τους υπηρετούντες στα Σώματα Ασφαλείας. Ο μόνιμος υπάλληλος σβήνει φωτιά στα 10 μέτρα από την Υπηρεσία και παίρνει εκτός έδρας, ενώ ο Π.Π.Υ. σε 40 χιλιόμετρα. Το ίδια και μισθολογικά. Άλλες αποδοχές ο Π.Π.Υ., άλλες αποδοχές ο μόνιμος.
  Άρθρο 42, Τμήμα 2ο παρ. θ «ασφάλιση των υπαλλήλων του Π.Σ.». Υπάγονται οι Π.Π.Υ.;
  Και τέλος το Άρθρο 42, Τμήμα 2ο παρ. ι, «η πραγματοποίηση δειγματοληπτικού ελέγχου όλων των δικαιολογητικών πρόσληψης του επί θητεία προσωπικού, δηλ. των Π.Π.Υ. και πυροσβεστών εποχικής απασχόλησης». Τι σχέση έχει η αναδιάρθρωση του Π.Σ. με την πρόσληψη των Π.Π.Υ.; Δηλαδή ο κ. Υποουργός ισχυρίζεται αναφορικά με το Νόμο 3938/11 που ψηφίστηκε επί ΠΑΣΟΚ και συμφωνήθηκε από τη Ν.Δ. και όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης ότι δεν ελέχθησαν τα δικαιολογητικά; Εξάλλου, ο έλεγχος δικαιολογητικών όσων συμμετείχαν στην προκήρυξη έχει ολοκληρωθεί εδώ και καιρό και έχουν αποπεμφθεί πλέον από το Σώμα οι υποψήφιοι εκείνοι που είχαν υποπέσει σε παραβάσεις.
  Εφόσον πιθανόν αμφιβάλει η ηγεσία και ζητάει και έλεγχο και των εποχικών πυροσβεστών που προσλήφθηκαν από το 2003 και εργάζονται ήδη μία δεκαετία, να γίνει έλεγχος από το 2003 -και παλαιότερα ακόμα- όλων των υπαλλήλων και Αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος.
  Αξιότιμε κ. Δένδια,
  Ο Ν. 3938/11 ήταν μέσω ΑΣΕΠ και όχι με αδιαφανείς διαδικασίες όπως παλαιότερες προκηρύξεις…. Είναι προσβολή για τον κλάδο μας. Τι υπονοείτε κ. Δένδια; Η αναδιάρθρωση δεν έχει καμία σχέση με τη διάταξη για τα δικαιολογητικά αλλά αν επιμένει η ηγεσία «έλεγχος όλων των δικαιολογητικών, όλων των υπαλλήλων που εργάζονται στο Π.Σ.», να ελεγχθούν διδακτορικά, proficiency, lower, μεταπτυχιακά, απολυτήρια κ.λ.π. όλων των υπαλλήλων του Π.Σ. Να δούμε συγγένειες και αξιοκρατία προ 2011 κύριε Υπουργέ, κ. Γενικέ. Τολμήστε το με πλήρη διαφάνεια.
  Αυτά προς το παρόν σχετικά με τη διαβούλευση. Τα υπόλοιπα χρήζουν πράξεων και όχι λόγων πλέον από όλους μας αξιότιμε κ. Υπουργέ, κ. Γενικέ.
  Αναμένουμε τη μεσολάβησή σας, στα πλαίσια της δίκαιης μεταχείρισης όπως διατείνεστε, της μέριμνάς σας για συνάντηση με τον κ. Δένδια, κ. Γενικέ, άσχετα αν αλλάξει κάτι ή όχι.

 • 16 Φεβρουαρίου 2013, 14:25 | Παναγιώτης Ντουλαπτσής

  Άρθρο 41, Τμήμα 2ο , παρ. στ. «Η παρακολούθηση και ενημέρωση από τη Νομική Υπηρεσία του Α.Π.Σ. υποθέσεων που αφορούν ποινικές και αστικές δίκες κατά Υπαξιωματικών, πυροσβεστών και εποχικών πυροσβεστών και η φροντίδα για την λήψη μέτρων». Πρέπει να απαλειφτεί ο όρος εποχικοί πυροσβέστες από τη διάταξη αυτή καθώς το Τμήμα αυτό δεν είναι αρμόδιο για τους συμβασιούχους πυροσβέστες.
  Άρθρο 41, Τμήμα 3ο, «Εποχικού και επί θητεία προσωπικού». Όπου «επί θητεία» πρέπει να αντικατασταθεί με Πυροσβέστες Πενταετούς Υποχρέωσης (Π.Π.Υ.). Επίσης να προστεθούν στο τμήμα αυτό αντίστοιχες διατάξεις όπως αυτές της παρ. α του Τμήματος 2 του άρθρου 41 περί «ρύθμισης θεμάτων υπηρεσιακής κατάστασης όπως τοποθέτηση μεταθέσεων, αποσπάσεων, μετακινήσεων, μετατάξεων», και της παρ. ζ του Τμήματος 2 του άρθρου 41 περί «ρύθμισης θεμάτων χορήγησης υλικών και ηθικών αμοιβών, καθώς και ειδικών αδειών».
  Άρθρο 41, Τμήμα 3ο παρ. ε «η μέριμνα για τις διαδικασίες συμπλήρωσης των κενών της οργανικής δύναμης». Ποιας οργανικής δύναμης; Των μονίμων πυροσβεστών, Π.Π.Υ. ή των συμβασιούχων; Αφού δεν υπάρχει οργανόγραμμα εδώ και αρκετά χρόνια, πως θα γίνεται «η συμπλήρωση των κενών»;
  Άρθρο 41, Τμήμα 8ο, παραγρ. δ, «η συλλογή και ενημέρωση της ισχύουσας νομοθεσίας». Πρέπει να είναι η συλλογή, ενημέρωση και η εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας. Ποιος θα μεριμνά για την εφαρμογή των Νόμων;
  Άρθρο 41, Τμήμα 8ο, παραγρ. ε, ομοίως και εδώ πρέπει να προστεθεί «η εφαρμογή».

 • 16 Φεβρουαρίου 2013, 14:20 | Π.Ο.Σ.ΠΥ.Δ.

  ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΔΙΑΣΩΣΗΣ
  Αριθμός Απόφασης Εγγραφής 830/5.2.2004 ΠΡΩΤ. ΑΘΗΝΩΝ
  Σωκράτους 21 & Πλουτάρχου 6 – ΜΕΓΑΡΑ – Τ.Κ. 19100 – ΤΗΛ. – FAX.: 22960 29144
  Μέλος Γ.Σ.Ε.Ε. – http://www.pospid.gr – e-mail: pospid@gmail.com
  Α. Π. Μέγαρα: 14/02/2013
  Προς:
  Αξιότιμο Γ.Γ. Υπουργείου ΠΡΟ.ΠΟ.
  κ. Πάτροκλο Γεωργιάδη
  Κοιν.:
  1) Αξιότιμο Υπουργό ΠΡΟ.ΠΟ.
  κ. Νικόλαο Δένδια
  2) Ελληνικό Κοινοβούλιο
  3) Αξιότιμο Αρχηγό Π.Σ.
  κ. Σωτ. Γεωργακόπουλο
  4) Μ.Μ.Ε.
  5) Διαβούλευση
  Αξιότιμε κ. Γενικέ,
  Σας δηλώνουμε την έντονη δυσφορία μας για τις εξελίξεις και τα θέματα που αφορούν Π.Π.Υ. και συμβασιούχους πυροσβέστες.
  Μέχρι σήμερα τα προβλήματα αυξάνονται, διογκώνονται και πολλαπλασιάζονται και ταυτόχρονα επιδεινώνονται και υποβαθμίζονται τα θέματα που αφορούν Π.Π.Υ., γεγονός που αποδεικνύεται από αναφορές στη Βουλή καθώς και από την πρόσφατη διαβούλευση της αναδιοργάνωσης του Π.Σ. και των μεταθέσεων του Π.Σ.
  Σας υπενθυμίζουμε ότι η κατάσταση αυτή μας βρίσκει εκ διαμέτρου αντίθετους και από εδώ και στο εξής θα μας βρείτε απέναντί σας εφόσον η αντιμετώπιση αυτή συνεχίζεται..
  1) Σας θυμίζουμε ότι η κυβέρνηση είναι τρικομματική και όχι της Ν.Δ. και δεν δικαιολογούνται αλαζονείες.
  2) Ο ακριβοθώρητος Υπουργός ΠΡΟ.ΠΟ. κ. Ν. Δένδιας δεν έχει κάνει καμία συνάντηση μαζί μας ενώ αντίθετα με το μόνιμο προσωπικό ήδη δύο. Ποια είναι η θέση σας;
  3) Αν συνδυάσουμε τα παραπάνω με τις προτάσεις προς διαβούλευση αναφορικά με τους Π.Π.Υ. και τους συμβασιούχους, συμπεραίνουμε ότι πρόθεση του Υπουργού είναι όχι η ενσωμάτωση μας στις τάξεις του Π.Σ. μισθολογικά και εργασιακά αλλά ο διαμελισμός και η υποβάθμιση μας.

  Με το παρόν έγγραφό μας θα σας ενημερώσουμε για τις «τυχαίες διατυπώσεις» του σχεδίου νόμου. Για τα υπόλοιπα θα σας ενημερώσουμε και σε άλλο σχετικό έγγραφο.

  Άρθρο 4 παρ. 2: «Το Τμήμα Προμηθειών – Εξοπλισμών και Πληροφορικής είναι ιδίως αρμόδιο για την προετοιμασία, διαβούλευση και κατάρτιση των σχετικών τεχνικών δελτίων, την υποβολή τους προς έγκριση στη Διεύθυνση Ευρωπαϊκών και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων, την κατάρτιση των τεχνικών προδιαγραφών». Πρέπει να προστεθεί «κατάρτιση των τεχνικών προδιαγραφών σύμφωνα με την κοινοτική νομοθεσία».
  Άρθρο 6 παρ.1: Πρέπει να διευκρινιστεί αν στον όρο ένστολο προσωπικό συμπεριλαμβάνονται οι Π.Π.Υ.
  Άρθρο 19 παραγρ. 2: «το Πυροσβεστικό προσωπικό είναι μόνιμοι δημόσιοι υπάλληλοι». Συνεπώς όπου αναφέρεται πυροσβεστικό προσωπικό δεν υπάγονται «το πολιτικό προσωπικό, σχέσεις ιδιωτικού δικαίου, οι πυροσβέστες πενταετούς υποχρέωσης, οι συμβασιούχοι πυροσβέστες» ακόμα και οι εθελοντές πυροσβέστες. Δηλαδή οι επί δεκαετίες εργαζόμενοι Π.Π.Υ. και συμβασιούχοι πυροσβέστες που εργάζονταν και εργάζονται, δεν νοούνται πυροσβεστικό προσωπικό; Τι είναι αξιότιμε κ. Γενικέ;
  Άρθρο 19 παραγρ. 5α: «καθορίζονται οι κανονισμοί στολών των πυροσβεστών επί θητεία και εποχικού προσωπικού».
  Το άρθρο του 15 του Ν.3938/11 που ψηφίστηκε ομόφωνα από τα κόμματα της Βουλής μας ονομάζει Π.Π.Υ. δηλ. Πυροσβέστες Πενταετούς Υποχρέωσης με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου. Αν κρίνουμε συνεπώς από το γεγονός ότι ήδη οι συμβασιούχοι δεν θα ανανεώσουν πενταετία και προτείνεται 1+2 αντιπυρικές, η ηγεσία πιθανώς επιχειρεί με τον όρο «επί θητεία» να σπάσει την πενταετία σε 1 ή 2 χρόνια ή σε ο,τιδήποτε την εξυπηρετεί. Συνεπώς όπου «επί θητεία» πρέπει να αντικατασταθεί σε Πυροσβέστες Πενταετούς Υποχρέωσης και όπου Εποχικοί Πυροσβέστες σε Συμβασιούχους Πυροσβέστες. Κάθε άλλη ερμηνεία είναι παράλογη και εκ του πονηρού.
  Άρθρο 19, παραγρ. 5γ. «Με απόφαση του Υπουργού ΠΡΟ.ΠΟ. καθορίζονται ο τρόπος και ο χρόνος λειτουργίας του Π.Σ., ο χρόνος εργασίας του προσωπικού και τα σχετικά με αυτά. Δηλαδή το προσωπικό θα ντύνεται και εξοπλίζεται χωρίς τις απαιτούμενες προδιαγραφές και θα εργάζεται 24 ώρες το 24ωρο χωρίς ανάπαυση γιατί έτσι λέει ο εκάστοτε Υπουργός; Τότε ποιος ο λόγος ύπαρξης των νόμων περί εργασίας, ανάπαυσης, ωραρίων, Μ.Α.Π. (Μέσων Ατομικής Προστασίας);
  Ομοίως ο ίδιος προβληματισμός ισχύει και για το άρθρο 19, παραγρ. 5α «τα μέσα και ο εξοπλισμός», δηλ. ο Υπουργός ΠΡΟ.ΠΟ. είναι υπεράνω των κοινοτικών οδηγιών και των εγχώριων νόμων;
  Άρθρο 27, παράγρ.1στ. «Το Συμβούλιο Επιτελικού Σχεδιασμού συγκροτείται από έναν εκπρόσωπο της ΠΟΕΥΠΣ και της ΕΑΠΣ ως μέλη». Δεν υπάρχει εκπρόσωπος της ΠΟΣΠΥΔ. Εκδόθηκε στις 07-02-2013 και αναμένεται η δημοσίευση της τροποποίησης της ονομασίας της Ομοσπονδίας μας σε Π.Ο.Π.Υ.ΣΥ.Π. «Πανελλήνια Ομοσπονδία Πενταετούς Υποχρέωσης, Συμβασιούχων Πυροσβεστών». Δηλαδή, θεωρεί η ηγεσία πως πέρα από τους εκπροσώπους των 8.500 περίπου μόνιμων υπαλλήλων δεν χρειάζεται συμμετοχή της Π.Ο.Π.Υ.ΣΥ.Π. που εκπροσωπεί 4.000 Π.Π.Υ. και 1.750 Συμβασιούχους Πυροσβέστες, δηλ. τους 5.750 υπαλλήλους του Πυροσβεστικού Σώματος! Όπως συνέβη πρόσφατα, όπου υπήρξε συζήτηση για την τροποποίηση του Ν.3938/11 που αφορούσε Π.Π.Υ. και δεν συμμετείχαν εκπρόσωποί τους!
  Άρθρο 38, Τμήμα 1ο, παραγρ. δ «έλεγχος και μελέτη καταλληλότητας και χρηστικότητας των υπαρχόντων». Καμία αναφορά για προδιαγραφές και υποχρέωση του Π.Σ. για εφαρμογή Κοινοτικών Οδηγιών και Νόμων περί υγιεινής και ασφάλειας.
  Άρθρο 41, Τμήμα 2ο , παρ. στ. «Η παρακολούθηση και ενημέρωση από τη Νομική Υπηρεσία του Α.Π.Σ. υποθέσεων που αφορούν ποινικές και αστικές δίκες κατά Υπαξιωματικών, πυροσβεστών και εποχικών πυροσβεστών και η φροντίδα για την λήψη μέτρων». Πρέπει να απαλειφτεί ο όρος εποχικοί πυροσβέστες από τη διάταξη αυτή καθώς το Τμήμα αυτό δεν είναι αρμόδιο για τους συμβασιούχους πυροσβέστες.
  Άρθρο 41, Τμήμα 3ο, «Εποχικού και επί θητεία προσωπικού». Όπου «επί θητεία» πρέπει να αντικατασταθεί με Πυροσβέστες Πενταετούς Υποχρέωσης (Π.Π.Υ.). Επίσης να προστεθούν στο τμήμα αυτό αντίστοιχες διατάξεις όπως αυτές της παρ. α του Τμήματος 2 του άρθρου 41 περί «ρύθμισης θεμάτων υπηρεσιακής κατάστασης όπως τοποθέτηση μεταθέσεων, αποσπάσεων, μετακινήσεων, μετατάξεων», και της παρ. ζ του Τμήματος 2 του άρθρου 41 περί «ρύθμισης θεμάτων χορήγησης υλικών και ηθικών αμοιβών, καθώς και ειδικών αδειών».
  Άρθρο 41, Τμήμα 3ο παρ. ε «η μέριμνα για τις διαδικασίες συμπλήρωσης των κενών της οργανικής δύναμης». Ποιας οργανικής δύναμης; Των μονίμων πυροσβεστών, Π.Π.Υ. ή των συμβασιούχων; Αφού δεν υπάρχει οργανόγραμμα εδώ και αρκετά χρόνια, πως θα γίνεται «η συμπλήρωση των κενών»;
  Άρθρο 41, Τμήμα 8ο, παραγρ. δ, «η συλλογή και ενημέρωση της ισχύουσας νομοθεσίας». Πρέπει να είναι η συλλογή, ενημέρωση και η εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας. Ποιος θα μεριμνά για την εφαρμογή των Νόμων;
  Άρθρο 41, Τμήμα 8ο, παραγρ. ε, ομοίως και εδώ πρέπει να προστεθεί «η εφαρμογή».
  Άρθρο 42, Τμήμα 5ο, παραγρ. η «ο καθορισμός των ατομικών ειδών του πυροσβεστικού προσωπικού καθώς και των πυροσβεστών εποχικής απασχόλησης». Τελικά οι Π.Π.Υ. θεωρούνται εδώ πυροσβεστικό προσωπικό ή όχι; Δεν ξεκαθαρίζεται στο Νόμο.
  `Άρθρο 42, Τμήμα 2ο παραγρ. γ, «η ρύθμιση των συνταξιοδοτικών υποθέσεων του πυροσβεστικού προσωπικού». Να γίνει αναφορά και για τους Π.Π.Υ. καθότι στον Ν.3938/11 ορίζεται ότι για τα θέματα που δεν ρυθμίζονται από τις διατάξεις του, εφαρμόζονται οι αντίστοιχες διατάξεις του μόνιμου προσωπικού. Το Α.Π.Σ. όμως δεν το εφαρμόζει αυτό και αυθαίρετα εισάγει τους Π.Π.Υ. σε συνταξιοδοτική βάσει ΙΚΑ και όχι της νομοθεσίας που διέπει τα Σώματα Ασφαλείας.
  Άρθρο 42, Τμήμα 2ο παραγρ. ε, ομοίως και για τα εκτός έδρας το Α.Π.Σ. εφαρμόζει παράνομα στους Π.Π.Υ. ό,τι προβλέπεται για τους δημοσίους υπαλλήλους και ό,τι προβλέπεται για τους υπηρετούντες στα Σώματα Ασφαλείας. Ο μόνιμος υπάλληλος σβήνει φωτιά στα 10 μέτρα από την Υπηρεσία και παίρνει εκτός έδρας, ενώ ο Π.Π.Υ. σε 40 χιλιόμετρα. Το ίδια και μισθολογικά. Άλλες αποδοχές ο Π.Π.Υ., άλλες αποδοχές ο μόνιμος.
  Άρθρο 42, Τμήμα 2ο παρ. θ «ασφάλιση των υπαλλήλων του Π.Σ.». Υπάγονται οι Π.Π.Υ.;
  Και τέλος το Άρθρο 42, Τμήμα 2ο παρ. ι, «η πραγματοποίηση δειγματοληπτικού ελέγχου όλων των δικαιολογητικών πρόσληψης του επί θητεία προσωπικού, δηλ. των Π.Π.Υ. και πυροσβεστών εποχικής απασχόλησης». Τι σχέση έχει η αναδιάρθρωση του Π.Σ. με την πρόσληψη των Π.Π.Υ.; Δηλαδή ο κ. Υποουργός ισχυρίζεται αναφορικά με το Νόμο 3938/11 που ψηφίστηκε επί ΠΑΣΟΚ και συμφωνήθηκε από τη Ν.Δ. και όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης ότι δεν ελέχθησαν τα δικαιολογητικά; Εξάλλου, ο έλεγχος δικαιολογητικών όσων συμμετείχαν στην προκήρυξη έχει ολοκληρωθεί εδώ και καιρό και έχουν αποπεμφθεί πλέον από το Σώμα οι υποψήφιοι εκείνοι που είχαν υποπέσει σε παραβάσεις.
  Εφόσον πιθανόν αμφιβάλει η ηγεσία και ζητάει και έλεγχο και των εποχικών πυροσβεστών που προσλήφθηκαν από το 2003 και εργάζονται ήδη μία δεκαετία, να γίνει έλεγχος από το 2003 -και παλαιότερα ακόμα- όλων των υπαλλήλων και Αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος.
  Αξιότιμε κ. Δένδια,
  Ο Ν. 3938/11 ήταν μέσω ΑΣΕΠ και όχι με αδιαφανείς διαδικασίες όπως παλαιότερες προκηρύξεις…. Είναι προσβολή για τον κλάδο μας. Τι υπονοείτε κ. Δένδια; Η αναδιάρθρωση δεν έχει καμία σχέση με τη διάταξη για τα δικαιολογητικά αλλά αν επιμένει η ηγεσία «έλεγχος όλων των δικαιολογητικών, όλων των υπαλλήλων που εργάζονται στο Π.Σ.», να ελεγχθούν διδακτορικά, proficiency, lower, μεταπτυχιακά, απολυτήρια κ.λ.π. όλων των υπαλλήλων του Π.Σ. Να δούμε συγγένειες και αξιοκρατία προ 2011 κύριε Υπουργέ, κ. Γενικέ. Τολμήστε το με πλήρη διαφάνεια.
  Αυτά προς το παρόν σχετικά με τη διαβούλευση. Τα υπόλοιπα χρήζουν πράξεων και όχι λόγων πλέον από όλους μας αξιότιμε κ. Υπουργέ, κ. Γενικέ.
  Αναμένουμε τη μεσολάβησή σας, στα πλαίσια της δίκαιης μεταχείρισης όπως διατείνεστε, της μέριμνάς σας για συνάντηση με τον κ. Δένδια, κ. Γενικέ, άσχετα αν αλλάξει κάτι ή όχι.
  Θα αποσταλούν ανάλογα αιτήματα και προς τον κ. Αρχηγό Π.Σ. Παρακαλούμε ενημερωθείτε και ενημερώστε μας όταν έχετε συγκεκριμένες απαντήσεις, για συνάντηση μαζί σας.
  Ευχαριστούμε για τον χρόνο σας. Παρακαλούμε για δικές σας ενέργειες.

  Με τιμή
  για το Διοικητικό Συμβούλιο
  της Ομοσπονδίας

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

  ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΑΠΑΝΤΩΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΦΑΡΑΝΤΑΚΗΣ
  ΤΗΛ.: 6977.522747 ΤΗΛ.: 6974.709262

 • ΤΜΗΜΑ 8ο ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

  Στον τομέα της Υγιεινής και Ασφάλειας στην Εργασία, να υιοθετηθεί και να εφαρμοσθεί ένα ολοκληρωμένο σύστημα πολιτικών πλήρως συμβατό με την κείμενη νομοθεσία και τις εγγενείς ιδιότητες του πυρ/κού επαγγέλματος.
  Να καθιερωθεί ο τεχνικός έλεγχος, μέσω των Κ.Τ.Ε.Ο., όλων των οχημάτων του ΠΣ.

  ΤΜΗΜΑ 9ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ, ΑΡΧΕΙΟΥ

  Να προβλέπεται η χρήση ηλεκτρονικής υπογραφής για τους Διοικητές/Προϊσταμένους για να είναι εφικτή η αποστολή εγγράφων με ηλεκτρονική αλληλογραφία με σκοπό τη μείωση της γραφειοκρατίας και του κόστους αποστολής.

 • 15 Φεβρουαρίου 2013, 22:50 | othelo

  Άρθρο 41, Τμήμα 2ο , παρ. στ. «Η παρακολούθηση και ενημέρωση από τη Νομική Υπηρεσία του Α.Π.Σ. υποθέσεων που αφορούν ποινικές και αστικές δίκες κατά Υπαξιωματικών, πυροσβεστών και εποχικών πυροσβεστών και η φροντίδα για την λήψη μέτρων». Πρέπει να απαλειφτεί ο όρος εποχικοί πυροσβέστες από τη διάταξη αυτή καθώς το Τμήμα αυτό δεν είναι αρμόδιο για τους συμβασιούχους πυροσβέστες.
  Άρθρο 41, Τμήμα 3ο, «Εποχικού και επί θητεία προσωπικού». Όπου «επί θητεία» πρέπει να αντικατασταθεί με Πυροσβέστες Πενταετούς Υποχρέωσης (Π.Π.Υ.). Επίσης να προστεθούν στο τμήμα αυτό αντίστοιχες διατάξεις όπως αυτές της παρ. α του Τμήματος 2 του άρθρου 41 περί «ρύθμισης θεμάτων υπηρεσιακής κατάστασης όπως τοποθέτηση μεταθέσεων, αποσπάσεων, μετακινήσεων, μετατάξεων», και της παρ. ζ του Τμήματος 2 του άρθρου 41 περί «ρύθμισης θεμάτων χορήγησης υλικών και ηθικών αμοιβών, καθώς και ειδικών αδειών».
  Άρθρο 41, Τμήμα 3ο παρ. ε «η μέριμνα για τις διαδικασίες συμπλήρωσης των κενών της οργανικής δύναμης». Ποιας οργανικής δύναμης; Των μονίμων πυροσβεστών, Π.Π.Υ. ή των συμβασιούχων; Αφού δεν υπάρχει οργανόγραμμα εδώ και αρκετά χρόνια, πως θα γίνεται «η συμπλήρωση των κενών»;
  Άρθρο 41, Τμήμα 8ο, παραγρ. δ, «η συλλογή και ενημέρωση της ισχύουσας νομοθεσίας». Πρέπει να είναι η συλλογή, ενημέρωση και η εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας. Ποιος θα μεριμνά για την εφαρμογή των Νόμων;
  Άρθρο 41, Τμήμα 8ο, παραγρ. ε, ομοίως και εδώ πρέπει να προστεθεί «η εφαρμογή».

 • 15 Φεβρουαρίου 2013, 21:30 | Σωκράτης Παπαγεωργίου

  Στο Άρθρο 41 στις αρμοδιότητες του 8ου ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, μετά το στοιχείο (α.) να προστεθεί στοιχείο (β.) που θα λέει: «β. Η διερεύνηση νέων μέτρων Ασφάλειας και
  Υγιεινής Εργαζομένων (Α.Υ.Ε.), προσαρμοσμένων στις ιδιαιτερότητες του πυροσβεστικού επαγγέλματος κατά τη διάρκεια της
  επιχειρησιακής δραστηριότητας (του προσωπικού).
  Επίσης, μετά το στοιχείο (ζ.) να προστεθεί στοιχείο (η.) που θα λέει: » η. Η συνεργασία με άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η υιοθέτηση μέτρων Α.Υ.Ε. από αυτές, για τον εμπλουτισμό και την αναβάθμιση της υφιστάμενης εγχώριας νομοθεσίας.
  Στην περίπτωση που εισαχθούν τελικώς αυτά τα δύο στοιχεία και με την σειρά που προτείνονται, η φράση Ασφάλεια και Υγιεινή Εργαζομένων στο στοιχείο (δ.) είναι πλεονάζουσα και αρκεί η συντομογραφία πλέον Α.Υ.Ε.
  Ως γνωστόν στο Π.Σ. ενυπάρχουν εκ φύσεως του επαγγέλματος οι λεγόμενες «εγγενείς δραστηριότητες – ιδιαιτερότητες» και μέχρι σήμερα δεν υπάρχει στην ελληνική νομοθεσία σαφές πλαίσιο με κανόνες Α.Υ.Ε. στην επιχειρησιακή δραστηριότητα (στα συμβάντα) του Π.Σ. Για την θέσπιση κανόνων ασφαλείας και τελικώς της νομοθεσίας στο πεδίο αυτό, θα απαιτηθούν πολύχρονες μελέτες και στατιστικά από την εν λόγω Διεύθυνση. Ένα αποτελεσματικό εργαλείο στήριξης αυτής της προσπάθειας, μπορεί μεταξύ άλλων να είναι και η υπάρχουσα ενδεχομένως τεχνογνωσία κι εμπειρία άλλων χωρών της Ευρώπης.

 • 15 Φεβρουαρίου 2013, 16:30 | ΓΙΩΡΓΟΣ

  Στο αρθρο 41 προβλέπεται η σύσταση Τμήματος 5ου Πολιτικού Προσωπικού της Δ/νσης Ανθρώπινων Πόρων του Α.Π.Σ. με προιστάμενο Πολιτικό Υπάλληλο. ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ να προίσταται και στα τμήματα: α) Γραμματείας, Αρχείου και β) Υγιεινής και Ασφάλειας , Πολιτικός Υπάλληλος.

 • 15 Φεβρουαρίου 2013, 16:04 | Thodoris

  Άρθρο 41, Τμήμα 3ο, «Εποχικού και επί θητεία προσωπικού». Όπου «επί θητεία» πρέπει να αντικατασταθεί με Πυροσβέστες Πενταετούς Υποχρέωσης (Π.Π.Υ.). Επίσης να προστεθούν στο τμήμα αυτό αντίστοιχες διατάξεις όπως αυτές της παρ. α του Τμήματος 2 του άρθρου 41 περί «ρύθμισης θεμάτων υπηρεσιακής κατάστασης όπως τοποθέτηση μεταθέσεων, αποσπάσεων, μετακινήσεων, μετατάξεων», και της παρ. ζ του Τμήματος 2 του άρθρου 41 περί «ρύθμισης θεμάτων χορήγησης υλικών και ηθικών αμοιβών, καθώς και ειδικών αδειών».

  Άρθρο 41, Τμήμα 3ο παρ. ε «η μέριμνα για τις διαδικασίες συμπλήρωσης των κενών της οργανικής δύναμης». Ποιας οργανικής δύναμης; Των μονίμων πυροσβεστών, Π.Π.Υ. ή των συμβασιούχων; Αφού δεν υπάρχει οργανόγραμμα εδώ και αρκετά χρόνια, πως θα γίνεται «η συμπλήρωση των κενών»;

  Άρθρο 41, Τμήμα 8ο, παραγρ. δ, «η συλλογή και ενημέρωση της ισχύουσας νομοθεσίας». Πρέπει να είναι η συλλογή, ενημέρωση και η εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας. Ποιος θα μεριμνά για την εφαρμογή των Νόμων;

  Άρθρο 41, Τμήμα 8ο, παραγρ. ε, ομοίως και εδώ πρέπει να προστεθεί «η εφαρμογή».

 • 15 Φεβρουαρίου 2013, 16:32 | Thodoris

  Άρθρο 41, Τμήμα 2ο , παρ. στ. «Η παρακολούθηση και ενημέρωση από τη Νομική Υπηρεσία του Α.Π.Σ. υποθέσεων που αφορούν ποινικές και αστικές δίκες κατά Υπαξιωματικών, πυροσβεστών και εποχικών πυροσβεστών και η φροντίδα για την λήψη μέτρων». Πρέπει να απαλειφτεί ο όρος εποχικοί πυροσβέστες από τη διάταξη αυτή καθώς το Τμήμα αυτό δεν είναι αρμόδιο για τους συμβασιούχους πυροσβέστες.

 • 15 Φεβρουαρίου 2013, 13:05 | Αλέξανδρος

  ΤΜΗΜΑ 4ο ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ το ΤΜΗΜΑ 5ο ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ καθώς και το 7ο ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ να προστεθεί Προϊστάμενος του Τμήματος τοποθετείται Διοικητικός Αξιωματικός του Σώματος, πτυχιούχος Ανώτατης Εκπαίδευσης με αντικείμενο την Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων και αν δεν υπάρχει, ανώτερος Αξιωματικός Γενικών Καθηκόντων του Σώματος.

 • 15 Φεβρουαρίου 2013, 08:30 | ΧΡΗΣΤΟΣ

  Άρθρο 41: Διάρθρωση – Αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Ανθρώπινων Πόρων (Διεύθυνση IV)
  ……………………
  ΤΜΗΜΑ 8ο ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

  Στον τομέα της Υγιεινής και Ασφάλειας στην Εργασία, να υιοθετηθεί και να εφαρμοσθεί ένα ολοκληρωμένο σύστημα πολιτικών πλήρως συμβατό με την κείμενη νομοθεσία και τις εγγενείς ιδιότητες του πυρ/κού επαγγέλματος.
  Να καθιερωθεί ο τεχνικός έλεγχος, μέσω των Κ.Τ.Ε.Ο., όλων των οχημάτων του ΠΣ.

  ΤΜΗΜΑ 9ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ, ΑΡΧΕΙΟΥ
  • Να προβλέπεται η χρήση ηλεκτρονικής υπογραφής για τους Διοικητές/Προϊσταμένους για να είναι εφικτή και υποχρεωτική η αποστολή εγγράφων με ηλεκτρονική αλληλογραφία με σκοπό τη μείωση της γραφειοκρατίας και του κόστους αποστολής.

 • 14 Φεβρουαρίου 2013, 23:24 | ΦΩΤΗΣ

  Να προβλέπεται η χρήση ηλεκτρονικής υπογραφής για τους Διοικητές/Προϊσταμένους για να είναι εφικτή και υποχρεωτική η αποστολή εγγράφων με ηλεκτρονική αλληλογραφία με σκοπό τη μείωση της γραφειοκρατίας και του κόστους αποστολής.

 • 6 Φεβρουαρίου 2013, 22:45 | Θοδωρής

  Σχετικά με το 3ο Τμήμα το οποίο θα ασχολείται με τα θέματα του επί θητεία προσωπικού, παρατηρούμε ότι δεν αναφέρονται πουθενά οι λέξεις μετάθεση, απόσπαση, μετακίνηση όπως στο 1ο και 2ο τμήμα αντίστοιχα, που θα ασχολούνται με τα θέματα του μονίμου προσωπικού. Σας υπενθυμίζω ότι στις 10/02/2012 προσελήφθησαν στο Π.Σ. 4.000 επί πενταετή θητεία πυροσβέστες, οι 3.400 τοποθετήθηκαν από τον αξιότιμο πρώην αρχηγό του Π.Σ. στους τόπους όπου εργάζονταν ως εποχικοί, για ένα έτος, όπως ακριβώς όριζε η προκήρυξη. Οι 450 ιδιώτες τοποθετήθηκαν στους τόπους συμφερόντων τους ή πλησίον αυτών και μόνο οι 150 από την κατηγορία των ιδιωτών τοποθετήθηκαν σε Αθήνα και Πάτρα. Οι τελευταίοι σημειωτέων καλούνται να ζήσουν μακριά από τα σπίτια τους με μισθούς πείνας (560 – 687 ευρώ) και με ένα καθεστώς πενταετίας τελείως μετέωρο. Στην ελληνική αστυνομία οι επί πενταετή θητεία αστυνομικοί (ειδικοί φρουροί) έχουν ένα πραγματικά αξιοκρατικό και αδιάβλητο σύστημα μεταθέσεων με μοριοδότηση. Μήπως λοιπόν θα πρέπει να επανεξετάσουμε πρώτα όλες τις θέσεις που κάλυψαν οι επί θητεία πυροσβέστες τις κατηγορίας των πρώην εποχικών (3.400 που το μόνο που ξέρουν είναι να παραπονιούνται μέσο των συνδέσμων τους), εφόσον έχει παρέλθει και το διάστημα του ενός έτους και να υιοθετήσουμε ένα σύστημα μεταθέσεων το οποίο θα είναι τίμιο και αξιοκρατικό, και θα ορίζει τις θέσεις αυτών σύμφωνα με τα σημερινά δεδομένα – κενά?