Άρθρο 15: Μεταβατικές διατάξεις

1. Με απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη καθορίζεται η έναρξη λειτουργίας των Διευθύνσεων που συστήνονται με τον παρόντα νόμο. Μέχρι την έκδοση της ανωτέρω απόφασης, οι αρμοδιότητές τους συνεχίζουν να ασκούνται από τις υφιστάμενες υπηρεσίες του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και των εποπτευόμενων φορέων, το δε 4ο Τμήμα Κτιρίων της Διεύθυνσης Τεχνικών του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας κατά το χρονικό αυτό διάστημα ασκεί καθήκοντα Διευθύνουσας ή Επιβλέπουσας υπηρεσίας. Μετά την έκδοση της ανωτέρω απόφασης οι αρμοδιότητες που καθορίζονται με τον παρόντα νόμο, περιέρχονται στις αντίστοιχες Διευθύνσεις που συστήνονται με το νόμο αυτό.
2. Διαγωνιστικές διαδικασίες που αφορούν στην κάλυψη τρεχουσών αναγκών λειτουργίας των Κέντρων ή Μονάδων Πρώτης Υποδοχής δύνανται να διενεργούνται από τον επικεφαλής του Κέντρου ή της Μονάδας, ύστερα από σχετική απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη. Κατά τα λοιπά, η αρμοδιότητα του άρθρου 8 παρ. 13 του ν. 3907/2011, όπως τροποποιήθηκε με τον παρόντα νόμο, ασκείται από τη Διεύθυνση Υποδομών του παρόντος.
3. Εκκρεμείς διαγωνιστικές διαδικασίες που διενεργούνται στο πλαίσιο των συγχρηματοδοτούμενων από την Ευρωπαϊκή Ένωση Τομεακών, Περιφερειακών, Επιχειρησιακών και λοιπών Προγραμμάτων και αφορούν δράσεις ή Προγράμματα του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη συνεχίζονται και ολοκληρώνονται από τη Διεύθυνση Υποδομών του άρθρου 3 του παρόντος. Μέχρι την έκδοση της απόφασης της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου οι εκκρεμείς διαγωνιστικές διαδικασίες συνεχίζουν και ολοκληρώνονται από τους αρμόδιους φορείς και υπηρεσίες.