Άρθρο 57: Μεταβατικές Διατάξεις

1. Οι ενταγμένοι, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, Ειδικευμένοι Εθελοντές και Εθελοντικές Οργανώσεις Πολιτικής Προστασίας παραμένουν στο καθεστώς που ίσχυε έως την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, έως ότου προβούν στις διαδικασίες πιστοποίησης και ένταξης στο οικείο Μητρώο Εθελοντών κατά τις διατάξεις του παρόντος. Για τις Εθελοντικές Οργανώσεις οι προϋποθέσεις του άρθρου 14 Β συμπεριλαμβανομένης της πιστοποίησης από την Εθνική Σχολή Πολιτικής Προστασίας, πρέπει να συντρέχουν για κάθε μέλος τους ατομικώς.
2. Το χρονικό διάστημα παραμονής στο προϋφιστάμενο καθεστώς δεν μπορεί να υπερβεί τα δύο έτη από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου. Άπρακτη παρέλευση του ως άνω χρονικού διαστήματος χωρίς προσαρμογή των Εθελοντών και των Εθελοντικών Ομάδων συνιστά λόγο διαγραφής του από τα οικεία Μητρώα Εθελοντών και Εθελοντικών Οργανώσεων.
3. Εντός έτους από την έκδοση της απόφασης του άρθρου 14 Β παρ. 6 του ν. 3013/2002, το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 59 του παρόντος, η Γενική Γραμματεία Προστασίας του Πολίτη προβαίνει στην επαναξιολόγηση των Ειδικευμένων Εθελοντών και των Εθελοντικών Οργανώσεων Πολιτικής Προστασίας, προκειμένου να διαπιστωθεί ότι πληρούνται οι απαιτούμενες προϋποθέσεις που τάσσονται από τις διατάξεις του παρόντος νόμου.

 • 16 Φεβρουαρίου 2013, 11:50 | ΕΔΑΣΑ

  Ο ΕΔΑΣΑ (Εθελοντές Δασοπυροπροστασίας Αττικής) ως σωματείο που ασχολείται από το 1987 στους τομείς της δασοπροστασίας (π.χ. πυροφυλάξεις) και δασοπυρόσβεσης, καταθέτει τις προτάσεις του για το παρόν σχέδιο νόμου μόνο σε ότι αφορά τους τομείς αυτούς.

  Άρθρο 57, παρ. 1
  Σε αυτό προβλέπεται «Για τις Εθελοντικές Οργανώσεις οι προϋποθέσεις του άρθρου 14 Β συμπεριλαμβανομένης της πιστοποίησης από την Εθνική Σχολή Πολιτικής Προστασίας, πρέπει να συντρέχουν για κάθε μέλος τους ατομικώς». Εδώ θα πρέπει να διευκρινιστεί αν πρόκειται να τα «επιχειρησιακά» μέλη των οργανώσεων και για αυτά θα πρέπει να πρόκειται, καθώς τα σωματεία πολλές φορές έχουν μέλη που βοηθούν σε άλλες εργασίες ή ενισχύουν το σωματείο σε δράσεις άσχετες με τις δράσεις Π.Π. και είναι μέλη όπως προβλέπει ο Αστικός Κώδικας.

  Διοικητικό Συμβούλιο ΕΔΑΣΑ.

 • 16 Φεβρουαρίου 2013, 01:54 | ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

  Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΑΝΩΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ στα πλαίσια του παρόντος σχεδίου Νόμου, μετά από πρόσκληση εκπροσώπων εθελοντικών οργανώσεων (ενταγμένων και μη), σε ανοικτή συζήτηση, σας υποβάλει προτάσεις επί του άρθρου.

  ΑΡΘΡΟ 57 παρ. 1
  Το χρονικό διάστημα των δύο ετών είναι λίγο και δεν είναι δυνατόν να αξιολογηθούν και να πιστοποιηθούν όλες οι οργανώσεις. Οι ήδη ενταγμένες ομάδες που έχουν αποδεδειγμένα δράσεις περισσότερο από μια πενταετία, να ενταχθούν άμεσα στο νέο καθεστώς αλλά με υποχρέωση εντός πέντε ετών να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες εκπαίδευσης και πιστοποίησης των μελών τους.

  Με τιμή
  για το Διοικητικό Συμβούλιο
  Νάκος Δημήτριος
  Πρόεδρος Δ.Σ.