Άρθρο 40: Διάρθρωση – Αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού και Επικοινωνίας (Διεύθυνση ΙΙΙ)

1. Η Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού και Επικοινωνίας του Α.Π.Σ. περιλαμβάνει τα ακόλουθα τμήματα:
α. Τμήμα 1ο Στρατηγικού Σχεδιασμού
β. Τμήμα 2ο Επενδύσεων και Ευρωπαικών Προγραμμάτων
γ. Τμήμα 3ο Οργάνωσης
δ. Τμήμα 4ο Διεθνών Σχέσεων
ε. Τμήμα 5ο Επικοινωνίας, Αθλητισμού και Εκδόσεων
2. Η Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού και Επικοινωνίας έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες που κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων της ως εξής:
ΤΜΗΜΑ 1ο ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
α. Η κατάρτιση του 5ετους Στρατηγικού και Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανάπτυξης και Λειτουργίας (Σ.Ε.Π.Α.Λ.) του Π.Σ., λαμβάνοντας υπόψη ιδίως τους διατιθέμενους οικονομικούς και ανθρώπινους πόρους του Σώματος και το οποίο αναθεωρεί κάθε έτος. Το Σ.Ε.Π.Α.Λ. ολοκληρώνεται το μήνα Ιούνιο κάθε έτους και αφορά την περίοδο που αρχίζει τον Ιανουάριο του ερχόμενου έτους και για τα επόμενα τέσσερα έτη. Εγκρίνεται από το Συμβούλιο Επιτελικού Σχεδιασμού εντός 60 ημερών από την κατάθεσή του προς έγκριση. Το Σ.Ε.Π.Α.Λ. εξειδικεύεται τουλάχιστον στα εξής επιμέρους Τομεακά Στρατηγικά και Επιχειρησιακά Σχέδια:
• Προϋπολογισμού λειτουργίας, συνολικά και ανά οργανωτική δομή.
• Επενδύσεων, συνολικά και ανά οργανωτική δομή.
• Ανθρωπίνων Πόρων – προσλήψεων, εξέλιξης, αναγκών εκπαίδευσης και επιμόρφωσης ανά ειδικότητα.
• Χωροθέτησης οργανωτικών δομών, εξοπλισμού και ανθρωπίνων πόρων.
• Ανάπτυξης Πληροφοριακών Συστημάτων.
• Ανάπτυξης Εθελοντισμού και συνεργασίας με Τοπική Αυτοδιοίκηση.
β. Μετά την έγκριση του Στρατηγικού και Επιχειρησιακού Προγράμματος Λειτουργίας και Ανάπτυξης καταρτίζει Ετήσια Προγράμματα Δράσης (Ε.Π.Δ.) ανά τομεακό πρόγραμμα και ανά Διεύθυνση αρμόδια για την εκτέλεση του και σε συνεργασία με αυτή.
γ. Το Στρατηγικό και Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Λειτουργίας και Ανάπτυξης, τα Τομεακά Στρατηγικά και Επιχειρησιακά Σχέδια και τα Ετήσια Προγράμματα Δράσης αποτελούν το πλαίσιο λειτουργίας του Π.Σ και βάσει αυτών καταρτίζονται τα προγράμματα δράσης της κάθε οργανωτικής δομής, την υλοποίηση των οποίων παρακολουθεί σε τριμηνιαία βάση και εντός του επόμενου μήνα εκδίδει αναφορά προόδου και αποκλίσεων που παραδίδεται στις υπηρεσιακές δομές και στην ηγεσία.
δ. Η μελέτη και ο καθορισμός των βασικών ποσοτικών και ποιοτικών στόχων στους οποίους πρέπει να οδηγεί η δράση του Πυροσβεστικού Σώματος.
ΤΜΗΜΑ 2ο ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
α. Η κατάρτιση, υποβολή και υποστήριξη τεκμηριωμένων προτάσεων στις αρμόδιες αρχές για συμμετοχή του Πυροσβεστικού Σώματος σε προγράμματα, ενέργειες, δραστηριότητες, πρωτοβουλίες που χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και γενικά η εύρεση τρόπων χρηματοδότησης, μέσω ευρωπαϊκών προγραμμάτων, των επενδύσεων, δράσεων, έργων προμήθειας αγαθών, κτιριακών υποδομών και παροχής υπηρεσιών του Π.Σ. σε συνεργασία με το Τμήμα Στρατηγικού Σχεδιασμού.
β. Η μελέτη, αξιολόγηση και υποβολή προτάσεων για την υλοποίηση έργων και προγραμμάτων μέσω σύμπραξης Δημόσιου και Ιδιωτικού τομέα (Σ.Δ.Ι.Τ), καθώς και η παρακολούθηση αυτών.
γ. Ο έλεγχος εφαρμογής των όρων, προϋποθέσεων και κανονισμών χρηματοδότησης έργων που συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
δ. Η συλλογή προτάσεων έργων του Πυροσβεστικού Σώματος, η επεξεργασία και αξιολόγηση της τεχνικοοικονομικής ωριμότητας, σκοπιμότητας και επιλεξιμότητάς τους, για συγχρηματοδότηση με πόρους των ταμείων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
ε. Η ρύθμιση θεμάτων ένταξης, διαχείρισης, υλοποίησης φυσικού και οικονομικού αντικειμένου των έργων του Πυροσβεστικού Σώματος που συνδέονται με οικονομική ενίσχυση από την Ευρωπαϊκή Ένωση και η ευθύνη παρακολούθησης και εκτέλεσης αυτών σε συνεργασία με τις συναρμόδιες Διευθύνσεις του Αρχηγείου και άλλους εμπλεκόμενους φορείς.
ΤΜΗΜΑ 3ο ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
α. Η μελέτη για τη λειτουργική αποτελεσματικότητα των οργανωτικών δομών και των διαδικασιών του Σώματος με γνώμονα την απρόσκοπτη υλοποίηση του Στρατηγικού και Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανάπτυξης και Λειτουργίας (Σ.Ε.Π.Α.Λ.), των Τομεακών Στρατηγικών και Επιχειρησιακών Σχεδίων και των Ετήσιων Προγραμμάτων Δράσης και η διατύπωση και υποβολή προτάσεων για τις τυχόν αναγκαίες μεταβολές. Μετά την έγκριση των μεταβολών αυτών από τα αρμόδια όργανα, μεριμνά για την έκδοση των σχετικών αποφάσεων και παρακολουθεί και υποστηρίζει την υλοποίηση τους.
β. Η μελέτη και ανάπτυξη συστημάτων μέτρησης της αποτελεσματικότητας των υπηρεσιακών δομών.
γ. Η μελέτη καθορισμού των μεθόδων και των διαδικασιών που πρέπει να χρησιμοποιηθούν για την αποτελεσματική εκτέλεση του πυροσβεστικού έργου καθώς και των τρόπων αύξησης της παραγωγικότητας της εργασίας. Καταρτίζει κάθε έτος πρόγραμμα δράσης για τους τομείς μελέτης και παραδίδει κάθε τρίμηνο το αποτέλεσμα των μελετών και τις προτάσεις βελτίωσης.
δ. Η επεξεργασία και μελέτη για τη χωροταξική κατανομή των επαγγελματικών και εθελοντικών πυροσβεστικών υπηρεσιών, του προσωπικού και των μέσων τους.
ε. Η μελέτη και η εισήγηση σε θέματα διακίνησης και τυποποίησης της αλληλογραφίας, οργάνωσης αρχείων και σύνταξης θεματολογίου, απλούστευσης διαδικασιών για την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία των Υπηρεσιών του Σώματος, της σχέσης του πολίτη με αυτές, καθώς και τον περιορισμό της γραφειοκρατίας.
στ. Η μελέτη, η παρακολούθηση και η εφαρμογή συστήματος μέτρησης των βασικών ποιοτικών και ποσοτικών στόχων του Π.Σ. σε συνεργασία με τις αρμόδιες Διευθύνσεις και η υποβολή προτάσεων για τη βελτίωση των υφιστάμενων οργανωτικών δομών και διαδικασιών.
ζ. Η ρύθμιση θεμάτων που έχουν σχέση με το σύστημα εκτέλεσης υπηρεσίας, το χρόνο εργασίας και αξιολόγησης, μέτρησης και ελέγχου απόδοσης των Υπηρεσιών και του προσωπικού του Σώματος καθώς και τα καθήκοντα αυτού.
η. Η συνεργασία με τη Νομική Υπηρεσία που υπάγεται στον Προϊστάμενο Επιτελείου του Αρχηγείου.
θ. Ο καθορισμός του τύπου των στολών των διακριτικών και της εξάρτυσης του πυροσβεστικού και του επί θητεία προσωπικού και των πυροσβεστών εποχικής απασχόλησης.
ι. Η έκδοση σχετικών διαταγών για την εκκαθάριση του αρχείου των Υπηρεσιών του Σώματος και η παρακολούθηση της διαδικασίας εκκαθάρισης αυτού.
ΤΜΗΜΑ 4ο ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
α. Η μέριμνα για την ανάπτυξη και διατήρηση σχέσεων συνεργασίας του Πυροσβεστικού Σώματος με τις αντίστοιχες Υπηρεσίες των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλων χωρών και η ανταλλαγή πληροφοριών, εμπειριών, γνώσεων και καλών πρακτικών.
β. Η ανάπτυξη σχέσεων με ευρωπαϊκές και διεθνείς Ενώσεις Πυροσβεστών, η διοργάνωση συνεδρίων και διεθνών συναντήσεων πυροσβεστικού ενδιαφέροντος στην Ελλάδα και η μέριμνα για τη φιλοξενία και ξενάγηση των επισκεπτών.
γ. Η παρακολούθηση και μελέτη της οργάνωσης και λειτουργίας των αλλοδαπών Πυροσβεστικών Υπηρεσιών και η αξιοποίηση της σχετικής τεχνογνωσίας.
δ. Η μέριμνα για τη συμμετοχή σε διεθνείς διασκέψεις και συνέδρια πυροσβεστικού ενδιαφέροντος, καθώς και η παρακολούθηση των αποφάσεων και πορισμάτων αυτών.
ε. Η επεξεργασία συμφωνιών πυροσβεστικής συνεργασίας.
στ. Η εισήγηση για τη λήψη μέτρων προαγωγής της διεθνούς πυροσβεστικής συνεργασίας και αρωγής, η μέριμνα για την εκπροσώπηση του Σώματος σε διασκέψεις, συνέδρια και διεθνείς συναντήσεις και η φροντίδα για τη διοργάνωση τέτοιων συναντήσεων στην Ελλάδα.
ζ. Η ενημέρωση της Νομικής Υπηρεσίας ή άλλων αρμόδιων Διευθύνσεων και Τμημάτων για τις ευρωπαϊκές ή διεθνείς εξελίξεις σε θέματα πυροσβεστικού ενδιαφέροντος, με γνώμονα την εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας προς την ευρωπαϊκή, την υποβοήθηση συγκριτικών μελετών, αλλά και την τυχόν υιοθέτηση καλών πρακτικών.
η. Ο χειρισμός όλων των θεμάτων που έχουν σχέση με τη διεθνή συνεργασία του Σώματος στο πλαίσιο της EUROPOL ή άλλων διεθνών και ευρωπαϊκών οργανισμών.
θ. Η μετάφραση της ξενόγλωσσης αλληλογραφίας που αφορά το Πυροσβεστικό Σώμα και η διεξαγωγή της ξενόγλωσσης αλληλογραφίας.
ι. Η συνεργασία με τις υπηρεσίες του Υπουργείου Εξωτερικών και τους άλλους συναρμόδιους φορείς για θέματα αρμοδιότητάς του.
ΤΜΗΜΑ 5ο ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ
α. Η οργάνωση τελετών, εορτών, δεξιώσεων, εκθέσεων και άλλων κοινωνικών, μορφωτικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων για την προβολή του έργου του Σώματος καθώς και για το προσωπικό του, τα μέλη των οικογενειών τους και το κοινό, η συμμετοχή σε παρελάσεις, εθνικές εορτές, επετείους και η αντιπροσώπευση του Σώματος σε εκδηλώσεις, που οργανώνονται από άλλους φορείς και Αρχές.
β. Η διεξαγωγή της εθιμοτυπικής αλληλογραφίας της ηγεσίας του Σώματος και η ενημέρωσή της για τις εθιμοτυπικές παραστάσεις και εκδηλώσεις.
γ. Η μέριμνα για την υλική και ηθική αρωγή του προσωπικού και των μελών των οικογενειών τους, που έχουν ανάγκη.
δ. Η μέριμνα για την απόδοση επικήδειων τιμών.
ε. Η ανάπτυξη σχέσεων με τους συλλόγους «Φίλων του Πυροσβεστικού Σώματος», τους συλλόγους αποστράτων του Πυροσβεστικού Σώματος καθώς και με σωματεία και οργανώσεις κοινωνικού, μορφωτικού, επιστημονικού και πολιτιστικού χαρακτήρα.
στ. Η μέριμνα για την οργάνωση και λειτουργία χώρων αναψυχής και παιδικών εξοχών για το προσωπικό και τα μέλη των οικογενειών τους.
ζ. Ο έλεγχος και η εποπτεία γενικά του Πυροσβεστικού Μουσείου και ειδικά του Ιστορικού Πυροσβεστικού Αρχείου και της Ειδικής Πυροσβεστικής Βιβλιοθήκης.
η. Η μέριμνα για την ετήσια οργάνωση της εορτής των Αγίων Προστατών του Πυροσβεστικού Σώματος.
θ. Η εξασφάλιση της αναγκαίας ύλης, η επιμέλεια, η έκδοση, η έγκαιρη αποστολή και η μέριμνα για την εξασφάλιση και ανανέωση των συνδρομητών του περιοδικού του Σώματος «ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ».
ι. Η επιμέλεια των εκδόσεων του Πυροσβεστικού Σώματος και η εκτύπωση της ετήσιας δραστηριότητας του Σώματος σε συνεργασία με τα συναρμόδια Τμήματα.
ια. Η έκδοση ενημερωτικών φυλλαδίων για το κοινό με θέματα και σκοπό την πρόληψη των πυρκαγιών, ημερολογίων, ευχετηρίων καρτών και η μέριμνα για την κατασκευή αναμνηστικών εμβλημάτων του Σώματος.
ιβ. Η εξασφάλιση του αναγκαίου ιστορικού υλικού για τη συνέχιση της συγγραφής της ιστορίας του Πυροσβεστικού Σώματος και η επιμέλεια εκδόσεων προς την κατεύθυνση αυτή.
ιγ. Η μέριμνα για τη φωτογραφική και τηλεοπτική κάλυψη των εκδηλώσεων και των συμβάντων του Σώματος καθώς και της σκηνής του εγκλήματος και πειστηρίων εμπρησμού, όταν υποβληθεί σχετικό αίτημα από τις αρμόδιες Υπηρεσίες.
ιδ. Η μέριμνα για τον εξοπλισμό και την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία του Τυπογραφείου του Σώματος.
ιε. Η εκτέλεση όλων των εργασιών εκτύπωσης που επιτρέπει ο τεχνικός εξοπλισμός και η ειδίκευση του προσωπικού του Τυπογραφείου καθώς και η παρακολούθηση των τεχνολογικών εξελίξεων στον τομέα της τυπογραφίας γενικά και η εισήγηση για την εφαρμογή τους και στο Πυροσβεστικό Σώμα.
ιστ. Η μέριμνα για την παρακολούθηση των εργασιών εκτύπωσης ή βιβλιοδεσίας του Σώματος που γίνονται σε ιδιωτικά τυπογραφεία και βιβλιοδετεία, λόγω τεχνικής αδυναμίας του Τυπογραφείου.
ιζ. Η μέριμνα για την τοποθέτηση, διαφύλαξη, οργάνωση, λειτουργία και διαρκή ενημέρωση των Πυροσβεστικών Εκδόσεων στη Βιβλιοθήκη Πυροσβεστικών Εκδόσεων.
ιη. Η ρύθμιση κάθε άλλου θέματος, που έχει σχέση με τη Βιβλιοθήκη Πυροσβεστικών Εκδόσεων.
ιθ. Η μελέτη, εισήγηση και λήψη των απαραίτητων μέτρων για την ανάπτυξη του αθλητισμού στο Πυροσβεστικό Σώμα και η μέριμνα για την οργάνωση και πρόοδο των ομάδων άθλησης.
κ. Η κατάρτιση προγραμμάτων άθλησης του προσωπικού του Σώματος, η μέριμνα για τη διαρκή σωματική αγωγή και άσκηση, καθώς και την υποστήριξη της εκπαίδευσης του προσωπικού των Υπηρεσιών του Σώματος, σε συνεργασία με το Τμήμα Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης της Διεύθυνσης Ανθρωπίνων Πόρων.
κα. Η διοργάνωση αθλητικών εκδηλώσεων για φιλανθρωπικούς και ψυχαγωγικούς σκοπούς, η έγκριση συμμετοχής του προσωπικού του Σώματος σε δραστηριότητες αθλητικών συλλόγων και σωματείων και η παρακολούθηση της αθλητικής διαγωγής, συμπεριφοράς και εμφάνισης των αθλητών του Σώματος.
κβ. Η μέριμνα για τη συντήρηση και εμπλουτισμό με τα αναγκαία αθλητικά είδη και μέσα για την καλή λειτουργία των γυμναστηρίων του Σώματος.
κγ. Η εισήγηση για τη χορήγηση των ειδικών αδειών στους αθλητές του Σώματος για τη συμμετοχή τους σε αθλητικές εκδηλώσεις της ημεδαπής και αλλοδαπής, καθώς και η μέριμνα για τον τρόπο εφαρμογής του άρθρου 12 του ν. 3878/2010 (Α΄ 161).
κδ. Η σύσφιξη των σχέσεων μεταξύ του Σώματος και των αθλητικών αρχών, κέντρων και σωματείων.
κε. Η μέριμνα για τη συμμετοχή των αθλητών του Σώματος σε αγώνες Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας που διοργανώνονται από το Α.Σ.Α.Ε.Δ.
Στο Τμήμα Επικοινωνίας, Αθλητισμού και Εκδόσεων λειτουργούν Γραφείο Τύπου και Γραφείο Μουσικής Μπάντας που έχουν τις εξής αρμοδιότητες:
I) Γραφείο Τύπου:
α. Την αποδελτίωση του ελληνικού ημερήσιου και περιοδικού τύπου, τη σύνταξη δελτίου τύπου και τη διανομή του στα αρμόδια όργανα του Αρχηγείου και τις υπαγόμενες σε αυτό Υπηρεσίες.
β. Την προβολή του έργου του Πυροσβεστικού Σώματος και την ενημέρωση του κοινού για τις δραστηριότητες του Σώματος, μέσω του τύπου, των μέσων μαζικής ενημέρωσης, του διαδικτύου και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.
γ. Την παρακολούθηση του ημερήσιου και περιοδικού τύπου, του διαδικτύου και των κοινωνικών μέσων δικτύωσης, την ενημέρωση της ηγεσίας για τα δημοσιεύματα που αφορούν το Σώμα και το προσωπικό του καθώς και την έκδοση ανακοινώσεων ή απαντήσεων σε δημοσιεύματα.
δ. Την επικοινωνία με τους δημοσιογράφους και λοιπούς παράγοντες ενημέρωσης και πληροφόρησης του κοινού.
ε. Την τήρηση αρχείου, ιστορικών εγγράφων, φωτογραφικού, τηλεοπτικού και κινηματογραφικού υλικού και δημοσιευμάτων του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου.
στ. Την μέριμνα για την παραγωγή ή την προμήθεια και προβολή τηλεοπτικών, διαδικτυακών και κινηματογραφικών ταινιών και διαφανειών, μορφωτικού και πληροφοριακού περιεχομένου στο κοινό.
ζ. Την επιμέλεια παραγωγής ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών του Πυροσβεστικού Σώματος.
η. Την ανάπτυξη σχέσεων με ραδιοτηλεοπτικά δίκτυα και την παροχή συνδρομής σε τηλεοπτικούς, θεατρικούς και κινηματογραφικούς παραγωγούς.
θ. Τη φροντίδα για τη δημιουργία και μετάδοση τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών εκπομπών καθώς και διαδικτυακών μηνυμάτων σχετικών με την πρόληψη και καταστολή των πυρκαγιών και τη δραστηριότητα του Σώματος.
Στο Γραφείο Τύπου συνιστώνται για τις ανάγκες του δύο (2) θέσεις Δημοσιογράφων. Με απόφαση του Αρχηγού του Π.Σ., στις ανωτέρω θέσεις, δύναται να προσλαμβάνονται με σχέση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου ή αορίστου χρόνου δημοσιογράφοι με πτυχίο ή δίπλωμα επικοινωνίας και μέσων μαζικής ενημερώσεως ή δημοσιογραφίας και μέσων μαζικής ενημερώσεως ή διεθνών σπουδών ή διεθνών και ευρωπαϊκών σπουδών ή ισότιμο, αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της ημεδαπής ή της αλλοδαπής. Με απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού οι ανωτέρω θέσεις μπορεί να καλύπτονται, και με απόσπαση υπαλλήλων του δημόσιου τομέα ανάλογων προσόντων, όπως αυτός έχει οριοθετηθεί με τις διατάξεις του άρθρου 14 του ν. 2190/1994 όπως ισχύει, κατά παρέκκλιση των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας.
ΙΙ) Γραφείο Μουσικής Μπάντας
α. Την παιάνιση στις παρελάσεις κατά τις Εθνικές Εορτές, στις παρατάξεις και στις τελετές.
β. Την εκτέλεση μουσικών προγραμμάτων και συναυλιών που οργανώνονται από το Τμήμα Επικοινωνίας, Αθλητισμού και Εκδόσεων για την ψυχαγωγία του προσωπικού του Πυροσβεστικού Σώματος, καθώς και στο πλαίσιο των επίσημων εορτασμών.
γ. Τη συμμετοχή σε θρησκευτικές τελετές, εθνικές και κοινωνικές εκδηλώσεις, που γίνονται για φιλανθρωπικούς και κοινωφελείς σκοπούς, σε τελετές ορκωμοσίας πυροσβεστικού προσωπικού, καταθέσεις στεφάνων, απόδοση τιμών στα δικαιούμενα σύμβολα και πρόσωπα, αποκαλυπτήρια ανδριάντων, προτομών, στηλών ηρώων και σε κάθε είδους συναφείς εκδηλώσεις.
δ. Τη μέριμνα για τη στελέχωση, εξοπλισμό και καλή λειτουργία της φιλαρμονικής του Σώματος και την έγκριση για τη συμμετοχή της σε τελετές, παρελάσεις, εθνικές εορτές, θρησκευτικές, ψυχαγωγικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις.
ε. Οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση για την οποία ζητείται η συμμετοχή της Μουσικής Μπάντας.
Επικεφαλής της Μουσικής Μπάντας ορίζεται, με απόφαση του Προϊσταμένου του Επιτελείου Α.Π.Σ., βαθμοφόρος με την κατάλληλη μουσική παιδεία, εμπειρία και προϋπηρεσία.

 • 16 Φεβρουαρίου 2013, 13:17 | ζιαρτουδης γιωργος

  ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΥΠ.ΑΡ.1372Β/2011 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΚΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΙΣΧΥΩΝ ΣΤΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΚΑΙ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ.ΟΙ ΑΘΛΗΤΕΣ ΚΑΙ ΚΥΡΙΩΣ ΟΙ ΟΛΥΜΠΙΟΝΙΚΕΣ ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΝΑ ΠΡΩΑΓΟΥΝ ΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ,ΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑ,ΤΗΝ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ ΕΝΟΣ ΛΑΟΥ,ΝΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣ ΤΗ ΝΕΑ ΓΕΝΕΙΑ ΚΑΙ ΟΧΙ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΚΑΡΙΕΡΑ ΣΤΑ ΣΩΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ.ΕΤΣΙ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΙΣΟΤΙΜΗΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ ΣΤΑ ΣΩΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΓΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ Ν.3878/2010 ΑΡΘΡΟ 12 ΣΤΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΟΣ

 • 16 Φεβρουαρίου 2013, 09:26 | ΣΟΦΙΑ

  Οι αρμοδιότητες του 2ου Τμήματος ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ του ΑΠΣ, μήπως έρχονται σε επικάλυψη με τις αρμοδιότητες του 3ου Τμήματος Αξιοποίησης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων και
  Δημοσίων Επενδύσεων της ΥΔΕΑΠ και ειδικότερα του Γραφείου Σχεδιασμού και Παρακολούθησης (ΠΔ 82/2011 ΦΕΚ 198 τ.Α΄, άρθρο 2, παράγραφος 6, εδάφιο α);

 • 16 Φεβρουαρίου 2013, 08:39 | Λυμπεροπουλος Σ.

  ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 40 ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΤΑ ΕΞΗΣ.ΕΠΕΙΔΗ ΤΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΤΟΥ »ΣΩΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ»ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜΟΥ 1372Β/2011 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΤΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ ΠΟΥ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝ ΣΤΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΩΜΑ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΑΘΛΗΤΕΣ ΤΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΟΠΩΣ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠ ΑΡΙΘ 71821 ΑΡ ΦΥΛΛΟΥ 408/12/3/2008 ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ. ΕΤΣΙ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΙΣΟΤΙΜΗΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ ΣΤΑ ΣΩΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΓΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ Ν.3878/2010 ΑΡΘΡΟ 12 ΣΤΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ

 • 15 Φεβρουαρίου 2013, 21:26 | Σωκράτης Παπαγεωργίου

  Στο Άρθρο 40 στις αρμοδιότητες του Γραφείου Τύπου και μετά το στοιχείο (θ.) να προστεθεί στοιχείο (ι.) που θα λέει: » ι. Τη φροντίδα για τη δημιουργία και μετάδοση τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών
  εκπομπών καθώς και διαδικτυακών μηνυμάτων σχετικών με την πρόληψη και αποφυγή ατυχημάτων (εργατικά και μη), την προστασία ατόμων και ομάδων και την αποφυγή ατυχημάτων τους από επικίνδυνα αθλήματα και υπαίθριες δραστηριότητες, από τα οποία απειλείται ή
  εκτίθεται σε κίνδυνο η ζωή και σωματική τους ακεραιότητα»
  Έχω ήδη αναλύσει το σκεπτικό μου σε άλλες δύο παρεμφερείς περιπτώσεις σε προηγούμενα άρθρα του Νόμου αυτού.

 • 15 Φεβρουαρίου 2013, 21:54 | Σωκράτης Παπαγεωργίου

  Κάποτε υπήρχε στο Π.Σ. μία όμορφη εκδήλωση, η οποία άκουγε στην πρόταση: «βράβευση του καλύτερου Πυροσβέστη». Θεωρώ ότι για πολλούς και διάφορους λόγους θα πρέπει να αναβιωθεί και να επιστρέψει αυτή η εκδήλωση. Γι αυτό προτείνεται στο Άρθρο 40, μέσα από το ΤΜΗΜΑ 5ο ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ και μετά το στοιχείο (δ.) να προστεθεί στοιχείο (ε.) που θα λέει: «ε. Την βράβευση του καλύτερου Πυροσβέστη της χρονιάς» και φυσικά θα εννοείται του καλύτερου επαγγελματία, πενταετούς υποχρέωσης, εποχικού κι εθελοντή (4 πρόσωπα θα βραβεύονται). Ακολουθεί ο απαραίτητος αναγραμματισμός των υπολοίπων στοιχείων του 5ου Τμήματος.

 • 15 Φεβρουαρίου 2013, 20:45 | Σωκράτης Παπαγεωργίου

  Η λέξη εξάρτυση αναφέρεται στο σύνολο των ειδών που κουβαλάει επάνω του ο στρατιώτης και κατά τη γνώμη μου δεν ανταποκρίνεται στη σημερινή πραγματικότητα ενός επαγγελματία και εθελοντή πυροσβέστη, ούτε και αποδίδει σωστά τον όρο και το σύνολο του ατομικού προστατευτικού εξοπλισμού του πυροσβέστη, που νοείται με αυτή τη λέξη. Θα πρότεινα λοιπόν στο Άρθρο 40 στο ΤΜΗΜΑ 3ο ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ στο στοιχείο (θ.)
  να γίνει η αντικατάσταση της λέξης «εξάρτυσης» με «ατομικό προστατευτικό εξοπλισμό».
  Στη συνέχεια να γραφτεί στο ίδιο στοιχείο (θ.), αντί του «επί θητεία προσωπικού» το «πυροσβεστών πενταετούς υποχρεώσης», για να υπάρχει σύμπλευση με την παράγραφος 1 του άρθρου 8 του Ν. 3511/2006

 • 15 Φεβρουαρίου 2013, 20:30 | Σωκράτης Παπαγεωργίου

  Στο Άρθρο 40 μέσα στις αρμοδιότητες του 1ου ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ και όσον αφορά το Σ.Ε.Π.Α.Λ., προτείνεται να προστεθεί στο τέλος των επιμέρους Τομεακών
  Στρατηγικών και Επιχειρησιακών Σχεδίων και
  «-Πρόληψης και Αποκατάστασης Βλαβών»
  Για να γίνω σαφής, τα σχέδια αυτά θα περιλαμβάνουν: α) δράσεις πρόληψης ατυχημάτων προσωπικού στην εργασία τους (σε Πυρ. Σταθμούς, σε Συνεργεία, στην εκπαίδευση και τα πεδία ασκήσεων κλπ), β)δράσεις πρόληψης και προαγωγής υγείας όλων των Υπηρετούντων, με κύρια Υπηρεσία υλοποίησης των προγραμμάτων, συμβουλών και δράσεων, την Υγειονομική Υπηρεσία Π.Σ., γ) δράσεις πρόληψης φθοράς – βλαβών μηχανολογικού εξοπλισμού, δ) δράσεις πρόληψης φθοράς – καταστροφής κτιριακών εγκαταστάσεων. Γενικά οποιαδήποτε άλλη δράση πρόληψης για το ίδιο το Π.Σ. και το δυναμικό του (έμψυχο και άψυχο), η οποία κριθεί σκόπιμη στο μέλλον.
  Σε ότι αφορά την αποκατάσταση βλαβών, αναφέρομαι σε αυτές που επηρεάζουν την απρόσκοπτη λειτουργία των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών, Τμημάτων και Μονάδων και θα μπορούν με μικρό κόστος και εσωτερικές διαδικασίες να αποκαθίστανται, όπως συμβαίνει και σε άλλες Υπηρεσίες, π.χ. Πολεμικό Ναυτικό

 • 15 Φεβρουαρίου 2013, 19:11 | Χρήστος Βαξεβάνης

  Το Πυροσβεστικό Σώμα από ιδρύσεως του Συνταγματικά είναι Σώμα Ασφαλείας- Είναι Σώμα Ένστολο και όχι Δημόσια Υπηρεσία. Διέπεται από τους δικούς του Οργανικούς Νόμους και Κανονισμούς όπως και τα υπόλοιπα Σώματα Ασφαλείας Ελληνική Αστυνομία και Λιμενικό. Τα σώματα ασφαλείας ποτέ δεν εντάχθηκαν στον Δημοσιουπαλληλικό κώδικα ούτε εννιαίο δημοσιουπαλληλικό μισθολόγιο.
  Προτείνεται η εφαρμογή της υπ. αριθμ. 1372Β’/2011 απόφασης Υπουργού Προστασίας του Πολίτη κι αντίστοιχη εφαρμογή των ισχυόντων στο Λιμενικό Σώμα και στο Πυροσβεστικό Σώμα.
  Θα μπορούσαν να γίνουν αυστηρότερα τα κριτήρια κατάρτισης των πίνακων των αθλητών αλλά επουδενί δεν επιτρέπεται να καταστρέψουμε τις Επιτυχίες και την τεράστια προβολή που μας φέρνουν οι Πρωταθλητές μας. Είναι τιμή μας να έχουμε στο Σώμα μας Ολυμπιονίκες, Ευρωπαιονίκες, αλλά και Πρωταθλητές Ελλάδος ένστολους.

 • 15 Φεβρουαρίου 2013, 15:07 | ΔΕΒΕΤΖΗ ΧΡΥΣΟΠΗΓΗ

  ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΥΠ.ΑΡ.1372Β/2011 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΚΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΙΣΧΥΩΝ ΣΤΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΚΑΙ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ.ΟΙ ΑΘΛΗΤΕΣ ΚΑΙ ΚΥΡΙΩΣ ΟΙ ΟΛΥΜΠΙΟΝΙΚΕΣ ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΝΑ ΠΡΩΑΓΟΥΝ ΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ,ΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑ,ΤΗΝ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ ΕΝΟΣ ΛΑΟΥ,ΝΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣ ΤΗ ΝΕΑ ΓΕΝΕΙΑ ΚΑΙ ΟΧΙ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΚΑΡΙΕΡΑ ΣΤΑ ΣΩΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ.ΕΤΣΙ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΙΣΟΤΙΜΗΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ ΣΤΑ ΣΩΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΓΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ Ν.3878/2010 ΑΡΘΡΟ 12 ΣΤΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΟΣ

 • 15 Φεβρουαρίου 2013, 15:22 | ΣΑΡΑΚΟΓΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ

  ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΥΠ.ΑΡ.1372Β/2011 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΚΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΙΣΧΥΩΝ ΣΤΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΚΑΙ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ.ΟΙ ΑΘΛΗΤΕΣ ΚΑΙ ΚΥΡΙΩΣ ΟΙ ΟΛΥΜΠΙΟΝΙΚΕΣ ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΝΑ ΠΡΩΑΓΟΥΝ ΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ,ΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑ,ΤΗΝ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ ΕΝΟΣ ΛΑΟΥ,ΝΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣ ΤΗ ΝΕΑ ΓΕΝΕΙΑ ΚΑΙ ΟΧΙ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΚΑΡΙΕΡΑ ΣΤΑ ΣΩΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ.ΕΤΣΙ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΙΣΟΤΙΜΗΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ ΣΤΑ ΣΩΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΓΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ Ν.3878/2010 ΑΡΘΡΟ 12 ΣΤΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤο

 • 15 Φεβρουαρίου 2013, 15:13 | ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΤΕΓΟΣ

  Στα πλαίσια της διάδοσης του αθλητισμού μέσα από τα Σώματα Ασφαλείας και τις Ένοπλες δυνάμεις και επειδή το Πυροσβεστικό Σώμα είναι σύμφωνα με τον χαρακτήρα και τη φύση του, Σώμα Ασφαλείας , προτείνεται η εφαρμογή της υπ. αριθμ. 1372Β’/2011 απόφασης Υπουργού Προστασίας του Πολίτη και της υπ’ αριθμ.71821 Αρ. φυλ. 408/12/3/2008 υπουργικής απόφασης.
  Επομένως, προτείνεται η ανωτέρω εξουσιοδοτική διάταγη για μη εφαρμογή του Ν. 3878/2010 , άρθρο 12 στο Π.Σ.

 • 15 Φεβρουαρίου 2013, 15:12 | ηλτσιος γιωργος

  Στα πλαίσια της διάδοσης του αθλητισμού μέσα από τα Σώματα Ασφαλείας και τις Ένοπλες δυνάμεις και επειδή το Πυροσβεστικό Σώμα είναι σύμφωνα με τον χαρακτήρα και τη φύση του, Σώμα Ασφαλείας , προτείνεται η εφαρμογή της υπ. αριθμ. 1372Β’/2011 απόφασης Υπουργού Προστασίας του Πολίτη και της υπ’ αριθμ.71821 Αρ. φυλ. 408/12/3/2008 υπουργικής απόφασης.
  Επομένως, προτείνεται η ανωτέρω εξουσιοδοτική διάταξη για μη εφαρμογή του Ν. 3878/2010 , άρθρο 12 στο Π.Σ.

 • 15 Φεβρουαρίου 2013, 15:35 | παπαδημητριου αντωνης

  ΕΙΝΑΙ ΤΙΜΗ ΝΑ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝ ΣΤΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΕΣ ΚΑΙ ΟΛΥΜΠΙΟΝΙΚΕΣ.
  ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΑΔΑ ΓΡΕΜΙΖΑΝ ΤΑ ΟΧΥΡΑ ΓΙΑ ΝΑ ΠΕΡΑΣΟΥΝ ΟΙ ΟΛΥΜΠΙΟΝΙΚΕΣ.
  Η ΧΩΡΑ ΜΑΣ ΔΕΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΕΙ ΜΟΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΚΡΙΣΗ ΑΞΙΩΝ.
  ΑΣ ΜΗΝ ΙΣΟΠΕΔΩΝΟΥΜΕ ΤΑ ΠΑΝΤΑ,ΟΙ ΟΛΥΜΠΙΟΝΙΚΕΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΕΣ ΜΠΟΡΟΥΝΕ ΝΑ ΒΟΗΘΗΣΟΥΝ ΑΠΟ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟ ΠΟΣΤΟ.ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΙΣΟΤΙΜΗΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ ΣΤΑ ΣΩΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΓΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ Ν.3878/2010 ΑΡΘΡΟ 12 ΣΤΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ

 • 15 Φεβρουαρίου 2013, 14:32 | καπετανιδου φιλιω

  ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΥΠ.ΑΡ.1372Β/2011 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΚΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΙΣΧΥΩΝ ΣΤΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΚΑΙ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ.ΟΙ ΑΘΛΗΤΕΣ ΚΑΙ ΚΥΡΙΩΣ ΟΙ ΟΛΥΜΠΙΟΝΙΚΕΣ ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΝΑ ΠΡΩΑΓΟΥΝ ΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ,ΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑ,ΤΗΝ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ ΕΝΟΣ ΛΑΟΥ,ΝΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣ ΤΗ ΝΕΑ ΓΕΝΕΙΑ ΚΑΙ ΟΧΙ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΚΑΡΙΕΡΑ ΣΤΑ ΣΩΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ.ΕΤΣΙ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΙΣΟΤΙΜΗΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ ΣΤΑ ΣΩΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΓΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ Ν.3878/2010 ΑΡΘΡΟ 12 ΣΤΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤο

 • 15 Φεβρουαρίου 2013, 14:44 | κατσακουλη χρυσα

  ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΥΠ.ΑΡ.1372Β/2011 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΚΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΙΣΧΥΩΝ ΣΤΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΚΑΙ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ.ΟΙ ΑΘΛΗΤΕΣ ΚΑΙ ΚΥΡΙΩΣ ΟΙ ΟΛΥΜΠΙΟΝΙΚΕΣ ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΝΑ ΠΡΩΑΓΟΥΝ ΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ,ΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑ,ΤΗΝ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ ΕΝΟΣ ΛΑΟΥ,ΝΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣ ΤΗ ΝΕΑ ΓΕΝΕΙΑ ΚΑΙ ΟΧΙ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΚΑΡΙΕΡΑ ΣΤΑ ΣΩΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ.ΕΤΣΙ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΙΣΟΤΙΜΗΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ ΣΤΑ ΣΩΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΓΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ Ν.3878/2010 ΑΡΘΡΟ 12 ΣΤΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ

 • 15 Φεβρουαρίου 2013, 14:32 | πολισακης χρηστοσ

  Στα πλαίσια της διάδοσης του αθλητισμού μέσα από τα Σώματα Ασφαλείας και τις Ένοπλες δυνάμεις και επειδή το Πυροσβεστικό Σώμα είναι σύμφωνα με τον χαρακτήρα και τη φύση του, Σώμα Ασφαλείας , προτείνεται η εφαρμογή της υπ. αριθμ. 1372Β’/2011 απόφασης Υπουργού Προστασίας του Πολίτη και της υπ’ αριθμ.71821 Αρ. φυλ. 408/12/3/2008 υπουργικής απόφασης.
  Επομένως, προτείνεται η ανωτέρω εξουσιοδοτική διάταξη για μη εφαρμογή του Ν. 3878/2010 , άρθρο 12 στο Π.Σ.

 • 15 Φεβρουαρίου 2013, 14:22 | κωνσταντινου ανδρεας

  Το Πυροσβεστικό Σώμα είναι σύμφωνα με τον χαρακτήρα και τη φύση του σώμα ασφαλείας προτείνεται η εφαρμογή της υπαριθμών 1372β/2011 απόφασις του υπουργού Προστασίας του Πολίτη που αφορά της άσκηση των καθηκόντων των αθλητών που υπηρετούν στο Λιμενικό Σώμα και στους αθλητές του Πυροσβεστικού Σώματος όπως προβλέπεται και από τον υποριθμόν 71821 αριθμός φύλλου 408/12-03-2008 υπουργική απόφαση.
  Έτσι στα πλαίσια της ισότιμης μεταχείρησης των αθλητών στα σώματα ασφαλείας προτείνεται εξουσιοδοτική διαταγή για την μη εφαρμογή του Ν3878/2010 άρθρα 12 στο Πυροσβεστικό Σώμα.

 • 15 Φεβρουαρίου 2013, 14:43 | ζιαρτουδης γιωργος

  Το Πυροσβεστικό Σώμα είναι σύμφωνα με τον χαρακτήρα και τη φύση του σώμα ασφαλείας προτείνεται η εφαρμογή της υπαριθμών 1372β/2011 απόφασις του υπουργού Προστασίας του Πολίτη που αφορά της άσκηση των καθηκόντων των αθλητών που υπηρετούν στο Λιμενικό Σώμα και στους αθλητές του Πυροσβεστικού Σώματος όπως προβλέπεται και από τον υποριθμόν 71821 αριθμός φύλλου 408/12-03-2008 υπουργική απόφαση.
  Έτσι στα πλαίσια της ισότιμης μεταχείρησης των αθλητών στα σώματα ασφαλείας προτείνεται εξουσιοδοτική διαταγή για την μη εφαρμογή του Ν3878/2010 άρθρα 12 στο Πυροσβεστικό Σώμα.

 • 15 Φεβρουαρίου 2013, 12:49 | Αλέξανδρος

  1. Η Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού και Επικοινωνίας του Α.Π.Σ. περιλαμβάνει τα ακόλουθα τμήματα:
  α. Τμήμα 1ο Στρατηγικού Σχεδιασμού
  β. Τμήμα 2ο Επενδύσεων και Ευρωπαικών Προγραμμάτων
  γ. Τμήμα 3ο Οργάνωσης.
  Στα τμήματα αυτά δεν προ νοείται η στελέχωση με άτομα με γνώσεις στο(project managment)Διαχείριση Έργων ,στη χρήση M.R.P καθώς και συστημάτων πληροφοριών της Διοίκησης.
  Απαιτούνται πτυχιούχοι Απόφοιτοι Διοίκησις Επιχειρήσεων καθώς και Οικονομολόγοι και Λογιστές με εμπειρία σε προγράμματα Διαχείρισης Προσωπικού και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων αναβάθμισης εγκαταστάσεων και υλικών.

 • 15 Φεβρουαρίου 2013, 12:20 | Ιωάννης Θωμάκος

  Επειδή το Πυροσβεστικό Σώμα είναι σύμφωνα με το χαρακτήρα και τη φύση του «Σώμα Ασφαλείας» προτείνεται η εφαρμογή της υπ’αριθμ 1372Β’/2011 απόφασης του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη που αφορά την άσκηση των καθηκόντων των Αθλητών που υπηρετούν στο Λιμενικό Σώμα και στους αθλητές του Πυροσβεστικού Σώματος όπως προβλέπεται και από την υπ’αριθμ 71821 αρ.φύλλου 408/12-03-2008 υπουργική απόφαση.
  Έτσι στα πλαίσια της ισότιμης μεταχείρισης των αθλητών στα Σώματα Ασφαλείας προτείνεται εξουσιοδοτική διαταγή για τη μη εφαρμογή του Ν3878/2010 άρθρο 12 στο Πυροσβεστικό Σώμα.

 • 15 Φεβρουαρίου 2013, 11:40 | Μιχαλης

  ΕΙΝΑΙ ΤΙΜΗ ΝΟΜΙΖΩ ΝΑ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝ ΣΤΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΕΣ ΚΑΙ ΟΛΥΜΠΙΟΝΙΚΕΣ.
  ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΑΔΑ ΓΡΕΜΙΖΑΝ ΤΑ ΟΧΥΡΑ ΓΙΑ ΝΑ ΠΕΡΑΣΟΥΝ ΟΙ ΟΛΥΜΠΙΟΝΙΚΕΣ.
  Η ΧΩΡΑ ΜΑΣ ΔΕΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΕΙ ΜΟΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΚΡΙΣΗ ΑΞΙΩΝ.
  ΑΣ ΜΗΝ ΙΣΟΠΕΔΩΝΟΥΜΕ ΤΑ ΠΑΝΤΑ,ΟΙ ΟΛΥΜΠΙΟΝΙΚΕΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΕΣ ΜΠΟΡΟΥΝΕ ΝΑ ΒΟΗΘΗΣΟΥΝ ΑΠΟ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟ ΠΟΣΤΟ.

 • 15 Φεβρουαρίου 2013, 08:59 | ΧΡΗΣΤΟΣ

  Άρθρο 40: Διάρθρωση – Αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού και Επικοινωνίας (Διεύθυνση ΙΙΙ)
  …………………….
  ΤΜΗΜΑ 3ο ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
  ζ. Η ρύθμιση θεμάτων που έχουν σχέση με το σύστημα εκτέλεσης υπηρεσίας, το χρόνο εργασίας και αξιολόγησης, μέτρησης και ελέγχου απόδοσης των Υπηρεσιών και του προσωπικού του Σώματος καθώς και τα καθήκοντα αυτού.
  η. Η συνεργασία με τη Νομική Υπηρεσία που υπάγεται στον Προϊστάμενο Επιτελείου του Αρχηγείου.
  Έρχεται σε αντίθεση με το άρθρο 19 παρ. 5γ στο οποίο προβλέπεται ΥΑ
  Αντί της Νομικής Υπηρεσίας να ιδρυθεί Τμήμα Νομικής Υποστήριξης και Νομοθετικής Πρωτοβουλίας το οποίο να υπαχθεί στη Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού και Επικοινωνίας του ΑΠΣ κατά αντιστοιχία του ίδιου τμήματος που συγκροτεί τη Διεύθυνση Υποστήριξης του Υπουργείου (άρθρο 3).
  Σημ: Είναι πρωτοφανές μια Νομική Υπηρεσία να είναι στο ίδιο επίπεδο με τις Διευθύνσεις ενός Διοικητικού Συστήματος.
  ΤΜΗΜΑ 5ο ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ
  κγ. Η εισήγηση για τη χορήγηση των ειδικών αδειών στους αθλητές του Σώματος για τη συμμετοχή τους σε αθλητικές εκδηλώσεις της ημεδαπής και αλλοδαπής, καθώς και η μέριμνα για τον τρόπο εφαρμογής του άρθρου 12 του ν. 3878/2010 (Α΄ 161).
  Επειδή το ΠΣ είναι Σώμα ασφάλειας προτείνεται εξουσιοδοτική διάταξη για ρύθμιση της εργασίας των αθλητών σύμφωνα με τα ισχύοντα στο ΛΣ (ΥΑ 1141.1/2011 Β 1372)

 • 15 Φεβρουαρίου 2013, 00:26 | Θοδωρής

  Το Πυροσβεστικό σώμα όπως και το Λιμενικό με την Ελληνική Αστυνομία, έχεις στο δυναμικό του καταξιωμένους Αθλητές είτε Ολυμπιονικες (οι οποίοι τιμιτικά τους προτάθηκε να γίνουν στελέχη του)έιτε αθλητές που έχουν μια λαμπρή διαδρομή σε Ολυμπιακά Αθλήματα με διακρίσεις με τους συλόγους τους καιτην Εθνική ομάδα!
  Είναι μέχρι στιγμής αδυναμία του συστήματος και των ηγεσιών των σωμάτων ασφαλείας η μη αξιοποιησής τους σε θέματα και δραστηριότητες σχετικά τον αθλητισμό και την διαδοσή του, στη νεολαία μας που μαστίζεται από πάρα πολλά συγχρονα προβλήματα!
  Το να ισοπεδώσουμε αξίες, διακρίσεις, και προσωπικότητες, είναι πολύ εύκολο να γίνει!
  Ας χρησιμοποιηθεί όμως κάποια στιγμή αυτή η μερίδα του εν δυνάμει προσωπικού των Σωμάτων Ασφαλείας, σωστά και επικοδομητικά!
  θα πρέπει λοιπόν να εφαρμοστεί η υπ΄αριθμ. 1372Β΄/2011 απόφαση του υπουργού Προστασίας του Πολίτη που αφορά την άσκηση των καθηκόντων των αθλητών που υπηρετούν στο Λιμενικό Σώμα και στους αθλητές του Πυροσβεστικού Σώματος όπως προβλέπεται και από την υπ΄αριθμ. 71821 αριθμός φύλλου 408/12-03-2008 υπουργική απόφαση.

 • 15 Φεβρουαρίου 2013, 00:02 | Αντώνιος Χατζηνικολάου

  για άρθρο 40 παράγραφος κγ σχετίκα με τις υποχρεώσεις άθλητών στην Π.Υ.
  Το Πυροσβεστικό Σώμα είναι σύμφωνα με τον χαρακτήρα και τη φύση του σώμα ασφαλείας προτείνεται η εφαρμογή της υπαριθμών 1372β/2011 απόφασις του υπουργού Προστασίας του Πολίτη που αφορά της άσκηση των καθηκόντων των αθλητών που υπηρετούν στο Λιμενικό Σώμα και στους αθλητές του Πυροσβεστικού Σώματος όπως προβλέπεται και από τον υποριθμόν 71821 αριθμός φύλλου 408/12-03-2008 υπουργική απόφαση.
  Έτσι στα πλαίσια της ισότιμης μεταχείρησης των αθλητών στα σώματα ασφαλείας προτείνεται εξουσιοδοτική διαταγή για την μη εφαρμογή του Ν3878/2010 άρθρα 12 στο Πυροσβεστικό Σώμα.

 • 14 Φεβρουαρίου 2013, 23:10 | Θανάσης

  Το πυροσβεστικό σώμα φιλοξενεί στις τάξεις του πρωταθλητές ολυμπιακού επιπέδου όσο και αθλητές που έχουν πάρει ευρωπαϊκά πρωταθλήματα με τις ομάδες που αγωνίζονται,οι οποίοι μπορούν να συνεισφέρουν τα μέγιστα στην προώθηση του στρατιωτικού αθλητισμού.θα πρέπει να προβάλουμε τους αθλητές μας ενεργούς και παλαιούς,για να προωθήσουν τον αθλητισμό καθώς και το κοινωνικο έργο του πυροσβεστικού σώματος.Για τους παραπάνω λόγους θα πρέπει να εφαρμοστεί η υπ´ αριθμ 1372Β’/2011 απόφαση του υπουργού προστασίας του πολίτη που αφορά την άσκηση των καθηκόντων των αθλητών που υπηρετούν στο λιμενικό σωμα και στους αθλητές του πυροσβεστικού σώματος όπως προβλέπεται και από την υπ’ αριθμ 71821 αριθμός φύλλου 408/12-03-2008 υπουργική απόφαση.

 • 14 Φεβρουαρίου 2013, 23:28 | ιωαννα

  ΘΑ ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΣΧΟΛΙΑΣΩ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ ΣΤΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ.ΟΠΩΣ ΓΝΩΡΙΖΕΤΑΙ ΟΙ ΑΘΛΗΤΕΣ-ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΕΣ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΜΑΧΙΜΗ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΥΣ ΜΗΝΕΣ.ΕΙΝΑΙ ΣΤΗΝ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΜΑΛΙΣΤΑ ΟΤΑΝ ΑΥΤΗ ΤΟΥΣ ΕΧΕΙ ΑΝΑΓΚΗ.ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΤΙΘΕΤΑΙ ΛΟΙΠΟΝ ΤΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ.Η ΑΠΟΨΗ ΜΟΥ ΕΙΝΑΙ ΟΤΙ Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥΣ ΕΙΝΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΗ ΚΑΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΟΥΣ ΔΟΘΕΙ Η ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΟΥΝ ΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ ΓΙΑΤΙ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΤΥΠΑ ΓΙΑ ΤΑ ΜΙΚΡΑ ΠΑΙΔΙΑ, ΓΙΑΤΙ ΠΡΟΒΑΛΟΥΝ ΤΗΝ ΧΩΡΑ ΔΙΕΘΝΩΣ,ΓΙΑΤΙ ΤΙΠΟΤΑ ΔΕΝ ΤΟΥΣ ΧΑΡΙΣΤΗΚΕ ΚΑΙ ΟΤΙ ΚΑΤΑΦΕΡΑΝ ΕΓΙΝΕ ΜΕ ΕΠΙΠΟΝΗ ΚΑΙ ΣΚΛΗΡΗ ΔΟΥΛΕΙΑ.ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΟΙ ΑΘΛΗΤΕΣ ΑΥΤΟΙ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΝΤΑΙ ΚΑΙ ΑΠΟΔΙΔΟΥΝ ΧΡΗΜΑΤΑ ΣΤΟ ΚΡΑΤΟΣ!

 • 14 Φεβρουαρίου 2013, 23:37 | ΦΩΤΗΣ

  κγ. Η εισήγηση για τη χορήγηση των ειδικών αδειών στους αθλητές του Σώματος για τη συμμετοχή τους σε αθλητικές εκδηλώσεις της ημεδαπής και αλλοδαπής, καθώς και η μέριμνα για τον τρόπο εφαρμογής του άρθρου 12 του ν. 3878/2010 (Α΄ 161).

 • 14 Φεβρουαρίου 2013, 22:37 | Αλέξανδρος Πετρουλας

  Καλησπέρα σας, θεωρώ ότι η διαβούλευση μπορεί να λειτουργήσει πολύ εποικοδομητκά και σε κάθε περίπτωση επ’ωφελεία του Πυροσβεστικού Οργανισμού.Θα ήθελα να σταθώ στο κομμάτι που άπτεται της ύπαρξης,μέσα στο Π.Σ.,των αθλητών αλλά και την εν γένει λειτουργία του τμήματος Αθλητισμού που φιλοξενεί στις τάξεις του τόσο πρωταθλητές Ολυμπιακού επιπέδου όσο και αθλητές που μπορούν να συνεισφέρουν τα μέγιστα στην προώθηση του Στρατιωτικού Αθλητισμού όπως είχα την τιμή να συμμετάσχω στο πρωτάθλημα cism και να πάρουμε την 2 θέση στο ομαδικό άθλημα του μπάσκετ κάτι που στης μέρες μας ήταν μεγάλη επιτυχία για Π.Σ και γενικά το άθλημα και πιστεύω οτι υπάρχουν πολλοί και σημαντική αθλητές στο σώμα και με μεγαλεσ επιτυχιεσ για να υπαρξει συνέχεια της λαμπρής ιστορίας που έχουμε σαν χώρα σε όλα τα αθλήματα και Επειδή το Πυροσβεστικό Σώμα είναι, σύμφωνα με τον χαρακτήρα και τη φύση του, Σώμα Ασφαλείας , προτείνεται η εφαρμογή της υπ. αριθμ. 1372Β’/2011 απόφασης Υπουργού Προστασίας του Πολίτη κι αντίστοιχη εφαρμογή των ισχυόντων στο Λιμενικό Σώμα και στο Πυροσβεστικό Σώμα.
  Επομένως, προτείνεται η ανωτέρω εξουσιοδοτική διάταξη για μη εφαρμογή του Ν. 3878/2010 , άρθρο 12 στο Π.Σ.

 • 14 Φεβρουαρίου 2013, 22:50 | Δημήτρης Κραβαρίτης

  Στο Πυροσβεστικό Σώμα υπάρχουν αθλητές με διάφορες σημαντικές διακρίσεις (Ολυμπιονίκες -Πρωταθλητές Ευρώπης )σε πολλά αθλήματα και με ενεργή και πολύτιμη δράση στον αθλητισμό και στην αθλητική παιδεία αυτής της χώρας που τόσο μας λείπει !!!
  Επειδή το Πυροσβεστικό Σώμα είναι, σύμφωνα με τον χαρακτήρα και τη φύση του, Σώμα Ασφαλείας , προτείνεται η εφαρμογή της υπ. αριθμ. 1372Β’/2011 απόφασης Υπουργού Προστασίας του Πολίτη κι αντίστοιχη εφαρμογή των ισχυόντων στο Λιμενικό Σώμα και στο Πυροσβεστικό Σώμα.
  Επομένως, προτείνεται η ανωτέρω εξουσιοδοτική διάταξη για μη εφαρμογή του Ν. 3878/2010 , άρθρο 12 στο Π.Σ.

 • 14 Φεβρουαρίου 2013, 20:50 | ΦΙΛΙΠΠΟΣ

  ζ..
  η.
  Έρχεται σε αντίθεση με το άρθρο 19 παρ. 5γ στο οποίο προβλέπεται ΥΑ
  Αντί της Νομικής Υπηρεσίας να ιδρυθεί Τμήμα Νομικής Υποστήριξης και Νομοθετικής Πρωτοβουλίας το οποίο να υπαχθεί στη Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού και Επικοινωνίας του ΑΠΣ κατά αντιστοιχία του ίδιου τμήματος που συγκροτεί τη Διεύθυνση Υποστήριξης του Υπουργείου (άρθρο 3).
  Σημ: Είναι πρωτοφανές μια Νομική Υπηρεσία να είναι στο ίδιο επίπεδο με τις Διευθύνσεις ενός Διοικητικού Συστήματος.
  ΤΜΗΜΑ 5ο ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ
  κγ.Επειδή το ΠΣ είναι Σώμα ασφάλειας προτείνεται εξουσιοδοτική διάταξη για ρύθμιση της εργασίας των αθλητών σύμφωνα με τα ισχύοντα στο ΛΣ (ΥΑ 1141.1/2011 Β 1372)

 • 14 Φεβρουαρίου 2013, 19:31 | αλευρα στελλα

  ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΥΠ.ΑΡ.1372Β/2011 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΚΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΙΣΧΥΩΝ ΣΤΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΚΑΙ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ.ΟΙ ΑΘΛΗΤΕΣ ΚΑΙ ΚΥΡΙΩΣ ΟΙ ΟΛΥΜΠΙΟΝΙΚΕΣ ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΝΑ ΠΡΩΑΓΟΥΝ ΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ,ΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑ,ΤΗΝ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ ΕΝΟΣ ΛΑΟΥ,ΝΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣ ΤΗ ΝΕΑ ΓΕΝΕΙΑ ΚΑΙ ΟΧΙ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΚΑΡΙΕΡΑ ΣΤΑ ΣΩΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΟΛΥ

 • 14 Φεβρουαρίου 2013, 19:25 | αλευρα στελλα

  Στα πλαίσια της διάδοσης του αθλητισμού μέσα από τα Σώματα Ασφαλείας και τις Ένοπλες δυνάμεις και επειδή το Πυροσβεστικό Σώμα είναι σύμφωνα με τον χαρακτήρα και τη φύση του, Σώμα Ασφαλείας , προτείνεται η εφαρμογή της υπ. αριθμ. 1372Β’/2011 απόφασης Υπουργού Προστασίας του Πολίτη και της υπ’ αριθμ.71821 Αρ. φυλ. 408/12/3/2008 υπουργικής απόφασης.
  Επομένως, προτείνεται η ανωτέρω εξουσιοδοτική διάταγη για μη εφαρμογή του Ν. 3878/2010 , άρθρο 12 στο Π.Σ.

 • 14 Φεβρουαρίου 2013, 19:01 | τσακπινης γιωργος

  Στα πλαίσια της διάδοσης του αθλητισμού μέσα από τα Σώματα Ασφαλείας και τις Ένοπλες δυνάμεις και επειδή το Πυροσβεστικό Σώμα είναι σύμφωνα με τον χαρακτήρα και τη φύση του, Σώμα Ασφαλείας , προτείνεται η εφαρμογή της υπ. αριθμ. 1372Β’/2011 απόφασης Υπουργού Προστασίας του Πολίτη και της υπ’ αριθμ.71821 Αρ. φυλ. 408/12/3/2008 υπουργικής απόφασης.
  Επομένως, προτείνεται η ανωτέρω εξουσιοδοτική διάταγη για μη εφαρμογή του Ν. 3878/2010 , άρθρο 12 στο Π.Σ.

 • 14 Φεβρουαρίου 2013, 18:28 | Ιωάννα Θεοδωροπούλου

  Αυτά τά παιδιά πού τίμησαν τήν πατρίδα σέ αγώνες τού Ωραίου και τού Αληθινού και δόξασαν τό όνομά της ανά τήν Υφήλιο, πρέπει νά τύχουν Ανωτάτων τιμών και δόξας, όπως και οι πρόγονοί μας γκρέμιζαν τείχη γιά τήν υποδοχή τους……..
  Είναι τό λιγότερο πού πρέπει νά κάνει η Πατρίδα γι,αυτούς η ένταξή τους στά Σώματα
  Ασφαλείας καιστίς Ένοπλες Δυνάμεις ώς ΤΙΜΉς ΕΝΕΚΕΝ παράσημο ζωής ….Αυτά τά παιδιά από τίς αγκαλιές τών μανάδων ακόμη σέ κολυμβητήρια,στίβους , γυμναστήρια ανύψωναν τήν σημαία μας σέ δυσθεώρητα ύψη…..Η παρουσία τους στόν Δημόσιο Βίο μόνον ως αριστείον ανδρείας πρέπει νά εκλαμβάνεται…..Θά πρέπει νά αντιμετωπίζονται κατ,εξαίρεσιν και νά βοηθούνται στίς προσπάθειές τους γιατί είναι και γίνονται πρότυπα γιά τίς επόμενες γενιές……..Ο μισθός τους είναι η αξιοπρεπής διαβίωσή τους,διότι ο ερασιτεχνικός αθλητισμός στήν χώρα μας δέν είχε, ούτε έχει ένσημα και ασφάλιση…

  Στίς δύσκολες στιγμές πού περνά η χώρα μας άς μήν είναι οι αθλητές αυτοί πού θά μπούν στό στόχαστρο τών «διαφορών» από Σώμα σέ Σώμα και έτσι αντί νά προσφέρουν δημιουργικά από τό πόστο τους νά είναι ένα «αδιάφορο» κομμάτι χωρίς παλμό και ζωντάνια….

 • 14 Φεβρουαρίου 2013, 17:31 | Αντώνης

  Προτείνουμε την εφαρμογή στο ΠΣ όσων ισχύουν και στο λιμενικό,χωρίς διακρίσεις στα σώματα ασφαλείας,ίδιο καθεστώς και αξιοποίηση των αθλητών για εκπαιδευτικούς σκοπούς(σεμνάρια σε σχολεία,κοινωνικές εκδηλώσεις)αλλα και για δημόσιες σχέσεις!Υπάρχουν πολλοί τομείς να χρησημοποιηθούν αλλά μήν τους καταστρέφεται!

 • 14 Φεβρουαρίου 2013, 14:48 | Αργυρης Θεοδωροπουλος

  ΤΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΕΧΕΙ ΣΤΙΣ ΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΣ ΑΘΛΗΤΕΣ ΟΛΥΜΠΙΟΝΙΚΕΣ,ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΕΣ,ΑΘΛΗΤΕΣ ΠΡΩΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ,ΠΕΤΥΧΗΜΕΝΟΥΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΜΕΝΟΥΣ ΩΣΤΕ ΝΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ ΤΙΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΙΔΕΕΣ ΤΟΥΣ ΑΠ ΤΟ ΔΙΚΟ ΤΟΥΣ ΠΟΣΤΟ ΚΑΙ ΝΑ ΦΑΝΟΥΝ ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΑΓΟΥΝ ΤΑ ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΙΔΕΩΔΗ ΚΑΙ ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΝΑ ΚΑΤΕΞΟΧΗΝ ΣΩΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ.
  EΙΝΑΙ ΤΙΜΗ ΜΑΣ ΠΟΥ ΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕ ΣΤΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΚΑΙ ΤΙΜΗ ΤΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΕΙΜΑΣΤΕ ΟΛΟΙ ΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΚΑΙ ΑΝΗΚΟΥΜΕ ΣΤΙΣ ΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ.Η ΣΩΣΤΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΑΣ ΣΕ ΤΟΜΕΙΣ ΠΟΥ ΕΙΜΑΣΤΕ ΙΚΑΝΟΙ ΚΑΙ ΑΚΡΩΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΙΜΟΙ ΠΟΥ ΠΟΛΛΕΣ ΦΟΡΕΣ ΕΧΟΥΜΕ ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΑΣ.Η ΜΗ ΙΣΟΤΙΜΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΑΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΑ ΑΛΛΑ ΣΩΜΑΤΑ ΜΑΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΕΙ ΠΑΡΕΞΗΓΗΣΙΜΟΥΣ ΚΑΤΙ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΡΜΟΖΕΙ ΣΤΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΜΑΣ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ.
  ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΙΣΟΤΙΜΗΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ ΣΤΑ ΣΩΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΓΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ Ν.3878/2010 ΑΡΘΡΟ 12 ΣΤΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ.
  ΕΠΕΙΔΗ ΤΟ Π.Σ. ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ «ΣΩΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ», ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΥΠ’ΑΡΙΘΜ.1372Β/2011 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ, ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΤΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ ΠΟΥ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝ ΣΤΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΩΜΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ, ΟΠΩΣ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠ’ΑΡΙΘΜ.71821 ΑΡ.ΦΥΛΛΟΥ 408/12/3/2008 ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ.
  ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΝΑ ΚΑΤΑΛΑΒΟΥΝ ΟΛΟΙ, ΟΤΙ ΟΙ ΑΘΛΗΤΕΣ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ ΤΑ ΜΕΓΙΣΤΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΟΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ Π.Σ..

 • 14 Φεβρουαρίου 2013, 13:50 | Sofia

  Στα πλαίσια της διάδοσης του αθλητισμού μέσα από τα Σώματα Ασφαλείας και τις Ένοπλες δυνάμεις και επειδή το Πυροσβεστικό Σώμα είναι σύμφωνα με τον χαρακτήρα και τη φύση του, Σώμα Ασφαλείας , προτείνεται η εφαρμογή της υπ. αριθμ. 1372Β’/2011 απόφασης Υπουργού Προστασίας του Πολίτη και της υπ’ αριθμ.71821 Αρ. φυλ. 408/12/3/2008 υπουργικής απόφασης.
  Επομένως, προτείνεται η ανωτέρω εξουσιοδοτική διάταξη για μη εφαρμογή του Ν. 3878/2010 , άρθρο 12 στο Π.Σ.

 • 14 Φεβρουαρίου 2013, 13:37 | Φωτεινή Βαβάτση

  Το Πυροσβεστικό Σώμα φιλοξενεί στις τάξεις του τόσο πρωταθλητές Ολυμπιακού επιπέδου όσο και αθλητές που μπορούν να συνεισφέρουν τα μέγιστα στην προώθηση του Στρατιωτικού Αθλητισμού.
  Θα πρέπει να προβάλλουμε τους Ολυμπιονίκες μας, ενεργούς και παλαιούς, να προωθούν τον αθλητισμό καθώς και το κοινωνικό έργο του Πυροσβεστικού Σώματος.
  Οπως όλοι γνωρίζουμε το Π.Σ. είναι ενεργό μέλος του Α.Σ.Α.Ε.Δ. και συμμετέχει σε όλες τις αθλητικές διοργανώσεις των Ε.Δ και Σ.Α. Για το σκοπό αυτό υπήρχαν πίνακες Αθλητών Π.Σ. οι οποίοι καταρτίζονταν κάθε χρόνο με κριτήριο την διάκριση σε ατομικό ή ομαδικό επίπεδο. Με τον Ν. 3878/2010 και πιο συγκεκριμένα με το άρθρο 12 επήλθε κατάργηση όλων των Αθλητικών Πινάκων.
  Ως Σώμα Ασφαλείας είμαστε υποχρεωμένοι να προάγουμε τον αθλητισμό στις Ένοπλες Δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας, συμμετέχοντας στα πανελλήνια πρωταθλήματα, στα παγκόσμια πρωταθλήματα CISM διατηρώντας μάλιστα έτσι την μακρόχρονη παράδοση που έχει το Πυροσβεστικό Σώμα στις διακρίσεις.
  Για τους παραπάνω λόγους θα πρέπει να εφαρμοστεί η υπ΄αριθμ. 1372Β΄/2011 απόφαση του υπουργού Προστασίας του Πολίτη που αφορά την άσκηση των καθηκόντων των αθλητών που υπηρετούν στο Λιμενικό Σώμα και στους αθλητές του Πυροσβεστικού Σώματος όπως προβλέπεται και από την υπ΄αριθμ. 71821 αριθμός φύλλου 408/12-03-2008 υπουργική απόφαση.
  Ας κρατήσουμε τον Ελληνικό Αθλητισμό ζωντανό.