Άρθρο 05: Διεύθυνση Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών

1. Η Διεύθυνση Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών διαρθρώνεται στα εξής Τμήματα:
α. Τμήμα Τακτικού Προϋπολογισμού και Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων.
β. Τμήμα Δημοσιονομικών και λοιπών Αναφορών των Εποπτευόμενων Σωμάτων και Φορέων.
γ. Τμήμα Προσωπικού και Διοικητικής Μέριμνας.
2. Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Τακτικού Προϋπολογισμού και Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων είναι ιδίως οι ακόλουθες:
α. Η μέριμνα για την κατάρτιση, αναμόρφωση και εκτέλεση του τακτικού προϋπολογισμού του Υπουργείου.
β. Η μέριμνα για την κατάρτιση, αναμόρφωση και εκτέλεση του προϋπολογισμού δημοσίων επενδύσεων των υπηρεσιών του Υπουργείου.
γ. Η παρακολούθηση των προϋπολογισμών των εποπτευόμενων από το Υπουργείο Σωμάτων και φορέων.
δ. Η τήρηση του Μητρώου Δεσμεύσεων και των λοιπών διαχειριστικών βιβλίων για κάθε διαχειριστική πράξη των υπηρεσιών του Υπουργείου.
ε. Η παρακολούθηση τήρησης του Μητρώου Δεσμεύσεων από τα εποπτευόμενα Σώματα και φορείς του Υπουργείου και η παροχή οδηγιών για την ορθή τήρησή του.
στ. Η παρακολούθηση της ανάληψης δεσμεύσεων, των σχετικών παραστατικών και των πληρωμών, καθώς και η παρακολούθηση των σχετικών δημοσιονομικών στοιχείων των υπηρεσιών του Υπουργείου.
ζ. Η παρακολούθηση της οικονομικής διαχείρισης των εποπτευόμενων από το Υπουργείο Σωμάτων και φορέων.
η. Η διαχείριση των χρηματοροών του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων των υπηρεσιών του Υπουργείου.
θ. Η παρακολούθηση της πορείας των δαπανών και της εκτέλεσης των έργων που εντάσσονται στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων των εποπτευόμενων από το Υπουργείο Σωμάτων και φορέων.
ι. Η μέριμνα για την έκδοση των εντολών κύριου διατάκτη και η μεταβίβαση πιστώσεων στους δευτερεύοντες διατάκτες των υπηρεσιών του Υπουργείου.
ια. Η μέριμνα για το διορισμό των δημοσίων υπολόγων των υπηρεσιών του Υπουργείου.
ιβ. Η κατανομή, ανακατανομή και ο έλεγχος κίνησης της πάγιας προκαταβολής των υπηρεσιών του Υπουργείου.
ιγ. Η έγκριση πραγματοποίησης των δαπανών των Υπηρεσιών του Υπουργείου που προβλέπονται από τις διατάξεις των παρ. 1, 2 και 3 εδάφ. γ΄ του άρθρου 2 του ν. 2800/2000 (Α’ 41) και η διενέργεια των επιπλέον διαδικασιών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις αναφορικά με όσες δαπάνες καθορίζεται να πληρώνονται χωρίς τη χρήση της πάγιας προκαταβολής.
ιδ. Η μέριμνα για τη σύνταξη των εκθέσεων κάλυψης δαπανών των υπηρεσιών του Υπουργείου που προκαλούνται από την έκδοση νόμων και κανονιστικών πράξεων.
ιε. Η προετοιμασία νομοθετικών ρυθμίσεων και διοικητικών πράξεων για θέματα της αρμοδιότητάς του.
ιστ. Η φροντίδα για την προστασία των έννομων συμφερόντων του ελληνικού δημοσίου, λόγω ατυχημάτων στα οποία εμπλέκονται οχήματα των υπηρεσιών του Υπουργείου που προβλέπονται από τις διατάξεις των παρ. 1, 2 και 3 εδάφ. γ΄ του άρθρου 2 του ν. 2800/2000.
ιζ. Η μέριμνα για την εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων, πρακτικών συμβιβασμού και την έκδοση καταλογιστικών αποφάσεων για οφειλές των υπηρεσιών του Υπουργείου.
ιη. Η μέριμνα για τον ορισμό εκκαθαριστή των αποδοχών του προσωπικού του Υπουργείου, καθώς και των δαπανών ενοικίων μισθωμένων ακινήτων υπηρεσιών του Υπουργείου.
ιθ. Ο προέλεγχος της πληρότητας, κανονικότητας και νομιμότητας των δαπανών των υπηρεσιών του Υπουργείου που πληρώνονται από την Πάγια Προκαταβολή ή με Τακτικά Χρηματικά Εντάλματα που εκδίδονται από την Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου του Υπουργείου σε βάρος του εκτελούμενου Προϋπολογισμού Εξόδων του Υπουργείου.
κ. Ο προέλεγχος των δαπανών που αφορούν τις πάσης φύσεως αποδοχές, τα οδοιπορικά έξοδα και τις λοιπές αποζημιώσεις και αμοιβές του προσωπικού, τις δαπάνες μετακίνησης στο εξωτερικό του Υπουργού, του Υφυπουργού και του Γενικού Γραμματέα Δημόσιας Τάξης, του Υπουργείου.
κα. Ο χειρισμός των θεμάτων που αφορούν τις αποδοχές, αποζημιώσεις και κάθε είδους αμοιβές του προσωπικού του Υπουργείου.
κβ. Η μέριμνα για την κατάρτιση και την έγκριση του προγράμματος προμηθειών του Υπουργείου και η παρακολούθηση της εκτέλεσής του.
κγ. Η μέριμνα για τη διενέργεια προμηθειών και την παροχή υπηρεσιών που καλύπτονται από τις πιστώσεις των απορρήτων δαπανών του Υπουργείου.
κδ. Ο έλεγχος των βιβλίων διαχειρίσεων υλικού των υπηρεσιών του Υπουργείου.
3. Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Δημοσιονομικών και λοιπών Αναφορών των Εποπτευόμενων Σωμάτων και Φορέων είναι ιδίως οι ακόλουθες:
α. Η σύνταξη οικονομικών καταστάσεων και αναφορών σχετικά με τις υπηρεσίες του Υπουργείου και τα εποπτευόμενα Σώματα και φορείς.
β. Η διαβίβαση των ανωτέρω οικονομικών καταστάσεων προς τη Βουλή των Ελλήνων, το Υπουργείο Οικονομικών και την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ).
γ. Η επεξεργασία, η ανάλυση και ο έλεγχος της εγκυρότητας των οικονομικών στοιχείων που υποβάλλονται από τα εποπτευόμενα Σώματα και φορείς του Υπουργείου.
4. Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Προσωπικού και Διοικητικής Μέριμνας είναι ιδίως οι ακόλουθες:
α. Η μέριμνα για τη στελέχωση των Τμημάτων και των Γραφείων του Υπουργείου με το απαραίτητο για τη λειτουργία τους προσωπικό, η παρακολούθηση της υπηρεσιακής κατάστασης και των μεταβολών του προσωπικού αυτού και γενικά ο χειρισμός όλων των υποθέσεων που το αφορούν.
β. Ο χειρισμός θεμάτων διοικητικής φύσεως που ανάγονται στην αρμοδιότητα της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου και αφορούν το προσωπικό των Σωμάτων και Υπηρεσιών του Υπουργείου, σε συνεργασία με τα οικεία Αρχηγεία και Υπηρεσίες.
γ. Ο χειρισμός θεμάτων γενικού ενδιαφέροντος του προσωπικού των Σωμάτων και Υπηρεσιών του Υπουργείου, η παρακολούθηση της διοικητικής νομοθεσίας και η διατύπωση εισηγήσεων για τη βελτίωση της, σε συνεργασία με τα Αρχηγεία των Σωμάτων και τις Υπηρεσίες και η προετοιμασία της έκδοσης σχετικών οδηγιών.
δ. Η επεξεργασία προτάσεων και εισηγήσεων των υπηρεσιών του Υπουργείου για οικονομικά, συνταξιοδοτικά και ασφαλιστικά θέματα του προσωπικού του και η μέριμνα για την προώθηση τους.
ε. Η μέριμνα για την παραλαβή, διακίνηση και διεκπεραίωση της αλληλογραφίας του Υπουργείου, τη διάθεση του προσωπικού στις τακτικές και έκτακτες υπηρεσίες, την ευταξία και καθαριότητα των χώρων, τον εξοπλισμό των Διευθύνσεων, Τμημάτων και των Γραφείων του Υπουργείου με τα αναγκαία μέσα και υλικά και την καλή συντήρηση και λειτουργία τους.
στ. Η μέριμνα για την παράδοση στους οικείους Υπασπιστές της αλληλογραφίας που προορίζεται για τον Υπουργό, τον Υφυπουργό και τους Γενικούς Γραμματείς και η παράδοση στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών και Επιτελικού Σχεδιασμού της αλληλογραφίας που προορίζεται γι` αυτόν, με την ένδειξη «προσωπική».
ζ. Η μέριμνα για τη στέγαση των Υπηρεσιών του Υπουργείου και ο χειρισμός των δαπανών του τακτικού προϋπολογισμού για την αγορά, μίσθωση, επισκευή και συντήρηση κτιρίων των υπηρεσιών του Υπουργείου.
η. Η μέριμνα για την επισκευή, συντήρηση και κίνηση των οχημάτων του Υπουργείου και η έγκριση των σχετικών πιστώσεων για το σκοπό αυτό.
θ. Ο προσδιορισμός των αναγκών του προσωπικού του Υπουργείου σε ατομικά εφόδια και είδη εξάρτυσης και η κατανομή αυτών.
ι. Η λογιστική παρακολούθηση των πάσης φύσεως υλικών και μέσων των υπηρεσιών του Υπουργείου.
ια. Ο χειρισμός των θεμάτων καταλογισμού της αξίας των δημοσίων υλικών του Υπουργείου σε βάρος των υπαιτίων, για απώλεια, βλάβη ή φθορά τους.
ιβ. Η έγκριση της βιβλιοδεσίας, εκτύπωσης και χορήγησης εντύπων των υπηρεσιών του Υπουργείου από το τυπογραφείο της Ελληνικής Αστυνομίας.
ιγ. Ο χειρισμός των θεμάτων που αφορούν συνταξιοδοτικές υποθέσεις του ως άνω προσωπικού.
ιδ. Η παρακολούθηση της ασφαλιστικής νομοθεσίας και της λειτουργίας των ασφαλιστικών φορέων του ανωτέρω προσωπικού.
ιε. Η μέριμνα για τη χορήγηση στο πολιτικό προσωπικό του Υπουργείου των προβλεπόμενων για αυτό εφοδίων.
ιστ. Η προετοιμασία νομοθετικών ρυθμίσεων και διοικητικών πράξεων για θέματα της αρμοδιότητάς του.
5. Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης μπορεί να αναθέτει ειδικότερα καθήκοντα σε υπαλλήλους της Διεύθυνσης, ανεξαρτήτως της αρμοδιότητας των Τμημάτων, εφόσον απαιτούνται εξειδικευμένες γνώσεις για τη διεκπεραίωση των αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης.
6. Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης, παράλληλα με τις αρμοδιότητες των Προϊσταμένων των Διευθύνσεων, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 8 του παρόντος, έχει και τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
α. Μεριμνά για την παροχή έγκαιρων και αξιόπιστων πληροφοριών σχετικά με τον προϋπολογισμό του οικείου φορέα προς: i) τον επικεφαλής του, ii) τον επικεφαλής του φορέα από τον οποίο ενδεχομένως χρηματοδοτείται, iii) τον Υπουργό Οικονομικών, iv) τη Βουλή και v) την κοινή γνώμη μέσω του τύπου ή του διαδικτύου.
β. Μεριμνά για την πιστή τήρηση των ανωτάτων ορίων του προϋπολογισμού του φορέα του και της ανάληψης δεσμεύσεων από τον φορέα αυτό και τους εποπτευόμενους φορείς του, για τη διενέργεια δαπανών μόνον εφόσον υπάρχει αντίστοιχη πίστωση στον οικείο προϋπολογισμό.
γ. Μεριμνά για τη διαχείριση και αξιοποίηση των πόρων του φορέα του και των εποπτευόμενων από αυτόν φορέων, σύμφωνα με τις αρχές του ν. 2362/1995 (A’ 247), όπως ισχύει.
δ. Μεριμνά για την τήρηση των υποχρεωτικών οδηγών, οδηγιών και εγκυκλίων που εκδίδει το Υπουργείο Οικονομικών και το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους.
ε. Μεριμνά για τη διαβίβαση στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους των δημοσιονομικών στοιχείων του φορέα του, σύμφωνα με τις κατ’ εξουσιοδότηση του ν. 2362/1995 κανονιστικές πράξεις.

 • 16 Φεβρουαρίου 2013, 12:36 | ΠΑΝΟΣ

  ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΑΤΗ ΕΠΙΤΥΧΗ ΔΙΑΣΩΣΗ ΓΕΡΜΑΝΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ 6η ΕΜΑΚ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΥ ΣΥΝΕΔΡΑΜΑΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΥΤΗ ΘΑ ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΕΠΙΣΗΜΑΝΩ ΟΤΙ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΣΩΣΗΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΕΙ ΤΟΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ.ΣΕ ΑΝΑΛΟΓΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΕ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΣΕ ΧΩΡΕΣ ΕΚΤΟΣ ΑΥΤΗΣ,ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΕΤΟΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΕΚΔΙΚΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ Η ΤΟΥΣ ΙΔΙΟΥΣ ΤΟΥΣ ΔΙΑΣΩΘΕΝΤΕΣ.ΔΕ ΓΝΩΡΙΖΩ ΑΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΕΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΜΕ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Η ΧΩΡΕΣ ΕΚΤΟΣ ΑΥΤΗΣ ΑΛΛΑ ΘΑ ΗΤΑΝ ΚΑΛΟ ΟΙ ΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΝΑ ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΥΝ ΑΡΜΟΔΙΩΣ ΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΠΟΛΙΤΕΣ ΔΙΑΣΩΖΩΝΤΑΙ ΟΤΙ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΣΩΣΗΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΕΙ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ.ΙΣΩΣ ΚΑΤΙ ΤΕΤΟΙΟ ΝΑ ΗΤΑΝ ΚΑΙ ΚΑΛΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΣΤΗΝ ΧΩΡΑ ΜΑΣ.ΘΑ ΗΘΕΛΑ ΕΠΙΣΗΣ ΝΑ ΕΠΙΣΗΜΑΝΩ ΟΤΙ ΠΑΡΟΛΟ ΠΟΥ ΕΙΜΑΙ ΠΟΛΙΤΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΔΕ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΤΑΞΙΔΕΨΩ ΜΕ ΤΗΝ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΟΥ ΣΕ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΟΠΩΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ.

 • 16 Φεβρουαρίου 2013, 09:37 | ΣΟΦΙΑ

  Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Τακτικού Προϋπολογισμού και Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων της Διεύθυνσης Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών και ειδικότερα του «γραφείου» που θα ασχολείται με τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων, μήπως έρχεται σε επικάλυψη με τις αρμοδιότητες του Γραφείου Δημοσίων Επενδύσεων της ΥΔΕΑΠ (άρθρο 2, παράγραφος 6, εδάφιο β του ΠΔ 82/2011 ΦΕΚ 198 τ.Α΄);

 • 15 Φεβρουαρίου 2013, 21:37 | ΣΑΚΗΣ ΜΙΑΟΥΛΗΣ

  ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΠΡΟΤΕΙΝΩ ΝΑ ΠΡΟΙΣΤΑΝΤΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΤΗΣ ΠΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ/ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ.

  ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΩ ΝΑ ΠΡΟΙΣΤΑΝΤΑΙ ΑΝΩΤΕΡΟΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΣ ΤΗΣ ΕΛ.ΑΣ Η ΤΟΥ Π.Σ.

 • 15 Φεβρουαρίου 2013, 21:09 | ΣΑΚΗΣ ΜΙΑΟΥΛΗΣ

  ΣΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΗΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΤΕΙΝΩ ΝΑ ΠΡΟΙΣΤΑΝΤΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΤΗΣ ΠΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΛΛΕΙΨΗΣ ΝΑ ΠΡΟΙΣΤΑΝΤΑΙ ΑΝΩΤΕΡΟΙ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΙ ΤΗΣ ΕΛ.ΑΣ Η ΤΟΥ Π.Σ.

 • 15 Φεβρουαρίου 2013, 21:25 | ΣΑΚΗΣ ΜΙΑΟΥΛΗΣ

  ΠΡΟΤΕΙΝΩ ΝΑ ΠΡΟΙΣΤΑΤΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΠΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ/ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ.

 • 9 Φεβρουαρίου 2013, 19:14 | eleos!

  Μάλλον επιβάλλεται να επαναπροσδιοριστούν οι αρμοδιότητες του Τμήματος Προσωπικού και Διοικητικής Μέριμνας ……….. δεν υπάρχει απολύτως καμμία σχέση μεταξύ τους τα αντικείμενα που θα χειρίζονται τα άτομα που θα στελεχώσουν το εν λόγω τμήμα……………… π.χ. τι σχέση η διαβίβαση αλληογραφίας με την μίσθωση ακινήτων και τι σχέση υπάρχει μεταξύ της συνταξιοδότησης του προσωπικού του υπουργείου με την επισκευή των οχημάτων……… μάλλον θα δημιουργηθεί σύγχυση …….. πανικός και φυσικά άσκοπη αληλογραφία μέχρι να ξεκαθαρίσει το τοπίο και να …………….. διαχωρίσουν με άλλο π.δ. τις αρμοδιότητες του συγκεκριμένου τμήματος σε άλλα δύο ή πιθανόν και τρία διαφορετικά τμήματα………… ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΠΡΙΝ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΗ ΜΑΙ ΦΟΡΑ ΑΡΓΑ.