Άρθρο 20: Διάρθρωση Υπηρεσιών Π.Σ.

Το άρθρο 4 του ν. 3511/2006 (ΦΕΚ 258Α΄) αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 4
Διάρθρωση Υπηρεσιών
1. Το Πυροσβεστικό Σώμα συγκροτείται από Κεντρικές και Περιφερειακές Υπηρεσίες.
2. Κεντρικές Υπηρεσίες είναι αυτές των οποίων η αρμοδιότητα εκτείνεται σε ολόκληρη την Επικράτεια.
Κεντρικές Υπηρεσίες είναι οι εξής:
α. Το Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος (Α.Π.Σ.)
β. Η Πυροσβεστική Ακαδημία.
γ. Η Υγειονομική Υπηρεσία Πυροσβεστικού Σώματος (ΥΓ.Υ.Π.Σ.)
δ. Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.)
ε. Το Ενιαίο Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων (Ε.Σ.Κ.Ε.)
στ. Η Υπηρεσία Εναερίων Μέσων (Υ.Ε.Μ.Π.Σ.)
ζ. Η Διεύθυνση Επιθεώρησης και Ελέγχου Πυροσβεστικού Σώματος (Δ.Ε.Ε.Π.Σ.)
Οι Υπηρεσίες των περιπτώσεων β΄ έως και δ΄ έχουν διοικητική αυτοτέλεια, υπάγονται απευθείας στο Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος και εποπτεύονται και ελέγχονται από τον Υπαρχηγό Υποστήριξης του Π.Σ. Η Διεύθυνση Επιθεώρησης και Ελέγχου Πυροσβεστικού Σώματος έχει διοικητική αυτοτέλεια και υπάγεται απευθείας στον Αρχηγό, ενώ το Ενιαίο Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και η Υπηρεσία Εναερίων Μέσων εποπτεύονται και ελέγχονται από τον Υπαρχηγό Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος.
3. Με απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, ρυθμίζονται θέματα οργάνωσης, διάρθρωσης καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια που αφορά τη λειτουργία των Κεντρικών Υπηρεσιών του Πυροσβεστικού Σώματος.
4. Περιφερειακές Υπηρεσίες είναι αποκεντρωμένες Υπηρεσίες με τοπική αρμοδιότητα, που εκτείνεται σε συγκεκριμένη εδαφική περιοχή.
Περιφερειακές Υπηρεσίες είναι οι εξής:
α. Οι Περιφερειακές Πυροσβεστικές Διοικήσεις (ΠΕ.ΠΥ.Δ.)
β. Οι Διοικήσεις Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομών (ΔΙ.Π.Υ.Ν.)
γ. Οι Ειδικές Μονάδες Αντιμετώπισης Καταστροφών (Ε.Μ.Α.Κ.)
δ. Οι Πυροσβεστικές Υπηρεσίες ή Σταθμοί Πόλεων, Αεροδρομίων και Λιμένων
(Π.Υ. ή Π.Σ.)
ε. Τα Πυροσβεστικά Κλιμάκια (Π.Κ.)
στ. Τα Πυροσβεστικά Συνεργεία και
ζ. Τα Εθελοντικά Πυροσβεστικά Κλιμάκια.
5. Οι Περιφερειακές Πυροσβεστικές Διοικήσεις (ΠΕ.ΠΥ.Δ.) υπάγονται στο Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος και καθοδηγούνται, συντονίζονται εποπτεύονται και ελέγχονται από τον Υπαρχηγό Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος. Κατά την άσκηση των ανωτέρω αρμοδιοτήτων ο Υπαρχηγός Επιχειρήσεων επικουρείται από τους δύο Γενικούς Επιθεωρητές που προβλέπονται στο Π.Δ. 39/2006 (Α΄ 42). Οι ΠΕ.ΠΥ.Δ. είναι οι εξής:
α. Η Περιφερειακή Πυροσβεστική Διοίκηση Αττικής
β. Η Περιφερειακή Πυροσβεστική Διοίκηση Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης
γ. Η Περιφερειακή Πυροσβεστική Διοίκηση Κεντρικής Μακεδονίας
δ. Η Περιφερειακή Πυροσβεστική Διοίκηση Δυτικής Μακεδονίας
ε. Η Περιφερειακή Πυροσβεστική Διοίκηση Ηπείρου
στ. Η Περιφερειακή Πυροσβεστική Διοίκηση Θεσσαλίας
ζ. Η Περιφερειακή Πυροσβεστική Διοίκηση Δυτικής Ελλάδας
η. Η Περιφερειακή Πυροσβεστική Διοίκηση Πελοποννήσου
θ. Η Περιφερειακή Πυροσβεστική Διοίκηση Στερεάς Ελλάδας
ι. Η Περιφερειακή Πυροσβεστική Διοίκηση Νοτίου Αιγαίου
ια. Η Περιφερειακή Πυροσβεστική Διοίκηση Βορείου Αιγαίου
ιβ. Η Περιφερειακή Πυροσβεστική Διοίκηση Κρήτης
ιγ. Η Περιφερειακή Πυροσβεστική Διοίκηση Ιονίων Νήσων.
6. Οι Ειδικές Μονάδες Αντιμετώπισης Καταστροφών (Ε.Μ.Α.Κ.) είναι οι εξής:
α. 1η Ειδική Μονάδα Αντιμετώπισης Καταστροφών (1η Ε.Μ.Α.Κ.) με έδρα την Αττική.
β. 2η Ειδική Μονάδα Αντιμετώπισης Καταστροφών (2η Ε.Μ.Α.Κ.) με έδρα τη Θεσσαλονίκη.
γ. 3η Ειδική Μονάδα Αντιμετώπισης Καταστροφών (3η Ε.Μ.Α.Κ.) με έδρα το Ηράκλειο Κρήτης.
δ. 4η Ειδική Μονάδα Αντιμετώπισης Καταστροφών (4η Ε.Μ.Α.Κ.) με έδρα την Κομοτηνή.
ε. 5η Ειδική Μονάδα Αντιμετώπισης Καταστροφών (5η Ε.Μ.Α.Κ.) με έδρα τα Ιωάννινα.
στ. 6η Ειδική Μονάδα Αντιμετώπισης Καταστροφών (6η Ε.Μ.Α.Κ.) με έδρα την Πάτρα.
ζ. 7η Ειδική Μονάδα Αντιμετώπισης Καταστροφών (7η Ε.Μ.Α.Κ.) με έδρα τη Λαμία.
η. 8η Ειδική Μονάδα Αντιμετώπισης Καταστροφών (8η Ε.Μ.Α.Κ.) με έδρα τη Λάρισα.
Οι Ειδικές Μονάδες Αντιμετώπισης Καταστροφών υπάγονται στον Υπαρχηγό Επιχειρήσεων.
7. Στις Περιφερειακές Πυροσβεστικές Διοικήσεις υπάγονται:
α. Οι Διοικήσεις Πυροσβεστικών Υπηρεσιών των Νομών της οικείας Περιφέρειας.
β. Το Πυροσβεστικό Συνεργείο.
8. Στις Διοικήσεις Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού υπάγονται οι Πυροσβεστικοί Σταθμοί ή Υπηρεσίες, που λειτουργούν στο νομό. Στους Πυροσβεστικούς Σταθμούς ή Υπηρεσίες υπάγονται τα Πυροσβεστικά Κλιμάκια και τα εθελοντικά Πυροσβεστικά Κλιμάκια. Τα Πυροσβεστικά Κλιμάκια και τα εθελοντικά Πυροσβεστικά Κλιμάκια δεν έχουν διοικητική αυτοτέλεια, εξυπηρετούν μόνον επιχειρησιακές ανάγκες και υπάγονται στις αρμόδιες κατά τόπον Πυροσβεστικές Υπηρεσίες ή Σταθμούς.
9. Από τις Κεντρικές και Περιφερειακές Υπηρεσίες του Σώματος οι παρακάτω Υπηρεσίες έχουν ιδιαίτερη και συγκεκριμένη αποστολή και χαρακτηρίζονται ως Ειδικές Υπηρεσίες. Ειδικές Υπηρεσίες είναι οι εξής:
α. Το Ενιαίο Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων (Ε.Σ.Κ.Ε.)
β. Η Πυροσβεστική Ακαδημία
γ. Η Υπηρεσία Εναερίων Μέσων (Υ.Ε.Μ.Π.Σ.)
δ. Η Υγειονομική Υπηρεσία Πυροσβεστικού Σώματος (ΥΓ.Υ.Π.Σ.)
ε. Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.)
στ. Οι Ε.Μ.Α.Κ.
ζ. Η Διεύθυνση Επιθεώρησης και Ελέγχου Πυροσβεστικού Σώματος (Δ.Ε.Ε.Π.Σ.) και
η. Τα Πυροσβεστικά Συνεργεία.
10. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Οικονομικών, Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, μπορεί να συνιστώνται νέες Υπηρεσίες και να αναδιαρθρώνονται, συγχωνεύονται, υποβιβάζονται, προάγονται και καταργούνται υφιστάμενες Υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος.
11. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μπορεί να ιδρύονται και συγχωνεύονται Υπηρεσίες κατώτερες της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας ή Σταθμού.
12. Με απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη μπορεί:
α) να καταργούνται Υπηρεσίες κατώτερες της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας ή Σταθμού, καθώς και να αναστέλλεται, για υπηρεσιακούς λόγους, η λειτουργία τους,
β) να ρυθμίζονται θέματα εσωτερικής διάρθρωσης και λειτουργίας των Υπηρεσιών του Σώματος, καθώς και κάθε άλλο ειδικότερο θέμα για τη δύναμη του πυροσβεστικού προσωπικού, την άσκηση των καθηκόντων του και τη συντήρηση του υλικού των Υπηρεσιών και
γ) να κυρώνεται ο πίνακας χωρογραφικής κατανομής των Υπηρεσιών του Σώματος.
13. Με απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μπορεί να ιδρύονται, μετά από πρόταση του αρμόδιου Δημάρχου και σύμφωνη γνώμη του Αρχηγού του Π.Σ., Δημοτικοί Πυροσβεστικοί Σταθμοί Α΄ ή Β΄ Τάξης και Κλιμάκια, όπου δεν υφίσταται επαγγελματική ή εθελοντική πυροσβεστική υπηρεσία ή κλιμάκιο και εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 27 παρ. 5 του ν. 4029/2011 (ΦΕΚ 245 Α΄) αναλογικώς εφαρμοζόμενες. Η στελέχωση, η εκπαίδευση και η πιστοποίηση του προσωπικού από την Πυροσβεστική Ακαδημία καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια για τη λειτουργία των Δημοτικών Πυροσβεστικών Σταθμών ή Κλιμακίων προσδιορίζεται με την ανωτέρω υπουργική απόφαση. Οι Δημοτικοί Πυροσβεστικοί Σταθμοί και Κλιμάκια υπάγονται επιχειρησιακά στον αντίστοιχο Διοικητή Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού και τη διοίκηση αυτών ασκεί, με απόφαση του Αρχηγού του Π.Σ., βαθμοφόρος του Π.Σ..

 • 16 Φεβρουαρίου 2013, 13:21 | Ευστράτιος Γκριτζάλας

  Η παράγραφος 13 θεωρώ ότι είναι εκτός Ελληνικής πραγματικότητας και θα θέσει σε σοβαρό κίνδυνο την προώθηση του πυροσβεστικού εθελοντισμού μειώνοντας δραματικά την δημιουργία νέων εθελοντικών κλιμακίων

 • 15 Φεβρουαρίου 2013, 19:13 | ΕΝΩΣΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ Πρόεδρος Γ.Σταμούλης Γεν.Γραμματέας Α.Μανιάτης

  Στην παρ.β θα πρέπει να προβλεφτεί η αντιστοιχία των (ΔΙ.Π.Υ.Ν.) με τις αντίστοιχες του Καλλικράτη.
  Στην παρ.4ζ δεν υπάρχει πρόβλεψη για Εθελοντικούς Πυροσβεστικούς Σταθμούς.
  Στο ίδιο άρθρο, αναφορικά με τις ΕΜΑΚ θα πρέπει να προβλεφθεί ρητώς η υπαγωγή των ΕΜΑΚ στις ΠΕΠΥΔ.

  1Τέλος πρέπει αν απαλειφτεί ως ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ η ρύθμπιση για του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ στην παρ.13 του ίδιου άρθρου, η οποία εισάγει μιά επικίνδυνη αναχρονιστική και ανευ ουδεμίας λογικής «αναβάθμισης» ρύθμιση.

 • 15 Φεβρουαρίου 2013, 18:02 | μανωλης

  Νόμιζω πως πρέπει πρώτα απ’όλα στο Π.Σ να διορθωθούν τα κακώς κείμενα της προκήρυξης των Π.Π.Υ,καθώς υπήρξαν άτομα τα οποία δεν είχαν τα απαραίτητα προσόντα για συμμετοχή τους σε αυτήν.
  Βεβαίως ο ΥΠ.ΠΡΟ.ΠΟ γνωρίζει οτι η προκήρυξη ανέφερε ρητά πως πρέπει να έχεις εκπληρώσει την στρ. θητεία στο στράτευμα ως ικανός κατηγορίας Ι1.
  Έγιναν οι απαραίτητες ενστάσεις αλλά ακόμη δεν έχει επέλθει δικαιοσύνη στο θέμα όπου εδώ και 1 χρόνο ταλαιπωρεί άδικα ανθρώπους που έπρεπε να είχαν προσληφθεί,αφού δυστυχώς τις θέσεις ως Π.Π.Υ πήραν άτομα που δεν πληρούσαν τις προυποθέσεις.
  Ο ΥΠ.ΠΡΟ.ΠΟ έχει στα χέρια του την γνωμοδότηση της ολομέλειας του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους υπ’ αριθμ. 260/2012, που ρητά αναφέρει ότι ”υποψήφιοι στο διαγωνισμό πρόσληψης Πυροσβεστών πενταετούς υποχρέωσης, για να προσληφθούν, θα πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ως ικανοί κατηγορίας Ι1 και συνεπώς η μεταγενέστερη μεταβολή της σωματικής τους ικανότητας από Ι2, Ι3 ή Ι4 σε Ι1 δεν μπορεί να ληφθεί υπόψη”.
  Ελπίζω ο ΥΠ.ΠΡΟ.ΠΟ να πράξει τα νόμιμα,για να πάψουν εκείνες οι φωνές που λένε οτι στην Ελλάδα ΑΚΟΜΗ ΒΑΣΙΛΕΥΕΙ Η ΑΔΙΑΦΑΝΕΙΑ.
  Ας αρχίσουμε λοιπόν απο τη νομιμότητα που τόσο ανάγκη έχει σήμερα η χώρα μας.

 • 15 Φεβρουαρίου 2013, 17:56 | ΤΑΚΗΣ

  Απαράδεκτη» η διάταξη για δημιουργία ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ Σταθμών. Να υπάρξει πρόβλεψη για κάλυψη περιοχών όπως απομακρυσμένα νησιά με μείωση του αριθμού των εθελοντών Πυρ/των που απαιτούνται για δημιουργία κλιμακίων και υπηρεσιών κατά τον Ν. 4029/2011.
  Στο ίδιο άρθρο, αναφορικά με τις ΕΜΑΚ θα πρέπει να προβλεφθεί η υπαγωγή των ΕΜΑΚ στις ΠΕΠΥΔ ( και συγχώνευση με τις ΠΥ των ΒΙΠΕ όπου συστεγάζονται για οικονομία δαπανών και ανθρώπινου δυναμικού)

 • 15 Φεβρουαρίου 2013, 17:44 | ΓΙΑΝΝΗΣ

  Απαράδεκτη» η διάταξη για δημιουργία ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ Σταθμών. Να υπάρξει πρόβλεψη για κάλυψη περιοχών όπως απομακρυσμένα νησιά με μείωση του αριθμού των εθελοντών Πυρ/των που απαιτούνται για δημιουργία κλιμακίων και υπηρεσιών κατά τον Ν. 4029/2011.
  Στο ίδιο άρθρο, αναφορικά με τις ΕΜΑΚ θα πρέπει να προβλεφθεί η υπαγωγή των ΕΜΑΚ στις ΠΕΠΥΔ ( και συγχώνευση με τις ΠΥ των ΒΙΠΕ όπου συστεγάζονται για οικονομία δαπανών και ανθρώπινου δυναμικού)

 • 15 Φεβρουαρίου 2013, 17:44 | ΓΙΑΝΝΗΣ

  Απαράδεκτη» η διάταξη Να υπάρξει πρόβλεψη για κάλυψη περιοχών όπως απομακρυσμένα νησιά με μείωση του αριθμού των εθελοντών Πυρ/των που απαιτούνται για δημιουργία κλιμακίων και υπηρεσιών κατά τον Ν. 4029/2011.
  Στο ίδιο άρθρο, αναφορικά με τις ΕΜΑΚ θα πρέπει να προβλεφθεί η υπαγωγή των ΕΜΑΚ στις ΠΕΠΥΔ και συγχώνευση με τις ΠΥ των ΒΙΠΕ όπου συστεγάζονται για οικονομία δαπανών και ανθρώπινου δυναμικού.

 • 15 Φεβρουαρίου 2013, 16:23 | NIKOS

  Παρ. 13 Αναφέρεται η δημιουργία Δημοτικών Πυρ/κών Σταθμών. Απαράδεκτη δημιουργία επιπλέον κράτους με οικονομικό κόστος που θα επιβαρύνει τους Δημότες όταν η ανάγκη αυτή έχει καλυφθεί με τον Νόμο 4029/2011 άρθρο 27 παρ.2&3 και ψηφίστηκε απ’ όλα τα κόμματα.
  Σε κάθε περίπτωση Δημοτικοί υπάλληλοι ή αμειβόμενοι εθελοντές που ενδεχομένΑ να υπάρξουν μέσα απ΄αυτό δεν δύναται να έχουν αρμοδιότητες επαγγελματιών Πυρ/στών ως αναφέρεται στο άρθρο 18 του σχεδίου Νόμου. Ουσιαστικά δεν υφίσταται διοικητική υπαγωγή, κοινός κώδικας επικοινωνίας στις επιχειρήσεις προκαλώντας επιπλέον προβλήματα συντονισμού και ελέγχου
  Να Αποσυρθεί ως «ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ» η διάταξη και να υπάρξει πρόβλεψη για κάλυψη περιοχών όπως απομακρυσμένα νησιά με μείωση του αριθμού των εθελοντών Πυρ/των που απαιτούνται για δημιουργία κλιμακίων και υπηρεσιών κατά τον Ν. 4029/2011.

 • 15 Φεβρουαρίου 2013, 14:06 | ΔΑΚΤΥΛΙΔΗΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ

  13. Με απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μπορεί να ιδρύονται, μετά από πρόταση του αρμόδιου Δημάρχου και σύμφωνη γνώμη του Αρχηγού του Π.Σ., Δημοτικοί Πυροσβεστικοί Σταθμοί Α΄ ή Β΄ Τάξης και Κλιμάκια, όπου δεν υφίσταται επαγγελματική ή εθελοντική πυροσβεστική υπηρεσία ή κλιμάκιο και εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 27 παρ. 5 του ν. 4029/2011 (ΦΕΚ 245 Α΄) αναλογικώς εφαρμοζόμενες. Η στελέχωση, η εκπαίδευση και η πιστοποίηση του προσωπικού από την Πυροσβεστική Ακαδημία καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια για τη λειτουργία των Δημοτικών Πυροσβεστικών Σταθμών ή Κλιμακίων προσδιορίζεται με την ανωτέρω υπουργική απόφαση. Οι Δημοτικοί Πυροσβεστικοί Σταθμοί και Κλιμάκια υπάγονται επιχειρησιακά στον αντίστοιχο Διοικητή Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού και τη διοίκηση αυτών ασκεί, με απόφαση του Αρχηγού του Π.Σ., βαθμοφόρος του Π.Σ..

  δεν ειναι δυνατον να ιδρυθουν δημοτικοι εθελοντικοι σταθμοι εδω δεν μπορουν οι δημοι να οργανωσουν την πολιτικη προστασια . πωσ θα κανετε τον ανειδικευτο εργατη δημοτικο πυροσβεστη??? αν ειναι δυνατον το παρον αρθρο πρεπει να αφαιρεθει ο νομοσ 4029/2011 ειναι ξεκαθαροσ για τουσ εθελοντικουσ σταθμουσ και τα εθ π/κ !!!ΑΛΛΟΙ ΜΙΑ ΟΜΗΡΙΑ ΤΩΝ ΔΗΜΑΡΧΩΝ ΣΤΟ ΚΟΣΜΟ ΓΙΑ ΨΗΦΟΘΗΡΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ

  δακτυλιδησ φραγκησ
  εθ πυροσβεστησ 01Ι42

 • 15 Φεβρουαρίου 2013, 13:46 | ΣΤΕΦΑΝΟΣ

  Παρ. 13 Αναφέρεται η δημιουργία Δημοτικών Πυρ/κών Σταθμών. Απαράδεκτη δημιουργία επιπλέον κράτους με οικονομικό κόστος που θα επιβαρύνει τους Δημότες όταν η ανάγκη αυτή έχει καλυφθεί με τον Νόμο 4029/2011 άρθρο 27 παρ.2&3 και ψηφίστηκε απ’ όλα τα κόμματα.
  Σε κάθε περίπτωση Δημοτικοί υπάλληλοι ή αμειβόμενοι εθελοντές που ενδεχομένους υπάρξουν μέσα απ΄αυτό δεν δύναται να έχουν αρμοδιότητες επαγγελματιών Πυρ/στών ως αναφέρεται στο άρθρο 18 του σχεδίου Νόμου. Ουσιαστικά δεν υφίσταται διοικητική υπαγωγή, κοινός κώδικας επικοινωνίας στις επιχειρήσεις προκαλώντας επιπλέον προβλήματα συντονισμού και ελέγχου
  Να Αποσυρθεί ως «Απαράδεκτη» η διάταξη και να υπάρξει πρόβλεψη για κάλυψη περιοχών όπως απομακρυσμένα νησιά με μείωση του αριθμού των εθελοντών Πυρ/των που απαιτούνται για δημιουργία κλιμακίων και υπηρεσιών κατά τον Ν. 4029/2011.

 • 15 Φεβρουαρίου 2013, 11:51 | ΒΑΣΙΛΗΣ ΓΡΑΨΑΣ

  Οι επικοινωνίες στο Π.Σ και γενικά η μετάδοση της πληροφορίας παίζει το σημαντικότερο ρολό στην επιτυχή έκβαση κάθε επιχειρησιακού έργου. Λαμβάνοντας αυτό υπόψη καθώς επίσης και τις δυνατότητες που παρέχει η ανάπτυξη της τεχνολογίας θεωρώ ότι:
  Ο κλάδος ειδικών καθηκόντων Πληροφορικής επιβάλλεται να γίνει κλάδος ειδικών καθηκόντων Πληροφορικής και Επικοινωνιών λόγω της συνάφειας του αντικειμένου και της απαραίτητης συνεργασίας μεταξύ τους. Οι υπάλληλοι των Επικοινωνιών να γίνουν ειδικών καθηκόντων και να ενταχθούν στον κλάδο ειδικών καθηκόντων Πληροφορικής και Επικοινωνιών όπως και οι υπάλληλοι της Πληροφορικής, ώστε να διασφαλίζεται η εξειδίκευση που επιβάλλει η φύση του έργου τους. Ως τμηματάρχες στα τμήματα Επικοινωνιών να ορίζονται Αξιωματικοί από το συγκεκριμένο κλάδο.

 • Η πρόβλεψη στην παρ. 13 γιά δυνατότητα να ιδρύονται, μετά από πρόταση του αρμόδιου Δημάρχου και σύμφωνη γνώμη του Αρχηγού του Π.Σ., Δημοτικοί Πυροσβεστικοί Σταθμοί Α΄ ή Β΄ Τάξης και Κλιμάκια,μπορεί μόνο ως αστεί να εκληφθεί. Εν έτει 2013 και με το παρον ν/σ που προσπαθεί να αναβαθμίσει το Π.Σ. έρχεται ρύθμιση που δίνει τη δυνατότητα στους Δήμους, να προλάβουν ανειδίκευτους, προφανώς εργάτες και να ιδρύσουν Πυροσβεστικό Σταθμό.
  Αυτό γινόταν στη χώρα, χωρίς επιτυχία στις αρχές του αιώνα και εξαιτίας αυτών των καταστάσεων ιδρύθηκε το Π.Σ.
  Είναι εξαιρετικά επικύνδινη ρύθμιση, και πρέπει να αποσυρθεί στο σύνολό της.
  Η Τοπική αυτοδιοίκηση τις περισσότερες φορές δεν μπορεί ούτε εθελοντικό κλιμάκιο να ενισχύσει, ούτε καν τις δικές της δράσεις στα πλαίσια της Πολ.Προστασίας.

 • 15 Φεβρουαρίου 2013, 08:28 | Αλέξανδρος Μαλούνης

  Σε νέο οργανόγραμμα ή ουσιαστική οργανωτική αλλαγή θα πρέπει να προβλεφθεί τμήμα μετεξέλιξης του σώματος.

 • 15 Φεβρουαρίου 2013, 08:37 | ΧΡΗΣΤΟΣ

  Άρθρο 20: Διάρθρωση Υπηρεσιών Π.Σ.
  παρ.β θα πρέπει να προβλεφτεί η αντιστοιχία των (ΔΙ.Π.Υ.Ν.) με την τοπική πρόβλεψη του Καλλικράτη
  παρ.4ζ δεν υπάρχει πρόβλεψη για Πυροσβεστικούς Σταθμούς.
  Παρ.8 Δεν αναγράφονται πουθενά οι εθελοντικές Πυρ/κές Υπηρεσίες
  Παρ. 13 Αναφέρεται η δημιουργία Δημοτικών Πυρ/κών Σταθμών. Απαράδεκτη δημιουργία επιπλέον κράτους με οικονομικό κόστος που θα επιβαρύνει τους Δημότες όταν η ανάγκη αυτή έχει καλυφθεί με τον Νόμο 4029/2011 άρθρο 27 παρ.2&3 και ψηφίστηκε απ’ όλα τα κόμματα.
  Σε κάθε περίπτωση Δημοτικοί υπάλληλοι ή αμειβόμενοι εθελοντές που ενδεχομένους υπάρξουν μέσα απ΄αυτό δεν δύναται να έχουν αρμοδιότητες επαγγελματιών Πυρ/στών ως αναφέρεται στο άρθρο 18 του σχεδίου Νόμου. Ουσιαστικά δεν υφίσταται διοικητική υπαγωγή, κοινός κώδικας επικοινωνίας στις επιχειρήσεις προκαλώντας επιπλέον προβλήματα συντονισμού και ελέγχου
  Να Αποσυρθεί ως «Απαράδεκτη» η διάταξη και να υπάρξει πρόβλεψη για κάλυψη περιοχών όπως απομακρυσμένα νησιά με μείωση του αριθμού των εθελοντών Πυρ/των που απαιτούνται για δημιουργία κλιμακίων και υπηρεσιών κατά τον Ν. 4029/2011.
  .Στο ίδιο άρθρο, αναφορικά με τις ΕΜΑΚ θα πρέπει να προβλεφθεί η υπαγωγή των ΕΜΑΚ στις ΠΕΠΥΔ ( και συγχώνευση με τις ΠΥ των ΒΙΠΕ όπου συστεγάζονται για οικονομία δαπανών και ανθρώπινου δυναμικού).

 • 15 Φεβρουαρίου 2013, 01:14 | Σωκράτης Παπαγεωργίου

  Μία λεπτομέρεια για να συνδέεται ο παρόν Νόμος με τον Ν.4029 περί Εθελοντισμού στο Π.Σ. Στο Άρθρο 20§8 2ο εδάφιο:»Στους Πυροσβεστικούς Σταθμούς ή
  Υπηρεσίες υπάγονται τα Πυροσβεστικά Κλιμάκια και οι Εθελοντικοί Πυροσβεστικοί Σταθμοί και τα Εθελοντικά Πυροσβεστικά
  Κλιμάκια.» (Άρ 27§1 και 8 του Ν.4029). Μπορεί επίσης για συντομία να γραφτεί:»Στους Πυροσβεστικούς Σταθμούς ή
  Υπηρεσίες υπάγονται τα Πυροσβεστικά Κλιμάκια και οι Εθελοντικές Πυροσβεστικές Υπηρεσίες.»

 • 14 Φεβρουαρίου 2013, 23:29 | Αλέξανδρος

  Σωστό το Άρθρο 4 η κατά την διαβούλευση άρθρο 20 δεν μπορώ όμως να καταλάβω τη σκοπιμότητα εκ μέρους του νομοθέτη στη παράγραφο 13 σχετικά με τη ίδρυση δημοτικών Π.Σ όταν υπάρχει η μέριμνα με το τελευταίο νόμο για τον εθελοντισμό για την ίδρυση εθελοντικών Π.Κ αφενός και αφετέρου τα σημερινά λειτουργούντα Π.Κ με αφορμή την οικονομική δυσπραγία πρέπει να κλείσουν κατά την άποψη κάποιον διότι έχουν λειτουργικά κόστη. Εύλογα γεννιούνται ερωτήματα τα ίδιο λειτουργικό κόστος δεν θα συνεχίσει να υπάρχει με την διαφορετική ονομασία του χώρου, και πως η Δήμοι την οικονομική ανέχεια που τους ταλανίζει θα ανταπεξέλθουν σε μια επιπλέον λειτουργία – Δραστηριότητα μια και μιλάμε για Δήμους απομακρυσμένους Γεωγραφικά και κατά συνέπεια με μικρό αριθμό Δημοτών για να σηκώσουν ένα ακόμη βάρος. Τα συμπεράσματα δικά σας.

 • 14 Φεβρουαρίου 2013, 22:23 | ΦΩΤΗΣ

  Στην παρ.β θα πρέπει να προβλεφτεί η αντιστοιχία των (ΔΙ.Π.Υ.Ν.) με την τοπική πρόβλεψη του Καλλικράτη.
  Στην παρ.4ζ δεν υπάρχει πρόβλεψη για Πυροσβεστικούς Σταθμούς.
  Στην Παρ.8 Δεν αναγράφονται πουθενά οι εθελοντικές Πυρ/κές Υπηρεσίες.
  Στην Παρ. 13 Αναφέρεται η δημιουργία Δημοτικών Πυρ/κών Σταθμών. Απαράδεκτη δημιουργία επιπλέον κράτους με οικονομικό κόστος που θα επιβαρύνει τους Δημότες όταν η ανάγκη αυτή έχει καλυφθεί με τον Νόμο 4029/2011 άρθρο 27 παρ.2&3 και ψηφίστηκε απ’ όλα τα κόμματα.
  Σε κάθε περίπτωση Δημοτικοί υπάλληλοι ή αμειβόμενοι εθελοντές που ενδεχομένους υπάρξουν μέσα απ΄αυτό δεν δύναται να έχουν αρμοδιότητες επαγγελματιών Πυρ/στών ως αναφέρεται στο άρθρο 18 του σχεδίου Νόμου. Ουσιαστικά δεν υφίσταται διοικητική υπαγωγή, κοινός κώδικας επικοινωνίας στις επιχειρήσεις προκαλώντας επιπλέον προβλήματα συντονισμού και ελέγχου.
  Να Αποσυρθεί ως «Απαράδεκτη» η διάταξη και να υπάρξει πρόβλεψη για κάλυψη περιοχών όπως απομακρυσμένα νησιά με μείωση του αριθμού των εθελοντών Πυρ/των που απαιτούνται για δημιουργία κλιμακίων και υπηρεσιών κατά τον Ν. 4029/2011.

 • 14 Φεβρουαρίου 2013, 21:48 | Νικόλαος ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΣ Αρχιπύραρχος Π/Κ Δ/ντης Πλωτών Μέσων Α.Π.Σ.

  Στο άρθρο 20 Διάρθρωση Υπηρεσιών Π.Σ.

  Να προστεθεί η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΔΙΑΣΩΣΗΣ & ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ του Α.Π.Σ.
  θα υπάγονται σε αυτήν διοικητικά, όλοι οι σταθμοί που αφορούν τον ανωτέρω τίτλο, θα εποπτεύεται και θα ελέγχεται από τον Υπαρχηγό Επιχειρήσεων του Π.Σ.

 • 14 Φεβρουαρίου 2013, 20:07 | ΦΙΛΙΠΠΟΣ

  Με απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μπορεί να ιδρύονται, μετά από πρόταση του αρμόδιου Δημάρχου και σύμφωνη γνώμη του Αρχηγού του Π.Σ., Δημοτικοί Πυροσβεστικοί Σταθμοί Α΄ ή Β΄ Τάξης και Κλιμάκια, όπου δεν υφίσταται επαγγελματική ή εθελοντική πυροσβεστική υπηρεσία ή κλιμάκιο και εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 27 παρ. 5 του ν. 4029/2011 (ΦΕΚ 245 Α΄) αναλογικώς εφαρμοζόμενες. Η στελέχωση, η εκπαίδευση και η πιστοποίηση του προσωπικού από την Πυροσβεστική Ακαδημία καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια για τη λειτουργία των Δημοτικών Πυροσβεστικών Σταθμών ή Κλιμακίων προσδιορίζεται με την ανωτέρω υπουργική απόφαση. Οι Δημοτικοί Πυροσβεστικοί Σταθμοί και Κλιμάκια υπάγονται επιχειρησιακά στον αντίστοιχο Διοικητή Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού και τη διοίκηση αυτών ασκεί, με απόφαση του Αρχηγού του Π.Σ., βαθμοφόρος του Π.Σ..

  Θα ήθελα να δώσω συγχαρητήρια στον συντάκτη αυτή της της παραγράφου. Επειδή είμαι όμως λίγο περιορισμένης ευθύνης θα ήθελα να δοθούν εξηγήσεις
  Τι ακριβώς εξυπηρετεί?
  Αφού λειτούργησε σωστά ο εθελοντισμός και τον αναπτύξαμε όσο δεν πάει άλλο τώρα μπορούμε να δημιουργήσουμε άλλη μια κατηγορία προσωπικού. Μετά τους Μόνιμους, Πενταετείς, Συμβασιούχους και Εθελοντές τώρα και Δημοτικοί Πυροσβέστες.
  Τι εννοεί ο συντάκτης με το αναλογικώς εφαρμοζόμενες?
  Με 5 άτομα θα γίνεται κλιμάκιο?
  Γιατί και σταθμοί και κλιμάκια και όχι μόνο κλιμάκια.
  Τι περισσότερο θα προσφέρουν από μια Εθελοντική Πυροσβεστική Υπηρεσία?
  Πως ένας βαθμοφόρος του ΠΣ θα δίνει εντολή σε έναν υπάλληλο άλλου φορέα?
  Αν χρειάζεται να παρακολουθήσει 120 ώρες εκπαίδευσης γιατί να μην γίνει εθελοντής?
  Με αυτή την διάταξη μόνο κακό στην δημιουργία Εθελοντικών Πυροσβεστικών Υπηρεσιών κάνετε και δημιουργείτε προσδοκίες για προσλήψεις, βλέψεις μόνιμης επαγγελματικής αποκατάστασης, δημοτικές παραταξιακές εξαρτήσεις των υπαλλήλων και συρρίκνωση του ΠΣ.

 • 14 Φεβρουαρίου 2013, 20:43 | ΦΙΛΙΠΠΟΣ

  παρ.β θα πρέπει να προβλεφτεί η αντιστοιχία των (ΔΙ.Π.Υ.Ν.) με την τοπική πρόβλεψη του Καλλικράτη
  παρ.4ζ δεν υπάρχει πρόβλεψη για Πυροσβεστικούς Σταθμούς.
  Παρ.8 Δεν αναγράφονται πουθενά οι εθελοντικές Πυρ/κές Υπηρεσίες
  Παρ. 13 Αναφέρεται η δημιουργία Δημοτικών Πυρ/κών Σταθμών. Απαράδεκτη δημιουργία επιπλέον κράτους με οικονομικό κόστος που θα επιβαρύνει τους Δημότες όταν η ανάγκη αυτή έχει καλυφθεί με τον Νόμο 4029/2011 άρθρο 27 παρ.2&3 και ψηφίστηκε απ’ όλα τα κόμματα.
  Σε κάθε περίπτωση Δημοτικοί υπάλληλοι ή αμειβόμενοι εθελοντές που ενδεχομένους υπάρξουν μέσα απ΄αυτό δεν δύναται να έχουν αρμοδιότητες επαγγελματιών Πυρ/στών ως αναφέρεται στο άρθρο 18 του σχεδίου Νόμου. Ουσιαστικά δεν υφίσταται διοικητική υπαγωγή, κοινός κώδικας επικοινωνίας στις επιχειρήσεις προκαλώντας επιπλέον προβλήματα συντονισμού και ελέγχου
  Να Αποσυρθεί ως «Απαράδεκτη» η διάταξη και να υπάρξει πρόβλεψη για κάλυψη περιοχών όπως απομακρυσμένα νησιά με μείωση του αριθμού των εθελοντών Πυρ/των που απαιτούνται για δημιουργία κλιμακίων και υπηρεσιών κατά τον Ν. 4029/2011.
  Στο ίδιο άρθρο, αναφορικά με τις ΕΜΑΚ θα πρέπει να προβλεφθεί η υπαγωγή των ΕΜΑΚ στις ΠΕΠΥΔ ( και συγχώνευση με τις ΠΥ των ΒΙΠΕ όπου συστεγάζονται για οικονομία δαπανών και ανθρώπινου δυναμικού)

 • 14 Φεβρουαρίου 2013, 19:53 | Μανος

  Πιστεύω οτι με τη παράγραφο 13 δίνεται η δυνατότητα -στοχευμένα πλέον- σε καλλικρατικους δημους με αρκετό και διάσπαρτο πληθυσμό και κυρίως ιδιόμορφο γεωγραφικο χωρο να γινουν κοινωνοί «της προστασίας του πολιτη» και σε σχέση με τον χρόνο αναμονής ( 20… 30… λεπτα ή περισσότερα…) για την πρωτη δυναμη κρουσης, αφου οσοι γνωριζουν, αντιλαμβανονται οτι κάθε λεπτο, σε αυτους που χρήζουν βοηθείας, ισοδυναμει με αιωνιότητα.
  Θα πρεπει όμως να εξασφαλιστεί ο πυροσβεστικός υπάλληλος ωστε να μην χανεται η οργανικη του θεση είτε είναι δημοτικος πυροσβεστικος σταθμός είτε κλιμάκιο διαφορετικα σίγουρα θα υπαρξει αδυναμία στελέχωσης.
  Καλό θα ήταν ο αριθμός των υπαλλήλων σε καθε δημοτικο σταθμό ή κλιμακιο να μπορεί να αυξηθει ή να μειωθεί τηρουμένων των αναλογιών απο την περιφερειακη διοίκηση.
  Ελπίζω οι οποιες αποφάσεις να είναι για το καλό του πολίτη και του Π.Σ.

 • 14 Φεβρουαρίου 2013, 17:59 | ΝΙΚΟΣ

  ΠΙΣΤΕΥΩ ΟΤΙ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΡΓΗΘΟΥΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ Π.Κ. ΣΕ ΟΡΕΙΝΟΥΣ , ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ . ΑΠΟ ΤΗ ΣΤΙΓΜΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΣΤΗ Π.Υ. , ΓΙΑΤΙ ΣΤΕΓΑΖΟΝΤΑΙ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΣΤΙΓΜΗ ΠΟΥ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΤΟΥ Π.Κ. Ο ΔΗΜΟΣ (ΔΕΗ-ΟΤΕ). ΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗΣ ΤΟΥ Π.Κ. ΜΟΝΟ ΚΟΝΩΝΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΘΑ ΕΠΙΦΕΡΕΙ .

 • 14 Φεβρουαρίου 2013, 17:31 | Babis

  Η Δύναμη του ΠΣ είναι επαρκής για να δημιουργηθούν 300+ Πυροσβεστικοι Σταθμοί όσοι είναι και οι Καλλικρατικοί Δήμοι. Στους μεγαλους Δήμους, Αθηνα-Θεσσαλονίκη, περισσότεροι με βαση το πληθυσμιακό κριτηριο.
  Αφού όλες οι εξουσίες, εως κ τα σχολεία σε λίγο, θα υπάγονται στους Δήμους γιατί να μην αναλαβουν κ την ευθυνη Πυροσβεσης, εξαλου ετσι κι αλλιως εχουν την προληπτική δασοπροστασία, ειναι υπευθυνοι για τη χορηγηση αδειων καταστηματων κλπ. Οι υπηρεσίες της ΕΜΑΚ οπως κ των πολιτικών αεροδρομιων να υπαγονται στη γγ πολιτικης προστασίας κ τα Πολεμικα Αεροδρομια να τα αναλαβει η Πολεμικη Αεροπορία. Με αυτο τον τροπο, που ειναι κι ο κανονας για την ευρωπαική ενωση (η πυροσβεστική υπαγεται αυτοδιοικηση)αποδεσμευεται ενας μεγαλος αριθμος δυναμης που ασχολειται με επιτελικά-γραφειοκρατικά καθηκοντα.
  Παραλληλα στο σχεδιασμό του Δημαρχου (που ειναι υπευθυνος για την Πολιτικη Προστασία στο Δήμο του)θα μπορεί να χρησιμοποιήσει κ τις αλλες υποστηρικτικες υπηρεσίες, που ετσι κι αλλιως χρησιμοποιούνται σε μεγαλες πυρκαγιες με αφφίβολο συντονισμό καθως οπου λαλλούν πολλοι κοκοροι…
  Η μονη εξαιρεση που υπαρχει στην Ευρώπη είναι η Γαλλία όπου τη Δασοπυρόσβεση την εχει τμημα του Μηχανικού του Γαλλικου Στρατού (οπως γινοταν πολυ παλιοτερα στην Ελλάδα.)

 • 14 Φεβρουαρίου 2013, 09:04 | Νικόλαος

  Υπηρεσίες που έχουν ιδιαίτερη και συγκεκριμένη αποστολή και θα πρέπει να χαρακτηρίζονται ως Ειδικές Υπηρεσίες είναι και αυτές των Αεροδρομίων της χώρας .
  Σε αυτές το προσωπικό εκπαιδεύετε για την καταπολέμηση πυρκαγιών ιδιαίτερης φύσης και σε διαφορετικούς τύπους Αεροσκαφών .Για να καλύψει όλο το φάσμα της εκπαίδευσης του ο Υπάλληλος , το χρονικό διάστημα που απαιτείται είναι περίπου δύο έτη ενώ ετησίως πιστοποιείται και επαναξιολογείτε για όλο το φάσμα των γνώσεων του στην Πυρόσβεση Αεροσκαφών (όλων των τύπων Α/Φ).
  Οι μετακινήσεις Πυροσβεστικών Υπαλλήλων απο και προς τα Αεροδρόμια της Χώρας , πρέπει να λαμβάνουν υπόψιν τα ανωτέρω ώστε η εκπαίδευση , η οποία έχει πραγματοποιηθεί και διατηρηθεί , με υψηλό κόστος , να μην χάνετε μετακινώντας τον Υπάλληλο σε Υπηρεσία πόλης , αλλά σε υπηρεσία άλλου Αεροδρομίου , ώστε να αξιοποιείται το μέγιστο των γνώσεων-δυνατοτήτων του προσωπικού.
  Οι σταθμοί των Α/Δ θα πρέπει να λειτουργούν με διεθνή κριτήρια και σε πλήρη επιχειρησιακή επάρκεια .
  Ευχαριστώ για την δυνατότητα που μου δώσατε να εκφράσω τις απόψεις μου.

 • 13 Φεβρουαρίου 2013, 22:59 | ΚΩΣΤΑΣ

  Να δωθεί η Πτητική εκμετάλλευση των 2 Super Puma από την Υπηρεσία Εναερίων Μέσων(Υ.Ε.Μ.Π.Σ.) στην Πολεμική Αεροπορία(ΠΑ) όπως ακριβώς έγινε με τα 4 Super Puma του Λιμενικού Σώματος πριν μερικά χρόνια, διότι το κόστος χρήσης τους είναι τεράστιο για το Π.Σ. με αποτέλεσμα την μη χρησιμοποίηση τους. Με αυτόν τον τρόπο θα μπορούν με πόλυ μικρότερο κόστος να χρησιμοποιούνται απο την 1η και 2η ΕΜΑΚ για επιχειρήσεις Διάσωσης σε δύσβατες περιοχές. Επίσης κατα τους θερινούς μήνες θα μπορούν να μεταφέρουν Πεζοπόρα Τμήματα σε δύσβατες και απομακρυσμένες περιοχές σε μικρό χρόνο συμβάλοντας τα μέγιστα στον τομέα της Δασοπυρόσβεσης.

 • 13 Φεβρουαρίου 2013, 20:52 | Taos

  13. Με απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μπορεί να ιδρύονται, μετά από πρόταση του αρμόδιου Δημάρχου και σύμφωνη γνώμη του Αρχηγού του Π.Σ., Δημοτικοί Πυροσβεστικοί Σταθμοί Α΄ ή Β΄ Τάξης και Κλιμάκια, όπου δεν υφίσταται επαγγελματική ή εθελοντική πυροσβεστική υπηρεσία ή κλιμάκιο και εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 27 παρ. 5 του ν. 4029/2011 (ΦΕΚ 245 Α΄) αναλογικώς εφαρμοζόμενες. Η στελέχωση, η εκπαίδευση και η πιστοποίηση του προσωπικού από την Πυροσβεστική Ακαδημία καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια για τη λειτουργία των Δημοτικών Πυροσβεστικών Σταθμών ή Κλιμακίων προσδιορίζεται με την ανωτέρω υπουργική απόφαση. Οι Δημοτικοί Πυροσβεστικοί Σταθμοί και Κλιμάκια υπάγονται επιχειρησιακά στον αντίστοιχο Διοικητή Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού και τη διοίκηση αυτών ασκεί, με απόφαση του Αρχηγού του Π.Σ., βαθμοφόρος του Π.Σ..

  Θα ήθελα να δώσω συγχαρητήρια στον συντάκτη αυτή της της παραγράφου. Επειδή είμαι όμως λίγο περιορισμένης ευθύνης θα ήθελα να μου εξηγήσει.
  Τι ακριβώς εξυπηρετεί?
  Αφού λειτούργησε σωστά ο εθελοντισμός και τον αναπτύξαμε όσο δεν πάει άλλο τώρα μπορούμε να δημιουργήσουμε άλλη μια κατηγορία προσωπικού. Μετά τους Μόνιμους, Πενταετείς, Συμβασιούχους και Εθελοντές τώρα και Δημοτικοί Πυροσβέστες.
  Τι εννοεί ο συντάκτης με το αναλογικώς εφαρμοζόμενες?
  Με 5 άτομα θα γίνεται κλιμάκιο?
  Γιατί και σταθμοί και κλιμάκια και όχι μόνο κλιμάκια.
  Τι περισσότερο θα προσφέρουν από μια Εθελοντική Πυροσβεστική Υπηρεσία?
  Πως ένας βαθμοφόρος του ΠΣ θα δίνει εντολή σε έναν υπάλληλο άλλου φορέα?
  Αν χρειάζεται να παρακολουθήσει 120 ώρες εκπαίδευσης γιατί να μην γίνει εθελοντής?
  Με αυτή την διάταξη μόνο κακό στην δημιουργία Εθελοντικών Πυροσβεστικών Υπηρεσιών κάνετε και δημιουργείτε προσδοκίες για προσλήψεις, βλέψεις μόνιμης επαγγελματικής αποκατάστασης, δημοτικές παραταξιακές εξαρτήσεις των υπαλλήλων και συρρίκνωση του ΠΣ.

 • 13 Φεβρουαρίου 2013, 13:31 | Παύλος

  – Θεωρώ ότι μόνο η Α ΕΜΑΚ είναι στελεχομένη με τα άτομα που απαιτούνται και τις ειδικότητες που απαιτούνται. Περιφερειακά όμως υπάρχουν δυσκολίες καθώς το προσωπικό είναι ελάχιστο. Ίσως πυροσβέστες που υπηρετούν σε σταθμούς και κλιμάκια που έχουν κατάλληλη πιστοποίηση (πχ αυτοδύτες π.χ από PADI, canyoning, σπηλαολογίας- π.χ από ΕΣΕ)να ενταχθούν στο δίκτυο των πυροσβεστών με ειδικέσ γνώσεις. Αυτό σημαίνει ότι η αποστολή θα έχει τουλάχιστον κάποιο άτομο που γνωρίζει τα δεδομένα και τις ιδιαιτερότητες μιας περιοχής και δε θα απαιτείται μεταφορά λιγότερων ατόμων από την ΕΜΑΚ (κατα συνέπεια λιγότερα εκτός έδρας, καλύτερη ασφάλεια και προετοιμασία αποστολής- αφού θα υπάρχει κατάλληλη πληροφόρηση).

 • 13 Φεβρουαρίου 2013, 10:11 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ

  1.αρ.20 παρ.4 δεν αναφέρεται ο όρος εθελοντικός Π.Σ.όπως υφίσταται και λειτουργεί με το ν. 4029/2011.
  2.αρ.20 παρ.13 η εισαγωγή του όρου δημοτικοί Π.Σ. και Κλιμάκια ποιό σκοπό εξυπηρετεί επιχειρησιακό ή διοικητικό στο Π.Σ. και ποια η διαφορά τους από τους Εθελ. Π.Σ ή Κλιμάκια αφού οι προϋποθέσεις οργάνωσης, ίδρυσης, λειτουργείας και στελέχωσης είναι οι ίδιες με αυτές των εθελοντικών Π.Υ.
  3.η στελέχωση των δημοτικών Π.Υ. από ποιούς θα γίνεται; μήπως μόνο από δημοτικούς υπαλλήλους; αφού οι δημοτικοί υπάλληλοι μπορεί να φέρουν την ιδιότητα του Εθ.πυρστη και να στελεχώνουν τις Εθ. Π.Υ. κατά το ν. 4029/2011.
  4.αν ο σκοπός είναι η θεσμοθέτηση και επισημοποίηση των ήδη υφιστάμενων ομάδων πυρασφάλειας ή διάσωσης των Δήμων, τότε αυτό επιτυγχάνεται πλήρως με το ν.4029/2011, που μέσα από την εφαρμογή του εξυπηρετείται η παραπάνω ανάγκη.
  5.Κατά την ταπεινή μου γνώμη, η θεσμοθέτηση του όρου «Δημοτικοί Π.Σ & Κλιμάκια» θα δημιουργήσει περισσότερα προβλήματα και σύγχηση στην οργάνωση και επιχειρησιακή λειτουργία των δομών αυτών.
  Σας ευχαριστώ.

 • 12 Φεβρουαρίου 2013, 23:42 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ

  1)ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΥΡ/ΚΩΝ ΚΛΙΜΑΚΙΩΝ ΕΙΔΙΚΑ ΑΥΤΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΒΑΡΥΝΟΥΝ ΜΕ ΕΞΟΔΑ ΤΟ ΣΩΜΑ.
  2)ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ ΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ-ΓΡΑΦΕΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΚΑΙ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗ ΜΑΧΙΜΗ ΔΡΑΣΗ.
  3)ΙΔΡΥΣΗ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ ΣΕ ΠΥΡ/ΚΩΝ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
  4)ΝΑ ΔΟΘΕΙ Η ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΚΑΙ Η ΑΝΑΛΟΓΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΟΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΝΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΠΟΙΗΣΟΥΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Ή ΤΑ ΚΛΙΜΑΚΙΑ ΤΟΥΣ.

 • 12 Φεβρουαρίου 2013, 00:58 | ΓΙΑΝΝΗΣ

  ΟΙ ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΤΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΕΣ.ΑΥΤΟ ΑΛΛΩΣΤΕ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΖΕΙ ΚΑΙ Ο ΝΟΜΟΣ 4029.ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ.ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΑ ΚΛΙΜΑΚΙΑ Η ΤΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ Η ΠΡΩΤΟΤΥΠΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΑ ΚΛΙΜΑΚΙΑ
  ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΦΙΣΤΑΤΑΙ ΣΑΝ ΟΡΟΣ.

 • 11 Φεβρουαρίου 2013, 15:21 | Κώστας

  Παρατηρώ πως μεσα στα σχόλια υπάρχουν και αναφορές στην Πυρασφάλεια Πολεμικών Αεροδρομίων

  Οι σχολιαστές δεν λαμβάνουν υπόψιν το ότι η εν λογω δραστηριότητα διασφαλίζει την τεράστια περιουσία του Ελληνικού Λαού που είναι αγορασμένα με δισεκατομύρια (σωστά ή λάθος δεν το κρίνουμε τώρα) και το πρωσοπικό των εν λόγω υπηρεσιών έχει αποκτήσει μεγάλη πείρα στην αντιμετώπιση συμβάντων στους χώρους των Αεροδρομίων με συνεχείς εκπαιδευσεις και αξιολογήσεις εκ μερους της Π.Α.
  Το ότι δεν συμβαίνουν ατυχήματα στα Πολ. Αεροδρόμια εχει να κάνει με το ότι κάποιοι κανουν καλά την δουλειά τους, ομως το να επέμβεις σε ένα πολεμικό Αφος χωρίς την πειρα που αποκτούν οι συνάδελφοι στα Πολ. Αεροδρομια ειναι σαν να παιζεις ρώσσικη ρουλέτα με ολες τις σφαιρες στην θαλάμη. Και οι συνάδελφοι ειναι εκπαιδευμένοι σε πάνω από 20 τυπους Αφων.
  Χωρίς να υποβιβάζω την αξία του δασικού πλούτου(θα ήταν βλασφημο εκ μερους μου) με το κοστος κτήσης ενος συγχρονου Πολ. Αφους συντηρείς -αναδασωνεις-καθαρίζεις πολυ μεγάλες δασικές εκτάσεις. Ομως με την εθνική κυριαρχία τι γινεται.
  Αντί λοιπόν με ευκολία να λεμε να καταργηθούν υπηρεσίες καλύτερα να κάνουμε προσπαθειες αναβαθμισης τους, γιατί έτσι αναβαθμίζουμε και την υπηρεσία του Ελληνικού Λαού.

 • 11 Φεβρουαρίου 2013, 10:28 | Spiros

  Ορθή η διατήρηση όλων των ΕΜΑΚ. Η υπάρχουσα διασπορά εξυπηρετεί επιχειρησιακά το ΠΣ, καθώς λόγω της έντονης μορφολογίας του Ελληνικού εδάφους (βουνά, φαράγγια, λίμνες, ποτάμια) απαιτείται η άμεση επέμβαση του ΠΣ με εξειδικευμένο προσωπικό και ειδικό εξοπλισμό.

 • 10 Φεβρουαρίου 2013, 21:23 | panos

  ΙΔΡΥΣΗ ΣΕ ΚΑΘΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ.ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΣΤΕΛΕΧΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ ΜΟΝΙΜΟΥΣ ΚΑΙ ΠΕΝΤΑΕΤΕΙΣ ΕΧΟΝΤΑΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ

 • 10 Φεβρουαρίου 2013, 21:55 | Ανδρεας

  Θα πρέπει να γίνει ανακατανομή των θέσεων των Ανωτέρων Αξιωματικών ανα την Ελλάδα!!!!!
  Δηλαδή σε περιοχές μεγάλης επικινδυνότητας ιδιαίτερα κατά την θερινή περίοδο η οποία απο την κεντρική Στερεά Ελλάδα και κάτω , διαρκεί σαφώς περισσότερο και με πληθώρα δασικών πυρκαγιών, δεν μπορεί να υπάρχουν περιοχές με μόνο ένα Πύραρχο Διοικητή Νομού, ουτε με δύο Αντιπυράρχους η Επιπυραγούς σε όλο το Νομό!!!!!!! Θα πρέπει να ενεργοποιηθεί οπωσδήποτε η Διοίκηση Νομού με Διοικητή και Αναπληρωτή αυτού καθώς και περισσότεροι Αντιπύραρχοι και Επιπυραγοί στον επιχειρησιακό τομέα!!!!! Συγκεκριμένα σε περιπτώσεις δασικών πυρκαγιών σε περιοχές αυξημένης επικινδυνότητας, οπου η κατάσβεση ή η φύλαξη διαρκεί πολλές μέρες, γιατί να μετακινούνται Ανώτεροι Αξκοί απο άλλους Νομούς της Περιφέρειας, για να τεθούν επικεφαλείς σε μια ξένη πυρκαγιά, οι οποίοι ουτε την περιοχή γνωρίζουν, καταπονούνται ασκοπα εκτός τομέα τους και ανα πάσα στιγμή μπορεί να εκτεθούν στην δική τους περιοχή με ένα μεγάλο συμβάν στο οποίο οι ίδιοι θα απουσιάζουν σε άλλη περιοχή!!!! Αυξάνοντας λοιπόν τις θέσεις σε επίπεδο Νομού, δυναμώνεις την επικίνδυνη περιοχή με Αξκούς γνωστες της περιοχής και μειώνεις το κόστος σε πολλά επίπεδα χωρίς να κάνεις πλέον ασκοπες μετακινήσεις απο άλλους Νομούς!!!!!!
  Πιστεύω οτι το συγκεκριμένο θέμα θα πρέπει να το εξετάσει σοβαρά το Αρχηγείο Π.Σ. και το Υπουργείο ώστε στις περιοχές με μεγάλη επικινδυνότητα, να αυξηθεί με τον τρόπο αυτό η επιχειρησιακή ικανότητα του Π.Σ.

 • 9 Φεβρουαρίου 2013, 20:24 | Σπύρος

  -Άρθρο 20. 4.4.ζ. Να γραφτεί «Οι εθελοντικοί Πυροσβεστικοί Σταθμοί και Κλιμάκια»
  -Άρθρο 20. 4.5. Να εξεταστεί η δυνατότητα οι ΠΕ.ΠΥ.Δ. να ακολουθήσουν τις Αποκεντρωμένες και όχι τις Αιρετές Περιφέρειες
  -Άρθρο 20. 4.6. τελευταίο εδάφιο: Οι ΕΜΑΚ πρέπει να υπάγονται στον Διοικητή της αντίστοιχης ΠΕ.ΠΥ.Δ. και όχι στον Υπαρχηγό Επιχειρήσεων. Επίσης στο άρθρο 25.4 δεν αναφέρεται ότι οι ΕΜΑΚ υπάγονται στον Υπαρχηγό Επιχειρήσεων. Γενικά πρέπει να επανεξεταστεί το θέμα των ΕΜΑΚ.
  -Άρθρο 20. 4.8. Σύμφωνα με αυτή τη διάταξη οι Πυροσβεστικοί Σταθμοί διαθέτουν διοικητική αυτοτέλεια όπως και οι Π.Υ., κάτι που δεν ισχύει μέχρι σήμερα και είναι απόλυτα σωστό. Ισχύει αυτή η ερμηνεία ή θα παραμείνει το σημερινό καθεστώς με του Πυροσβεστικούς Σταθμούς να λειτουργούν σαν μεγάλα Πυροσβεστικά Κλιμάκια.
  -Άρθρο 20. 4.13. Δε διευκρινίζεται με τι προσωπικό στελεχώνονται οι Δημοτικοί Πυρ/κοί Σταθμοί και σε τι διαφέρουν από του Εθελοντικούς Πυροσβεστικούς Σταθμούς.

 • 8 Φεβρουαρίου 2013, 23:33 | george

  Όπως προανέφερε και καποιος συνάδελφος( 80% ΔΑΣΙΚΕΣ-ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ, 10% ΑΣΤΙΚΕΣ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ ΚΑΙ 10% ΤΡΟΧΑΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ, ΠΑΡΟΧΕΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ)το μεγαλυτερο ποσοστο των συμβαντων του Π.Σ. είναι οι δασικες πυρκαγιες . Γι’αυτο νομίζω ότι πρεπει να δωθεί μεγάλο βάρος στην δασοπυρόσβεση και πολυ περισσότερο στις περιοχες Α΄Ζώνης επικινδυνότητας για να μην έχουμε κανένα καινούργιο 2007. Αναβαθμίστε αυτές τις Υπηρεσίες ζητώντας τις προτάσεις των τοπικών Διοικητών και κάνοντας αξιολόγηση των στατιστικών στοιχείων , της βλάστησης και της μορφολογίας της κάθε περιοχής.Το Π.Σ. πρέπει να οργανωθεί γρήγορα για να είναι έτοιμο για το καλοκαίρι.Ο χρόνος κυλάει και δεν είναι σύμμαχός μας.
  Όσο για τις ΕΜΑΚ πιστεύω ότι είναι η αιχμή του δόρατος του Π.Σ. και θεωρώ αδιανόητο την κατάργησή τους , γιατί οι συνάδελφοι που υπηρετούν σε αυτές, με την συνεχή εκπαίδευσή τους, έχουν καταφέρει να μας βγάλουν ασπροπρόσωπους από πολλές δύσκολες καταστάσεις.Απλώς χρειάζεται περισσότερη προβολή προς τους πολίτες και αυτό μπορεί να επιτευχθεί με κάποιο γραφείο δημοσίων σχέσεων – τύπου που θα εδρεύει στην έδρα της κάθε Π.Δ.Π.Υ.

 • 8 Φεβρουαρίου 2013, 18:25 | ΜΙΧΑΛΗΣ

  Προτάσεις επί του Άρθρου 20

  Σε ότι αφορά το άρθρο 20, στην Δ.Α.Ε.Ε. θα πρέπει να υπαχθούν Επιχειρησιακά τα υπό σύσταση Κλιμάκια Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού των Περιφερειακών Διοικήσεων. Ο δε όρος «Κλιμάκια», κατά την άποψη μου, είναι αδόκιμος και προτείνω να λέγονται Γραφεία Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού.

  Ο Επιχειρησιακός έλεγχος και η δραστηριοποίηση των εν λόγω γραφείων θα πρέπει να γίνεται από τον Διευθυντή της Δ.Α.Ε.Ε., με στόχο να υπάρξει ενιαία γραμμή σε ότι αφορά το Ανακριτικό έργο ανά την Επικράτεια. Τούτο θα καταστεί δυνατόν δια μέσω εγκυκλίων και Διαταγών (αξίζει να σημειωθεί ότι σε ό,τι αφορά το Ανακριτικό έργο στο Πυροσβεστικό Σώμα έχουν να εκδοθούν σχετικές Διαταγές από το έτος 2005, παρότι ο Κώδικας Ποινικής Δικονομίας (Κ.Π.Δ.) έκτοτε έχει τροποποιηθεί αρκετές φορές σε βασικά άρθρα).

  Την παρούσα χρονική περίοδο η Δ.Α.Ε.Ε. έχει δύο (2) τμήματα: αυτό της Γραμματείας και αυτό των Επιχειρήσεων. Θα πρέπει λοιπόν να συσταθεί και τμήμα Ερευνών, το οποίο θα βρίσκεται σε συνεργασία με τα αρμόδια τμήματα Ερευνών-Εξερεύνησης της ΕΛ.ΑΣ.

  Επιπρόσθετα θα πρέπει να δημιουργηθεί και τμήμα Διαχείρισης Πληροφοριών, του οποίου το Προσωπικό θα εκπαιδεύεται από άλλες Υπηρεσίες που έχουν το «know how» στην Διαχείριση Πληροφοριών.

  Τέλος η Δ.Α.Ε.Ε. θα πρέπει να αποτελεί τον κεντρικό πυλώνα Αντιεγκληματικής Πολιτικής σε ότι αφορά την διαφύλαξη της Κοινωνικής Ειρήνης από το έγκλημα του εμπρησμού, καθώς και από συρρέοντα εγκλήματα τα οποία σχετίζονται με το έγκλημα του εμπρησμού.

 • 8 Φεβρουαρίου 2013, 13:48 | ΓΙΑΝΝΗΣ

  13. Με απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μπορεί να ιδρύονται, μετά από πρόταση του αρμόδιου Δημάρχου και σύμφωνη γνώμη του Αρχηγού του Π.Σ., Δημοτικοί Πυροσβεστικοί Σταθμοί Α΄ ή Β΄ Τάξης και Κλιμάκια, όπου δεν υφίσταται επαγγελματική ή εθελοντική πυροσβεστική υπηρεσία ή κλιμάκιο και εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 27 παρ. 5 του ν. 4029/2011 (ΦΕΚ 245 Α΄) αναλογικώς εφαρμοζόμενες.

  ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΩΤΕΡΟ ΚΑΝΕΝΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΠΟ ΚΑΝΕΝΑ??????? ΓΙΑ ΝΑ ΤΟ ΔΟΥΜΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ.

 • 8 Φεβρουαρίου 2013, 10:51 | Γιώργος

  Η πυρασφάλεια των ιδιωτικών αεροδρομίων και λιμένων, να καλύπτεται από πόρους των αναδόχων με την προϋπόθεση ότι σε συνεργασία με το Αρχηγείο να καθορίζονται η οργανική δύναμη η εκπαίδευση αλλά και οι λεπτομέρειες εργασίας του εξειδικευμένου προσωπικού.

 • 8 Φεβρουαρίου 2013, 10:28 | Αριστείδης

  Προκειμένου να καταστεί δυνατή στην πράξη η στελέχωση των Γραφείων των Περιφερειών και παράλληλα αυτά τα γραφεία να είναι αποτελεσματικά και λειτουργικά, θεωρώ ότι οι Περιφέρειες θα πρέπει να ακολουθούν τη συγκρότηση των Αποκεντρωμένων διοικήσεων με εξαίρεση τα νησιά όπου θα πρέπει να ακολουθηθεί μια διαφορετική και πιο λειτουργική δομή (π.χ. Υπαγωγή της Π.Υ. Ζακύνθου στη αποκεντρωμένη Διοίκηση Δυτικής Ελλάδας και της Π.Υ. Κέρκυρας Στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου και Δυτικής Μακεδονίας.) Μια τέτοια διάρθρωση ασφαλώς συνεπάγεται ανακατανομή της οργανικής δύναμης και την τοποθέτηση ανώτατων Αξιωματικών ως Υποδιοικητών σε αυτές τις νέες Διοικήσεις.

 • 7 Φεβρουαρίου 2013, 20:12 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ

  ΚΥΡΙΕ ΥΠΟΥΡΓΕ ΕΙΜΑΙ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΤΩ ΓΑ ΠΟΛΛΑ ΕΤΗ ΣΤΗΝ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕΓΑΛΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ Η ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΑΚΡΙΒΕΣ ΤΙΜΕΣ ΜΟΝΟΠΩΛΙΟ ΔΥΣΚΟΛΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΔΙΟΤΙ ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΑΠΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ.
  ΤΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΟΝΤΑ ΔΙΟΤΙ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΙΝΑΙ ΥΨΗΛΟ ΚΑΙ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΠΡΟΧΩΡΟΥΝ ΣΕ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΕΝ ΕΜΠΙΣΤΕΥΟΝΤΑΙ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ.ΣΑΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΙΝΑΙ Η ΑΚΙΝΗΣΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΠΟΛΥ ΜΕΓΑΛΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΕΝ ΜΕΣΩ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗΣ .ΘΕΛΕΙ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΕ ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΑΠΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΕΙΔΙΚΑ ΓΙΑ ΤΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ .ΑΡΓΟΥΝ ΠΟΛΥ ΝΑ ΕΓΡΙΘΟΥΝ ΟΙ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΓΙΑ 100 ΕΥΡΩ ΒΡΑΧΥΚΥΚΛΩΝΕΙ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ.
  ΑΠΕΜΠΛΟΚΗ ΤΟΥ ΑΠΣ ΑΠΟ ΜΙΚΡΟΔΑΠΑΝΕΣ ΧΑΡΤΙ ΦΑΞ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΛΑΝΙΑ ΜΙΚΡΟΖΗΜΙΕΣ ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΛΠ , Ο ΚΑΘΕ ΠΕΡΙΕΦΕΡΙΑΡΧΗΣ ΝΑ ΕΓΚΡΙΝΕΙ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΝΑ ΚΡΙΝΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΣΑΝ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΑΠΟ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΑΝ ΝΑ ΗΤΑΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ MANAGER .ΟΧΙ ΝΑ ΚΡΙΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΜΟΝΟ ΣΤΗΝ ΠΥΡΚΑΓΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΚΛΠ ΑΛΛΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥ ΟΛΟ ΤΟ ΕΤΟΣ
  ΚΑΘΕ ΧΡΟΝΟ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ – ΕΞΟΔΑ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ – ΜΕΧΡΙ ΝΑ ΠΑΕΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ΣΕ ΜΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΑΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΣΕΙ ΤΟΝ ΤΟΠΟ ΕΧΟΥΝ ΕΡΘΕΙ ΟΙ ΚΡΙΣΕΙΣ -(ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ)ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΤΑΙ – ΜΑΡΤΙΟ ΠΑΙΡΝΕΙ ΤΗΝ ΠΕΡΥΣΙΝΗ ΑΔΕΙΑ – ΦΕΥΓΕΙ ΟΚΤΩΒΡΙΟ – ΓΙΑΤΙ ΕΧΟΥΜΕ ΚΡΙΣΕΙΣ
  ΚΑΙ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ ΗΤΟΙ ΜΟΝΟ 7-8 ΜΗΝΕΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΕΞΟΔΑ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ 7000-8000 ΕΥΡΩ ΚΑΤ ΕΤΟΣ\
  – ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΠΡΟΑΓΩΓΗ –
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΠΑΡΑΜΟΝΗ 2 ΕΤΩΝ ΤΟ ΛΙΓΟΤΕΡΟ – ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΜΕ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ 2 ΕΤΙΑ ΜΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑ 250Χ24=5200
  ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΙΝΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΜΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ 300 ΕΥΡΩ ΤΟ ΜΗΝΑ
  ΝΑ ΠΩΣ ΛΥΝΕΤΑΙ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΗΣ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ
  ΤΩΡΑ ΠΑΙΡΝΟΥΝ ΣΧΕΔΟΝ ΤΑ ΙΔΙΑ ΚΑΙ ΔΥΣΑΝΑΣΧΕΤΟΥΝ ΟΛΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΣΠΑΘΟΥΝ ΝΑ ΤΟ ΑΠΟΦΥΓΟΥΝ .

  ΘΕΛΕΙΣ ΒΑΘΜΟ ΠΑΙΡΝΕΙΣ 2ΕΤΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΚΑΙ ΚΡΙΝΕΣΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΟΥ .

 • 7 Φεβρουαρίου 2013, 14:10 | lampros

  Η αναδιάρθρωση του ΠΣ έχει σαν στόχο την αναβάθμιση του και τη βελτίωση του. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί μόνο με την εξειδηκευση του προσωπικού. Οι μόνες υπηρεσίες που έχουν απόλυτα εξειδήκευμένο προσωπκο είναι οι ΕΜΑΚ. Οι οποίες ΕΜΑΚ αποτελούν πρωτυπο εκπαιδευσης και για τις υπόλοιπες υπηρεσίες. Για την ιδρυση και την εκπαίδευση των ΕΜΑΚ έχει επενδυθεί υλικοτεχνικός εξοπλισμός εκατομμυρίων ευρώ και έχει διατεθεί απο το υστέρημα των υπαλλήλων μεγάλο ποσό για τον ατομικό τους εξοπιλσμό αλλά και την εκπαίδευση τους. Συνεχίζοντας θέτω τα παρακάτω:
  1. Ολες οι ΕΜΑΚ εμπλέκονται σε όλες τις δασικές πυρκαγιές ως πεζοπορα τμηματα λογω της καλης φυσικης καταστασης των υπαλληλων της
  2. Οι ΕΜΑΚ εμπλεκονται σε όλα τα τροχαια ατυχήματα σε διασώσεις κάθε μορφής(ορειβατικά, χημικά, σεισμοί, αναζητησεις ατομων και σε καθε μορφη παροχης βοηθειας).
  Η ανθρώπινη ζωη δεν διαπραγματευεται και το μονο κριτηριο για την υπαρξη ή κατάργηση μιας ΕΜΑΚ είναι η αξιολογηση του προσωπικού της, η οποία αξιολόγηση πρέπει να γίνεται στους υπαλλήλους όλων των υπηρεσιών του Πυροσβεστικού σωματος

 • 6 Φεβρουαρίου 2013, 23:03 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

  ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΥΠ’ΟΨΙΝ ΤΑ ΠΟΣΟΣΤΑ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΣΥΜΒΑΝΤΩΝ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΔΕΚΑΕΤΙΑ (80% ΔΑΣΙΚΕΣ-ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ, 10% ΑΣΤΙΚΕΣ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ ΚΑΙ 10% ΤΡΟΧΑΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ, ΠΑΡΟΧΕΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥΣ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ 1. ΑΠΕΜΠΛΟΚΗ ΤΟΥ Π.Σ. ΑΠΟ ΤΑ ΠΟΛΕΜΙΚΑ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΑ 2. ΑΠΕΜΠΛΟΚΗ ΤΟΥ Π.Σ. ΑΠΟ ΤΑ ΛΙΜΑΝΙΑ. 3.ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΩΝ ΕΜΑΚ ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ 1ης ΚΑΙ 2ης ΕΜΑΚ. 4.ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΚΛΙΜΑΚΙΩΝ ΜΕ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΕΡΓΟ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΔΕΚΑΕΤΙΑ 5.ΑΝΑΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΟΥ ΣΤΟΛΟΥ ΤΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΥΠ΄ΟΨΙΝ ΤΙΣ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΚΑΘΕ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 6. ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΓΕΡΑΝΟΦΟΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΠΟΥ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥΣ ΕΞΑΝΤΈΙΤΑΙ ΣΕ ΚΛΑΔΕΜΑ ΔΕΝΤΡΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΗ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΜΕ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥΣ ΑΠΟ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΥΔΡΟΦΟΡΑ. 7.ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΙΚΡΩΝ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ ΣΕ ΚΑΘΕ ΝΟΜΟ ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Α΄ΒΑΘΜΟΥ ΜΕ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΟΦΕΛΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ 8. ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΣΛΗΦΘΗΚΑΝ ΩΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΕΣ ΣΤΟ ΣΩΜΑ ΣΤΗΝ ΜΑΧΙΜΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟΝ. 9. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΓΡΟΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΠΕΔΙΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΣΕ ΚΑΘΕ ΝΟΜΟ.

 • 6 Φεβρουαρίου 2013, 22:40 | Γιώργος

  Kρίνεται απαραίτητη η σύσταση στο Πυροσβεστικό Σώμα στην κατηγορία πυροσβεστικού προσωπικού Ειδικών Υπηρεσιών Κλάδος Χειριστών Ελικοπτέρων λαμβάνοντας υπόψη ότι οι χειριστές εκτελούν ειδικά καθήκοντα όπως οι υπηρετούντες στην πληροφορική,στα πλωτά μέσα και στην υγειονομική Υπηρεσία. Δέν γίνεται να χρησιμοποιούνται σαν υπάλληλοι Γενικών Υπηρεσιών διότι δεν έχουν επαρκή γνώση των διαδικασιών μετά απο μακροχρόνια αποχή. Στην ίδια Υπηρεσία δε το τεχνικό προσωπικό είναι ήδη ειδικών υπηρεσιών. Να εκμεταλευτεί το Π.Σ.την εξειδίκευση αυτή για όσο το δυνατόν μεγαλύτερο διάστημα και να δίνεται η δυνατότητα παραμονής των χειριστών στο Σώμα για περισσότερο χρονικό διάστημα π.χ. με τη μορφή παράλληλης επετηρίδας. Με αυτό τον τρόπο θα γίνεται ολοκληρωμένη αξιοποίηση του προσωπικού για περισσότερο χρόνο με μεγάλο οικονομικό όφελος για το Π.Σ. για να μην παρατηρείτε το φαινόμενο να προσλαμβάνονται ιδιώτες χειριστές ηλικίας 59 ετών την ώρα που αποστρατεύονται Πυροσβεστικοί υπάλληλοι 49 ετών.

 • 6 Φεβρουαρίου 2013, 16:01 | ΝΙΚΟΣ

  Αγαπητέ κύριε Υπουργέ χαίρομαι ειλικρινά διότι ενεμφανίσθει επιτέλους ένας Υπουργός Δημόσιας Τάξης ο οποίος ασχολείται ενεργά και σταθερά με τα θέματα που απασχολούν το Πυροσβεστικό Σώμα. Είμαι Αξιωματικός του Σώματος και αυτό που θέλω να προτείνω είναι η Ιδρυση Πυροσβεστικών Συνεργείων ανά Περιφέρεια για την αποκατάσταση των τυχόν ζημιών που δημιουργούνται στα οχήματα της Υπηρεσίας. Νομίζω ότι η πρόταση αυτή κινείται και στα πλαίσια των καιρών μας , για δημοσιονομική συγκράτηση, αφού σίγουρα θα εξοικονομίσει επί πλέον πορους για την αποκατάσταση των βλαβών των οχημάτων, αντί τα χρήματα να δίνονται σε ιδιωτικά συνεργεία και μάλιστα και χωρίς ουσιαστικό έλεγχο. Επεκτείνοντας την προτασή μου [[[ ΠΡΟΤΕΙΝΩ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΣΥΝΕΡΓΕΊΩΝ ΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΙΑ ΠΟΥ ΘΑ ΕΠΙΣΚΕΥΑΖΟΥΝ ΚΑΙ ΘΑ ΣΥΝΤΗΡΟΥΝ ΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΤΟΣΟ ΤΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΟΣΟ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ.. Ευχαριστώ πολύ για την δυνατότητα έκφρασης της αποψής μου…….

 • 6 Φεβρουαρίου 2013, 15:58 | ΒΑΣΙΛΗΣ

  1] ΑΠΕΜΠΛΟΚΗ ΤΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥΣ ΣΩΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΕΜΙΚΩΝ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΩΝ. ΕΤΣΙ ΘΑ ΕΧΟΥΜΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΥΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΕΣ ΣΤΟΥΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥΣ
  2] ΝΑ ΠΑΡΑΜΕΙΝΟΥΝ ΜΟΝΟ ΟΙ ΔΥΟ ΕΜΑΚ ΣΕ ΑΘΗΝΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΝΑ ΚΑΤΑΡΓΗΘΟΥΝ ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΛΛΕΣ
  3] ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΤΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΚΛΙΜΑΚΙΩΝ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΚΟΝΤΑ ΣΕ ΠΥΡΟΣΒΣΤΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΑΡΚΕΤΑ ΣΥΜΒΑΝΤΑ