Άρθρο 44: Διάρθρωση – Αρμοδιότητες της Νομικής Υπηρεσίας του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος

Η Νομική Υπηρεσία του Α.Π.Σ. που υπάγεται απευθείας στον Προϊστάμενο του Επιτελείου Αρχηγείου, έχει ως αρμοδιότητα τη νομική υποστήριξη του διοικητικού και επιχειρησιακού πυροσβεστικού έργου και γενικότερα του Αρχηγείου και του Πυροσβεστικού Σώματος συνολικά. Προϊστάμενος αυτής ορίζεται, με απόφαση του Προϊσταμένου Επιτελείου Αρχηγείου, Αξιωματικός πτυχιούχος Νομικών Επιστημών που υπηρετεί σ’ αυτήν. Η Νομική Υπηρεσία έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
α. Την παρακολούθηση της νομοθεσίας που αφορά το Πυροσβεστικό Σώμα και την έκδοση ερμηνευτικών εγκυκλίων και διαταγών για την πιστή και ομοιόμορφη εφαρμογή της από τις Υπηρεσίες του Σώματος.
β. Την κατάρτιση και νομοτεχνική επεξεργασία σχεδίων, νόμων, Προεδρικών διαταγμάτων και κανονιστικών αποφάσεων και τη μέριμνα για την προώθηση και δημοσίευσή τους.
γ. Τη μελέτη του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την προετοιμασία εναρμόνισης της ελληνικής νομοθεσίας προς αυτό σε θέματα αρμοδιότητας του Πυροσβεστικού Σώματος, σε συνεργασία με τις αρμόδιες Διευθύνσεις.
δ. Τη μελέτη σχεδίων νόμων άλλων Υπουργείων, που αφορούν και το Πυροσβεστικό Σώμα και τη διατύπωση σχολίων και προτάσεων, σε συνεργασία με τις συναρμόδιες Διευθύνσεις του Αρχηγείου.
ε. Την κωδικοποίηση της νομοθεσίας του Σώματος και τη διαρκής ενημέρωση αυτής σε συνεργασία με το Τμήμα Γραμματείας, Αρχείου της Διεύθυνσης Ανθρώπινων Πόρων και το Τμήμα Επικοινωνίας, Αθλητισμού και Εκδόσεων της Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού και Επικοινωνίας.
στ. Την παρακολούθηση της ποινικής νομοθεσίας και ιδιαίτερα εκείνης που έχει σχέση με τα αδικήματα για τα οποία επιλαμβάνονται οι ειδικοί ανακριτικοί υπάλληλοι και οι Δημόσιοι Κατήγοροι του Σώματος και την επίλυση των σχετικών νομικών ζητημάτων.
ζ. Την παρακολούθηση και τήρηση της νομολογίας των Διοικητικών Δικαστηρίων.
η. Την επεξεργασία και υποβολή ερωτημάτων για νομικά ζητήματα προς το Γραφείο Νομικού Συμβούλου του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, προς τις αρμόδιες Εισαγγελίες και λοιπές Αρχές και την τήρηση και εφαρμογή των γνωμοδοτήσεών τους.
θ. Την παροχή νομικών συμβουλών προς την ηγεσία του Σώματος, τις Υπηρεσίες και τα όργανά του για υπηρεσιακά προβλήματα και ζητήματα νομικής φύσης που ανακύπτουν κατά την εκτέλεση των καθηκόντων και αρμοδιοτήτων τους και την καθοδήγηση των Υπηρεσιών του Σώματος για την ορθή εφαρμογή της νομοθεσίας.
ι. Την παραλαβή, μελέτη, διαφύλαξη και ηλεκτρονική διαχείριση των Φ.Ε.Κ. καθώς και την επικύρωση αντιγράφων και φωτοαντιγράφων εγγράφων αρμοδιότητας του Τμήματος.
ια. Τη συνεργασία με την Κεντρική Υπηρεσία του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, καθώς και με τα κατά τόπους αρμόδια Γραφεία Νομικών Συμβούλων για τη διεκδίκηση με κάθε νόμιμο τρόπο των αξιώσεων του Δημοσίου, και για άλλα θέματα που προέρχονται από την αποστολή και τις δραστηριότητες του Πυροσβεστικού Σώματος.
ιβ. Τη σύνταξη και αποστολή προς τα Διοικητικά Δικαστήρια εκθέσεων απόψεων της Διοίκησης στις περιπτώσεις άσκησης ενδίκων βοηθημάτων και μέσων στρεφομένων κατά του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη ή άλλων οργάνων του Σώματος, που αφορούν υποθέσεις ιδιωτών ή πυροσβεστικών υπαλλήλων, καθώς και πάσης φύσεως άλλων θεμάτων υπηρεσιακής κατάστασης του προσωπικού του Σώματος.
ιγ. Την παρακολούθηση των ποινικών δικών κατά πυροσβεστικών υπαλλήλων, για αδικήματα που διέπραξαν κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας τους καθώς και τη μέριμνα για την άσκηση ποινικής δίωξης για εγκλήματα στρεφόμενα κατά του Πυροσβεστικού Σώματος και του προσωπικού του.
ιδ. Τη μέριμνα για την έγερση ποινικών, αστικών ή άλλων αξιώσεων του Δημοσίου κατά νομικών και φυσικών προσώπων και την παρακολούθηση των σχετικών δικών.
ιε. Τον χειρισμό τροχαίων και ναυτικών ατυχημάτων που προκαλούνται από όργανα του Σώματος και έχουν σχέση μόνο με εξώδικη διευθέτηση δια του Ν.Σ.Κ. ή δικαστική επίλυση των διαφορών που προκύπτουν από αυτά.
ιστ. Την παραλαβή δικαστικών αποφάσεων που αφορούν προσωπικό και Υπηρεσίες του Σώματος και την προώθησή τους στα αρμόδια Τμήματα για την εκτέλεσή τους.

 • Εύλογη απορία γεννά η πρόβλεψη να συσταθεί ένα Τμήμα σε ισοβαθμία με τις Διευθύνσεις του Α.Π.Σ.
  Το ορθόν είνα να ιδρυθεί Τμήμα Νομικής Υποστήριξης και Νομοθετικής Πρωτοβουλίας το οποίο να υπαχθεί στη Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού και Επικοινωνίας του ΑΠΣ κατά αντιστοιχία του ίδιου τμήματος που συγκροτεί τη Διεύθυνση Υποστήριξης του Υπουργείου (άρθρο 3).

 • 15 Φεβρουαρίου 2013, 22:45 | Σωκράτης Παπαγεωργίου

  Στο Άρθρο 44 στις αρμοδιότητες της Νομικής Υπηρεσίας, μετά το στοιχείο (ιγ.) να προστεθεί στοιχείο (ιδ.) που θα λέει: «ιδ. Την μέριμνα για την παροχή νομικής προστασίας των πυροσβεστικών υπαλλήλων για αδικήματα που διέπραξαν κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους»

 • 15 Φεβρουαρίου 2013, 13:36 | Αλέξανδρος

  Το Τμήμα Νομικής Υποστήριξης να υφίσταται και ανά περιφερειακή Διοίκηση για την προάσπιση των ανακριτικών Υπαλλήλων από καταγγελίες καθώς και τον προβλημάτων που μπορούν ανακύψουν τόσο σε θέματα Πυρασφάλειας αλλά και σε συμφέροντα από την χρήση της παγίας τόσο σε επίπεδο περιφερειών όσο και σε επίπεδο Υπηρεσιών Νομών για την αγορά υλικών και επισκευής των μέσων.

 • 15 Φεβρουαρίου 2013, 08:17 | ΧΡΗΣΤΟΣ

  Άρθρο 44: Διάρθρωση – Αρμοδιότητες της Νομικής Υπηρεσίας του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος
  Αντί της Νομικής Υπηρεσίας να ιδρυθεί Τμήμα Νομικής Υποστήριξης και Νομοθετικής Πρωτοβουλίας το οποίο να υπαχθεί στη Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού και Επικοινωνίας του ΑΠΣ κατά αντιστοιχία του ίδιου τμήματος που συγκροτεί τη Διεύθυνση Υποστήριξης του Υπουργείου (άρθρο 3).
  Σημ: Είναι πρωτοφανές μια Νομική Υπηρεσία να είναι στο ίδιο επίπεδο με τις Διευθύνσεις ενός Διοικητικού Συστήματος.

 • 15 Φεβρουαρίου 2013, 01:15 | Αλέξανδρος

  Αντί της Νομικής Υπηρεσίας να ιδρυθεί Τμήμα Νομικής Υποστήριξης και Νομοθετικής Πρωτοβουλίας το οποίο να υπαχθεί στη Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού και Επικοινωνίας του ΑΠΣ κατά αντιστοιχία του ίδιου τμήματος που συγκροτεί τη Διεύθυνση Υποστήριξης του Υπουργείου (άρθρο 3).

 • 14 Φεβρουαρίου 2013, 23:26 | Panos

  Θα πρότεινα η παράγραφος στ’ να τροποποιηθεί ως προς την άμεση αρωγή και υποστήριξη των ειδικών ανακριτικών υπαλλήλων του Σώματος κατά το προανακριτικό έργο προς ώφελος της απόδοσης ποινικών ευθυνών σε φερόμενους ως υπαίτιους διενέργειας εμπρησμών…

 • 14 Φεβρουαρίου 2013, 20:20 | ΦΙΛΙΠΠΟΣ

  Αντί της Νομικής Υπηρεσίας να ιδρυθεί Τμήμα Νομικής Υποστήριξης και Νομοθετικής Πρωτοβουλίας το οποίο να υπαχθεί στη Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού και Επικοινωνίας του ΑΠΣ κατά αντιστοιχία του ίδιου τμήματος που συγκροτεί τη Διεύθυνση Υποστήριξης του Υπουργείου (άρθρο 3).
  Σημ: Είναι πρωτοφανές μια Νομική Υπηρεσία να είναι στο ίδιο επίπεδο με τις Διευθύνσεις ενός Διοικητικού Συστήματος.