Άρθρο 06: Προσωπικό – Στελέχωση

1. Οι Διευθύνσεις, τα Τμήματα και τα Γραφεία που υπάγονται στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών και Επιτελικού Σχεδιασμού, στελεχώνονται από ένστολο ή πολιτικό προσωπικό που μετατάσσεται, μεταφέρεται ή αποσπάται από τις υπαγόμενες στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη Υπηρεσίες ή εποπτευόμενους από αυτό φορείς, καθώς και από Υπηρεσίες του Δημοσίου, του ευρύτερου δημόσιου τομέα ή ΝΠΔΔ, κατά τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 2 του ν. 3861/2010 (Α’ 112). Το προσωπικό αυτό, περιλαμβανομένων των Διευθυντών και των Τμηματαρχών, δε δύναται να υπερβαίνει τα 100 (εκατό) συνολικά άτομα. Ο ακριβής αριθμός του προσωπικού κατά Σώμα και Υπηρεσία, βαθμό, κατηγορία και ειδικότητα καθορίζεται αναλογικά, βάσει της συνολικής οργανικής δύναμης κάθε Σώματος ή Υπηρεσίας, με απόφαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη.
2. Οι αποσπάσεις του προσωπικού για τη στελέχωση των Διευθύνσεων, Τμημάτων και Γραφείων της παρ. 1 διενεργούνται και ανανεώνονται με κοινή απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και του κατά περίπτωση συναρμόδιου Υπουργού, μετά από πρόταση του Προϊσταμένου της αρμόδιας Διεύθυνσης, κατά παρέκκλιση από κάθε γενική ή ειδική διάταξη. Μετατάξεις προσωπικού που υπηρετεί σε καταργούμενους ή συγχωνευόμενους φορείς του Δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα προς τις Διευθύνσεις της παρ. 1 διενεργούνται κατά προτεραιότητα.
3. Αρμόδια για τα θέματα του πολιτικού προσωπικού είναι τα υπηρεσιακά συμβούλια που είναι αρμόδια για τους πολιτικούς υπαλλήλους του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη. Για την αξιολόγηση, τον πειθαρχικό έλεγχο και άλλα συναφή με την υπηρεσιακή κατάσταση του πολιτικού προσωπικού ζητήματα εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 3528/2007 (Α` 26), όπως ισχύουν κάθε φορά.
4. Οι εκθέσεις αξιολόγησης του ένστολου προσωπικού συντάσσονται από τον ανώτερο ή αρχαιότερο του αξιολογούμενου αξιωματικό του οικείου Σώματος που υπηρετεί στη Διεύθυνση, σύμφωνα με τις ισχύουσες για το Σώμα αυτό διατάξεις. Η έκθεση αξιολόγησης υπόκειται σε γνωμάτευση από τον αξιωματικό που είναι αρμόδιος προς τούτο για τις εκθέσεις αξιολόγησης του λοιπού προσωπικού των Υπηρεσιών στις οποίες ανήκουν οργανικά, με εξαίρεση τις εκθέσεις αξιολόγησης του ένστολου προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας, στις οποίες γνωματεύει ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης. Η έκθεση αξιολόγησης των προϊσταμένων των Διευθύνσεων συντάσσεται από τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών και Επιτελικού Σχεδιασμού. Η έκθεση αξιολόγησης του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών και Επιτελικού Σχεδιασμού συντάσσεται από τον Προϊστάμενο Επιτελείου του Σώματος, στο οποίο ανήκει οργανικά.
5. Ο πειθαρχικός έλεγχος του ένστολου προσωπικού ασκείται από τους προερχόμενους από το ίδιο Σώμα ιεραρχικά προϊσταμένους του, σύμφωνα με το ισχύον για το κάθε Σώμα πειθαρχικό δίκαιο.
6. Τη θέση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Υποστήριξης κατέχει ανώτερος ή ανώτατος αξιωματικός των Σωμάτων που υπάγονται στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, ο οποίος ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη.
7. Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης ευθύνεται για την ομαλή λειτουργία αυτής και την αποτελεσματική εκπλήρωση της αποστολής της. Στο πλαίσιο αυτό ιδίως:
α. Αξιολογεί τις ανάγκες των Τμημάτων και κατανέμει το προσωπικό σε αυτές, βάσει των ειδικότερων γνώσεων και ικανοτήτων του.
β. Ορίζει τους προϊσταμένους των Τμημάτων βάσει των ισχυουσών διατάξεων, του βαθμού και των ειδικότερων προσόντων τους.
γ. Επικοινωνεί και συνεργάζεται με τα αρμόδια όργανα και Υπηρεσίες των Σωμάτων και Υπηρεσιών του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, καθώς και με οποιαδήποτε άλλη αρμόδια Υπηρεσία ή φορέα στο πλαίσιο εκπλήρωσης της αποστολής της Διεύθυνσης της οποίας προΐσταται.
δ. Παρακολουθεί τις εξελίξεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση επί θεμάτων αρμοδιότητας της Υπηρεσίας και συμμετέχει σε επιτροπές, συνέδρια και συναντήσεις που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο αυτής.
ε. Καθορίζει τις προτεραιότητες της Διεύθυνσης, οργανώνει τον τρόπο εκτέλεσης των εργασιών και παρέχει στο προσωπικό τις απαραίτητες οδηγίες και κατευθύνσεις για την ακριβή εκτέλεση των καθηκόντων του.
στ. Ορίζει εκπροσώπους για τα διάφορα συνέδρια, επιτροπές και συναντήσεις, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης.
ζ. Γνωματεύει στις εκθέσεις αξιολόγησης που συντάσσονται από τους υφισταμένους του για το προερχόμενο από την Ελληνική Αστυνομία προσωπικό της Διεύθυνσης.
η. Εκτελεί κάθε άλλη αρμοδιότητα που του ανατίθεται από τον Υπουργό Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη στο πλαίσιο εκπλήρωσης της αποστολής της Διεύθυνσης.
8. Ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του, αναπληρώνεται από τον ανώτερο κατά βαθμό ή αρχαιότερο ένστολο προϊστάμενο των Τμημάτων.
9. Οι προϊστάμενοι των Τμημάτων διευθύνουν, εποπτεύουν, ελέγχουν και συντονίζουν τις εργασίες του Τμήματος τους και παρέχουν τις αναγκαίες προς τούτο εντολές και οδηγίες στο προσωπικό. Συνεργάζονται μεταξύ τους καθώς και με τις αρμόδιες Υπηρεσίες των Σωμάτων και Υπηρεσιών του Υπουργείου επί θεμάτων αρμοδιότητας τους, παρακολουθούν, κατά λόγο αρμοδιότητας, τον τρόπο και την πορεία υλοποίησης των επιχειρησιακών και αναπτυξιακών προγραμμάτων, εισηγούνται τρόπους βελτίωσης των διαδικασιών υλοποίησης των δράσεων που αναπτύσσονται στο πλαίσιο της αποστολής της Υπηρεσίας και ευθύνονται για την ομαλή και αποτελεσματική λειτουργία του Τμήματος τους. Επίσης, συμμετέχουν ως εκπρόσωποι της Υπηρεσίας σε ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, διεθνή ή και σε εγχώρια συνέδρια, συναντήσεις, επιτροπές και ομάδες εργασίας και εκτελούν κάθε άλλο έργο που τους ανατίθεται από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης και ανάγεται στα καθήκοντα τους.
10. Οι προϊστάμενοι των Γραφείων εποπτεύουν, ελέγχουν και συντονίζουν τις εργασίες του Γραφείου τους και παρέχουν τις αναγκαίες προς τούτο εντολές και οδηγίες στο προσωπικό.
11. Οι Υπηρεσίες των Σωμάτων και του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη συνεργάζονται άμεσα με τις Διευθύνσεις, τα Τμήματα και τα Γραφεία της Γενικής Διεύθυνσης του παρόντος άρθρου, προς το σκοπό της πληρέστερης αξιοποίησης και αποτελεσματικότερης υλοποίησης των προγραμμάτων και των επιμέρους δράσεων του παρόντος νόμου. Προς τούτο επικοινωνούν τακτικά με τις Διευθύνσεις, τα Τμήματα και τα Γραφεία της, αναφέρουν σε αυτά τυχόν δυσλειτουργίες και προβλήματα που ανακύπτουν στην πορεία υλοποίησης των διαφόρων προγραμμάτων και συμμορφώνονται προς τις σχετικές υποδείξεις και κατευθύνσεις που δίδονται από αυτά.

 • 16 Φεβρουαρίου 2013, 14:53 | ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ ΚΙΜΩΝ

  Αξιότιμε κ. Γενικέ,
  Σας δηλώνουμε την έντονη δυσφορία μας για τις εξελίξεις και τα θέματα που αφορούν Π.Π.Υ. και συμβασιούχους πυροσβέστες.
  Μέχρι σήμερα τα προβλήματα αυξάνονται, διογκώνονται και πολλαπλασιάζονται και ταυτόχρονα επιδεινώνονται και υποβαθμίζονται τα θέματα που αφορούν Π.Π.Υ., γεγονός που αποδεικνύεται από αναφορές στη Βουλή καθώς και από την πρόσφατη διαβούλευση της αναδιοργάνωσης του Π.Σ. και των μεταθέσεων του Π.Σ.
  Σας υπενθυμίζουμε ότι η κατάσταση αυτή μας βρίσκει εκ διαμέτρου αντίθετους και από εδώ και στο εξής θα μας βρείτε απέναντί σας εφόσον η αντιμετώπιση αυτή συνεχίζεται..
  1) Σας θυμίζουμε ότι η κυβέρνηση είναι τρικομματική και όχι της Ν.Δ. και δεν δικαιολογούνται αλαζονείες.
  2) Ο ακριβοθώρητος Υπουργός ΠΡΟ.ΠΟ. κ. Ν. Δένδιας δεν έχει κάνει καμία συνάντηση μαζί μας ενώ αντίθετα με το μόνιμο προσωπικό ήδη δύο. Ποια είναι η θέση σας;
  3) Αν συνδυάσουμε τα παραπάνω με τις προτάσεις προς διαβούλευση αναφορικά με τους Π.Π.Υ. και τους συμβασιούχους, συμπεραίνουμε ότι πρόθεση του Υπουργού είναι όχι η ενσωμάτωση μας στις τάξεις του Π.Σ. μισθολογικά και εργασιακά αλλά ο διαμελισμός και η υποβάθμιση μας.

  Με το παρόν έγγραφό μας θα σας ενημερώσουμε για τις «τυχαίες διατυπώσεις» του σχεδίου νόμου. Για τα υπόλοιπα θα σας ενημερώσουμε και σε άλλο σχετικό έγγραφο.

  Άρθρο 4 παρ. 2: «Το Τμήμα Προμηθειών – Εξοπλισμών και Πληροφορικής είναι ιδίως αρμόδιο για την προετοιμασία, διαβούλευση και κατάρτιση των σχετικών τεχνικών δελτίων, την υποβολή τους προς έγκριση στη Διεύθυνση Ευρωπαϊκών και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων, την κατάρτιση των τεχνικών προδιαγραφών». Πρέπει να προστεθεί «κατάρτιση των τεχνικών προδιαγραφών σύμφωνα με την κοινοτική νομοθεσία».
  Άρθρο 6 παρ.1: Πρέπει να διευκρινιστεί αν στον όρο ένστολο προσωπικό συμπεριλαμβάνονται οι Π.Π.Υ.
  Άρθρο 19 παραγρ. 2: «το Πυροσβεστικό προσωπικό είναι μόνιμοι δημόσιοι υπάλληλοι». Συνεπώς όπου αναφέρεται πυροσβεστικό προσωπικό δεν υπάγονται «το πολιτικό προσωπικό, σχέσεις ιδιωτικού δικαίου, οι πυροσβέστες πενταετούς υποχρέωσης, οι συμβασιούχοι πυροσβέστες» ακόμα και οι εθελοντές πυροσβέστες. Δηλαδή οι επί δεκαετίες εργαζόμενοι Π.Π.Υ. και συμβασιούχοι πυροσβέστες που εργάζονταν και εργάζονται, δεν νοούνται πυροσβεστικό προσωπικό; Τι είναι αξιότιμε κ. Γενικέ;
  Άρθρο 19 παραγρ. 5α: «καθορίζονται οι κανονισμοί στολών των πυροσβεστών επί θητεία και εποχικού προσωπικού».
  Το άρθρο του 15 του Ν.3938/11 που ψηφίστηκε ομόφωνα από τα κόμματα της Βουλής μας ονομάζει Π.Π.Υ. δηλ. Πυροσβέστες Πενταετούς Υποχρέωσης με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου. Αν κρίνουμε συνεπώς από το γεγονός ότι ήδη οι συμβασιούχοι δεν θα ανανεώσουν πενταετία και προτείνεται 1+2 αντιπυρικές, η ηγεσία πιθανώς επιχειρεί με τον όρο «επί θητεία» να σπάσει την πενταετία σε 1 ή 2 χρόνια ή σε ο,τιδήποτε την εξυπηρετεί. Συνεπώς όπου «επί θητεία» πρέπει να αντικατασταθεί σε Πυροσβέστες Πενταετούς Υποχρέωσης και όπου Εποχικοί Πυροσβέστες σε Συμβασιούχους Πυροσβέστες. Κάθε άλλη ερμηνεία είναι παράλογη και εκ του πονηρού.
  Άρθρο 19, παραγρ. 5γ. «Με απόφαση του Υπουργού ΠΡΟ.ΠΟ. καθορίζονται ο τρόπος και ο χρόνος λειτουργίας του Π.Σ., ο χρόνος εργασίας του προσωπικού και τα σχετικά με αυτά. Δηλαδή το προσωπικό θα ντύνεται και εξοπλίζεται χωρίς τις απαιτούμενες προδιαγραφές και θα εργάζεται 24 ώρες το 24ωρο χωρίς ανάπαυση γιατί έτσι λέει ο εκάστοτε Υπουργός; Τότε ποιος ο λόγος ύπαρξης των νόμων περί εργασίας, ανάπαυσης, ωραρίων, Μ.Α.Π. (Μέσων Ατομικής Προστασίας);
  Ομοίως ο ίδιος προβληματισμός ισχύει και για το άρθρο 19, παραγρ. 5α «τα μέσα και ο εξοπλισμός», δηλ. ο Υπουργός ΠΡΟ.ΠΟ. είναι υπεράνω των κοινοτικών οδηγιών και των εγχώριων νόμων;
  Άρθρο 27, παράγρ.1στ. «Το Συμβούλιο Επιτελικού Σχεδιασμού συγκροτείται από έναν εκπρόσωπο της ΠΟΕΥΠΣ και της ΕΑΠΣ ως μέλη». Δεν υπάρχει εκπρόσωπος της ΠΟΣΠΥΔ. Εκδόθηκε στις 07-02-2013 και αναμένεται η δημοσίευση της τροποποίησης της ονομασίας της Ομοσπονδίας μας σε Π.Ο.Π.Υ.ΣΥ.Π. «Πανελλήνια Ομοσπονδία Πενταετούς Υποχρέωσης, Συμβασιούχων Πυροσβεστών». Δηλαδή, θεωρεί η ηγεσία πως πέρα από τους εκπροσώπους των 8.500 περίπου μόνιμων υπαλλήλων δεν χρειάζεται συμμετοχή της Π.Ο.Π.Υ.ΣΥ.Π. που εκπροσωπεί 4.000 Π.Π.Υ. και 1.750 Συμβασιούχους Πυροσβέστες, δηλ. τους 5.750 υπαλλήλους του Πυροσβεστικού Σώματος! Όπως συνέβη πρόσφατα, όπου υπήρξε συζήτηση για την τροποποίηση του Ν.3938/11 που αφορούσε Π.Π.Υ. και δεν συμμετείχαν εκπρόσωποί τους!
  Άρθρο 38, Τμήμα 1ο, παραγρ. δ «έλεγχος και μελέτη καταλληλότητας και χρηστικότητας των υπαρχόντων». Καμία αναφορά για προδιαγραφές και υποχρέωση του Π.Σ. για εφαρμογή Κοινοτικών Οδηγιών και Νόμων περί υγιεινής και ασφάλειας.
  Άρθρο 41, Τμήμα 2ο , παρ. στ. «Η παρακολούθηση και ενημέρωση από τη Νομική Υπηρεσία του Α.Π.Σ. υποθέσεων που αφορούν ποινικές και αστικές δίκες κατά Υπαξιωματικών, πυροσβεστών και εποχικών πυροσβεστών και η φροντίδα για την λήψη μέτρων». Πρέπει να απαλειφτεί ο όρος εποχικοί πυροσβέστες από τη διάταξη αυτή καθώς το Τμήμα αυτό δεν είναι αρμόδιο για τους συμβασιούχους πυροσβέστες.
  Άρθρο 41, Τμήμα 3ο, «Εποχικού και επί θητεία προσωπικού». Όπου «επί θητεία» πρέπει να αντικατασταθεί με Πυροσβέστες Πενταετούς Υποχρέωσης (Π.Π.Υ.). Επίσης να προστεθούν στο τμήμα αυτό αντίστοιχες διατάξεις όπως αυτές της παρ. α του Τμήματος 2 του άρθρου 41 περί «ρύθμισης θεμάτων υπηρεσιακής κατάστασης όπως τοποθέτηση μεταθέσεων, αποσπάσεων, μετακινήσεων, μετατάξεων», και της παρ. ζ του Τμήματος 2 του άρθρου 41 περί «ρύθμισης θεμάτων χορήγησης υλικών και ηθικών αμοιβών, καθώς και ειδικών αδειών».
  Άρθρο 41, Τμήμα 3ο παρ. ε «η μέριμνα για τις διαδικασίες συμπλήρωσης των κενών της οργανικής δύναμης». Ποιας οργανικής δύναμης; Των μονίμων πυροσβεστών, Π.Π.Υ. ή των συμβασιούχων; Αφού δεν υπάρχει οργανόγραμμα εδώ και αρκετά χρόνια, πως θα γίνεται «η συμπλήρωση των κενών»;
  Άρθρο 41, Τμήμα 8ο, παραγρ. δ, «η συλλογή και ενημέρωση της ισχύουσας νομοθεσίας». Πρέπει να είναι η συλλογή, ενημέρωση και η εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας. Ποιος θα μεριμνά για την εφαρμογή των Νόμων;
  Άρθρο 41, Τμήμα 8ο, παραγρ. ε, ομοίως και εδώ πρέπει να προστεθεί «η εφαρμογή».
  Άρθρο 42, Τμήμα 5ο, παραγρ. η «ο καθορισμός των ατομικών ειδών του πυροσβεστικού προσωπικού καθώς και των πυροσβεστών εποχικής απασχόλησης». Τελικά οι Π.Π.Υ. θεωρούνται εδώ πυροσβεστικό προσωπικό ή όχι; Δεν ξεκαθαρίζεται στο Νόμο.
  `Άρθρο 42, Τμήμα 2ο παραγρ. γ, «η ρύθμιση των συνταξιοδοτικών υποθέσεων του πυροσβεστικού προσωπικού». Να γίνει αναφορά και για τους Π.Π.Υ. καθότι στον Ν.3938/11 ορίζεται ότι για τα θέματα που δεν ρυθμίζονται από τις διατάξεις του, εφαρμόζονται οι αντίστοιχες διατάξεις του μόνιμου προσωπικού. Το Α.Π.Σ. όμως δεν το εφαρμόζει αυτό και αυθαίρετα εισάγει τους Π.Π.Υ. σε συνταξιοδοτική βάσει ΙΚΑ και όχι της νομοθεσίας που διέπει τα Σώματα Ασφαλείας.
  Άρθρο 42, Τμήμα 2ο παραγρ. ε, ομοίως και για τα εκτός έδρας το Α.Π.Σ. εφαρμόζει παράνομα στους Π.Π.Υ. ό,τι προβλέπεται για τους δημοσίους υπαλλήλους και ό,τι προβλέπεται για τους υπηρετούντες στα Σώματα Ασφαλείας. Ο μόνιμος υπάλληλος σβήνει φωτιά στα 10 μέτρα από την Υπηρεσία και παίρνει εκτός έδρας, ενώ ο Π.Π.Υ. σε 40 χιλιόμετρα. Το ίδια και μισθολογικά. Άλλες αποδοχές ο Π.Π.Υ., άλλες αποδοχές ο μόνιμος.
  Άρθρο 42, Τμήμα 2ο παρ. θ «ασφάλιση των υπαλλήλων του Π.Σ.». Υπάγονται οι Π.Π.Υ.;
  Και τέλος το Άρθρο 42, Τμήμα 2ο παρ. ι, «η πραγματοποίηση δειγματοληπτικού ελέγχου όλων των δικαιολογητικών πρόσληψης του επί θητεία προσωπικού, δηλ. των Π.Π.Υ. και πυροσβεστών εποχικής απασχόλησης». Τι σχέση έχει η αναδιάρθρωση του Π.Σ. με την πρόσληψη των Π.Π.Υ.; Δηλαδή ο κ. Υποουργός ισχυρίζεται αναφορικά με το Νόμο 3938/11 που ψηφίστηκε επί ΠΑΣΟΚ και συμφωνήθηκε από τη Ν.Δ. και όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης ότι δεν ελέχθησαν τα δικαιολογητικά; Εξάλλου, ο έλεγχος δικαιολογητικών όσων συμμετείχαν στην προκήρυξη έχει ολοκληρωθεί εδώ και καιρό και έχουν αποπεμφθεί πλέον από το Σώμα οι υποψήφιοι εκείνοι που είχαν υποπέσει σε παραβάσεις.
  Εφόσον πιθανόν αμφιβάλει η ηγεσία και ζητάει και έλεγχο και των εποχικών πυροσβεστών που προσλήφθηκαν από το 2003 και εργάζονται ήδη μία δεκαετία, να γίνει έλεγχος από το 2003 -και παλαιότερα ακόμα- όλων των υπαλλήλων και Αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος.
  Αξιότιμε κ. Δένδια,
  Ο Ν. 3938/11 ήταν μέσω ΑΣΕΠ και όχι με αδιαφανείς διαδικασίες όπως παλαιότερες προκηρύξεις…. Είναι προσβολή για τον κλάδο μας. Τι υπονοείτε κ. Δένδια; Η αναδιάρθρωση δεν έχει καμία σχέση με τη διάταξη για τα δικαιολογητικά αλλά αν επιμένει η ηγεσία «έλεγχος όλων των δικαιολογητικών, όλων των υπαλλήλων που εργάζονται στο Π.Σ.», να ελεγχθούν διδακτορικά, proficiency, lower, μεταπτυχιακά, απολυτήρια κ.λ.π. όλων των υπαλλήλων του Π.Σ. Να δούμε συγγένειες και αξιοκρατία προ 2011 κύριε Υπουργέ, κ. Γενικέ. Τολμήστε το με πλήρη διαφάνεια.
  Αυτά προς το παρόν σχετικά με τη διαβούλευση. Τα υπόλοιπα χρήζουν πράξεων και όχι λόγων πλέον από όλους μας αξιότιμε κ. Υπουργέ, κ. Γενικέ.
  Αναμένουμε τη μεσολάβησή σας, στα πλαίσια της δίκαιης μεταχείρισης όπως διατείνεστε, της μέριμνάς σας για συνάντηση με τον κ. Δένδια, κ. Γενικέ, άσχετα αν αλλάξει κάτι ή όχι.

 • 16 Φεβρουαρίου 2013, 14:03 | ΠΑΠΑΝΤΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ

  Αξιότιμε κ. Γενικέ,
  Σας δηλώνουμε την έντονη δυσφορία μας για τις εξελίξεις και τα θέματα που αφορούν Π.Π.Υ. και συμβασιούχους πυροσβέστες.
  Μέχρι σήμερα τα προβλήματα αυξάνονται, διογκώνονται και πολλαπλασιάζονται και ταυτόχρονα επιδεινώνονται και υποβαθμίζονται τα θέματα που αφορούν Π.Π.Υ., γεγονός που αποδεικνύεται από αναφορές στη Βουλή καθώς και από την πρόσφατη διαβούλευση της αναδιοργάνωσης του Π.Σ. και των μεταθέσεων του Π.Σ.
  Σας υπενθυμίζουμε ότι η κατάσταση αυτή μας βρίσκει εκ διαμέτρου αντίθετους και από εδώ και στο εξής θα μας βρείτε απέναντί σας εφόσον η αντιμετώπιση αυτή συνεχίζεται..
  1) Σας θυμίζουμε ότι η κυβέρνηση είναι τρικομματική και όχι της Ν.Δ. και δεν δικαιολογούνται αλαζονείες.
  2) Ο ακριβοθώρητος Υπουργός ΠΡΟ.ΠΟ. κ. Ν. Δένδιας δεν έχει κάνει καμία συνάντηση μαζί μας ενώ αντίθετα με το μόνιμο προσωπικό ήδη δύο. Ποια είναι η θέση σας;
  3) Αν συνδυάσουμε τα παραπάνω με τις προτάσεις προς διαβούλευση αναφορικά με τους Π.Π.Υ. και τους συμβασιούχους, συμπεραίνουμε ότι πρόθεση του Υπουργού είναι όχι η ενσωμάτωση μας στις τάξεις του Π.Σ. μισθολογικά και εργασιακά αλλά ο διαμελισμός και η υποβάθμιση μας.

  Με το παρόν έγγραφό μας θα σας ενημερώσουμε για τις «τυχαίες διατυπώσεις» του σχεδίου νόμου. Για τα υπόλοιπα θα σας ενημερώσουμε και σε άλλο σχετικό έγγραφο.

  Άρθρο 4 παρ. 2: «Το Τμήμα Προμηθειών – Εξοπλισμών και Πληροφορικής είναι ιδίως αρμόδιο για την προετοιμασία, διαβούλευση και κατάρτιση των σχετικών τεχνικών δελτίων, την υποβολή τους προς έγκριση στη Διεύθυνση Ευρωπαϊκών και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων, την κατάρτιση των τεχνικών προδιαγραφών». Πρέπει να προστεθεί «κατάρτιση των τεχνικών προδιαγραφών σύμφωνα με την κοινοτική νομοθεσία».
  Άρθρο 6 παρ.1: Πρέπει να διευκρινιστεί αν στον όρο ένστολο προσωπικό συμπεριλαμβάνονται οι Π.Π.Υ.
  Άρθρο 19 παραγρ. 2: «το Πυροσβεστικό προσωπικό είναι μόνιμοι δημόσιοι υπάλληλοι». Συνεπώς όπου αναφέρεται πυροσβεστικό προσωπικό δεν υπάγονται «το πολιτικό προσωπικό, σχέσεις ιδιωτικού δικαίου, οι πυροσβέστες πενταετούς υποχρέωσης, οι συμβασιούχοι πυροσβέστες» ακόμα και οι εθελοντές πυροσβέστες. Δηλαδή οι επί δεκαετίες εργαζόμενοι Π.Π.Υ. και συμβασιούχοι πυροσβέστες που εργάζονταν και εργάζονται, δεν νοούνται πυροσβεστικό προσωπικό; Τι είναι αξιότιμε κ. Γενικέ;
  Άρθρο 19 παραγρ. 5α: «καθορίζονται οι κανονισμοί στολών των πυροσβεστών επί θητεία και εποχικού προσωπικού».
  Το άρθρο του 15 του Ν.3938/11 που ψηφίστηκε ομόφωνα από τα κόμματα της Βουλής μας ονομάζει Π.Π.Υ. δηλ. Πυροσβέστες Πενταετούς Υποχρέωσης με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου. Αν κρίνουμε συνεπώς από το γεγονός ότι ήδη οι συμβασιούχοι δεν θα ανανεώσουν πενταετία και προτείνεται 1+2 αντιπυρικές, η ηγεσία πιθανώς επιχειρεί με τον όρο «επί θητεία» να σπάσει την πενταετία σε 1 ή 2 χρόνια ή σε ο,τιδήποτε την εξυπηρετεί. Συνεπώς όπου «επί θητεία» πρέπει να αντικατασταθεί σε Πυροσβέστες Πενταετούς Υποχρέωσης και όπου Εποχικοί Πυροσβέστες σε Συμβασιούχους Πυροσβέστες. Κάθε άλλη ερμηνεία είναι παράλογη και εκ του πονηρού.
  Άρθρο 19, παραγρ. 5γ. «Με απόφαση του Υπουργού ΠΡΟ.ΠΟ. καθορίζονται ο τρόπος και ο χρόνος λειτουργίας του Π.Σ., ο χρόνος εργασίας του προσωπικού και τα σχετικά με αυτά. Δηλαδή το προσωπικό θα ντύνεται και εξοπλίζεται χωρίς τις απαιτούμενες προδιαγραφές και θα εργάζεται 24 ώρες το 24ωρο χωρίς ανάπαυση γιατί έτσι λέει ο εκάστοτε Υπουργός; Τότε ποιος ο λόγος ύπαρξης των νόμων περί εργασίας, ανάπαυσης, ωραρίων, Μ.Α.Π. (Μέσων Ατομικής Προστασίας);
  Ομοίως ο ίδιος προβληματισμός ισχύει και για το άρθρο 19, παραγρ. 5α «τα μέσα και ο εξοπλισμός», δηλ. ο Υπουργός ΠΡΟ.ΠΟ. είναι υπεράνω των κοινοτικών οδηγιών και των εγχώριων νόμων;
  Άρθρο 27, παράγρ.1στ. «Το Συμβούλιο Επιτελικού Σχεδιασμού συγκροτείται από έναν εκπρόσωπο της ΠΟΕΥΠΣ και της ΕΑΠΣ ως μέλη». Δεν υπάρχει εκπρόσωπος της ΠΟΣΠΥΔ. Εκδόθηκε στις 07-02-2013 και αναμένεται η δημοσίευση της τροποποίησης της ονομασίας της Ομοσπονδίας μας σε Π.Ο.Π.Υ.ΣΥ.Π. «Πανελλήνια Ομοσπονδία Πενταετούς Υποχρέωσης, Συμβασιούχων Πυροσβεστών». Δηλαδή, θεωρεί η ηγεσία πως πέρα από τους εκπροσώπους των 8.500 περίπου μόνιμων υπαλλήλων δεν χρειάζεται συμμετοχή της Π.Ο.Π.Υ.ΣΥ.Π. που εκπροσωπεί 4.000 Π.Π.Υ. και 1.750 Συμβασιούχους Πυροσβέστες, δηλ. τους 5.750 υπαλλήλους του Πυροσβεστικού Σώματος! Όπως συνέβη πρόσφατα, όπου υπήρξε συζήτηση για την τροποποίηση του Ν.3938/11 που αφορούσε Π.Π.Υ. και δεν συμμετείχαν εκπρόσωποί τους!
  Άρθρο 38, Τμήμα 1ο, παραγρ. δ «έλεγχος και μελέτη καταλληλότητας και χρηστικότητας των υπαρχόντων». Καμία αναφορά για προδιαγραφές και υποχρέωση του Π.Σ. για εφαρμογή Κοινοτικών Οδηγιών και Νόμων περί υγιεινής και ασφάλειας.
  Άρθρο 41, Τμήμα 2ο , παρ. στ. «Η παρακολούθηση και ενημέρωση από τη Νομική Υπηρεσία του Α.Π.Σ. υποθέσεων που αφορούν ποινικές και αστικές δίκες κατά Υπαξιωματικών, πυροσβεστών και εποχικών πυροσβεστών και η φροντίδα για την λήψη μέτρων». Πρέπει να απαλειφτεί ο όρος εποχικοί πυροσβέστες από τη διάταξη αυτή καθώς το Τμήμα αυτό δεν είναι αρμόδιο για τους συμβασιούχους πυροσβέστες.
  Άρθρο 41, Τμήμα 3ο, «Εποχικού και επί θητεία προσωπικού». Όπου «επί θητεία» πρέπει να αντικατασταθεί με Πυροσβέστες Πενταετούς Υποχρέωσης (Π.Π.Υ.). Επίσης να προστεθούν στο τμήμα αυτό αντίστοιχες διατάξεις όπως αυτές της παρ. α του Τμήματος 2 του άρθρου 41 περί «ρύθμισης θεμάτων υπηρεσιακής κατάστασης όπως τοποθέτηση μεταθέσεων, αποσπάσεων, μετακινήσεων, μετατάξεων», και της παρ. ζ του Τμήματος 2 του άρθρου 41 περί «ρύθμισης θεμάτων χορήγησης υλικών και ηθικών αμοιβών, καθώς και ειδικών αδειών».
  Άρθρο 41, Τμήμα 3ο παρ. ε «η μέριμνα για τις διαδικασίες συμπλήρωσης των κενών της οργανικής δύναμης». Ποιας οργανικής δύναμης; Των μονίμων πυροσβεστών, Π.Π.Υ. ή των συμβασιούχων; Αφού δεν υπάρχει οργανόγραμμα εδώ και αρκετά χρόνια, πως θα γίνεται «η συμπλήρωση των κενών»;
  Άρθρο 41, Τμήμα 8ο, παραγρ. δ, «η συλλογή και ενημέρωση της ισχύουσας νομοθεσίας». Πρέπει να είναι η συλλογή, ενημέρωση και η εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας. Ποιος θα μεριμνά για την εφαρμογή των Νόμων;
  Άρθρο 41, Τμήμα 8ο, παραγρ. ε, ομοίως και εδώ πρέπει να προστεθεί «η εφαρμογή».
  Άρθρο 42, Τμήμα 5ο, παραγρ. η «ο καθορισμός των ατομικών ειδών του πυροσβεστικού προσωπικού καθώς και των πυροσβεστών εποχικής απασχόλησης». Τελικά οι Π.Π.Υ. θεωρούνται εδώ πυροσβεστικό προσωπικό ή όχι; Δεν ξεκαθαρίζεται στο Νόμο.
  `Άρθρο 42, Τμήμα 2ο παραγρ. γ, «η ρύθμιση των συνταξιοδοτικών υποθέσεων του πυροσβεστικού προσωπικού». Να γίνει αναφορά και για τους Π.Π.Υ. καθότι στον Ν.3938/11 ορίζεται ότι για τα θέματα που δεν ρυθμίζονται από τις διατάξεις του, εφαρμόζονται οι αντίστοιχες διατάξεις του μόνιμου προσωπικού. Το Α.Π.Σ. όμως δεν το εφαρμόζει αυτό και αυθαίρετα εισάγει τους Π.Π.Υ. σε συνταξιοδοτική βάσει ΙΚΑ και όχι της νομοθεσίας που διέπει τα Σώματα Ασφαλείας.
  Άρθρο 42, Τμήμα 2ο παραγρ. ε, ομοίως και για τα εκτός έδρας το Α.Π.Σ. εφαρμόζει παράνομα στους Π.Π.Υ. ό,τι προβλέπεται για τους δημοσίους υπαλλήλους και ό,τι προβλέπεται για τους υπηρετούντες στα Σώματα Ασφαλείας. Ο μόνιμος υπάλληλος σβήνει φωτιά στα 10 μέτρα από την Υπηρεσία και παίρνει εκτός έδρας, ενώ ο Π.Π.Υ. σε 40 χιλιόμετρα. Το ίδια και μισθολογικά. Άλλες αποδοχές ο Π.Π.Υ., άλλες αποδοχές ο μόνιμος.
  Άρθρο 42, Τμήμα 2ο παρ. θ «ασφάλιση των υπαλλήλων του Π.Σ.». Υπάγονται οι Π.Π.Υ.;
  Και τέλος το Άρθρο 42, Τμήμα 2ο παρ. ι, «η πραγματοποίηση δειγματοληπτικού ελέγχου όλων των δικαιολογητικών πρόσληψης του επί θητεία προσωπικού, δηλ. των Π.Π.Υ. και πυροσβεστών εποχικής απασχόλησης». Τι σχέση έχει η αναδιάρθρωση του Π.Σ. με την πρόσληψη των Π.Π.Υ.; Δηλαδή ο κ. Υποουργός ισχυρίζεται αναφορικά με το Νόμο 3938/11 που ψηφίστηκε επί ΠΑΣΟΚ και συμφωνήθηκε από τη Ν.Δ. και όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης ότι δεν ελέχθησαν τα δικαιολογητικά; Εξάλλου, ο έλεγχος δικαιολογητικών όσων συμμετείχαν στην προκήρυξη έχει ολοκληρωθεί εδώ και καιρό και έχουν αποπεμφθεί πλέον από το Σώμα οι υποψήφιοι εκείνοι που είχαν υποπέσει σε παραβάσεις.
  Εφόσον πιθανόν αμφιβάλει η ηγεσία και ζητάει και έλεγχο και των εποχικών πυροσβεστών που προσλήφθηκαν από το 2003 και εργάζονται ήδη μία δεκαετία, να γίνει έλεγχος από το 2003 -και παλαιότερα ακόμα- όλων των υπαλλήλων και Αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος.
  Αξιότιμε κ. Δένδια,
  Ο Ν. 3938/11 ήταν μέσω ΑΣΕΠ και όχι με αδιαφανείς διαδικασίες όπως παλαιότερες προκηρύξεις…. Είναι προσβολή για τον κλάδο μας. Τι υπονοείτε κ. Δένδια; Η αναδιάρθρωση δεν έχει καμία σχέση με τη διάταξη για τα δικαιολογητικά αλλά αν επιμένει η ηγεσία «έλεγχος όλων των δικαιολογητικών, όλων των υπαλλήλων που εργάζονται στο Π.Σ.», να ελεγχθούν διδακτορικά, proficiency, lower, μεταπτυχιακά, απολυτήρια κ.λ.π. όλων των υπαλλήλων του Π.Σ. Να δούμε συγγένειες και αξιοκρατία προ 2011 κύριε Υπουργέ, κ. Γενικέ. Τολμήστε το με πλήρη διαφάνεια.
  Αυτά προς το παρόν σχετικά με τη διαβούλευση. Τα υπόλοιπα χρήζουν πράξεων και όχι λόγων πλέον από όλους μας αξιότιμε κ. Υπουργέ, κ. Γενικέ.
  Αναμένουμε τη μεσολάβησή σας, στα πλαίσια της δίκαιης μεταχείρισης όπως διατείνεστε, της μέριμνάς σας για συνάντηση με τον κ. Δένδια, κ. Γενικέ, άσχετα αν αλλάξει κάτι ή όχι.

 • 16 Φεβρουαρίου 2013, 14:59 | Π.Ο.Σ.ΠΥ.Δ.

  ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΔΙΑΣΩΣΗΣ
  Αριθμός Απόφασης Εγγραφής 830/5.2.2004 ΠΡΩΤ. ΑΘΗΝΩΝ
  Σωκράτους 21 & Πλουτάρχου 6 – ΜΕΓΑΡΑ – Τ.Κ. 19100 – ΤΗΛ. – FAX.: 22960 29144
  Μέλος Γ.Σ.Ε.Ε. – http://www.pospid.gr – e-mail: pospid@gmail.com
  Α. Π. Μέγαρα: 14/02/2013
  Προς:
  Αξιότιμο Γ.Γ. Υπουργείου ΠΡΟ.ΠΟ.
  κ. Πάτροκλο Γεωργιάδη
  Κοιν.:
  1) Αξιότιμο Υπουργό ΠΡΟ.ΠΟ.
  κ. Νικόλαο Δένδια
  2) Ελληνικό Κοινοβούλιο
  3) Αξιότιμο Αρχηγό Π.Σ.
  κ. Σωτ. Γεωργακόπουλο
  4) Μ.Μ.Ε.
  5) Διαβούλευση
  Αξιότιμε κ. Γενικέ,
  Σας δηλώνουμε την έντονη δυσφορία μας για τις εξελίξεις και τα θέματα που αφορούν Π.Π.Υ. και συμβασιούχους πυροσβέστες.
  Μέχρι σήμερα τα προβλήματα αυξάνονται, διογκώνονται και πολλαπλασιάζονται και ταυτόχρονα επιδεινώνονται και υποβαθμίζονται τα θέματα που αφορούν Π.Π.Υ., γεγονός που αποδεικνύεται από αναφορές στη Βουλή καθώς και από την πρόσφατη διαβούλευση της αναδιοργάνωσης του Π.Σ. και των μεταθέσεων του Π.Σ.
  Σας υπενθυμίζουμε ότι η κατάσταση αυτή μας βρίσκει εκ διαμέτρου αντίθετους και από εδώ και στο εξής θα μας βρείτε απέναντί σας εφόσον η αντιμετώπιση αυτή συνεχίζεται..
  1) Σας θυμίζουμε ότι η κυβέρνηση είναι τρικομματική και όχι της Ν.Δ. και δεν δικαιολογούνται αλαζονείες.
  2) Ο ακριβοθώρητος Υπουργός ΠΡΟ.ΠΟ. κ. Ν. Δένδιας δεν έχει κάνει καμία συνάντηση μαζί μας ενώ αντίθετα με το μόνιμο προσωπικό ήδη δύο. Ποια είναι η θέση σας;
  3) Αν συνδυάσουμε τα παραπάνω με τις προτάσεις προς διαβούλευση αναφορικά με τους Π.Π.Υ. και τους συμβασιούχους, συμπεραίνουμε ότι πρόθεση του Υπουργού είναι όχι η ενσωμάτωση μας στις τάξεις του Π.Σ. μισθολογικά και εργασιακά αλλά ο διαμελισμός και η υποβάθμιση μας.

  Με το παρόν έγγραφό μας θα σας ενημερώσουμε για τις «τυχαίες διατυπώσεις» του σχεδίου νόμου. Για τα υπόλοιπα θα σας ενημερώσουμε και σε άλλο σχετικό έγγραφο.

  Άρθρο 4 παρ. 2: «Το Τμήμα Προμηθειών – Εξοπλισμών και Πληροφορικής είναι ιδίως αρμόδιο για την προετοιμασία, διαβούλευση και κατάρτιση των σχετικών τεχνικών δελτίων, την υποβολή τους προς έγκριση στη Διεύθυνση Ευρωπαϊκών και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων, την κατάρτιση των τεχνικών προδιαγραφών». Πρέπει να προστεθεί «κατάρτιση των τεχνικών προδιαγραφών σύμφωνα με την κοινοτική νομοθεσία».
  Άρθρο 6 παρ.1: Πρέπει να διευκρινιστεί αν στον όρο ένστολο προσωπικό συμπεριλαμβάνονται οι Π.Π.Υ.
  Άρθρο 19 παραγρ. 2: «το Πυροσβεστικό προσωπικό είναι μόνιμοι δημόσιοι υπάλληλοι». Συνεπώς όπου αναφέρεται πυροσβεστικό προσωπικό δεν υπάγονται «το πολιτικό προσωπικό, σχέσεις ιδιωτικού δικαίου, οι πυροσβέστες πενταετούς υποχρέωσης, οι συμβασιούχοι πυροσβέστες» ακόμα και οι εθελοντές πυροσβέστες. Δηλαδή οι επί δεκαετίες εργαζόμενοι Π.Π.Υ. και συμβασιούχοι πυροσβέστες που εργάζονταν και εργάζονται, δεν νοούνται πυροσβεστικό προσωπικό; Τι είναι αξιότιμε κ. Γενικέ;
  Άρθρο 19 παραγρ. 5α: «καθορίζονται οι κανονισμοί στολών των πυροσβεστών επί θητεία και εποχικού προσωπικού».
  Το άρθρο του 15 του Ν.3938/11 που ψηφίστηκε ομόφωνα από τα κόμματα της Βουλής μας ονομάζει Π.Π.Υ. δηλ. Πυροσβέστες Πενταετούς Υποχρέωσης με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου. Αν κρίνουμε συνεπώς από το γεγονός ότι ήδη οι συμβασιούχοι δεν θα ανανεώσουν πενταετία και προτείνεται 1+2 αντιπυρικές, η ηγεσία πιθανώς επιχειρεί με τον όρο «επί θητεία» να σπάσει την πενταετία σε 1 ή 2 χρόνια ή σε ο,τιδήποτε την εξυπηρετεί. Συνεπώς όπου «επί θητεία» πρέπει να αντικατασταθεί σε Πυροσβέστες Πενταετούς Υποχρέωσης και όπου Εποχικοί Πυροσβέστες σε Συμβασιούχους Πυροσβέστες. Κάθε άλλη ερμηνεία είναι παράλογη και εκ του πονηρού.
  Άρθρο 19, παραγρ. 5γ. «Με απόφαση του Υπουργού ΠΡΟ.ΠΟ. καθορίζονται ο τρόπος και ο χρόνος λειτουργίας του Π.Σ., ο χρόνος εργασίας του προσωπικού και τα σχετικά με αυτά. Δηλαδή το προσωπικό θα ντύνεται και εξοπλίζεται χωρίς τις απαιτούμενες προδιαγραφές και θα εργάζεται 24 ώρες το 24ωρο χωρίς ανάπαυση γιατί έτσι λέει ο εκάστοτε Υπουργός; Τότε ποιος ο λόγος ύπαρξης των νόμων περί εργασίας, ανάπαυσης, ωραρίων, Μ.Α.Π. (Μέσων Ατομικής Προστασίας);
  Ομοίως ο ίδιος προβληματισμός ισχύει και για το άρθρο 19, παραγρ. 5α «τα μέσα και ο εξοπλισμός», δηλ. ο Υπουργός ΠΡΟ.ΠΟ. είναι υπεράνω των κοινοτικών οδηγιών και των εγχώριων νόμων;
  Άρθρο 27, παράγρ.1στ. «Το Συμβούλιο Επιτελικού Σχεδιασμού συγκροτείται από έναν εκπρόσωπο της ΠΟΕΥΠΣ και της ΕΑΠΣ ως μέλη». Δεν υπάρχει εκπρόσωπος της ΠΟΣΠΥΔ. Εκδόθηκε στις 07-02-2013 και αναμένεται η δημοσίευση της τροποποίησης της ονομασίας της Ομοσπονδίας μας σε Π.Ο.Π.Υ.ΣΥ.Π. «Πανελλήνια Ομοσπονδία Πενταετούς Υποχρέωσης, Συμβασιούχων Πυροσβεστών». Δηλαδή, θεωρεί η ηγεσία πως πέρα από τους εκπροσώπους των 8.500 περίπου μόνιμων υπαλλήλων δεν χρειάζεται συμμετοχή της Π.Ο.Π.Υ.ΣΥ.Π. που εκπροσωπεί 4.000 Π.Π.Υ. και 1.750 Συμβασιούχους Πυροσβέστες, δηλ. τους 5.750 υπαλλήλους του Πυροσβεστικού Σώματος! Όπως συνέβη πρόσφατα, όπου υπήρξε συζήτηση για την τροποποίηση του Ν.3938/11 που αφορούσε Π.Π.Υ. και δεν συμμετείχαν εκπρόσωποί τους!
  Άρθρο 38, Τμήμα 1ο, παραγρ. δ «έλεγχος και μελέτη καταλληλότητας και χρηστικότητας των υπαρχόντων». Καμία αναφορά για προδιαγραφές και υποχρέωση του Π.Σ. για εφαρμογή Κοινοτικών Οδηγιών και Νόμων περί υγιεινής και ασφάλειας.
  Άρθρο 41, Τμήμα 2ο , παρ. στ. «Η παρακολούθηση και ενημέρωση από τη Νομική Υπηρεσία του Α.Π.Σ. υποθέσεων που αφορούν ποινικές και αστικές δίκες κατά Υπαξιωματικών, πυροσβεστών και εποχικών πυροσβεστών και η φροντίδα για την λήψη μέτρων». Πρέπει να απαλειφτεί ο όρος εποχικοί πυροσβέστες από τη διάταξη αυτή καθώς το Τμήμα αυτό δεν είναι αρμόδιο για τους συμβασιούχους πυροσβέστες.
  Άρθρο 41, Τμήμα 3ο, «Εποχικού και επί θητεία προσωπικού». Όπου «επί θητεία» πρέπει να αντικατασταθεί με Πυροσβέστες Πενταετούς Υποχρέωσης (Π.Π.Υ.). Επίσης να προστεθούν στο τμήμα αυτό αντίστοιχες διατάξεις όπως αυτές της παρ. α του Τμήματος 2 του άρθρου 41 περί «ρύθμισης θεμάτων υπηρεσιακής κατάστασης όπως τοποθέτηση μεταθέσεων, αποσπάσεων, μετακινήσεων, μετατάξεων», και της παρ. ζ του Τμήματος 2 του άρθρου 41 περί «ρύθμισης θεμάτων χορήγησης υλικών και ηθικών αμοιβών, καθώς και ειδικών αδειών».
  Άρθρο 41, Τμήμα 3ο παρ. ε «η μέριμνα για τις διαδικασίες συμπλήρωσης των κενών της οργανικής δύναμης». Ποιας οργανικής δύναμης; Των μονίμων πυροσβεστών, Π.Π.Υ. ή των συμβασιούχων; Αφού δεν υπάρχει οργανόγραμμα εδώ και αρκετά χρόνια, πως θα γίνεται «η συμπλήρωση των κενών»;
  Άρθρο 41, Τμήμα 8ο, παραγρ. δ, «η συλλογή και ενημέρωση της ισχύουσας νομοθεσίας». Πρέπει να είναι η συλλογή, ενημέρωση και η εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας. Ποιος θα μεριμνά για την εφαρμογή των Νόμων;
  Άρθρο 41, Τμήμα 8ο, παραγρ. ε, ομοίως και εδώ πρέπει να προστεθεί «η εφαρμογή».
  Άρθρο 42, Τμήμα 5ο, παραγρ. η «ο καθορισμός των ατομικών ειδών του πυροσβεστικού προσωπικού καθώς και των πυροσβεστών εποχικής απασχόλησης». Τελικά οι Π.Π.Υ. θεωρούνται εδώ πυροσβεστικό προσωπικό ή όχι; Δεν ξεκαθαρίζεται στο Νόμο.
  `Άρθρο 42, Τμήμα 2ο παραγρ. γ, «η ρύθμιση των συνταξιοδοτικών υποθέσεων του πυροσβεστικού προσωπικού». Να γίνει αναφορά και για τους Π.Π.Υ. καθότι στον Ν.3938/11 ορίζεται ότι για τα θέματα που δεν ρυθμίζονται από τις διατάξεις του, εφαρμόζονται οι αντίστοιχες διατάξεις του μόνιμου προσωπικού. Το Α.Π.Σ. όμως δεν το εφαρμόζει αυτό και αυθαίρετα εισάγει τους Π.Π.Υ. σε συνταξιοδοτική βάσει ΙΚΑ και όχι της νομοθεσίας που διέπει τα Σώματα Ασφαλείας.
  Άρθρο 42, Τμήμα 2ο παραγρ. ε, ομοίως και για τα εκτός έδρας το Α.Π.Σ. εφαρμόζει παράνομα στους Π.Π.Υ. ό,τι προβλέπεται για τους δημοσίους υπαλλήλους και ό,τι προβλέπεται για τους υπηρετούντες στα Σώματα Ασφαλείας. Ο μόνιμος υπάλληλος σβήνει φωτιά στα 10 μέτρα από την Υπηρεσία και παίρνει εκτός έδρας, ενώ ο Π.Π.Υ. σε 40 χιλιόμετρα. Το ίδια και μισθολογικά. Άλλες αποδοχές ο Π.Π.Υ., άλλες αποδοχές ο μόνιμος.
  Άρθρο 42, Τμήμα 2ο παρ. θ «ασφάλιση των υπαλλήλων του Π.Σ.». Υπάγονται οι Π.Π.Υ.;
  Και τέλος το Άρθρο 42, Τμήμα 2ο παρ. ι, «η πραγματοποίηση δειγματοληπτικού ελέγχου όλων των δικαιολογητικών πρόσληψης του επί θητεία προσωπικού, δηλ. των Π.Π.Υ. και πυροσβεστών εποχικής απασχόλησης». Τι σχέση έχει η αναδιάρθρωση του Π.Σ. με την πρόσληψη των Π.Π.Υ.; Δηλαδή ο κ. Υποουργός ισχυρίζεται αναφορικά με το Νόμο 3938/11 που ψηφίστηκε επί ΠΑΣΟΚ και συμφωνήθηκε από τη Ν.Δ. και όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης ότι δεν ελέχθησαν τα δικαιολογητικά; Εξάλλου, ο έλεγχος δικαιολογητικών όσων συμμετείχαν στην προκήρυξη έχει ολοκληρωθεί εδώ και καιρό και έχουν αποπεμφθεί πλέον από το Σώμα οι υποψήφιοι εκείνοι που είχαν υποπέσει σε παραβάσεις.
  Εφόσον πιθανόν αμφιβάλει η ηγεσία και ζητάει και έλεγχο και των εποχικών πυροσβεστών που προσλήφθηκαν από το 2003 και εργάζονται ήδη μία δεκαετία, να γίνει έλεγχος από το 2003 -και παλαιότερα ακόμα- όλων των υπαλλήλων και Αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος.
  Αξιότιμε κ. Δένδια,
  Ο Ν. 3938/11 ήταν μέσω ΑΣΕΠ και όχι με αδιαφανείς διαδικασίες όπως παλαιότερες προκηρύξεις…. Είναι προσβολή για τον κλάδο μας. Τι υπονοείτε κ. Δένδια; Η αναδιάρθρωση δεν έχει καμία σχέση με τη διάταξη για τα δικαιολογητικά αλλά αν επιμένει η ηγεσία «έλεγχος όλων των δικαιολογητικών, όλων των υπαλλήλων που εργάζονται στο Π.Σ.», να ελεγχθούν διδακτορικά, proficiency, lower, μεταπτυχιακά, απολυτήρια κ.λ.π. όλων των υπαλλήλων του Π.Σ. Να δούμε συγγένειες και αξιοκρατία προ 2011 κύριε Υπουργέ, κ. Γενικέ. Τολμήστε το με πλήρη διαφάνεια.
  Αυτά προς το παρόν σχετικά με τη διαβούλευση. Τα υπόλοιπα χρήζουν πράξεων και όχι λόγων πλέον από όλους μας αξιότιμε κ. Υπουργέ, κ. Γενικέ.
  Αναμένουμε τη μεσολάβησή σας, στα πλαίσια της δίκαιης μεταχείρισης όπως διατείνεστε, της μέριμνάς σας για συνάντηση με τον κ. Δένδια, κ. Γενικέ, άσχετα αν αλλάξει κάτι ή όχι.
  Θα αποσταλούν ανάλογα αιτήματα και προς τον κ. Αρχηγό Π.Σ. Παρακαλούμε ενημερωθείτε και ενημερώστε μας όταν έχετε συγκεκριμένες απαντήσεις, για συνάντηση μαζί σας.
  Ευχαριστούμε για τον χρόνο σας. Παρακαλούμε για δικές σας ενέργειες.

  Με τιμή
  για το Διοικητικό Συμβούλιο
  της Ομοσπονδίας

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

  ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΑΠΑΝΤΩΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΦΑΡΑΝΤΑΚΗΣ
  ΤΗΛ.: 6977.522747 ΤΗΛ.: 6974.709262

 • 15 Φεβρουαρίου 2013, 23:16 | Γεωργια

  η στελεχωση των υπηρεσιων καλο θα ηταν αποτελειται απο νεους επιστημονες.ενα παραδειγμα Εποπτες Δημοσιας Υγειας ειναι χρησιμοι για την ελληνικη Αστυνομια.η απορροφηση μπορει να γινει απο επιτυχοντες του ΑΣΕΠ που τοσο αδικα περιμενουν για τον αξιοκρατικο διοριμο τους

 • 15 Φεβρουαρίου 2013, 22:18 | ΚΩΣΤΗΣ

  Στο άρθρο 6 παρ.4, προφανώς υποκρύπτεται η πρόθεση να οριστεί «αστυνομικός ως προϊστάμενος της Διεύθυνσης καθότι μάλλον ξεχάστηκε η διατύπωση: «με εξαίρεση τις εκθέσεις αξιολόγησης του ένστολου προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας, στις οποίες γνωματεύει ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης.» Η ίδια διατύπωση και προφανώς πρόθεση, υπάρχει και στην παράγραφο 7ζ όπου αναγράφεται : « Γνωματεύει στις εκθέσεις αξιολόγησης που συντάσσονται από τους υφισταμένους του για το προερχόμενο από την Ελληνική Αστυνομία προσωπικό της Διεύθυνσης»

 • 15 Φεβρουαρίου 2013, 20:43 | ΘΕΟΔΩΡΑ Ζ.

  ΚΑΛΗΣΠΕΡΑ ΣΕ ΟΛΟΥΣ!!!
  ΘΑ ΗΘΕΛΑ Κ ΕΓΩ ΝΑ ΚΑΝΩ ΜΙΑ ΜΙΚΡΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΠΑΝΩ ΣΤΗΝ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ, ΠΟΥ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΝΑ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΤΕΙ ΜΕ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ Κ ΠΙΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΜΕ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΤΟΥ ΑΣΕΠ ΠΟΥ ΔΥΣΤΥΧΩΣ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΝ ΕΔΩ Κ ΠΑΡΑ ΠΟΛΛΑ ΧΡΟΝΙΑ ΤΟΝ ΔΙΟΡΙΣΜΟ ΤΟΥΣ, ΠΙΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΣΤΗΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΕΓΑΛΗ ΑΝΑΓΚΗ ΕΜΠΕΙΡΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΠΩΣ Π.Χ. ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΔΑΣΟΛΟΓΟΙ!!!!
  ΘΕΩΡΩ ΠΩΣ ΠΙΟ ΓΟΝΙΜΟ ΘΑ ΗΤΑΝ Η ΑΜΕΣΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ – ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΩΣΤΕ ΝΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΟΔΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ!

  ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ

 • 15 Φεβρουαρίου 2013, 18:00 | ΕΝΩΣΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ Πρόεδρος Γ.Σταμούλης Γεν.Γραμματέας Α.Μανιάτης

  Στο άρθρο 6 παρ.4 και 7ζ προφανώς υποκρύπτεται η πρόθεση να οριστεί αστυνομικός ως προϊστάμενος της Γεν.Διεύθυνσης καθότι μάλλον ξεχάστηκε η διατύπωση: «με εξαίρεση τις εκθέσεις αξιολόγησης του ένστολου προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας, στις οποίες γνωματεύει ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης» και « Γνωματεύει στις εκθέσεις αξιολόγησης που συντάσσονται από τους υφισταμένους του για το προερχόμενο από την Ελληνική Αστυνομία προσωπικό της Διεύθυνσης»

 • 15 Φεβρουαρίου 2013, 17:37 | Thodoris

  Άρθρο 6 παρ.1: Πρέπει να διευκρινιστεί αν στον όρο ένστολο προσωπικό συμπεριλαμβάνονται οι Π.Π.Υ.

 • 15 Φεβρουαρίου 2013, 16:44 | Λ.Μ.

  Πρέπει να διευκρινιστεί αν στον όρο ένστολο προσωπικό συμπεριλαμβάνονται οι Π.Π.Υ.

 • 15 Φεβρουαρίου 2013, 08:53 | ΧΡΗΣΤΟΣ

  2. Στο άρθρο 6 παρ.4, προφανώς υποκρύπτεται η πρόθεση να οριστεί «αστυνομικός ως προϊστάμενος της Διεύθυνσης καθότι μάλλον ξεχάστηκε η διατύπωση: «με εξαίρεση τις εκθέσεις αξιολόγησης του ένστολου προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας, στις οποίες γνωματεύει ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης.» Η ίδια διατύπωση και προφανώς πρόθεση, υπάρχει και στην παράφραφο 7ζ όπου αναγράφεται : « Γνωματεύει στις εκθέσεις αξιολόγησης που συντάσσονται από τους υφισταμένους του για το προερχόμενο από την Ελληνική Αστυνομία προσωπικό της Διεύθυνσης»

 • 14 Φεβρουαρίου 2013, 11:11 | ΙΝΑ

  Ως προς την αξιοποίηση του ήδη υπάρχοντος προσωπικού θα πρέπει να δοθεί κίνητρο για περεταίρω επιμόρφωση,όπως δίνοντας κάποιο εκπαιδευτικό επίδομα σε όλα τα στελέχη του. Επίσης,θα πρέπει όλοι ανεξαιρέτως οι υπάλληλοι να έχουν δικαίωμα να συμμετέχουν σε υπηρεσίες που ιδρύονται εντός του Υπουργείου τους και οι οποίοι διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα,όπως τίτλοι σπουδών, προκειμένου για την καλύτερη και αποδοτικότερη αξιοποίησή τους, και ανεξαιρέτως από τον βαθμό που φέρει. Έτσι, με τον τρόπο αυτό το κράτος θα γίνει πιο λειτουργικό και αποδοτικό, το προσωπικό θα είναι ικανοποιημένο, η δίψα για επιπλέον μόρφωση θα γιγαντώνει, γεγονός που θα επιφέρει άμεσα κέρδη και στην οικονομία μιας και θα υπάρξουν περισσότεροι σπουδαστές, αλλά και στο κράτος, αφού το προσωπικό θα είναι κατάλληλα εκπαιδευμένο, προκειμένου να παρέχει καλύτερα τις υπηρεσίες του. Επομένως, δώστε κίνητρα σε όλους τους υπαλλήλους και κυρίως στους χαμηλόβαθμους, οι οποίοι πολλές φορές διαθέτουν προσόντα τα οποία οι υπηρεσίες δεν αξιοποιούν είτε λόγω του χαμηλού τους βαθμού είτε λόγω του γεγονότος οτι πολλές φορές αυτοί οι άνθρωποι αποκλείονται ρητώς να συμμετέχουν σε διαγωνισμούς που προκηρύσσονται εντός του υπουργείου τους είτε γενικότερα καθώς δεν το επιτρέπουν οι νόμοι περί μη μετακίνησης εντός ορισμένου χρονικού πλαισίου ευδόκιμης υπηρεσίας είτε διότι δεν φέρουν τον ανάλογο βαθμό, με απώτερο αποτέλεσμα να καταρρακώνεται το ίδιο το σύστημα από μόνο του και το ίδιο το προσωπικό να μην αναζητά μεθόδους επιπλέον βελτίωσης, καθώς τα κίνητρα εκλείπουν!

 • 12 Φεβρουαρίου 2013, 20:54 | Τάκης

  Καλησπέρα η στελέχωση της νέας υπηρεσίας εκτός των άλλων είναι ένα θέμα πολύ σημαντικό για την επιτυχία του έργου της η όχι.

  Αυτή την στιγμή η Ελληνική Αστυνομία διαθέτει μεγάλο αριθμό ειδικών επιστημόνων εξ΄ ιδιωτών με προϋπηρεσία επί του αντικειμένου τους, οι οποίοι πρέπει να αξιοποιούνται σε οποιοδήποτε επίπεδο. Πράγματι αγαπητέ «ΣunΤΤ»: παρατηρήθηκαν προβλήματα στις τεχνικές Υπηρεσίες που η ουσιαστική επιστημονική παιδεία, η μεταπτυχιακή, η διδακτορική σπουδή, η πολύχρονη επαγγελματική εμπειρία στον ιδιωτικό τομέα, ήρθαν να κουμπώσουν στις μέχρι σήμερα εφαρμοζόμενες εσωτερικές διοικητικές πρακτικές.

  Πράγματι υπάρχει μια σχετική αδυναμία αντίληψης της «νοοτροπίας», από την πλευρά των ΕΚ εξ ιδιωτών, για ποιο λόγο, δεν είναι σε θέση να διοικήσουν ουσιαστικά τις Υπηρεσίες σύμφωνα με το υπάρχων νομικό πλαίσιο.

  Πράγματι «θα υπάρξει δυσκολία στην μελλοντική άσκηση διοίκησης των τεχνικών Υπηρεσιών τουλάχιστον», διότι αφενός το σύνολο του προσωπικού που καλείται να κάνει τεχνικό έργο δεν είναι επιστημονικό και καταρτισμένο, αφετέρου τα κριτήρια που μέχρι σήμερα εφαρμόζονταν στην λήψη των αποφάσεων επί τεχνικών θεμάτων, ήταν περισσότερο εμπειρικά και όχι τεχνοκρατικά.

  Μήπως η «αποδοχή από το υπάρχων προσωπικό» κατά τα λεγόμενα σου, είναι ένα θέμα που ευελπιστούμε και οι δύο μας να λυθεί με την προαναγγελθείσα αναδιάρθρωση ώστε να έχουμε «Τον κατάλληλο άνθρωπο στην κατάλληλη θέση» και τότε θα αναπτυχθούν περαιτέρω γόνιμες, ουσιαστικές και αποτελεσματικές συνεργασίες?

  Αναφορικά με την καταλληλότητα ή μη του προσωπικού ΕΚ που προέρχεται εξ ιδιωτών σου υπενθυμίζω:

  -ότι ασκούν το επάγγελμα που σπούδασαν. Οι σπουδές δεν ήταν ευνοϊκής μεταχείρισης και αποφοίτησης.

  -την περίοδο των σπουδών τους το κράτος δεν τους πλήρωνε μισθό ούτε τους ασφάλιζε,

  -δεν είχαν εξασφαλισμένη επαγγελματική αποκατάσταση και η ατομική πρόοδος ήταν αξιοκρατική και ανάλογη των προσπαθειών που κατέβαλλαν στην ελεύθερη αγορά εργασίας, (στοιχείο που καταδεικνύεται από την καριέρα που είχαν έως σήμερα στον ιδιωτικό τομέα και πολλοί εξ αυτών σε σημαντικές διοικητικές θέσεις).

  -έχουν ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ τεχνογνωσία και ΕΜΠΕΙΡΙΑ επί του αντικειμένου των σπουδών τους (κριτήριο πρόσληψης στην ΕΛΑΣ) λόγω της καθημερινής άσκησης του επαγγέλματος τους.

  Ευχαριστώ πολύ

 • 12 Φεβρουαρίου 2013, 07:00 | Γιάννης Μπ.

  Τρεις βασικές και άμεσες κινήσεις που πρέπει να γίνουν…
  1. Αυστηρή αξιολόγηση των αστυνομικών σε όλα τα επίπεδα γνώσεων και συμπεριφοράς.
  2. Ενίσχυση της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων.
  3. Κάλυψη όλων των διοικητικών θέσεων από πολιτικό προσωπικό.

 • 11 Φεβρουαρίου 2013, 10:56 | UnTT

  Το ζήτημα που θέτει ο Γιώργος είναι σημαντικό. Ως γνωστόν υπάρχουν δύο ειδών Αξιωματικοί Ειδικών Καθηκόντων, αυτοί που ήταν αστυνομικοί και έγιναν στην συνέχεια Αξ/κοι Ε.Κ. και αυτοί που προσελήφθησαν ως επιστημονικό προσωπικό και δεν προέρχονται από την Αστυνομία (αντίστοιχα και για την Πυροσβεστική). Αυτό που έχει δείξει μέχρι στιγμής η δεύτερη κατηγορία είναι – εκφράζω προσωπική άποψη – αδυναμία να αντιληφθούν τις ανάγκες και τη νοοτροπία του Σώματος στο οποίο ανήκουν. Ως εκ τούτου, παρά τα προσόντα τους, τηρώ σοβαρές αμφιβολίες για την ικανότητά τους να διοικήσουν, αλλά και για την αποδοχή τους από το υφιστάμενο προσωπικό τους βάσει της προαναφερόμενης προβληματικής.
  Πέρα από τα παραπάνω και εξαιρουμένου του ότι τα 100 άτομα είναι πολλά για ένα – στην πράξη – επιτελείο ενός Υπουργού, δεν καθορίζεται και ο ρόλος που θα έχει το πολιτικό προσωπικό. Θα είναι μετακλητό; Μιλάμε για συμβούλους του Υπουργού ή για διοικητικό προσωπικό που θα μεταταχθεί από άλλους φορείς;
  Το εγχείρημα της Επιτελικής Μονάδας (ΠΔ 79/2011) απέτυχε παταγωδώς διότι δεν προβλέφθηκαν τέτοια ζητήματα.

 • 10 Φεβρουαρίου 2013, 22:06 | ΓΙΑΝΝΗΣ

  Καλησπέρα σας..
  Αυτό που θέλω να επισημάνω είναι όσον αφορά τη στελέχωση των συγκεκριμένων Υπηρεσίων..Με λίγα λόγια το επιχειρησιακό κομμάτι των Υπηρεσιών, θα μπορούσε να γίνει απο στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων τα οποία πλέον λόγω ηληκίας δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν στο επιχειρησιακό κομμάτι του Στρατού.
  Τα στελέχει των Ενόπλων Δυνάμεων (ειδικά των Ειδικών Δυνάμεωεων), είναι γνωστό σε όλους μας για τις επιχειρησιακές τους ικανότητές, αλλά και το υψυλό φρόνιμα για την πατρίδα τους. Η υπηρέτηση 5-10 έτοι θα έπρεπε να είναι βασικό κρητήριο για την πρόσληψη στην Αστυνομία ή στην Πυροσβεστική.
  Ευχαριστώ για το κάλεσμα προς συζήτηση…

 • 10 Φεβρουαρίου 2013, 14:39 | ΣΤΡΑΤΟΣ

  πιστεύω ότι θα πρέπει να θεσμοθετηθεί κάποιας μορφής ετήσιας αξιολογησης για τους ήδη υπηρετούντες.Συγκεκριμένα θα έπρεπε να συντάσετε ένα γραπτό τέστ γνώσεων καθώς και ικανοτήτων καθε χρόνο,επίσης οι αθλητικές δοκιμασίες με ελάχιστα όρια θα ήταν κάτι το ιδανικό αφού ήδη παρατηρούνται φαινόμενα παχυσαρκίας στο Π.Σ.(βέβαια τα όρια θα ειναι διαφορετικά για τον εικοσάχρονο και διαφορετικά για τον πενηντάχρονο).Τέλος ιδανικό θα ειναι η καθιέρωση Ετήσιου ιατρικού ελέγχου από στρατιωτικό νοσοκομείο με σκοπό την πιστοποίηση τόσο της σωματικής ικανότητας όσο και της ψυχικής του κάθε στελέχους

 • 9 Φεβρουαρίου 2013, 22:32 | ΓΙΩΡΓΟΣ

  Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΠΤΥΧΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥΣ ΤΙΤΛΟΥΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΛΑ ΑΥΤΑ ΔΕΝ ΑΞΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ.
  ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΧΗΜΙΚΟΙ ΠΟΥ ΑΝΤΙ ΝΑ ΣΥΜΒΑΛΟΥΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΤΟΥΣ ΓΝΩΣΗΣ,ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΚΟΙΝΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΕΡΓΟ.
  ΘΕΩΡΩ ΛΟΙΠΟΝ ΟΤΙ ΘΑ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΑΥΤΑ ΤΑ ΣΤΕΛΕΧΟΙ ΜΕ ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΣΤΑ ΕΓΚΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ Η ΝΑ ΣΤΕΛΕΧΩΣΟΥΝ ΤΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ.

  ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΟΛΥ!!!!

 • 9 Φεβρουαρίου 2013, 21:07 | ΣΩΤΗΡΗΣ

  Σας ευχαριστώ που μου δίνετε την ευκαιρία να διατυπώσω τις προτάσεις μου για έναν τόσο νευραλγικό τομέα της σημερινής Ελληνικής κοινωνίας.
  Όπως σε όλες τις προηγμένες χώρες, τα σώματα ασφαλείας θα πρέπει να αξιοποιούν στο έπακρο τις επιστημονικές γνώσεις του ήδη υπάρχοντος προσωπικού, ιδίως τώρα με το πάγωμα των προσλήψεων.
  Η επιστημονική τεχνογνωσία αποτελεί αναπόσπαστη προϋπόθεση της προόδου αλλά και της αξιοκρατίας.
  Υπάρχει προσωπικό το οποίο για παράδειγμα είναι πτυχιούχοι πληροφορικής με μεταπτυχιακές σπουδές και δεν αξιοποιούνται πάνω στο αντικείμενο ειδίκευσης και σπουδών τους.
  Ευελπιστώ στην γόνιμη αξιοποίηση τέτοιων επιστημόνων προς την άμεση περαιτέρω αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών των σωμάτων ασφαλείας προς τους πολίτες και την κοινωνία.

 • 6 Φεβρουαρίου 2013, 13:17 | Γιώργος

  Θα ήθελα να παρατηρήσω, ότι στην στελέχωση των ειδικών αυτών υπηρεσιών, δεν προβλέπεται οι θέσεις των Προϊσταμένων σε επίπεδο Διεύθυνσης, Τμημάτων και γραφείων να καταλαμβάνονται απο επιστημονικό – αστυνομικό προσωπικό ειδικών καθηκόντων, με εξειδίκευση στη συγκεκριμένη με το αντικείμενο θέση. Με τι γνώσεις λοιπόν και με ποια προϋπηρεσία και σε ποιές θέσεις, ο Προϊστάμενος σε οποιασδήποτε απο τις ανωτέρω δομές, θα είναι υπεύθυνος για την ομαλή λειτουργία και την αποτελεσματική εκπλήρωση της αποστολής π.χ. της Διεύθυνσης, θα παρακολουθεί τις εξελίξεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση επί θεμάτων αρμοδιότητας της Υπηρεσίας και θα συμμετέχει σε επιτροπές, συνέδρια και συναντήσεις που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο αυτής καθώς και θα καθορίζει τις προτεραιότητες της Διεύθυνσης, θα οργανώνει τον τρόπο εκτέλεσης των εργασιών και θα παρέχει στο προσωπικό τις απαραίτητες οδηγίες και κατευθύνσεις για την ακριβή εκτέλεση των καθηκόντων του όταν:
  α) Δεν είναι προαπαιτούμενο να έχει τις γνώσεις και την εμπειρία για να συνεννοηθεί με το προσωπικό;
  β) Δεν είναι προαπαιτούμενο να έχει τις γνώσεις και την εμπειρία να παρακολουθεί και να συμμετέχει ενεργά σε επιτροπές στο εξωτερικό και στην χάραξη στρατηγικής;
  Αφού λοιπόν, σύμφωνα με τον κανονισμό της ΕΛ.ΑΣ, ένας αξιωματικός ειδικών καθηκόντων
  ρητά δεν μπορεί να αναλάβει διοίκηση σε επιπέδο Δ/νσης και στο αντικείμενο που υπηρετεί και
  είναι πάντα νεότερος του οποιουδήποτε άλλου ομοιόβαθμου αξιωματικού απόφοιτου Σ.Α.Ε.Α. ή Τ.Ε.Μ.Α ανεξαρτήτως της ύπαρξης σπουδών, προϋπηρεσίας και έτος κτήσεως του βαθμού,
  είναι ασφαλές να συμπεράνουμε ότι ο οποιοσδήποτε αξιωματικός χωρίς προϋπηρεσία και χωρίς κανένα πτυχίο ή εξειδίκευση στους συγκεκριμένους τομείς, θα οργανώνει, διοικεί, ελέγχει, λύνει προβλήματα και θα εκπροσωπεί στο εξωτερικό τις καινούριες αυτές δομές που δημιουργούνται στο Υπουργείο, αρκεί να μην είναι Αξιωματικός Ειδικών Καθηκόντων με πτυχίο ή/και μεταπτυχιακό ή/και διδακτορικό και εμπειρία στο αντικείμενο του.
  Αν θεωρείτε ότι τα παραπάνω ζητήματα είναι θέματα τα οποία χρήζουν θεραπείας, παρακαλώ με όλο το σεβασμό, όπως επαναπροσδιορίσετε την στάση σας όσο αφορά τους Αξιωματικούς Ειδικών Καθηκόντων όχι μόνο στις ανωτέρω δομές αλλά και στις εξειδικευμένες – συγκεκριμένες Διευθύνσεις του Αρχηγείου.