Άρθρο 03: Διεύθυνση Υποστήριξης

1. Η Διεύθυνση Υποστήριξης διαρθρώνεται στα εξής τμήματα:
α) Τμήμα Στρατηγικού και Επιχειρησιακού Σχεδιασμού και Οργάνωσης
β) Τμήμα Νομικής Υποστήριξης και Νομοθετικής Πρωτοβουλίας
γ) Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων.
2. Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Στρατηγικού και Επιχειρησιακού Σχεδιασμού και Οργάνωσης είναι οι ακόλουθες:
α. Εκπονεί τα γενικά προγράμματα δράσης του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, μέσα στο πλαίσιο της γενικότερης κυβερνητικής πολιτικής, καθορίζει τους βασικούς ή και ειδικότερους στόχους και επιδιώξεις και προσδιορίζει το χρονοδιάγραμμα υλοποίησής τους, σε συνεργασία με τα Αρχηγεία των Σωμάτων και τις Υπηρεσίες του Υπουργείου.
β. Παρακολουθεί και αξιολογεί την εφαρμογή των προγραμμάτων δράσης της προηγουμένης παραγράφου και συντάσσει εκθέσεις απολογισμού των δραστηριοτήτων του Υπουργείου.
γ. Εκπονεί ειδικά σχέδια εφαρμογής της κυβερνητικής πολιτικής σε συγκεκριμένους τομείς αρμοδιότητας του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και κατευθύνει τα κατά περίπτωση αρμόδια Σώματα και Υπηρεσίες του Υπουργείου στην υλοποίησή τους.
δ. Μελετά και αξιολογεί την ποιότητα των παρεχόμενων προς τους πολίτες υπηρεσιών, από τα Σώματα και τις Υπηρεσίες του Υπουργείου, καταρτίζει προγράμματα βελτίωσης αυτής και παρακολουθεί την εφαρμογή τους.
ε. Μελετά, επεξεργάζεται και προωθεί τις εισηγήσεις, τις προτάσεις και τα σχέδια νομοθετημάτων των Αρχηγείων των Σωμάτων και των Υπηρεσιών του Υπουργείου σε θέματα αρμοδιότητάς τους.
στ. Μελετά τα θέματα συγκρότησης, οργάνωσης και αρμοδιοτήτων της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών και Επιτελικού Σχεδιασμού και των υπαγόμενων στο Υπουργείο Σωμάτων και Υπηρεσιών και προετοιμάζει σχετικές νομοθετικές παρεμβάσεις σε συνεργασία με το Τμήμα Νομικής Υποστήριξης και Νομοθετικής Πρωτοβουλίας και όπου αυτό απαιτείται, με τις αρμόδιες επιτελικές Υπηρεσίες αυτών. Στο πλαίσιο αυτό μελετά, εισηγείται και καταρτίζει τις σχετικές αποφάσεις για τη μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και του δικαιώματος υπογραφής του Υπουργού, του Υφυπουργού και των Γενικών Γραμματέων σε υφιστάμενα υπηρεσιακά όργανα.
ζ. Παρακολουθεί, αναλύει και αξιολογεί τις εξελίξεις και τα δεδομένα, αναφορικά με τα αντικείμενα αρμοδιότητας του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και διατυπώνει προτάσεις ή επεξεργάζεται προτάσεις που υποβάλλονται από τα Σώματα και τις Υπηρεσίες του Υπουργείου, για την προώθηση νομοθετικών πρωτοβουλιών ή τη λήψη διοικητικών μέτρων προς το σκοπό πληρέστερης ανταπόκρισης στις ανάγκες εκπλήρωσης της αποστολής τους.
η. Συνεργάζεται με συναρμόδια Υπουργεία, κοινωνικούς φορείς και τα κατά περίπτωση αρμόδια Σώματα και Υπηρεσίες του Υπουργείου για την αντιμετώπιση κοινών ζητημάτων, καθώς και για την εκπόνηση κοινών προγραμμάτων σε θέματα μείζονος σπουδαιότητας.
θ. Σχεδιάζει, σε συνεργασία με τα Αρχηγεία των Σωμάτων και τις Υπηρεσίες του Υπουργείου, κοινά προγράμματα διακλαδικής δράσης και καθορίζει το πλαίσιο της μεταξύ τους συνεργασίας στην υλοποίηση των προγραμμάτων αυτών.
ι. Μεριμνά για τη διακλαδική συνεργασία των Σωμάτων και των Υπηρεσιών του Υπουργείου στην υλοποίηση προγραμμάτων και δράσεων κοινής αρμοδιότητας, που αφορούν, ιδίως, στην εφαρμογή της αντεγκληματικής πολιτικής, στην αντιμετώπιση της παράνομης μετανάστευσης, στο οικονομικό έγκλημα, στην καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και των ναρκωτικών, στην αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών, στη διαφύλαξη της εσωτερικής ασφάλειας της χώρας, στη συμμετοχή στην εθνική άμυνα, στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας και στην εκδήλωση άμεσων και κοινών ενεργειών για την αντιμετώπιση σημαντικών, αιφνίδιων ή ιδιαίτερων συμβάντων που βλάπτουν ή απειλούν τη δημόσια τάξη και ασφάλεια της χώρας.
ια. Εισηγείται στον Υπουργό, σε συνεργασία με τα Αρχηγεία των Σωμάτων και τις Υπηρεσίες του Υπουργείου, επί θεμάτων χάραξης και εξειδίκευσης της πολιτικής του Υπουργείου, κατά τομέα αρμοδιοτήτων, και μεριμνά για την προώθηση εντολών, οδηγιών και κατευθύνσεων στα αρμόδια για την υλοποίηση αυτής Σώματα και Υπηρεσίες.
ιβ. καταρτίζει το πενταετές Στρατηγικό και Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Λειτουργίας και Ανάπτυξης (ΣΕΠΛ) του Υπουργείου σε συνεργασία με τα εποπτευόμενα Σώματα και Υπηρεσίες, το οποίο αναθεωρείται κάθε έτος. Το ΣΕΠΛ ολοκληρώνεται το μήνα Ιούλιο του κάθε έτους και αφορά στην περίοδο που αρχίζει τον Ιανουάριο του ερχόμενου έτους. Το ΣΕΠΛ εγκρίνεται από τον Υπουργό Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη. Το ΣΕΠΛ περιλαμβάνει τα ακόλουθα επιμέρους Τομεακά και Επιχειρησιακά Σχέδια (ΤΣΕΠΛ):
– Προϋπολογισμός λειτουργίας, συνολικά και ανά εποπτευόμενο φορέα.
– Επενδύσεις, συνολικά και ανά εποπτευόμενο φορέα.
– Ανθρώπινοι πόροι – προσλήψεις, εξέλιξη, ανάγκες εκπαίδευσης και επιμόρφωσης ανά φορέα.
– Ανάπτυξη πληροφοριακών συστημάτων ανά φορέα.
Μετά την έγκριση των ΤΣΕΠΛ μέχρι το μήνα Σεπτέμβριο του κάθε έτους καταρτίζονται Ετήσια Προγράμματα Δράσης (ΕΠΔ) ανά τομεακό πρόγραμμα και ανά φορέα για την εκτέλεσή του. Το ΣΕΠΛ, τα ΤΣΕΠΛ και τα ΕΠΔ αποτελούν το πλαίσιο λειτουργίας κάθε επιμέρους προγράμματος δράσης των φορέων και των υπηρεσιών του Υπουργείο.
ιγ. Παρακολουθεί την υλοποίηση των σχεδίων και δράσεων σε μηνιαία βάση και εντός του επόμενου μήνα υποβάλει αναφορά προόδου και αποκλίσεων στα ιεραρχικά ανώτερα διοικητικά όργανα του Υπουργείου.
ιδ. Μελετά και προτείνει τους βασικούς στόχους του Υπουργείου.

3. Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Νομικής Υποστήριξης και Νομοθετικής Πρωτοβουλίας είναι οι ακόλουθες:
α. Επεξεργάζεται και προωθεί σχέδια νόμων, προεδρικών διαταγμάτων και κανονιστικών αποφάσεων, σε συνεργασία με τα Αρχηγεία των Σωμάτων και τις Υπηρεσίες του Υπουργείου και μεριμνά για την έκδοση και τη δημοσίευσή τους.
β. Συνεργάζεται με την αρμόδια κεντρική υπηρεσία για την καλή νομοθέτηση, προς το σκοπό ορθής τήρησης των διαδικασιών κατάρτισης και προώθησης του νομοθετικού έργου, την περαιτέρω απλούστευση και βελτίωση της ποιότητας αυτού και τη διενέργεια κοινωνικού διαλόγου και διαβουλεύσεων με εκπροσώπους κοινωνικών ομάδων.
γ. Παρέχει τεχνογνωσία και κατευθύνσεις στις καθ’ ύλην αρμόδιες Υπηρεσίες των υπαγομένων στο Υπουργείο Σωμάτων και Υπηρεσιών, αναφορικά με την τήρηση των αρχών νομοθετικής πρωτοβουλίας και τη βελτίωση της ποιότητας του παραγόμενου νομοθετικού έργου και συνεργάζεται μαζί τους καθώς και με την αρμόδια κεντρική υπηρεσία για την καλή νομοθέτηση για τη σύνταξη των Αναλύσεων Συνεπειών Ρυθμίσεων.
δ. Συνεργάζεται με Μονάδες Νομοθετικής Πρωτοβουλίας συναρμόδιων Υπουργείων για την κατάρτιση και επεξεργασία νομοθετημάτων κοινής αρμοδιότητας και μεριμνά για τη συμμετοχή εκπροσώπων των Αρχηγείων των Σωμάτων και Υπηρεσιών του Υπουργείου στη σχετική διαδικασία.
ε. Μεριμνά για την κύρωση των διεθνών συμβάσεων και συμφωνιών αρμοδιότητας του Υπουργείου. Στο πλαίσιο αυτό συνεργάζεται, εφόσον απαιτείται, με την αρμόδια κεντρική υπηρεσία για τη νομοθετική πρωτοβουλία και τις καθ’ ύλην αρμόδιες Υπηρεσίες των υπαγομένων στο Υπουργείο Σωμάτων και Υπηρεσιών για την εκτίμηση των επιπτώσεων ρυθμίσεων, οι οποίες περιλαμβάνονται στις υπό κατάρτιση διεθνείς συμβάσεις, συμφωνίες ή σε άλλα διεθνώς δεσμευτικά κείμενα.
στ. Μελετά το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και παρακολουθεί και συντονίζει τις διαδικασίες εναρμόνισης της ελληνικής νομοθεσίας προς αυτό, κατά το μέρος που αφορά το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, σε συνεργασία με τα αρμόδια Αρχηγεία των Σωμάτων και τις Υπηρεσίες του Υπουργείου. Στο πλαίσιο αυτό συνεργάζεται και με την αρμόδια κεντρική υπηρεσία για τη νομοθετική πρωτοβουλία στην εκτίμηση των συνεπειών ρυθμίσεων που καταρτίζονται στα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
ζ. Μεριμνά για την έκδοση εγκυκλίων προς τα Σώματα και τις Υπηρεσίες του Υπουργείου για την ορθή εφαρμογή της νομοθεσίας.
η. Μελετά, σε συνεργασία με τα κατά περίπτωση αρμόδια Αρχηγεία των Σωμάτων και τις Υπηρεσίες του Υπουργείου, σχέδια νόμων, προεδρικών διαταγμάτων και κανονιστικών πράξεων άλλων Υπουργείων που αφορούν και το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και εισηγείται την υπογραφή τους ή διατυπώνει σχόλια και προτάσεις επ’ αυτών.
4. Στο Τμήμα Νομικής Υποστήριξης και Νομοθετικής Πρωτοβουλίας λειτουργεί το Γραφείο Κοινοβουλευτικού Ελέγχου της παραγράφου 1 περ. γ΄ του άρθρου 2 του ν. 2800/2000 (Α΄ 41), το οποίο έχει τη συνολική φροντίδα για τις απαντήσεις του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη στον κοινοβουλευτικό έλεγχο της Βουλής.
5. Το Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων υποστηρίζει την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη στην εκπλήρωση των ευρωπαϊκών και διεθνών υποχρεώσεων και αρμοδιοτήτων της και εξασφαλίζει τις προϋποθέσεις συνεργασίας, των Σωμάτων και των Υπηρεσιών του Υπουργείου στο ευρωπαϊκό και ευρύτερο διεθνές περιβάλλον. Το Τμήμα αυτό διαρθρώνεται στα ακόλουθα Γραφεία:
α. Γραφείο Ευρωπαϊκών Υποθέσεων.
β. Γραφείο Διεθνών Υποθέσεων.
I. Το Γραφείο Ευρωπαϊκών Υποθέσεων έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
α. Παρακολουθεί τις εξελίξεις αναφορικά με τις υποχρεώσεις της χώρας μας στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και συνεργάζεται με το Υπουργείο Εξωτερικών, τα Αρχηγεία των Σωμάτων και τις Υπηρεσίες του Υπουργείου και τους άλλους συναρμόδιους φορείς για την εκπλήρωσή τους.
β. Μελετά και αξιολογεί τα συμπεράσματα και τις αποφάσεις των κατά περίπτωση αρμοδίων κοινοτικών και διεθνών οργάνων και συντονίζει τα αρμόδια Σώματα και τις Υπηρεσίες στην υλοποίηση κοινών δράσεων ή στην εφαρμογή μέτρων κοινής αρμοδιότητας που αποφασίζονται στο πλαίσιο αυτό.
γ. Παρακολουθεί, σε συνεργασία και με το Τμήμα Νομικής Υποστήριξης και Νομοθετικής Πρωτοβουλίας της Μονάδας, τους κανονισμούς, τις οδηγίες και γενικά τη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κατευθύνει τα Σώματα και τις Υπηρεσίες στην αξιοποίηση ή την υλοποίηση των ρυθμίσεων και των δράσεων που περιλαμβάνονται σ’ αυτήν και αφορούν αρμοδιότητες ή υποχρεώσεις του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη.
δ. Παρέχει οδηγίες στα Επιτελεία των Σωμάτων και τις Υπηρεσίες του Υπουργείου αναφορικά με την υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή προγραμμάτων ή δράσεων κοινής αρμοδιότητας, σε συνεργασία με την Υπηρεσία Διαχείρισης Ευρωπαϊκών και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη. Προς τούτο, συντάσσει και υποβάλλει όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά και έγγραφα για την ανάληψη και υλοποίηση των εν λόγω προγραμμάτων και δράσεων και μεριμνά, παράλληλα, για τη διοργάνωση αυτών.
ε. Μεριμνά για τη συμμετοχή ή την εκπροσώπηση της πολιτικής Ηγεσίας του Υπουργείου σε συνόδους οργάνων, συνέδρια και συναντήσεις, στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης, μεριμνά για τη συλλογή του απαραίτητου για την κατάρτιση του σχετικού ενημερωτικού φακέλου υλικού.
στ. Μεριμνά, σε συνεργασία με το Υπουργείο Εξωτερικών και κατόπιν σχετικής εισήγησης των κατά περίπτωση αρμόδιων Επιτελείων των Σωμάτων, για τη συμμετοχή προσωπικού τους σε ειρηνευτικές αποστολές στο εξωτερικό στο πλαίσιο αποφάσεων των αρμοδίων κοινοτικών οργάνων και προσδιορίζει τον ακριβή αριθμό του προσωπικού που θα συμμετέχει σε κάθε αποστολή.
II. Το Γραφείο Διεθνών Υποθέσεων έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
α. Μεριμνά για την ανάπτυξη και διατήρηση της συνεργασίας του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και των υπαγόμενων σε αυτό Σωμάτων και Υπηρεσιών με αντίστοιχους φορείς και Υπηρεσίες σε όλα τα επίπεδα.
β. Συνεργάζεται με το Υπουργείο Εξωτερικών και άλλους συναρμόδιους φορείς, καθώς και με τα Αρχηγεία των Σωμάτων και τις Υπηρεσίες που υπάγονται στο Υπουργείο, για τη ρύθμιση θεμάτων που αφορούν σε διμερείς και πολυμερείς διεθνείς Συμφωνίες αρμοδιότητας του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη.
γ. Μεριμνά για τη συμμετοχή ή την εκπροσώπηση της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου σε διεθνείς διασκέψεις, συναντήσεις και συνέδρια στο πλαίσιο των διεθνών Οργανισμών και άλλων διεθνών υποχρεώσεων του Υπουργείου.
δ. Μεριμνά, σε συνεργασία με το Υπουργείο Εξωτερικών και κατόπιν σχετικής εισήγησης των κατά περίπτωση αρμοδίων Επιτελείων των Σωμάτων για τη συμμετοχή προσωπικού τους σε ειρηνευτικές αποστολές στο εξωτερικό, στο πλαίσιο αποφάσεων διεθνών οργανισμών στους οποίους μετέχει και η Ελλάδα, και προσδιορίζει τον ακριβή αριθμό του προσωπικού που θα συμμετέχει σε αυτές. Επίσης, φροντίζει για την απόσπαση στελεχών τους, ως συνδέσμων σε ελληνικές διπλωματικές αρχές του εξωτερικού και διεθνείς οργανισμούς, στο πλαίσιο διεθνών συμφωνιών συνεργασίας καθώς και για τη φρούρηση και την ασφάλεια των ελληνικών διπλωματικών Αρχών στο εξωτερικό.
ε. Παρακολουθεί τα δημοσιεύματα του διεθνούς ημερήσιου και περιοδικού τύπου και γενικά τη διεθνή επικαιρότητα και ενημερώνει την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου για ζητήματα που αφορούν την αποστολή του.

 • 15 Φεβρουαρίου 2013, 21:07 | ΣΑΚΗΣ ΜΙΑΟΥΛΗΣ

  ΣΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΡΟΤΕΙΝΩ ΝΑ ΠΡΟΙΣΤΑΝΤΑΙ ΑΝΩΤΕΡΟΙ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΙ ΤΗΣ ΕΛ.ΑΣ Η ΤΟΥ Π.Σ.

 • 15 Φεβρουαρίου 2013, 21:08 | ΣΑΚΗΣ ΜΙΑΟΥΛΗΣ

  ΣΤΗΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΡΟΤΕΙΝΩ ΝΑ ΠΡΟΕΙΣΤΑΤΑΙ ΑΝΩΤΑΤΟΣ Η ΑΝΩΤΕΡΟΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΣ.

 • 12 Φεβρουαρίου 2013, 14:48 | ΙΣ

  Ποια είναι η «αρμόδια κεντρική υπηρεσία για την καλή νομοθέτηση» και ποια η «αρμόδια κεντρική υπηρεσία για τη νομοθετική πρωτοβουλία» που αναφέρονται στην παράγραφο 3 στοιχεία β’, γ’, ε’ και στ’;;;;;;; Εννοείται κεντρική υπηρεσία της Γενικής Διεύθυνσης; κεντρική υπηρεσία σε άλλο υπουργείο;;; ή τι άλλο;;

 • 10 Φεβρουαρίου 2013, 23:17 | UnTT

  Οι συγκεκριμένες διατάξεις και ειδικά του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων υφίστανται ήδη σε νομοθετήματα των Σωμάτων που ανήκουν στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη (Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, Πυροσβεστικό Σώμα, Ελληνική Αστυνομία), αλλά και της υπό κατάργηση με το παρόν σχέδιο νόμου, Επιτελικής Μονάδας. Η τελευταία προφανώς καταργείται καθ’ όσον δεν αποδείχθηκε λειτουργική και ουσιώδης. Τι πρόκειται να προσφέρει το υπό δημιουργία Τμήμα; Το ερώτημα τίθεται ειδικά, δεδομένου ότι η εκπροσώπηση στους διεθνείς και ευρωπαϊκούς θεσμούς αφορά το Υπουργείο ως σύνολο (ειδικά στην Ε.Ε. που μιλάμε για Συμβούλιο Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων και όχι για Συμβούλιο Δικαιοσύνης, Πολιτικής Προστασίας και Αστυνομίας) και όχι ως επιμέρους Σώματα. Το ίδιο ισχύει και για την εκπροσώπηση στις ειρηνευτικές και αστυνομικές αποστολές. Ποια λοιπόν η προστιθέμενη αξία του νέου Τμήματος τη στιγμή που δεν καταργούνται οι υφιστάμενες δομές;

 • 10 Φεβρουαρίου 2013, 19:30 | Nikolas PETROPOULOS

  Dear colleagues at the Ministry of Civil Protection in Greece,

  This comment comes from the EU supported project Pol-PRIMETT : fight against metal theft.

  Society and economic operators are suffering from the metal theft phenomenon.

  Please inform:

  1. How are you getting organized to prevent metal theft?
  2. Are you in any form of synergies with the Private sector and Public Utilities to tackle the phenomenon?
  3. What are your actions to control illegal scrap yards, preventing them from accepting stolen Metals?
  4. Who is top responsible at Ministry for Civil Protection for Metal Theft prevention and which unit is empowered to deal with the matter.
  5. Is the current revision of the structure of the Ministry of Civil protection going to touch upon the Metal Theft issue?

  Sincerely,

  Nikolas Petropoulos
  petropoulos@otenet.gr
  http://www.pol-primett.org/

 • 10 Φεβρουαρίου 2013, 17:31 | Β ΜΠΕΛΙΑΣ

  Παρακαλώ για την στατιστική παρακολούθηση των συμβάντων ώστε να μπορούν να γίνουν διορθωτικές ενέργειες θα πρέπει να γίνουν τα εξης:

  -Να μην εξαρταται η καταγραφή της καταγγελίας απο υποβολή μήνυσης κατ’ αγνώστων 100 ευρω κόστους. Ποιός περιμένετε με τέτοιο κόστος να καταγγείλει το περιστατικό κλοπής ή απατης αφού είναι σπάνιο να βρεθεί ο ένοχος αλλα και για να βρεθει θα έπρεπε ήταν αυτεπάγγελτη η δίωξη και η έρευνα;
  -Να υπαρχει πρωτόκολλο στο Λιμενικο ή Αστυνομικό τμήμα και να δίνεται αποδειξη στον καταγγέλοντα με σύντομη περίληψη του συμβάντος. Αυτά θα μπορούσε με μία απλη εφαρμογή πληροφορικής να τροφοδοτούν μια κεντρική βάση δεδομένων. Από την επεξεργασία αυτων των στοιχείων θα προέκυπτε που πρεπει να δοθεί ενίσχυση σε προσωπικό αλλα επίσης που υπάρχει μεγάλο ποσοστό εξιχνίασης υποθέσεων ώστε να υπαρχει προαγωγή ή αμοιβή΄΄΄μπονους΄΄ και σε περιπτώσεις αδιαφορίας αλλαγή διοίκησης ή άλλη προβλεπόμενη ΄΄τιμωρία΄΄.

  Χωρίς ποσοτικά στοιχεία δεν μπορει να ασκηθει κανενός είδους διοίκηση.

  ευχαριστώ για τον χρόνο σας

 • 10 Φεβρουαρίου 2013, 14:27 | ΣΤΡΑΤΟΣ

  Εγώ νομίζω ότι ο τίτλος της διεύθυνσης είναι λάθος.Όταν ακούει κάποιος το τίτλο Διέυθυνση Υποστήριξης αμέσως ,συνηρμικά πάει το μυαλό του στην υλικοτεχνική υποστήριξη των μέσων του Π.Σ.
  Ειδικότερα θα πρότεινα ο ανωτέρω όρος να εμπεριέχει α)τεχνική υποστήριξη για πλωτά,χερσαία,εναέρια μεσα καθώς και για τους επιμέρους εξοπλισμούς τους β)απογραφές γ)Τεχνικές προδιαγραφές και διαγωνισμοί δ)κτιριακές υποδομές ε)επισκευαστική βάση