Άρθρο 39: Διάρθρωση – Αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Προληπτικής Πυροπροστασίας (Διεύθυνση II)

1. Η Διεύθυνση Προληπτικής Πυροπροστασίας του Α.Π.Σ. περιλαμβάνει τα ακόλουθα τμήματα:
α. Τμήμα 1ο Πυροσβεστικών Κανονισμών και Διατάξεων.
β. Τμήμα 2ο Έρευνας Υλικών και Συστημάτων Ενεργητικής και Παθητικής Πυροπροστασίας.
2. Η Διεύθυνση Προληπτικής Πυροπροστασίας έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες που κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων ως εξής:
ΤΜΗΜΑ 1ο ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ
α. Η κατάρτιση και η τεχνική επεξεργασία των σχεδίων πυροσβεστικών διατάξεων και κανονισμών πυροπροστασίας καθώς και η μέριμνα για την έκδοση και δημοσίευσή τους.
β. Η μέριμνα για τη συμμετοχή εκπροσώπων του Αρχηγείου, σε ομάδες εργασίας άλλων Υπουργείων και φορέων, με σκοπό την έκδοση Κοινών Υπουργικών Αποφάσεων και λοιπών νομοθετημάτων, που αφορούν την πυρασφάλεια επιχειρήσεων και δραστηριοτήτων, για τη ρύθμιση θεμάτων σχετικών με την πυροπροστασία.
γ. Η κωδικοποίηση και η έκδοση της νομοθεσίας πυρασφάλειας, καθώς και η διαρκής ενημέρωσή της σε συνεργασία με τα Τμήματα Γραμματείας Αρχείου και Επικοινωνίας, Αθλητισμού και Εκδόσεων.
δ. Η παρακολούθηση της νομοθεσίας πυροπροστασίας ευρωπαϊκών και άλλων χωρών και η ενημέρωση επί των εκάστοτε εκδιδομένων οδηγιών, αποφάσεων, κανονισμών κλπ. της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ευρωπαϊκών ή διεθνών οργανισμών, καθώς και η μέριμνα για τις απαραίτητες προσαρμογές της ελληνικής νομοθεσίας, σε συνεργασία με τα συναρμόδια Τμήματα.
ε. Η παρακολούθηση του τρόπου εφαρμογής της νομοθεσίας πυρασφάλειας και η έκδοση ερμηνευτικών εγκυκλίων διαταγών για την πιστή και ομοιόμορφη εφαρμογή της από τις Υπηρεσίες του Σώματος.
στ. Η κατάρτιση και υποβολή ερωτημάτων σε άλλα συναρμόδια Υπουργεία, για την παροχή διευκρινίσεων, καθώς και η παροχή απόψεων στη Νομική Υπηρεσία του Αρχηγείου για τις προσφυγές επί θεμάτων πυροπροστασίας στα Διοικητικά Δικαστήρια.
ζ. Η φροντίδα για την επεξεργασία, εκτύπωση και διάθεση ενημερωτικών φυλλαδίων και λοιπών εντύπων, αναφορικά με την πρόληψη πυρκαγιών καθώς και για κάθε άλλη μορφή εκπαίδευσης, ενημέρωσης φορέων και κοινού, για την αντιμετώπιση πυρκαγιών σε όλους τους τομείς της ανθρώπινης δραστηριότητας.
η. Η ανάλυση των στατιστικών δεδομένων πυροπροστασίας της ετήσιας δραστηριότητας των γραφείων πυρασφάλειας των Υπηρεσιών του Σώματος και η συγκριτική επεξεργασία και αξιολόγησή τους, σε σχέση με τα αντίστοιχα των προηγουμένων ετών, για την εξαγωγή τελικών διαπιστώσεων – συμπερασμάτων προς υλοποίηση των ανωτέρω.
θ. Η ανάλυση των στατιστικών δεδομένων των εκτάκτων ελέγχων που διενεργούν οι Πυροσβεστικές Υπηρεσίες και Περιφερειακές Πυροσβεστικές Διοικήσεις και η συγκριτική επεξεργασία και αξιολόγησή τους, σε σχέση με τα αντίστοιχα των προηγουμένων ετών, για την εξαγωγή τελικών διαπιστώσεων – συμπερασμάτων.
ι. Η υποβολή προτάσεων και η έκδοση των αναγκαίων διαταγών για βελτίωση του συστήματος συλλογής, καταγραφής και καταχώρησης στους στατιστικούς πίνακες των στατιστικών στοιχείων, κατά τρόπο που θα εξυπηρετείται και ο τομέας προληπτικής πυροπροστασίας.
ια. Η διατύπωση εισηγήσεων και προτάσεων για τη διαμόρφωση της ακολουθητέας τακτικής και την αναμόρφωση της νομοθεσίας πυρασφαλείας στον τομέα προληπτικής πυροπροστασίας, σύμφωνα με τα συμπεράσματα της αξιολόγησης των στατιστικών δεδομένων.
ιβ. Η παρακολούθηση των εξελίξεων της Στατιστικής Επιστήμης και η αξιοποίηση των σύγχρονων μεθόδων εκμετάλλευσης των στατιστικών δεδομένων.
ΤΜΗΜΑ 2ο ΕΡΕΥΝΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΘΗΤΙΚΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
α. Η συγκέντρωση, μελέτη και αξιοποίηση ξένων προτύπων, κυρίως των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σχετικά με τις προδιαγραφές για πυροσβεστήρες, δοκιμές πυρκαγιάς των δομικών υλικών και κατασκευών, συστημάτων ανίχνευσης και κατάσβεσης πυρκαγιάς, καθώς και κάθε άλλου μέτρου και μέσου πυροπροστασίας.
β. Η συμμετοχή στις Τεχνικές Επιτροπές και υποεπιτροπές του ΕΛ.Ο.Τ. ή του εκάστοτε αρμόδιου για την εκπόνηση εθνικών προτύπων φορέα.
γ. Η συνεργασία με εργαστήρια της ημεδαπής ή της αλλοδαπής που είναι εξουσιοδοτημένα να εκτελούν δοκιμές υλικών και μέσων πυροπροστασίας και να χορηγούν σχετικά έγγραφα πιστοποίησης.
δ. Η σύσταση Ομάδων Εργασίας, αποτελούμενων από Αξιωματικούς του Πυροσβεστικού Σώματος, κυρίως από αυτούς που έχουν την ιδιότητα του τεχνικού επιστήμονα, που αξιολογούν τα αιτήματα για την αποδοχή νέων κατασβεστικών υλικών και μέσων ενεργητικής πυροπροστασίας, υλικών και συστημάτων παθητικής πυροπροστασίας, κατά τη διαδικασία εφαρμογής της ισχύουσας νομοθεσίας, στο στάδιο της έγκρισης της μελέτης και χορήγησης του πιστοποιητικού πυροπροστασίας, για αποκλειστική εσωτερική χρήση από τα γραφεία πυρασφάλειας των κατά τόπους Πυροσβεστικών Υπηρεσιών και ενημέρωση των λοιπών Υπηρεσιών του Σώματος.
ε. Η κωδικοποίηση προτύπων και νομοθεσιών που αφορούν το Πυροσβεστικό Σώμα, η διάθεσή τους σε όλες τις Πυροσβεστικές Υπηρεσίες και η διαρκής ενημέρωσή τους.
στ. Η παρακολούθηση εφαρμογής προτύπων και η έκδοση ερμηνευτικών οδηγιών για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή τους από τις Υπηρεσίες του Σώματος.
ζ. Η πιστοποίηση νέων κατασβεστικών υλικών και μέσων ενεργητικής πυροπροστασίας, καθώς και υλικών μέτρων παθητικής πυροπροστασίας, εφόσον εγκριθεί η διαπίστευση του Τμήματος από τον αρμόδιο φορέα Διαπίστευσης (Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης Ε.ΣΥ.Δ. ή του εκάστοτε αρμοδίου φορέα), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 45011.
η. Η παροχή τεχνικής βοήθειας, πληροφοριών και συμβουλών στους εκπροσώπους του Πυροσβεστικού Σώματος, που συμμετέχουν σε επιτροπές διϋπουργικού χαρακτήρα για τη σύνταξη κανονισμών πυροπροστασίας.
θ. Η μέριμνα για την ίδρυση Κέντρου Πυρομηχανικών και Πυροσβεστικών Δοκιμών στην Ελλάδα, σε συνεργασία με Πανεπιστημιακά και Τεχνολογικά Ιδρύματα, καθώς και με άλλους φορείς του Δημόσιου και Ιδιωτικού τομέα.
ι. Η κατάρτιση μακροχρόνιων προγραμμάτων σε θέματα κανονισμών, υλικών και μέσων αρμοδιότητας Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, η επιστημονική διερεύνησή τους, η διατύπωση πορισμάτων και η πειραματική τεκμηρίωση αυτών.
ια. Η συνεχής παρακολούθηση και μελέτη κανονισμών πυροπροστασίας άλλων χωρών και η συνεργασία με αυτές στη διοργάνωση ημερίδων και συνεδρίων, η αξιοποίηση νέων μεθόδων επιστημονικής έρευνας και πειραματικής δοκιμασίας και η ενημέρωση των ενδιαφερομένων φορέων στην Ελλάδα.

  • 15 Φεβρουαρίου 2013, 14:14 | Σωκράτης Παπαγεωργίου

    Με τον νέο Νόμο μεταξύ άλλων διευρύνονται οι δράσεις της Πυροσβεστικής Ακαδημίας και ιδιαίτερα στην έρευνα. Προτείνεται λοιπόν στοιχείο (ι.) στο ΤΜΗΜΑ 2ο ΕΡΕΥΝΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΘΗΤΙΚΗΣ
    ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ως εξής:
    » ι. Η συνεργασία με την Πυροσβεστική Ακαδημία στα πλαίσια συμμετοχής της σε ερευνητικά προγράμματα, τα οποία σχετίζονται με την αντοχή υλικών στην πυρκαγιά και με νέα κατασβεστικά υλικά, με σκοπό την αξιοποίηση αποτελεσμάτων και την βελτίωση των κανονισμών πυροπροστασίας». με τον αναγραματισμό των υπολοίπων στοιχείων του 2ου Τμήματος.