Άρθρο 59: Καταργούμενες Διατάξεις

Από την έναρξη ισχύος του παρόντος, καταργείται κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη, κατά το μέρος που αντίκειται στις διατάξεις αυτού ή κατά το μέρος, που ρυθμίζει θέματα, που διέπονται από αυτόν.

  • 14 Φεβρουαρίου 2013, 21:14 | Νικόλαος ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΣ Αρχιπύραρχος Π/Κ Δ/ντης Πλωτών Μέσων Α.Π.Σ.

    Ότι αφορούν Λιμάνια, Πυροσβεστικά Πλοία, Θαλάσσια Διάσωση & Πυρόσβεση κλπ. που αναφέρονται αλλού, όπως στα αρθρα 38 Τμήμα 1 & 4, καθώς και στο 43 Τμήμα 1 & 8. Να συγκεντρωθούν και να δημιουργηθεί το άρθρο 60.