Άρθρο 45: Αρμοδιότητες και Λειτουργία των Περιφερειακών Πυροσβεστικών Διοικήσεων

1. Οι Περιφερειακές Πυροσβεστικές Διοικήσεις (ΠΕ.ΠΥ.Δ.) διαρθρώνονται εσωτερικά ως εξής:
α) Κέντρο Επιχειρήσεων
β) Γραφείο Επιχειρήσεων και Πολιτικής Προστασίας
γ) Γραφείο Ελέγχου Δαπανών και Προμηθειών
4ο Γραφείο Διοικητικής Υποστήριξης.
δ) Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού.
Στα ανωτέρω Γραφεία και Κλιμάκια προΐσταται Αξιωματικός του Πυροσβεστικού Σώματος ως Υπεύθυνος. Ο έλεγχος, καθοδήγηση και εποπτεία αυτών ασκείται από τον Περιφερειακό Διοικητή.
2. Τα υφιστάμενα Κέντρα Επιχειρήσεων του Π.Σ. εντάσσονται στα νέα Περιφερειακά Κέντρα Επιχειρήσεων (ΠΕ.Κ.Ε.) με επικεφαλής τον αντίστοιχο Περιφερειακό Διοικητή του Π.Σ. ή τον αναπληρωτή που ο ίδιος ορίζει. Τα ΠΕ.Κ.Ε. υποστηρίζονται από τα Γραφεία Επιχειρήσεων και Πολιτικής Προστασίας καθώς και, κατά περίπτωση, από στελέχη της Πολιτικής Προστασίας σε περιφερειακό επίπεδο, ή από άλλα κρατικά στελέχη, ιδίως της οικείας Περιφέρειας και της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Οι υφιστάμενες επιχειρησιακές δομές της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, σε περιφερειακό επίπεδο, υπάγονται επιχειρησιακά στις αντίστοιχες ΠΕ.ΠΥ.Δ. με προληπτικό και κατασταλτικό αντικείμενο. Τα κλιμάκια αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρησμού των Περιφερειακών Πυροσβεστικών Διοικήσεων στελεχώνονται από τα υφιστάμενα ανακριτικά γραφεία των Διοικήσεων Πυροσβεστικών Υπηρεσιών του Νομού που έχει έδρα η Περιφέρεια.
3. Οι Περιφερειακές Πυροσβεστικές Διοικήσεις Πυροσβεστικού Σώματος υπάγονται στο Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος, καθοδηγούνται, συντονίζονται, εποπτεύονται και ελέγχονται από τον Υπαρχηγό Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος, δια των δύο Γενικών Επιθεωρητών που προβλέπονται στο Π.Δ. 39/2006 (Α 42), και έχουν ως αποστολή να:
α. Εποπτεύουν και ελέγχουν τις Πυροσβεστικές Υπηρεσίες της γεωγραφικής τους δικαιοδοσίας.
β. Αναλαμβάνουν το συντονισμό όλων των συναρμόδιων Υπηρεσιών, στο πλαίσιο της εφαρμογής του Εθνικού Σχεδιασμού Πολιτικής Προστασίας της Χώρας σε περιφερειακό επίπεδο.
γ. Εκπονούν και συντάσσουν σχέδια επέμβασης των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών της Διοίκησής τους, σε συνεργασία και με άλλες αρχές, εφόσον αυτό είναι απαραίτητο, για την αντιμετώπιση μεγάλων πυρκαγιών ή άλλων σοβαρών συμβάντων, ελέγχουν και εγκρίνουν τα τοπικά σχέδια επέμβασης που καταρτίζει κάθε Πυροσβεστική Υπηρεσία στον τομέα ευθύνης της για τους επικίνδυνους από άποψη πυρκαγιάς ή άλλης αιτίας χώρους.
δ. Ενημερώνονται αρμοδίως και παρακολουθούν την εφαρμογή ευρωπαϊκών ή άλλων προγραμμάτων πολιτικής προστασίας τα οποία υλοποιούνται σε τοπικό ή περιφερειακό επίπεδο καθώς και μεριμνούν για τη διάθεση ευρωπαϊκών και εθνικών πόρων για τους σκοπούς της πολιτικής προστασίας και της δασοπυρόσβεσης για τους οποίους χορηγούνται. Σε περιπτώσεις που η εφαρμογή των ανωτέρω προγραμμάτων πολιτικής προστασίας δεν συνάδει με τους προβλεπόμενους σκοπούς διάθεσης ή διαπιστώνεται καθυστέρηση που θέτει εν αμφιβόλω την υλοποίηση των προγραμμάτων, ο προϊστάμενος της αντίστοιχης Περιφερειακής Διοίκησης διαβιβάζει τις απόψεις του στον Υπαρχηγό Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος, δια του αρμόδιου Γενικού Επιθεωρητή, και στο Γενικό Διευθυντή Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών για ενέργειες τους.
ε. Επιθεωρούν και ελέγχουν την εκπαίδευση και το βαθμό επιχειρησιακής ετοιμότητας του προσωπικού των Πυροσβεστικών Σταθμών και προγραμματίζουν ασκήσεις για το σκοπό αυτό.
στ. Παρακολουθούν την κατάσταση των πυροσβεστικών οχημάτων, κλιμάκων, μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού των Πυροσβεστικών Σταθμών και δύνανται, για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών, να ενισχύουν ορισμένους Πυροσβεστικούς Σταθμούς με πυροσβεστικό εξοπλισμό άλλων Πυροσβεστικών Σταθμών της δικαιοδοσίας τους.
ζ. Ανακατανέμουν, με απόφαση του Περιφερειακού Διοικητή, τα πυροσβεστικά οχήματα που βρίσκονται εντός του πλαισίου της χωροταξικής τους αρμοδιότητας. Οι σχετικές αποφάσεις εκδίδονται, με βάση έκτακτα ή τακτικά επιχειρησιακά κριτήρια και δεδομένα.
η. Συντονίζουν τη δράση των Πυροσβεστικών Σταθμών της δικαιοδοσίας τους και το έργο των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών σε θέματα πολιτικής άμυνας.
θ. Ορίζουν τον τομέα ευθύνης των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών.
ι. Μελετούν και επιλύουν τα προβλήματα των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών της δικαιοδοσίας τους, εκτός εάν για την επίλυσή τους χρειάζεται η έγκριση του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος, οπότε το αναφέρουν σχετικά.
ια. Διαπραγματεύονται την αναπροσαρμογή και μόνο επί τα βελτίω, των μισθωμάτων ακινήτων που στεγάζονται Πυροσβεστικές Υπηρεσίες της δικαιοδοσίας τους, η οποία λαμβάνει χώρα με απόφαση του Περιφερειακού Διοικητή.
ιβ. Ορίζουν, με απόφαση του Αρχηγού Π.Σ. και μετά το πέρας της αντιπυρικής περιόδου, προσωπικό με καθήκοντα δασοπροστασίας που διατίθεται για την υποβοήθηση και υποστήριξη δράσεων προληπτικής πυροπροστασίας και πολιτικής προστασίας. Το εν λόγω προσωπικό κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου αναλαμβάνει πυροσβεστικά καθήκοντα.
ιγ. Διενεργούν, εγκρίνουν και παρακολουθούν ως προς την εκτέλεσή τους διαγωνισμούς προμηθειών καθώς και παροχής υπηρεσιών για την κάλυψη των αναγκών τους μέχρι του ποσού των 20.000 ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και λοιπών νόμιμων κρατήσεων, όπως εκάστοτε ισχύει. Σε κάθε Περιφερειακή Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών χορηγείται Μερική Παγία Προκαταβολή, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε είκοσι χιλιάδες (20.000,00) ευρώ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 143 του Π.Δ, 210/1992 (ΦΕΚ 99 Α΄).
ιδ. Καταρτίζουν, σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος, ειδικό τιμολόγιο, με ανώτατα και κατώτατα όρια, επισκευής και συντήρησης πυροσβεστικού εξοπλισμού για την κάθε είδους προβλεπόμενη τακτική ή έκτακτη επισκευή ή συντήρηση πυροσβεστικών οχημάτων, πυροσβεστικών πλοίων ή άλλου είδους πυροσβεστικού εξοπλισμού. Οι εγκεκριμένες δαπάνες γίνονται υποχρεωτικά εντός των ανωτέρω ορίων και δεν επιτρέπεται υπέρβαση αυτών, εκτός εάν αυτή εγκριθεί μετά από αιτιολόγησή της από τον αρμόδιο Γενικό Επιθεωρητή Υπηρεσιών του Πυροσβεστικού Σώματος.
4. Με απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, καθορίζεται η στελέχωση, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια για την οργάνωση και λειτουργία των Περιφερειακών Πυροσβεστικών Διοικήσεων.

 • 16 Φεβρουαρίου 2013, 14:41 | ΓΙΩΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

  Παραγρ. 2

  Αναφορικά με τα ΠΕ.Κ.Ε. αυτά υποστηρίζονται από τα Γραφεία Επιχειρήσεων και Πολιτικής Προστασίας. Σε αυτά θα πρέπει να συμμετέχουν εκτός από τους αρμόδια στελέχη του ΠΣ, στελέχη της ΕΛΑΣ καθώς και στελέχη της Πολιτικής Προστασίας από την οικεία Αποκεντρωμένη Διοίκηση και την οικεία Περιφέρεια (Αντιπεριφέρεια). Κατά περίπτωση πρέπει να καλούνται και αρμόδια στελέχη Πολιτικής Προστασίας από τους Δήμους.

 • 16 Φεβρουαρίου 2013, 12:40 | konstantinos kahi

  Αρμοδιότητες και Λειτουργία των Περιφερειακών Πυροσβεστικών Διοικήσεων
  ιβ. Ορίζουν, με απόφαση του Αρχηγού Π.Σ. και μετά το πέρας της αντιπυρικής περιόδου, προσωπικό με καθήκοντα δασοπροστασίας που διατίθεται για την υποβοήθηση και υποστήριξη δράσεων προληπτικής πυροπροστασίας και πολιτικής προστασίας. Το εν λόγω προσωπικό κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου αναλαμβάνει πυροσβεστικά καθήκοντα.
  Καθήκοντα δασοπροστασίας έχουν βάση νόμου οι ΠΠΥ. Άρα το καλοκαίρι οι ΠΠΥ θα είναι πυροσβέστες και τον χειμώνα δασικοί υπάλληλοι; Άρα περιπολικά όλων τον χρόνο και όχι μόνο για την αντιπυρική περίοδο. Αυτό όμως δεν είναι άνιση μεταχείριση των εργαζομένων και κατ΄ επέκταση αντισυνταγματικό;

 • 15 Φεβρουαρίου 2013, 20:34 | ΚΩΣΤΑΣ ΚΟΚΟΛΑΚΗΣ Προϊσταμενος Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης

  Σύμφωνα με το ΆΡΘΡΟ 45 παρ2.
  ….Τα ΠΕ.Κ.Ε. υποστηρίζονται από τα Γραφεία Επιχειρήσεων και Πολιτικής Προστασίας καθώς και, κατά περίπτωση, από στελέχη της Πολιτικής Προστασίας σε περιφερειακό επίπεδο, ή από άλλα κρατικά στελέχη, ιδίως της οικείας Περιφέρειας και της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Οι υφιστάμενες επιχειρησιακές δομές της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, σε περιφερειακό επίπεδο, υπάγονται επιχειρησιακά στις αντίστοιχες ΠΕ.ΠΥ.Δ. με προληπτικό και κατασταλτικό αντικείμενο.
  Θα πρέπει να διευκρινιστεί περισσότερο η υπαγωγή των υφισταμένων επιχειρησιακών δομών (Αυτοτελής Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας Περιφέρειας και Εθελοντικές Οργανώσεις – Ειδικευμένοι Εθελοντές).
  Η Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης μπορεί να συνδράμει τα ΠΕ.Κ.Ε.του χώρου ευθύνης της.
  Θεωρώ ότι θα πρέπει να υπάρχει εκπρόσωπος της Πολιτικής Προστασίας στο κάθε ΠΕ.Κ.Ε., που θα ευρίσκεται σε «ανοικτή γραμμή» με τις δομές της Πολιτικής Προστασίας του χώρου ευθύνης.

 • 15 Φεβρουαρίου 2013, 16:05 | Χρυσανθοπούλου Πελαγία

  «ιβ. Ορίζουν, με απόφαση του Αρχηγού Π.Σ. και μετά το πέρας της αντιπυρικής περιόδου, προσωπικό με καθήκοντα δασοπροστασίας που διατίθεται για την υποβοήθηση και υποστήριξη δράσεων προληπτικής πυροπροστασίας και πολιτικής προστασίας. Το εν λόγω προσωπικό κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου αναλαμβάνει πυροσβεστικά καθήκοντα.»

  Η παραπάνω παράγραφος σαφώς αναφέρετε στους Π.Π.Υ.

  Θεωρώ λοιπόν ότι και βάση του Ν. 3938/2011 άρθρο 15 παρ.8 ότι όσοι έχουν τα προσόντα της παραγράφου αυτής (40 ετών με Λύκειο) να απασχολούνται ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ως πυροσβεστικό προσωπικό ΟΛΟ τον χρόνο, στα πλαίσια των Π.Π.Υ μέχρι το τέλος της 5ετίας, όπου και θα ενταχθούν στο μόνιμο προσωπικό. Αν δεν κάνω λάθος τα άτομα αυτά είναι 2047.
  Οι υπόλοιποι 1953 να απασχολούνται όπως αναφέρετε στην παράγραφο (ιβ) του υπό διαβούλευση νόμου.

  Έτσι το Π.Σ θα καλύψει τις ελλείψεις στις βάρδιες όλο το χρόνο με προσωπικό, ενώ η πολιτική προστασία θα δουλέψει με τους υπόλοιπους, τους 6 μήνες μετά την αντιπυρική.

 • 15 Φεβρουαρίου 2013, 11:07 | NIKOS

  Στην παράγραφο ιβ να αναφερθεί ρητά ότι αφορά το επί θητεία προσωπικό το οποίο έχει τα συγκεκριμένα καθήκοντα και μειωμένη απασχόληση.

 • 15 Φεβρουαρίου 2013, 02:45 | Αλέξανδρος

  Είναι αναγκαία η αντικατάσταση στο παρόν άρθρο της παρ.1 β) Γραφείο Επιχειρήσεων και Πολιτικής Προστασίας
  γ) Γραφείο Ελέγχου Δαπανών και Προμηθειών(Δ/νση Οικονομικών)
  4ο Γραφείο Διοικητικής Υποστήριξης.
  με τις ανάλογες διευθύνσεις και τα ανάλογα Τμήματα του ΑΠΣ σε κάθετη δομή ώστε να μειωθεί γραφειοκρατεία και να υπάρξει αποκέντρωση με τη χρήση πτυχιούχων Διοικητικών Αξιωματικών.
  Σε πρώτη φάση πιλοτικά με τις αναγκαίες Διευθύνσεις και αργότερα σε πλήρη αντιστοιχία με το ΑΠΣ, απεμπλέκοντας τις κατά τόπους Π.Υ από χρονοβόρες καθημερινές διοικητικές εργασίες,και απελευθερώνοντας υπαλλήλους στο μάχιμο προληπτικό και κατασταλτικό κομμάτι της αποστολής της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

 • 13 Φεβρουαρίου 2013, 10:39 | ΚΩΣΤΑΣ

  ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΜΟΥ ΕΧΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΚΛΙΜΑΚΙΩΝ ΤΗΣ Δ.Α.Ε.Ε.ΣΤΗΝ ΕΔΡΑ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΏΝ.
  ΘΕΩΡΩ ΠΩΣ ΘΑ ΗΤΑΝ ΠΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟ, ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΟΥΝ ΤΑ ΕΝ ΛΟΓΩ ΚΛΙΜΑΚΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΔΡΑ ΤΗΣ Δ.Π.Υ.ΝΟΜΟΥ,ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΘΑ ΥΠΑΓΟΝΤΑΙ ΔΙΟΙΚΙΤΙΚΑ ΣΤΑ ΚΛΙΜΑΚΙΑ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΙΩΝ ΚΑΙ ΘΑ ΣΤΕΛΕΧΟΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΑΝΑΚΡΙΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΩΝ ΥΠΗΡΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ.
  ΕΤΣΙ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΠΙΟ ΕΥΕΛΙΚΤΑ,ΜΕ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕ ΑΜΕΣΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΣΤΑ ΣΥΜΒΑΝΤΑ,ΚΑΘΩΣ ΘΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΣΕ ΚΑΘΕ ΝΟΜΟ ΚΑΙ ΔΕΝ ΘΑ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΤΑ ΚΛΙΜΑΚΙΑ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΏΝ ΣΕ ΚΑΘΕ ΝΟΜΟ ,(ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΟΤΑΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ ΠΟΛΛΑ ΣΥΜΒΑΝΤΑ ΕΙΔΙΚΑ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΤΗΣ ΝΟΤΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ).

 • 12 Φεβρουαρίου 2013, 14:29 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

  ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΓΙΑ ΤΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ.
  Α) ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΚΛΙΜΑΚΙΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΩΝ ΕΜΠΡΗΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΑΝΑΚΡΙΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΩΝ Δ.Π.Υ.Ν ΕΧΩ ΝΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΩ ΟΤΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟ ΝΑ ΕΠΙΤΕΥΧΘΕΙ ΑΥΤΟ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΗΔΗ ΛΕΙΨΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΚΡΙΤΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ .
  ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ Η ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΑΝΑΚΡΙΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΚΑΙ Η ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΥΞΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΔΥΝΑΜΗΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ
  Β) ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΧΡΙ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ ΤΩΝ ΕΙΚΟΣΙ ΧΙΛΙΑΔΩΝ (20.000) ΕΥΡΩ ΕΙΝΑΙ ΦΑΝΕΡΟ ΟΤΙ ΔΕ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΥΛΟΠΟΙΗΘΕΙ ΧΩΡΙΣ ΤΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΤΗΝ ΑΝΑΛΟΓΗ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ (ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ) ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ Η ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥΣ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΤΟΜΕΑ.

 • 11 Φεβρουαρίου 2013, 19:25 | ΜΑΚΗΣ

  ΥΠΗΡΕΤΩ ΠΕΡΙΠΟΥ 9 ΕΤΗ ΣΕ Π.Δ.Π.Υ. ΠΙΣΤΕΥΩ ΟΤΙ ΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ ΜΙΝΙ ΑΡΧΗΓΕΙΑ. ΘΑ ΞΕΜΠΛΟΚΑΡΕΙ ΚΑΤΑ ΜΕΓΑΛΟ ΒΑΘΜΟ Η ΓΡΑΦΕΙΟΚΡΑΤΙΑ-ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΚΤΛ.ΑΡΚΕΙ ΝΑ ΔΟΘΟΥΝ ΟΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ, ΕΙΝΑΙ ΑΔΥΝΑΤΟΝ ΜΙΑ Δ/ΝΣΗ ΤΟΥ ΑΠΣ ΝΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΧΡΟΝΟΤΡΙΒΕΙ ΚΤΛ.
  ΟΙ ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΠΕΡΡΕΙΑΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΚΑΣΤΟΤΕ ΠΕΡΚΟΥ ΔΚΤΗ ΔΙΟΤΙ ΑΥΤΟΣ ΓΝΩΡΙΖΕΙ ΠΟΛΥ ΚΑΛΑ ΤΟΝ ΕΠΕΙΧΗΡΙΣΙΑΚΟ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ.

  ΝΑ ΙΔΡΥΘΟΥΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΑ ΛΙΓΟΣΤΕΨΕΙ ΚΑΤΑ ΠΟΛΥ Ο ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ Κ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΟΥ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΝ ΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ & ΑΘΗΝΑ.

  ΟΙ ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑΣ ΜΕΓΑΛΟΣ ΒΡΑΧΝΑΣ ΜΕΧΡΙ ΝΑ ΠΑΡΕΙ Α.Δ.Α. ΚΤΛ. ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΙΑ ΜΙΝΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΑ ΠΕΡΡΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΑΠΕΜΠΛΟΚΗ ΤΕΤΟΙΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ.

  ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΠΟ ΤΑ ΙΝ.ΕΠ. ΤΗΝ ΘΕΩΡΩ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟ Π.Σ. ΟΠΩΣ ΚΑΤΑ ΚΑΙΡΟΥΣ ΕΧΟΥΝ ΕΚΦΡΑΣΕΙ ΕΠΙΘΥΜΙΑ ΑΡΚΕΤΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΚΑΙ ΕΝΩ ΟΛΟ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΙΝΑΙ ΚΑΛΥΜΜΕΝΟ ΠΛΗΝ ΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ & ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΔΕΝ ΔΙΝΟΝΤΑΙ ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗΣ. ΝΑ ΔΩΘΕΙ Η ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΑΥΤΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡ/ΡΕΙΑ ΔΙΟΤΙ ΓΝΩΡΙΖΕΙ ΠΟΛΥ ΚΑΛΑ Η ΠΕΡ/ΡΕΙΑ ΠΟΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΑΣΧΟΛΕΙΤΑΙ ΚΑΙ ΑΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ.

  Ο ΠΕΡ/ΚΟΣ Δ/ΚΤΗΣ ΝΑ ΥΠΗΡΕΤΕΙ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 2 ΕΤΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡ/ΡΕΙΑ ΚΑΙ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΝΑ ΚΙΝΗΤΡΟ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ) ΓΙΑ ΝΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΥΠΗΡΕΤΗΣΕΙ ΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΟΥ ΕΠΑΞΙΑ ΜΗ ΣΚΕΠΤΟΜΕΝΟΣ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΘΑ ΞΑΝΑΦΥΓΕΙ ΔΙΟΤΙ ΔΕΝ ΒΓΑΙΝΕΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ.

  ΣΥΣΤΑΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΤΕΡΕΥΣΗ ΤΟΥ Π.Σ. ΔΙΟΤΙ ΚΑΤΑ ΚΑΙΡΟΥΣ ΒΛΕΠΟΥΜΕ ΚΑΠΟΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΠΟΥ ΜΑΣ ΦΑΙΝΟΝΤΑΙ ΛΙΓΟ ΑΦΥΣΙΚΑ, ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ Η ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΕΙΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΘΕΜΑ.

 • 11 Φεβρουαρίου 2013, 10:12 | Spiros

  Στην παράγραφο 3, εδάφιο ιδ να προστεθεί και η περίπτωση των πλωτών μέσων λιμνών-ποταμών

  Να δοθεί η δυαντότητα στις ΠΕΠΥΔ να υλοποιούν Ευρωπαικά Προγράμματα για τα οποία δεν απιτείται διαχειριστική επάρκεια.

 • 10 Φεβρουαρίου 2013, 11:21 | ΒΑΣΙΛΗΣ

  Το προσωπικό των γραφείων ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ {Αξιωματικοί-πυροσβεστες] να αντικαθήστατε κάθε δύο χρονια υποχρεωτικά για να σταματησει η διαπλοκη όπου η υπάρχει και το γρηγορόσημο. Εάν είναι δυνατό να καταργηθούν αυτά τα γραφεία από το Πυροσβεστικό Σώμα και να πάνε σ΄αλλες υπηρεσίες του δημοσίου {Αντιπερειφέρειες}

 • 9 Φεβρουαρίου 2013, 20:42 | Σπύρος

  Άρθρο 45. Είναι σκόπιμο να εξεταστεί η τοποθέτηση Υποδιοικητή στις ΠΕ.ΠΥ.Δ., ανεξάρτητου από το Διοικητή της τοπικής Π.Υ., αφού ο αναπληρωτής του Διοικητή ΠΕ.ΠΥ.Δ. έχει πλέον αυξημένες αρμοδιότητες

 • 8 Φεβρουαρίου 2013, 18:31 | ΜΙΧΑΛΗΣ

  Προτάσεις επί του Άρθρου 45

  Σε ότι αφορά το άρθρο 45, δια του οποίου ρυθμίζεται η λειτουργία των Π.Δ.Π.Υ. στο κομμάτι που αφορά τα Κλιμάκια Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού των Περιφερειακών Διοικήσεων, και ειδικότερα στην στελέχωση αυτών, αναφέρεται ότι αυτά στελεχώνονται από τα Υφιστάμενα Ανακριτικά Γραφεία των Δ.Π.Υ. του Νομού, πλην όμως κατά την δικανική μου άποψη αλλά και από την εμπειρία που έχω αποκτήσει υπηρετώντας σε διάφορες θέσεις του Πυροσβεστικού Σώματος, τούτο το θεωρώ εσφαλμένο και θα δημιουργήσει περισσότερα προβλήματα παρά θα επιλύσει.

  Ειδικότερα, τα εν λόγω Κλιμάκια θα πρέπει να λειτουργούν ανεξάρτητα από το Ανακριτικό Γραφείο της έδρας του Νομού, αφού αυτά θα επιλαμβάνονται σε όλη την Περιφέρεια, και επιπρόσθετα η «άντληση» των ανθρωπίνων πόρων που θα τα επανδρώνουν θα πρέπει να γίνεται και από στελέχη άλλων Υπηρεσιών της Π.Δ.Π.Υ., ώστε να μπορεί να υπάρχει η κατάλληλη ανανέωση αλλά και να δίδεται η δυνατότητα σε στελέχη του Σώματος που δεν υπηρετούν στην έδρα του Νομού της Π.Δ.Π.Υ. να υπηρετούν στα εν λόγω Κλιμάκια(τα οποία έχουν ιδιαίτερες δεξιότητες και ικανότητες, αλλά και μεράκι για εργασία).

  Σε κάθε περίπτωση τα Κλιμάκια Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού των Π.Δ.Π.Υ. θα πρέπει να αποτελούν τον πυρήνα Αντιεγκληματικής πολιτικής σε ότι αφορά το έγκλημα του εμπρησμού. Προς τούτο μεταξύ των άλλων καθηκόντων τους, τα ανωτέρω Κλιμάκια θα πρέπει να συντάσσουν Σχέδιο Αντιεγκληματικής Πολιτικής.

  Το εν λόγω Σχέδιο θα πρέπει να χαράσσεται κατόπιν οδηγιών και κατευθύνσεων της Κεντρικής Υπηρεσίας και το οποίο θα πρέπει να υποβάλλεται σε αυτήν προς έγκριση. Επιπρόσθετα θα πρέπει να θέτει στόχους μείωσης της εγκληματικότητας κατά έτος με μετρήσιμα αποτελέσματα(όχι τις καμένες εκτάσεις αλλά της μείωσης του αριθμού των πυρκαγιών).

  Σε κάθε περίπτωση, κατά την δικανική μου άποψη, πρέπει να γίνει κατανοητό ότι η έλλειψη ακριβώς αυτού του Σχεδίου Αντιεγκληματικής Πολιτικής, καθώς και του δόγματος αυτής, π.χ. «μηδενική ανοχή» στο έγκλημα του εμπρησμού, έχει οδηγήσει στο ακαταδίωκτο των εμπρηστών, με συνέπεια οι εμπρησμοί να διαταράσσουν την κοινωνική Ειρήνη και να δύνανται να αποσταθεροποιήσουν το πολιτικό σύστημα.

  Τελειώνοντας θα ήθελα να επισημάνω ότι, η έλλειψη αυτή του Σχεδίου Αντιεγκληματικής Πολιτικής οδηγεί σε δυσθεώρητα ύψη το κόστος κατάσβεσης των πυρκαγιών (ζημιές σε οχήματα, εκτός έδρας Υπαλλήλων, καύσιμα, εναέρια μέσα κ.λ.π.). Με δεδομένο ότι πλέον η οικονομική κατάσταση στην χώρα δεν επιτρέπει την σπατάλη χρηματοοικονομικών πόρων, η μόνη λύση είναι να μην υπάρχουν πυρκαγιές. Και για να επιτευχθεί αυτό οι δράστες των εμπρησμών θα πρέπει να συλλαμβάνονται και να οδηγούνται στα αρμόδια όργανα της Δικαιοσύνης.

 • 8 Φεβρουαρίου 2013, 10:21 | Γιώργος

  Δυνατότητα μετακίνησης προσωπικού με απόφαση του Περιφερειάρχη εντός της Περιφέρειας δικαιοδοσίας του και σε απόσταση μέχρι 50 χιλιομέτρων.

 • 7 Φεβρουαρίου 2013, 13:28 | nikolas

  Επειδή το έγκλημα εμπρησμού έχει πάρει μεγάλες διαστάσεις και οι ανακριτικοί υπάλληλοι του σώματος καθημερινά διατρέχουν μεγάλους κινδύνους..απο απειλή της ζωή τους εως και της οικογένειά τους,θα έπρεπε να εκπαιδευτούν σε τεχνικές αυτοάμυνας,και προσέγγισης παρανόμων,να τους παρέχει η πολιτεία υλικοτεχνικά μέσα,όπως επίσης και να τους δοθεί η δυνατότητα οπλοφορίας.Τα στατιστικά στοιχεία λένε πως η δουλειά που κάνουν είναι πολύ σοβαρή και πως ήρθε η ώρα να νιώσουν την προστασία της πολιτείας!!