Άρθρο 51: Καταργούμενες διατάξεις

Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργούνται:
1. Η υπ’ αριθ. 31135 οικ. Φ.109.1/25-7-2006 (Β΄ 975) Απόφαση Υπουργού Δημόσιας Τάξης, πλην των άρθρων 2 και 6 και των διατάξεων του Κεφαλαίου Δ΄ αυτής.
2. Η υπ’ αριθ. 1227 οικ. Φ.109.1/7-3-2007 (Β΄ 302) Απόφαση Υπουργού Δημόσιας Τάξης.
3. Τα άρθρα 3, 4, 5 και 14 Α του Π.Δ. 210/1992 (Α΄ 99).