Άρθρο 58: Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη

1. Το άρθρο 13 του ν. 3663/2008 (Α΄99) αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 13
1. Κοινή ομάδα έρευνας είναι η ομάδα προσώπων, η οποία συγκροτείται για να διεξάγει έρευνα σε ένα ή περισσότερα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα εγκλήματα της παραγράφου 2, ιδίως όταν: α) η έρευνα απαιτεί δυσχερείς και περίπλοκες ενέργειες συνδεδεμένες με άλλα κράτη-μέλη, β) η φύση και η πολυπλοκότητα της υπόθεσης απαιτεί συντονισμένη και εναρμονισμένη δράση στα ενδιαφερόμενα κράτη-μέλη.
2. Κοινή ομάδα έρευνας, μπορεί να συσταθεί, σύμφωνα με την παράγραφο 1, για τη διακρίβωση των εγκλημάτων των τρομοκρατικών πράξεων (άρθρο 187Α ΠΚ), της παραχάραξης (άρθρο 207 ΠΚ), της κυκλοφορίας παραχαραγμένων νομισμάτων (άρθρο 208 ΠΚ), της πλαστογραφίας (άρθρο 216 ΠΚ), του εμπρησμού (άρθρο 264 ΠΚ), του εμπρησμού σε δάση (άρθρο 265 ΠΚ), της έκρηξης (άρθρο 270 ΠΚ), των παραβάσεων σχετικών με τις εκρηκτικές ύλες (άρθρο 272 ΠΚ), της πρόκλησης ναυαγίου (άρθρο 277 ΠΚ), της δηλητηρίασης πηγών και τροφίμων (άρθρο 279 ΠΚ), της διατάραξης της ασφάλειας σιδηροδρόμων, πλοίων και αεροσκαφών (άρθρο 291 ΠΚ), της αρπαγής (άρθρο 322 ΠΚ), του εμπορίου δούλων (άρθρο 323 ΠΚ), της εμπορίας ανθρώπων (άρθρο 323Α ΠΚ), της αρπαγής ανηλίκων (άρθρο 324 ΠΚ), του βιασμού (άρθρο 336 ΠΚ), της αποπλάνησης παιδιών (άρθρο 339 ΠΚ), της πορνογραφίας ανηλίκων (άρθρο 348Α ΠΚ), της σωματεμπορίας (άρθρο 351 ΠΚ), των διακεκριμένων περιπτώσεων κλοπής (άρθρο 374 ΠΚ), της υπεξαίρεσης (άρθρο 375 ΠΚ), της ληστείας (άρθρο 380 ΠΚ), της εκβίασης (άρθρο 385 ΠΚ), της απάτης (άρθρο 386 ΠΚ), της απάτης με υπολογιστή (άρθρο 386Α ΠΚ), της διευκόλυνσης παράνομης εισόδου υπηκόου τρίτης χώρας εκ κερδοσκοπίας πραττόμενη από δύο ή περισσότερα πρόσωπα (παράγραφος 5 άρθρο 87 ν.3386/2005, Α΄ 212), της παράνομης διακίνησης ναρκωτικών (ν. 3459/2006, Α΄ 103), καθώς και κακουργημάτων που προβλέπονται στη νομοθεσία περί όπλων, εκρηκτικών υλών και προστασίας από υλικά που εκπέμπουν επιβλαβείς για τον άνθρωπο ακτινοβολίες, ως και στη νομοθεσία για την προστασία Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς».
2. Η παρ. 1 του άρθρου 30α του ν. 1264/1982 (ΦΕΚ 79 Α΄), όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 1 του ν. 2265/1994 (ΦΕΚ 209 Α΄) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 18 παρ. 1 του ν. 3938/2011 αντικαθίσταται ως εξής: «1. Ο νόμος αυτός, όπως ισχύει σήμερα, εκτός από τις διατάξεις των άρθρων 1 παρ. 3, 7 παρ. 1 και 3, 11 παρ. 1 εδάφ. 2, 12, 14 παρ. 3−10, 15, 16 παρ. 5 και 7 – 9, 17, 18 παρ. 1, 19 – 22, 23 παρ. 1 και 2, 24, 26, 27 και 30, εφαρμόζεται ανάλογα, με τις ειδικές ρυθμίσεις που προβλέπονται στις επόμενες παραγράφους του άρθρου αυτού και στους εν ενεργεία αστυνομικούς υπαλλήλους κάθε βαθμού της Ελληνικής Αστυνομίας.».
3. Η περίπτωση α΄ της παρ. 4 του άρθρου 30α του ν. 1264/1982, το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 1 του ν. 2265/1994 και τροποποιήθηκε με το άρθρο 18 παρ. 1 του ν. 3938/2011 (ΦΕΚ 61 Α΄) αντικαθίσταται ως εξής: α. Σε κάθε Νομό μία ένωση αστυνομικών υπαλλήλων μέχρι και το βαθμό του ανθυπαστυνόμου και σε κάθε Περιφέρεια (Ο.Τ.Α. β΄ βαθμού) μία ένωση αξιωματικών ως πρωτοβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις. Μέλη των οργανώσεων αυτών μπορούν να είναι μόνο όσοι υπηρετούν στα όρια του Νομού ή της Περιφέρειας, αντίστοιχα. Οι αξιωματικοί δύνανται, αντί της ένωσης αξιωματικών, να γίνονται μέλη της ένωσης αστυνομικών υπαλλήλων. Οι ανθυπαστυνόμοι δύνανται αντί της ένωσης αστυνομικών υπαλλήλων να γίνονται μέλη της ένωσης αξιωματικών».
4. Η παρ. 5 του άρθρου 30α του ν.1264/1982 το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 1 του ν.2265/1994 και τροποποιήθηκε με το άρθρο 18 παρ. 1 του ν. 3938/2011 (ΦΕΚ 61 Α΄) αντικαθίσταται ως εξής:
«5. Κάθε αστυνομικός υπάλληλος δικαιούται να είναι μέλος μόνο της πρωτοβάθμιας συνδικαλιστικής οργάνωσης του Νομού ή της Περιφέρειας όπου υπηρετεί. Σε περίπτωση μετάθεσής του σε άλλο Νομό ή σε άλλη Περιφέρεια διαγράφεται υποχρεωτικά από τη συνδικαλιστική οργάνωση, της οποίας ήταν μέλος και δικαιούται να εγγραφεί στη συνδικαλιστική οργάνωση του νομού ή της Περιφέρειας στην οποία μετατίθεται. Η υποχρέωση διαγραφής δεν ισχύει αν η μετάθεση έγινε για λόγους εκπαίδευσης ή μετεκπαίδευσης και για όσο χρόνο διαρκεί αυτή.».
5. Η παρ. 11 του άρθρου 30α του ν.1264/1982 το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 1 του ν.2265/1994 και τροποποιήθηκε με το άρθρο 18 παρ. 1 του ν. 3938/2011 (ΦΕΚ 61 Α΄) αντικαθίσταται ως εξής:
«11. Οργανώσεις αστυνομικών υπαλλήλων της Ελληνικής Αστυνομίας που υφίστανται οφείλουν να προσαρμόσουν τα καταστατικά τους στις ανωτέρω διατάξεις και να ζητήσουν την έγκριση αυτών από τα αρμόδια δικαστήρια μέσα σε έξι (6) μήνες από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου. Μόνο οι ενώσεις αστυνομικών που λειτουργούν σύμφωνα με τις προαναφερόμενες διατάξεις εκπροσωπούν τα συμφέροντα των αστυνομικών».
6. Στο άρθρο 30α του ν. 1264/1982, όπως το άρθρο αυτό προστέθηκε με το άρθρο 1 του ν. 2265/1994 και τροποποιήθηκε με το αρ. 18 παρ. 1 του ν. 3938/2011 (ΦΕΚ 61 Α΄), προστίθεται παρ. 9 ως εξής: «9. Η εκλογή των οργάνων και αντιπροσώπων των συνδικαλιστικών οργανώσεων γίνεται από ενιαίο ψηφοδέλτιο, στο οποίο συμπεριλαμβάνονται όλοι οι υποψήφιοι. Κάθε εκλογέας μπορεί να θέσει αριθμό σταυρών ίσο με το 1/3 του αριθμού των εδρών του διοικητικού συμβουλίου ή της ελεγκτικής επιτροπής ή των αντιπροσώπων. Σε περίπτωση κλάσματος, ο επιτρεπόμενος αριθμός σταυρών στρογγυλοποιείται στον αμέσως προηγούμενο ακέραιο. Εκλέγονται κατά σειρά οι υποψήφιοι που συγκέντρωσαν τους περισσότερους σταυρούς προτίμησης, έως ότου συμπληρωθεί ο αριθμός των εδρών του διοικητικού συμβουλίου ή της ελεγκτικής επιτροπής ή των αντιπροσώπων.».

 • 16 Φεβρουαρίου 2013, 15:33 | ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

  Η Ένωσή μας καταδικάζει με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο την ωμή παρέμβαση και χωρίς προηγούμενο αίτημα του ανώτατου συλλογικού μας οργάνου ( Πανελλαδικό Συνέδριο ) για την κατάργηση του άρθρου 18 του Ν. 3839/2011 που διέπει την συνδικαλιστική μας λειτουργία.
  Ενώ μετά από πολλούς αγώνες καταφέραμε να λειτουργήσουμε με απολύτως διαφανείς και δημοκρατικές διαδικασίες, χωρίς παρασκηνιακές κινήσεις και «συμφωνίες» κάτω από το τραπέζι, έρχεται ένα άρθρο να παραβιάσει κατά την άποψη μας την συνταγματική νομιμότητα διαλύοντας σωματεία που έχουν συσταθεί και λειτουργούν και να υπονομεύσει την ενότητα που μετά από πολλές προσπάθειες και υποχωρήσεις πετύχαμε στο συνδικαλιστικό μας κίνημα.
  Καλούμε τους συναδέλφους σε όλη την Ελλάδα, να εκφράσουν την αντίθεσή τους στην επιχειρούμενη βίαιη ανατροπή των συνδικαλιστικών μας κατακτήσεων και να απαιτήσουν από τους βουλευτές των Νομών τους να διαχωρίσουν τη θέση τους. Είναι τόσο άδικο την ώρα που αγωνιζόμαστε να μπει φρένο στις περικοπές και μετράμε μέρα τη μέρα, πώς θα βγάλουμε το μήνα, το υπουργείο να προκαλεί τεράστια αναστάτωση σε όλους μας , παραβλέποντας το οικονομικό κόστος (δικαστικά έξοδα, παραστάσεις δικηγόρων, τυχόν ενστάσεις κλπ).
  Εκτός κι αν πρόθεση του νομοθέτη είναι ο αποπροσανατολισμός και η διάσπαση του ενιαίου μετώπου που καταφέραμε να αντιτάξουμε τα τελευταία χρόνια, απαιτώντας όχι άλλες περικοπές στην Ελληνική Αστυνομία, την εφαρμογή των ισοδύναμων αλλά και την αποκατάσταση των αδικιών σε βάρος μας που είχαν υποσχεθεί πριν από τις εκλογές.
  Σε ότι αφορά την Ένωση μας, απευθύνουμε αυτή τη φωνή διαμαρτυρίας στους τοπικούς βουλευτές και αναμένουμε άμεσα συνάντηση μαζί τους και σαφή θέση εκ μέρους τους για το τι πρόκειται να πράξουν, προκειμένου και μείς στη συνέχεια να ενημερώσουμε αναλόγως τα μέλη μας και κατ’ επέκταση τις οικογένειές τους οι οποίες θα πληγούν από την αδρανοποίησή μας επί μακρό χρονικό διάστημα.

  ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

  ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ Αχιλλέας ΠΙΤΣΑΚΟΣ Σωτήριος

 • ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
  Μέλος των : ΠΟΑΣΥ και Ευρωπαϊκών συνδικάτων (EUROCOP)

  Έδρα: Καραϊσκάκη 6 Αλεξανδρούπολη, Τ. Κ. 68100
  Τηλ.: 2551031339, ΦΑΞ: 2551033554
  Ιστολόγιο: http://seayalexandroupolis.blogspot.com
  e-mail: /seayalexandroupolis@gmail.com
  Συνδικαλιστικό σωματείο ιδρυθέν με το Νόμο 1264/82, σε συνδυασμό με το Ν. 2265/94 και συνδυασμό με το άρθρο 18 του Ν. 3938/2011 με την υπ’ αριθμ. 209 από 18-07-2011
  απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αλεξ/πολης Αριθ. Βιβλίου Πρωτοδικείου 29/2011

  Αλεξανδρούπολη, 14 Φεβρουαρίου 2013
  Αριθ. Πρωτ: 200/1/2
  ΠΡΟΣ: 1. Πανελλήνια Ομοσπονδία Αστυνομικών Υπαλλήλων
  2. Βουλευτή Ν. Δ. Π. Ε. Έβρου. κ. ΓΕΡΟΝΤΟΠΟΥΛΟ Άκη
  3. Βουλευτή Ν. Δ. Π. Ε. Έβρου. κ. ΔΕΡΜΕΝΤΖΟΠΟΥΛΟ Αλέξανδρο
  4. Βουλευτή ΠΑ. ΣΟ. Κ. Π. Ε. Έβρου. Κ. ΝΤΟΛΙΟ Γεώργιο
  5. Βουλευτή Ανεξαρτήτων Ελλήνων Π. Ε. Έβρου κ. ΟΥΖΟΥΝΙΔΗ Μαρίνο
  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ
  Για την χωρίς προηγούμενο παρέμβαση στα περί «συνδικαλίζεσθε» των Αστυνομικών

  Στο πρόσφατο σχέδιο νόμου που δόθηκε στην δημοσιότητα για την «Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη-Αναβάθμιση Πυροσβεστικού Σώματος» για δημόσια διαβούλευση την 5-2-2013 στο άρθρο 58 αυτού υπάρχει απροκάλυπτη παρέμβαση της ηγεσίας στον προ 2 ετών τροποποιηθέντα συνδικαλιστικό νόμο για τους εργαζομένους στην Ελληνική Αστυνομία Αστυνομικούς Υπαλλήλους, με κατάργηση της απλής αναλογικής και επαναφορά του ενιαίου ψηφοδελτίου για την εκλογή αιρετών εκπροσώπων , καθώς και την επαναφορά μίας Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων ανά Περιφερειακή Ενότητα (π. Νομό) και όχι ανά Αστυνομική Διεύθυνση που ορίζει ο ισχύων νόμος.

  Καταγγέλλουμε την ηγεσία η οποία με το συγκεκριμένο άρθρο παρεμβαίνει στην συνδικαλιστική μας λειτουργία και δράση με στόχο την φίμωσή μας, τον εκφοβισμό μας, την χειραγώγηση και φυσικά την εσωστρέφεια αλλά και τον αποπροσανατολισμό από τα προβλήματα επιβίωσης που μας απασχολούν ώστε να μας χρησιμοποιεί ως πραίτορες κατά των συμπολιτών μας στις ακόμα δύσκολες μέρες που έρχονται για όλους κατά την δίκαιη διεκδίκηση μέσω των συλλαλητηρίων των δικαιωμάτων τους . Όλα αυτά εφαρμόζονται οργανωμένα και συντονισμένα από την ηγεσία και έρχονται αμέσως μετά από τις πειθαρχικές διώξεις εναντίον μελών πρωτοβαθμίων ενώσεων (Ενώσεις Αστυνομικών Υπαλλήλων Πιερίας, Ροδόπης και της Ένωσης Αξιωματικών Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης ) τα οποία ενήργησαν μέσα στα πλαίσια της Συνδικαλιστικής τους δράσης όπως προβλέπεται από το Σύνταγμα τους Νόμους και τα Καταστατικά τους.
  Δυστυχώς η ηγεσία στην προσπάθεια της να μας απαξιώσει και να μας ελέγξει δεν είχε την στοιχειώδη ευαισθησία να ενημερώσει τη δευτεροβάθμια αντιπροσωπευτική μας Οργάνωση την Πανελλήνια Ομοσπονδία Αστυνομικών Υπαλλήλων ως όφειλε για την εισαγωγή του συγκεκριμένου άρθρου στο παραπάνω σχέδιο νόμου αφού όπου μπορεί αποφασίζει για εμάς χωρίς εμάς. Βεβαίως για να το πετύχει αυτό χρησιμοποιεί πάντα «Δούρειους Ίππους» που δυστυχώς είναι είδος σε επάρκεια στο χώρο μας το τελευταίο χρονικό διάστημα.
  Το σύστημα της απλής αναλογικής είναι το πιο δημοκρατικό και αντιπροσωπευτικό σύστημα εκλογής. Ένα σύστημα πλουραλισμού και πολυφωνίας το οποίο προστατεύει ταυτόχρονα και το δικαίωμα έκφρασης της όποιας μειοψηφίας. Οτιδήποτε διαφορετικό στοχεύει αλλού και δεν έχει καμία σχέση με την ομαλή λειτουργία του συνδικαλιστικού μας κινήματος.
  Το αίτημά μας για απλή αναλογική όπως αυτό προέκυψε μέσα από το άρθρο 18 του Ν. 3938/2011 ήταν διαχρονικό και έχει καταγραφεί στα ψηφίσματα των συνεδρίων της Ομοσπονδίας μας. Άλλωστε δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η ίδρυση της Π. Ο. ΑΣ. Υ. έγινε σύμφωνα με το ν. 1264/1982 που προβλέπει την απλή αναλογική η οποία ισχύει σε όλα τα συνδικαλιστικά σωματεία των εργαζομένων ακόμη και για τους εργαζομένους στα άλλα Σώματα Ασφαλείας (Λιμενικό-Πυροσβεστικό ) πριν από μας.
  Η ηγεσία μας αν πράγματι επιθυμεί να τροποποιήσει βελτιώνοντας τον ισχύοντα νόμο 3938/2011 ώστε να ισχύσει το άρθρο του Συντάγματος περί ισότητας των Ελλήνων Πολιτών απέναντι στο Νόμο, θα πρέπει να φέρει διάταξη νόμου ώστε όλοι οι Αστυνομικοί Υπάλληλοι και αυτοί που προέρχονται από πρώην Συνοριακούς Φύλακες και Ειδικούς Φρουρούς να επιτρέπεται να συμμετέχουν μόνον στις Ενώσεις Αστυνομικών Υπαλλήλων της Αστυνομικής Διεύθυνσης που υπηρετούν. Σωματεία Ειδικών Φρουρών θα λειτουργούν εκεί που ακόμη υπάρχουν Ειδικοί Φρουροί στο βαθμό. Δεν αναφερόμαστε σε σωματείο Συνοριακών Φυλάκων αφού όλοι έχουν ενταχθεί σύμφωνα με το άρθρο 13 & 1 του Ν. 3686/2008 στο αστυνομικό προσωπικό γενικών καθηκόντων με το βαθμό του Αστυφύλακα άρα Αστυνομικού Υπαλλήλου.
  Σε διαφορετική περίπτωση επειδή το συγκεκριμένο άρθρο για τους παροικούντες στην Αστυνομική Ιερουσαλήμ είναι φωτογραφικό για συγκεκριμένη Ένωση ή Ενώσεις συγκεκριμένων γεωγραφικών χώρων τότε και εμείς δεν έχουμε κανένα λόγο να μην υιοθετήσουμε τα σενάρια του «πάρε – δώσε» κάτω από το τραπέζι της ηγεσίας και κάποιων συναδέλφων μας συνδικαλιστών που αν νομίζουν ότι έτσι θα πάρουν άτυπη ρεβάνς πλανώνται πλάνη οικτρά.
  Δεν αποδεχόμαστε σε καμία περίπτωση και από κανένα να αμφισβητήσει την συνδικαλιστική μας ωριμότητα και την υπευθυνότητα που έχουμε επιδείξει όλα αυτά τα χρόνια. Είναι κατοχυρωμένα δημοκρατικά μας δικαιώματα τα οποία αποκτήσαμε με σκληρή προσπάθεια και επίπονους αγώνες και δεν τα χαρίζουμε σε κανένα.
  Καλούμε όλους τους Βουλευτές του Ελληνικού Κοινοβουλίου και ειδικότερα τους Βουλευτές της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου να καταψηφίσουν το συγκεκριμένο άρθρο δείχνοντας έτσι την εμπιστοσύνη τους στους έλληνες Αστυνομικούς ώστε να συνεχίσουν σε αυτές τις δύσκολες για τον τόπο μας εποχές να είναι οι στυλοβάτες των δημοκρατικών θεσμών, προσφέροντας όσιο το δυνατόν καλύτερες υπηρεσίες στους συμπολίτες τους και στην Ελληνική Κοινωνία και όχι να αρχίζει ακόμα ένας κύκλος εσωστρέφειας για τις καρέκλες κάποιων σε βάρος όλης της Κοινωνίας. ΦΤΑΝΕΙ ΠΙΑ
  Η Ένωσή μας περιμένει τις τοποθετήσεις των κ. κ. Βουλευτών για να ενημερώσει σχετικά και τα μέλη της.

  Για το Διοικητικό Συμβούλιο
  Ο Πρόεδρος

  ΧΑΤΖΗΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ Κωνσταντίνος

  Ο Γενικός Γραμματέας

  ΤΣΙΑΚΙΡΗΣ Δημήτριος

 • 16 Φεβρουαρίου 2013, 14:40 | Ανέστης

  Είναι απίστευτο πως για ψηφοθηρικούς λόγους, για ενα και μόνο σωματείο που δεν εχει εναρμονιστεί με τον ισχύοντα νόμο , αλλάζει ξανά ο νόμος!!Ενας νόμος που τον ζητούσαμε οι αστυνομικοί απο το 1988 θα αλλάξει γιατί η Ένωση Αττικής δεν θέλει να χάσει την…πίτα!!!Είναι βλέπετε πολύ γλυκιά η απαλλαγή από την υπηρεσία.Είναι αδιανόητο μια ένωση και μόνο να διαχειρίζεται πάνω από 1,000,000 ευρώ το χρόνο…όποιος κατάλαβε…κατάλαβε!!!

 • 16 Φεβρουαρίου 2013, 14:31 | ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ

  Αλλάζει ο Συνδικαλιστικός Νόμος και επαναφέρει την ενότητα και το ακηδεμόνευτο στον Συνδικαλισμό.
  Ας καταλάβουν πλέον όλοι οτι η Αστυνομία πρέπει να μείνει μακριά απο κόμματα.
  Η πολυδιάσπαση, το διαίρει και βασίλευε ποτέ δεν έφερε θετικό αποτέλεσμα.
  Τέλος ας καταλάβουν ορισμένοι οτι η διάσπαση και ο κομματισμός δεν θα γίνει σκαλοπάτι για την προσωπική ανέλιξη.
  Στην πλάτη των Αστυνομικών τέλος τα παιχνίδια.

  ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ
  ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αττικής ( Ε.ΑΣ.Υ.Α )
  ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αστ/κων Υπαλλήλων (Π.Ο.ΑΣ.Υ)

 • 16 Φεβρουαρίου 2013, 14:02 | ΘΩΜΑΣ ΝΑΤΣΗΣ

  ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΝΟΜΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

  ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1995

  ΕΔΡΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑ ΜΕΛΟΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ
  ΓΡΑΜΜΟΥ 25 ΚΑΣΤΟΡΙΑ Τ.Κ. 52100 ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ
  ΤΗΛ. & ΦΑΞ (24670)81240 Τ.Θ. 170 ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΤΗΛ. ΠΡΟΕΔΡΟΥ 6948583796 ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
  ΤΗΛ. ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ 2467021521 (Π.Ο.ΑΣ.Υ.)

  ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ.: 5/2013

  Καστοριά 12/2/2013

  ΠΡΟΣ
  ΤΗΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ
  ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
  ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 96, Τ.Κ. 115-27
  ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ – ΑΘΗΝΑ

  KOIN: α) Βουλευτή Νέας Δημοκρατίας Καστοριάς Αντωνίου Μαρίας.
  β ) Βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ ΕΚΜ Καστοριάς Διαμαντόπουλο Ευάγγελο
  .
  ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση συνδικαλιστικού νόμου»

  Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Ν. Καστοριάς ύστερα από συνεδρίαση του διοικητικού συμβούλιου ομόφωνα ζητεί την απόσυρση της αρνητικής τροπολογίας που προωθεί το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, επαναφέροντας το προηγούμενο νομικό καθεστώς για τη συνδικαλιστική λειτουργία των σωματείων, ήτοι σωματεία ανά νομό και καταργώντας την απλή αναλογική, αποκλείοντας έτσι από τα όργανα τη μειοψηφία και κάθε αντίθετη άποψη.
  Τέλος εκφράζουμε την απορία μας για τη χρονική στιγμή που επέρχεται αυτή η μεταβολή και χωρίς προηγούμενο, φανερό τουλάχιστον, συλλογικό αίτημα, παραγνωρίζοντας ότι ο αστυνομικός μάχεται για την επιβίωσή του με τις πενιχρές αποδοχές που λαμβάνει και το μόνο που δεν του χρειάζεται είναι η αμφισβήτηση από μέρους της πολιτείας η οποία του δίνει το μήνυμα ότι είναι ανίκανος να χειριστεί τα του οίκου του.
  Καλούμε τους τοπικούς βουλευτές να πάρουν θέση και να αντιτάξουν φωνή διαμαρτυρίας μαζί μας σε αυτή την αναίτια και αιφνίδια επιχειρούμενη αλλαγή της συνδικαλιστικής μας λειτουργίας.

  ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

  ΝΑΤΣΗΣ ΘΩΜΑΣ ΚΩΣΤΙΔΗΣ ΜΗΝΑΣ

 • Αριθμ.Πρωτ783 Ξάνθη 16 Φεβρουαρίου 2013

  Τροποποίηση συνδικαλιστικού νόμου

  Η συνδικαλιστική κίνηση αστυνομικών Ξάνθης που ήταν το πρώτο σωματείο αστυνομικών που αναγνωρίστηκε με το νόμο 1264/82 την 11 Δεκέμβρη του 1988, εκφράζει την πλήρη αντίθεση στην απόπειρα κατάργησης της απλής αναλογικής κατά της εκλογικής διαδικασίας ανάδειξης των συλλογικών μας οργάνων και θεωρεί ότι είναι μια ωμή παρέμβαση στα εσωτερικά του αστυνομικού συνδικαλισμού που σα στόχο έχει την καθοδήγησή του.

  Να είστε σίγουροι όλοι ότι η πολυφωνία, οι ιδέες και οι προτάσεις είναι μόνο προς στο συμφέρον του συνδικαλιστικού κινήματος. Η δημιουργία συνδικαλιστικών συνδυασμών είναι προς όφελος και της φωνής της μειοψηφίας και επιλογή των ίδιων των αστυνομικών αν θα υπάρχει ένας ή πολλοί.

  Για το Διοικητικό Συμβούλιο

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

  ΜΑΛΛΙΚΟΠΟΥΛΟΣ Κων/νος ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ Ανέστης

 • 16 Φεβρουαρίου 2013, 14:23 | Νίκος ΚΑΡΑΠΑΝΟΣ

  Ι.Π. Μεσολογγίου 12 Φεβρουαρίου 2013

  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

  Με το άρθρο 58 του σχεδίου Νόμου «Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη» διαπιστώνουμε ότι τελικά ο εκδημοκρατισμός της ΕΛ.ΑΣ. και το πέρασμα στην κοινωνία ως ένας θεσμός που αποτελεί σημείο αναφοράς και προσφοράς στον πολίτη, είναι μια ουτοπία που οραματίζεται μόνο το προσωπικό της ΕΛ.ΑΣ. και όσοι από εμάς προσπαθούμε να εκπροσωπήσουμε συνδικαλιστικά αυτούς τους ανθρώπους αλλά και τους εαυτούς μας. Όπως φαίνεται, το μόνο κριτήριο και η μόνη σπουδή του υπουργείου μας είναι η χειραφέτηση και ο έλεγχος της δυναμικής του συνδικαλισμού ,θέτοντάς μας ,για μια ακόμη φορά, στο περιθώριο και αποδεικνύοντας στους πολίτες αυτής της χώρας ότι η δημοκρατία, η ισονομία και το κράτος δικαίου είναι άγνωστες λέξεις. Δεν είναι παρά μόνο λόγια και προγραμματικές δηλώσεις. Δεν μπορούμε να διακρίνουμε τίποτε άλλο, όταν διαπιστώνουμε ότι ενώ όλοι οι συνδικαλιστικοί φορείς αυτού του τόπου εκπροσωπούνται και εκφράζουν την ελεύθερη βούλησή τους μέσα από την δημοκρατικότερη και αντιπροσωπευτικότερη εφαρμογή της απλής αναλογικής, εμείς οι προστάτες της δημοκρατίας και της έννομης τάξης πισωγυρίζουμε.
  Ως νεοσύστατη ένωση με δύναμη που μας δίνει η στήριξη του συνόλου των συναδέλφων που υπηρετούν στην Α.Δ. Αιτωλίας ,οι οποίοι μπόρεσαν επιτέλους να έχουν δυναμική και να εκπροσωπούνται επαρκώς έχοντας δύναμη ο λόγος τους ,εκπροσωπούμενοι σε πρωτοβάθμια αλλά και σε δευτεροβάθμια όργανα, πρωτόγνωρο για τα δεδομένα μιας μικρής διεύθυνσης , έρχεται ο νομοθέτης να τους τη στερήσει και δεν μπορούμε παρά να αντιδράσουμε. Να δηλώσουμε την αντίρρησή μας σε ένα νόμο που πιστεύουμε ότι αποτελεί ωμή παρέμβαση ,στερώντας την πολυφωνία από τους συναδέλφους που υπηρετούν στην Α.Δ. Αιτωλίας. Για εμάς η εκπροσώπηση σε επίπεδο νομού είναι μια κατάσταση που μας δημιουργούσε προβλήματα ,μονομερή εκπροσώπηση, δυστοκία στη λύση των προβλημάτων των συναδέλφων. Όσοι δε γνωρίζουν ο νομός μας έχει δυο διευθύνσεις με μεγάλη και δύσκολη γεωγραφική κατανομή, με προβλήματα και καταστάσεις που διαφέρουν και αρκετές φορές δεν χρίζουν δίκαιας και επαρκούς στήριξης.
  Πολλοί θα μας κατηγορήσουν ότι επιθυμούμε μόνο την καρέκλα. θα τους πληροφορήσουμε ότι οι πλειοψηφικοί νόμοι είναι αυτοί που τρέφουν μονάρχες. θεωρούμε ότι οποιαδήποτε αναφορά στον κομματισμό και το φόβο της κομματικοποίησης, αφορά αυτούς που «μαγειρεύουν» στους διάδρομους τον υπουργείων νόμους και καταστάσεις που θα τους βοηθήσουν να παραμείνουν στην εξουσία. Δεν έχει θέση σε ανθρώπους που θέλουν να αποκαλούνται δημοκράτες συνδικαλιστές .
  Στηρίξαμε και εξακολουθούμε να στηρίζουμε τα ψηφίσματα όλων των πανελλαδικών συνεδρίων της Π.Ο.ΑΣ.Υ. για καθιέρωση της απλής αναλογικής. Οποιοδήποτε πισωγύρισμα αποτελεί για εμάς προσπάθεια χειραφέτησης της ελεύθερης βούλησης των συναδέλφων μας.
  Καλούμε όσους πιστεύουν στην ισονομία, στην ελευθερία και την πολυφωνία να ενστερνιστούν τις απόψεις μας, στηρίζοντας δυναμικά την απόσυρση του σχεδίου νόμου, καταδικάζοντάς το ξεκάθαρα.

  Για το Διοικητικό Συμβούλιο.

  ο Πρόεδρος ο Γεν. Γραμματέας

  ΚΑΡΑΠΑΝΟΣ Νικόλαος ΤΕΓΑΣ Χρήστος

 • ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΡΟΔΟΠΗΣ

  ΘΕΜΑ : «Καταγγελία για ωμή παρέμβαση στις συνδικαλιστικές ελευθερίες».

  Η Ένωσή μας, εκφράζει την πλήρη αντίθεσή της στο άρθρο 58 του Νομοσχεδίου για την «Αναδιάρθρωση
  Υπηρεσιών του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη – Αναβάθμιση Πυροσβεστικού Σώματος», που δόθηκε στη
  δημόσια διαβούλευση την 05-02-2013 και ζητά την άμεση απόσυρση του συγκεκριμένου άρθρου, από το τελικό
  κείμενο που θα εισαχθεί προς ψήφιση στη Βουλή.

  – Καταγγέλλουμε τις συγκεκριμένες διατάξεις ως ωμή παρέμβαση στη συνδικαλιστική λειτουργία και δράση μας.
  Είναι ξεκάθαρο πλέον για εμάς ότι η ηγεσία μας εφαρμόζει τακτικές φίμωσης, εκφοβισμού, στοχοποίησης,
  χειραγώγησης του συνδικαλιστικού μας κινήματος και δημιουργία κλίματος εσωστρέφειας, προκειμένου να μας
  αποπροσανατολίσει.

  – Η διαταγή του Αρχηγείου μας, για διενέργεια Ε.Δ.Ε. σε βάρος του Προέδρου της Ε.Α.Υ. Πιερίας αρχικά και
  στη συνέχεια σε βάρος έξι μελών του Δ.Σ. της Ε.Α.Υ. Ροδόπης και ενός μέλους της Ένωσης Αξιωματικών Ελληνικής
  Αστυνομίας Α.Μ.Θ., οι οποίοι, κινήθηκαν αυστηρά στα πλαίσια της συνδικαλιστικής τους δράσης, ως υποχρεούνται
  εκ του θεσμικού τους ρόλου, αποτέλεσαν τα πρώτα δείγματα των προθέσεων και της στάσης της ηγεσίας μας όσον
  αφορά το συνδικαλιστικό μας κίνημα.

  – Αποκορύφωμα της τακτικής απαξίωσης και ελέγχου μας, αποτελεί, η χωρίς προηγούμενη ενημέρωση της Ομοσπονδίας
  μας, εισαγωγή του άρθρου 58 στο ανωτέρω Νομοσχέδιο, με το οποίο καταργείται το προσφάτως κατοχυρωμένο δικαίωμα
  εκλογής αιρετών εκπροσώπων μας με το σύστημα της απλής αναλογικής και επαναφέρει την διαδικασία εκλογής αιρετών
  εκπροσώπων μέσω ενιαίου ψηφοδελτίου.

  – Το σύστημα της απλής αναλογικής αποτελεί την δημοκρατικότερη και αντιπροσωπευτικότερη εκλογική διαδικασία.

  – Είναι σύστημα πλουραλιστικό, που επιτρέπει την πολυφωνία και προστατεύει το δικαίωμα έκφρασης της μειοψηφίας.

  – Ό,τι άλλο, αποτελεί φίμωση και δεν συνάδει με την έννοια της δημοκρατίας.

  – Αποτελούσε διαχρονικό αίτημα της Ομοσπονδίας μας και ως τέτοιο έχει καταγραφεί σε ψηφίσματα των Συνεδρίων μας.
  Παρ’ όλα αυτά, μόλις το 2011 νομοθετήθηκε ως δικαίωμά μας, καταστώντας μας πλέον κοινωνούς της δημοκρατίας στην
  έκφραση.

  – Ισχύει δε, ως εκλογικό σύστημα σε όλες τις συνδικαλιστικές ενώσεις εργαζομένων.

  – Η κατάκτηση αυτή, αποτελεί για εμάς ένα σημαντικό βήμα εκδημοκρατισμού του συνδικαλιστικού μας κινήματος,
  που μας φέρνει πιο κοντά στην κοινωνία. Σε όσους, παρότι δηλώνοντας «δημοκράτες», νοιώθουν να απειλούνται από
  τον εκδημοκρατισμό της Αστυνομίας και προσπαθούν πισωγυρίσματα, στέλνουμε σαφές μήνυμα ότι οι Έλληνες Αστυνομικοί
  προχωρούν μόνο μπροστά και ως εκ του ρόλου τους θεματοφύλακες της Δημοκρατίας, θα συνεχίσουν να αγωνίζονται για
  μία νέα Αστυνομία με όρους κοινωνίας και θα τα καταφέρουν ξεπερνώντας όποια σκόπελο γιατί έχουν στο πλευρό τους
  την κοινωνία και είναι αναπόσπαστο κομμάτι αυτής.

  – Το συνδικαλιστικό μας κίνημα διαχρονικά επέδειξε ωριμότητα και υπευθυνότητα στη δράση του, κινούμενο μακριά
  από πολιτικές διχασμού, πόλωσης και κομματικές αγκυλώσεις, αγωνιζόμενο με μοναδικό γνώμονα την κατοχύρωση και
  διαφύλαξη των εργασιακών μας δικαιωμάτων και την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών ασφαλείας στους πολίτες
  της χώρας μας, παλεύοντας και κατακτώντας τον εκδημοκρατισμό στο χώρο μας προς όφελος της κοινωνίας.

  – Δεν αποδεχόμαστε την όποια προσπάθεια αμφισβήτησης της ωριμότητας και υπευθυνότητάς μας και δεν εκχωρούμε
  κανένα από τα κεκτημένα δημοκρατικά μας δικαιώματα για τα οποία δώσαμε σκληρούς αγώνες.

  – Καταδικάζουμε τις προσφάτως εκδηλωθείσες αλλεπάλληλες προσπάθειες της Ηγεσίας μας, χειραγώγησης, ελέγχου,
  φίμωσης και διαχωρισμού μας από την κοινωνία.

  Τέτοια φαινόμενα, είναι επικίνδυνα για τη δημοκρατία μας

  – Αναρωτιόμαστε ποιο θα είναι το επόμενο βήμα; Μήπως δεν θα πρέπει να εκπλαγούμε εάν δούμε, να προτείνεται η
  ψήφιση διάταξης που θα προβλέπει διορισμό και όχι εκλογή των εκπροσώπων μας;

  – Θα μας χαροποιούσε ιδιαίτερα, εάν η Ηγεσία μας επεδείκνυε τον ίδιο ζήλο προκειμένου να επιλύσει τα χρόνια
  λιμνάζοντα σοβαρά μας προβλήματα σε συνεργασία και με τη βοήθεια του συνδικαλιστικού μας κινήματος, αντί να
  παρεμβαίνει αναιτιολόγητα στη λειτουργία μας.

  – Καλούμε όλους τους Βουλευτές του Ελληνικού Κοινοβουλίου και ειδικότερα τους Βουλευτές του Νομού μας, να
  καταδικάσουν και να καταψηφίσουν το συγκεκριμένο άρθρο, επιδεικνύοντας με τον τρόπο αυτό την εμπιστοσύνη τους
  στους Έλληνες αστυνομικούς και προστατεύοντας τους δημοκρατικούς θεσμούς.

  – Η Ένωσή μας αναμένει με ενδιαφέρον την τοποθέτησή τους, ενημερώνοντας σχετικά τα μέλη της.

  ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.
  Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο
  ΤΖΑΤΖΑΝΑ Σταυρούλα
  ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
  ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Παναγιώτης

 • 16 Φεβρουαρίου 2013, 14:49 | Στυλιανός

  Κύριε υπουργέ το θέμα με το οποίο ασχολήστε στο εν λόγο άρθρο(συνδικαλιστικός νόμος) είναι σοβαρό και ως τέτοιο πρέπει να το αντιμετωπίζεται.Δεν νοείτε σε μια δημοκρατική χώρα όπως η δική μας και από ένα Δημοκράτη όπως είστε εσείς τέτοιοιυ είδους ζητήματα να τα προωθείτε χωρις προηγούμενη συζήτηση με τα πρωτοβάθμια σωματεία και την ΠΟΑΣΥ.Μην σας κοροιδεύουν κύριε υπουργε…….

 • 16 Φεβρουαρίου 2013, 13:47 | ΣΤΑΜΑΤΗΣ Κ.

  Συμφωνώ και εγώ όπως όλοι οι συνάδελφοι της Αττικής για την αλλαγή στον συνδικαλιστικό νόμο,διότι σωστά επισημαίνεται οτι η αστυνομία είναι και πρέπει να μείνει έξω από τα κόμματα.
  Επίσης οι 50 περίπου πρωτοβάθμιες Ενώσεις, επέλεξαν να κάνουν αρχαιρεσίες με ενιαίο ψηφοδέλτιο που δείχνει ότι το σύνολο επιθυμεί την προωθούμενη αλλαγή με το παρόν νομοσχέδιο. Ολα τα υπόλοιπα είναι πιστεύω [όπως και πολλοί άλλοι συνάδελφοι]για προσωπικό συμφέρον.
  Η ΕΛ.ΑΣ. είναι και πρέπει να μείνει ενωμένη και ακομμάτιστη γιά να
  αντιμετωπίσει τα πολλά σημερινά προβλήματα.

 • 16 Φεβρουαρίου 2013, 13:27 | ΦΩΤΗΣ

  ΜΕ ΤΙΣ ΠΑΡΟΥΣΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΜΙΛΑΜΕ ΓΙΑ ΠΑΡΑΤΑΞΕΙΣ .ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΤΑΚΤΙΚΗ ΑΝΑΓΚΗ ΝΑ ΠΡΟΒΑΛΟΥΜΕ ΣΕ ΕΝΑ ΕΝΙΑΙΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ ΤΟΥΣ ΑΞΙΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΠΟΥ ΘΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΟΥΝ ΚΑΙ ΘΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΟΥΝ ΤΑ ΘΙΓΜΕΝΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΑΤΗΜΈΝΑ ΔΙΚΑΙΏΜΑΤΑ ΜΑΣ ΧΩΡΙΣ ΧΡΩΜΑΤΙΚΈΣ ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ . ΕΝΙΑΊΟ ΨΗΦΟΔΈΛΤΙΟ ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΕ ΚΟΜΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΟΣΧΕΣΕΙΣ .-

 • 16 Φεβρουαρίου 2013, 13:05 | ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΗΛΕΙΑΣ

  Συμφωνώ απόλυτα με την επικείμενη τροποποίηση του άρθρου 18 παρ. 1 του Ν. 3938/2011 (ΦΕΚ 61Α) που αφορά τη λειτουργία των συνδικαλιστικών οργανώσεων και επαναφέρει το σωστό. Ενιαίο ψηφοδέλτιο και ένα πρωτοβάθμιο σωματείο ανά »Νομό». Πρακτικές κομματισμού στην Αστυνομία δεν είναι πλέον ανεκτές από το σύνολο των συναδέλφων και ειδικά των νεότερων. Οι δε παλαιοί θυμούνται τις μεταθέσεις και τις πειθαρχικές διώξεις για το παραμικρό.
  Το Αστυνομικό προσωπικό θα πρέπει να παραμείνει ενωμένο, δυνατό και μακριά από μικροπολιτικές διαφορές δια των εκπροσωπων του, μόνο έτσι θα διεκδικήσουμε και θα απαιτήσουμε ένα καλύτερο μέλλον.

  Με εκτίμηση,
  Παναγουλης Ηλίας
  Πρόεδρος Ένωσης Αστυνομικών Ηλείας

 • 16 Φεβρουαρίου 2013, 13:28 | ΗΡΑΚΛΗΣ

  Επιτέλους αυτό το νομοσχέδιο επαναφέρει την λογική και την αξιοκρατία στην εκπροσώπηση των αστυνομικών.Λέει ΟΧΙ στον κομματισμό των αστυνομικών και ακυρώνει τα σχέδια αυτών που ήθελαν ΤΗΝ ΜΕΓΑΥΤΕΡΗ ΕΝΩΣΗ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ (ΕΑΣΥΑ)άβουλη, κατακερματισμένη και αδύναμη…Εύγε κ. Υπουργέ.-

 • 16 Φεβρουαρίου 2013, 13:13 | ΑΝΤΩΝΗΣ

  Ο πλουραλισμός είναι αρχή μου.
  Υπηρετώντας στην Ελληνική Αστυνομία 29 χρόνια και ασχολούμενος με τα συνδικαλιστικά δρώμενα τα 20 από αυτά, ένα πράγμα έγινε πεποιθησή μου.
  Ο κομματισμός, η παράταξη δεν είναι στο » DNA » του Αστυνομικού και απαξιώνει τον Οργανισμό.
  Αφουγκραζόμενος τους συναδέλφους μου η πεποιθησή μου αυτή εδραιώνεται, αφού η συντριπτική πλειοψηφία αυτών και η σχεδόν καθολική στις νεότερες ηλικίες, είναι κατά κάθε παράταξης ή κομματικής αντιπροσώπευσης στο συνδικαλιστικό κίνημα.

  ΑΝΤΩΝΗΣ

 • 16 Φεβρουαρίου 2013, 13:37 | Χρηστος

  Συμφωνώ απόλυτα με το προωθούμενο σχέδιο Νόμου. Νομίζω είναι προς την σωστή κατεύθυνση. Επιτέλους μία αλλαγή, που αν παγματοποιηθεί, συμβάλει στην ένωση και όχι στην διαίρεση.

 • 16 Φεβρουαρίου 2013, 13:54 | ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ

  Το Υπουργρείο Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη είναι κρατικός οργανισμός και εργάζομαι ως αστυνομικός.Καθώς είμαι και εκλεγμένο μέλος στο Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ.
  Συμφωνώ απόλυτα με τις αλλαγές του άρθρου 58 που αφορά την συνδικαλιστική μας δραστηριότητα γιατί είναι στη σωστή κατεύθυνση.

 • 16 Φεβρουαρίου 2013, 13:38 | ΚΡΙΚΕΤΟΣ ΣΠΗΛΙΟΣ

  Η αλλαγή του συνδικαλιστικού Νόμου βάζει τέλος στον κομματισμό και στην διάσπαση του Συνδικαλιστικού Κινήματος.
  Τα προηγούμενα χρόνια προσπάθησαν πάλι ορισμένοι να διάσπασουν το Συνδικαλισμό, με διαγραφές και ψέματα, που όμως κατέρευσαν σαν χάρτινος πύργος.Είναι προφανές οτι δεν έχουν βάλει μυαλό.Η απάντηση θα δωθεί πολύ γρήγορα.Έχουν γνώση οι φύλακες.

  ΚΡΙΚΕΤΟΣ ΣΠΗΛΙΟΣ
  Γ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΑΣΥΑ
  ΑΝΤ/ΔΡΟΣ ΔΣ ΠΟΑΣΥ

 • 16 Φεβρουαρίου 2013, 13:01 | ΜΑΓΓΑΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ

  Θεωρώ ότι οι διατάξεις του άρθρου 58 του Νόμου «Αναδιοργάνωση Υπηρεσιών του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, αναβάθμιση του Πυροσβεστικού Σώματος και άλλες διατάξεις» είναι στη σωστή κατεύθυνση.
  Ζώντας ενεργά τα συνδικαλιστικά δρώμενα τα τελευταία 15 χρόνια, καταλαβαίνω την αντίθεση της Ομοσπονδίας μας στην τροποποίηση αυτή. Αβίαστα προκύπτει το συμπέρασμα ότι το Προεδρείο της Π.Ο.ΑΣ.Υ. από το 2007 και μέχρι το 2012 το μόνο μέλημα του ήταν να διαφυλάξει τα «κεκτημένα» του. Έχοντας λοιπόν ως μόνο στόχο το συγκεκριμένο θέμα, αρχικά διέγραψε την Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Αττικής και ακολούθως προσπάθησε να την διασπάσει. Για να το καταφέρει αυτό νέρωσε κατά πολύ το κρασί της προσφέροντας ως αντάλλαγμα την απλή αναλογική.
  Εύλογο είναι το ερώτημα: «Γιατί από το 1996 έως το 2010 δεν υπήρχε θέμα απλής αναλογικής;»
  Εύκολη και η απάντηση: «Αυτό το χρονικό διάστημα ήταν «αυτοί» διοίκηση. Από το 2008 και μετά, ένας ένας αποχωρούσαν και όσοι έχουν απομείνει δεν τους νοιάζει τι θα αφήσουν πίσω τους. Αντιθέτως μάλιστα επιδιώκουν τη διάλυση του συνδικαλισμού ώστε τα πεπραγμένα τους να θεωρούνται «επιτυχίες» ή «μέγα έργο».
  Ευτυχώς όμως που όσοι γνωρίζουν έχουν εντελώς αντίθετη άποψη. Όσο για κάποιους όψιμους συνδικαλιστές που μιλούν για πάγιες θέσεις και καλύτερη λειτουργία του συνδικαλισμού, ας ενημερωθούν ανατρέχοντας στο παρελθόν ώστε να μάθουν.
  Κλείνοντας αυτή την παρέμβασή μου πιστεύω ότι ο πολυκερματισμός και οι ακραίες φωνές δεν ωφελούν σήμερα το συνδικαλιστικό κίνημα. Αυτό ακριβώς θεραπεύει η συγκεκριμένη τροπολογία.

  ΜΑΓΓΑΣ Σωκράτης
  Ταμίας Δ.Σ. Ε.ΑΣ.Υ.Αττικής
  Αντιπρόσωπος Π.Ο.ΑΣ.Υ. από το 1998

 • 16 Φεβρουαρίου 2013, 13:27 | Ανώνυμος

  Συμφωνώ με τις αλλαγές στα συνδικαλιστικά, διότι κάποιοι μόνον εκλογές, σωματεία παρά σωματεία και γλέντια θέλουν. Με το ισχύον καθεστώς συρρικνώνουν τα συνδικαλιστικά κινήματα και πνίγουν τις φωνές και τη δυναμική των εργαζομένων. Ελπίζω η παραπάνω αλλαγή να γίνει νόμος και να ισχύει υποχρεωτικά για τουλάχιστον 30 χρόνια. Ασχοληθείτε και λίγο με τους εργαζόμενους……
  Ανώνυμος

 • 16 Φεβρουαρίου 2013, 13:49 | ΚΟΥΜΠΟΥΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

  ΕΝΑ ΠΡΑΓΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΞΕΧΩΡΙΖΟΥΜΕ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥΣ ΛΑΟΥΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΑΣ. ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΜΟΦΩΝΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΝΟΜΟΥ (ΠΑΠΟΥΤΣΗ /ΟΘΩΝΑ) ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΑΠΟ ΟΛΗ ΤΗΝ ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗ ΗΡΘΕ Η ΩΡΑ ΤΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΑΔΙΚΙΑΣ ΚΑΙ Η ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΠΕΡΙ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ. ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΣΕ ΕΝΑ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ. Η ΛΥΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΔΙΝΕΤΕ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ ΧΩΡΙΣ ΚΟΜΜΑΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΛΑ ΞΕΚΙΝΑΝΕ ΜΕ ΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ ΚΑΙ ΜΙΑ ΕΝΩΣΗ ΑΝΑ ΝΟΜΟ. ΟΙ ΗΜΕΡΕΣ ΠΟΥ ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΕΙΝΑΙ ΔΥΣΚΟΛΕΣ ΚΑΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΜΑΣ ΒΡΟΥΝ ΕΝΩΜΕΝΟΥΣ.

 • 16 Φεβρουαρίου 2013, 12:04 | Δημοσθένης

  Συμφωνώ με τις προωθούμενες αλλαγές περί συνδικαλιστικού νόμου, καθότι οι εν λόγω αλλαγές συμβαδίζουν απόλυτα με το πνεύμα και εν γένει με τον τρόπο λειτουργίας των συνδικαλιστικών κινημάτων ανά την Υφήλιο.
  Επιπροσθέτως, επιτέλους προωθείται η κατάργηση του κομματισμού και των ακραίων φωνών στο συνδικαλιστικό κίνημα εντός της Ελληνικής Αστυνομίας.
  Πάκος Δημοσθένης

 • 16 Φεβρουαρίου 2013, 12:06 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΚΑΒΑΣ

  ΕΙΝΑΙ ΟΝΤΩΣ ΟΡΘΗ Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΤΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ. Ο ΝΟΜΟΣ ΠΑΠΟΥΤΣΗ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ ΕΠΕΒΑΛΕ ΤΗΝ ΚΟΜΜΑΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ. ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΟΛΟΙ ΠΕΡΙΓΕΛΟΥΣΑΜΕ ΜΕ ΤΙΣ ΚΟΜΜΑΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΑΞΕΙΣ ΣΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ, ΗΡΘΑΝ ΚΑΙ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΜΑΣ. ΓΙΑΤΙ; ΜΑ, ΓΙΑ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ Ο ΚΟΜΜΑΤΙΚΟΣ ΕΝΑΓΚΑΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ Η ΕΠΙΘΥΜΟΥΜΕΝΗ ΕΠΙΒΟΛΗ ΤΩΝ ΑΡΕΣΤΩΝ «ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΩΝ» ΩΣΤΕ ΝΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΕΤΑΙ Η «ΑΙΩΝΙΑ» ΕΚΛΟΓΗ ΤΩΝ ΦΕΟΥΔΑΡΧΩΝ ΚΑΘΕ ΧΩΡΟΥ.
  ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ Η ΠΙΚΡΗ ΑΛΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣ ΦΩΝΑΖΟΥΝ ΚΑΠΟΙΟΙ ΕΛΑΧΙΣΤΟΙ. ΔΕΝ ΠΕΙΡΑΖΕΙ….

 • 16 Φεβρουαρίου 2013, 12:16 | ΛΙΟΤΣΟΣ ΣΠΥΡΟΣ ( Αν.Γεν. Γραμματέας ΕΑΣΥΑ-Αντιπρόσωπος Π.Ο.ΑΣ.Υ )

  Συμφωνώ απόλυτα με τις προωθούμενες αλλαγές για τον συνδικαλιστικό νόμο, όσον αφορά το ενιαίο ψηφοδέλτιο όπως επίσης και για μία πρωτοβάθμια Ένωση ανά »Νομό». Οι πρακτικές του ΄΄διαίρει και βασίλευε΄΄, για προσωπικά συμφέροντα, πρέπει να μείνουν μακριά από το προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας, καθώς επίσης θα πρέπει να διατηρήσουμε τον οργανισμό μας ακομμάτιστο. Στο παρελθόν θα θυμούνται οι παλαιότεροι συνάδελφοι ( καλό είναι να μαθαίνουν και οι νεότεροι ) πόσο ακριβά πλήρωσαν τον κομματισμό στην Αστυνομία, με πειθαρχικές διώξεις, μεταθέσεις κλπ .
  Από την ψήφιση του Ν. 3938/2011 ο οποίος προέβλεπε παραταξιακά ψηφοδέλτια όλοι οι συνάδελφοι ανα την Ελλάδα, συνδικαλιστές και μη, κατάλαβαν στην πράξη και σε κάθε εκλογική διαδικασία ότι με το ενιαίο ψηφοδέλτιο δίδεται η δυνατότητα να επιλέγονται, και να έχουν την τιμή να εκπροσωπούν τους συναδέλφους, οι καλύτεροι πάντα κατά την άποψη του συνόλου και όχι αυτοί που θα επιβάλλουν οι επικεφαλείς του κάθε ψηφοδελτίου.
  Ευτυχώς, παρά του ότι ο Νόμος 3938/2011 προέβλεπε παραταξιακά ψηφοδέλτια, το 90% περίπου των πρωτοβάθμιων Ενώσεων το παρέβλεψαν και διενήργησαν εκλογές με ενιαίο ψηφοδέλτιο.
  Οπότε η αλλαγές που προωθούνται με το άρθρο 58 του παρόντος σχεδιου νόμου » Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη » με βρίσκουν απόλυτα σύμφωνο, καθώς και εκατοντάδες συναδέλφους με τους οποίους συναναστρέφομαι καθημερινώς, επισημαίνοντας ότι επιθυμούν δυνατά πρωτοβάθμια σωματεία και ακομμάτιστα.

  Με εκτίμηση,
  ΛΙΟΤΣΟΣ Σπύρος
  Αν. Γεν. Γραμματέας (Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αττικής)
  Αντιπρόσωπος (Πανελλήνια Ομοσπονδία Αστυνομικών Υπαλλήλων)

 • 16 Φεβρουαρίου 2013, 12:48 | ΑΡΤΕΜΙΟΣ ΠΑΤΣΟΣ

  ΠΟΛΥ ΣΩΣΤΟ. ΕΤΣΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΤΗΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ. ΕΝΙΑΙΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ. ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΘΑ ΚΑΤΑΝΤΗΣΟΥΜΕ ΟΠΩΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΟΙ ΤΥΠΟΥ ΑΔΕΔΥ.

 • 16 Φεβρουαρίου 2013, 12:05 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΚΑΒΑΣ

  ΜΙΑ ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΥ ΕΙΧΕ ΕΠΕΛΘΕΙ ΜΕ ΤΟΝ ΝΟΜΟ ΠΑΠΟΥΤΣΗ, ΜΕ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΚΟΜΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ Η ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΤΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΤΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ. ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟ, ΚΑΤ’ ΕΜΕ, ΝΑ ΟΔΗΓΗΘΟΥΝ ΤΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΤΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΣΕ ΕΚΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΤΥΠΟΥ ΓΕΣΕΕ, ΑΔΕΔΥ, κ.λ.π. ΜΕ ΤΙΣ ΠΕΡΙΒΟΗΤΕΣ ΔΑΚΕ, ΠΑΣΚΕ κ.λ.π.

 • ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ
  Χαλκοκονδύλη 37 4ος όροφος Τ.Κ. 104 32 Αθήνα
  Τηλ: 210 5236 302, 210 5249 914, 210 5249 913 Φαξ: 210 5222 760
  email:eaya@otenet.gr Web page:www.easya.gr

  Αθήνα,16-2-2013
  Αρ. Πρωτ.: 014

  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

  Η επικείμενη τροποποίηση του άρθρου 18 παρ.1 του Ν.3938/2011 (ΦΕΚ 61 Α΄) που αφορά τη λειτουργία των αστυνομικών συνδικαλιστικών οργανώσεων, είμαστε βέβαιοι ότι επαναφέρει το απολύτως λογικό, το απολύτως λειτουργικό και ενωτικό στις αστυνομικές συνδικαλιστικές οργανώσεις.
  Κατά πρώτον ο Ν. 3938/2011 είχε τη λογική του διαίρει και βασίλευε, δηλαδή να διαιρεί υφιστάμενες συνδικαλιστικές οργανώσεις (σπάσιμο) σε πολλά κομμάτια. Ως προς την αιτίαση του Ν.3938/2011 ότι δήθεν προωθεί δια του κατακερματισμού των πρωτοβάθμιων αστυνομικών οργανώσεων την μεγαλύτερη εκπροσώπηση, παρατηρείται το φαινόμενο ότι δεν είναι δυνατόν σ’ ένα κράτος να προωθούνται διατάξεις μαζικότητας άρα και νέας δυναμικής των λαϊκών μαζών και των εργαζομένων και το συνδικαλιστικό κίνημα ν’ ακολουθεί αντίθετη πορεία κατάτμησης και διαίρεσης.
  Ο συγκεκριμένος Νόμος καιροσκοπικά εξυπηρέτησε και δημιουργήθηκε αποκλειστικά και μόνο για να διαιρεθεί η Ε.ΑΣ.Υ.Α. ήταν απολύτως φωτογραφικός και αντισυνταγματικός, δηλαδή η ισχύς ορισμένων εν τη διαιρέσει των άλλων. Σε απλά ελληνικά εξυπηρέτηση ατομικών μικροσυμφερόντων, μια λογική παρωχημένη και πεταμένη στα αζήτητα σήμερα.
  Κατά δεύτερο λόγο αποδείχθηκε από την εκλογική διαδικασία που επακολούθησε τα έτη 2011 και 2012 ότι σε σύνολο 54 πρωτοβαθμίων που διεξήγαγαν αρχαιρεσίες μόνο 4 οδηγήθηκαν σε εκλογές με παραταξιακό ψηφοδέλτιο ενώ οι υπόλοιπες 50 «ακύρωσαν» εν τοις πράγμασιν και συνέχισαν να εφαρμόζουν το ενιαίο ψηφοδέλτιο. Η αστυνομική κοινή γνώμη «επέβαλλε» αυτή την εξέλιξη γιατί οι εργαζόμενοι αστυνομικοί γνωρίζουν πολύ καλά ότι στο ενιαίο – ενωτικό ψηφοδέλτιο εκλέγονται οι καλύτεροι, χωρία αποκλεισμούς κάθε είδους.
  Το παραταξιακό ψηφοδέλτιο, πέραν του ότι, διαιρεί και «ευνοεί» την προσκόλληση στα συγγενή κόμματα είναι ελεγχόμενο για τη συνταγματικότητα αφού οι αστυνομικοί είναι εργαζόμενοι ειδικής κυριαρχικής σχέσης με ότι αυτό συνεπάγεται. Αν όμως υποθετικά, αυτό είναι επιτρεπτό συνταγματικά τότε πώς δικαιολογούνται νέες προσθήκες στο πειθαρχικό μας δίκαιο όπου «η εκδήλωση υπέρ κάποιου κοινοβουλευτικού πολιτικού κόμματος» μπορεί να «αναβιβασθεί» και να τιμωρηθεί από το άρθρο 10 του Π.Δ. 120/08, δηλαδή με απόταξη;
  Φαίνεται δηλαδή καθαρά ότι οι διατάξεις του Ν.3938/11 κινήθηκαν ουτοπικά-ανεδαφικά και με καμία λογική συνάρθρωση με καίριες άλλες διατάξεις. Ο θόρυβος δε περί «προοδευτικών διατάξεών του αυτοαναιρείται λόγω των παραπάνω από μόνη της και βεβαίως οι εργαζόμενοι αστυνομικοί τον περιθωριοποίησαν με την έναρξη ισχύος του.
  Έτσι προκύπτει αβίαστα ότι οι επιχειρούμενες αλλαγές με το άρθρο 58 του υπό διαβούλευση και ψήφιση Νόμου δεν κάνουν τίποτε άλλο, παρά επαναφέρουν το λογικό που πρέπει να διέπει κάθε νόμο και βεβαίως το πρέπον για τη σύγχρονη λειτουργία των συνδικαλιστικών οργανώσεων στο αστυνομικό προσωπικό.
  Τέλος πρέπει να επισημειωθεί και το αυτονόητο: ότι οι μαζικές συνδικαλιστικές οργανώσεις ευνοούν την άμιλλα, την καλύτερη αυτοοργάνωση και την παραγωγή αιτιολογημένων απόψεων για την ανέλιξη όχι μόνον των εργαζομένων που εκπροσωπούν αλλά και όλης της συντεταγμένης πολιτείας και κοινωνίας.

  Για το Δ.Σ.

  -Ο-
  Πρόεδρος ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟΣ Γρηγόρης

  -O-
  Γεν. Γραμματέας
  ΚΡΙΚΕΤΟΣ Σπήλιος

 • 15 Φεβρουαρίου 2013, 19:11 | Καραδήμας Νίκος

  Επιτέλους διείδε ο Υπουργός την αυθαιρεσία του διδύμου Παπουτσή –Οθωνα ,όταν με τον νόμο 3938/11 τεμάχισαν το μεγαλύτερο πρωτ/μιο σωματείο εργαζομένων , αυτό της Αττικής. Είχε επιχειρηθεί τότε με το άρθρο 18 με έναν πρωτοφανή και ανεπίτρεπτο τρόπο η χειραγώγηση του κινήματος . Αρχικά ο τίτλος του άρθρου αυτού σε παρέπεμπε στους πολιτικούς υπαλλήλους του Υπουργείου μας. Μεσούσης της διαβούλευσης εκφράστηκαν μερικώς !!! Εντελώς ξαφνικά , ως δια μαγείας το περιεχόμενό στην ολομέλεια αντικαταστάθηκε με το σκοπούμενο.Αυτή την τακτική δεν την επιδοκίμασαν πολλοί τότε και όλα τα κόμματα της βουλής το είχαν καταψηφίσει,πλήν του κυβερνώντος .Σήμερα οι συνθήκες είναι εντελώς διαφορετικές και με γνώμονα την αποκατάσταση αρχικά και την μη κομματικοποίηση του κινήματός , αποτρέπεται η ενασχόληση των ακραίων με τα κοινά.Τον μανδύα του κοινοβουλευτισμού τον βιώνουμε τους τελευταίους έξη μήνες από ακραίους που αντιποιούνται κάθε αρχή.

 • 15 Φεβρουαρίου 2013, 19:16 | ΕΙΡΗΝΗ

  ΣΥΜΦΩΝΩ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΟΥΜΕΝΗ ΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ ΔΙΟΤΙ ΣΤΗΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΠΑΡΑΤΑΞΙΑΚΑ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ ΚΑΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΚΑΙ ΑΚΟΜΜΑΤΙΣΤΟΙ. ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΤΑΛΑΒΕ ΤΟ ΛΑΘΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΝΟΜΟΥ ΠΟΥ ΠΡΟΣΠΑΘΗΣΕ ΝΑ ΔΙΑΣΠΑΣΕΙ ΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΚΑΙ ΔΥΝΑΤΟΤΕΡΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ – (ΕΑΣΥΑ).

 • 15 Φεβρουαρίου 2013, 19:24 | ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

  Το άρθρο 58 είναι προς την σωστή κατεύθυνση,ας αναλογιστούμε τους κινδύνους που εγκυμονούν μελλοντικά με την είσοδο ακραίων στοιχείων στο ψηφοδέλτιο και την πιθανή εκλογή τους λόγω απλής αναλογικής.Εκτιμώ πως πρέπει να υπάρξει μια ένωση ανά νομό ή περιφερειακή ενότητα και ενισχυμένη αναλογική

  EIΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΟΑΣΥ

 • 15 Φεβρουαρίου 2013, 15:01 | ΑΝΔΡΕΑΣ

  ΣΥΜΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ ΚΑΙ ΕΓΩ ΚΥΡΙΩΣ ΓΙΑΤΙ ΠΡΟΩΘΕΙ ΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ ΚΑΙ ΕΝΑΝ ΑΚΟΜΜΑΤΙΣΤΟ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΜΟ ΚΑΤΙ ΠΟΥ ΑΡΜΟΖΕΙ ΑΠΟΛΥΤΑ ΣΤΑ ΣΩΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ…..ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΑ ΔΕΝ ΗΤΑΝ ΔΥΝΑΤΟΝ ΤΗΝ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΕΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΕΑΣΥΑ) ΝΑ ΤΗΝ ΣΠΑΓΑΝΕ ΣΕ ΧΙΛΙΑ ΚΟΜΜΑΤΙΑ ΓΙΑ ΠΡΟΦΑΝΕΙΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΠΟΔΥΝΑΜΟΣΗ ΤΗΣ……

 • Αθήνα 8 Φεβρουαρίου 2013
  Αρ. Πρωτ.: 200/3/33

  ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Π.Ο.ΑΣ.Υ.
  6&7 Φεβρουαρίου 2013

  Με την έναρξη της νέας χρονιάς και την καθιερωμένη κοπή της βασιλόπιτας, πραγματοποιήθηκαν το διήμερο 6 & 7 Φεβρουαρίου 2013, στην Αθήνα, διαδοχικές συνεδριάσεις του Διοικητικού και του Γενικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας μας, προκειμένου, να ληφθούν καθοριστικές αποφάσεις για κλιμάκωση των κινητοποιήσεών μας, καθόσον όχι μόνο δεν έχουν αντιμετωπιστεί τα οξυμένα προβλήματα που είχαν τεθεί επιτακτικά στην Κυβέρνηση το προηγούμενο διάστημα, αλλά απεναντίας προστέθηκαν και νέα. Κορυφαία όλων οι απαράδεκτες συνδικαλιστικές διώξεις αλλά και ο επιχειρούμενος αποπροσανατολισμός του αγώνα μας μέσω μιας απροειδοποίητης νομοθετικής παρέμβασης για τροποποίηση του συνδικαλιστικού νόμου και την επιστροφή της λειτουργίας μας σε ισχύοντα του παρελθόντος για τα οποία η Ομοσπονδία, από τα πρώτα χρόνια της «νομιμοποίησής» της, έδωσε αγώνα για να απαγκιστρωθεί ώστε να καταστεί δυνατή η εναρμόνισή της με το συνδικαλιστικό κίνημα όλων των εργαζομένων, εκπροσωπώντας και αυτή εργαζόμενους αστυνομικούς που είναι πλήρη μέλη της κοινωνίας και όχι έξω από αυτήν.
  Εκ μέρους των συναδέλφων εκφράστηκε με δραματικούς τόνους η αγωνία τους για την αδυναμία της Κυβέρνησης να ανακόψει την εξαθλίωση του αστυνομικού, ο οποίος διαπιστώνει ότι τα υπηρεσιακά προβλήματα ξεφεύγουν πλέον από τον ίδιο, γίνονται και προβλήματα της οικογένειάς του με ό,τι αυτό συνεπάγεται για όλους! Τονίστηκε ότι κοινός εχθρός όλων μας είναι τα άλυτα προβλήματα και για την μη αντιμετώπισή τους δεν πρέπει να «απολογούνται» τα συνδικαλιστικά μας όργανα ή να καταλαμβανόμαστε από εσωστρέφεια, αλλά πρωτίστως πρέπει να εγκαλείται η Κυβέρνηση και εκείνοι που αντί να κάνουν διάλογο για τη λήψη των αναμενόμενων από όλους μας αποφάσεων, επιχειρούν να φιμώσουν και να ακυρώσουν το συνδικαλιστικό μας κίνημα, ώστε να ανακόψουν την δυναμική, αγωνιστική μας πορεία.
  Μπροστά σε μια τέτοια κατάσταση με κυρίαρχα αρνητικά της χαρακτηριστικά την οικονομική μας εξαΰλωση, την επαγγελματική αποδυνάμωση και την έλλειψη προοπτικής για ένα καλύτερο μέλλον, κατατέθηκε και η πρόταση για την αξιοποίηση του έσχατου μέσου της απεργίας πείνας, η διαρκής παρουσία στο Υπουργείο και όπου αλλού κριθεί σκόπιμο κλπ. Κύριο μέλημα είναι η επίλυση συγκεκριμένων αιτημάτων, για τα οποία η Κυβέρνηση επιδεικνύει προκλητική αναβλητικότητα. Αγγίζει τα όρια της δοκιμασίας των αντοχών πλέον των συναδέλφων, η αδυναμία των αρμοδίων να προγραμματίσουν στοιχειωδώς την αναγγελία υπηρεσίας τουλάχιστον σε εβδομαδιαία βάση, η αδιαφορία τους για την προστασία των δανειοληπτών συναδέλφων που αδυνατούν να ζήσουν λόγω των χρεών που έχουν, η απαθής αντιμετώπιση της πρότασή μας για ίδρυση εστιών σίτισης, η ακατανόητη μη απογραφή των αστυνομικών στην κατηγορία ΤΕ και για πολλά άλλα ζητήματα για τα οποία εκφράσαμε τα τελευταία χρόνια, πολλαπλώς, την καθολική διαμαρτυρία μας και όλα τα λοιπά θέματα που μας ταλανίζουν.

  Στο Γενικό Συμβούλιο καίτοι είχε κληθεί δεν παρέστη η Πολιτική Ηγεσία του υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, ενώ η αιτηθείσα από καιρό συνάντηση με τον κ. Υπουργό πραγματοποιήθηκε το βράδυ της 6ης Φεβρουαρίου, στο πλαίσιο αιτήματος όλων των Ομοσπονδιών των αστυνομικών και των πυροσβεστών. Παραμένει, επομένως, η αβεβαιότητα όσον αφορά στην ουσιαστική αναδιάρθρωση και τις μεγάλες τομές που έχει ανάγκη ο αστυνομικός οργανισμός στην εκπαίδευση, στο σύστημα αξιολόγησης και προαγωγών, στην εφαρμογή του Κώδικα Μεταθέσεων επ’ ωφελεία των συναδέλφων και χωρίς να φαλκιδεύεται από την Υπηρεσία κατά σκανδαλώδη τρόπο, η μη εφαρμογή των όρων υγιεινής και ασφάλειας, ο υπερκορεσμός των κρατητηρίων και η κράτηση ποινικών κρατουμένων, στο νέο μισθολόγιο (έχουν προβλεφθεί σε πρόσφατους νόμους περαιτέρω μειώσεις ύψους 88.000.000 ευρώ για τους εν ενεργεία συναδέλφους και 162.000.000 ευρώ για τους συνταξιούχους το έτος 2014), κ.λ.π.
  Έντονη ανησυχία έχει προκαλέσει σε χιλιάδες συναδέλφους που έχουν θεμελιώσει ή θεμελιώνουν δικαίωμα σύνταξης ή πρόσφατα έχουν συνταξιοδοτηθεί ο νέος τρόπος υπολογισμού του εφάπαξ που οδηγεί στη κατακρεούργησή του. Ο κ. Υπουργός κατά τη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε, αναγνώρισε το δίκαιο της διαμαρτυρίας μας για το θέμα και διαβεβαίωσε ότι προωθείται άμεση ρύθμιση απαγκίστρωσης του ΤΕΑΠΑΣΑ από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας ώστε να καταστεί εφικτή η άρση της κατάφωρης αυτής αδικίας.
  Εκ μέρους της Αστυνομικής Ηγεσίας χαιρετισμό απηύθυνε ο Προϊστάμενος Επιτελείου του Αρχηγείου Αντιστράτηγος κ. Παναγιώτης Φλήρης, ο οποίος μίλησε σε δραματικούς τόνους για τις επαχθείς μισθολογικές μειώσεις, τις περικοπές δαπανών και τις προγραμματισμένες νέες περικοπές. Εξέφρασε δε την αισιοδοξία του ότι μπορεί να υπάρξει εξαίρεση στο θέμα του εφάπαξ ενώ για την τροποποίηση του συνδικαλιστικού νόμου είπε ότι είναι σε διαβούλευση και επιδέχεται βελτίωσης, χωρίς ωστόσο να τοποθετηθεί στο αίτημά μας για άρση των συνδικαλιστικών διώξεων και μη παρεμβάσεων στη λειτουργία του συνδικαλιστικού μας κινήματος. Προς τούτο, του επιδόθηκε η εξώδικη διαμαρτυρία που έχουμε αποστείλει στον κ. Αρχηγό καθώς και όλα τα ψηφίσματα διαμαρτυρίας και τις ανακοινώσεις συμπαράστασης προς τους διωχθέντες συναδέλφους μας.
  Τις εργασίες του Γενικού Συμβουλίου χαιρέτησαν επίσης εκ μέρους του ΣΥΡΙΖΑ ο βουλευτής κ. Δημήτρης Τσουκαλάς, της Δημοκρατικής Αριστεράς ο κ. Βασίλειος Μαστρογιάννης, του ΚΚΕ ο κ. Δημήτρης Αγκαβανάκης, της ΑΔΕΔΥ ο κ. Οδυσσέας Δριβαλάς, ο Γενικός Αστυνομικός Διευθυντής Αττικής Υποστράτηγος κ. Ιωάννης Δικόπουλος, ο Γενικός Γραμματέας της ΠΟΑΞΙΑ κ. Ιωάννης Κατσιαμάκας, ο Πρόεδρος της ΠΟΕΠΛΣ κ. Γιώργος Δριβάκος, ο Αντιπρόεδρος της ΠΕΑΛΣ κ. Χρήστος Γούσιας και ο Αντιπρόεδρος της Ένωσης Αποστράτων Αστυνομικών Αττικής κ. Τριαντάφυλλος Μπαλωμένος.
  Παρέστησαν επίσης οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ κ. Παναγιώτης Κουρουπλής και Αλέξης Μητρόπουλος, ο Διευθυντής του ιδιαίτερου γραφείου του Προέδρου των Ανεξάρτητων Ελλήνων κ. Βασίλης Τρίκας, ο καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών κ. Χαλκιάς και οι Ταξίαρχοι της ΕΛ.ΑΣ κ.κ. Μιχαιρίνας, Παπαναγιώτου και Χριστολουκάς.
  Αξιολογώντας τον προβληματισμό και τις ουσιαστικές προτάσεις που κατατέθηκαν η Εκτελεστική Γραμματεία έχει εξουσιοδοτηθεί να προβεί σε σειρά πρωτοβουλιών και δράσεων συμπεριλαμβανομένης της απεργίας πείνας και του ελέγχου της αυστηρότατης τήρησης των κανονισμών:
  1) για την απόσυρση της αρνητικής τροπολογίας που προωθεί το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, επαναφέροντας το προηγούμενο νομικό καθεστώς για τη λειτουργία των σωματείων ήτοι σωματεία ανά νομό και καταργώντας την απλή αναλογική, αποκλείοντας από τα όργανα τη μειοψηφία και κάθε αντίθετη άποψη.
  2) για την ακύρωση των διώξεων εις βάρος της Προέδρου και μελών του Δ.Σ. της Ε.Α.Υ. Ροδόπης, του Οργανωτικού Γραμματέα της Ένωσης Αξιωματικών Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης και του Προέδρου της Ε.Α.Υ. Πιερίας.
  3) για την ουσιαστική λειτουργία της Γραμματείας Γυναικών με πρώτο σημαντικό στόχο την εφαρμογή της υπ’ αριθμ 11 Κανονιστικής Διαταγής για την οποία ζητήθηκε από τον κ. Προϊστάμενο Επιτελείου να μεταβιβάσει στον κ. Αρχηγό τα έντονα παράπονα των συναδελφισσών μας, λόγω της μη εφαρμογής της.
  4) για τα οφειλόμενα ποσά από κοινωνικούς πόρους στο ΤΕΑΠΑΣΑ και τη λειτουργία του με προσφυγή στη Δικαιοσύνη κατά παντός υπευθύνου.
  5) για την κίνηση της μητέρας του αστυνομικού από την Κοζάνη που εμφανίστηκε με πλακάτ που έγραφε και «Οι αστυνομικοί έχουν μάνες», θέλοντας να ευαισθητοποιήσει την κοινωνία στο μείζον ζήτημα της κοινωνικής απομόνωσης των τρομοκρατών και στην αναγκαιότητα θωράκισης του λειτουργήματός μας.
  Τέλος, κατέστη σαφές ότι το συνδικαλιστικό σιωπητήριο που επιδιώκει να επιβάλλει η κυβέρνηση για να κατασταλούν οι διαμαρτυρίες μας, δεν θα περάσει. Καταδικάζουμε τη βία από όπου κι αν προέρχεται, απαιτούμε σεβασμό και αναγνώριση των επιτυχιών των αστυνομικών υπηρεσιών που καταγράφονται και στον τομέα της δίωξης της τρομοκρατίας παρά τις αντίξοες συνθήκες εργασίας και είμαστε αλληλέγγυοι με όλους τους εργαζόμενους, τους αγρότες και τα άλλα κοινωνικά στρώματα που αγωνίζονται για να ανατραπεί η πολιτική των μνημονίων και της τρόικας.
  Καλούμε την Κυβέρνηση να σταματήσει τη χρησιμοποίηση της Ελληνικής Αστυνομίας και να μην την φέρνει αντιμέτωπη με τους γονείς μας, τα αδέρφια μας και τα παιδιά μας.
  Συνεχίζουμε τον ωραίο αγώνα, αντιστεκόμενοι και μη καμπτώμενοι!
  Όχι στη βία των διώξεων, όχι στη διαιώνιση διχαστικών πρακτικών, όχι στην κατάργηση των αντιπροσωπευτικών όρων λειτουργίας του συνδικαλιστικού μας κινήματος, ναι στη δημοκρατική έκφραση των Ελλήνων Αγωνιζόμενων Αστυνομικών!

  Για την Εκτελεστική Γραμματεία της Π.Ο.ΑΣ.Υ.
  Ο Πρόεδρος Ο Γενικός Γραμματέας
  ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Χρήστος ΛΑΖΟΣ Παναγιώτης

 • 14 Φεβρουαρίου 2013, 21:56 | ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

  Η ΕΑΥΙ , με αφορμή την επιχειρούμενη τροποποίηση του συνδικαλιστικού μας νόμου με πρωτοβουλία της πολιτικής ηγεσίας , θα ήθελε να εκφράσει την αντίθεσή της και την έντονη ενόχλησή της. Απορία επίσης μας προκαλεί ο χρόνος που πραγματοποιείτε αυτή η μεταβολή χωρίς μάλιστα προηγούμενο διάλογο την στιγμή που ο ίδιος ο Υπουργός στις συναντήσεις του με την ΠΟΑΣΥ διαβεβαίωνε ότι οποιαδήποτε αλλαγή (π.δ.100/2003, αναδιάρθρωση κ.λ.π.) θα είναι αποτέλεσμα διαλόγου και σε καμιά περίπτωση προϊόν αιφνιδιασμού. Στην ουσία δηλαδή ακριβώς το αντίθετο από ότι συμβαίνει τώρα.
  Επειδή θεωρούμε ότι τέτοιου είδους ενέργειες αποτελούν ωμή παρέμβαση στα εσωτερικά του συνδικαλιστικού μας κινήματος καλούμε τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη άμεσα να αποσύρει το συγκεκριμένο άρθρο.

  Για το Δ.Σ.
  -Ο- -Ο-
  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

  ΚΙΤΣΙΟΣ Κωνσταντίνος ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ Ανέστης

 • 13 Φεβρουαρίου 2013, 14:03 | Χρήστος

  Συμφωνώ με την προωθούμενη αλλαγή στον συνδικαλιστικό νόμο,διότι πολύ σωστά επισημαίνεται οτι η αστυνομία πρέπει να μείνει ακομμάτιστη!Επίσης θέλω να επισημάνω οτι παρότι ίσχυε η απλή αναλογική και το παραταξιακό ψηφοδέλτιο, η συντριπτική πλειοψηφία των συναδέλφων ( 50 περίπου πρωτοβάθμιες Ενώσεις) επέλεξαν να διενεργήσουν αρχαιρεσίες με ενιαίο ψηφοδέλτιο.
  Αυτό είναι προς τιμήν τους και αποδεικνύει περίτρανα ότι το σύνολο επιθυμεί την προωθούμενη αλλαγή με το παρόν νομοσχέδιο. Ολα τα υπόλοιπα είναι για εντυπώσεις και παιχνίδια για προσωπικά συμφέροντα.
  Η Αστυνομία πρέπει να είναι ενωμένη και ακομμάτιστη .
  Με εκτίμηση,
  Ενας χαμηλόβαθμος Αστυνομικός.

 • 13 Φεβρουαρίου 2013, 09:56 | Ζωή

  Συμφωνώ με τη διατυπωθείσα από τον κ. ΚΟΡΟΝΤΖΗ άποψη σχετικά με το άρθρο 13 του Ν. 3663/2008, αναφορικά με τη διενέργεια Κοινών Ομάδων Έρευνας.
  Εναλλακτικά προτείνεται όπως στον κατάλογο των αδικημάτων, για τα οποία θα επιτρέπεται η διεξαγωγή Κοινών Ομάδων Έρευνας συμπεριληφθούν τα αδικήματα του Ν. 3251/2004 «Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης…», προσθέτοντας σε κάθε περίπτωση το αδίκημα της λαθρεμπορίας εν γένει, καθόσον πράγματι η Χώρα μας πλήττεται από τις δραστηριότητες οργανωμένων κυκλωμάτων στον υπόψη τομέα, με ολοένα και αυξανόμενο ρυθμό τα τελευταία χρόνια.

 • 12 Φεβρουαρίου 2013, 21:53 | Σπύρος από Πάτρα

  Υπηρετώ στην Πάτρα και μπορώ να πω ότι συμφωνώ με τις προωθούμενες αλλαγες σχετικά με το συνδικαλιστικό νόμο, όσον αφορά το ενιαίο ψηφοδέλτιο. Στην Αστυνομία δεν πρέπει να υπάρχουν παρατάξεις καθόλου και οι συνάδελφοι να μπορούν να έχουν το δικαίωμα να επιλέξουν τους καλύτερους κατά την αποψή τους που θα τους εκπροσωπήσουν. Είναι αδιανόητο οι επικεφαλείς κάθε παράταξης να επιβάλλουν αυτούς που επιθυμούν για να εκλεγούν.
  Ενώ με το ενιαίο αξιοκρατικά μπορούν να συμμετέχουν όλοι.
  Όσον αφορά τις αντιδράσεις, ένα θα πω….
  Εδώ στην Πάτρα στις τελευταίες εκλογές, παρόλο που έπρεπε να θπάρχουν παρατάξεις σύμφωνα με το νόμο, υπήρχε ενιαίο ψηφοδέλτιο. Και μπράβο τους γιατί αυτό είναι το σωστό.
  Κρατήστε ακομάτιστη την Αστυνομία. Μακριά απο εμάς αυτά τα παιχνίδια.
  Με εκτίμηση,

  Ένας μάχιμος που υπηρετεί στην Πάτρα.

 • 11 Φεβρουαρίου 2013, 20:56 | kassel

  Γιατί υπάρχουν και άλλα εγκλήματα με διασυνοριακό ιδίως χαρακτήρα, τα οποία μπορούν να αντιμετωπισθούν αποτελεσματικότερα με τις ως άνω Κοινές Ομάδες Έρευνας.

 • 11 Φεβρουαρίου 2013, 15:40 | Κώστας Ε.ΜΑΛΛΙΚΟΠΟΥΛΟΣ

  H εφαρμογή της απλής αναλογικής σύμφνωνα με το νόμο 1264/82 εκτός από πάγιο αίτημα της Π.Ο.ΑΣ,Υ ήταν και ο πρώτος νόμος όπως αναγνωρίστηκε για ΤΗΝ Σ.Κ.Α.Ξάνθης στις11-12-1988 απο το πρωτοδικείο Ξάνθης.Για λόγους όμως που γνωρίζουν οι τότε κυβερνώντες τον τροποποίησαν με συνεπεια όλα αυτά τα χρόνια να προσπαθούμε να τον επαναφέρουμε. Θεωρώ ότι το συνδικαλιστικό κίνημα είναι υπερώριμο για την απλή αναλογική και στο φινάλε ας τον αφήσουμε να δούμε πως θα περπατήσει. Τέλος ,συμφωνώ με τον πρόεδρο της Λάρισας όσον αφορά τους ειδικούς φρουρούς.

 • 11 Φεβρουαρίου 2013, 15:29 | Κώστας Ε.ΜΑΛΛΙΚΟΠΟΥΛΟΣ

  H εφαρμογή της απλής αναλογικής σύμφνωνα με το νόμο 1264/82 εκτός από πάγιο αίτημα της Π.Ο.ΑΣ,Υ ήταν και ο πρώτος νόμος όπως αναγνωρίστηκε για ΤΗΝ Σ.Κ.Α.Ξάνθης στις11-12-1988 απο το πρωτοδικείο Ξάνθης.Για λόγους όμως που γνωρίζουν οι τότε κυβερνώντες τον τροποποίησαν με συνεπεια όλα αυτά τα χρόνια να προσπαθούμε να τον επαναφέρουμε. Θεωρώ ότι το συνδικαλιστικό κίνημα είναι υπερώριμο για την απλή αναλογική και στο φινάλε ας τον αφήσουμε να δούμε πως θα περπατήσει. Τέλος ,συμφωνώ με τον πρόεδρο της Λάρισας ότι θα πρέπει να προστεθεί διάταξη η οποία να αναφέρει ότι » σε νομούς όπου υπηρετεί αστυνομικό προσωπικό το οποίο ανήκει στη κατηγορία των ειδικών φρουρών,και στους οποίους δεν υφίσταται συνδικαλιστικό σωματείο ειδικών φρουρών, αυτοί δύνανται να εγγράφονται στην αντίστοιχη ένωση αστυνομικών υπαλλήλων του νομού.

 • 10 Φεβρουαρίου 2013, 23:04 | UnTT

  Η αιτιολογική έκθεση δεν αναφέρει τίποτα για την τροποποίηση που επέρχεται στο Ν.3663/08. Για ποιο λόγο πραγματοποιείται;

 • 10 Φεβρουαρίου 2013, 16:33 | ΑΝΤΩΝΗΣ

  ΤΟ ΠΙΣΩΓΥΡΙΣΜΑ ΣΤΟΝ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΟ ΝΟΜΟ ΤΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΒΑΥΝΑΣΗ ΕΠΙΘΕΣΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΤΟΥΣ ΦΡΟΝΗΜΑ ΚΑΘΩΣ ΚΑΠΟΙΟΙ ΜΑΛΛΟΝ ΕΙΤΕ ΠΙΣΤΕΥΟΥΝ ΟΤΙ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΟΥΝ ΤΙΣ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΤΟΥΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΕΣ ΓΕΓΟΝΟΣ ΑΔΙΚΟ ΚΑΙ ΜΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΕΙΤΕ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΜΙΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΜΕΡΙΑ ΤΩΝ ΔΙΚΩΝ ΤΟΥΣ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΩΝ -ΠΑΙΔΙΩΝ, ΟΠΩΣ ΑΛΛΩΣΤΕ ΟΛΟΙ ΠΛΕΟΝ ΠΙΣΤΕΥΟΥΝ ΑΦΟΥ ΚΑΙ ΟΙ ΙΔΙΟΙ ΔΕΝ ΤΟ ΚΡΥΒΟΥΝ. ΠΑΡΗΛΘΕ Η ΕΠΟΧΗ ΤΩΝ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΟ ΘΑ ΗΤΑΝ ΜΕ ΨΥΧΡΑΙΜΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΕΣΗ Η ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ. ΜΕ ΤΕΤΟΙΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΔΕΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΝΤΑΙ ΑΚΡΑΙΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΑΠΕΝΑΝΤΙΑΣ ΤΑ ΓΙΓΑΝΤΩΝΟΥΝ.

 • 10 Φεβρουαρίου 2013, 10:08 | ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

  ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
  ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ : 05/95
  ΕΔΡΑ : ΓΡΕΒΕΝΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 4 – ΤΚ 511 00
  ΤΗΛ. & FAX: 2462085447
  Email : eayngrev@yahoo.gr

  Γρεβενά 10 Φεβρουαρίου 2013

  ΠΡΟΣ:
  1. Π.Ο.ΑΣ.Υ.
  ΚΟΙΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ:
  1. Βουλευτή Ν.Δ. ΓΡΕΒΕΝΩΝ κ. ΚΟΨΑΧΕΙΛΗ Τιμολέων
  2. Όλα τα μέλη μας

  «ΌΧΙ στο πισωγύρισμα»
  Μετά την επιχειρούμενη προσπάθεια κατάργησης, με το άρθρο 58 του σχεδίου Νόμου «Αναδιοργάνωση Υπηρεσιών του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, αναβάθμιση του Πυροσβεστικού Σώματος και άλλες διατάξεις» το όποιο έχει ήδη τεθεί ήδη σε δημόσια διαβούλευση, της απλής αναλογικής που διέπει την συνδικαλιστική μας νομοθεσία και κατακτήθηκε μετά από χρόνιους αγώνες και ψηφίσματα πανελλαδικών συνεδρίων, συνεδρίασε το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης μας αποφασίζοντας ομόφωνα να καταγγείλει προς κάθε κατεύθυνση το γεγονός αυτό που σηματοδοτεί συνδικαλιστικό πισωγύρισμα, καταφανή προσπάθεια φίμωσης κάθε μειοψηφίας και διαφορετικής φωνής, αλλά κυρίως αποτελεί ένα πισώπλατο χτύπημα στη δημοκρατική λειτουργία του αστυνομικού συνδικαλισμού που επιχειρείται να ελεγχθεί και να καθυποταχθεί.
  Καλούμε τον κ. Υπουργό Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, να απαλείψει την επίμαχη διάταξη και να έλθει επιτέλους σε ουσιαστικό διάλογο με τους εργαζόμενους αστυνομικούς για να αντιμετωπιστούν τα πραγματικά σοβαρά προβλήματα που ταλανίζουν τον οργανισμό μας.

  ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.
  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
  Χρήστος Τριγώνης
  trigonischr@gmail.com
  Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
  Κωνσταντίνος Λάχανος
  lahanos10@gmail.com

 • 9 Φεβρουαρίου 2013, 23:00 | Γιάννης

  Συγχαρητήρια που καταργείτε τα πολλά και διαφορετικά ψηφοδέλτια και εισάγετε το ενιαίο.
  Θα μου επιτρέψετε να διαφωνήσω μαζί σας κ. Τριγώνη όσον αφορά τα «φαινόμενα κομματισμού» στα οποία αναφέρεστε. Υπηρετώ στη Θεσσαλονίκη και δυστυχώς υπήρξαν τέτοια φαινόμενα(όχι επισήμως βεβαίως, διότι επισύρει αυτό πειθαρχικό έλεγχο, αλλά υποβόσκοντα). Άλλωστε απόδειξη αυτού είναι το γεγονός των διαφόρων νομικών προσφυγών των συνδυασμών ο ένας εναντίον του άλλου. Είμαι σίγουρος ότι είστε ενήμερος για αυτές τις αντιδικίες, οι οποίες κατά ένα μεγάλο βαθμό οφείλονται ΚΑΙ στο γεγονός της ύπαρξης διαφορετικών ψηφοδελτίων.
  Από προσωπική μου εμπειρία πάντως θα πω πως εγώ ήθελα να ψηφίσω πρόσωπα τα οποία ανήκαν σε διαφορετικά ψηφοδέλτια, αλλά δεν μπορούσα να το πράξω αυτό λόγω της μη ύπαρξης ενός ενιαίου ψηφοδελτίου.
  Και για να μην κουράσω άλλο, θεωρώ ότι ο κάθε αστυνομικός δεν ψηφίζει συνδυασμούς αστυνομικών. Ψηφίζει πρόσωπα, τα οποία βεβαίως δεν θα μπορούσε να τα ψηφίσει (όλα) αν αυτάσ ανήκαν σε διαφορετικά ψηφοδέλτια.

 • Από την εμπειρία εφαρμογής της απλής αναλογικής προκύπτει σαφώς ότι στον αστυνομικό συνδικαλισμό επήλθε πολυφωνία απόψεων, ιδεών και δράσεων προς όφελος τόσο των εργαζομένων όσο και του Σώματος με ιδιαίτερη αναγνώριση όλων των δράσεων από το σύνολο της κοινωνίας.
  Σε αυτό το χρονικό διάστημα δεν καταγράφηκε ΚΑΝΕΝΑ φαινόμενο κομματισμού που άλλωστε αν είχε συμβεί θα είχε αντιμετωπιστεί από την Πολιτική και Φυσική Ηγεσία σύμφωνα με όσα προβλέπονται στους Νόμους και του Κανονισμούς του Σώματος αλλά πάνω από όλα θα είχε καταδικαστεί από τους συμπολίτες μας.
  Η κατάκτηση της απλής αναλογικής ήταν πάγιο και χρόνιο αίτημα της ΠΟΑΣΥ καταγεγραμμένο σε όλα τα ψηφίσματα των Πανελλαδικών Συνεδρίων της συνεπώς και πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη η λογική και τεκμηριωμένη αντίθεση της στην επιχειρούμενη κατάργηση της αφού καμία προηγούμενη διαβούλευση με τους ενδιαφερόμενους πραγματοποιήθηκε.
  Η εμπειρία, η σοβαρότητα και η υπευθυνότητα λειτουργίας του αστυνομικού συνδικαλιστικού κινήματος μπορεί με επάρκεια να διαχειρισθεί όλες τις τάσεις που υπάρχουν μέσα σε αυτό χωρίς να προκαλέσει καμία έκθεση στον Οργανισμό της Ελληνικής Αστυνομίας.
  Άλλωστε το να έχει τη δυνατότητα ο κάθε αστυνομικός να γνωρίζει με σαφήνεια ποιες ακριβώς είναι οι θέσεις όσων αποτελούν έναν εκλογικό συνδυασμό είναι πολύ προτιμότερο από τους γνωστούς και «άτυπους σκοτεινούς συνδυασμούς» των δήθεν ενιαίων ψηφοδελτίων.
  Η απλή αναλογική είναι ο μόνος τρόπος πλήρους αντιπροσώπευσης και πρέπει να διατηρηθεί πάση θυσία.
  Ο δε φόβος για εκπροσώπηση συγκεκριμένου κομματικού σχηματισμού νομίμως εκλεχθέντα στο κοινοβούλιο που διαχέεται τεχνηέντως στο δημόσιο διάλογο, μόνο προσχηματικός μπορεί να είναι μιας και η δυνατότητα αυτή υπήρχε από την πρώτη στιγμή τόσο στις εκλογές όλων των Πρωτοβάθμιων Σωματείων της Χώρας, όσο και στο τελευταία εκλογικά συνέδρια της ΠΟΑΣΥ και της ΠΟΑΞΙΑ που δεν παρατηρήθηκε ούτε κατ΄ιδέα κάποια τέτοια πρωτοβουλία.
  Είναι αδιανόητο Πυροσβέστες αλλά και Λιμενικοί ελεγχόμενοι κατά τις διατάξεις του Σ.Π.Κ. να μπορούν να συνδικαλίζονται με το σύστημα της απλής αναλογικής και οι Αστυνομικοί να επιχειρείται να εξαιρεθούν πισωγυρίζοντας σε άλλες εποχές.
  Εν κατακλείδι και επειδή είναι ιδιαιτέρως δύσκολο να επιχειρηματολογείς για το αυτονόητο, άποψη μου είναι ότι η συγκεκριμένη διάταξη του άρθρου 58 πρέπει να απαλειφθεί από το υπό διαβούλευση Σχέδιο Νόμου.

 • 6 Φεβρουαρίου 2013, 22:48 | Γιώργος Π

  Επιτέλους!!! Ηταν απαράδεκτο το μεγαλυτερο πρωτοβάθμιο σωματείο της χώρας ΕΑΣΥΑ (Ένωση Αττικης) 15000 μέλη να μετατρεπόταν σε 5 λόγω 5 διευθύνσεων … Συγχαρητήρια στον Κ Υπουργό που εντόπισε το λάθος και αποκατεστησε την αδικία! Ελπίζω όλοι οι συναδερφοι ειδικα στην αττικη να επικροτησουν την τροποποίηση του Συνδικαλιστικού νομου!

 • 6 Φεβρουαρίου 2013, 17:38 | ΤΡΥΦΩΝ ΚΟΡΟΝΤΖΗΣ

  ΜΕ ΤΟ ΥΠΟΨΗ ΑΡΘΡΟ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 13 ΤΟΥ Ν. 3663/2008 ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ Η ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΝΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΤΟΥΝ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΕ ΜΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΔΥΟ Η ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΩΝ Κ-Μ ΠΟΛΛΑ ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ, ΠΟΥ ΜΕΧΡΙ ΤΩΡΑ ΔΕΝ ΥΠΗΡΧΕ Η ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΤΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ.
  ΣΤΟ ΕΝ ΛΟΓΩ ΑΡΘΡΟ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΟΜΩΣ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΓΙΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΔΙΚΗΜΑΤΩΝ ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΕΙ Η ΧΩΡΑ ΜΑΣ, ΟΠΩΣ Π.Χ. Η ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΤΣΙΓΑΡΩΝ (Η ΕΛΛΑΔΑ ΣΑΝ ΚΟΜΒΙΚΟ ΣΗΜΕΙΟ ΕΧΕΙ ΠΟΛΛΕΣ ΤΕΤΟΙΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ), ΚΑΥΣΙΜΩΝ κ.λπ.
  ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΝΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΘΕΙ Η ΔΙΑΤΑΞΗ ΑΥΤΗ ΜΕ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟ ΑΔΙΚΗΜΑΤΩΝ ΟΠΩΣ ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΞΕΠΛΥΜΑΤΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΣ, ΡΑΤΣΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΞΕΝΟΦΟΒΙΑ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ, ΑΠΑΓΩΓΗ, ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΚΑΤΑΚΡΑΤΗΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΑΓΩΓΗ ΣΕ ΟΜΗΡΙΑ, ΔΙΑΦΘΟΡΑ κ.λπ..
  ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 6ΗΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2009 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ (L 121/37), ΣΤΟ ΟΠΟΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΡΕΥΝΩΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝ ΛΟΓΩ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ Η ΧΩΡΑ ΜΑΣ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΕΙ ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ ΔΙΩΚΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ, ΑΛΛΑ ΑΥΤΑ ΔΕΝ ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΥΠΟ ΨΗΦΙΣΗ ΔΙΑΤΑΞΗ.
  ΣΕ ΟΤΙ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΛΗΦΘΟΥΝ ΥΠΟΨΗ ΚΑΙ ΟΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Ν. 3875/2010 ΜΕ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΕΝΣΩΜΑΤΩΘΗΚΕ ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΕΝΝΟΜΗ ΤΑΞΗ Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΠΑΛΕΡΜΟ.

 • 5 Φεβρουαρίου 2013, 22:04 | Πρόεδρος Ένωσης Αστυνομικών Λάρισας

  Συμφωνώ με τις προωθούμενες αλλαγές του παρόντος άρθρου ,οι οποίες αφορούν τη συνδικαλιστική μας δραστηριότητα. Έτσι και αλλιώς ακόμα και οι υπέρμαχοι της «απλής αναλογικής» πάντα κατά τη διάρκεια εκλογών, ειδικά πρωτοβάθμιων σωματείων ,ήταν υπέρ του ενιαίου ψηφοδελτίου! θα πρέπει όμως να προστεθεί διάταξη η οποία να αναφέρει ότι » σε νομούς όπου υπηρετεί αστυνομικό προσωπικό το οποίο ανήκει στη κατηγορία των ειδικών φρουρών,και στους οποίους δεν υφίσταται συνδικαλιστικό σωματείο ειδικών φρουρών, αυτοί δύνανται να εγγράφονται στην αντίστοιχη ένωση αστυνομικών υπαλλήλων του νομού.