Άρθρο 18: Αρμοδιότητες Π.Σ.

Το άρθρο 2 του ν. 3511/2006 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 2
Αρμοδιότητες
1. Το Πυροσβεστικό Σώμα, για την εκπλήρωση της αποστολής του, είναι αρμόδιο, ιδίως, για:
α. Την αντιμετώπιση των συνεπειών από τις φυσικές, τεχνολογικές και λοιπές καταστροφές, όπως σεισμοί, πλημμύρες, τις χημικές – βιολογικές – ραδιολογικές -πυρηνικές (Χ.Β.Ρ.Π.) απειλές και τη διάσωση ατόμων και υλικών αγαθών, που κινδυνεύουν από αυτές. Για το σκοπό αυτό αξιοποιεί τα διαθέσιμα επιστημονικά στοιχεία και πληροφορίες, προετοιμάζει, οργανώνει και κινητοποιεί τις πυροσβεστικές δυνάμεις, μέσα και εξοπλισμό και ζητά τη συνδρομή άλλων Αρχών, Υπηρεσιών και Φορέων.
β. Τη διάσωση και παροχή κάθε δυνατής συνδρομής σε άτομα των οποίων απειλείται ή εκτίθεται σε κίνδυνο η ζωή και σωματική τους ακεραιότητα από κάθε είδους ατυχήματα, όπως αεροπορικά, σιδηροδρομικά, τροχαία, εργατικά, πτώση σε λίμνες, ποταμούς, εγκλωβισμούς σε ανελκυστήρες ή άλλους χώρους και εγκαταστάσεις, αποκλεισμούς σε δυσπρόσιτες ορεινές περιοχές, σπήλαια, καθώς και την ειδοποίηση των αρμόδιων Υπηρεσιών για τη μεταφορά τους σε ιδρύματα παροχής ιατρικής συνδρομής ή περίθαλψης.
γ. Την περιφρούρηση και διαφύλαξη της περιουσίας που καταστράφηκε ή απειλήθηκε από πυρκαγιές ή άλλες καταστροφές, μέχρι την παράδοσή της σε αστυνομικά όργανα ή τους κατόχους της.
δ. Τη διατήρηση και προστασία της κοινωνικής ασφάλειας από τα εγκλήματα εμπρησμού (άρθρα 264, 265, 266, 267 Π.Κ.).
ε. Τη θέσπιση και τον έλεγχο εφαρμογής της νομοθεσίας περί πυροπροστασίας.
στ. Την πρόληψη και καταστολή των αξιόποινων πράξεων που εμπίπτουν στην κατά τα ανωτέρω αποστολή του.
ζ. Τον επιχειρησιακό συντονισμό και τη συνεργασία όλων των συναρμόδιων Υπηρεσιών, στο πλαίσιο της εφαρμογής του Εθνικού Σχεδιασμού Πολιτικής Προστασίας της Χώρας σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.
η. Τη σύναψη συμβάσεων παροχής υπηρεσιών πυροπροστασίας και πυροσβεστικής συνεργασίας με φορείς του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα, ερευνητικά ή άλλα ινστιτούτα, με φορείς, εταιρείες και οργανισμούς του ιδιωτικού τομέα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, καθώς και τη σύναψη προγραμματικών συμφωνιών με αυτούς.
θ. Την επιβολή προστίμων ή άλλων διοικητικών ποινών σε όσους επιβαρύνουν την Υπηρεσία με την ειδοποίηση και επέμβαση των υπηρεσιών του σε περιστατικά που οφείλονται σε δόλο, ή βαριά αμέλεια ή μη τήρηση των σχετικών διατάξεων ασφαλείας, ιδίως για ζητήματα πυροπροστασίας και συντήρησης ανελκυστήρων, καθώς και σε όσους για οποιοδήποτε λόγο παρακωλύουν ή δυσχεραίνουν αναίτια το πυροσβεστικό έργο. Η διαδικασία βεβαίωσης των ανωτέρω πράξεων και το είδος της διοικητικής ποινής που επιβάλλεται καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, ενώ το ύψος του προστίμου που αναλογεί καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη.
ι. Την πιστοποίηση των εθελοντών πυροσβεστών, που υπάγονται στις διατάξεις του ν. 4029/2011 (ΦΕΚ 84Α΄) και των εθελοντών και εθελοντικών ομάδων, που δραστηριοποιούνται στο πλαίσιο της αποστολής του Πυροσβεστικού Σώματος, αλλά δεν έχουν οργανωθεί σύμφωνα με τις προαναφερόμενες διατάξεις, καθώς και του προσωπικού πυρασφάλειας επιχειρήσεων και άλλων φορέων, που προβλέπεται από τη νομοθεσία πυροπροστασίας. Οι προϋποθέσεις, η διαδικασία και τα όργανα πιστοποίησης του ανωτέρω προσωπικού πυρασφάλειας καθορίζονται με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται μετά από πρόταση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη. Για την πιστοποίηση του προσωπικού πυρασφάλειας επιχειρήσεων και άλλων φορέων καταβάλλεται ειδικό παράβολο, το ύψος του οποίου καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη.
ια. Την παρακολούθηση των ευρωπαϊκών ή άλλων προγραμμάτων στο πλαίσιο της αποστολής του και την ενημέρωση για την εκτέλεση αυτών, προκειμένου να διασφαλισθεί η εφαρμογή τους σε εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο, καθώς και η διάθεση ευρωπαϊκών και εθνικών πόρων για τους σκοπούς Πολιτικής Προστασίας, πυρασφάλειας και πυροπροστασίας για τους οποίους χορηγούνται.
ιβ. Την υποβολή προτάσεων και την υλοποίηση, αυτοδυνάμως ή σε συνεργασία με άλλους φορείς, ευρωπαϊκών ή άλλων προγραμμάτων, στο πλαίσιο της αποστολής και των αρμοδιοτήτων του Σώματος.
2. Για την εκπλήρωση της αποστολής του, το Πυροσβεστικό Σώμα ευαισθητοποιεί και ενημερώνει το κοινό με διαλέξεις, έκδοση φυλλαδίων, τηλεοπτικές και ραδιοφωνικές εκπομπές και την προβολή, μέσω των Μ.Μ.Ε., του διαδικτύου και των ηλεκτρονικών μέσων κοινωνικής δικτύωσης, κατάλληλων ενημερωτικών μηνυμάτων για θέματα πρόληψης και καταστολής των πυρκαγιών.
3. Το Πυροσβεστικό Σώμα, στο πνεύμα της διεθνούς αλληλεγγύης, παρέχει επίσης συνδρομή προς άλλες Χώρες, στο πλαίσιο των ισχυουσών διακρατικών συμφωνιών, καθώς και των υποχρεώσεων, που απορρέουν από το ευρωπαϊκό και διεθνές δίκαιο.
4. Αρμοδιότητες, που θεσπίζονται ή αφαιρούνται με κανονιστικές πράξεις και δεν έχουν υπογραφεί και από τον Υπουργό Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, δεν ισχύουν».

 • 16 Φεβρουαρίου 2013, 13:13 | Σωκράτης Παπαγεωργίου

  Η διάσωση στο χερσαίο χώρο από όσο γνωρίζω, έχει ανατεθεί εξ ολοκλήρου στο Π.Σ. από την δεκαετία του ΄90. Επίσης η πράξη έδειξε (και αυτό ενισχύεται όσο έλκονται όλο και περισσότεροι συνάνθρωποί μας προς τη φύση και δραστηριοποιούνται με τα extrem sports), ότι ενυπάρχει και προηγείται της διάσωσης, η έρευνα. Άλλωστε θα πρέπει να συμβαδίζουμε στον τρόπο δράσης και με άλλες χώρες της Ευρώπης, στις οποίες υπάρχει οργανωμένη και πολύ υψηλού επιπέδου διάσωση και στην οποία θα πρέπει να στοχεύουμε.
  Είναι επιβεβλημένο να βελτιωθεί και να αναβαθμιστεί η διάσωση στη χώρα μας.
  Επίσης συχνά είναι απαραίτητη η ιατρική συνδρομή και η παροχή εκτός από Α΄ βοήθειες στην σκηνή του ατυχήματος (συνήθως σε απομακρυσμένα και δυσπρόσιτα σημεία των ελληνικών βουνών), και/ή ιατρικών πράξεων, τις οποίες ασφαλώς δε δύνανται να εκτελέσουν πυροσβέστες – διασώστες και πρέπει να συνεργαστούν και να συν-βαδίσουν στο βουνό με τους υπαλλήλους του Ε.Κ.Α.Β.
  Γι αυτό λοιπόν προτείνεται η παρακάτω αναδιατύπωση του στοιχείου (β.) της παραγράφου 1 του Άρ. 18 του Νομοσχεδίου: «β. Τη διάσωση και παροχή κάθε δυνατής συνδρομής σε άτομα των οποίων απειλείται ή
  εκτίθεται σε κίνδυνο η ζωή και σωματική τους ακεραιότητα από κάθε είδους ατυχήματα, όπως αεροπορικά, σιδηροδρομικά, τροχαία, εργατικά,εγκλωβισμούς σε ανελκυστήρες ή άλλους χώρους και εγκαταστάσεις, την έρευνα και διάσωση από ατυχήματα σε δυσπρόσιτες ορεινές περιοχές, σε φαράγγια, σε σπήλαια, σε λίμνες, σε ποταμούς, καθώς και την ειδοποίηση
  των αρμόδιων Υπηρεσιών Υγείας για παροχή Α΄ βοηθειών (και ιατρικών πράξεων)επιτόπου και την μεταφορά τους σε ιδρύματα παροχής ιατρικής
  συνδρομής ή περίθαλψης.

 • 16 Φεβρουαρίου 2013, 13:29 | Ευστράτιος Γκριτζάλας

  β. Τη διάσωση και παροχή κάθε δυνατής συνδρομής σε άτομα των οποίων απειλείται ή εκτίθεται σε κίνδυνο η ζωή και σωματική τους ακεραιότητα από κάθε είδους ατυχήματα, όπως αεροπορικά, σιδηροδρομικά, τροχαία, εργατικά, πτώση σε λίμνες, ποταμούς, εγκλωβισμούς σε ανελκυστήρες ή άλλους χώρους και εγκαταστάσεις, αποκλεισμούς σε δυσπρόσιτες ορεινές περιοχές, σπήλαια, καθώς και την ειδοποίηση των αρμόδιων Υπηρεσιών για τη μεταφορά τους σε ιδρύματα παροχής ιατρικής συνδρομής ή περίθαλψης.

  προτείνω να διευκρινιστεί η κάθε δυνατή συνδρομή εάν εννοεί και παροχή πρώτων βοηθειών στο θύμα μέχρι να έρθει στο συμβάν η εξειδικευμένη βοήθεια

 • 15 Φεβρουαρίου 2013, 22:38 | μανωλης

  Νόμιζω πως πρέπει πρώτα απ’όλα στο Π.Σ να διορθωθούν τα κακώς κείμενα της προκήρυξης των Π.Π.Υ,καθώς υπήρξαν άτομα τα οποία δεν είχαν τα απαραίτητα προσόντα για συμμετοχή τους σε αυτήν.
  Βεβαίως ο ΥΠ.ΠΡΟ.ΠΟ γνωρίζει οτι η προκήρυξη ανέφερε ρητά πως πρέπει να έχεις εκπληρώσει την στρ. θητεία στο στράτευμα ως ικανός κατηγορίας Ι1.
  Έγιναν οι απαραίτητες ενστάσεις αλλά ακόμη δεν έχει επέλθει δικαιοσύνη στο θέμα όπου εδώ και 1 χρόνο ταλαιπωρεί άδικα ανθρώπους που έπρεπε να είχαν προσληφθεί,αφού δυστυχώς τις θέσεις ως Π.Π.Υ πήραν άτομα που δεν πληρούσαν τις προυποθέσεις.
  Ο ΥΠ.ΠΡΟ.ΠΟ έχει στα χέρια του την γνωμοδότηση της ολομέλειας του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους υπ’ αριθμ. 260/2012, που ρητά αναφέρει ότι ”υποψήφιοι στο διαγωνισμό πρόσληψης Πυροσβεστών πενταετούς υποχρέωσης, για να προσληφθούν, θα πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ως ικανοί κατηγορίας Ι1 και συνεπώς η μεταγενέστερη μεταβολή της σωματικής τους ικανότητας από Ι2, Ι3 ή Ι4 σε Ι1 δεν μπορεί να ληφθεί υπόψη”.
  Ελπίζω ο ΥΠ.ΠΡΟ.ΠΟ να πράξει τα νόμιμα,για να πάψουν εκείνες οι φωνές που λένε οτι στην Ελλάδα ΑΚΟΜΗ ΒΑΣΙΛΕΥΕΙ Η ΑΔΙΑΦΑΝΕΙΑ.
  Ας αρχίσουμε λοιπόν απο τη νομιμότητα που τόσο ανάγκη έχει σήμερα η χώρα μας.

 • 15 Φεβρουαρίου 2013, 19:23 | ΕΝΩΣΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ Πρόεδρος Γ.Σταμούλης Γεν.Γραμματέας Α.Μανιάτης

  Στην παρ. στ. προβλέπεται «η πρόληψη και καταστολή των αξιόποινων πράξεων που εμπίπτουν στην κατά τα ανωτέρω αποστολή του.» χωρίς να επεξηγείται τι εννοεί ειδικά στο ζήτημα της καταστολής.
  Στην παρ. η προβλέπεται «η σύναψη συμβάσεων παροχής υπηρεσιών πυροπροστασίας και πυροσβεστικής συνεργασίας με φορείς του δημόσιου», εδώ θα πρέπει να εκαθαριστει ότι δεν υποννοείται η μίσθωση εκ μέρους του Π.Σ. υπηρεσιών πυρόσβεσης διάσωσης.
  η παροχή προς το Π.Σ τέτοιων υπηρεσιών.
  Στην παρ. θ, προβλέπεται «η επιβολή προστίμων ή άλλων διοικητικών ποινών σε όσους επιβαρύνουν την Υπηρεσία με την ειδοποίηση και επέμβαση των υπηρεσιών» Εδώ θα πρέπει να προβλεφθεί ότι μέρος των εισόδων, θα πρέπει να ενισχύει τα Ταμεία του Π.Σ. στο ΤΕΑΠΑΣΑ.
  Στην παρ. ι, προβλέπεται «Για την πιστοποίηση του προσωπικού πυρασφάλειας επιχειρήσεων και άλλων φορέων καταβάλλεται ειδικό παράβολο». Εδώ θα πρέπει να προβλεφθεί ότι μέρος των εισόδων, θα πρέπει να ενισχύει τα Ταμεία του Π.Σ. στο ΤΕΑΠΑΣΑ.
  Επίσηςστο ίδιο άρθρο θα πρέπει αν προβλέπεται προβλέπεται ότι όποι το Π.Σ. προσφέρει πυρασφάλεια σε εγκαταστάσεις ιδιωτικών συμφερόντων (αεροδρομίων, λιμένων, εθνικοί οδοί) θα πρέπει να προστεθεί η πρόβλεψη ότι το κόστος της λειτουργίας τους θα πρέπει να καλύπτεται από πόρους των ιδιωτών. (περίπτωση Αερολιμένα «Ελευθέριος Βενιζέλος»).

 • 15 Φεβρουαρίου 2013, 08:35 | ΧΡΗΣΤΟΣ

  7. Στο άρθρο 18 παρ. θ προβλέπεται «Για την πιστοποίηση του προσωπικού πυρασφάλειας επιχειρήσεων και άλλων φορέων καταβάλλεται ειδικό παράβολο». Εδώ θα πρέπει να προβλεφθεί ότι μέρος των εισόδων, θα πρέπει να ενισχύει τα Ταμεία του Π.Σ. στο ΤΕΑΠΑΣΑ.
  Επίσης στο ίδιο άρθρο όπου προβλέπεται η πυρασφάλεια των ιδιωτικών αεροδρομίων και λιμένων, θα πρέπει να προστεθεί η πρόβλεψη ότι το κόστος της λειτουργίας τους θα πρέπει να καλύπτεται από πόρους των αναδόχων (περίπτωση Αερολιμένα «Ελευθέριος Βενιζέλος»).

 • 15 Φεβρουαρίου 2013, 08:01 | ΧΡΗΣΤΟΣ

  6. Στο άρθρο 18 παρ. θ προβλέπεται «η επιβολή προστίμων ή άλλων διοικητικών ποινών σε όσους επιβαρύνουν την Υπηρεσία με την ειδοποίηση και επέμβαση των υπηρεσιών» Εδώ θα πρέπει να προβλεφθεί ότι μέρος των εισόδων, θα πρέπει να ενισχύει τα Ταμεία του Π.Σ. στο ΤΕΑΠΑΣΑ.

 • 15 Φεβρουαρίου 2013, 08:01 | ΧΡΗΣΤΟΣ

  5. Στο άρθρο 18 παρ. η προβλέπεται «η σύναψη συμβάσεων παροχής υπηρεσιών πυροπροστασίας και πυροσβεστικής συνεργασίας με φορείς του δημόσιου», εδώ θα πρέπει να επισημανθεί ότι δεν εννοείται
  η παροχή προς το Π.Σ τέτοιων υπηρεσιών.

 • 15 Φεβρουαρίου 2013, 08:31 | ΧΡΗΣΤΟΣ

  4. Στο άρθρο 18 παρ. στ. προβλέπεται η «Την πρόληψη και καταστολή των αξιόποινων πράξεων που εμπίπτουν στην κατά τα ανωτέρω αποστολή του.» χωρίς να επεξηγείται τι εννοεί.

 • 15 Φεβρουαρίου 2013, 00:34 | Σωκράτης Παπαγεωργίου

  Έχει παρέλθει ανεπιστρεπτί ο καιρός όπου το Π.Σ. ήταν αρμόδιο για τις πυρκαγιές μόνον!Εκτός από την ευαισθητοποίηση του κοινού σε θέματα πρόληψης – καταστολής πυρκαγιών, επιβάλλεται η παραγωγή ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών και μηνυμάτων που αναφέρονται στο Αρ.18§2 του νέου Νόμου και άλλων τομέων δράσης και επέμβασης του Π.Σ., το οποίο μετεξελίσσεται σε κύριο βραχίονα της Π.Π. της χώρας. Χρειάζεται να επισημανθούν υποχρεώσεις, να γίνουν προτροπές, να δοθούν συμβουλές και κατευθυντήριες οδηγίες πρόληψης και αποφυγής ατυχημάτων, κυρίως στα extrem sports, τα οποία προσελκύουν μέρα με τη μέρα όλο και περισσότερους ανέτοιμους, απροετοίμαστους και ανυποψίαστους συνανθρώπους μας. Το προλαμβάνειν, κάλλιον του θεραπεύειν έστιν.
  Γι αυτό προτείνω μετά το τέλος της παραγράφου 2 Αρ.18 την προσθήκη του εξής εδαφίου: » Επίσης για θέματα σχετικά με την πρόληψη και αποφυγή ατυχημάτων (εργατικά και μη), την προστασία ατόμων και ομάδων και την αποφυγή ατυχημάτων τους από επικίνδυνα αθλήματα και υπαίθριες δραστηριότητες, από τα οποία απειλείται ή
  εκτίθεται σε κίνδυνο η ζωή και σωματική τους ακεραιότητα»

 • 14 Φεβρουαρίου 2013, 23:26 | Αλέξανδρος

  Στο άρθρο 2 η αλλιώς κατά την διαβούλευση 18 παρ. 1α όπως σεισμοί, πλημμύρες, ….πρέπει να προστεθεί και χιονοπτώσεις καθώς το Π.Σ συμμετέχει από το 1999 ιδιαίτερα ενεργά στους αποκλεισμένους δρόμους και στις ενέργειες διάνοιξης των Ε.Οδών καθώς και στην μεταφορά ευπαθών ομάδων.
  Στην παρ.γ του ιδίου άρθρου: Τη Σύναψη προγραμματικών συμφωνιών και…… πρέπει να προστεθεί η φράση και μόνο από το Πυροσβεστικό Σώμα και τους Μονίμους Υπαλλήλους του.

 • 14 Φεβρουαρίου 2013, 22:59 | ΦΩΤΗΣ

  Στο άρθρο 18 παρ. στ. προβλέπεται η «Την πρόληψη και καταστολή των αξιόποινων πράξεων που εμπίπτουν στην κατά τα ανωτέρω αποστολή του.» χωρίς να επεξηγείται τι εννοεί.

 • 14 Φεβρουαρίου 2013, 20:38 | ΦΙΛΙΠΠΟΣ

  παρ. στ. προβλέπεται η «Την πρόληψη και καταστολή των αξιόποινων πράξεων που εμπίπτουν στην κατά τα ανωτέρω αποστολή του.» χωρίς να επεξηγείται τι εννοεί.
  παρ. η προβλέπεται «η σύναψη συμβάσεων παροχής υπηρεσιών πυροπροστασίας και πυροσβεστικής συνεργασίας με φορείς του δημόσιου», εδώ θα πρέπει να επισημανθεί ότι δεν εννοείται
  η παροχή προς το Π.Σ τέτοιων υπηρεσιών.
  παρ. θ προβλέπεται «η επιβολή προστίμων ή άλλων διοικητικών ποινών σε όσους επιβαρύνουν την Υπηρεσία με την ειδοποίηση και επέμβαση των υπηρεσιών» Εδώ θα πρέπει να προβλεφθεί ότι μέρος των εισόδων, θα πρέπει να ενισχύει τα Ταμεία του Π.Σ. στο ΤΕΑΠΑΣΑ.
  παρ. θ προβλέπεται «Για την πιστοποίηση του προσωπικού πυρασφάλειας επιχειρήσεων και άλλων φορέων καταβάλλεται ειδικό παράβολο». Εδώ θα πρέπει να προβλεφθεί ότι μέρος των εισόδων, θα πρέπει να ενισχύει τα Ταμεία του Π.Σ. στο ΤΕΑΠΑΣΑ.
  Επίσης στο ίδιο άρθρο όπου προβλέπεται η πυρασφάλεια των ιδιωτικών αεροδρομίων και λιμένων, θα πρέπει να προστεθεί η πρόβλεψη ότι το κόστος της λειτουργίας τους θα πρέπει να καλύπτεται από πόρους των αναδόχων (περίπτωση Αερολιμένα «Ελευθέριος Βενιζέλος»).

 • 13 Φεβρουαρίου 2013, 13:52 | Taos

  Νομίζω οτι στο 1ι. θα πρέπει να γίνει λίγο πιο καθαρή η πρόταση…δλδ

  ι. Την πιστοποίηση των εθελοντών πυροσβεστών, που υπάγονται στις διατάξεις του ν. 4029/2011 (ΦΕΚ 84Α΄) ΚΑΘΩΣ και των εθελοντών και εθελοντικών ομάδων ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, που δραστηριοποιούνται στο πλαίσιο της αποστολής του Πυροσβεστικού Σώματος, αλλά δεν έχουν οργανωθεί σύμφωνα με τις προαναφερόμενες διατάξεις, καθώς και του προσωπικού πυρασφάλειας επιχειρήσεων και άλλων φορέων, που προβλέπεται από τη νομοθεσία πυροπροστασίας.

 • 11 Φεβρουαρίου 2013, 11:23 | Βασίλης Κ.

  Σχόλιο στην παρ. 1ζ
  Απαιτείται σύναψη και υπογραφή μνημονίων συνεργασίας με τις συναρμόδιες Υπηρεσίες προκειμένου Τον επιχειρησιακό συντονισμό και τη συνεργασία, στο πλαίσιο της εφαρμογής του Εθνικού Σχεδιασμού Πολιτικής Προστασίας της Χώρας σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο

 • 11 Φεβρουαρίου 2013, 11:48 | Βασίλης Κ.

  Σχόλιο στην παρ. 1β
  H διάσωση και παροχή κάθε δυνατής συνδρομής σε άτομα των οποίων απειλείται ή εκτίθεται σε κίνδυνο η ζωή και σωματική τους ακεραιότητα από ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ ατυχήματα στο θαλάσιο και χερσαίο χώρο έχει δωθεί στην Πολεμική Αερπορία σύμφωνα με το Ν. 1844/89 άρθρο 5 και το Φεκ647/Β/93 που καθορίζει την αποστολή του ΕΚΣΕΔ. Ο συντονισμός γίνεται απο το ΕΚΣΕΔ ενώ η διεύθυνση από την ΠΥ (όπου απαιτείται-ορίζεται Δκτης σκηνής από το ΕΚΣΕΔ). Η διαχείρηση- αντιμετώπιση των συνεπείών γίνεται από την ΠΥ/ΓΓΠΠ.
  Απαιτείται καλύτερη διατύπωση όσο αφορά το αεροπορικό ατύχημα

 • 10 Φεβρουαρίου 2013, 12:15 | Μπάμπης

  Στις αρμοδιότητες του Πυροσβεστικού Σώματος θα έπρεπε να υπάρχει και η πυρασφάλεια πλοίων και πλωτών μέσων, από την ειδική Υπηρεσία του Σώματος.
  Είναι σημαντική ο έλεγχος της πυρασφάλειας των πλοίων να γίνεται από την καθ’ύλην αρχή και όχι από το Λιμενικό Σώμα, οι Υπάλληλοι του οποίου δεν έχουν το γνωστικό αντικέιμενο αφενός και την εμπειρία αφετέρου.

 • 9 Φεβρουαρίου 2013, 19:54 | Γιώργος

  Το άρθρο 2 του ν. 3511/2006 αντικαθίσταται ως εξής:
  «Άρθρο 2
  Αρμοδιότητες

  ε. Τη θέσπιση και τον έλεγχο εφαρμογής της νομοθεσίας περί πυροπροστασίας.

  Στον τομέα της πυροπροστασίας θα πρέπει το προσωπικό της πυροσβεστικής να απασχολείτε μόνο με τον έλεγχο εφαρμογής των μέτρων και μέσων πυροπροστασίας.
  Η μελέτες πυροπροστασίας να υποβάλλονται στη Π.Υ. με ευθύνη του συντάκτη μηχανικού χωρίς να χρειάζεται θεώρηση από τη Π.Υ. (υπεύθυνος για την ορθή σύνταξη ο μηχανικός) κάτι αντίστοιχο ισχύει στην υπηρεσία δόμησης για τις μελέτες παθητικής πυροπροστασίας.
  Το παραπάνω θα μειώσει κατά πολύ την γραφειοκρατία και όλο το προσωπικό θα μπορεί να ασχοληθεί με το έλεγχο εφαρμογής των μέτρων και μέσων πυροπροστασίας