Άρθρο 25: Διοίκηση – Βαθμοί Διοικούντων

Το άρθρο 6 του ν. 3511/2006 (ΦΕΚ 258Α΄) αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 6
Διοίκηση – Βαθμοί Διοικούντων
1. Ο Αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος φέρει το βαθμό του Αντιστράτηγου, ασκεί τη Διοίκηση του Σώματος και είναι υπεύθυνος έναντι του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη για την άσκηση των καθηκόντων του. Ο Αρχηγός επιλέγεται και αποστρατεύεται με απόφαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Εξωτερικών και Άμυνας (ΚΥ.Σ.Ε.Α.), ύστερα από πρόταση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη. Η κρίση για αποστρατεία του Αρχηγού μπορεί να γίνει οποτεδήποτε, ύστερα από σχετική πρόταση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη στο ΚΥ.Σ.Ε.Α.. Με την ίδια απόφαση του ΚΥ.Σ.Ε.Α. μπορεί στον Αρχηγό που αποστρατεύεται να απονέμεται ο βαθμός του Στρατηγού εν αποστρατεία.
2. Ο Υπαρχηγός Υποστήριξης και ο Υπαρχηγός Επιχειρήσεων φέρουν τον βαθμό του Αντιστράτηγου και είναι άμεσοι βοηθοί του Αρχηγού. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Αρχηγού, τον αναπληρώνει ο αρχαιότερος εκ των δύο.
3. Ο Αρχηγός, ο Υπαρχηγός Υποστήριξης και ο Υπαρχηγός Επιχειρήσεων επικουρούνται στην εκτέλεση των καθηκόντων τους από τους Γενικούς Επιθεωρητές Υπηρεσιών του Σώματος και τον Προϊστάμενο Επιτελείου του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος.
4. Στον Υπαρχηγό Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος υπάγονται διοικητικά οι Περιφερειακές Πυροσβεστικές Διοικήσεις (ΠΕ.ΠΥ.Δ.), το Ε.Σ.Κ.Ε., καθώς και η Υπηρεσία Εναέριων Μέσων.
5. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος, τον Υπαρχηγό Επιχειρήσεων τον αναπληρώνει στα καθήκοντά του, ο κατά περίπτωση αρμόδιος Γενικός Επιθεωρητής και τον Υπαρχηγό Υποστήριξης ο Προϊστάμενος του Επιτελείου.
6. Οι Γενικοί Επιθεωρητές Υπηρεσιών του Πυροσβεστικού Σώματος, οι οποίοι φέρουν το βαθμό του Υποστράτηγου, επικουρούν τον Υπαρχηγό Επιχειρήσεων και καθοδηγούν, συντονίζουν, εποπτεύουν και ελέγχουν το έργο των Υπηρεσιών του Σώματος, που υπάγονται στην τοπική τους αρμοδιότητα. Ειδικότερα, για τις Υπηρεσίες αρμοδιότητάς τους, έχουν τα προβλεπόμενα από το άρθρο 3 του π.δ. 311/2003 (Α΄ 263) καθήκοντα. Τις εκθέσεις ικανότητας των Γενικών Επιθεωρητών συντάσσει ο Υπαρχηγός Επιχειρήσεων και επ’ αυτών γνωματεύει ο Αρχηγός.
7. Ο Προϊστάμενος Επιτελείου του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος φέρει το βαθμό του Υποστρατήγου και επικουρεί τον Υπαρχηγό Υποστήριξης. Η τοποθέτηση του Προϊσταμένου Επιτελείου του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος γίνεται με απόφαση του Αρχηγού του Π.Σ..
8. Διοικητής των Περιφερειακών Πυροσβεστικών Διοικήσεων τοποθετείται Αρχιπύραρχος Γενικών Καθηκόντων. Ειδικά στις Περιφερειακές Πυροσβεστικές Διοικήσεις Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας τοποθετείται ως Διοικητής Υποστράτηγος.
9. Η Διοίκηση του Ενιαίου Συντονιστικού Κέντρου Επιχειρήσεων ανατίθεται σε Υποστράτηγο, ο οποίος έχει και την επιχειρησιακή διοίκηση των διατεθειμένων Εναέριων Μέσων.
10. Η Διοίκηση της Πυροσβεστικής Ακαδημίας ανατίθεται σε Αρχιπύραρχο Γενικών Καθηκόντων και της Σχολής Ανθυποπυραγών σε Πύραρχο Γενικών Καθηκόντων.
11. Η Διοίκηση των Υπηρεσιών του Σώματος ανατίθεται σε Αξιωματικούς Γενικών Καθηκόντων, πλην των Λιμενικών Πυροσβεστικών Σταθμών που ανατίθενται σε Αξιωματικούς Ειδικών Καθηκόντων του Κλάδου Πλοηγών Κυβερνητών και της Υγειονομικής Υπηρεσίας στην οποία προΐσταται Αξιωματικός Υγειονομικός με καταληκτικό βαθμό Αρχιπυράρχου.
12. Στις Διευθύνσεις του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος προΐστανται Αρχιπύραρχοι Γενικών Καθηκόντων.
13. Ο Αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος μπορεί με απόφασή του, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, να μεταβιβάζει στον Υπαρχηγό Επιχειρήσεων, τον Υπαρχηγό Υποστήριξης, στους Γενικούς Επιθεωρητές, στον Προϊστάμενο Επιτελείου του Αρχηγείου, στους Διοικητές των Περιφερειακών Πυροσβεστικών Διοικήσεων και στους Διοικητές ή Προϊσταμένους των Ειδικών Υπηρεσιών ορισμένες αρμοδιότητές του, εκτός από αυτές που του μεταβίβασε με απόφασή του ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη. Επίσης, μπορεί, με όμοια απόφαση, να εξουσιοδοτεί τα πιο πάνω όργανα να υπογράφουν «Με εντολή του» πράξεις ή άλλα έγγραφα της αρμοδιότητάς του».

 • 15 Φεβρουαρίου 2013, 16:07 | NIKOS

  Ο Διοικητικός Αρχιπύραρχος δεν έχει θέση στον νομοσχέδιο. Διαφαίνεται απαράδεκτη προετοιμασία για τους Νομικούς.

 • 15 Φεβρουαρίου 2013, 13:01 | Χαικαλης Σπυριδων

  Σχετικά με τη Δημόσια Διαβούλευση στο Σχέδιο Νόμου « Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη του Πυροσβεστικού Σώματος» έχω να καταθέσω τα παρακάτω σχόλια και προτάσεις.

  1) Με τη νέα διάρθρωση της Διεύθυνσης Τεχνικής Υποστήριξης στο άρθρο 43 καταργείται η Διεύθυνση Πλωτών Μέσων και γίνεται Τμήμα Πλωτών Μέσων με αποτέλεσμα να καταργείται και ο βαθμός του Αρχιπυράρχου για τους Διευθυντές Πλοηγούς-Κυβερνήτες και Πλοηγούς Μηχανικούς. Συνεπώς, δεν μπορούμε να μιλάμε γι’ αναβάθμιση αλλά ουσιαστικά για υποβάθμιση του κλάδου μας τόσο βαθμολογικά όσο και μισθολογικά (πέραν των μισθολογικών περικοπών λόγω οικονομικής κρίσης). Καταργούμενης της θέσης Διευθυντή Πλοηγού Κυβερνήτη ή Πλοηγού Μηχανικού η θέση αυτή επανέρχεται στους Αξιωματικούς Γενικών Υπηρεσιών με τον αντίστοιχο βαθμό, ενώ η διοίκηση των Λιμενικών Πυροσβεστικών Σταθμών παραμένει στους Πλοηγούς-Κυβερνήτες και μόνο σ’ αυτούς, εξαιρώντας τους Πλοηγούς-Μηχανικούς, οι οποίοι όμως κατά τα λοιπά ακολουθούν την ίδια βαθμολογική και μισθολογική εξέλιξη μ’εμάς και οι οποίοι προσφάτως με Προεδρικό Διάταγμα ορίζονται Αξιωματικοί Υπηρεσίας με όλα τα καθήκοντα και υποχρεώσεις, όπως προβλέπονται από τον κανονισμό (επικεφαλής πυροσβεστικής εξόδου). Οι Πλοηγοί-Μηχανικοί αντιμετωπίζονται διαφορετικά αναφορικά με τα καθήκοντα Διοίκησης Λιμενικών Σταθμών, παρόλο που και αυτοί διαθέτουν πτυχίο σωστικών και πυροσβεστικών μέσων από την αρμόδια σχολή Εμπορικού Ναυτικού. Επιπλέον κατά τη διάρκεια της καριέρας τους στο Εμπορικό Ναυτικό εκπαιδεύονταν κατά τακτά χρονικά διαστήματα ως επικεφαλής πυροσβεστικού αγήματος στο μηχανοστάσιο.

  2) Εκκρεμούν δικαστικές αποφάσεις που αφορούν :

  α. την ακύρωση του Προεδρικού Διατάγματος σχετικά με την ανάληψη διοικήσεων από τους πλοηγούς-κυβερνήτες ενώπιον αυξημένης συνθέσεως του Συμβουλίου της Επικρατείας (Επταμελής) λόγω σπουδαιότητας κατόπιν εκδόσεως παραπεμπτικής αποφάσεως της πενταμελούς συνθέσεως (ορισθείσα δικάσιμος 18-4-2013)
  β. την ακύρωση του νέου κανονισμού λειτουργίας των υπηρεσιών μας (ορισμένη δικάσιμος 28-3-2013) στον οποίο υπάρχουν πολλές ασάφειες και αντιφάσεις οι οποίες εγκυμονούν σοβαρούς κινδύνους για τα πληρώματα τα οποία καλούνται να εκτελούν διπλά καθήκοντα.
  Συγκεκριμένα :
  – Οι αρμενιστές που αποτελούν το πλήρωμα του πλοίου ταυτόχρονα υποχρεούνται να βρίσκονται στο καιόμενο πλοίο ως άγημα πυρόσβεσης
  – Οι μηχανικοί οι οποίοι εκτελούν καθήκοντα μηχανικού ταυτόχρονα είναι και αξιωματικοί υπηρεσίας όταν στο σκάφος που υπηρετούν είναι αρχαιότεροι σε βαθμό από τους κυβερνήτες άρα και επικεφαλής πυροσβεστικού αγήματος
  – Οι δε κυβερνήτες εκτελούν τα καθήκοντα του κυβερνήτη και ταυτόχρονα ο αρχαιότερος κυβερνήτης είναι και αξιωματικός υπηρεσίας άρα και επικεφαλής πυρόσβεσης σε περίπτωση που το σκάφος προβλέπει δυο κυβερνήτες λόγω σύνθεσης. Αν όμως το σκάφος είναι μικρότερο και η σύνθεση του πληρώματος προϋποθέτει ένα κυβερνήτη τότε αυτός αν είναι ο αρχαιότερος αξιωματικός είναι και κυβερνήτης και επικεφαλής πυρόσβεσης άρα σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας του Πυροσβεστικού Σώματος οφείλει να ηγηθεί του αγήματος στο καιόμενο πλοίο. Το γεγονός αυτό είναι παντελώς αντίθετο με τους κανόνες Ναυτικού Δικαίου και αποτελεί το μεγαλύτερο από τα παραπτώματα και χαρακτηρίζεται ως εγκατάλειψη θέσης. Ειδικότερα στην περίπτωση της δικής μου σειράς πρόσληψης του 1995 ως πλοηγός-κυβερνήτης και μόνον, ζητείται μετά από 18 χρόνια υπηρεσίας, χωρίς καμιά εμπειρία στην πυρόσβεση να γίνουμε διοικητές και πυροσβέστες, επικεφαλής πυροσβεστικού αγήματος και κατά συνεπεία υπεύθυνοι για τη σωματική ακεραιότητα των συναδέλφων μας αλλά κυρίως των πολιτών και των περιουσιών που βρίσκονται σε κίνδυνο. Η εκπαίδευση η οποία έχουμε λάβει σε θέματα πυρόσβεσης περιορίζεται σε ορισμένα ταχύρυθμα μαθήματα σεμιναριακού τύπου διαρκείας 500 περίπου ωρών τα οποία έγιναν ενώ ταυτόχρονα εκτελούσαμε υπηρεσία και με χρήση των αδειών μας όταν η αντίστοιχη εκπαίδευση των αξιωματικών γενικών υπηρεσιών ολοκληρώνεται σε 4 χρόνια στην Πυροσβεστική Ακαδημία και μάλιστα στην αρχή της καριέρας τους και όχι μετά από 18 χρόνια υπηρεσίας σε άλλη ειδικότητα. Γεννάται, λοιπόν το ερώτημα, οι αξιωματικοί γενικών υπηρεσιών μετά από ένα τέτοιο ταχύρυθμο σεμινάριο πλοήγησης θα μπορούσαν να κυβερνήσουν με ασφάλεια ένα πυροσβεστικό πλοίο στις συνθήκες που το ταξιδεύουμε εμείς;

  ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

  Αφού με αυτό το ταχύρυθμο σεμινάριο κρινόμαστε ικανοί πυροσβέστες και διοικητές προτείνουμε:

  1. Την εξομοίωση μας ως προς όλα τα δικαιώματα που έχουν και οι αξιωματικοί γενικών υπηρεσιών με την προϋπόθεση ότι θα προηγηθεί ανάλογη εκπαίδευση στις εγκαταστάσεις της Πυροσβεστικής Ακαδημίας και για διάστημα ανάλογο με την εκπαίδευση των Αξιωματικών Γενικών Υπηρεσιών.
  2. Τη βαθμολογική και μισθολογική εξέλιξη μας σε όλους τους βαθμούς που προβλέπονται από το Πυροσβεστικό Σώμα ως και το ανώτατο αξίωμα του Αρχηγού Πυροσβεστικού Σώματος

  Σε άλλη περίπτωση ζητούμε :

  να υπάρξει μεταβατικό στάδιο όπου μέχρι την αποστράτευσή μας να μην εμπλεκόμαστε με τη διοίκηση-πυρόσβεση και να επανέλθουν οι διοικήσεις στους Αξιωματικούς Γενικών Υπηρεσιών, δεδομένου ότι μετά τη μετατροπή της Διεύθυνσης Πλωτών Μέσων σε Τμήμα Πλωτών Μέσων επανήλθε και η βαθμολογική μας εξέλιξη στο προηγούμενο καθεστώς – όταν δηλαδή δεν είχαμε στην αρμοδιότητα μας τις διοικήσεις-πυρόσβεση

 • 15 Φεβρουαρίου 2013, 03:00 | Σωκράτης Παπαγεωργίου

  Μία Ειδική Υπηρεσία του Σώματος, καλό θα ήταν να διοικείται από στελέχη που διαθέτουν προσόντα και γνώσεις, ανάλογα με αυτά που απαιτούν οι ιδιαιτερότητες των περιστατικών που καλείται να αντιμετωπίσει. Γι αυτό λοιπόν προτείνω μετά από την παράγραφο 9 του Άρθρου 25, να προστεθεί παράγραφος 10 ως εξής: «10. Η Διοίκηση της Ε.Μ.Α.Κ. ανατίθεται σε Αρχιπύραρχο Γενικών
  Καθηκόντων, ο οποίος έχει 3ετή τουλάχιστο προϋπηρεσία σε Ε.Μ.Α.Κ. ως Αξιωματικός και έχει εξειδικευμένες γνώσεις σε ένα τουλάχιστο αντικείμενο εκ των ειδικών αποστολών της Ε.Μ.Α.Κ.» με σχετική αναρίθμηση των υπολοίπων παραγράφων του άρθρου.
  Με αυτή τη διάταξη εμφανίζεται μέσα στο νομοθέτημα ο βαθμός του Αξιωματικού Διοικητή μιας πολύ ιδιαίτερης Υπηρεσίας του Σώματος, η οποία εκτιμώ ότι θα διαδραματίσει σημαντικό ρόλο για την εικόνα και την πορεία του Π.Σ. τα επόμενα έτη, αλλά και θα θέσει αυστηρά κριτήρια για την τοποθέτηση σε θέση που απαιτεί ιδιαίτερες γνώσεις κι εμπειρία.

 • 15 Φεβρουαρίου 2013, 00:46 | Αλέξανδρος

  Στο Άρθρο 9 ή κατά την διαβούλευση 25 η παράγραφος 11 όπου λέει Στις διευθύνσεις του ΑΠΣ και των διευθύνσεων των Περιφερειακών Διοικήσεων -εάν περάσει η πρόταση του προηγούμενού άρθρου 24- προΐστανται Αρχιπύραρχοι Γενικών Καθηκόντων να αντικατασταθεί από ειδικών καθηκόντων Α.ΕΙ /Τ.Ε.Ι με συναφές Αντικείμενο επί της Διεύθυνσης όπως ακριβώς ο Νομοθέτης προνοεί για τη Νομική Υπηρεσία που προΐσταται ορθώς διπλωματούχος Νομικός.
  Η επιλογή για την στελέχωση της εκάστοτε Διεύθυνσεις σε ΑΠΣ και Περιφέρειες μπορεί να γίνει με εμπλουτισμό των κριτηρίων του 4058/12
  και με άλλα πτυχία(π.χ στη Δ/νση Ανθρωπίνων Πόρων από πτυχιούχους της Διοίκησης Επιχειρήσεων που είναι καθύλην Αρμόδιοι για την επιλογή ,αξιολόγηση και βελτίωση των ικανοτήτων του Πυροσβεστικού Προσωπικού) καθώς και με την χρήση και όχι των αποκλεισμό Αξιωματικών Γ.Κ με προηγούμενη εμπειρία και ικανότητες που ενδιαφέρονται να μεταπηδήσουν στον κλάδο των Διοικητικών .Ένας τρόπος είναι η χρήση και βαθμολόγηση σύμφωνα με τον τρόπο που ενεργεί το ΑΣΕΠ εάν και εφόσον επιζητούμε αξιοπιστία και αντικειμενικότητα.

 • 14 Φεβρουαρίου 2013, 22:21 | sokratis

  Εχει χαθεί το μέτρο με τις θέσεις των Αξιωματικώ 53 Πύραρχοι…. και σε λιγα χρόνια έρχεται Σειρά Αξιωματικών η οποία θα έχει περιπου 140 Επιπυραγους!!! Ούτε στον Αμερικάνικο Στρατό δεν θα χωράνε!!!
  Πρέπει να το δείτε σοβαρα και να μην προσπαθήτε παντοτε να γίνονται όλα παντα γυρω απο τις θέσεις των Αξιωματικών και τιποτε αλλο!!! Εχουμε κορεσμο Αξιωματικών φτανει πια αυτη η βιομηχανια παραγωγης Αξιωματικων…πυροσβεστες χρειαζόμαστε..

 • 14 Φεβρουαρίου 2013, 21:38 | Νικόλαος ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΣ Αρχιπύραρχος Π/Κ Δ/ντης Πλωτών Μέσων Α.Π.Σ.

  Στο άρθρο 25: Διοίκηση-Βαθμοί Διοικούντων

  Να προστεθεί:
  Στον Υπαρχηγό Επιχειρήσεων του Π.Σ. υπάγεται διοικητικά και η Διεύθυνση ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΔΙΑΣΩΣΗΣ & ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ του Α.Π.Σ., με προιστάμενο προερχόμενο από τον κλάδο, με τον βαθμό του Αρχιπυράρχου.

 • 14 Φεβρουαρίου 2013, 17:25 | ΓΙΑΝΝΗΣ

  Άρθρο 25. Η παράγραφος 11 να αναδιατυπωθεί ως εξής:
  Η Διοίκηση των Υπηρεσιών του Σώματος ανατίθενται σε Αξιωματικούς Γενικών Καθηκόντων και της Υγειονομικής Υπηρεσίας στην οποία προϊσταται Αξιωματικός Υγειονομικός με καταλητικό βαθμό τον βαθμό του Αρχιπυράρχου.
  Σε διαφορετική περίπτωση όλοι οι Αξιωματικοί Ειδικών Καθηκόντων του κλάδου των Πλοηγών Κυβερνητών και Μηχανικών να περάσουν για ένα ακαδημαϊκό έτος από την Πυροσβεστική Ακαδημία. Να γίνουν Αξιωματικοί Γενικών Καθηκόντων με ειδικότητα Κυβερνήτη ή Μηχανικού και να μπουν στο τέλος της επετηρίδας ανάλογα με τον βαθμό που κατέχουν. Να έχουν την ίδια εξέλιξη με τους Γενικών Καθηκόντων όπως γινόταν με τους Πτυχιούχους Αξιωματικούς του Π.Σ., να ασκούν τα καθήκοντά τους στους Λιμενικούς Πυροσβεστικούς Σταθμούς και να παρακολουθούν όλες τις Σχολές Επιμόρφωσης που παρακολουθούν οι Αξιωματικοί Γενικών Καθηκόντων.

 • 14 Φεβρουαρίου 2013, 12:16 | Παναγιώτης Σωτηρόπουλος

  Η παράγραφος 11 να αναδιατυπωθεί και να συμπεριλάβει στην εκτέλεση καθηκόντων Διοικητού Λιμενικού Πυροσβεστικού Σταθμού ή Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Λιμένος και τους Αξιωματικούς Πλοηγούς Μηχανικούς.
  ΕΦ’ΟΣΟΝ ο καταληκτικτός βαθμός είναι ίδιος (Πύραρχος) και για τις δύο ειδικότητες (Π/Κ , Π/Μ),θεωρώ ότι σε επίπεδο δοίκησης θα πρέπει να έχουν τα ίδια καθήκοντα.
  Σημειωτέον ότι σύμφωνα με το Π.Δ 77/29-08-2011 Άρθρο 2 οι εν λόγω Αξιωματικοί Π/Μ εκτελούν χρέη Αξιωματικού Φυλακής στους Λιμενικους Πυροσβεστικούς Σταθμούς και στις Πυροσβεστικές Υπηρεσίες Λιμένων.

 • 14 Φεβρουαρίου 2013, 10:10 | ΗΛΙΑΣ ΚΑΡΑΚΙΤΣΟΣ Π.Π.Υ.

  Μείωση των αριθμο των Αξιωματικών στο Πυροσβεστικό Σώμα. Είναι υπερβολικά μεγάλος και να σταματήσουν τα λάθη του παρελθόντος. Τόσους Αξιωματικούς δεν έχει στο σύνολό του ούτε ο Στρατός. Στην Υπηρεσια που είμαι οι μσοί συναδελφοι είναι αξιωματικοί οι οποίοι δεν εμπλέκονται με τα καθήκοντα της κατάσβεσης πυρκαγιών.
  βασικά όλα πρέπει να αρχίζουν και να τελειώνουν μόνο με μία λέξη
  ΑΞΙΟΚΡΑΤΙΑ
  Αξιοκρατία στην εισαγωγή αλλά και καθ όλη τη διάρκεια υπηρέτησης στο Σώμα.
  Αξιοκρατία στην σχολή αρχιπυροσβεστών
  Αξιοκρατία στην σχολή αξιωματικών και ειδικά για τη σχολή ανθυποπυραγών, να έχουν δικαίωμα εισαγωγής όσοι πυροσβεστικοί υπάλληλοι έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον 15 έτη πραγματικής υπηρεσίας, καλούνται να διοικήσουν και να αναρριχηθούν σε ανώτατες βαθμίδες άτομα τα οποία δεν έχουν πάει σε κανένα συμβάν και μάλιστα σε πρώτο χρόνο.
  Να καταργηθεί η μή εισαγωγή στη σχολή ανθυποπυραγών οι οποίοι είναι πάνω από 35 ετών για τους κατέχοντες το βαθμό του πυροσβέστη. Με απλά λόγια να προμετράται κάποια στιγμή και η πραγματική εμπειρία.

 • 13 Φεβρουαρίου 2013, 15:57 | Κόντης Ιωάννης

  Επιθυμώ να καταθέσω τις θέσεις μου, αναφορικά με την ονομασία των βαθμών των Στελεχών του Πυροσβεστικού Σώματος. Οι ονομασίες αυτές, ασφαλώς θα πρέπει να συνάδουν με το αντικείμενο της Υπηρεσίας την οποία υπηρετούν και τα καθήκοντα τα οποία εκτελούν. Ασφαλώς δεν είναι δυνατόν τα Στελέχη (υψηλόβαθμα) του ΠΣ, να κέκτεινται βαθμών του Στρατού Ξηράς. Ο «Στρατηγός» ηγείται του Στρατού το αυτό συμβαίνει στην πράξη και το μαρτυρεί η ετοιμολογία της λέξεως από την αρχαιότητα έως σήμερον. Το αυτό υποδηλούν και οι υπό αυτόν βαθμοί (Αντιστράτηγος -Υποστράτηγος -Ταξίαρχος κτλ). Η δοθείσα (μάλλον αβασανίστως) ονομασία στρατιωτικών βαθμών στα ανώτατα στελέχη της ΠΣ, αποτελεί παγκόσμια πρωτοτυπία. Θεωρώ ότι με την ευκαιρία της συστάσεως του νέου νόμου, θα πρέπει να αποδοθεί η ακριβής ονομασία. Ομοίως τα διακριτικά του Στρατού Ξηράς έχουν θεσμοθετηθεί τα άστρα, Κατ’ επέκταση, των Στελεχών της ΠΑ και του ΠΝ τα σιρίτια, αναλόγου χρώματος και υλικού. Αποτελεί μεγάλο λάθος η σύγχυση αυτή των διακριτικών του Στρατού στα Σώματα Ασφαλείας, τα οποία από την φύση τους είναι Σώματα (Υπηρεσίες) και ασφαλώς όχι Στρατός.
  Όσον αφορά τους βαθμούς, εύστοχη ονομασία του ανωτάτου Στελέχοιυς του ΠΣ θα ήταν Αρχηγός του ΠΣ, με διακριτικά ερυθρά σιρίτια αναλόγου ποιότητος-σχήματος. Τα λοιπά Στελέχη είναι δυνατόν να ονομάζονται Υπαρχηγός (Α’ ή Β’ Η Γ’) του ΠΣ, Περιφερειακός Αρχηγός (ή Διευθυντής) ή Επιθεωρητής του ΠΣ, Αρχηγός ΠΣ Πόλεως, Τμήματος, (με ανάλογα διακριτικά ερυθρά/μπλέ σιρίτια αναλόγου ποιότητος-σχήματος κοκ.
  με τιμή
  Κόντης Ιωάννης

 • 12 Φεβρουαρίου 2013, 12:49 | charis

  για τη στελέχωση και την βαθμολογική εξέλιξη του Πυροσβεστικού σώματος

  Ποτέ δεν κατάλαβα για ποιό λόγω άλλαξαν τα διακριτικά των αξιωματικών σε στρατιωτικού τύπου, εφ όσον είχαμε τα δικά μας.Να αποκατασταθούν τα διακριτικά και οι τίτλοι σε ανώτατα επίπεδα όπως αρμόζει σε ένα ΜΗ στρατιωτικό σώμα.
  βασικά όλα πρέπει να αρχίζουν και να τελειώνουν μόνο με μία λέξη
  ΑΞΙΟΚΡΑΤΙΑ
  Αξιοκρατία στην εισαγωγή αλλά και καθ όλη τη διάρκεια υπηρέτησης στο Σώμα.
  Αξιοκρατία στην σχολή αρχιπυροσβεστών
  Αξιοκρατία στην σχολή αξιωματικών και ειδικά για τη σχολή ανθυποπυραγών, να έχουν δικαίωμα εισαγωγής όσοι πυροσβεστικοί υπάλληλοι έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον 15 έτη πραγματικής υπηρεσίας, καλούνται να διοικήσουν και να αναρριχηθούν σε ανώτατες βαθμίδες άτομα τα οποία δεν έχουν πάει σε κανένα συμβάν και μάλιστα σε πρώτο χρόνο.
  Να καταργηθεί η μή εισαγωγή στη σχολή ανθυποπυραγών οι οποίοι είναι πάνω από 35 ετών για τους κατέχοντες το βαθμό του πυροσβέστη. Με απλά λόγια να προμετράται κάποια στιγμή και η πραγματική εμπειρία.

 • 11 Φεβρουαρίου 2013, 16:51 | Babis

  Φυσικά δεν μου ειναι κατανοητό πως ενα πολιτικό σωμα μπορεί να έχει βαθμό Στρατηγού (ηγηται Στρατού), τότε γιατι να μην εχει πχ κι η Δημοτική Αστυνομία ή το ΣΔΟΕ Στρατηγούς?

  Κι αφού τελος πάντων εχει στρατηγούς δεν θα επρεπε να εχει αντικρισμα ο βαθμος με την υφισταμενη δύναμη? πχ ο Στρατός Ξηράς για μια δυναμη 100.000 εκ των οποιων οι μισοι περίπου επαγγελματίες εχει 8 αντιστρατήγους, αν ακολουθούσε το «ρυθμό» της Πυροσβεστικής θα έπρεπε να έχει 30+
  Κάπου εχει χαθει το «μετρο» με τους βαθμους στα Σώματα Ασφαλείας..

  Ενδεικτικό είναι ότι αυτοί που τελείωσαν τη Σχολή Ευελπίδων το 1990 (εισηλθαν το 1986)ειναι αντισυνταγματάρχες του Στρατού, όταν στην Πυροσβεστική εισελθών το 1985 στην Υπηρεσία κ κατόπιν το 1987 στη σχολή Αξιωματικών Πυροσβεστικής αποφοιτηση 1990 είναι σήμερα αντιστρατηγος

 • 10 Φεβρουαρίου 2013, 12:48 | ΤΣΙΜΕΡΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

  Η παραγραφος 11 να αναδιατυπωθει ως εξης: 11. Η Διοίκηση των Υπηρεσιών του Σώματος ανατίθεται σε Αξιωματικούς Γενικών Καθηκόντων, πλην των Λιμενικών Πυροσβεστικών Σταθμών που ανατίθενται σε Αξιωματικούς Ειδικών Καθηκόντων του Κλάδου Πλοηγών Κυβερνητών , της Υγειονομικής Υπηρεσίας στην οποία προΐσταται Αξιωματικός Υγειονομικός με καταληκτικό βαθμό Αρχιπυράρχου και της Διευθυνσης Οικονομικων στην οποία προΐσταται Αξιωματικός Οικονομικος με καταληκτικό βαθμό Αρχιπυράρχου .
  Η παραγραφος 12 να αναδιατυπωθει ως εξης:12. Στις Διευθύνσεις του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος προΐστανται Αρχιπύραρχοι Γενικών Καθηκόντων πλην της της Διευθυνσης Οικονομικων στην οποία προΐσταται Αρχιπύραρχος Ειδικών Καθηκόντων Οικονομικος.
  ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ: 1 Οι σημερινές δημοσιονομικές συνθήκες απαιτούν την στέλεχωση και διοίκηση των Οικονομικών Υπηρεσιών από εξιδεικευμένο Προσωπικό με Οικονομικές γνώσεις (και μεταπτυχιακούς τίτλους), το οποίο θα μπορέσει να ανταποκριθεί στις αυξημένες ανάγκες του Σώματος.
  2 Επιπρόσθετα με το παρόν σχέδιο Νόμου δημιουργείται η Γενική Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών και Επιτελικού Σχεδιασμού του Υπουργειου Δημοσιας Ταξης και Προστασιας του Πολιτη η οποία θα στελεχώνεται από εξιδεικευμένους Οικονομικούς Αξιωματικούς της Ελληνικής Αστυνομίας και όχι του Πυρουσβεστικού Σώματος αφού δεν υπάρχει Νομικό πλαίσιο που να προβλέπειΟικονομικούς Αξιωματικούς Ειδικών Καθηκόντων Πυροσβεστικού Σώματος.

 • 10 Φεβρουαρίου 2013, 11:43 | ΒΑΣΙΛΗΣ

  Μείωση των αριθμο των Αξιωματικών στο Πυροσβεστικό Σώμα. Είναι υπερβολικά μεγάλος και να σταματήσουν τα λάθη του παρελθόντος. Τόσους Αξιωματικούς δεν έχει στο σύνολό του ούτε ο Στρατός. Στην Υπηρεσια που είμαι οι μσοί συναδελφοι είναι αξιωματικοί οι οποίοι δεν εμπλέκονται με τα καθήκοντα της κατάσβεσης πυρκαγιών.

 • 10 Φεβρουαρίου 2013, 05:22 | ΑΝΤΩΝΗΣ

  Κρίνεται σκόπιμο να υπάρξει πρόβλεψη ανάθεσης της Διοίκησης της ειδικής Υπηρεσίας Εναερίων Μέσων ΠΣ (Υ.Ε.Μ.Π.Σ.) και σε Αξιωματικό Ειδικών Καθηκόντων ΠΣ από τον Κλάδο των Τεχνικών και Χειριστών -εάν υπάρξουν οι πρώτοι και μεταταχθούν σε Ειδικών Καθηκόντων οι δεύτεροι, όπως προτείνεται παρακάτω- και όχι μόνο σε Γενικών Καθηκόντων Αξιωματικούς ΠΣ. Για τη Διοίκηση της Υ.Ε.Μ.Π.Σ. απαιτούνται μεταξύ άλλων, επιστημονικές και τεχνολογικές γνώσεις και δεξιότητες του αεροπορικού αντικειμένου, επαγγελματική αεροπορική δεοντολογία & ηθική, ικανότητες ελέγχου της συντήρησης και της επισκευής, της αξιολόγησης και κοστολόγησης των εξαρτημάτων ή τμημάτων των Ε/Π, της τήρησης των τεχνικών προδιαγραφών και της εφαρμογής των αρχών και κανόνων του ποιοτικού ελέγχου και των συστημάτων διασφάλισης ποιότητας, καθώς και επαγγελματική αεροπορική καθοδήγηση για την ανάληψη των επιχειρήσεων, με σκοπό την πλήρη αξιοποίηση των ιπτάμενων μέσων.
  Οι χειριστές κυβερνήτες/συγκυβερνήτες Ε/Π θεωρούνται σήμερα Γενικών καθηκόντων, ενώ είναι πασιφανές ότι ενδείκνυται να χαρακτηριστούν ως Ειδικών Καθηκόντων λόγω των αρμοδιοτήτων τους.
  Όσον αφορά το τεχνικό προσωπικό, αυτό μέχρι σήμερα δεν υφίσταται. Είναι πλήρως αντιληπτό πόσο απαραίτητη είναι η τεχνική υποστήριξη ιδίως κατά τις επιχειρήσεις, εκεί που δε δύναται να υπάρχει υποστήριξη από εταιρείες συντήρησης, ή εάν υπάρξει θα έχει κόστος.
  Σχετικά με την εξέλιξη των Αξιωματικών Ειδικών Καθηκόντων της Υ.Ε.Μ.Π.Σ. (άρθρο 48 παρόντος), προτείνεται να εξετασθεί ο Διοικητής της Υπηρεσίας να φέρει το βαθμό του Αρχιπυράρχου Ειδικών Καθηκόντων του Κλάδου Χειριστή ή Τεχνικού, για λόγους ανάληψης ευθυνών, επικινδυνότητας, φύσης εργασίας καθώς και για λόγους ασφάλειας πτήσεων και επιχειρησιακής ιεραρχίας.
  (τα ανωτέρω σχετικά με την βαθμολογική εξέλιξη δεδομένου ότι :
  α) η Υ.Ε.Μ.Π.Σ. θα εποπτεύεται και ελέγχεται από τον Υπαρχηγό Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος, (άρθρο 20 ζ του παρόντος) και ο Υποστράτηγος Διοικητής του Ενιαίου Συντονιστικού Κέντρου Επιχειρήσεων θα έχει και την επιχειρησιακή διοίκηση των διατεθειμένων Εναέριων Μέσων.(άρθρο 25.9 του παρόντος)
  β) σύμφωνα με το παρόν σχέδιο νόμου ένας Διευθυντής Διεύθυνσης του Α.Π.Σ. θα φέρει βαθμό Αρχιπυράρχου
  γ) η βαθμολογική εξέλιξη των Αξιωματικών Ειδικών καθηκόντων του Κλάδου Διοικητικών θα φτάνει μέχρι το βαθμό του Αρχιπυράρχου Διοικητικού).

 • 9 Φεβρουαρίου 2013, 20:58 | Σπύρος

  -Άρθρο 25.12. Η πρόβλεψη για Αρχιπυράρχους Δ/ντές Διευθύνσεων ΑΠΣ είναι υπερβολική. Θα πρέπει να προβλέπεται ένας Αρχιπύραρχος για να εκτελεί και καθήκοντα αναπληρωτή Προϊσταμένου Επιτελείου και οι υπόλοιποι Πύραρχοι.
  -Άρθρο 25.13. Η δυνατότητα μεταβίβασης αρμοδιοτήτων και εξουσιοδότησης υπογραφής «Με εντολή» θα πρέπει να προβλέπεται και για τους Διοικητές ΠΕ.ΠΥ.Δ., ΔΙ.Π.Υ.Ν., Ε.Μ.Α.Κ. και Π.Υ. με απόσπασμα Ημερήσιας Διαταγής.

 • 6 Φεβρουαρίου 2013, 22:36 | Γιώργος

  Να τροποποιηθεί το άρθρο έτσι ώστε η Διοίκηση της ΥΕΜΠΣ να ανατίθεται σε Αξιωματικούς Ειδικών Καθηκόντων του Κλάδου Χειριστών Ε/Π.