Άρθρο 30: Υπαρχηγός Υποστήριξης

Ο Υπαρχηγός Υποστήριξης του Πυροσβεστικού Σώματος ασκεί τις αρμοδιότητες που προβλέπονται γι’ αυτόν από το παρόν και από τη διέπουσα το Σώμα Νομοθεσία. Μεταξύ άλλων:
α) Είναι υπεύθυνος απέναντι στον Αρχηγό Π.Σ. για τα θέματα διοικητικής υποστήριξης των Υπηρεσιών του Σώματος, εισηγείται τρόπους βελτίωσής της και μεριμνά για την εξασφάλιση των αναγκαίων υλικών μέσων και υποδομών.
β) Με εντολή του Αρχηγού Π.Σ. επιθεωρεί τις Υπηρεσίες του Σώματος για θέματα αρμοδιότητάς του.
γ) Είναι υπεύθυνος για την παρεχόμενη από τις Σχολές της Πυροσβεστικής Ακαδημίας εκπαίδευση στους σπουδαστές της και εισηγείται στον Αρχηγό κάθε αναγκαίο μέτρο για τη βελτίωσή της.
δ) Παρακολουθεί το επίπεδο πειθαρχίας του πυροσβεστικού προσωπικού και εισηγείται στον Αρχηγό τη λήψη και επιβολή μέτρων για τη βελτίωσή της.
ε) Παρακολουθεί και προσυπογράφει την εισερχόμενη και εξερχόμενη αλληλογραφία που έχει σχέση με τις αρμοδιότητές του και εισηγείται στον Αρχηγό για τη λήψη αποφάσεων στα θέματα αυτά.
στ) Ενημερώνεται για όλα τα υπηρεσιακά θέματα από τα αρμόδια όργανα και ειδικότερα για τα ζητήματα που έχουν σχέση ή διευκολύνουν την εκτέλεση των καθηκόντων του.
ζ) Ασκεί κάθε άλλη αρμοδιότητα που του παρέχεται από τις διατάξεις του παρόντος ή του ανατίθεται με Απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη μετά από εισήγηση του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος.