Άρθρο 56: Ρυθμίσεις θεμάτων Εθελοντών Πολιτικής Προστασίας

Μετά το άρθρο 14 του ν. 3013/2002 προστίθενται άρθρα 14 Α έως 14 Ε ως ακολούθως:
«Άρθρο 14 Α
Ορισμοί
Για τον σκοπό του παρόντος νοούνται ως:
α. “Εθελοντής Πολιτικής Προστασίας”: Το φυσικό πρόσωπο, το οποίο εντάσσεται στο δυναμικό της Πολιτικής Προστασίας και παρέχει, σε συνεργασία με φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και λοιπούς επιχειρησιακούς οργανισμούς, άμισθη και μη κερδοσκοπική υπηρεσία προς όφελος του κοινωνικού συνόλου. Ως Εθελοντής Πολιτικής Προστασίας νοείται τόσο ο Ειδικευμένος Εθελοντής όσο και το μέλος Εθελοντικής Οργάνωσης Πολιτικής Προστασίας.
β. “Ειδικευμένος Εθελοντής’’: Το φυσικό πρόσωπο, το οποίο λόγω της επιστημονικής ή της επαγγελματικής κατάρτισής του ή της πιστοποιημένης εκπαίδευσης και εμπειρίας του, μπορεί να συνεισφέρει και ανταποκριθεί με πληρότητα σε δράσεις πρόληψης, αντιμετώπισης και αποκατάστασης φυσικών και ανθρωπογενών καταστροφών. Ο Ειδικευμένος Εθελοντής εντάσσεται στο δυναμικό της Πολιτικής Προστασίας και, σε συνεργασία με φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και λοιπούς επιχειρησιακούς οργανισμούς, παρέχει άμισθη και μη κερδοσκοπική υπηρεσία προς όφελος του κοινωνικού συνόλου.
γ. “Εθελοντική Οργάνωση Πολιτικής Προστασίας”: Είναι η ομάδα προσώπων, η οποία εντάσσεται στο δυναμικό της Πολιτικής Προστασίας και σε συνεργασία με φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και λοιπούς επιχειρησιακούς οργανισμούς, δραστηριοποιείται στην παροχή μη κερδοσκοπικών υπηρεσιών προς όφελος του κοινωνικού συνόλου.
δ. “Σύστημα Εθελοντισμού Πολιτικής Προστασίας”: Συνιστά το θεσμικό, κανονιστικό, διοικητικό και οργανωτικό πλαίσιο λειτουργίας των Εθελοντών, Ειδικευμένων Εθελοντών και Εθελοντικών Οργανώσεων Πολιτικής Προστασίας που δρουν, σύμφωνα με το παρόν και το ν. 3013/2002, όπως ισχύει, υπό την εποπτεία του Γενικού Γραμματέα Προστασίας του Πολίτη.

Άρθρο 14 Β
Ένταξη και Κατηγοριοποίηση
Εθελοντικών Οργανώσεων και Ειδικευμένων Εθελοντών

1. Στη Γενική Γραμματεία Προστασίας του Πολίτη τηρείται Μητρώο Εθελοντικών οργανώσεων και Ειδικευμένων Εθελοντών. Η ένταξη στο μητρώο αυτό γίνεται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Προστασίας του Πολίτη μετά από γραπτή αίτηση του ενδιαφερομένου και υποβολή φακέλου με τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά.
2. Στο Μητρώο Εθελοντών Πολιτικής Προστασίας μπορούν να ενταχθούν οι Εθελοντικές Οργανώσεις που αποτελούν νομικά πρόσωπα ή ενώσεις προσώπων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, καθώς και ομάδες προσώπων που από τη συστατική τους πράξη προκύπτει ότι δραστηριοποιούνται στο πλαίσιο των ΟΤΑ και των οποίων ο σκοπός επικεντρώνεται σε δράσεις Πολιτικής Προστασίας, όπως προκύπτει από το καταστατικό τους. Για την ένταξη Εθελοντικής Οργάνωσης στο ανωτέρω Μητρώο απαιτείται η ένταξη μέρους ή του συνόλου των μελών τους ως Εθελοντών Πολιτικής Προστασίας, ονομαστικά απαριθμούμενων, με τις προϋποθέσεις του παρόντος άρθρου.
3. Οι Εθελοντικές Οργανώσεις εντάσσονται σε μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες κατηγορίες δράσεων: α) δασοπροστασία (επιτήρηση των δασικών οικοσυστημάτων κατά την αντιπυρική περίοδο και καθαρισμοί της βλάστησης για τη μείωση του κινδύνου), β) δασοπυρόσβεση, γ) έρευνα και διάσωση, δ) πρώτες βοήθειες, ε) οργάνωση και λειτουργία χώρων συγκέντρωσης πληθυσμού μετά από καταστροφές/αρωγή στους πληγέντες μετά από καταστροφές, στ) τηλεπικοινωνίες (αδειούχοι ραδιοερασιτέχνες) και ζ) οριζόντιες δράσεις ενημέρωσης – ευαισθητοποίησης πολιτών.
4. Οι Ειδικευμένοι Εθελοντές εντάσσονται σε μία ή περισσότερες από τις κατηγορίες δράσεων της προηγουμένης παραγράφου ή σε δράσεις πρόληψης και προετοιμασίας, λαμβάνοντας υπόψη την επιστημονική ή επαγγελματική κατάρτισή τους ή την πιστοποιημένη εκπαίδευση και εμπειρία τους. Στο πλαίσιο ανάληψης δράσεων αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών, οι Ειδικευμένοι Εθελοντές δεν εντάσσονται στις κατηγορίες της προηγούμενης παραγράφου, όταν έχουν την ιδιότητα μέλους ενταγμένων Εθελοντικών Οργανώσεων Πολιτικής Προστασίας ή όπου η δράση αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών δεν είναι δυνατόν να αναληφθεί σε ατομικό επίπεδο.
5. Εθελοντές Πολιτικής Προστασίας δύνανται να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης που διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα κατά την τελευταία τουλάχιστον τριετία, εφόσον πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
α. Μιλούν και γράφουν με επάρκεια την ελληνική γλώσσα.
β. Είναι κάτοχοι τίτλου σπουδών τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης.
γ. Δεν διώκονται και δεν έχουν καταδικαστεί για εγκλήματα που αποτελούν κωλύματα για την πρόσληψη στο Δημόσιο, σύμφωνα με τον Υπαλληλικό Κώδικα (ν. 3528/2007).
δ. Έχουν συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18ο) έτος της ηλικίας τους. Όσον αφορά το ανώτερο όριο ηλικίας, σε περίπτωση που εμπλέκονται στην αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών, αυτό δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το 55ο έτος, ενώ, προκειμένου για δράσεις πρόληψης και αποκατάστασης, δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν το 60ο έτος της ηλικίας τους. Οι Ειδικευμένοι Εθελοντές οι οποίοι δεν εμπλέκονται ενεργά στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών (δράσεις πεδίου) μπορούν να παρέχουν τη συνδρομή τους έως το 65ο έτος της ηλικίας τους.
ε. Έχουν αποδεδειγμένα καλή σωματική και ψυχική υγεία.
στ. Έχουν λάβει την απαιτούμενη εκπαίδευση και πιστοποίηση από την Εθνική Σχολή Πολιτικής Προστασίας ή από άλλο αναγνωρισμένο από αυτήν φορέα.
6. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Προστασίας του Πολίτη καθορίζονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και η διαδικασία ένταξης για την εγγραφή των Εθελοντικών Οργανώσεων στο Μητρώο Εθελοντών Πολιτικής Προστασίας της Γενικής Γραμματείας Προστασίας του Πολίτη, γίνεται ο χαρακτηρισμός αυτών ως εθνικών, περιφερειακών και τοπικών, ορίζονται τα κριτήρια αξιολόγησης τους και η διαδικασία πιστοποίησης από την Εθνική Σχολή Πολιτικής Προστασίας της Πυροσβεστικής Ακαδημίας και από άλλους φορείς που έχουν πιστοποιηθεί από αυτήν κατά τις διατάξεις του παρόντος, καθορίζονται τα καθήκοντα των ενταγμένων στις ως άνω οργανώσεις Εθελοντών και προσδιορίζονται οι κυρώσεις και οι λόγοι διαγραφής από το Μητρώο. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και η διαδικασία ένταξης των Ειδικευμένων Εθελοντών Πολιτικής Προστασίας στο Μητρώο της Γενικής Γραμματείας Προστασίας του Πολίτη, τα κριτήρια αξιολόγησης τους, οι κυρώσεις και οι λόγοι διαγραφής τους από το Μητρώο.

Άρθρο 14 Γ
Εκπαίδευση Εθελοντών Πολιτικής Προστασίας

1. Η Γενική Γραμματεία Προστασίας του Πολίτη έχει επιτελικό και συντονιστικό ρόλο στην εκπαίδευση και μετεκπαίδευση των Εθελοντών Πολιτικής Προστασίας, η οποία πραγματοποιείται από την Εθνική Σχολή Πολιτικής Προστασίας της Πυροσβεστικής Ακαδημίας. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Προστασίας του Πολίτη καθορίζονται ο τρόπος πραγματοποίησης της εκπαίδευσης, ο αριθμός των εκπαιδευτικών σειρών, η ελάχιστη διάρκεια της εισαγωγικής εκπαίδευσης και το πρόγραμμα πραγματοποίησης της, τα εκπαιδευτικά αντικείμενα και η διδακτέα ύλη, το είδος, η διαδικασία και ο τρόπος εξέτασης των υποψηφίων Εθελοντών μετά το πέρας της εκπαίδευσης, οι προϋποθέσεις χορήγησης πιστοποίησης και κάθε άλλο σχετικό θέμα.
2. Η Γενική Γραμματεία Προστασίας του Πολίτη μπορεί να συνεργάζεται, πέραν της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, με αρμόδιους κρατικούς ή ιδιωτικούς φορείς που έχουν πιστοποιηθεί από την Πυροσβεστική Ακαδημία κατά τις διατάξεις του παρόντος ή από άλλους ειδικώς εξουσιοδοτημένους προς τούτο φορείς, Πανεπιστήμια ή Τ.Ε.Ι., που έχουν τη δυνατότητα να παρέχουν εκπαίδευση σχετική με τους τομείς δράσης Πολιτικής Προστασίας ή να την υποστηρίζουν εν όλω ή εν μέρει σε επιμέρους σχετικούς τομείς, να υπογράφει μνημόνια συνεργασίας και προγραμματικές συμβάσεις με αυτούς και να προτείνει ετήσιο προγραμματισμό εκπαιδεύσεων. Οι Εθελοντές ενημερώνονται από την αρμόδια Διεύθυνση της Γενικής Γραμματείας Προστασίας του Πολίτη για τα κάθε είδους εκπαιδευτικά προγράμματα και υποβάλλουν αίτηση στην Εθνική Σχολή Πολιτικής Προστασίας της Πυροσβεστικής Ακαδημίας για την ένταξή τους σε αυτά. Στα ανωτέρω μνημόνια συνεργασίας καθορίζονται οι προϋποθέσεις και η διάρκεια της εκπαίδευσης των Εθελοντών, η οποία ολοκληρώνεται με θεωρητική και πρακτική αξιολόγηση των υποψηφίων, η πρακτική και η θεωρητική τους εξάσκηση, το εκπαιδευτικό υλικό και η υλικοτεχνική υποδομή.
3. Στην περίπτωση των τηλεπικοινωνιών αρκεί ως πιστοποίηση της εκπαίδευσης η άδεια ραδιοερασιτέχνη που δίδεται κατόπιν εξετάσεων από το Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ν. 2801/2000 (Α΄ 46).
4. Η εκπαίδευση σε επιχειρησιακά καθήκοντα, ως προϋπόθεση για τη συμμετοχή των Ειδικευμένων Εθελοντών και των Εθελοντικών Ομάδων Πολιτικής Προστασίας σε επιχειρήσεις τακτικού επιπέδου, διεξάγεται από τον εκάστοτε φορέα που παρέχει την εκπαίδευση και αναφέρονται στο φάκελο και στο ατομικό δελτίο του κάθε Εθελοντή. Για την εκπαίδευση χορηγείται βεβαίωση του αρμόδιου φορέα με συγκεκριμένη διάρκεια ισχύος, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα από τον φορέα αυτό.

Άρθρο 14 Δ
Επιχειρησιακή Εμπλοκή και Συντονισμός Εθελοντών

1. α) Η αρμοδιότητα κινητοποίησης των Εθελοντικών Οργανώσεων ανήκει στο Ε.Σ.Κ.Ε. ή στα Περιφερειακά Κέντρα Επιχειρήσεων. Οι Εθελοντικές Οργανώσεις εντάσσονται επιχειρησιακά στον αρμόδιο ανά περιστατικό επιχειρησιακό φορέα.
β) Η Γενική Γραμματεία Προστασίας του Πολίτη διατηρεί σε κάθε περίπτωση το δικαίωμα της κινητοποίησης των Εθελοντικών Οργανώσεων, κατόπιν αποφάσεως του Γενικού Γραμματέα Προστασίας του Πολίτη, καθώς και σε περιπτώσεις κατάστασης έκτακτης ανάγκης Πολιτικής Προστασίας. Το πλαίσιο, ο τρόπος και οι αρμοδιότητες κατά την επιχειρησιακή εμπλοκή Εθελοντικών Οργανώσεων καθώς και Ειδικευμένων Εθελοντών στο τακτικό επίπεδο καθορίζεται με απόφαση του οικείου φορέα, που έχει τη διοίκηση του περιστατικού ή/και τη διεύθυνση της αποστολής.
γ) Οι Εθελοντικές Οργανώσεις είναι υποχρεωμένες να ενημερώνουν τις κατά τόπον αρμόδιες Υπηρεσιακές Μονάδες Πολιτικής Προστασίας για τη διαθεσιμότητά τους, τα ενεργά μέλη και τα μέσα που διαθέτουν για την εκπλήρωση της αποστολής τους, καθώς και για κάθε μεταβολή αυτών. Ακολούθως οι Υπηρεσιακές Μονάδες Πολιτικής Προστασίας θα ενημερώνουν τους αντίστοιχους επιχειρησιακούς φορείς (Περιφερειακά Κέντρα Επιχειρήσεων) για τη διαθεσιμότητα σε ανθρώπινο δυναμικό και μέσα ανά φορέα και αντικείμενο για την ένταξη στον περαιτέρω σχεδιασμό των επιχειρησιακών φορέων.
2. Η αρμοδιότητα κινητοποίησης των Ειδικευμένων Εθελοντών ανήκει στη Γενική Γραμματεία Προστασίας του Πολίτη, κατόπιν αιτήματος αρμόδιου φορέα. Οι Ειδικευμένοι Εθελοντές δύνανται να εντάσσονται επιχειρησιακά σε άλλους φορείς μετά από κινητοποίησή τους από τη Γενική Γραμματεία Προστασίας του Πολίτη, την οποία υποχρεούνται να ενημερώνουν για την έκβαση της αποστολής τους.
3. Προϋπόθεση για την επιχειρησιακή ένταξη Εθελοντικής Ομάδας Πολιτικής Προστασίας αποτελεί η αποδεδειγμένη εκπαίδευση των ενταγμένων στο Σύστημα Εθελοντών Πολιτικής Προστασίας σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 14 Γ του παρόντος.
4. Σε περίπτωση επιχειρησιακής εμπλοκής Εθελοντικής Οργάνωσης σε τακτικό επίπεδο (πεδίο) ανεξάρτητα από το είδος δράσης, την αποκλειστική ευθύνη για την καταλληλότητα των Εθελοντών που συμμετέχουν φέρει η Εθελοντική Οργάνωση, στην οποία ανήκουν.
5. Η αξιολόγηση του εξοπλισμού και των μέσων των Εθελοντικών Οργανώσεων που προορίζονται για χρήση κατά τις επιχειρήσεις θα γίνεται από τους αρμόδιους ανά δράση και κατά τόπους φορείς, με βάση τις διαπιστωμένες επιχειρησιακές δυνατότητες.
6. Οι λοιπές διαδικασίες επιχειρησιακής ένταξης Εθελοντικών Οργανώσεων και Ειδικευμένων Εθελοντών καθορίζονται με την απόφαση του άρθρου 14 Β παρ. 1 του παρόντος.
Άρθρο 14 Ε
Αξιολόγηση των Εθελοντικών Οργανώσεων και των Ειδικευμένων Εθελοντών

Αρμόδιος για την εποπτεία της επιχειρησιακής δράσης, για τη σύνταξη εντύπων και εκθέσεων αξιολόγησης των Εθελοντικών Οργανώσεων και των Ειδικευμένων Εθελοντών είναι κάθε δημόσιος φορέας, ο οποίος κατά την άσκηση της αποστολής του, ζήτησε και έλαβε τη συνδρομή Εθελοντών Πολιτικής Προστασίας. Σε κάθε περίπτωση τα έντυπα και οι εκθέσεις αξιολόγησης αποστέλλονται στην αρμόδια Διεύθυνση της Γενικής Γραμματείας Προστασίας του Πολίτη, στην αντίστοιχη κατά τόπον υπηρεσιακή μονάδα Πολιτικής Προστασίας και στα Περιφερειακά Κέντρα Επιχειρήσεων. Οι υπηρεσιακές μονάδες Πολιτικής Προστασίας συντάσσουν επίσης έντυπα και εκθέσεις αξιολόγησης, τα οποία αποστέλλουν ομοίως. Η Γενική Γραμματεία Προστασίας του Πολίτη είναι αρμόδια για την τελική αξιολόγηση των Εθελοντικών Οργανώσεων και Ειδικευμένων Εθελοντών. Κάθε διαδικαστική λεπτομέρεια για την εποπτεία των Εθελοντών και την αξιολόγησή τους ορίζεται με την απόφαση του άρθρου 14 Β παρ. 1 του παρόντος.

Άρθρο 14 ΣΤ
Στολή – διακριτικά – ατομικό δελτίο Εθελοντή

1. Στη στολή των Εθελοντών θα πρέπει να αναγράφεται συμμετρικά στο πίσω και άνω μέρος το λογότυπο “ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ” και “ΕΘΕΛΟΝΤΗΣ”. Για τη δήλωση της ιδιότητας των Εθελοντών οι στολές πρέπει να φέρουν υποχρεωτικά το επίσημο σήμα της Πολιτικής Προστασίας στο αριστερό μπράτσο και το σήμα της Εθελοντικής Οργάνωσης στο δεξιό, όπως επίσης στο εμπρόσθιο αριστερό μέρος του στήθους την ένδειξη της κατηγορίας δράσης στην οποία εντάσσονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 14 Β του παρόντος. Η στολή των Εθελοντών πρέπει να πληροί τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας ανάλογα με την χρήση, για την οποία προορίζεται. Στις περιπτώσεις βοηθητικών εργασιών ή όπου η στολή δεν είναι αναγκαία, οι Εθελοντές μπορούν να φορούν γιλέκο ή μπουφάν, ανάλογα με την εποχή του έτους, τα οποία θα φέρουν ανάλογα διακριτικά σήματα.
2. Κάθε Εθελοντής υποχρεούται κατά την άσκηση των επιχειρησιακών καθηκόντων του να φέρει ατομικό δελτίο Εθελοντή, στο οποίο θα αναφέρεται η σχετική ειδίκευσή του. Κάθε λεπτομέρεια για τον τύπο και το περιεχόμενο του ατομικού δελτίου καθορίζεται με την απόφαση του άρθρου 14 Β παρ. 1 του παρόντος.

Άρθρο 14 Ζ
Εξασφάλιση διαθεσιμότητας Εθελοντών – υποχρεώσεις εργοδοτών

1. Τα μέλη των ενταγμένων στο Μητρώο Εθελοντικών Οργανώσεων Πολιτικής Προστασίας και οι Ειδικευμένοι Εθελοντές που είναι υπάλληλοι του Δημοσίου, ΝΠΔΔ, κρατικών ΝΠΙΔ ή του ιδιωτικού τομέα, για όσο χρόνο μετέχουν υπό την ανωτέρω ιδιότητα στην αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών, εφόσον κληθούν από τους αρμόδιους φορείς να συμμετέχουν, λαμβάνουν υποχρεωτικά ισόχρονη άδεια απουσίας, η οποία δεν συνυπολογίζεται στην προβλεπόμενη κανονική ετήσια άδειά τους. Κατ’ αντιστοιχία, δε συνυπολογίζεται στην κανονική κατ’ έτος άδεια ο χρόνος απουσίας τους για εκπαιδευτικούς σκοπούς, καθώς και για της συμμετοχή τους σε κοινές ασκήσεις ετοιμότητας ή σε συντονιστικά όργανα με τους αρμόδιους φορείς, εφόσον έχουν κληθεί. Με απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη καθορίζεται ο τρόπος απόδειξης της
2. Ο χρόνος συμμετοχής στις δραστηριότητες της προηγουμένης παραγράφου θεωρείται ως χρόνος απασχόλησης στην κύρια εργασία τους με όλα τα εργασιακά δικαιώματα που συνεπάγεται, πλην της υποχρέωσης καταβολής αμοιβής από τον εργοδότη. Στην περίπτωση αυτή, η ασφαλιστική εισφορά του εργοδότη και του εργαζομένου Εθελοντή Πολιτικής Προστασίας καλύπτεται από το Δημόσιο.
3. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Προστασίας του Πολίτη ορίζεται ο τρόπος απόδειξης της επιχειρησιακής ένταξης και της πραγματικής άσκησης των καθηκόντων του Εθελοντή και καθενός από τα μέλη των Εθελοντικών Οργανώσεων, για τα οποία υπάρχει σχετικό αίτημα κινητοποίησης και εντολή επιχειρησιακής εμπλοκής σύμφωνα με το άρθρο 14 Δ του ν. 3013/2002 και ρυθμίζεται κάθε άλλο ζήτημα εφαρμογής του παρόντος άρθρου.
4. Οι ρυθμίσεις και τα ευεργετήματα του παρόντος ισχύουν μόνο για τους Ειδικευμένους Εθελοντές και τα μέλη Εθελοντικών Οργανώσεων, που έχουν πιστοποιηθεί κατά τις διατάξεις του παρόντος από την Εθνική Σχολή Πολιτικής Προστασίας της Πυροσβεστικής Ακαδημίας και πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 14 Ζ του ν. 3013/2002 για την ένταξη στο οικείο Μητρώο.

Άρθρο 14 Η
Ηθικές Αμοιβές και Κυρώσεις

1. Η απονομή ηθικών αμοιβών στους Εθελοντές για εξαιρετικές πράξεις, υπερβαίνουσες το μέτρο εκτέλεσης των καθηκόντων τους γίνεται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Προστασίας του Πολίτη, μετά από σχετική γνωμοδότηση του αρμόδιου επιχειρησιακού φορέα. Το είδος και ο τρόπος απονομής ηθικών αμοιβών προσδιορίζονται με την απόφαση του άρθρου 59 (14 Β παρ. 1) του παρόντος.
2. Η μη ανταπόκριση Εθελοντικής Οργάνωσης ή Ειδικευμένου Εθελοντή στην πλειοψηφία των περιστατικών στα οποία καλούνται ανά έτος, η επανειλημμένη αδικαιολόγητη άρνηση συμμετοχής στα συντονιστικά όργανα Πολιτικής Προστασίας, η πλημμελής εκτέλεση των καθηκόντων τους και η έλλειψη συνεργασίας με τις υπηρεσίες Πολιτικής Προστασίας ή τους επιχειρησιακούς φορείς συνιστούν λόγους διαγραφής από το οικείο μητρώο της Γενικής Γραμματείας Προστασίας του Πολίτη. Πρόσθετοι λόγοι διαγραφής μπορούν να προβλεφθούν με την απόφαση του άρθρου 59 (άρθρο 14 Β παρ. 6) του παρόντος. Η διαγραφή γίνεται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Προστασίας του Πολίτη μετά από γνωμοδότηση των κατά τόπους υπηρεσιών Πολιτικής Προστασίας ή των αρμόδιων επιχειρησιακών φορέων.
Άρθρο 14 Θ
Οικονομική Ενίσχυση

1. Η Γενική Γραμματεία Προστασίας του Πολίτη, στο πλαίσιο του ετήσιου προϋπολογισμού της, προβλέπει ειδικό κονδύλιο για τη χρηματοδότηση δραστηριοτήτων των ενταγμένων στο οικείο Μητρώο Εθελοντικών Οργανώσεων και Ειδικευμένων Εθελοντών. Η κατανομή των ανωτέρω χρηματοδοτήσεων, καθώς και η διάθεση εξοπλισμού και μέσων, γίνεται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Προστασίας του Πολίτη. Οι προδιαγραφές για τον εξοπλισμό και τα μέσα πρέπει να είναι σύμφωνες με αυτές των επιχειρησιακών φορέων για το αντίστοιχο έργο. Τα κριτήρια της χρηματοδότησης καθορίζονται με την απόφαση του άρθρου 14 Β παρ. 1 του παρόντος.
2. Οι Εθελοντικές Οργανώσεις και οι Ειδικευμένοι Εθελοντές που χρηματοδοτούνται από την Γενική Γραμματεία Προστασίας του Πολίτη δε θα λαμβάνουν λοιπούς πόρους από άλλους φορείς του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη.

Άρθρο 14 Ι
Ασφαλιστική κάλυψη και αστική ευθύνη Εθελοντών Πολιτικής Προστασίας

1. Σε περίπτωση ατυχήματος κατά την εκπλήρωση της αποστολής τους, οι Εθελοντές Πολιτικής Προστασίας καλύπτονται από τον ασφαλιστικό φορέα τους, το δε ατύχημα θεωρείται ότι έλαβε χώρα στο πλαίσιο της κύριας απασχόλησής τους, εξαιτίας αυτής και γι’ αυτήν, βεβαιώνεται δε και ρυθμίζεται με βάση τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά για τον ασφαλιστικό φορέα της κύριας απασχόλησης τους και τις διατάξεις του παρόντος για την απόδειξη της επιχειρησιακής ένταξης και της πραγματικής άσκησης των καθηκόντων του Εθελοντή και καθενός από τα μέλη των Εθελοντικών Οργανώσεων για τα οποία υπάρχει σχετικό αίτημα κινητοποίησης και εντολή επιχειρησιακής εμπλοκής σύμφωνα με το άρθρο 14 Δ του ν. 3013/2002. Με απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη ρυθμίζεται και ρυθμίζεται κάθε άλλο ζήτημα εφαρμογής του παρόντος άρθρου.
2. Με δαπάνη του Δημοσίου παρέχεται νοσοκομειακή και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη στους Εθελοντές Πολιτικής Προστασίας, οι οποίοι είναι ανασφάλιστοι και νοσηλεύονται εξαιτίας τραυματισμού ή άλλου ατυχήματος που προκλήθηκε κατά την άσκηση των εθελοντικών καθηκόντων τους. Οι ανωτέρω Εθελοντές Πολιτικής Προστασίας νοσηλεύονται υπό τις ίδιες συνθήκες, που ισχύουν και για το προσωπικό του φορέα που τους ενέταξε επιχειρησιακά. Για τους Εθελοντές Πολιτικής Προστασίας που τραυματίστηκαν κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους και, εξαιτίας του τραυματισμού αυτού, απαιτείται μακροχρόνια θεραπεία ή έχει προκληθεί μερική ή ολική αναπηρία, ισχύουν τα προβλεπόμενα για το προσωπικό του φορέα που τους ενέταξε επιχειρησιακά. Οι παραπάνω δαπάνες καλύπτονται από πιστώσεις που εγγράφονται για το σκοπό αυτό στον προϋπολογισμό εξόδων του Υπουργείου Υγείας.
3. Οι διατάξεις του άρθρου 38 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3528/2006 Α΄ 26) για την αστική ευθύνη των δημοσίων υπαλλήλων, ισχύουν και για τους Εθελοντές Πολιτικής Προστασίας, μόνο κατά την άσκηση των καθηκόντων τους και εφόσον υπάρχει σχετικό αίτημα κινητοποίησης και εντολή επιχειρησιακής εμπλοκής σύμφωνα με το άρθρο 14 Δ του παρόντος».

 • 16 Φεβρουαρίου 2013, 14:18 | ΓΙΩΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

  14 Ε
  Αναφορικά με τα έντυπα και τις εκθέσεις αξιολόγησης εθελοντικών οργανώσεων να προσδιορισθούν οι κατά τόπον υπηρεσιακή μονάδα Πολιτικής Προστασίας (Περιφέρεια/Περιφερειακή Ενότητα – Δήμος).

 • 16 Φεβρουαρίου 2013, 14:57 | ΓΙΩΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

  14Θ

  Στο πλαίσιο του ετήσιου προϋπολογισμού της, η Γενική Γραμματεία Προστασίας του Πολίτη, θα πρέπει να προβλέψει ειδικό κονδύλιο για τη χρηματοδότηση δραστηριοτήτων των ενταγμένων στο οικείο Μητρώο Εθελοντικών Οργανώσεων και Ειδικευμένων Εθελοντών. Το κονδύλι αυτό θα πρέπει να αφορά μεταξύ άλλων τη χρηματοδότηση για πληρωμή τελών διέλευσης αυτοκινητοδρόμων εθελοντικών πυροσβεστικών οχημάτων (πιστοποιημένων εθελοντικών οργανώσεων από τη ΓΓΠΠ) κατά τη διάρκεια συμβάντος στο οποίο έχουν κληθεί από το ΕΣΚΕ ή το αντίστοιχο ΠΕΚΕ.

  Αναφορικά με τα τέλη κυκλοφορίας εθελοντικών πυροσβεστικών οχημάτων που διαθέτουν πιστοποιημένες εθελοντικές οργανώσεις από τη ΓΓΠΠ, θα πρέπει να υπάρξει ειδικό καθεστώς (απαλλαγή ή συμβολικό ποσό).

 • Στο άρθρο 14β παρ. 5 να καταργηθεί ο περιορισμος « πολιτες κατοικοι Ευρωπαικου κράτους» και να διατηρηθεί ο ορισμός « εφοσον μένουν μόνιμα στην Ελλάδα τα τελευταία 3 χρόνια».
  Άρθρο 14Β.Παρ. 5.β να αυξηθεί το όριο ηλικίας απο 55 σε 60 έτη εφόσον υπάρχει η σχετική ικανότητα.
  Αρθρο 14Γ παρ.1
  Ερχεται ο νόμος αυτός να «διορθώσει» το νόμο 3013 και να συμπληρώσει κάποια εδάφια του τα οποία έπρεπε να ειχαν εκδοθεί Υπουργικές αποφάσεις ή να είχαν υλοποιηθεί εδω και μια δεκαετία. Ενδεικτικά ρύθμιζε ο Ν 3013/2002 στο άρθρο 4 τα θέματα εκπαίδευσης και μετεκπαίδευσης των Εθελοντων και των μελων των εθελοντικών οργανώσεων, (θα πραγματοποιείτο απο το Επιστημονικό και Ερευνητικό Κέντρο Πολιτικής Προστασίας) γεγονός το οποιο δεν εγινε ποτέ, αντι αυτού πραγματοποιήθηκε το πρόγραμμα «Προστατεύω τον αυτό μου και τους άλλους» απο το Υπουργείο Παιδείας (Γενική Γραμματεία Δια Βιου Μαθησης).
  Χαρακτηριστικά στον προηγούμενο νόμο 3013/2002 αναφερόταν για την εκπαίδευση : 14.4. Η εκπαίδευση και μετεκπαίδευση των μελών των Εθελοντικών Οργανώσεων, καθώς και των Ειδικευμένων Εθελοντών Πολιτικής Προστασίας, πραγματοποιείται από το Επιστημονικό και Ερευνητικό Κέντρο Πολιτικής Προστασίας του άρθρου 7 του παρόντος, κατόπιν ειδικού προγράμματος που εκπονεί η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Αυτό δεν υλοποιήθηκε ποτέ και προετίνεται νεο σχήμα.
  Στις περιπτώσεις αρωγής μετά από φυσικές καταστροφές ή ακόμα και σε περιπτώσεις ειδικευμένων καταστάσεων έρευνας/διάσωσης όπως σπήλαια, υποβρύχια σπήλαια, φαράγγια, ορμητικά νερά, ορθοπλαγιές κλπ.
  Υπάρχουν κάποια θεματικά αντικείμενα τα οποία είναι γενικής φύσης και κάποια τα οποία αφορούν πολύ εξειδικευμένες τεχνικές δεξιότητες τις οποίες εχουν αναπτύξει μέσα στο πλαίσιο δράσεών τους οι οργανώσεις οι οποίες αποφασίζουν να προσφέρουν τις δεξιότητές των μελών τους στο κοινωνικό σύνολο. Ενδεικτικά αναφέρονται:
  η ενδελεχής ενασχόληση με τις ραδιοεπικοινωνίες των ραδιοερασιτεχνών, οι τεχνικές κατάβασης σπηλαίων και φαραγγιών των σπηλαιολόγων και canyoners αντίστοιχα, καθώς και η κατασκηνωτική τεχνική του Σωματος Ελλήνων Προσκόπων και του Σωματος Ελληνικού Οδηγισμού.
  Η Πυροσβεστική Ακαδημία δεν έχει ως αποστολή αλλα και την δυνατότητα να παρέχει τέτοια εκπαιδευτικά προγράμματα, συνεπώς πιστεύουμε πως θα πρέπει να πιστοποιούνται κάποιοι φορείς ώστε να παρέχουν εκπαίδευση, με προϋποθέσεις που θα ορίζονται από τις αντίστοιχες ομοσπονδίες ή άλλους διεθνώς αναγνωρισμένους φορείς. Καθώς επίσης και στις απλές ή εξειδικευμένες πρώτες βοήθειες πρέπει να γίνουν αποδεκτά τα διεθνή πρωτόκολλα, ώστε κάποιοι φορείς πιστοποιημένοι ότι μπορούν να εκπαιδεύουν βάση αυτών των πρωτόκολλων, να πιστοποιούν τους εθελοντές που ενδιαφέρονται (ήδη στην Ελλάδα υπάρχουν τέτοια προγράμματα εκπαίδευσης όπως PHTLS, BLS από European Resuscitation Council ή American heart Association) .
  Αρθρο 14Γ. Παρ.3
  ΦΕΚ Αρ. Φύλλου 1969 2 Σεπτεμβρίου 2011 , ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθμ. 38200/1136
  Κανονισμός λειτουργίας ερασιτεχνικών σταθμών ασυρμάτου.
  Άρθρο 2
  3. «Υπηρεσία ερασιτέχνη» ή «υπηρεσία ραδιοερασιτέχνη»: Υπηρεσία αδιοεπικοινωνίας που έχει ως σκοπό την αυτοδιδασκαλία, την αλληλοεπικοινωνία, την τεχνολογική έρευνα και την τηλεπικοινωνιακή υποστήριξη επιχειρήσεων βοήθειας σε περιπτώσεις καταστάσεων έκτακτης ανάγκης και καταστροφών που διεξάγεται από ερασιτέχνες, δηλαδή από πρόσωπα κατάλληλα εξουσιοδοτημένα που ασχολούνται με τη ραδιοηλεκτρική τεχνική αποκλειστικά για προσωπικό σκοπό και χωρίς οικονομικό όφελος.)
  Η υιοθέτηση λοιπόν του θεσμού του ραδιοερασιτέχνη σε διαδικασίες επικοινωνιών «ρουτίνας» αποτελεί παρερμηνεία του θεσμου του ραδιοερασιτέχνη και αλλοίωσης της φυσης του. Η πρόβλεψη της συνδρομής των ραδιοερασιτεχνών σε περιπτώσεις «καταστάσεων έκτακτης ανάγκης και καταστροφών» δεν ισχύει στην περίπτωση της πλειονότητας των εθελοντικών δράσεων Πολτικής Προστασίας. Το ίδιο ισχύει και για τη χρήση του φάσματος ραδιοσυχνοτήτων που εχει εκχωρηθεί για χρήση απο την υπηρεσία ερασιτέχνη. Θα πρέπει να προβλεφθεί η εκπαίδευση και πιστοποίηση των εθελοντών στο χειρισμό συσκευής ασυρμάτου να περιλαμβάνεται κατα τη βασική εκπαίδευσή τους καθώς και η εκχώρηση συχνοτήτων στις δυνάμεις εθελοντών πολιτικής προστασίας ανάλογα με την κατηγορία δράσης.

  Αρθρο 14Δ.παρ. γ.
  Η εμπειρία εως τώρα μας δείχνει ότι σπανίως οι εθελοντικές ομάδες κινητοποιούνταν από τις αρμόδιες αρχές, αλλά όταν οι εθελοντικές ομάδες ευρίσκονταν στο πεδίο, ο επικεφαλής της διαχείρισης του περιστατικού συνήθως χρησιμοποιούσε τις ομάδες αυτές (από ομάδες έρευνας, δασοπυρόσβεσης, αρωγής σε σεισμοπαθείς κλπ)
  Η κινητοποίηση των εθελοντών γινόταν συνήθως όταν υπήρχε τουλάχιστον μια τοπική καταστροφή μεγάλης έντασης ή και μεγαλύτερη, οπότε σε περιπτώσεις πρόληψης, ενημέρωσης αλλά και έρευνας/διάσωσης για μεμονωμένα άτομα ή ομάδες ατόμων, δεν υπήρχε σχεδόν ποτέ κινητοποίηση εθελοντών. Ειδικότερα σε περιπτώσεις όπως η φαραγγοδιάσωση στο Λούσιο το 2007 και 2009 και άλλες παρόμοιες περιπτώσεις, οι ειδικευμένοι εθελοντές έπαιξαν βασικό ρόλο, αλλά δεν κινητοποιήθηκαν από τις αρχές.

  Γι’αυτό πρέπει να υπάρχουν μνημόνια συνεργασίας των εθελοντικών ομάδων, ανάλογα με το πεδίο δραστηριοποίησης τους, με τις αντίστοιχες μονάδες Π.Π. ώστε να κινητοποιούνται άμεσα συγκεκριμένες ομάδες σε συγκεκριμένα περιστατικά.

  Αρθρο 14.Ε
  Με αυτόν τον τρόπο οι ομάδες πρόληψης δεν πρόκειται να αξιολογηθούν ποτέ, αφού ποτέ κάποιος φορέας δεν ζητάει άτομα για πυροφύλαξη. Επίσης και ομάδες που δεν θα έχουν συμμετοχή σε περιστατικά, δεν θα έχουν λάβει ποτέ αξιολόγηση (πχ ομάδα που εκπαιδεύεται για διάσωση σε σεισμούς ή για αρωγή σε σεισμοπαθείς θα αξιολογηθεί μόνο αν γίνει σεισμός?)

  Να τροποποιηθεί ώστε ανεξάρτητα εαν εχουν κληθεί ή οχι ολες οι εμπλεκόμενες ομάδες να αξιολογούνται.
  Η αξιολόγηση πρέπει να γίνεται από ειδικούς σε κάθε τομέα δράσης, φορείς, βάση συγκεκριμένων κριτηρίων

  Αρθρο 14ΣΤ παρ.1
  Σύμφωνα με την παρ. 1 πρέπει να αλλάξουν όλες οι εθελοντικές ομάδες στολή, για να έχουν τα σήματα σύμφωνα με αυτό, το οποίο θα πρέπει να γίνει σε ένα μεγάλο βάθος χρόνου γιατί το κόστος αντικατάστασης είναι μεγάλο. Επίσης, παγκοσμίως όλες οι ομάδες φέρουν το σήμα της ομάδας τους μπροστά και όχι στο μανίκι.
  Ιδιαίτερα οι διεθνείς οργανώσεις έχουν τα διακριτικά αυτά ως αναπόσπαστο μέρος της ταυτότητας των μελών τους.Επίσης πρέπει να προβλεφθεί η δυνατότητα να φέρουν τα οχήματα με τα οποία επιχειρούν οι εθελοντικές οργανώσεις, ειτε είναι ιδιοκτησία της οργάνωσης ειτε ΙΧ μελών, ειδικά διακριτικά και φάρους. Για το λογο αυτό θα πρέπει στο Νόμο να μνημονεύεται η έκδοση σχετικής ΚΥΑ
  Παρ.2
  Η παραπομπή στο 14Β παρ. 1, δεν αναγράφει κάτι σχετικό
  Αρθρο 14Ζ παρ.1
  Για τους λόγους που αναφέρθησαν στο 14Δ, θα πρέπει να ληφθεί μέριμνα και για τους εθελοντές οι οποίοι δεν κλήθηκαν να συμμετέχουν, αλλά αποδεδειγμένα συμμετείχαν ενεργά, με αναφορά του φορέα που τους χρησιμοποίησε, τότε να εννοείται ότι ενεργούν σαν να έχουν κληθεί επίσημα.

  Παρ.2
  Το ίδιο πρέπει να γίνεται και για εθελοντές που είναι ελεύθεροι επαγγελματίες .
  Επίσης δεν γίνεται πουθενά αναφορά για αποζημίωση για τα έξοδα μετακίνησης (στον νόμο 3013/2002 γινόταν αναφορά στο 14.5β) καθώς και για τις χαμένες ημέρες εργασίας

  Αρθρο 14.Η. Παράγραφος 2
  Θα πρέπει να προβλεφθει η δυνατότητα της εθελοντικής οργάνωσης ή του εθελοντή να απολογηθεί και να αιτιολογήσει τη μη συμμετοχή του.

  Αρθρο 14.Ι
  Δεδομένου του ότι ποτέ δεν εκδόθηκε η ΚΥΑ του αρθρου 15 Παραγραφος 5β και αφορα τα θέματα ασφαλιστικής κάλυψης των εθελοντών, θέμα το οποίο καλύπτεται με το άρθρο 14Ι του Νομοσχεδίου. Θα πρέπει όμως να περιληφθεί ως χρόνος ασκησης καθηκόντων και ο χρόνος εκπαίδευσης, καθως και της κάλυψης ασφαλιστικών εισφορών των αυτοαπασχολουμένων).
  Επίσης όσοι ασχολούνται με την ενημέρωση-ευαισθητοποίηση ή την πρόληψη, δεδομένου του ότι δεν υπάρχει ποτέ περίπτωση να τους καλέσει κανένας φορέας, εάν κατά την άσκηση του εθελοντικού τους καθήκοντος πάθουν κάποιο ατύχημα, αυτοί δεν καλύπτονται;
  Επίσης στον νόμο 3013/2002 στο άρθρο 14 δεν υπάρχει παράγραφος Δ.

 • 16 Φεβρουαρίου 2013, 12:25 | Ευστράτιος Γκριτζάλας

  θεωρώ ότι η πρόταση για διαβούλευση του παρόντος νόμου κινείται προς μια θετική κατεύθυνση.
  παρ όλα αυτά προτείνω στο Άρθρο 14 Η
  Ηθικές Αμοιβές και Κυρώσεις

  1.

  να προστεθεί ένα είδος ετήσιας αναγνώρισης ομάδας ή εθελοντή που παρείχε εξαιρετική πράξη κατά την διάρκεια εκτέλεσης καθήκοντος, δημιουργώντας αίσθημα ευγενούς άμιλλας μεταξύ των ομάδων, εθελοντών και αναγνώρισης του έργου τους.

  2.
  και στις κυρώσεις από την άλλη να προστεθούν ποινικές κυρώσεις για παρεμπόδιση εργασίας και ποινές σε περίπτωση δημιουργίας μόνιμης βλάβης σε άνθρωπο ή ζώο, καταστροφής περιουσίας δημιουργώντας ταυτόχρονα κλίμα για προσεκτική συμμετοχή, μείωση αυτονομίας, και μειώνοντας έτσι και τον υπερβάλλων ζήλο που δείχνουν οι εθελοντές ευχόμενοι την αποφυγή ατυχήματος.

  Επίσης προτείνω να οριστούν συγκεκριμένα διακριτικά για την κάθε ειδικότητα, να οριστούν αν δικαιούνται να έχουν τα οχήματα άμεσης επέμβασης των ομάδων ( ή και Ι.Χ. μιας και πολλές ομάδες αδυνατούν να έχουν συγκεκριμένο όχημα καθαρά για την ομάδα) φάρους- σειρήνες κτλ.

  Αν κατά την διάρκεια έναρξης της δασικής πυρκαϊάς εντοπιστεί άμεσα από την εκάστοτε ομάδα – όχημα – εθελοντή θα έχει δικαίωμα αυτόνομης επέμβασης (χωρίς να περιμένει το εκάστοτε όχημα ΕΛ.ΑΣ, Π.Υ.) ενώ ταυτόχρονα ενημερώνει το ανάλογο κέντρο επιχειρήσεων.

  Σας ευχαριστώ για τον χρόνο σας.

 • 16 Φεβρουαρίου 2013, 11:54 | ΕΔΑΣΑ

  Ο ΕΔΑΣΑ (Εθελοντές Δασοπυροπροστασίας Αττικής) ως σωματείο που ασχολείται από το 1987 στους τομείς της δασοπροστασίας (π.χ. πυροφυλάξεις) και δασοπυρόσβεσης, καταθέτει τις προτάσεις του για το παρόν σχέδιο νόμου μόνο σε ότι αφορά τους τομείς αυτούς.

  Σχόλια κατά άρθρο:

  Άρθρο 14Α, παρ. Β και 14Β παρ. 4 και 6
  Ενώ προβλέπονται (ορθώς) τρόποι αξιολόγησης και πιστοποίησης των Εθελοντικών Οργανώσεων, δεν προβλέπονται τρόποι πιστοποίησης της εκπαίδευσης και εμπειρίας των Ειδικευμένων Εθελοντών.

  Άρθρο 14Α, παρ. Γ και 14Β παρ. 2
  Από τη διατύπωση “ομάδα προσώπων” προκύπτει ότι ο νόμος δεν απαιτεί από τις Εθελοντικές Οργανώσεις να έχουν νομική υπόσταση, αλλά αρκείται και σε “χαλαρότερες” μορφές οργάνωσης. Κατά τη γνώμη μας θα πρέπει να προσδιορίζεται ότι η Εθελοντική Ομάδα θα πρέπει να έχει μια από τις μορφές που προβλέπονται στον Αστικό Κώδικα ή άλλη συγκεκριμένη νομική μορφή που προβλέπεται από το δίκαιο. Αυτό έχει να κάνει με τα κριτήρια ένταξης, την εύρυθμη-νόμιμη λειτουργία της ομάδας και την αξιοπιστία της έναντι των αρχών.

  Άρθρο 14Β
  Τα κριτήρια ένταξης και κατηγοριοποίησης πρέπει να είναι σαφή και διακριτά. Πριν ξεκινήσει η διαδικασία εκπαίδευσης, πιστοποίησης και ένταξης στο μητρώο θα πρέπει να ερευνηθεί αν οι ομάδες υφίστανται νόμιμα με βάση τις προβλέψεις του Αστικού Κώδικα. Ενδεικτικά θεωρείται ότι υφίσταται νόμιμα ένα σωματείο αν διατηρεί: 1. Βιβλίο Πρωτοκόλλου αλληλογραφίας, 2. Βιβλίο συνεδριάσεων Δ.Σ., 3. Βιβλίο συνεδριάσεων Γ.Σ. , 4. Βιβλίο Ταμείου και Υλικών 5. Θεωρημένο μπλοκ εισπράξεων από την αρμόδια υπηρεσία, 6. Καταστατικό.

  Άρθρο 14Β, παρ. 5
  Προβλέπεται ως προϋπόθεση για τους Εθελοντές Πολιτικής Προστασίας το να είναι πολίτες της Ελλάδας ή άλλου μέλους της ΕΕ. Με αυτόν τον τρόπο όμως αποκλείονται εθελοντές άλλων εθνικοτήτων που ίσως να ήθελαν να προσφέρουν. Προτείνουμε να γίνουμε δεκτοί εθελοντές κάθε εθνικότητας, εφ’ όσον είναι (απαραίτητα) μόνιμοι και νόμιμοι κάτοικοι της Ελλάδας και προσκομίζουν τα ανάλογα δικαιολογητικά γλωσσομάθειας (απαραίτητα για να μπορεί να υπάρχει επικοινωνία σε επιχειρησιακό επίπεδο).

  Άρθρο 14Β, παρ. 5δ
  Στην παράγραφο αυτή εισάγονται οι έννοιες της πρόληψης και της αποκατάστασης. Πρέπει να αποσαφηνιστεί αν αυτές εντάσσονται στην οριζόμενη από το νομοσχέδιο (14Β, παρ. 3α) κατηγορία δράσης “δασοπροστασία”; Αν ναι, θεωρούμε ότι το όριο ηλικίας των 60 ετών είναι αυστηρό. Σε θέματα δασοπροστασίας (π.χ. στελέχωση πυροφυλακίων, υποστηρικτικές δράσεις όπως στελέχωση επιχειρησιακών κέντρων) δεν θα πρέπει να υπάρχει ανώτατο όριο ηλικίας ούτε θα πρέπει να απαιτούνται συγκεκριμένα προσόντα υγείας και φυσικής κατάστασης, καθώς έτσι αποκλείονται πολλοί εθελοντές που ήδη προσφέρουν σε αυτούς τους τομείς σε εθελοντικές ομάδες με τις γνώσεις και την εμπειρία τους (π.χ. συνταξιούχοι πυροσβέστες) σε ρόλους που δεν απαιτούν ιδιαίτερα φυσικά προσόντα.
  Όσο αφορά τα θέμα της δασοπυρόσβεσης το όριο ηλικίας θα πρέπει να επεκταθεί σύμφωνα με τα ισχύοντα στον v. 4029/2011 (60 έτη για εθελοντές και 65 έτη για εθελοντές που είναι συνταξιούχοι επαγγελματίες πυροσβέστες) για όλες τις «μάχιμες» δραστηριότητες και τις δράσεις που απαιτούν την απαραίτητη σωματική κατάσταση.

  Άρθρο 14Γ, παρ. 1
  Παράκληση να υπάρχει μέριμνα ώστε οι εθελοντές να μπορέσουν να παρευρίσκονται στις εκπαιδεύσεις καθώς πρόκειται για εργαζόμενους ανθρώπους οι οποίοι προσφέρουν εθελοντικά στον λιγοστό ελεύθερο χρόνο τους. Επομένως ζητούμε να ληφθεί μέριμνα για ένα σφικτό, σύντομο πρόγραμμα., εκτός ωρών και ημερών εργασίας.

  Άρθρο 14Γ, παρ. 2
  Πρέπει να διευκρινιστεί αν η ενημέρωση και η δήλωση συμμετοχής στις εκπαιδεύσεις θα γίνεται μεμονωμένα για Εθελοντές ή μέσω των Εθελοντικών οργανώσεων για τα μέλη τους

  Άρθρο 14Δ, παρ. 1γ
  Θα πρέπει να αποσαφηνιστεί ποιος είναι οι «αρμόδιες Υπηρεσιακές Μονάδες Πολιτικής Προστασίας». Προφανώς μιλάμε για τις Διευθύνσεις Π.Π. των Περιφερειών αλλά αυτό πρέπει να οριστεί ρητώς. Σε καμιά περίπτωση δεν θα πρέπει να είναι τα γραφεία Π.Π. των Δήμων, καθώς οι καταστάσεις έκτακτης ανάγκης που απαιτούν συνδρομή εθελοντών συχνά υπερβαίνουν τα όρια των δήμων, που δεν έχουν μερικές φορές ούτε τις απαιτούμενες δομές για να διαχειριστούν εθελοντικές δράσεις.

  Άρθρο 14Δ, παρ. 4
  Η διάταξη δημιουργεί προβλήματα. Από τις υπόλοιπες διατάξεις του νομοσχεδίου προκύπτει ότι στις δράσεις Π.Π. θα συμμετέχουν μόνο πιστοποιημένοι εθελοντές, των οποίων η καταλληλότητα έχει ελεγχθεί με βάση τα προβλεπόμενα στο σχέδιο νόμου. Επομένως στην παρούσα παράγραφο θα πρέπει να διευκρινιστεί αν η πρόθεση του νομοθέτη είναι να καλύψει άλλες περιπτώσεις (π.χ. συμπεριφορά, διαγωγή εθελοντών). Σε αντίθεση περίπτωση, η παράγραφος αυτή πρέπει να διαγραφεί.

  Άρθρο 14Ε
  Η αξιολόγηση δεν θα πρέπει να είναι μονόπλευρη και να επαφίεται μόνο σε κάποιους φορείς, γιατί αυτό μειώνει την αντικειμενικότητα του συστήματος. Θα πρέπει να υπάρχει διασταύρωση των στοιχείων και σίγουρα επιτόπιες επισκέψεις των στελεχών της ΓΓΠΠ. Επίσης είναι απαραίτητη η θέσπιση συγκεκριμένων αντικειμενικών και αξιοκρατικών κριτηρίων αξιολόγησης, ώστε το σύστημα να αποκτήσει την αποδοχή και τον σεβασμό όλων.

  Άρθρο 14 ΣΤ
  Η πρόβλεψη είναι θετική καθώς υπάρχουν πολλά φαινόμενα κατάχρησης των συμβόλων μέχρι του σημείου τέλεσης αξιόποινων πράξεων. Θα πρέπει να προβλέπεται ρητά η απαγόρευση χρήση των συμβόλων του Π.Σ., του ΕΚΑΒ ή άλλων συμβόλων από τα προβλεπόμενα στο παρόν σχέδιο νόμου. Ένα πρόβλημα που παρουσιάζεται είναι ποιος θα καλύψει το κόστος που θα προκύψει για τις υφιστάμενες ομάδες και τις μετατροπές στις στολές; Επίσης προτείνουμε να αναγράφεται και ο κωδικός πιστοποίησης ή ένας μοναδικός κωδικός εθελοντή ή ομάδας Θα πρέπει με ένα κωδικό ανά πάσα στιγμή να γνωρίζουν οι αρμόδιες υπηρεσίες για ποιον εθελοντή ή ομάδα μιλάμε.

  Άρθρο 14 Ζ, παρ. 1
  Μια από τις θετικότερες ρυθμίσεις που θα αποτελέσει σοβαρό κίνητρο για συμμετοχή εθελοντών. Αλλά θα πρέπει να προβλέπεται η προστασία του εργαζόμενου από απόλυση λόγω συμμετοχής σε αποδεδειγμένη δράση; Η συμμετοχή σε αποδεδειγμένη δράση δεν θα δύναται να αποτελέσει σπουδαίο λόγο καταγγελίας της εργασιακής σύμβασης.

  Άρθρο 14Ζ, παρ. 2
  Θα πρέπει να υπάρχει αντίστοιχη πρόβλεψη για τις χαμένες ασφαλιστικές εισφορές των ελεύθερων επαγγελματιών, που είναι απόρροια του εισοδήματος που χάνουν.Στο τέλος να προστεθεί η πρόταση «Αντίστοιχα σε περιπτώσεις εθελοντών ελευθέρων επαγγελματιών καλύπτεται από το δημόσιο η ασφαλιστική εισφορά τους για τόσες ημέρες όσες είχαν επιχειρησιακή εμπλοκή».

  Άρθρο 14 Θ
  Στο παρόν άρθρο θα μπορούσαν να προβλεφθούν ως έμμεση οικονομική ενίσχυση φοροελαφρύνσεις ή εκπτώσεις αντί της απευθείας οικονομικής ενίσχυσης η οποία έχει αποδειχθεί χρονοβόρα και διάτρητη ως διαδικασία λόγω της αδυναμίας αξιολόγησης αναγκών και δυνατοτήτων. Για παράδειγμα:
  1. Απαλλαγή οχημάτων (που αποδεδειγμένα και αποκλειστικά ανήκουν στην οργάνωση) από τέλη κυκλοφορίας.
  2. Ατελής χρήση ραδιοσυχνοτήτων από την ΕΕΤΤ (απαραίτητη όμως η κατοχή χρήση νόμιμων συχνοτήτων).
  3. Εκπτώσεις για αγορά εξοπλισμού από την οργάνωση (απαλλαγή ΦΠΑ ή χαμηλότερος συντελεστής).
  4. Ειδικό τιμολόγιο από ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ για χρήση των παραπάνω υπηρεσιών στα γραφεία των οργανώσεων (που αποδεδειγμένα αποτελούν έδρα της οργάνωσης).
  5. Αποκατάσταση εξοπλισμού ή επιδιόρθωση του, σε περίπτωση καταστροφής ή βλάβης του σε συμβάν.

  Άρθρο 14 Ι, παρ. 2

  Να προστεθεί στη σχετική πρόταση η περίπτωση του θανάτου εθελοντή, δηλαδή «Για τους Εθελοντές Πολιτικής Προστασίας που τραυματίστηκαν κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους και, εξαιτίας του τραυματισμού αυτού, απαιτείται μακροχρόνια θεραπεία ή έχει προκληθεί μερική ή ολική αναπηρία ή θάνατος, ισχύουν τα προβλεπόμενα για το προσωπικό του φορέα που τους ενέταξε επιχειρησιακά».

  Διοικητικό Συμβούλιο ΕΔΑΣΑ.

 • 16 Φεβρουαρίου 2013, 08:43 | Γιάννης Παπούλιας

  Άρθρο 14ΣΤ.1
  Η Ελληνική Σημαία ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΘΕΣΗ στα διακριτικά της στολής του εθελοντή; Ντρεπόμαστε να τη φοράμε και δεν είναι υποχρεωτική όπως τα άλλα σήματα που προτείνονται;

 • 16 Φεβρουαρίου 2013, 01:44 | ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

  Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΑΝΩΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ στα πλαίσια του παρόντος σχεδίου Νόμου, μετά από πρόσκληση εκπροσώπων εθελοντικών οργανώσεων (ενταγμένων και μη), σε ανοικτή συζήτηση, σας υποβάλει προτάσεις επί του άρθρου.
  ΑΡΘΡΟ 56 /14 Α – παρ. 2
  Να γίνει σαφές το νομικό καθεστώς που αφορά τα Νομικά Πρόσωπα, ενώσεις προσώπων και ομάδες προσώπων που δραστηριοποιούνται στα πλαίσια των ΟΤΑ, γιατί κάθε ένωση προσώπων με καταστατικό θεωρείται αυτόματα και Νομικό Πρόσωπο.

  ΑΡΘΡΟ 56 /14 Α – παρ. 5 β
  Οι εθελοντές να είναι κάτοχοι τουλάχιστον της στοιχειώδους εκπαίδευσης (Δημοτικό) και όχι της υποχρεωτικής (γυμνασίου)

  ΑΡΘΡΟ 56 /14 Α – παρ. 5 δ
  Τα όρια που αναφέρονται στο σχέδιο νόμου να αυξηθούν τουλάχιστον κατά 5 έτη. Οι εθελοντές άνω των 55 ετών να υποβάλλουν στην Εθελοντική Οργάνωση που ανήκουν, σε ετήσια βάση, ιατρική γνωμάτευση από Δημόσιο φορέα και υπεύθυνη δήλωση ότι με δική τους ευθύνη συμμετέχουν στις δράσεις της.

  ΑΡΘΡΟ 56 /14 Α – παρ. 5 στ
  Μέλη που εγγράφονται στις εθελοντικές οργανώσεις εως την πραγματοποίηση εκπαίδευσης και πιστοποίησης να θεωρούνται Δόκιμοι Εθελοντές και η συμμετοχή τους σε δράσεις πεδίου να γίνεται με ευθύνη της οργάνωσης.

  ΑΡΘΡΟ 56 /14 Β – παρ. 6
  Οι εθελοντικές οργανώσεις που ανήκουν στην Ελληνική Ομοσπονδία Εθελοντικών Οργανώσεων Πολιτικής Προστασίας να θεωρούνται ως οργανώσεις εθνικής εμβέλειας.

  ΑΡΘΡΟ 56 /14 Γ – παρ. 1
  Τα προγράμματα εκπαίδευσης να πραγματοποιούνται σε όλη την Ελλάδα και όχι μόνο στην Αθήνα. Επίσης η διδασκαλία να γίνεται απογεύματα και αργίες ώστε να μην χάνονται επιπλέον ημερομίσθια από τους εθελοντές.

  ΑΡΘΡΟ 56 /14 Γ – παρ.3
  Όπως στον τομέα των τηλεπικοινωνιών θεωρείται ως πιστοποίηση ή άδεια του ραδιοερασιτέχνη, το ανάλογο να ισχύσει και στις άλλες κατηγορίες δράσης των εθελοντικών οργανώσεων. Υπάρχουν εθελοντές που έχουν γνώσεις από Πανεπιστήμια, Τ.Ε.Ι., Ι.ΕΚ., από φορείς του εσωτερικού και εξωτερικού σε θέματα Πολιτικής Προστασίας και άλλοι που έχουν πλούσια επαγγελματική και εθελοντική εμπειρία.

  ΑΡΘΡΟ 56 /14 Δ – παρ. 1 α
  Στα Περιφερειακά Κέντρα Επιχειρήσεων να συμμετέχει και εκπρόσωπος/οι εθελοντών.

  ΑΡΘΡΟ 56 /14 Ε
  Θα πρέπει να καθιερωθεί ένα έντυπο συμβάντος το οποίο θα συμπληρώνει ο επικεφαλής της κάθε οργάνωσης (αριθμός μελών που συμμετείχαν, εξοπλισμός, απώλειες, τρόπος λειτουργίας, κ.α.). Θα παραδίδει ένα αντίγραφο στον υπεύθυνο συμβάντος και ένα αντίγραφο θα το αποστέλλει στην αρμόδια Διεύθυνση της Γ.Γ.Π.Π. Υπήρξαν περιπτώσεις που ενεπλάκησαν εθελοντικές οργανώσεις σε συμβάντα μετά το κάλεσμα από αρμόδιους φορείς, αλλά τελικά δεν το γνώριζε κανένας.

  ΑΡΘΡΟ 56 /14 ΣΤ παρ. 1
  Να χορηγηθούν για όλες τις οργανώσεις σήματα Πολιτικής Προστασίας. Για την αναγνώριση της κατηγορίας δράσης του εθελοντή (σήμα στο εμπρόσθιο αριστερό μέρος του στήθους) να σχεδιαστούν και να χορηγούνται από τη Γ.Γ.Π.Π. σήματα (κονκάρδες διαμέτρου 1,5 εκ.) για κάθε κατηγορία δράσης. Ετσι ένας εκπαιδευμένος και πιστοποιημένος εθελοντής θα έχει ένα ή περισσότερα σήματα αναγνώρισης. Ολες οι οργανώσεις έχουν στο μπράτσο την Ελληνική Σημαία η οποία θα πρέπει να παραμείνει. Στο άρθρο αυτό πρέπει να προβλεφθεί και η χρήση φάρων, σειρήνων και ασυρμάτων στα επιχειρησιακά οχήματα των οργανώσεων. Επίσης να επιτρέπεται η χρήση φάρου στα οχήματα εθελοντών μόνο όταν μεταβαίνουν σε ένα συμβάν.

  ΑΡΘΡΟ 56 /14 ΣΤ παρ. 2
  Θα πρέπει να θεωρείτε ως επίσημο έγγραφο και να έχει στοιχεία ταυτότητας, ομ. Αίματος και λοιπών πληροφοριών.(ίσως και ιατρικών).

  ΑΡΘΡΟ 56 /14 Ζ παρ. 2
  Ο εθελοντής που συμμετέχει σε συμβάν δεν πρέπει να χάνει την αμοιβή του από την εργασία του. Όπως οι ασφαλιστικές εισφορές, βάσει του σχεδίου νόμου, θα καλύπτονται από το Δημόσιο, έτσι και η καταβολή του μισθού να καλύπτεται από το Δημόσιο. Αν ένας εργοδότης έχει υποχρέωση να καταβάλλει στο Δημόσιο π.χ. 1.000 ευρώ από ΦΠΑ, Φόρους, Τέλη, να συμψηφίζει άμεσα και με συνοπτικές διαδικασίες την καταβαλλόμενη αμοιβή στον εθελοντή. Γιατί διαφορετικά ούτε ο εθελοντής θα συμμετέχει σε συμβάν αλλά και ούτε ο εργοδότης θα προσλαμβάνει εθελοντές. Θα πρέπει να συμπεριληφθεί στο άρθρο αυτό και η συμπεριφορά των εργοδοτών (απολύσεις). Δεν έχει προβλεφθεί καμία μέριμνα για τους ελεύθερους επαγγελματίες που αποτελούν ίσως το μεγαλύτερο ποσοστό των Εθελοντών. Θα πρέπει να υπάρχει μείωση των ασφαλιστικών τους εισφορών για όσες ημέρες συμμετείχαν σε συμβάντα.
  ΑΡΘΡΟ 56 /14 Η παρ. 1
  Να λαμβάνονται υπόψη από την Γ.Γ.Π.Π. και προτάσεις των Εθελοντικών Οργανώσεων.

  ΑΡΘΡΟ 56 /14 Η παρ. 2
  Ως προς την διαγραφή να ενημερώνεται η οργάνωση και να έχει την δυνατότητα να εκφράσει τις απόψεις της και να αντιπαραθέσει στοιχεία .

  ΑΡΘΡΟ 56 /14 Θ παρ. 12
  Πρέπει να ξεκινήσει ξανά η χρηματοδότηση. Να δίνεται ένα ποσό ως πλαφόν το ίδιο για όλες τις εθελοντικές οργανώσεις και κατόπιν βάσει κριτηρίων που θα θεσπιστούν από την Γ.Γ.Π.Π. να δίνεται ένα επιπλέον ποσό που θα καλύπτει τις δραστηριότητες (εκπαιδεύσεις, εξοπλισμό, ναύλα, καύσιμα). Επίσης έμμεσα οικονομικά μπορούν να ενισχυθούν οι οργανώσεις ως εξής :
  α) Απαλλαγή από δασμούς και τέλη ταξινόμησης οχημάτων ιδιοκτησίας των οργανώσεων.
  β) Απαλλαγή τελών κυκλοφορίας για τα επιχειρησιακά οχήματα.
  γ) Απαλλαγή από καταβολή ασφαλίστρων. (να ισχύει το καθεστώς των οχημάτων του δημοσίου).
  δ) Απαλλαγή από την καταβολή του ΦΠΑ στην απόκτηση επιχειρησιακού εξοπλισμού.
  ε) Απαλλαγή από την καταβολή διοδίων για τα επιχειρησιακά οχήματα, που κινούνται για οποιοδήποτε λόγο. Επίσης το μέτρο να ισχύσει και για όλους τους εθελοντές ανεξάρτητα τον λόγο μετακίνησης, επιδεικνύοντας το ατομικό δελτίο εθελοντή. Αφού τα διόδια διαχειρίζονται πλέον από ανώνυμες εταιρείες, ας προσφέρουν και αυτές κάτι για τον εθελοντισμό της χώρας.

  ΑΡΘΡΟ 56 /14 Ι
  Η ασφαλιστική κάλυψη να ισχύει για όλες τις δραστηριότητες των εθελοντών (συμβάντα, εκπαιδεύσεις, ασκήσεις). Να ληφθεί επίσης στο άρθρο και η κάλυψη για θάνατο.

  Με τιμή
  για το Διοικητικό Συμβούλιο
  Νάκος Δημήτριος
  Πρόεδρος Δ.Σ.

 • 16 Φεβρουαρίου 2013, 00:24 | ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ – Μ.Α.Κ.Ι.Π.

  Θεωρούμε ότι το σχέδιο νόμου κινείται σε σωστή κατεύθυνση με αποτέλεσμα να επιλύει πολλά προβλήματα των εθελοντών, να βοηθά την δράση των εθελοντών αλλά και να δίνει την πρέπουσα σημασία και αναγνώριση στον εθελοντή για την σημαντική προσφορά του στο κοινωνικό σύνολο. Φαίνεται ότι η έννοια εθελοντής π.π αλλάζει και τοποθετείται ψηλά στα κοινωνικά ιδεώδη.
  Γι αυτό λοιπόν προτείνουμε να αποσαφηνιστεί η διαδικασία της αποπληρωμής των εργατοωρών όπου θα αποσπώνται για θέματα π.π. και να μην εμπλέκεται ο αργαζόμενος ανάμεσα στην εργοδοσία του και το δημόσιο.
  Να δοθούν κίνητρα για την διόγκωση του εθελοντικού κινήματος π.π. όπως μειώσεις τελών και να βρεθεί τρόπος ανακατανομής υλικών για τις ομάδες που έχουν ενεργή δράση αλλά λιγοστά μέσα ατομικής ασφάλειας για τα μέλη τους και λιγοστά πυροσβεστικά μέσα
  Θεωρούμε ότι το σχέδιο νόμου θέτει σωστές βάσεις αλλά πρέπει να προσεχθούν τα άρθρα της ασφάλισης και της <> από την εργοδοσία των εθελοντών όπως και να δοθούν γενναία κίνητρα στους εθελοντές και στις ομάδες για να διογκωθεί η πραγματική ενασχόληση των πολιτών με τον εθελοντισμό π.π.

  ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ – Μ.Α.Κ.Ι.Π.

 • 16 Φεβρουαρίου 2013, 00:20 | ΓΙΩΡΓΟΣ

  Άρθρο 14 Γ Συμφωνώ μόνο από ραδιοερασιτέχνες που η πολιτεία τους έχει δόση την άδεια και τους γνωρίζει (παραβίαση κανονισμού = αφαίρεση άδειας) γιατί η μη ελεγχόμενη αγοροπωλησία απέφερε και την ελεύθερη χρήση (η οποία απαγορεύεται με το Ν. 3431/2006 «Περί Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και άλλες διατάξεις» ΦΕΚ Α΄ 13/3.2.2006 αθρ. 23 παρ.19 ) αυτών των ασυρματικών συσκευών σε μέλη εθελοντικών οργανώσεων η εθελοντικές ομάδες , περιηγητικών ενώσεων , φίλων οχημάτων 4χ4 ,κλπ. που μπορεί να προκαλέσει σοβαρές παρενοχλήσεις και παρεμβολές με αποτέλεσμα να μην υπάρχει σωστή επικοινωνία με σοβαρά αποτελέσματα στους νόμιμους χρηστές των ραδιοσυχνοτήτων. σ.σ. ανακ. ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ δ/νσης ΧΙΟΥ αρ. πρωτ. 3213/29-8-2012. Ειδικότερα η χρήση αυτών των συσκευών με φάσμα εκπομπής και λήψης από 136 Mhz έως 173Mhz μπορούν να ακροώνται και να εκπέμπουν σε συχνότητες υπηρεσιών που έχουν δικαίωμα χρήσης συμφώνα με το Κανονισμό Χρήσης και Χορήγησης Δικαιωμάτων Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων υπό καθεστώς Γενικής Άδειας για τη Παροχή Δικτύων ή / και Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών ΦΕΚ 750/Β΄21-6-06 οπός ΕΛ.ΑΣ, Πυροσβεστικό Σώμα, ΕΚΑΒ , Ο.Τ.Ε. , Δ.Ε.Η. ,Δημοτική Αστυνομία, Δασαρχεία , Λιμενικό Σώμα , ναυσιπλοΐα ,ειδικά Ραδιοδικτια ,κ.λπ. που συνήθως τα δίκτυα τους είναι μέσα στην παραπάνω ζώνη συχνοτήτων π.χ. Ναυτικά κανάλια 157-162 Mhz .Υπάρχουν και άλλοι ασύρματοι όπως PMR ,CB,είναι απαραίτητα τα VHF μόνο

 • 15 Φεβρουαρίου 2013, 23:35 | ΦΩΤΗΣ

  1 ) Οι Εθελοντικές Οργανώσεις και εθελοντές κατά την άσκηση του έργου τους, θα δρουν πάντα σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους και διατάξεις του Κράτους και καμία παρέκκλιση δεν θα επιτρέπεται. Αυτό πρέπει να γίνει διότι με την κάλυψη της ιδιότητας του εθελοντή ή της συμμετοχής σε εθελοντική οργάνωση διαπράττονται πολλές παρανομίες, όπως: α) η τοποθέτηση φάρων , σειρήνων & διακριτικών στα ιδιωτικά τους οχήματα, β) η κατοχή και χρήση ασύρματων πομποδεκτών φορητών ,σταθερών η επί των οχημάτων τους ακόμα και την τοποθέτηση ραδιοαναμεταδοτών χωρίς άδεια. Ειδικά στο θέμα των ασύρματων , σχεδόν κάθε εθελοντής σε όποια εθελοντική ομάδα κι αν είναι μέλος έχει των φορητό ασύρματο του αφού είναι ελεύθερη η αγοροπωλησία τους με την δυνατότητα εκπομπής και λήψης σε όλο το φάσμα των συχνοτήτων VHF-UHF που εκπέμπουν όλα τα ειδικά ραδιοδίκτια ( ΕΛ.ΑΣ. Ε.Κ.Α.Β. Π.Υ. Λ.Σ. κ.α) . Κάποιες εθελοντικές ομάδες εκδίδουν ταυτότητες όλων των μελών τους με την ένδειξη : ο κάτοχος δικαιούται να φέρει ασύρματο πομποδέκτη VHF-UHF παραβιάζοντας ακόμα και τους όρους της άδειας ειδικού ραδιοδίκτιου που μπορεί να κατέχουν (κλειδωμένες συχνότητες στους Π/Δ χωρίς δυνατότητα μεταγωγής τους σε άλλες , συγκεκριμένος αριθμός Π/Δ που με το πλήθος τους βγαίνει και το χρηματικό κόστος της άδειας ,με καταγραφή των αριθμών κατασκευής του κάθε Π/Δ κ.α.)

  2) Στο άρθρο 14Β παρ.3 ή ένταξη μιας οργάνωσης γίνεται σε μία ή περισσότερες κατηγορίες δράσεων. Σωστό. Όμως η κατηγοριοποίηση θα πρέπει να γίνει ιεραρχικά. Είναι σίγουρο ότι αν σε μία περιοχή έχουν εκδηλώσει πρόθεση ένταξης σε μία κατηγορία δύο ή τρείς ομάδες αυτό στην πράξη θα δημιουργήσει προβλήματα λόγω επικάλυψης αντικειμένου, αλλά και πιθανούς ανταγωνισμού.Για τον λόγο αυτό προτείνω να γίνεται ιεραρχικά ή επιλογή της κατηγορίας από κάθε εθελοντική ομάδα και η πρώτη της επιλογή, να αφορά την κύρια δράση που θα αποτελεί και το βασικό κριτήριο της κλήσης της για συνδρομή. π.χ. αν παραστεί ανάγκη τηλεπικοινωνιακής συνδρομής σε μία περιοχή να κληθεί η ομάδα που έχει επιλέξει σαν κύρια δράση τις τηλεπικοινωνίες.

  3) Στο άρθρο 14 Γ στην περίπτωση τηλεπικοινωνιών αρκεί ως πιστοποίηση της εκπαίδευσης η άδεια ραδιοερασιτέχνη που εκδίδεται κατόπιν εξετάσεων από το Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας , Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων σύμφωνα με τα οριζόμενα . Συμφωνώ γιατί ο ραδιοερασιτέχνης δεν είναι μόνο καλός χειριστής – διαβιβαστής μιας ασυρματικής συσκευής που γνωρίζει πολύ καλά αφού εξετάζετε για αυτό σύμφωνα με το ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΡΑΔΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΦΕΚ Β. 1969.02-11-2011 παράρτημα 2 ΚΕΦ. Β παρ.4 «ΔΙΕΘΝΗ ΣΗΜΑΤΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ,ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ »αλλά και αυτός που θα καταφέρει να αντιμετωπίσει οποιαδήποτε τεχνική δυσκολία ή βλάβη προκύψει στο δίκτυο κατά την εκτέλεση των τηλεπικοινωνιακών καθηκόντων ως εθελοντής των τηλεπικοινωνιών λόγω τεχνικών γνώσεων που κατέχει .

  4) Είναι καιρός να γίνει εκκαθάριση και ανανέωση του υπάρχοντος μητρώου των εθελοντικών οργανώσεων, να καταγραφεί ο εξοπλισμός που ήδη κατέχουν, να αποχρεωθεί ο κατεστραμμένος, να επαναξιολογηθεί σύμφωνα με τα νέα δεδομένα της κατηγοριοποίησης και αν χρειασθεί να επιστραφεί και να δοθεί σε άλλη οργάνωση. Η ανανέωση του μητρώου προτείνω να γίνεται ανά δύο έτη.

  5) Οι Περιφερειακές Υπηρεσίες Πολιτικής Προστασίας να υποχρεωθούν να πραγματοποιούν συναντήσεις από κοινού κατ΄ έτος, με τις ενταγμένες εθελοντικές ομάδες αρμοδιότητάς τους, με σκοπό την κατανομή των αρμοδιοτήτων & την καταγραφή των υπαρχόντων προβλημάτων , για καλύτερο συντονισμό σε περίπτωση έκτακτου περιστατικού.

 • 15 Φεβρουαρίου 2013, 21:33 | Ιωσήφ

  Στα 15 χρόνια που ασχολούμαι με τον εθελοντισμό σε συλλογικό επίπεδο έχω εντοπίσει ένα σημαντικό πρόβλημα, το οποίο έχει να κάνει με την αδυναμία και την αδιαφορία της Πολιτείας, να ελέγξει την σωστή και νόμιμη λειτουργία των εθελοντικών ομάδων. Παράδειγμα. Σχεδόν όλοι οι εμπλεκόμενοι, από όλες τις εθελοντικές ομάδες, φέρουν ασύρματο. Είναι γνωστό ότι απαιτείται άδεια. Έχει ασχοληθεί κανένας αρμόδιος με το θέμα; Γίνεται ακρόαση κρατικών Υπηρεσιών π.χ. Π.Υ. είναι νόμιμο; Με τους ισχύοντες νόμους όχι. Αν χρειάζεται, θα πρέπει να γίνει νόμιμα. Θα πρέπει δηλαδή, να γίνει σε αδειοδοτημένη συχνότητα ειδικού ραδιοδικτύου, να λάβει ο κάθε εθελοντής άδεια λειτουργίας ασυρμάτου για συγκεκριμένο πομποδέκτη, να λάβει άδεια ακρόασης ή και επικοινωνίας με την αρμόδια Κρατική Υπηρεσία, καθώς και κάθε άλλη διευκόλυνση που απαιτείται για να φέρει εις πέρας την αποστολή του. Το παράδειγμα είναι χαρακτηριστικό, αλλά εκτός αυτού συμβαίνουν και άλλες μη νόμιμες ενέργειες και για τις οποίες κανένας από τους αρμοδίους δεν δίνει σημασία. Για να μπει ένα φρένο σε όλη αυτή την αναρχία προτείνω να συμπεριληφθεί παράγραφος στο άρθρο 14Δ που θα ορίζει, ότι, κάθε εθελοντής και εθελοντική οργάνωση θα δρα πάντα σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους του Κράτους. Οποιαδήποτε μη νόμιμη ενέργεια θα συνιστά παράπτωμα και αιτία αποπομπής από το μητρώο της Πολιτικής Προστασίας.

 • Σχετικά με τη δημόσια διαβούλευση του Νόμου Περί Αναδιάρθρωσης Πυροσβεστικού Σώματος και της Γενικής Γραμματείας Προστασίας του Πολίτη, σας παραθέτουμε τις απόψεις μας σχετικά με τα άρθρα 55 και 56 που αφορούν εμάς τους εθελοντές.

  Συγκεκριμένα, στο άρθρο 55 με τίτλο Αποστολή και Δράση Εθελοντών Πολιτικής Προστασίας και, ειδικότερα στην παράγραφο 1 του υπό αντικατάσταση άρθρου 14 του Ν. 3013/2002 προτείνουμε να προστεθεί το εξής:
  – Επίσης, η παροχή βοήθειας σε ειδικές περιπτώσεις λόγω αδυναμίας των αρμοδίων κρατικών φορέων, με την υποχρέωση τακτής επικοινωνίας – ενημέρωσης αυτών.

  Στο άρθρο 56 με τίτλο Ρυθμίσεις θεμάτων Εθελοντών Πολιτικής Προστασίας και συγκεκριμένα στην παράγραφο 3 του Άρθρου 14Β, προτείνουμε να προστεθεί η κατηγορία:
  – Αστική έρευνα και διάσωση (urban search & rescue) που αφορά την έρευνα και διάσωση σε ερείπια λόγω φυσικών ή ανθρωπογενών καταστροφών και δράσεις ανθρωπιστικού χαρακτήρα
  – Επίσης, στο σημείο στ) να συμπληρωθεί: χρήστες ειδικών ραδιοδικτύων, βάσει υφιστάμενης νομοθεσίας της ΕΕΤΤ

  Στην παράγραφο 5 του Άρθρου 14Β, έχουμε την εξής παρατήρηση:
  Για ποιο λόγο να είναι μόνο πολίτες της Ε.Ε.; Εάν κάποιος είναι, για παράδειγμα, Ελβετός ή Αμερικάνος που διαμένει στην Ελλάδα δεν θα μπορεί να συμμετέχει ως εθελοντής; Εάν το πρόβλημα είναι η ασφάλισή του, τότε θα πρέπει να υπάρχει μια ασφαλιστική δικλείδα που να του ζητείται να έχει κάλυψη από κάποιο ασφαλιστικό φορέα.
  Επίσης, ποιος είναι αρμόδιος να ελέγχει τις προϋποθέσεις; Θα αρκεί μία απλή βεβαίωση; Σε περίπτωση μη τήρησης θα φέρουν ευθύνη οι εκπρόσωποι των οργανώσεων;

  Στο εδάφιο δ της ίδιας παραγράφου έχουμε την εξής παρατήρηση:
  Θεωρούμε ότι το όριο του 55ου έτους ηλικίας έρχεται σε εκ διαμέτρου αντίθεση με την ισχύουσα νομοθεσία περί εργασιακής συνταξιοδότησης στα 67. Υπό το πρίσμα αυτό, θα πρέπει να ισχύσει το ίδιο ηλικιακό όριο και για την εθελοντική προσφορά.

  Αυτό ισχύει στο σύνολο των κρατών – μελών της ΕΕ. Το γεγονός αυτό αποδεικνύεται έμπρακτα από την πλειοψηφία των εθελοντών αντίστοιχων ηλικιών που δραστηριοποιούνται σε ιδιαίτερα πεδία και συνθήκες.

  Στο εδάφιο στ της ίδιας παραγράφου έχουμε την εξής παρατήρηση:
  Θα πρέπει να ληφθούν υπόψη μια σειρά πιστοποιημένων εκπαιδεύσεων από αναγνωρισμένους φορείς του εξωτερικού με διεθνή ισχύ, με πολυετή εξειδίκευση ανά τομέα δράσης, τις οποίες οι εθελοντές της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης παρακολουθούν την τελευταία 10ετία.

  Στην παράγραφο 6 του Άρθρου 14Β, έχουμε την εξής παρατήρηση:
  Η μέχρι τώρα διαδικασία προβλέπει 2ετή δράση για την ένταξη μιας οργάνωσης στο Μητρώο Εθελοντικών οργανώσεων. Στα 2 αυτά έτη η οργάνωση και τα μέλη της είναι «στον αέρα». Θα πρέπει, λοιπόν, να εντάσσεται η οργάνωση άμεσα στα μητρώα, αφού έχει εκπαιδευμένα μέλη σύμφωνα με το Νόμο και στη συνέχεια να αξιολογείται.
  Στον νόμο δεν αναφέρεται τι θα γίνει με τις ήδη εντεταγμένες Οργανώσεις. Θα συνεχίσουν να λειτουργούν ως έχει;
  Επίσης, δεν προβλέπεται χρόνος μετάβασης των υπαρχόντων οργανώσεων στο νέο θεσμικό πλαίσιο. Προς αποφυγή «κενού» εθελοντικής δράσης πρέπει να προβλεφθεί το χρονικό διάστημα το οποίο έχουν στη διάθεσή τους οι οργανώσεις να «συμμορφωθούν» προς τις νέες διαδικασίες εκπαίδευσης των μελών τους και να προσδιορισθεί ο χρόνος έναρξης λειτουργίας της Εθνικής Σχολής Πολιτικής Προστασίας.
  Εθνικές Οργανώσεις, οι οποίες βάσει του καταστατικού τους ορίζονται ως πανελλαδικής εμβέλειας (εθνικές) με κατά τόπους παραρτήματα άνω του 50% της επικράτειας, κατατάσσονται ως «εθνικές» στο σύνολό τους.

  Στην παράγραφο 1 του άρθρου 14Γ έχουμε την εξής παρατήρηση:
  Στις περιπτώσεις αρωγής μετά από φυσικές καταστροφές ή ακόμα και σε περιπτώσεις ειδικευμένων καταστάσεων έρευνας/διάσωσης όπως σπήλαια, υποβρύχια σπήλαια, φαράγγια, ορμητικά νερά, ορθοπλαγιές, κλπ, όπου η Πυροσβεστική Ακαδημία δεν έχει την δυνατότητα να παρέχει τέτοια εκπαιδευτικά προγράμματα, θα πρέπει να πιστοποιούνται κάποιοι φορείς, ώστε να παρέχουν εκπαίδευση, με προϋποθέσεις που θα ορίζονται από τις αντίστοιχες ομοσπονδίες ή άλλους διεθνώς αναγνωρισμένους φορείς. Επίσης και στις απλές ή εξειδικευμένες πρώτες βοήθειες πρέπει να γίνουν αποδεκτά τα διεθνή πρωτόκολλα, ώστε κάποιοι φορείς που πιστοποιημένα μπορούν να εκπαιδεύουν βάσει αυτών των πρωτόκολλων, να πιστοποιούν τους εθελοντές που ενδιαφέρονται (ήδη στην Ελλάδα υπάρχουν τέτοια προγράμματα εκπαίδευσης όπως PHTLS, BLS από European Resuscitation Council ή American heart Association).
  Στον τομέα των άλλων ειδικοτήτων υπάρχουν διεθνείς φορείς (INSARAG, IKAR-CISA, IMRF, IRO), που επίσης έχουν πρωτόκολλα, τα οποία ακολουθούμε και από τους οποίους έχουμε πιστοποιηθεί. Για τις μέχρι σήμερα εκπαιδεύσεις μας, εφόσον θα αναγνωρίζεται μόνο η ΕΣΠΠ της Π. Ακαδημίας, θα επιστραφούν τα χρήματα που έχουμε δαπανήσει για την εκπαίδευσή μας; Βάσει ποιων πρωτοκόλλων θα γίνονται οι εκπαιδεύσεις στην ΕΣΠΠ της Πυρ. Ακαδημίας και με ποια κριτήρια θα επιλέγονται οι κατάλληλοι εκπαιδευτές;

  Στον προηγούμενο νόμο 3013/2002 αναφέρονταν για την εκπαίδευση:
  «14.4. Η εκπαίδευση και μετεκπαίδευση των μελών των Εθελοντικών Οργανώσεων, καθώς και των Ειδικευμένων Εθελοντών Πολιτικής Προστασίας, πραγματοποιείται από το Επιστημονικό και Ερευνητικό Κέντρο Πολιτικής Προστασίας του άρθρου 7 του παρόντος, κατόπιν ειδικού προγράμματος που εκπονεί η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας».
  Αυτό δεν υλοποιήθηκε ποτέ, οπότε πρέπει γίνει πιο ευέλικτο και αποτελεσματικό το θέμα της εκπαίδευσης.

  Στην παράγραφο 3 του άρθρου 14Γ έχουμε την εξής παρατήρηση:
  Το γεγονός ότι το πτυχίο του ραδιοερασιτέχνη αρκεί ως πιστοποίηση εκπαίδευσης στο εν λόγω αντικείμενο, θα οδηγήσει αναγκαστικά χιλιάδες εθελοντές στην απόκτησή του μέσω εγγραφής – μαθημάτων σε ραδ/κους συλλόγους, γεγονός που συνεπάγεται αυτόματα ότι οι εθελοντές θα καταβάλλουν οικονομικά ποσά μέρος των οποίων θα μείνει στα ταμεία των συλλόγων. Κάτι τέτοιο οδηγεί σε μονοπώλιο με κάποιους εθελοντές να ωφελούνται και την πλειοψηφία να ζημιώνεται οικονομικά.
  Στο συγκεκριμένο θέμα η πολιτεία μέσω της ΕΕΤΤ δύναται με την παρούσα νομοθεσία να δώσει λύσεις για οποιαδήποτε εθελοντική οργάνωση.
  Επίσης, στην παράγραφο 3 του άρθρου 14Γ αναφέρεται:
  «Στην περίπτωση των τηλεπικοινωνιών αρκεί ως πιστοποίηση της εκπαίδευσης η άδεια ραδιοερασιτέχνη που δίδεται κατόπιν εξετάσεων από το Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ν. 2801/2000 (Α΄ 46).»
  Στην εκπαίδευση και εξέταση των υποψηφίων ραδιοερασιτεχνών δεν γίνεται πουθενά αναφορά σε θέματα επικοινωνιών εκτάκτων αναγκών, οπότε δεν διασφαλίζεται η γνωστική επάρκεια και επαφίεται στη ευαισθησία του κάθε πτυχιούχου η μετέπειτα εκπαίδευσή του, γεγονός το οποίο δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι πιστοποιεί κάποιον.
  Επίσης, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη το γεγονός ότι η πολιτεία δίνει το δικαίωμα σε κάποια οργάνωση να κατοχυρώσει μία ή περισσότερες συχνότητες για την κάλυψη των αναγκών τους και ως εκ τούτου το ραδιοφάσμα της υπηρεσίας ραδιοερασιτέχνη δεν συνεπάγεται ως μοναδικό για την κάλυψη των αναγκών. Το εν λόγω φάσμα είναι περιορισμένο και θα πρέπει να ληφθεί σοβαρότατα υπόψη η πιθανότητα να επιφορτισθεί με επιπλέον χιλιάδες χρήστες (μέλη των εθ.οργ.) που θα πρέπει να αποκτήσουν το πτυχίο του ραδιοερασιτέχνη. Αυτό είναι ανέφικτο και θα δημιουργήσει προβλήματα αντί να τα λύσει.
  Στο εδάφιο 1α του άρθρου 14Δ έχουμε να παρατηρήσουμε τα εξής:
  Πώς ορίζονται, ποια είναι και από ποιους στελεχώνονται τα περιφερειακά κέντρα επιχειρήσεων; Αυτό που ισχύει σήμερα είναι αυτό που αναφέρεται στο συγκεκριμένο εδάφιο.
  Στο εδάφιο γ) του άρθρου 14Δ έχουμε να παρατηρήσουμε τα εξής:
  Η εμπειρία έως τώρα μας δείχνει ότι σπανίως οι εθελοντικές ομάδες κινητοποιούνται από τις αρμόδιες αρχές, αλλά όταν αυτές βρεθούν στο πεδίο,

  ο επικεφαλής της διαχείρισης του περιστατικού, τις χρησιμοποιεί συνήθως ως ομάδες έρευνας, δασοπυρόσβεσης, αρωγής σε σεισμοπαθείς, κλπ. Η κινητοποίηση των εθελοντών γίνεται συνήθως μόνο όταν υπάρχει τουλάχιστον μια τοπική καταστροφή μεγάλης έντασης, ενώ σε περιπτώσεις πρόληψης, ενημέρωσης αλλά και έρευνας/διάσωσης για μεμονωμένα άτομα ή ομάδες ατόμων, δεν υπάρχει σχεδόν ποτέ κινητοποίησή τους.
  Ειδικότερα σε περιπτώσεις όπως η σπηλαιοδιάσωση στο Σάρχο το 2002, η φαραγγοδιάσωση στο Λούσιο το 2007 και 2009 και άλλες παρόμοιες περιπτώσεις, οι ειδικευμένοι εθελοντές έπαιξαν βασικό ρόλο, αλλά δεν κινητοποιήθηκαν από τις αρχές. Επίσης, στην πρόσφατη επιχείρηση στο Πάπιγκο Ηπείρου ο κρατικός μηχανισμός δεν έφερε τα αποτελέσματα που έφεραν οι εθελοντές σε μία μέρα. Για το λόγο αυτό πρέπει να υπάρχουν μνημόνια συνεργασίας των εθελοντικών ομάδων, ανάλογα με το πεδίο δραστηριοποίησής τους, με τις αντίστοιχες μονάδες Π.Π., ώστε να κινητοποιούνται άμεσα συγκεκριμένες ομάδες σε συγκεκριμένα περιστατικά. Οι εθελοντικές ομάδες μπορούν να διατηρούν το δικαίωμα επέμβασης σε περιστατικό εφόσον κληθούν από πολίτη ή παραβρίσκονται στο περιστατικό ή κριθεί αναγκαία η παρουσία τους, χωρίς να προαπαιτεί την κλήση από πλευράς ΓΓΠΠ και με ταυτόχρονη ενημέρωση από πλευράς εθελοντών των αρμοδίων αρχών.

  Με ποιον τρόπο θα γίνεται η κινητοποίηση των εθελοντικών οργανώσεων κατά τις ώρες και μέρες που θα είναι κλειστά τα γραφεία των αρμόδιων τοπικών αρχών; Πρότασή μας είναι οι εθελοντικές οργανώσεις να κινητοποιούνται ενημερώνοντας τα κέντρα της Π.Υ. και να καταβάλλεται προσπάθεια από μέρους των εθελοντικών οργανώσεων ενημέρωσης των αρμόδιων αρχών πολιτικής προστασίας.
  Στο άρθρο 14Ε έχουμε να παρατηρήσουμε τα εξής:
  Με αυτόν τον τρόπο οι ομάδες πρόληψης δεν πρόκειται να αξιολογηθούν ποτέ, αφού ποτέ κάποιος φορέας δεν ζητάει άτομα για πυροφύλαξη. Επίσης, και ομάδες που δεν θα έχουν συμμετοχή σε περιστατικά, δεν θα έχουν λάβει ποτέ αξιολόγηση. Για παράδειγμα, ομάδα που εκπαιδεύεται για διάσωση σε σεισμούς ή για αρωγή σε σεισμοπαθείς θα αξιολογηθεί μόνο αν γίνει σεισμός; Η αξιολόγηση πρέπει να γίνεται από ειδικούς σε κάθε τομέα δράσης, φορείς, βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων.

  Στην παράγραφο 1 του άρθρου 14ΣΤ έχουμε να παρατηρήσουμε τα εξής:
  Σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο εν λόγω άρθρο, όλες οι εθελοντικές ομάδες πρέπει να αλλάξουν στολή. Θεωρούμε ότι η αλλαγή στολών είναι αδιανόητη, καθώς η στολή κάθε οργάνωσης αποτελεί μέρος της ταυτότητάς της και κατ’ επέκταση της αναγνωρισιμότητάς της.
  Ταυτόχρονα, πρέπει να λάβετε υπόψη σας ότι το κόστος αντικατάστασης είναι μεγάλο. Επίσης, παγκοσμίως όλες οι ομάδες φέρουν το σήμα της ομάδας τους μπροστά και όχι στο μανίκι. Τα σήματα αυτά πρέπει να προμηθεύονται από την ΓΓΠΠ διατηρώντας αναλλοίωτα το χρώμα και τα διακριτικά των στολών μας.

  Θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι οι υπάρχουσες στολές που διαθέτουμε (τουλάχιστον οι σοβαρές οργανώσεις) πληρούν τις ανάλογες προδιαγραφές για να χρησιμοποιούνται ανά τομέα δράσης (ορεινή διάσωση, υγρό στοιχείο, μαζικές καταστροφές, κτλ).
  Επιπλέον, πιστεύουμε ακράδαντα ότι δεν πρέπει να καταργηθεί η ελληνική σημαία. Την στολή μας την επιλέξαμε, την αγαπήσαμε, προσπαθούμε να την τιμούμε, αλλά δεν την αλλάζουμε. Στην πλάτη της στολής μας, γράφει «διάσωση». Αυτό σημαίνει ότι δεν είμαστε εθελοντές για όλες τις δουλειές. Είμαστε εθελοντές διασώστες.
  Παράγραφος 14ΣΤ-2
  Η παραπομπή στο άρθρο 14Β, παράγραφος 1 σχετικά με τις λεπτομέρειες για τον τύπο και το περιεχόμενο του ατομικού δελτίου δεν αναφέρει κάτι σχετικό.
  Στο Άρθρο 14Ζ έχουμε να παρατηρήσουμε τα εξής:
  Για τους λόγους που αναφέρθησαν στο 14Δ, θα πρέπει να ληφθεί μέριμνα και για τους εθελοντές οι οποίοι δεν κλήθηκαν να συμμετέχουν, αλλά αποδεδειγμένα συμμετείχαν ενεργά, με αναφορά του φορέα που τους χρησιμοποίησε, τότε να εννοείται ότι ενεργούν σαν να έχουν κληθεί επίσημα.

  Το ίδιο πρέπει να γίνεται και για εθελοντές που είναι ελεύθεροι επαγγελματίες. Επίσης, δεν γίνεται πουθενά αναφορά για αποζημίωση για τα έξοδα μετακίνησης (στον νόμο 3013/2002 γινόταν αναφορά στο 14.5β) καθώς και για τις χαμένες ημέρες εργασίας.

  Επίσης, θα πρέπει να εξεταστεί με μεγάλη προσοχή ο χρόνος που απαιτείται για την ολοκλήρωση των ενεργειών αυτών. Πιθανόν να υπάρξουν ετεροχρονισμένες αποφάσεις.
  Στην παράγραφο 1 του Άρθρου 14Ι έχουμε να παρατηρήσουμε τα εξής:
  Όσοι ασχολούνται με την ενημέρωση – ευαισθητοποίηση ή την πρόληψη, επειδή δεν υπάρχει ποτέ περίπτωση να τους καλέσει κανένας φορέας, εάν κατά την άσκηση του εθελοντικού τους καθήκοντος πάθουν κάποιο ατύχημα, δεν καλύπτονται; Επίσης, στον νόμο 3013/2002 στο άρθρο 14 δεν υπάρχει παράγραφος Δ. Και εδώ πρέπει να ισχύσει ότι αναφέρθηκε παραπάνω στο 14Δ και 14Ζ.
  Επίσης, η ασφαλιστική κάλυψη των εθελοντών θα πρέπει να ισχύει και για περιπτώσεις διασωστικών αποστολών στο εξωτερικό, καθώς επίσης και διαδικασιών εκπαιδεύσεων.
  Επιπρόσθετα, προτείνουμε – χωρίς να αναφέρεται σε κάποια από τις υπό διαβούλευση παραγράφους – να δημιουργηθεί επιτροπή από όλες τις ομάδες που να της δίνεται η δυνατότητα να αξιολογεί τόσο τον εκπαιδευτικό φορέα όσο και τη συνεργασία των εθελοντικών ομάδων με τους κρατικούς φορείς. Επίσης θα έχει λόγο σε ηθικές αμοιβές και κυρώσεις, σε οικονομικές ενισχύσεις, δικαίωμα λόγου για την επαναξιολόγηση των ειδικευμένων εθελοντών, συμμετοχή σε επιχειρησιακούς σχεδιασμούς, καθώς επίσης και στη γενική λειτουργία του παρόντος νόμου.

  Με ιδιαίτερη εκτίμηση
  Γιώργος Καλογερόπουλος
  Πρόεδρος της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης

 • 15 Φεβρουαρίου 2013, 19:48 | RSF Hellas

  Πρέπει να διασφαλιστούν τα ακόλουθα:
  1. Οι στολές να είναι κοινές σύμφωνα με τις υπηρεσιακές προδιαγραφές του ΠΣ σε αντίστοιχες αποστολές και να δίδονται στο τέλος της εκπαίδευσης πιστοποίησης ΔΩΡΕΑΝ από την ΓΓΠΠ.
  2. Στις Εθελοντικές Οργανώσεις να διασφαλιστεί πως όλα τα μέλη της οργάνωσης είναι εθελοντές και δεν λαμβάνει κανείς ούτε το ΔΣ, αμοιβή.
  3. Οι Εθελοντικές οργανώσεις που δημιουργούνται στα πλαίσια των ΟΤΑ να έχουν εγκεκριμένο καταστατικό και εκλεγμένο ΔΣ και να μην υπάρχει μια απλή απόφαση δημοτικού συμβουλίου για την δημιουργία τους.
  4. Τα οχήματα ιδιοκτησίας των Εθελοντικών οργανώσεων να απαλλάσσονται από τα τέλη κυκλοφορίας.
  5. Να υπάρξουν προβλέψεις για να ισχύουν όσα ισχύουν για το μόνιμο προσωπικό του ΠΣ σε περιπτώσεις αναπηρίας και θανάτου του εθελοντή και πρόβλεψη για την οικογένεια του, χήρα – τέκνα.
  6. Οι εκπαιδεύσεις των εθελοντών να είναι πάντα ΔΩΡΕΑΝ ακόμα και όταν πραγματοποιούνται από Ιδιωτικούς φορείς και ΑΕΙ.
  7. Ο εξοπλισμός δεν μπορεί να είναι πάντα σύμφωνα με τις προδιαγραφές του ΠΣ πχ ο ραδιοερασιτεχνικός εξοπλισμός.
  8. Οι εθελοντικές οργανώσεις να μην μπορούν να προσφέρουν επί πληρωμής οποιαδήποτε «υπηρεσία» πχ κάλυψη αγώνων η εκδηλώσεων, συναυλιών κτλ.
  9. Οι εθελοντές να μπορούν να είναι μέλη ΜΟΝΟ σε μια εθελοντική οργάνωση και η οργάνωση αυτή να αναφέρεται στο δελτίο εθελοντή, σε περίπτωση αλλαγής να ενημερώνεται η ΓΓΠΠ και να εκδίδεται νέο δελτίο.
  10. Να δοθεί η δυνατότητα στον ΓΓΠΠ να αποφασίζει απαλλαγής εκπαίδευσης για εθελοντές σε περιπτώσεις υπάρξεις επαγγελματικής πιστοποίησης πχ πυροσβέστης που θέλει να είναι και εθελοντής ΠΠ ή ιατρού κτλ.
  11. να θεσμοθετηθεί η δημιουργία «συμβουλίου» εθελοντών που θα εκπροσωπούν τις εθελοντικές οργανώσεις.
  12. Η ασφαλιστική κάλυψη των εθελοντών να υπάρχει και σε εκπαιδεύσεις – ασκήσεις στο εξωτερικό.

 • 15 Φεβρουαρίου 2013, 19:04 | ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ

  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:
  Στο άρθρο 14β3 να προστεθεί σαν δράση η) η αποκατάσταση.
  Στο άρθρο 14β5δ. να αντικατασταθεί το ανώτερο όριο ηλικίας από το 55ο στο 65ο έτος και να παραληφθούν τα υπόλοιπα της παραγράφου διότι καλύπτονται από το 65ο έτος.

  ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ
  Τι θέλουμε;
  α)Εθελοντές πυροσβέστες κατάλληλα εκπαιδευμένους και εξοπλισμένους, οργανωτικά αυτόνομους, που να παρεμβαίνουν στα θέματα της πρόληψης, της αντιμετώπισης και της αποκατάστασης των καταστροφών, στην περιοχή ευθύνης τους, συνεργαζόμενοι με όλους τους εμπλεκόμενους στις έκτακτες ανάγκες φορείς της πολιτείας, της τοπικής αυτοδιοίκησης και των εθελοντικών οργανώσεων.
  β) Οι εθελοντές της πυροσβεστικής μπορεί να περιοριστούν μόνο στα μεγάλα αστικά κέντρα, που υπάρχουν 4 γιατροί για να πιστοποιήσουν την καλή υγεία των νέων εθελοντών, αλλά η Γ.Γ.Π.Π. πρέπει να μεριμνήσει για το υπόλοιπο 90% της επικράτειας που μένει ανοχύρωτο.Δηλαδή οι νέοι εθελοντές πολιτικής προστασίας θα πρέπει να μπορούν να εξυπηρετηθούν από τα Κέντρα Υγείας, όπως παλιά που δεν σκεφτόμασταν και πολύ την απώλεια του μεροκάματου, την παραγωγή και την άδεια από την εργασία μας.
  Η προβλεπόμενη δε εκπαίδευση δεν πρέπει να απευθύνεται σε ‘μεταπτυχιακούς εθελοντές’, αλλά όπως και ο εξοπλισμός θα πρέπει να οριστούν με βάση τις τοπικές ανάγκες.Οι εθνικές ή οι περιφερειακές ανάγκες, ας αποτελούν θέμα εκπαίδευσης των ειδικευμένων εθελοντών ή των εθελοντικών οργανώσεων που διαθέτουν τη σχετική εμπειρία. Φυσικά δεν πρέπει να παραμελούνται οι ασκήσεις ετοιμότητας και η μετεκπαίδευση των υπαρχόντων εθελοντών.

  Και τέλος κάποιες ερωτήσεις:
  1. Πόσων ειδών εθελοντές θα αποκτήσουμε τελικά; Της Πυροσβεστικής, της Γ.Γ.Π.Π., της Τοπικής Αυτοδιοίκησης;
  2. Τι θα γίνει με τα Εθελοντικά Πυροσβεστικά Κλιμάκια των Δήμων που δεν τα φροντίζει πια κανείς; Είναι ή δεν είναι Εθελοντές Πολιτικής Προστασίας; Μήπως η εκδήλωση ενός συμβάντος δεν είναι πρώτα και κύρια θέμα τοπικό, που πρέπει να αντιμετωπιστεί στον ελάχιστο δυνατό χρόνο;

 • 15 Φεβρουαρίου 2013, 19:47 | ΚΩΣΤΑΣ ΚΟΚΟΛΑΚΗΣ Προϊσταμενος Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης

  ΑΡΘΡΟ 14Β
  2. να προστεθεί ότι στο Μητρώο Εθελοντών Πολιτικής Προστασίας μπορούν να ενταχθούν και ομάδες προσώπων που από τη συστατική πράξη των Φορέων τους (ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ) προκύπτει ότι δραστηριοποιούνται στο πλαίσιο των Φορέων και των οποίων ο σκοπός επικεντρώνεται σε δράσεις Πολιτικής Προστασίας.
  Στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ)με απόφαση της Πρυτανείας έχει δημιουργηθεί εθελοντική οργάνωση πολιτικής προστασίας από τους εργαζόμενους του πανεπιστημίου (διοικητικό και επιστημονικό προσωπικό), που ενημερώνει και ευαισθητοποιεί τα άτομα που κινούνται στο πανεπιστημιακό χώρο (εργαζομένους, φοιτητές), πραγματοποιεί ασκήσεις, παρέχει πρώτες βοήθειες, αναλαμβάνει την πυροπροστασία της πευκόφυτης κατασκήνωσης του ΑΠΘ στη Χαλκιδική, βοηθά στη σύνταξη σχεδίων εκτάκτων αναγκών το Γραφείο Πολιτικής Προστασίας του ΑΠΘ, συμμετέχει σε κοινές Ασκήσεις Πολιτικής Προστασίας που κάνουν οι Εθελοντικές Οργανώσεις Πολιτικής Προστασίας του Νομού και της Περιφέρειας (στην Ασκηση για σεισμό με τη συμμετοχή 16 εθελοντικών ομάδων που έγινε 4 Δεκεμβρίου 2010 στη Θεσσαλονίκη, συμμετείχε με ψυχολόγους, ψυχιάτρους για την ψυχολογική στήριξη των πληγέντων), ενώ επιθυμεί να συμμετάσχει στην πυροπροστασία του περιαστικού δάσους (Σέιχ- Σου)και σε άλλες δράσεις, αλλά δεν μπορεί να γραφτεί στο σημερινό μητρώο της ΓΓΠΠ, γιατί δεν προβλέπεται συστατική πράξη Φορέα πλην ΟΤΑ.
  5….
  δ. Να τροποποιηθεί και να αναφέρει ότι μετά το 55ο έτος ηλικίας θα απαιτείται κάθε έτος ιατρική – νοσοκομειακή γνωμάτευση για την καταλλήλότητα του εθελοντή. Αντίστοιχα και για τα άλλα ανώτατα ηλικιακά όρια.
  Ως προς την ηλικία δεν θα πρέπει να υπάρχει ανώτατο όριο, γιατί εθελοντές που προέρχονται από τις Ειδικές Δυνάμεις, τα Σώματα Ασφαλείας, ενώ είναι «ενεργοί» στις υπηρεσίες τους στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών, θεωρούμε ότι δεν πρέπει να είναι ως εθελοντές. Παράλληλα υπάλληλοι των Υπηρεσιών Πολιτικής Προστασίας να μπορούν, αν επιθυμούν μετά τη συνταξιοδότησή τους, να συνεχίσουν να προσφέρουν στην Πολιτική Προστασία τις γνώσεις και τις εμπειρίες τους στη διαχείριση των κρίσεων, μέσα από τον εθελοντισμό.
  ε. Να διευκρινιστεί το αποδεδειγμένα καλή σωματική υγεία.
  Υπάρχουν άτομα με κινητικά προβλήματα ή αναπηρίες σωματικές που είναι άριστοι ραδιοερασιτέχνες ή άριστοι χρήστες των ηλεκτρονικών υπολογιστών που μπορούν να βοηθήσουν ουσιαστικά στις επικοινωνίες και στη διοικητική οργάνωση.
  ΑΡΘΡΟ 14Γ
  3. να τροποποιηθεί και να αναφέρει ότι τα μέλη των εθελοντικών οργανώσεων που έχουν αναγνωρισμένους τίτλους σπουδών θα εντάσσονται στην ειδικότητά τους όπως οι ραδιοερασιτέχνες που παίρνουν άδεια κατόπιν εξετάσεων από το Υπουργείο Ανάπτυξης,Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων σύμφωνα με τα οριζόμενα στο
  ν. 2801/2000 (Α΄ 46), οι διασώστες της Σχολής του ΕΚΑΒ, οι πιλότοι των αερολεσχών, οι απόφοιτοι ΙΕΚ δασικής προστασίας κ.λ.π.
  Ούτε είναι δυνατόν να απαιτείται η φοίτηση ενός Ψυχολόγου ή ενός μεταπτυχιακού φοιτητή στην Ιατρική Καταστροφών στην Εθνική Σχολή Πολιτικής Προστασίας.
  Επίσης να μην υπάρχει αναφορά μόνο σε ορισμένες ειδικότητες και να αναφέρονται ενδεικτικά, ώστε αν λειτουργήσει κάποια σχολή μελλοντικά χωρίς την παρέμβαση της Εθνικής Σχολής Πολιτικής Προστασίας και της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, με ειδικότητα που να εμπλέκεται με την πολιτική προστασία, να μην υπάρχει πρόβλημα ένταξης.
  ΑΡΘΡΟ 14Δ
  1.α)Να συμπληρωθεί και να διαμορφωθεί ως:
  Η αρμοδιότητα κινητοποίησης των Εθελοντικών Οργανώσεων ανήκει στο
  Ε.Σ.Κ.Ε. ή στα Περιφερειακά Κέντρα Επιχειρήσεων. Οι Εθελοντικές Οργανώσεις εντάσσονται επιχειρησιακά στον αρμόδιο ανά περιστατικό επιχειρησιακό φορέα.Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση όπου ευρίσκονταιΕθελοντικές Οργανώσεις ή Ειδικευμένοι Εθελοντές πλησίον του συμβάντος την ώρα της εκδήλωσης δύνανται, εφόσον έχουν το κατάλληλο εξοπλισμό, να επέμβουν και μετά την άφιξη του αρμόδιου Φορέα να τίθενται υπό τις εντολές του.
  Επειδή τους καλοκαιρινούς μήνες οι εθελοντικές οργανώσεις ευρίσκονται διάσπαρτες πλησίον ευαίσθητων περιοχών, στα πλαίσια της πυροπροστασίας, σε περίπτωση εκδήλωσης πυρκαγιάς να μπορούν να επέμβουν άμεσα, αφού ενημερώσουν το ΠΕ.ΚΕ.,για να μειώσουν τις δυσμενείς επιπτώσεις, ενώ με την άφιξη της Π.Υ. θα εντάσσονται σε αυτή επιχειρησιακά. Θα είναι παράλογο να μπορεί ο κάθε πολίτης βλέποντας μια φωτιά να προσπαθεί με μια κλάρα να τη σβήσει και να μη μπορεί ο εθελοντής.
  β)Να συμπληρωθεί:Το δικαίωμα της ενημέρωσης για την εκδήλωση ενός συμβάντος των Εθελοντικών Οργανώσεων,ώστε να υπάρξει ετοιμότητα εκ μέρους των, το έχουν και οι κατά τόπο Υπηρεσιακές Μονάδες Πολιτικής Προστασίας, με την υποχρέωση να ενημερώνουν το ΠΕ.ΚΕ. για αυτή την ενημέρωση.
  Αυτό να γίνεται απο τις κατά τόπο Υπηρεσιακές Μονάδες Πολιτικής Προστασίας είτε ευρίσκονται είτε όχι στο ΠΕ.ΚΕ.
  ΑΡΘΡΟ 14ΣΤ
  Να συμπληρωθεί με τρίτη παράγραφο που θα αναφέρει το χρώμα του φάρου και τον ήχο της σειρήνας που θα διακρίνει τις εθελοντικές οργανώσεις.
  ΑΡΘΡΟ 14Ζ
  Θα πρέπει να θεσμοθετηθούν κίνητρα για τον εργοδότη που θα διαθέσει τον εθελοντή εργαζόμενό του. Διαφορετικά θα αποτελέσει αντικίνητρο ο εθελοντισμός στις προσλήψεις, όπως ίσχυε και εν μέρει ισχύει για τις γυναίκες (εγκυμοσύνη). Θα ερωτάται ο υποψήφιος «είσαι εθελοντής;» και στη θετική απάντηση θα υπάρχει δήλωση «σ’ ευχαριστώ δε μου κάνεις».
  4. να υπάρξει κατάλληλη διαμόρφωση ώστε να μην υπάρξει πρόβλημα με εκείνους που πιθανά δεν θα χρειαστεί να φοιτήσουν στη Σχολή.
  ΑΡΘΡΟ 14Θ
  1.Θα πρέπει να ληφθεί μέριμνα για την κάλυψη των καυσίμων των οχημάτων που εμπλέκονται είτε στην πρόληψη (περιπολίες) είτε στην αντιμετώπιση καταστροφών.
  Να αναφερθεί ότι κατά την κινητοποίηση των εθελοντικών Οργανώσεων θα ισχύουν οι προβλεπόμενες διατάξεις για τα οχήματα εκτάκτων αναγκών (πυροσβεστικά, ασθενοφόρα, περιπολικά)σε σχέση με την ελεύθερη διέλευση διοδίων.
  2.Ιδιαίτερη μνεία να μή θεωρειται η κάλυψη των καυσίμων από την Π.Υ. ως χρηματοδότηση, για να μην υπάρξει πρόβλημα στη χρηματοδότηση από την ΓΓΠΠ.
  ΑΡΘΡΟ 14Ι
  Να υπάρξει κατάλληλη διατύπωση και ανάλογη ασφάλιση με τα αναφερόμενα σε τραυματισμό σε περίπτωση θανάτου.

 • 15 Φεβρουαρίου 2013, 18:24 | Ζαφείρης Τρόμπακας

  Στο 14Γ Θέλω να εκφράσω τις επιφυλάξεις μου σχετικά με το εαν μία υπηρεσία όπως η Π.Υ. που κάποια στελέχη της πιθανόν να λειτουργούν ανταγωνιστικά με την εθελοντική προσπάθεια και μεγάλο μέρος της ηγεσίας της δεν γνωρίζει τις δυνατότητες κάποιων οργανώσεων, δύναται να αναλάβει την εκπαίδευση των εθελοντών.
  Κατά το παρελθόν (πρόσφατο και μη) διευθυντές του ΚΕΠΠ που ήταν αξιωματικοί του Π.Σ. προσπαθούσαν με κάθε τρόπο να υποβαθμήσουν και να απορρίψουν κάθε σοβαρή εθελοντική προσπάθεια κατά τη διάρκεια επιχειρήσεων. Για αυτούς ακριβώς τους λόγους θα πρέπει οι εθελοντές μέσω της ΓΓΠτΠ να έχουν τη δικιά τους εκπαιδευτική δομή.

  Επιπλέον κάποιες εθελοντικές οργανώσεις είναι αρχαιότερες από το ίδιο το Π.Σ. και τη ΓΓΠΠ σε θέματα έρευνας διάσωσης έχοντας επιδείξει αξιοζήλευτο έργο. Τι θα ισχύσει σε αυτήν την περίπτωση?

  Τίθεται το εξής ερώτημα: βάση του υπό διαβούλευση νόμου, ποιοι θα αναλάβουν την εκπαίδευση των εθελοντών, με ποια τεχνογνωσία και πείρα και ποια εκπαιδευτική ύλη. Η εν λόγω ύλη θα προκύπτει από ξένους φορείς? Ας μην ξεχνάμε ότι η στατιστική διαμορφώνει την τεχνική του μέλλοντος, αλλά εναρμονισμένη πάντα με τις ιδιαιτερότητες της χώρας.

 • 15 Φεβρουαρίου 2013, 17:20 | WWF Ελλάς

  Τα άρθρα 55, 56 και 57 δημιουργούν νέες δομές για τους εθελοντές και τις εθελοντικές ομάδες Πολιτικής Προστασίας και αναβαθμίζουν το καθεστώς που ισχύει με τον ν. 3013/2002. Ωστόσο, το WWF Ελλάς θεωρεί ότι η οργάνωση και λειτουργία ενός σοβαρού και αξιόπιστου συστήματος εθελοντισμού θα πρέπει να διέπεται από ένα διακριτό νόμο, λόγω της ποικιλίας και της πολυπλοκότητας των θεμάτων που καλείται να ρυθμίσει. Παραδείγματα τέτοιων νόμων είναι ο ν. 4029/2011 (νόμος για τους εθελοντές πυροσβέστες Π.Σ.) ή η ΚΔΠ 221/1997 της Κυπριακής Δημοκρατίας, ενώ αντίστοιχοι νόμοι υπάρχουν σε πολλές ακόμη χώρες της Ε.Ε. Μία τέτοια πρωτοβουλία θα βοηθούσε τόσο την διοίκηση, όσο και τους εθελοντές να προσαρμοστούν ευκολότερα και γρηγορότερα σε ένα νέο σύστημα εθελοντισμού στην ΓΓΠΠ, καθώς θα ορίζει με σαφήνεια και την απαραίτητη λεπτομέρεια τα επιμέρους ζητήματα, και συγχρόνως θα αποτελεί ένα ολοκληρωμένο, συγκεκριμένο και συγκροτημένο κείμενο αναφοράς για όλους τους εμπλεκόμενους με την πολιτική προστασία. Παρόλα αυτά επικροτούμε την πρόθεση του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη να ρυθμίσει τα θέματα εθελοντισμού και προτείνουμε- με βάση και τα παραπάνω σχόλια- το υφιστάμενο σχέδιο νόμου να γίνει πιο αναλυτικό και να ρυθμίσει σε βάθος κρίσιμα ειδικά θέματα.

  Είναι χαρακτηριστικό ότι πολλά και κρίσιμα ζητήματα προβλέπεται να ρυθμιστούν με αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα ΠΠ, όπως αντίστοιχα ο ν. 3013/2002 προέβλεπε έκδοση ΚΥΑ για τη ρύθμιση επιμέρους ζητημάτων, η οποία ωστόσο ποτέ δεν εκδόθηκε. Οι εκκρεμότητες αυτές συνέτειναν στην απαξίωση του συστήματος εθελοντισμού στην ΓΓΠΠ. Ελπίζουμε ότι μετά τη ψήφιση του σχεδίου νόμου να μην παρουσιαστούν οι καθυστερήσεις του παρελθόντος, και να προχωρήσει άμεσα η έκδοση των αποφάσεων που προβλέπονται, παρέχοντας ικανό χρόνο διαβούλευσης. Σε καμία περίπτωση οι πολιτικές σχετικά με τον εθελοντισμό δεν θα πρέπει να αλλάζουν με κάθε αλλαγή στην πολιτική ηγεσία του Υπουργείου. Στο πλαίσιο αυτό, θα προτείναμε οι επιμέρους εκκρεμότητες να αντιμετωπιστούν με μια μόνο απόφαση του Γενικού Γραμματέα η οποία να αποτελέσει και τον κορμό λειτουργίας του συστήματος εθελοντισμού.

  Με το νέο νομοσχέδιο εισάγονται μόνο πολύ βασικά στοιχεία για την ορθή λειτουργία ενός συστήματος εθελοντισμού, όπως η πιστοποίηση, η εκπαίδευση και τα κριτήρια ένταξης και ασφάλιση των εθελοντών. Τονίζουμε ότι η διαδικασία αξιολόγησης, ένταξης, εκπαίδευσης και πιστοποίησης των εθελοντικών ομάδων ΓΓΠΠ και των εθελοντών θα πρέπει να γίνεται αποκλειστικά και μόνο από τις επιχειρησιακές ή οργανωτικές κρατικές υπηρεσίες που είναι επιφορτισμένες με το κάθε αντικείμενο πολιτικής προστασίας, να είναι διαφανής, συγκεκριμένη, και βάσει ποιοτικών κριτηρίων, μερικά από τα οποία αναλύονται στις προτάσεις που ήδη έχει καταθέσει το WWF Ελλάς. Ωστόσο, στο παρόν σχέδιο νόμου δεν προσδιορίζονται τα κριτήρια συγκρότησης των εθελοντικών ομάδων αλλά ούτε και τα κριτήρια βάσει των οποίων θα πραγματοποιείται η ποσοτική και ποιοτική αξιολόγηση της δράσης τους. Το κρίσιμο ζήτημα είναι η εφαρμογή, η αξιοπιστία και η διαφάνεια του συστήματος που θα κάνει το νόμο ένα πραγματικό εργαλείο ορθής διαχείρισης του εθελοντικού δυναμικού.

  Στο προτεινόμενο νομοσχέδιο δεν καθίσταται σαφές αν ομάδες που βρίσκονται εκτός μητρώου θα εξακολουθήσουν να ασχολούνται με ζητήματα ΠΠ. Το ορθότερο είναι να αποκλείονται από δράσεις ΠΠ, στις οποίες θα συμμετέχουν μόνο όσες ομάδες εντάσσονται στο Μητρώο με τις διαδικασίες που προβλέπονται.

  Επίσης, ασάφεια δημιουργείται σε πολλά σημεία του σχεδίου σε σχέση με το ρόλο των επιχειρησιακών και οργανωτικών υπηρεσιών ΠΠ και με τον ρόλο των τοπικών φορέων στο σύστημα. Για παράδειγμα, δεν είναι σαφές ποιοι ακριβώς έχουν την αρμοδιότητα κινητοποίησης, αξιοποίησης και αξιολόγησης των εθελοντικών δυνάμεων. Η ρύθμιση εξ αρχής των οργανωτικών προβλημάτων και της αλληλοεπικάλυψης αρμοδιοτήτων που θα προκύψει είναι ένας πολύ σημαντικός παράγοντας που το σχέδιο νόμου δεν αποσαφηνίζει. Η άποψή μας είναι ότι η αξιολόγηση ή κινητοποίηση θα πρέπει να γίνει τουλάχιστον σε επίπεδο Περιφερειακής Ενότητας, όπου λειτουργούν και τα αντίστοιχα τμήματα ΠΠ ή Πυροσβεστικές Υπηρεσίες.

  Όπως έχει προκύψει από την εμπειρία του WWF Ελλάς και καταγράφεται στις σχετικές προτάσεις, οι ομάδες Πολιτικής Προστασίας στη Ελλάδα λειτουργούν με πολλές νομικές μορφές (ή καθόλου νομική μορφή) και πολλές φορές προέρχονται από διάφορους χώρους (κυνηγετικοί-ορειβατικοί σύλλογοι, άτυπες ενώσεις ατόμων, δημοτικές εθελοντικές υπηρεσίες, σωματεία κτλ.). Πιστεύουμε ότι είναι καλύτερο να υπάρχει μια συγκεκριμένη νομική μορφή ως προϋπόθεση για την ένταξη των εθελοντικών ομάδων στο μητρώο και οι σκοποί που απορρέουν από το καταστατικό τους να καλύπτουν τη συμμετοχή τους σε δράσεις ΠΠ.

 • επιτελους μετα απο πολλα χρονια βλεπουμε καποιες αλλαγες προς το καλλιτερο για εμας τους εθελοντες αλλα και για το σωμα διοτι και αυτο μας αφορα σιγουρα δεν ειναι πληρης σε καποια σημεια συμφωνουμε και σε αλλα διαφωνουμε και αλλα σημεια ειναι ελλιπει πιστευουμε στην πορεια να βελτιωθει προς το καλλιτερο οπως το σημειο της ασφαλησης μας σε περιπτωση συμβαντος η εμφανηση μας ανθρωποι και οχηματα με διαφορετικο χρωμα οι φαροι πρεπει να ξεχωριζουμε απο τους μονιμους ειναι πολυ σημαντικο την ωρα του συμβαντος, ελενχος οικονομικος, υλικων,οχι οπως στο παρελθον και σωστη χρηματοδοτηση, η συντηρηση των οχηματων ενα τεραστιο προβλημα εστω η εργασια να γινετε απο το συνεργειο του σωματος τα, τελη κυκλοφοριας δεν πρεπει να πληρωνονται, γενικα αυτη την στιγμη πρεπει αυτοι που διαχειρηζοντε γενικα την πολιτικη προστασια πρεπει να καταλαβουν οτι αν δεν διαχειρηστουν καλα [οπως τα ξενα προτυπα δεν ειναι ανοητοι οι ξενοι ] και βεβαια να ακουσουν τους πραγματικους γνωστες αυτη την κρισημη στιγμη που βρισκετε η χωρα μας υπαρχει τεραστια και αμεση αναγκη να εκμεταλευτουν τους εθελοντες την προσφορα τους προς τον συνανθρωπο τους και μαλιστα το πιο σημαντικο οπως πριν αρκετα χρονια , να ενεργοποιησουν τους ιδιους τους κατοικους της χωρας μας,ενα τεραστιο εμποδιο η κακη συνεργασια με τους δημους,στο θεμα των εκπαιδευσεων κοινες ασκησεις με πυροσβεστικο σωμα,πολιτικη προστασια,δημους,εθελοντικες ομαδες, πρεπει να γνωριζει ο διπλανος σου να κανει την σωστη κινηση, ελπιζουμε η συνεχεια να ειναι για ολους καλη ευχαριστουμε για την προσοχη σας

 • 15 Φεβρουαρίου 2013, 14:21 | ΜΙΧΑΛΗΣ

  Θα ήθελα να σας αναφέρω ότι υπάρχουν απόφοιτοι από τμήματα των ΙΕΚ όπως: Ειδικός Δασικής Προστασίας οι οποίοι έχουν εκπαιδευτοί και σε θέματα Δασοπυρόσβεσης και Πρώτων Βοηθειών.(Μαθήματα: 2 εξάμηνα χειρισμό πυροσβεστικών οχημάτων,3 εξάμηνα Προστασία Δασικών Πυρκαγιών και 3 εξάμηνα πρώτες βοήθειες) ,ΕΚΑΒ-Πρώτων Βοηθειών οι οποίοι έχουν πιστοποιηθεί από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίσης Προσόντων ΕΟΠΠΕΠ και έχουν τα απιτούμενα προσόντα για θέματα δασοπυρόσβεσης και πρώτων βοηθειών και θα πρέπει να αναγνωριστούν από τον νόμο αυτόν,ώστε να μην χρειαστεί να επαναλάβουν την νέα αυτή σχολή εθελοντών που ορίζει ο νόμος.Τέλος θα ήθελα να αναφέρω και για όσους διετέλεσαν εθελοντές στην πυροσβεστική,εποχικοί πυροσβέστες τουλάχιστον δύο χρόνια και όσοι έχουν πτυχίο πρώτων βοηθειών του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού να μην χρειαστεί να περάσουν και αυτοί την νέα σχολή.Ευχαριστώ!

 • 15 Φεβρουαρίου 2013, 13:03 | ΘΑΝΑΣΗΣ

  Ως επι το πλείστον το σχέδιο νόμου είναι σε πάρα πολυ καλή βάση και θα βοηθήσει παρα πολυ τις εθελοντικές ομάδες που είναι ενεργές και όχι μονο σφραγίδες. Ελπίζουμε να προστεθεί στο νομοσχέδιο και ένα άρθρο που να προβλέπει την χρήση φάρων σε οχήματα που ανήκουν σε εθελοντικές ομάδες και οχι σε Ι.Χ. καθώς και πρόβλεψη για την χρήση ηχητικών σημάτων (σειρήνων) καθώς και ασυρμάτων σε συγκεκριμένες νόμιμες συχνότητες.

  Μέσα στο νομοσχέδιο προβλέπετε η ίδρυση ακαδημίας που θα εκπαιδεύει τους εθελοντές. Εδω θα ήθελα να προτείνω να αναγνωριστούν ως εκπαιδευμένοι οι εθελοντές που έχουν παρακολουθήσει επιτυχώς προγράμματα όπως το »προστατεύω τον εαύτο μου και τους άλλους΄΄ του υπουργείου δια βίου μάθησης και πιστοποιημένα προγράμματα του ΕΚΑΒ. Επίσης θα πρότεινα να εξαιρεθούν της εκπαίδευσης άτομα που κατέχουν πιστοποίηση απο τον Εθνικό οργανισμό πιστοποίησης του ΟΕΕΚ στις ειδικότητες των Ειδικών δασικής προστασίας , Οσηγών βουνού , Φυλάκων Εθνικόν δρυμών και πληρωμάτων ασθενοφόρων – διασωστων του ΕΚΑΒ.

 • 15 Φεβρουαρίου 2013, 12:44 | Λιάμος Αλέξανδρος

  Επίσης στην ίδια παράγραφο 14Γ-3, το γεγονός ότι το πτυχίο του ραδιοερασιτέχνη αρκεί ως πιστοποίησης εκπαίδευσης στο εν λόγω αντικείμενο θα οδηγήσει αναγκαστικά χιλιάδες εθελοντές στην απόκτηση του μέσω εγγραφής – μαθημάτων σε ραδ/κους συλλόγους γεγονός που συνεπάγεται αυτόματα ότι οι εθελοντές θα καταβάλλουν οικονομικά ποσά μέρος των οποίων θα μείνει στα ταμεία των συλλόγων. Κάτι τέτοιο οδηγεί σε μονοπώλειο με κάποιους εθελοντές να οφελούνται και την πλειοψηφία να ζημιώνεται οικονομικά.
  Στο συγκεκριμένο θέμα η πολιτεία μέσω της ΕΕΤΤ δύναται με την παρούσα νομοθεσία να δώσει λύσεις για οποιαδήποτε εθελοντική οργάνωση

 • 15 Φεβρουαρίου 2013, 11:56 | Λιάμος Αλέξανδρος

  Στην παράγραφο 14Γ-3 αναφέρεται
  «Στην περίπτωση των τηλεπικοινωνιών αρκεί ως πιστοποίηση της εκπαίδευσης η άδεια ραδιοερασιτέχνη που δίδεται κατόπιν εξετάσεων από το Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ν. 2801/2000 (Α΄ 46).»

  Στην εκπαίδευση και εξέταση των υποψηφίων ραδιοερασιτεχνών δεν γίνεται πουθενά αναφορά σε θέματα επικοινωνιών εκτάκτων αναγκών, οπότε δεν διασφαλίζεται η γνωστική επάρκεια και επαφύεται στη ευαισθησία του κάθε πτυχιούχου η μετέπειτα εκπαίδευση του, γεγονός το οποίο δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι πιστοποιεί κάποιον.
  Επίσης θα πρέπει να ληφθεί υπόψη το γεγονός ότι η πολιτεία δίνει το δικαιωμα σε κάποια οργάνωση να κατοχυρώσει μία ή περισσότερες συχνότητες για την κάλυψη των αναγκών τους και ως εκ τούτου το ραδιοφάσμα της υπηρεσίας ραδιοερασιτέχνη δεν συνεπάγεται ως μοναδικό για την κάλυψη των αναγκών. Το εν λόγω φάσμα είναι περιορισμένο και θα πρέπει να ληφθεί σοβαρότατα υπόψη η πιθανότητα να επιφορτισθεί με επιπλέον χιλιάδες χρήστες (μέλη των εθ.οργ.) που θα πρέπει να αποκτήσουν το πτυχίο του ραδιοερασιτέχνη. Αυτό είναι ανέφικτο και θα δημιουργήσει προβλήματα αντί να τα λύσει.

 • 15 Φεβρουαρίου 2013, 10:58 | Γιωργος

  Εγω προτείνω να μπεί στον νόμο κάποιο άρθρο που να προβλέπει την χρήση φάρων (χρώματος πορτοκαλί) και την χρήση ασυρμάτων ΜΟΝΟ στο συμβάν και σε συχνότητα εγκεκριμένη απο τον διοικητή του συμβάντος.

  Ακόμα να αναγνωριστεί απο την πυροσβεστική ακαδημία ως φορέας πιστοποίησης ικανοτήτων και ο Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων που πιστοποιεί απόφοιτους των ΙΕΚ. Μην ξεχναμε πως υπαρχουν ΙΕΚ με ειδικότητες όπως διασωστών του ΕΚΑΒ και Ειδικών Δασικής Προστασίας, ειδικότητες συνδεδεμένες με της δραστηριότητες των εθελοντων πολιτικής προστασίας.

  Ευχαριστω

 • 14 Φεβρουαρίου 2013, 22:05 | Βλαδημηρος

  Πιστη εφαρμογη του ν.4029/2011,θα λυσει σημαντικα προβληματα της πυρασφαλειας στη χωρας μας και γενικοτερα,θεματα πολιτικης προστασιας!Δεν ειναι δυνατον να συζηταμε για δημοτικους σταθμους,οταν ο νομος που ανεφερα λεει ξεκαθαρα πως μπορουν να ιδρυθουν εθελοντικα κλιμακια και σταθμοι του ΠΣ.Στο σημειο που αναφερει ο νομος οτι για τηνιδρυση εθελοντικου κλιμακιου απαιτουνται 12 εθελοντες θα μπορουσε να γινει τροποποιηση,ως προς τον αριθμο των υποψηφιων και να ειναι λιγοτεροι,ωστε ετσι να καλυψουμε και τις απροσιτες περιοχες οπου δεν υπαρχει αυξημενο ενδιαφερον προσελευσης πολιτων για να επανδρωσουν,ενα κλιμακιο,ολα αυτα εντος του πυροσβεστικου σωματος
  Προσωπικα ο μονος φορεας για εκπαιδευση εθελοντων πολιτικης προστασιας,πολιτες,εταιρειες,κτλ ειναι το ΠΣ,δεν ειναι ουτε τα ΑΕΙ,ουτε τα ΑΤΕΙ,ΠΟΣΟ ΜΑΛΛΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ,που θα συναπτουν και συμβασεις με το ΠΣ,για θεματα πυροσβεστικου ενδιαφεροντος,με οτι σημαινει αυτο.Να διασφαλισουμε το δημοσιο χαρακτηρα του ΠΣ.
  Οι εθελοντικες ομαδες που θα εκπαιδευτουν σε συγκεκριμενους τομεις δρασεις,οπως εχουν οριστει απο το σχεδιο νομου,να τηρησουν αυτη τη φορα αυτα που απορρεουν απο το νομο,και να μην φτασουμε να βλεπουμε Σαμαρειτες του Ερυρθρου Σταυρου,να σβηνουν εργοστασιο.Ο καθενας στο τομεα του αυστηρα,να παψουν επιτελους και οι διαφοροι αξιωματικοι του ΠΣ,στη λογικη οτι ολοι βοηθανε,να αφηνουν ανεξελεγκτα τον καθενα να κανει οτι του γουσταρει.Ζημια κανουν παρα οφελουν.Εμενα παντως αν πιασει φωτια το σπιτι μου περιμενω,να δω οχημα του ΠΣ, και οχι οχημα τις Χ η Ψ η Ο εθελοντικης ομαδος,αλλωστε φορους πληρωνω για να μου παρεχει ασφαλεια το κρατος μεσου του ΠΣ,και φυσικα δεν θα ανεχτω τον κηπουρο,που δουλευει στο δημο,η τον οδοκαθαριστη,η και τον αντιδημαρχο,ακομη να τον βαφτισουν πυροσβεστη,και να ερθει να με βοηθησει.

 • 14 Φεβρουαρίου 2013, 01:32 | Κώστας

  Η στολή όλων των εθελοντών Πολιτικής Προστασίας, εκτος των αναφερόμενων διακριτικών να είναι ιδίου χρώματος για όλους και σίγουρα διαφορετικού του χρώματος του ΠΣ. Προτείνεται το πορτοκαλί. Το ίδιο προτείνεται να αφαρμοσθεί και για τα πυροσβεστικά οχήματα των εθελοντικών ομάδων. π.χ. να είναι κίτρινου χρώματος.

 • 14 Φεβρουαρίου 2013, 00:43 | ΠΑΝΟΣ

  ΘΕΩΡΩ ΟΤΙ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 20 ΕΙΝΑΙ ΛΑΘΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ. ΑΥΤΟ ΟΔΗΓΕΙ ΣΤΗΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΙΣ Π.Υ . ΥΣΤΕΡΑ ΜΕ ΤΟΝ ΝΟΜΟ 4029/2011 ΟΙ ΔΗΜΟΙ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΚΛΙΜΑΚΕΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΩΝ.

 • 13 Φεβρουαρίου 2013, 17:00 | Κώστας

  Πολύ ορθή, η κατηγοριοποίηση των δράσεων των ομάδων Πολιτικής Προστασίας, αλλά θα πρέπει να είναι ευλαβική και η τήρηση τους σε επιχειρησιακό τακτικό επίπεδο. Όποιος θέλει να εμπλέκεται εθελοντικά σε όλο το φάσμα της πυρόσβεσης-διάσωσης(αστικά, τροχαία κλπ) να γίνει εθελοντής πυροσβέστης ή να μετατρέψει την ομάδα του σε Εθελοντικό Πυροσβεστικό Κλιμάκιο/Σταθμό και να ενταχθεί στο εθελοντικό προσωπικό του ΠΣ σύμφωνα με το ν.4029/2011.

 • 13 Φεβρουαρίου 2013, 12:33 | Taos

  Επι της αρχής θα έλεγα ότι το νομοσχέδιο κινείται σε σωστές γραμμές.
  Είναι ιδιαίτερα ευχάριστο να μπουν κανόνες και σωστή ονομασία «Εθελοντής Πολιτικής Προστασίας». Ο προβληματισμός είναι πάντα ως προς την εφαρμογή.
  Επι τις διαδικασίας διαβούλευσης θα πω ότι είναι λάθος να αφαιρέσετε τα like και τα dislike. Μήπως αυτό κρύβει κάτι?

  Επίσης είναι λυπηρό το γεγονός ακόμα και τώρα κάποιοι να προσπαθούν να φέρουν τον νόμο στα μέτρα τους νομιμοποιώντας ότι μέχρι σήμερα έκανα «παράνομα».

  Επι των σχολίων που έχουν γίνει στην διαβούλευση θα σταθώ σε κάποια σημεία που πιστεύω ότι είναι σημαντικά.

  Προτάθηκε … «Ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, με απόφασή του, να δύναται να αναθέσει σε εθελοντικές οργανώσεις, το έργο της οργάνωσης της βάσης δεδομένων και της επεξεργασίας των στοιχείων άνευ αμοιβής.»
  Ποια στοιχεία? Των μελών της οργάνωσης ή όλων των οργανώσεων? Πως μια εθελοντική οργάνωση θα έχει πρόσβαση στα προσωπικά μου στοιχεία αν δεν ανήκω σε αυτή? Γενικότερα θα συμφωνήσω με το ότι κανένας σχεδόν δημόσιος υπάλληλος δεν μπορεί να σκεφτεί και να «νοιώσει» όπως ένας εθελοντής.

  Άλλο «Εθελοντικό» άλλο «Μη Κερδοσκοπικό». Στο μη κερδοσκοπικό μπορείς να εισπράτεις όσα χρειάζεσαι για να λειτουργείς. Ξέρουμε πολύ καλά όμως τι ισχύει στην πραγματικότητα.

  Επί της προτάσεως… «Εθελοντές πολίτες της ευρωπαϊκής ένωσης που έρχονται στην Ελλάδα για ολιγοήμερη συνεργασία στα πλαίσια των διεθνών σχέσεων των εθελοντικών οργανώσεων θα μπορούν σε συνεργασία με εθελοντικές οργανώσεις της Ελλάδος να προσφέρουν και αυτοί τη βοήθειά τους σε περιστατικά υπό τον όρο ότι την ευθύνη την αναλαμβάνει η εθελοντική οργάνωση»… είναι μια πολύ καλή πρόταση να αναπτυχτεί και τοπικά ο τουρισμός.

  Επι της προτάσεως… «Τα οχήματα ιδιοκτησίας των εθελοντικών οργανώσεων της πολιτικής προστασίας, ασθενοφόρα, πυροσβεστικά, διασωστικά, κέντρα επιχειρήσεων, φορτηγά και μεταφοράς προσωπικού, απαλλάσσονται από τέλη κυκλοφορίας, ενώ όσα εισάγονται πέραν των προηγούμενων απαλλαγών , απαλλάσσονται από δασμούς εισαγωγής και τέλος ταξινόμησης.»… θα έλεγα είναι πολύ καλή πρόταση γιατί με αυτό τον τρόπο θα δωρίσω το προσωπικό μου όχημα στη οργάνωση που ανήκω ως «μεταφοράς προσωπικού» , θα απαλλαγώ από τέλη και φόρους και επειδή θα είμαι ανάμεσα σε γνωστούς θα εξακολουθώ να το έχω σε προσωπικό επίπεδο.

  Επιπλέον προτείνεται
  1. Σε περίπτωση διαγραφής της οργάνωσης από το μητρώο ΓΓΠΠ να αφαιρείται και η δυνατότητα χρηματοδότησής της και από τους ΟΤΑ και τις Περιφέρειες
  2. Ενιαίο χρώμα στολής ή ελεύθερα οτιδήποτε άλλο εκτός από το χρώμα και το σχέδιο της στολής του Πυροσβεστικού Σώματος.
  3. Καθιέρωση Βιβλίων Υλικού και Εσόδων – Εξόδων (όπου δεν υφίσταται) και υποχρέωση καταβολής στην ΓΓΠΠ πιστοποιητικού έλεγχου – έκθεσης των παραπάνω και της περιουσιακής κατάστασης ανά 2-3 χρόνια από ορκωτούς λογιστές ή ελεγκτές με έξοδα της οργάνωσης.
  4. Να δωθούν περισσότερες αρμοδιότητες στον τομέα της Δασοπροστασίας – Επιτήρησης για αντιμετώπιση ζητημάτων όπως παράνομης υλοτομίας. Σαν ένα είδος «Δασοφύλακα» στα πρότυπα της Θυροφυλακής. Είναι κρίμα οι περισσότεροι να ασχολούμαστε με την δασοπυρόσβεση περιμένοντας πότε θα πιάσει φωτιά για να επέμβουμε.

  Γενικά οι περισσότερες προτάσεις που έχουν κατατεθεί είναι ενδιαφέρουσες.

 • 12 Φεβρουαρίου 2013, 12:28 | ΒΑΣΙΛΗΣ

  ΕΠΕΙΔΗ Η ΔΑΣΟΠΥΡΟΣΒΕΣΗ ΚΑΙ Η ΕΡΕΥΝΑ-ΔΙΑΣΩΣΗ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΣΟΒΑΡΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΟΛΙΤΕΣ, ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΦΑΙΡΕΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 14Β ΠΑΡΆΓΡ.3 ΟΙ ΛΕΞΕΙΣ ΔΑΣΟΠΥΡΟΣΒΕΣΗ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ-ΔΙΑΣΩΣΗ.ΑΥΤΑ ΑΣ ΤΑ ΚΑΝΟΥΝ ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΟΡΙΣΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΤΟ ΝΟΜΟ ΝΑ ΤΑ ΚΑΝΟΥΝ.

 • Είναι δεδομένο ότι κάθε προσπάθεια βελτίωσης , πρέπει οπωσδήποτε να στηρίζεται, έστω και αν φαίνεται εξαιρετικά δύσκολο έως αδύνατον να λειτουργήσει στο σύνολο, λόγω της έλλειψης προσωπικού, εμπειρίας και μέσων.
  Έχω την εντύπωση ότι μία σημαντική παράμετρος πέραν της νομοθετικής ρύθμισης, είναι η προετοιμασία για την εφαρμογή της, για την οποία έχω την άποψη, ότι πρέπει να λυφθεί πολύ σοβαρά υπόψη κατά την επεξεργασία του νόμου.
  Προτείνω το παρακάτω άρθρο :
  ΑΡΘΡΟ ….
  • Ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, με απόφασή του, δύναται να αναθέσει σε εθελοντικές οργανώσεις, το έργο της οργάνωσης της βάσης δεδομένων και της επεξεργασίας των στοιχείων άνευ αμοιβής .
  • Οι Εθελοντικές Οργανώσεις αποστέλλουν ετήσια αυτοαξιολόγηση σε δεδομένη ηλεκτρονική πλατφόρμα.
  • Η αποστολή ψευδών στοιχείων, αποτελεί λόγο διαγραφής της εθελοντικής οργάνωσης από το μητρώο της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας και επιφέρει συνέπειες σύμφωνα με το νόμο στον υπεύθυνο της εθελοντικής οργάνωσης περί ψευδούς δηλώσεως .
  • Ο έλεγχος των στοιχείων των εθελοντικών οργανώσεων, ανατίθεται στις αρμόδιες υπηρεσίες σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση των οργανώσεων.
  Αιτιολόγηση :
  Θεωρώ ότι ο νόμος πρέπει να είναι λειτουργικός, με στόχο τη μείωση της γραφειοκρατικής εμπλοκής, ειδικά στα επιχειρησιακά θέματα, ενώ πρέπει να υποστηρίζεται ηλεκτρονικά με κατανομή της εργασίας στα επί μέρους εμπλεκόμενα μέρη, προκειμένου να απαλλαγεί η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας από έργο που δεν θα μπορέσει να ανταποκριθεί όχι γιατί δεν θέλει, αλλά γιατί δεν μπορεί . Η επεξεργασία 350 εθελοντικών οργανώσεων και χιλιάδων μελών με το περιορισμένο προσωπικό της και όλα αυτά που αναφέρονται στο νόμο ίσως θα μπορούσαν να επιτευχθούν πολύ δύσκολα και θα χρειαστούν υποστήριξη .
  Η διαχείριση ενός τέτοιου εθελοντικού μεγέθους, χρειάζεται κατά την άποψή μου ( Η οποία πηγάζει από τις διεθνείς στατιστικές ) ως μέσο αριθμό επαγγελματικών στελεχών υποστήριξης της Πολιτικής Προστασίας στο 3 ο/οο του εθελοντικού δυναμικού, ήτοι για 10.000 μόνο εθελοντές θα έπρεπε η Γ.Γ.Π.Π. να διαθέτει 30 άτομα προσωπικό που να ασχολείται με το αντικείμενο αυτό .
  Πως θα μπορούσε όμως να λυθεί το πρόβλημα, λαμβάνοντας υπόψη την δύσκολη συγκυρία της οικονομίας και την έλλειψη προσωπικού αλλά και την ταχύτητα ενημέρωσης και άμεσης γνώσης για τη διαθεσιμότητα μέσων και εθελοντών ;
  Έχω της άποψη ότι με τη βοήθεια των νέων μέσων διαχείρισης ( Υπολογιστών ειδικών προγραμμάτων κ.τ.λ. ) και την εθελοντική συμμετοχή των οργανώσεων με προσωπικό, ίσως θα μπορούσε να ξεπεραστεί.
  Θα ήθελα να προτείνω και κάποιες πιθανές επιλογές για να συμπληρωθούν στο Νόμο ως άρθρα καθώς και κάποιες επί μέρους βελτιώσεις :

  Η άποψή μου μετά την ανάγνωση του νόμου είναι ότι η προτεινόμενη νομοθετική ρύθμιση, φαίνεται ως σύμβαση προσχώρησης των εθελοντικών οργανώσεων, κάπου όπου δεν έχουν κανένα δικαίωμα αλλά μόνο υποχρεώσεις.
  Θεωρώ ότι δεν εξασφαλίζεται η εκμετάλλευση των εθελοντικών δυνάμεων και επαφίεται στη διάθεση των υπηρεσιών, η κάποιου υπεύθυνου, ο οποίος δεν έχει καμία απολύτως επίπτωση για τη μη χρήση των διαθεσίμων εθελοντικών δυνάμεων .
  Αιτιολόγηση :
  Α΄ ΜΕΡΟΣ
  Άρθρο 14 Η η παράγραφος 2
  Περί διαγραφής από το μητρώο της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας
  θεωρώ ότι η απολογία είναι απαραίτητη δημοκρατική διαδικασία και βέβαια όχι στον προτείνοντα τη διαγραφή, αλλά σε αυτόν που θα την αποφασίσει.
  Θεωρώ ότι η διαγραφή κάποιας οργάνωσης, δεν πρέπει να βασίζεται μόνο στις αποφάσεις υπηρεσιών και μόνο σύμφωνα με τις υπηρεσιακές εισηγήσεις ο Γενικός Γραμματέας να αποφασίζει.
  Προτείνω να προστεθεί η παρακάτω παράγραφος :
  Η εθελοντική οργάνωση λαμβάνει ενημέρωση για επικείμενη διαγραφή και να έχει τη συνταγματικά αναγνωρισμένη δυνατότητα να εκφράσει τις απόψεις της και να αντιπαραθέσει στοιχεία .

  Β΄ΜΕΡΟΣ
  Στο νόμο, δεν περιλαμβάνεται, η εσκεμμένη, η λόγο αμέλειας των υπηρεσιών, μη ενεργοποίηση των εθελοντικών οργανώσεων σε περιπτώσεις που αποδεικνύεται, ότι λόγω της μη κλήσης επί πλέον δυνάμεων, αυξάνονται οι ζημιές η τα καταστροφικά αποτελέσματα.
  Οι εθελοντές θα ελέγχονται κατά το νόμο αν δεν προσέρχονται .
  Δεν πρέπει να ελέγχονται οι υπεύθυνοι αν δεν τους καλούν ;
  Προτείνω να προστεθεί το παρακάτω άρθρο η μια σχετική παράγραφος :
  Άρθρο η παράγραφος :
  α) Οι υπεύθυνοι ενεργοποίησης των εθελοντικών οργανώσεων καθώς και η επιχειρησιακή διοίκηση των περιστατικών, σε περίπτωση αποδεδειγμένης μη κινητοποίησης και μη χρήσης των εθελοντικών δυνάμεων και επιδείνωσης των ζημιών , έχουν ποινικές και αστικές ευθύνες σύμφωνα με τον υπαλληλικό κώδικα .
  β) Σε περίπτωση που δεν βρίσκεται ο υπεύθυνος Π.Π. τότε εντολή δύναται να δώσει ο επικεφαλής του περιστατικού και φέρει την ευθύνη της μη κλίσης των εθελοντικών δυνάμεων.
  Αιτιολόγηση :
  Δυστυχώς δεν έχω κάποια άλλη δυνατότητα να εκφράσω μια μεγάλη αλήθεια μικρού ποσοστού, αλλά καίρια και παρακαλώ να μη παρεξηγηθεί η αναφορά μου.
  Είναι δεδομένη, η η αδιαφορία, η η ευθυνοφοβία, η η ανικανότητα, η η αντιεθελοντική συμπεριφορά, όπως και η αρπαγή εθελοντικού έργου των εθελοντών της πολιτικής προστασίας επί πολλά χρόνια από διάφορους υπηρεσιακούς παράγοντες και αυτό οφείλει η πολιτεία να μη το επιτρέψει και ταυτόχρονα να προστατέψει το εθελοντικό έργο από αυτές τις τραγικές εξαιρέσεις που κάνουν κακό .
  Εξάλλου εφόσον οι υπηρεσίες και οι παράγοντες, που δεν έχουν τέτοιους σκοπούς και θα χρησιμοποιούν τους εθελοντές και τις οργανώσεις τους , δεν πρέπει να ενοχληθούν και πρέπει και αυτοί να υποστηρίξουν την άποψη αυτή , άλλως είναι απόλυτα βάσιμη η πρόθεση της αδρανοποίησης των εθελοντών από διαφόρους για διαφόρους λόγους.
  Συμπληρωματικά αλλά επί της ουσίας, θα ήθελα να προτείνω κατ ΄ άρθρο βελτιώσεις :

  Στο άρθρο 14
  Θεωρώ ότι πρέπει να παρέχεται το δικαίωμα στις ανάλογες υπηρεσίες να μπορούν κατευθείαν εφόσον έχουν τα στοιχεία από την Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, να αναζητούν άμεση εμπλοκή των εθελοντικών οργανώσεων. Ειδικά σε πυροσβεστικά περιστατικά είναι απαραίτητο.

  Άρθρο 14 Α Παράγραφος γ.
  Προτείνω η παράγραφος αυτή να διαμορφωθεί διαφορετικά :
  Η Εθελοντική Οργάνωση Πολιτικής Προστασίας : είναι η ομάδα προσώπων που εντάσσεται στο δυναμικό της Πολιτικής Προστασίας και αυτόνομα η σε συνεργασία με φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης αλλά και σε συνεργασία με τούς λοιπούς επιχειρησιακούς οργανισμούς δραστηριοποιείται στην παροχή μη κερδοσκοπικών υπηρεσιών προς όφελος του κοινωνικού συνόλου.
  Αιτιολόγηση :
  Έτσι όπως διαμορφώνεται το σχέδιο νόμου, αποκλείει την ανάπτυξη δραστηριοτήτων κοινωνικών παροχών χωρίς τη συμμετοχή της τοπικής αυτοδιοίκησης, πράγμα που καταργεί στοιχειώδεις ελευθερίες της οργάνωσης. Ασφαλώς στην επιχειρησιακή εμπλοκή δεν τίθεται θέμα να είναι σε συνεργασία και μάλιστα υπό την καθοδήγηση του φορέα . Έτσι όμως όπως διαμορφώνεται το σχέδιο νόμου, μετατρέπει την εθελοντική οργάνωση σε πολιτικό εργαλείο της τοπικής αυτοδιοίκησης, με αποτέλεσμα που αποδεικνύεται από την εμπειρία μας, να δημιουργούνται πολλές τριβές με την αντιπολίτευση και τη συμπολίτευση της τοπικής αυτοδιοίκησης, διακρίσεις στην κοινωνική προσφορά κ.τ.λ. που φυσικά οδηγούν σε αποτελέσματα που δεν ωφελούν το εθελοντικό κίνημα.

  Στο άρθρο 14Β στην παράγραφο 3.
  Προτείνω να προστεθούν επιπλέον κατηγορίες : αστική πυρόσβεση – τροχαία ατυχήματα – διάσωση όπως επίσης και η κατηγορία μεταφοράς ασθενών και τραυματιών με ασθενοφόρα. Οι εθελοντές που ασχολούνται με την πυρόσβεση, να καλούνται εθελοντές πυροσβέστες πολιτικής προστασίας.
  Αιτιολόγηση :
  Οι κατηγορίες αυτές θεωρούνται απαραίτητες κατά την άποψή μου, διότι όταν μία εθελοντική οργάνωση διαθέτει οχήματα για δασοπυρόσβεση, τα οποία έχουν και τον κατάλληλο εξοπλισμό για αστική πυρόσβεση και οι εθελοντές την εκπαίδευση θα πρέπει να μπορεί να παρεμβαίνει στην περιοχή διότι δεν είναι δυνατόν να καίγονται κατοικίες, να έχει η οργάνωση τα οχήματα, τον εξοπλισμό και το εκπαιδευμένο προσωπικό και να μην μπορεί να παρέμβει. Συνήθως, οι εθελοντικοί σταθμοί αυτού του τύπου, βρίσκονται σε μεγάλες αποστάσεις από τους σταθμούς του πυροσβεστικού σώματος. Για το θέμα των τροχαίων ατυχημάτων, ισχύουν τα ίδια πράγματα και θα πρέπει να βοηθηθεί ο τραυματίας εγκαίρως και όχι να περιμένει την άφιξη δυνάμεων από μεγάλη απόσταση.
  Σχετικά με τη μεταφορά ασθενών και τραυματιών, εφόσον η εθελοντική οργάνωση έχει τη δυνατότητα και την πιστοποίηση, θα πρέπει να υφίσταται και αυτή τη κατηγορία προκειμένου να μπορεί να προσφέρει και αυτές τις υπηρεσίες.
  Η δασοπυρόσβεση είναι άρρηκτα δεμένη με την αστική πυρόσβεση και τη διάσωση . Πρέπει να αναφερθεί στο νόμο ότι, οι εθελοντές που σβήνουν τις φωτιές αστικές ή δασικές έχουν την ειδικότητα του εθελοντή πυροσβέστη της Πολιτικής Προστασίας όπως έγινε με άλλους εθελοντές για να αποφευχθούν διακρίσεις .

  Στη συνέχεια και πάλι στο άρθρο 14Β παράγραφος 5 υποενότητα δ
  Προτείνω το ηλικιακό όριο να είναι το 67ο έτος όπως ισχύει σε όλα τα κράτη της Ε.Ε. και αλλού, σχετικά με την εθελοντική προσφορά και να επιδέχεται παράτασης με γραπτή δήλωση του εθελοντή.
  Αιτιολόγηση :
  Είναι τόσο μεγάλο το εύρος της προσφοράς που δεν είναι δυνατόν να αντιληφθώ γιατί πρέπει να υπάρχουν τέτοια ηλικιακά όρια.

  Στη συνέχεια και πάλι στο άρθρο 14Β παράγραφος 5 υποενότητα ε
  Στην παράγραφο 5 υποενότητα (ε) θα πρότεινα να καταργηθεί οπωσδήποτε το σημείο όπου αναφέρεται ότι οι εθελοντές θα έχουν αποδεδειγμένα καλή σωματική υγεία ενώ η ψυχική υγεία θα πρέπει να αποτελεί πράγματι προϋπόθεση.
  Αιτιολόγηση :
  Δεν είναι δυνατόν να αποκλείονται από την προσφορά εθελοντικής εργασίας οι παραπληγικοί, οι καρδιοπαθείς κ.τ.λ. οι οποίοι θα μπορούσαν άνετα να προσφέρουν γραμματειακή υποστήριξη σε κέντρα επικοινωνιών και σε πολλά άλλα όπως και άνθρωποι που μπορούν να κάνουν ελαφρές εργασίες ως εθελοντές. Το θεωρώ εξαιρετικά σοβαρή διάκριση και προσβάλλεται βάναυσα η έννοια του εθελοντισμού. Εγώ προσωπικά ανήκω σε αυτή την κατηγορία και εκτελώ τα καθήκοντα μου όχι μόνο στην πατρίδα μου, αλλά και στον διεθνή χώρο.

  Τέλος στο άρθρο 14 Β θα πρότεινα να προστεθεί ακόμη μια υποενότητα, η οποία να προβλέπει, ότι :
  Εθελοντές πολίτες της ευρωπαϊκής ένωσης που έρχονται στην Ελλάδα για ολιγοήμερη συνεργασία στα πλαίσια των διεθνών σχέσεων των εθελοντικών οργανώσεων θα μπορούν σε συνεργασία με εθελοντικές οργανώσεις της Ελλάδος να προσφέρουν και αυτοί τη βοήθειά τους σε περιστατικά υπό τον όρο ότι την ευθύνη την αναλαμβάνει η εθελοντική οργάνωση .
  Αιτιολόγηση :
  Αποκτάται διεθνής εμπειρία, και συνεργασία για το μέλλον σε θέματα εκπαίδευσης και ασφαλώς σε βοήθεια σε πολύ μεγάλα γεγονότα μέσα στην Ευρωπαϊκή οικογένεια.

  Στο άρθρο 14 Δ παράγραφος 2.
  Θα πρότεινα να προστεθούν δύο υποενότητες .
  α) Οι εξειδικευμένες εθελοντικές οργανώσεις, θα μπορούν να συνάπτουν δεσμευτικά πρωτόκολλα συνεργασίας συνολικά η με μεμονωμένα παραρτήματά τους, με υπηρεσίες όπως πχ το Πυροσβεστικό Σώμα ή το ΕΚΑΒ, θα κινητοποιούνται κατευθείαν από αυτές και θα εντάσσονται στο σχεδιασμό τους.
  Αιτιολόγηση :
  Αμεσότητα και αποτελεσματικότητα χωρίς την παρεμβολή διαδικασιών που από την εμπειρία μας καθυστερούν , προκειμένου να ανταποκρίνονται ταχύτερα σε διάφορα γεγονότα . Δεν πρέπει να χρειάζεται εμπλοκή πολλών για κινητοποίηση έχει αποδειχθεί ότι η αλυσίδα σπάει σχεδόν πάντα με πολλά προβλήματα..

  β) Εθελοντές και εθελοντικές οργανώσεις που έχουν υπηρεσία 5 ετών τουλάχιστον στον κλάδο τους, να θεωρούνται πιστοποιημένες για την επόμενη πενταετία.
  Αιτιολόγηση :
  Επειδή η διαδικασίες πιστοποιήσεων ακόμη και του Πυροσβεστικού Σώματος αργούν, θεωρώ απαραίτητη την ύπαρξη ενδιάμεσου χρόνου προσαρμογής καθώς και την αντιμετώπιση του χρονικού διαστήματος της προσαρμογής στη νέα νομοθετική ρύθμιση.

  Στο άρθρο 14Δ στην παράγραφο 5. ( Σχετικά με τον εξοπλισμό και την αξιολόγησή του )
  Ειδικά για τα οχήματα ιδιοκτησίας των εθελοντικών οργανώσεων προτείνω να προστεθούν υποενότητες όπου θα ορίζεται, ότι :
  α) Στα οχήματα ιδιοκτησίας των εθελοντικών οργανώσεων επιτρέπεται η τοποθέτηση φάρων, σειρήνων και ασυρμάτων. Οι εθελοντές των οργανώσεων της πολιτικής προστασίας θα μπορούν να χρησιμοποιούν και φορητούς ασυρμάτους κατά τη διάρκεια των περιστατικών, υπό την προϋπόθεση της έγκρισης της χρήσης της συχνότητας από τον επικεφαλής.
  β) Απαγορεύεται η κατοχή των συχνοτήτων της αστυνομίας.
  γ) Απαγορεύεται ρητά η χρήση σημάτων της οργάνωσης, φάρων, ασυρμάτων και ηχητικών μέσων στα οχήματα ιδιοκτησίας των μελών των εθελοντικών οργανώσεων.
  Αιτιολόγηση :
  Βάσει του νόμου χρειάζεται ειδική άδεια προκειμένου να φέρει οποιοδήποτε όχημα φάρο η σειρήνα, όπως και η τοποθέτηση ασυρμάτου και η χρήση του. Εάν δεν προβλεφτεί στο νόμο αυτό, τότε οι εθελοντικές οργανώσεις, προκειμένου να είναι νόμιμοι οι φάροι και οι σειρήνες των οχημάτων τους ( Πυροσβεστικά ασθενοφόρα κέντρα επιχειρήσεων μεταφοράς προσωπικού διοικητικά κ.τ.λ. ), θα πρέπει να εμπλακούν σε χρονοβόρες διαδικασίες και για κάθε καινούργιο όχημα θα πρέπει να αναμένουν περίπου ένα έτος για να τελειώσουν οι διαδικασίες και να δημοσιευτεί η απόφαση στο ΦΕΚ . Η απαγόρευση της κατοχής των συχνοτήτων της αστυνομίας, είναι απαραίτητη για ευνόητους λόγους και πρέπει να αναγραφεί παρόλο που καλύπτεται και από άλλο νόμο . Η απαγόρευση της χρήσης των σημάτων των φάρων και των σειρήνων των Ι.Χ. οχημάτων είναι δεδομένη από την αντιτρομοκρατική νομοθεσία αλλά θεωρό σκόπιμη την αναφορά στο νόμο για τους εθελοντές για ευνόητους λόγους που εδράζονται στον εθελοντικό παρορμητισμό.
  Θεωρώ ότι πρέπει να παρέχεται το δικαίωμα στις ανάλογες υπηρεσίες να μπορούν κατευθείαν εφόσον έχουν τα στοιχεία από την Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, να αναζητούν άμεση εμπλοκή των εθελοντικών οργανώσεων. Ειδικά σε πυροσβεστικά περιστατικά είναι απαραίτητο.

  Στο άρθρο 14 Θ στην παράγραφο 5..
  Θα πρότεινα να προστεθεί μία παράγραφος .
  Τα οχήματα ιδιοκτησίας των εθελοντικών οργανώσεων της πολιτικής προστασίας, ασθενοφόρα, πυροσβεστικά, διασωστικά, κέντρα επιχειρήσεων, φορτηγά και μεταφοράς προσωπικού, απαλλάσσονται από τέλη κυκλοφορίας, ενώ όσα εισάγονται πέραν των προηγούμενων απαλλαγών , απαλλάσσονται από δασμούς εισαγωγής και τέλος ταξινόμησης.
  Αιτιολόγηση :
  Δεν είναι δυνατόν, προκειμένου οι εθελοντικές οργανώσεις να βοηθούν το κράτος και της υπηρεσίες και ενώ ουσιαστικά εξοπλίζονται μόνες τους, αγοράζουν η βρίσκουν οχήματα μόνες τους, χωρίς κρατική χρηματοδότηση Θα πρέπει να πληρώνουν και από πάνω στο κράτος, προκειμένου να έχουν τη δυνατότητα να τα χρησιμοποιούν για να το βοηθήσουν.

  Εύχομαι κάθε επιτυχία στην νέα αυτή προσπάθεια που κάνει το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, προκειμένου να βελτιώσει την νομοθεσία που αφορά τους εθελοντές της Πολιτικής Προστασίας και ευχαριστώ θερμά ως εθελοντής, όλους όσους εργάστηκαν προκειμένου να έχουμε αυτή την πρόταση νόμου . ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ.

  Νίκος Σαχινίδης

 • 11 Φεβρουαρίου 2013, 20:03 | ΚΕΚΙΤΖΟΓΛΟΥ ΠΕΤΡΟΣ

  Θεωρώ ότι το σχέδιο νόμου κινείτε στη σωστή κατεύθυνση , αρκεί να πάρουν σοβαρά και τις απόψεις που εκφράζουν εδω στα σχόλια οι αναγνώστες .
  Για μένα δεν είναι αρκετά αυτά που ορίζει το συγκεκριμένο νομοσχέδιο.
  Ο άθλιος κρατικός μηχανισμός σκορπάει το χρήμα άσκοπα όπως εδώ στην Θεσσαλονίκη σε έργα δασοπροστασίας με κυκλώματα καμερών που στοίχησαν στο κράτος 1.200.000 ευρώ και τώρα ρημάζουν από δια ρίξεις κλεφτών που αρπάζουν τα μέρη του για να τα πουλήσουν. Ένα άχρηστο σύστημα που δεν μπορεί να προστατέψει ούτε τον εαυτό του
  το οποίο έχει αρνηθεί η Π.Υ. να το παραλάβει και δεν λειτούργησε ποτέ στο έπακρο .
  Και για εμάς τους εθελοντές που έχουμε δώσει επί χρόνια κόπο αίμα και χρήμα για να προσφέρουμε δεν μας έχουν δώσει ούτε ένα μπουκάλι νερό ούτε μια σταγόνα βενζίνης.
  Και έρχεστε τώρα να μας πείτε ότι θα διορθώσετε τον νόμο περί εθελοντών , αυτό που κάνετε είναι μια σταγόνα στον ωκεανό και αυτό που προσφέρεται είναι πολύ λίγο για τους χιλιάδες εθελοντές.

  Αυτό που χρειαζόμαστε είναι χώροι στέγασης και εκπαίδευσης , αφήνεται τα πρώην στρατόπεδα να ρημάζουν από τον χρόνο και αφήνεται να πυρπολούνται από τους ανισόρροπους πυρομανείς.
  Θα μπορούσαμε με εκεί στα πρώην στρατόπεδα να δημιουργήσουμε κέντα διοίκησης εκπαίδευσης επικοινωνιών και να στεγάσουμε το μεγαλύτερο μέρος των εθελοντικών ομάδων.

  Μία περιουσία πληρωμένη απο τους Έλληνες πολίτες και την αφήνεται να καταστρέφεται , ενώ παράλληλα κλείσατε τις εταιρίες και τις δουλείες μας μας πετάξατε στην ανεργία και τώρα μας τιμωρείτε με φόρους που δεν μπορούμε να πληρώσουμε .

  Επιτέλους καταλάβετε το εμείς οι εθελοντές δεν θα κάνουμε απεργία δεν θα κλείσουμε τους δρόμους αυτό που θέλουμε είναι να προσφέρουμε και ζητάμε υποστήριξη αμέριστη και όσο έχουμε ανάγκη , χρειαζόμαστε υποδομές εκπαίδευση υλικοτεχνικό εξοπλισμό και υποστήριξη στα αναλώσιμα μας.

  Ένταξη όλων των εθελοντικών οργανώσεων στις κρατικές υπηρεσίες στην δράση διοίκηση και υποστήριξη .
  Υπάρχουν πολλά ακόμα να γίνουν για να φτάσουμε στο επίπεδο των προηγμένων χωρών του εξωτερικού η υποστήριξη πρέπει να είναι μόνιμη και διαρκής.
  Με εκτίμηση
  Κεκιτζογλου πετρος
  Μέλος της ΛΕΦΕΔ (λέσχη εφέδρων ενόπλων δυνάμεων)
  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

 • Στο άρθρο 14Β παράγραφος 3, όπου αναφέρονται οι κατηγορίες δράσεων των εθελοντικών οργανώσεων ανεξάρτητα από την κατάσταση έκτακτης ανάγκης, πολλές φορές τα άτομα με ειδικές ανάγκες μένουν έξω από την διαδικασία σχεδιασμού όταν αφορά την προετοιμασία έκτακτης ανάγκης. Ίσως θα έπρεπε να συμπεριληφθεί και η κατηγορία υποστηρικτικού δικτύου για τα άτομα με ειδικές ανάγκες (ΑΜΕΑ). Κατά τη γνώμη μου θα πρέπει αρκετές εθελοντικές ομάδες να γνωρίζουν έναν αριθμό ΑΜΕΑ στη ευρύτερη περιοχή τους, που σκοπός τους θα είναι να ελέγξουν τουλάχιστον, εάν χρειάζονται βοήθεια.

 • 10 Φεβρουαρίου 2013, 11:57 | Γιώτης Χρυσόστομος

  Στο άρθρο 14 Γ, παράγραφος 3 ορίζεται ως επαρκής η κατοχή πτυχίου ραδιοερασιτέχνη για την εξαίρεση της παρακολούθησης της εκπαιδευτικής ενότητας των τηλεπικοινωνιών.

  Προτείνω, το ίδιο να ισχύει και για τους σπουδαστές Εθελοντές, κατόχους πτυχίου χειριστή αεροσκαφών οι οποίοι είναι επίσης πιστοποιημένοι ως χρήστες τηλεπικοινωνιακών συστημάτων απ την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.
  Επίσης το ίδιο να ισχύει για όσους αποδεδειγμένα υπηρετούν ή έχουν υπηρετήσει στις ένοπλες δυνάμεις με την ειδικότητα του Διαβιβαστή καθώς και για όσους έχουν φοιτήσει στις σχολές Εμπορικού Ναυτικού με την ειδικότητα του Ασυρματιστή.

 • 9 Φεβρουαρίου 2013, 11:15 | Γιώτης Χρυσόστομος

  Στο άρθρο 14 Ι, μετά από πολλά χρόνια λύνεται το πρόβλημα της ασφάλισης των Εθελοντών που επιχειρούν στα διάφορα συμβάντα με τον κίνδυνο του τραυματισμού και της αστικής ευθύνης!
  Για την περίπτωση όμως του θανάτου επί το καθήκον, ούτε λόγος !!!
  Νομίζω πως συμπληρωματικά, θα πρέπει να ληφθεί πρόνοια.

 • 8 Φεβρουαρίου 2013, 21:30 | Αντώνης

  Θα πρέπει να ορισθεί ένα μέτρο όσο αφορά τις ομάδες-σωματεία τα οποία εντάσονται στη ΓΓΠΠ. Υπάρχουν αμέτρητα εθελοντικά σωματεία με τον ίδιο σκοπό παντού πλέον στην Ελλάδα προκαλώντας διάσπαση δυνάμεων!
  Προτείνω λοιπόν το μοντέλο που επικρατεί στο εξωτερικό! Το πολύ 4 εθελοντικά διασωστικά σωματεία σε όλη την Ελλάδα ανάλογα το αντικείμενο τους (π.χ θάλασσα, βουνό, παραμέντικ, αστικά συμβάντα). Με αυτό τον τρόπο θα έχει μια κεντρική Διοίκηση σε κάθε αντικείμενο έχοντας την στήριξη του κράτους μέσα από την Πολιτική προστασία (η Κεντρική Διοίκηση θα κρίνει τις κατά τόπους ανάγκες). Με τον τρόπο αυτό θα αποκτηθεί εν μέρει έλεγχος των δυνάμεων. Υπάρχουν πολλές οργανώσεις που έχουν παραρτήματα σε όλη την Ελλάδα, δηλαδή υπάρχει μια βάση! Το να μεταπηδήσει ένας εθελοντής από μια οργάνωση στην άλλη είναι ένα θέμα, το οποίο πιστεύω μπορεί να λυθεί μόνον αν τους παρασχεθούν όλα αυτά που χάνουν (ενδυμασία, υπηρεσίες κλπ). Ένα μεγάλο επίσης θέμα είναι η ασφάλιση και η εκπαίδευση των εθελοντών το οποίο θα πρέπει να αναλάβει η ΓΓΠΠ. Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι οι εθελοντές δεν θα πρέπει να αντικαθιστούν τον κρατικό μηχανισμό κυρίως ελλείψει γνώσεων και υλικών.

 • 7 Φεβρουαρίου 2013, 14:20 | Γιώτης Χρυσόστομος

  Συγχαρητήρια! Κάποια θέματα όντως τακτοποιούνται επιτέλους, σε ότι αφορά τους εθελοντές Πολιτικής Προστασίας.
  Έχω όμως μια μικρή παρατήρηση:

  Στην περίπτωση που κάποιος εθελοντής, ο οποίος θα απουσιάσει απ την εργασία του, εφόσον κληθεί από τους αρμόδιους φορείς ώστε να ασκήσει τα εθελοντικά του καθήκοντα, σύμφωνα με το άρθρο 14Ζ παράγραφος 1 και 2, ενώ εξασφαλίζεται η ασφαλιστική εισφορά την οποία θα καταβάλει το Δημόσιο και παρόλο που θεωρείται ως χρόνος απασχόλησης στην κύρια εργασία του με όλα τα εργασιακά δικαιώματα, διευκρινίζεται σαφώς πως δεν θα του καταβληθεί η εργασιακή αμοιβή! Αντ’ αυτού, θα δικαιούται αντίστοιχες ημέρες άδειας άνευ αποδοχών.

  Δηλαδή, κάθε φορά που θα καλείται κάποιος εργαζόμενος να ασκήσει τα εθελοντικά του καθήκοντα, θα «τιμωρείται» χάνοντας το μεροκάματο του.

  Αντιλαμβάνομαι πως υπάρχει μια λεπτή, ευαίσθητη γραμμή διαχωρισμού της εργασιακής αμοιβής και της ανιδιοτέλειας των εθελοντικών δράσεων όμως, ούτως διατυπωμένο, μοιάζει σαν εμπόδιο.

  Προτείνω επ αυτού την μερική φοροαπαλλαγή, κατά ένα μικρό έστω ποσοστό, όλων των ειδικών εθελοντών και των μελών των οργανώσεων που έχουν νομίμως ενταχθεί στο μητρώο της Γ.Γ.Π.Π. ως «αντίκρυσμα της απώλειας εισοδήματος, μα και την ερμηνεία του μέτρου αυτού ως θέλγητρο. Πάντα υπό την λογική της διάδοσης περαιτέρω του Εθελοντισμού στην Χώρα μας.

 • 7 Φεβρουαρίου 2013, 12:14 | ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

  ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΠΡΟΒΛΕΦΘΕΙ ΚΑΜΙΑ ΜΕΡΙΜΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ, ΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΙΣΩΣ ΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΩΝ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ.
  ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΠΡΟΣ ΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥΣ ΤΑΜΕΙΑ ΕΦΟΣΟΝ ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΓΙΑ ΣΥΜΒΑΝΤΑ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΙΣ.

  ΕΠΙΣΗΣ ΠΡΟΤΕΙΝΩ ΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΩΡΕΣ,ΓΙΑΤΙ ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ.

  ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
  ΕΘΕΛΟΝΤΗΣ
  (ΑΠΟ ΤΟ 1996)

 • Στο άρθρο 14Β παράγραφος 3, όπου αναφέρονται οι κατηγορίες δράσεων των εθελοντικών οργανώσεων, Θα πρέπει να προστεθεί και η αστική έρευνα και διάσωση. Η αστική έρευνα και διάσωση (U.S.A.R Urban Search And Rescue) ,σε αντίθεση με την έρευνα και διάσωση (S.A.R.Search And Rescue) που ασχολείται με τις διαδικασίες και τακτικές που απαιτούνται για την ανεύρεση αγνοουμένου ατόμου/ων ή αντικειμένων, ασχολείται με την έρευνα και διάσωση θυμάτων από κτίρια που έχουν καταρρεύσει ύστερα από φυσικά ή ανθρωπογενή αίτια.

 • Θεωρώ ότι η πρόταση νόμου, ειδικά σε ότι αφορά την αναθεώρηση του Ν.3013/2002 σχετικά με τους εθελοντές και τις εθελοντικές οργανώσεις Πολιτικής Προστασίας θα δώσει μια σύγχρονη και αξιόμαχη μορφή σε αυτή την κατηγορία εθελοντών. Πάνω απ’ όλα θα δώσει μια ουσιαστική νομική μορφή η οποία εκκρεμούσε τόσα χρόνια περιορίζοντας έτσι τις δράσεις τους στο περιθώριο του κρατικού μηχανισμού πολιτικής προστασίας και προστασίας του πολίτη. Θεωρώ ότι συνολικά σε αυτό το τομέα έχουν γίνει σημαντικότατες και καινοτόμες προτάσεις.

  Συγχαρητήρια

  Παντελίδης Κίμων
  Πρόεδρος Ομάδας Εθελοντών Δασοπυροσβεστών Διασωστών – Εκάλη 2000