Άρθρο 28: Γραφείο Αρχηγού Π.Σ.

1. Το Γραφείο Αρχηγού Π.Σ. εξασφαλίζει τη γραμματειακή εξυπηρέτηση του Αρχηγού και την επικοινωνία του με τις Υπηρεσίες και τους πολίτες. Του Γραφείου αυτού, που στελεχώνεται από το αναγκαίο πυροσβεστικό προσωπικό, προΐσταται ο Υπασπιστής του Αρχηγού, ο οποίος ορίζεται με διαταγή του.
2. Υπασπιστής του Αρχηγού Π.Σ. ορίζεται ένας από τους υπηρετούντες στο Αρχηγείο Αξιωματικούς Γενικών Υπηρεσιών και έχει τα ακόλουθα κυρίως καθήκοντα:
α. Παραλαμβάνει την προοριζόμενη για τον Αρχηγό υπηρεσιακή και προσωπική αλληλογραφία.
β. Προγραμματίζει τις ενώπιον του Αρχηγού παρουσιάσεις του πυροσβεστικού και πολιτικού προσωπικού του Σώματος και τις επισκέψεις ιδιωτών.
γ. Τηρεί ενήμερο τον Αρχηγό για τις γενόμενες προσκλήσεις, για τις οφειλόμενες επισκέψεις, παρουσιάσεις και παραστάσεις αυτού.
δ. Εξασφαλίζει την επικοινωνία του Αρχηγού με τις διάφορες Αρχές, Υπηρεσίες και ιδιώτες.
ε. Συνοδεύει τον Αρχηγό, κατά τις εξόδους του, σε επιθεωρήσεις Υπηρεσιών, στις επίσημες τελετές και λοιπές εκδηλώσεις ή όπου αλλού κριθεί σκόπιμο, εφόσον διαταχθεί.
στ. Φροντίζει για την έγκαιρη έκδοση των Ημερήσιων Διαταγών του Αρχηγού και διαβιβάζει ειδικές εντολές και οδηγίες του Αρχηγού προς τις Υπηρεσίες.
ζ. Μεριμνά για τον προγραμματισμό, την οργάνωση και την πραγματοποίηση υπό τον Αρχηγό, των συσκέψεων με υπηρεσιακούς και άλλους παράγοντες.
η. Τηρεί το απόρρητο πρωτόκολλο του Αρχηγού.
3. Τον Υπασπιστή απόντα ή κωλυόμενο αναπληρώνει προσωρινά ένας από τους υπηρετούντες στο Αρχηγείο Αξιωματικούς, που ορίζεται με διαταγή του Αρχηγού.

  • 15 Φεβρουαρίου 2013, 13:35 | Σωκράτης Παπαγεωργίου

    Σύμφωνα με τον Ν 4058 Άρ. 17§3, με την οποία αντικαταστάθηκε η παράγραφος 1 του άρθρου 8 του Ν. 3511/2006 και για λόγους σύμπλευσης των δύό Νόμωνν, σε συνδυασμό με τον Ν. 4029 για την αναβάθμιση του ρόλου των Εθελοντών Πυροσβεστών, προτείνεται η αναδιατύπωση του στοιχείου β) της παραγράφου 2 του άρθρου 28 ως εξής: «2β. Προγραμματίζει τις ενώπιον του Αρχηγού παρουσιάσεις του πυροσβεστικού προσωπικού (μονίμων και πενταετούς υποχρέωσης), πολιτικού προσωπικού και εθελοντών πυροσβεστών του Σώματος, καθώς και τις επισκέψεις ιδιωτών.