Άρθρο 31 – Τροποποίηση του άρθρου 52 του ν. 4602/2019 – ΕΑΓΜΕ

Στην παράγραφο 4 του άρθρου 52 του ν. 4602/2019, η ημερομηνία «31.12.2019» αντικαθίσταται με την ημερομηνία «31.12.2020».