Άρθρο 04 – Προσλήψεις προσωπικού ορισμένου χρόνου

1. H πλήρωση οργανικών θέσεων Αναπληρωτών Διευθυνόντων Συμβούλων, Γενικών Διευθυντών, Διευθυντών και Βοηθών Διευθυντών γίνεται κατόπιν δημόσιας προκήρυξης με απόφαση του Διευθύνοντος Συμβούλου της ΔΕΗ Α.Ε. με συμβάσεις ορισμένου χρόνου μέχρι τριετούς διάρκειας με δυνατότητα ανανέωσης άπαξ. Η διαδικασία πρόσληψης και οι αμοιβές των στελεχών εγκρίνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από εισήγηση της Επιτροπής Προσλήψεων και Αμοιβών. Με απόφαση του Διευθύνοντος Συμβούλου καθορίζονται τα κριτήρια πρόσληψης, η διάρκεια και οι λοιποί όροι των σχετικών συμβάσεων. Στη διαδικασία δύναται να συμμετέχει προσωπικό της εταιρείας και υποψήφιοι εκτός εταιρείας. Σε περίπτωση πλήρωσης της θέσης από προσωπικό της εταιρείας, οι αμοιβές της παρούσας παραγράφου δεν διατηρούνται μετά την καθ’ οιονδήποτε τρόπο αποχώρηση του στελέχους από τη θέση. Ειδικά οι θέσεις Βοηθών Διευθυντών που δύνανται να καλύπτονται κατά το προηγούμενο εδάφιο δεν μπορεί να υπερβαίνουν ποσοστό 20% του συνόλου των σήμερα υπηρετούντων διευθυντικών στελεχών της ίδια βαθμίδας.

2. Η διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 28 του Ν. 4354/2015 (A΄176) δεν έχει εφαρμογή στις αμοιβές των Αναπληρωτών Διευθυνόντων Συμβούλων, Γενικών Διευθυντών και Διευθυντών της εταιρείας που προσλαμβάνονται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του παρόντος.

3. Με την επιφύλαξη των οριζομένων στην παρ. 1, οι προσλήψεις προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου της ΔΕΗ Α.Ε. γίνεται για κάλυψη πρόσκαιρων, παροδικών ή εποχιακών αναγκών με απόφαση του Διευθύνοντος Συμβούλου της ΔΕΗ Α.Ε. Η διάρκεια της απασχόλησης του εν λόγω προσωπικού δεν μπορεί να υπερβαίνει τους οκτώ (8) μήνες σε συνολικό χρόνο δώδεκα (12) μηνών. Μετά το πέρας του ως άνω χρόνου απασχόλησης, οι συμβάσεις αυτές λύονται αυτοδίκαια, χωρίς καμία προειδοποίηση ή διατύπωση και χωρίς αποζημίωση. Παράταση ή σύναψη νέας σύμβασης κατά το αυτό ημερολογιακό έτος ή μετατροπή σε σύμβαση αορίστου χρόνου είναι άκυρες.

4. Στη ΔΕΗ Α.Ε. παύει να ισχύει και να εφαρμόζεται κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη περί προσλήψεων προσωπικού, κατά το μέρος που ρυθμίζει διαφορετικά τα θέματα που διέπονται από τις διατάξεις του παρόντος νόμου, με την εξαίρεση της παρ. 7 του άρθρου 6 ν. 2244/1994 (Α΄ 168).

5. Από την έναρξη ισχύος των διατάξεων του παρόντος Νόμου καταργούνται οι διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 6 του ν. 2244/1994 και των παρ. 2 και 3, του άρθρου 9 του ν. 2941/2001 (Α΄201).

 • 11 Νοεμβρίου 2019, 13:03 | ΑΝΤΩΝΗΣ

  τελευταία εδάφιο της παραγράφου 1: Για ποιο λόγο να μπει ποσοστό (20%); Δηλαδή σε περίπτωση (ακραία βέβαια) που έχει συμπληρωθεί το ποσοστό από προσωπικό της εταιρείας και προκηρυχθεί κάποια θέση και δεν υπάρχουν υποψήφιοι εκτός της εταιρείας, τότε τι γίνεται; εσαεί αναπλήρωση ή μένει κενή η θέση; Γίνεται προκήρυξη ξανά; και πότε;
  Στην παράγραφο 1 αναφέρεται: «Με απόφαση του Διευθύνοντος Συμβούλου καθορίζονται τα κριτήρια πρόσληψης, η διάρκεια και οι λοιποί όροι των σχετικών συμβάσεων.» Πότε θα βγάλει απόφαση ο Διευθύνων Σύμβουλος ; στο άμεσο μέλλον; σε 3 μήνες; σε 1 χρόνο από την έκδοση του ΦΕΚ;
  Κατά την γνώμη μου:
  – θα πρέπει να καταργηθεί ή να επαναπροδιοριστεί το ποσοστό προς τα πάνω.
  – Θα πρέπει να καθοριστούν άμεσα τα κριτήρια πρόσληψης, η διάρκεια και οι λοιποί όροι των σχετικών συμβάσεων. Διαφορετικά, πολύ φοβάμαι ότι κάθε κόμμα που θα βρίσκεται στην εξουσία, θα βολεύει πλέον τους δικούς του, εκτός από το ΔΣ, και σε θέσεις Γενικών Διευθυντών, Διευθυντών, Βοηθών Διευθυντών χωρίς κάποια έστω αξιοκρατικά κριτήρια.

 • 10 Νοεμβρίου 2019, 16:49 | A. T.

  Αν ο σκοπός του παρόντος άρθρου είναι  πράγματι η ανανέωση της νοοτροπίας του προσωπικού της ΔΕΗ με ικανά  στελέχη της αγοράς και δεν ειναι να βολέψει ημετέρους,  θα πρέπει να ληφθεί μέριμνα για το εξής:
  Με ποιό τρόπο το καλοπληρωμένο στέλεχος της αγοράς θα αξιολογηθεί για τις υπηρεσίες της τριετίας και θα διασφαλισθεί οτι θα αφήσει έργο πισω του;
  Δεν πρεπει να ειναι σαφές και διακριτό εκ των προτέρων;
  Πάντως η έως τώρα εμπειρία στη ΔΕΗ, απέδειξε (στην συντριπτική της πλειοψηφία για να μην αδικούνται και κάποιοι λίγοι έντιμοι και φιλότιμοι) ότι τα στελέχη της αγοράς έρχονται στον Όμιλο ΔΕΗ, ΜΟΝΟ ΚΑΙ ΜΟΝΟ, για να απολαυσουν τα πλούσια προνόμια (μισθό, εταιρική κάρτα, αυτοκίνητο μεγάλου πλεον κυβισμού), να διευρύνουν τον κύκλο των προσωπικών επαφών τους, να εμπλουτίσουν το βιογραφικό τους και να εξασφαλίσουν έτσι την επόμενη δουλειά τους στον ιδιωτικό τομέα μετα τη λήξη της θητείας τους  στη ΔΕΗ!!!

 • 9 Νοεμβρίου 2019, 20:18 | Μιχαήλ Σπίνος

  Αξιότιμοι κύριοι,
  Είμαι μισθωτός της ΔΕΗ από το 1991 και Στέλεχος διαφόρων βαθμίδων (Τομεάρχης, Βοηθός Διευθυντής) από το 2002. Με την εφαρμογή των μνημονιακών νόμων, την κατάργηση των δώρων, την μείωση των μισθών και την επιβολή πλαφόν έχει ισοπεδωθεί από το 2010 η μισθολογική ιεραρχία στη ΔΕΗ. Παρατηρείται το φαινόμενο ανεξαρτήτως θέσης ευθύνης, μορφωτικού επιπέδου, μεταπτυχιακών σπουδών το 40% με 50% των μισθωτών της Επιχείρησης να έχει αυτή τη στιγμή τον ίδιο μισθό και να μην υπάρχει κανένα ουσιαστικό κίνητρο για τα Στελέχη να επιτελέσουν τον ρόλο τους, καθόσον αμοίβονται με τον ίδιο μισθό που θα είχαν αν δεν είχαν κανένα απολύτως αξίωμα.
  Στα πλαίσια του εν λόγω νομοσχεδίου σωστά απελευθερώνονται οι μισθοί Γενικών Διευθυντών και Διευθυντών από το πλαφόν, όμως θα πρέπει και το επίδομα ευθύνης όλων των Στελεχών να εξαιρεθεί του πλαφόν. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν Τομεάρχες ή Βοηθοί Διευθυντές που έχουν τον ίδιο μισθό με γραμματείς, με τεχνίτες δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή με εργάτες και ας χειρίζονται κονδύλια εκατομμυρίων ευρώ ή ας διοικούν πάνω από 200 μισθωτούς.
  Αυτό είναι απαράδεκτο και πρέπει να μπει ένα τέρμα αν θέλετε η ΔΕΗ να λειτουργήσει σαν ΑΕ και να ανταγωνιστεί με αξιώσεις τους ιδιώτες εμπόρους και παραγωγούς Ηλεκτρικής Ενέργειας. Μόνον έτσι θα μπορέσουν αυτά τα Στελέχη να δεχτούν ένα Διευθυντή με υψηλότερο μισθό από τον δικό τους, μόνο αν και οι ίδιοι αμοίβονται υψηλότερα από τους υφισταμένους τους με ένα τρόπο που να αναγνωρίζεται η ευθύνη που έχουν και να υπάρχει ανταπόκριση στα ρίσκα και την ευθύνη που παίρνουν για όλες τις εγκρίσεις, τους διαγωνισμούς, τις αναθέσεις που υπογράφουν καθημερινά και για τις εγκαταστάσεις για των οποίων τη λειτουργία είναι υπεύθυνοι και που είναι ολόκληρα εργοστάσια.

 • 9 Νοεμβρίου 2019, 07:10 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

  Σύμφωνα με την παρ. 4 «Στη ΔΕΗ Α.Ε. παύει να ισχύει και να εφαρμόζεται κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη περί προσλήψεων προσωπικού, κατά το μέρος που ρυθμίζει διαφορετικά τα θέματα που διέπονται από τις διατάξεις του παρόντος νόμου, με την εξαίρεση της παρ. 7 του άρθρου 6 ν. 2244/1994 (Α΄ 168).».

  Αυτό σημαίνει ότι παύουν να ισχύουν και οι διατάξεις που προέβλεπαν το κριτήριο της εντοπιότητας στις προσλήψεις προσωπικού ορισμένου χρόνου στα λιγνιτωρυχεία και τους λιγνιτικούς ΑΗΣ;

 • 7 Νοεμβρίου 2019, 21:44 | ΚΟΚΚΙΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

  Παραθέτω το σχετικό άρθρο του σχεδίου:

  Έτσι, τα ανώτερα και ανώτατα στελέχη έχουν την ευθύνη
  μεγάλων επιχειρησιακών μονάδων, οι οποίες απασχολούν πλήθος εργαζομένων,
  διαχειρίζονται πάγια μεγάλης αξίας, παίρνουν αποφάσεις υψηλού ρίσκου και
  καλούνται να επιλύσουν συχνά προβλήματα υψηλού κόστους. Για το λόγο αυτό, είναι απαραίτητο να υπάρχει η ευελιξία τα στελέχη αυτά να αντλούνται και από την αγορά,όπως και μέσα από την εταιρεία, να λογοδοτούν αλλά και να κινητροδοτούνται επαρκώς για να ανταποκριθούν στις προκλήσεις που αναφέρθηκαν.

  Ακριβώς αυτά χαρακτηριστικά έχει και ένας Δντής Σταθμού Παραγωγής και Δντής Ορυχείου.(Βοηθοί Δντές )-Διαχείριση εκατοντάδων μισθωτών,πάγια πολλών εκατομμυρίων και προυπολογισμοί εκατομμυρίων.
  Γιατί εξαιρούνται από το νέο μισθολόγιο και συμπεριλαμβάνονται π.χ. οι Δντές υποστηρικτικών ΒΟΚ (χωρίς να θέλω να τους μειώσω)?

 • 7 Νοεμβρίου 2019, 15:44 | peter

  Τέλος άρθρου 04 παράγραφος 1: Τι εξυπηρετεί ο περιορισμός του ποσοστού ΒΔντών από 0 σε 20% και μάλιστα επιλεκτικά ΑΝΤΙ να είναι η επιλογή από την ανοιχτή αγορά 100%? ο περιορισμός αυτός ούτε την κοινωνική ευημερία βελτιώνει απλά διατηρεί στεγανά που σήμερα δεν υπάρχουν ούτε στις θέσεις εξέλιξης των ακαδημαικών βαθμίδων.