Άρθρο 08 – Μεταφορά προσωπικού στο Δημόσιο

1. Το προσωπικό της ΔΕΗ δύναται να μεταφέρεται με την ίδια σχέση εργασίας, σε υπηρεσίες, φορείς ή νομικά πρόσωπα του Δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα, καθώς και σε εταιρείες του ν. 3429/2005 (Α΄ 314), στις οποίες το Δημόσιο κατέχει την πλειοψηφία του μετοχικού κεφαλαίου κατά το χρόνο διενέργειας της μεταφοράς, μετά από σχετική Απόφαση του Διευθύνοντος Συμβούλου της εταιρείας και πρόσκληση του προσωπικού για εκδήλωση ενδιαφέροντος, σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στην ΚΥΑ του παρόντος άρθρου.
2. Η μεταφορά του προσωπικού της προηγούμενης παραγράφου γίνεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του κατά περίπτωση αρμοδίου Υπουργού.

3. Η μεταφορά διενεργείται σε κενή ή συνιστώμενη με την απόφαση της μεταφοράς θέση συναφούς ή παρεμφερούς κλάδου ή κατηγορίας ή ειδικότητας, εφόσον ο εργαζόμενος κατέχει τα τυπικά προσόντα του κλάδου, της κατηγορίας ή της ειδικότητας όπου μεταφέρεται. Εφόσον ο εργαζόμενος συναινεί, η μεταφορά του μπορεί να γίνεται και σε κλάδο κατώτερης κατηγορίας. Η αίτηση προτίμησης του προς μεταφορά εργαζομένου γίνεται δεκτή αφού ληφθούν υπόψη οι υπηρεσιακές ανάγκες. Στην περίπτωση που δεν υπάρχουν αντίστοιχες κενές θέσεις, η μεταφορά γίνεται σε συνιστώμενη προσωποπαγή θέση με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου αντίστοιχη των τυπικών προσόντων του μεταφερόμενου. Η προσωποπαγής θέση καταργείται με την καθ’ οιονδήποτε τρόπο αποχώρηση αυτού που την κατέχει.

4. Οι μεταφερόμενοι σύμφωνα με τα οριζόμενα στην προηγούμενη παράγραφο κατατάσσονται σε βαθμό και μισθολογικό κλιμάκιο ανάλογα με το χρόνο υπηρεσίας τους, ο οποίος έχει διανυθεί στο φορέα προέλευσης με τα τυπικά προσόντα της κατηγορίας, στην οποία μεταφέρονται. Όποιος μεταφέρεται σε κατώτερη κατηγορία κατατάσσεται στο βαθμό και το μισθολογικό κλιμάκιο της νέας κατηγορίας με βάση το συνολικό χρόνο υπηρεσίας του. Η μεταφορά σε κάθε περίπτωση γίνεται χωρίς να διατηρείται τυχόν διαφορά αποδοχών.

5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Περιβάλλοντος και Ενέργειας ρυθμίζονται θέματα οργάνωσης, διαδικασίας και εφαρμογής των διατάξεων του παρόντος άρθρου, τα δικαιολογητικά που συνοδεύουν την αίτηση μεταφοράς, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

 • Πρέπει να δώσετε τη δυνατότητα σε μέλη ΔΕΠ που έχουν γνωστικό αντικείμενο Ενέργεια και εμπειρία σε εναλλακτικές τεχνολογίες να προβλέψετε μια έννοια απόσπασης για να μεταφερθούν πχ για 1-2-3 χρόνια στη ΔΕΗ και να γίνει ζύμωση σύνδεσης έρευνας και ανάπτυξης πέρα από τις ειδικές θέσεις συμβούλων που ενδεχομένως υπάρχουν.

 • 11 Νοεμβρίου 2019, 19:49 | Anonymous

  Στην παράγραφο 4 πρέπει να επανεξεταστεί το τελευταίο εδάφιο «Η μεταφορά σε κάθε περίπτωση γίνεται χωρίς να διατηρείται τυχόν διαφορά αποδοχών.». Η μη διατήρηση των αποδοχών θα έχει ως συνέπεια να μην γίνεται εθελοντικά μεταφορά του προσωπικού σε φορείς του Δημοσίου.

 • 11 Νοεμβρίου 2019, 15:24 | tomcat

  Θα πρέπει επιτέλους να τελειώσει αυτή η προκλητική ιστορία με τις ΔΕΚΟ.
  Όταν είναι να πάρουν οι υπάλληλοι της ΔΕΗ Α.Ε. αύξηση,να έχουν συλλογική σύμβαση εργασίας με παχυλούς μισθούς, να έχουν ειδικές παροχές, μειωμένα τιμολόγια ρεύματος, να μπορούν να ασκούν ιδιωτικό έργο, κλπ ΤΟΤΕ Η ΔΕΗ Α.Ε. ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ.
  Όταν όμως είναι να απολυθεί προσωπικο ΤΟΤΕ ΕΙΝΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΕΠΕΙ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΝΑ ΜΕΤΑΤΑΓΕΙ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ.
  Ακόμη και στο παρόν νομοσχέδιο όλοι οι σχολιαστές των άρθρων που προέρχονται από το προσωπικό της ΔΕΗ Α.Ε. θεωρούν αυτονόητο στα υπολοιπα άρθρα ότι είναι υπάλληλοι επιχείρησης του ιδιωτικού τομέα (για το μειωμένο τιμολόγιο ρεύματος, το παχυλό τους μισθολόγιο, κλπ) αλλά στο θέμα της απόλυσης θυμούνται ότι είναι στο Δημόσιο και ότι πρέπει να μεταταγούν σε άλλες δημόσιες υπηρεσίες, αντί να αποζημιωθούν και να απολυθούν όπως γίνεται στις επιχειρήσεις Α.Ε..
  Μάλιστα κάποιοι έχουν το θράσος να ζητούν να υπάρχει και πρόβλεψη για μισθολογική διαφορά. Να μην έρθουν στο Δημόσιο και πάρουν και τον ψωρομισθό του Δημοσίου. ΗΜΑΡΤΟΝ!!!
  ΑΠΛΑ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 8 ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΑΓΡΑΦΕΙ ΑΦΟΥ Η ΔΕΗ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΙ ΚΑΜΙΑ ΣΧΕΣΗ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΜΕ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ.
  Υστερόγραφο : Είμαι Ηλεκτρολόγος Μηχανικός στο Δημόσιο και όλα μου τα χρόνια παίρνω το μισό μισθό από ένα Ηλεκτρολόγο Μηχανικό της ΔΕΗ. Δεν θα το αντέξω να έρθουν με μετάταξη στα ρετιρε του Δημοσίου και με προσωπική διαφορά.

 • 11 Νοεμβρίου 2019, 11:51 | Dimitrios

  Προτείνω, στα πλαίσια της δυνατότητας μετακίνησης προς το δημόσιο, να υπάρχει πρόβλεψη μετακίνησης των εργαζομένων του ομίλου ΔΕΗ που κατέχουν διδακτορικό δίπλωμα σε ιδρύματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ως Εργαστηριακό – Διδακτικό Προσωπικό (ΕΔΙΠ).

 • 9 Νοεμβρίου 2019, 22:01 | Mz

  Εφόσον έχουν τόσο στοχοποιηθεί οι εργαζόμενοι και είναι τόσο προνομιούχοι όσο τις τελευταίες μέρες τα ΜΜΕ προσπαθούν να αποδώσουν , ανοίξτε την κινητικότητα άνευ όρων , να ισχύει για όλους , όπως ισχύει για όλους τους Δ/Υ .

 • 8 Νοεμβρίου 2019, 17:27 | Lykourgos

  Να υπάρχει πρόβλεψη μετακίνησης του προσωπικού της Λιγνιτική Μεγαλόπολης Α.Ε. και της Λιγνιτική Μελίτης Α.Ε. προς προς υπηρεσίες και φορείς του Δημοσίου.

  Στην 1η παράγραφο αναφέρεται δυνατότητα μετακίνησης με ίδια σχέση εργασίας, ενώ στην 3η παράγραφο η σχέση εργασίας γίνεται ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου σε προσωποπαγή θέση.

  Στην 4η Παράγραφο να υπάρχει πρόβλεψη για τυχόν μισθολογική διαφορά.

 • 8 Νοεμβρίου 2019, 17:05 | Λυκούργος

  Να υπάρχει πρόβλεψη μετακίνησης του προσωπικού της Λιγνιτική Μεγαλόπολης Α.Ε. και της Λιγνιτική Μελίτης Α.Ε. προς προς υπηρεσίες και φορείς του Δημοσίου.

  Στην 1η παράγραφο αναφέρεται δυνατότητα μετακίνησης με ίδια σχέση εργασίας, ενώ στην 3η παράγραφο η σχέση εργασίας γίνεται ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου σε προσωποπαγή θέση.

  Στην 4η Παράγραφο να υπάρχει πρόβλεψη για τυχόν μισθολογική διαφορά.

 • 7 Νοεμβρίου 2019, 14:26 | Ronald Reagan

  Χαίρετε,

  Η παράγραφος 3 του άρθρου αναφέρει «Στην περίπτωση που δεν υπάρχουν αντίστοιχες κενές θέσεις, η μεταφορά γίνεται σε συνιστώμενη προσωποπαγή θέση με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου αντίστοιχη των τυπικών προσόντων του μεταφερόμενου. Η προσωποπαγής θέση καταργείται με την καθ’ οιονδήποτε τρόπο αποχώρηση αυτού που την κατέχει.»

  Πιστεύω ότι η μεταφορά πρέπει να γίνεται μόνο εάν υπάρχουν υπηρεσιακές ανάγκες. Εάν αυτές δεν υπάρχουν τότε δεν θα πρέπει να δημιουργείτε νέα προσωποπαγής θέση καθώς αυτό μεταφράζετε σε παραπάνω κόστος για τον φορολογούμενο.

  Το ιδανικό θα ήταν να μείνουν όλοι οι εργαζόμενοι (πλην όσων κάνουν φυσικά χρήση της δυνατότητας εθελουσίας εξόδου) στην εταιρεία, να αξιολογηθούν από τον νέο ιδιοκτήτη και να παραμείνουν όσοι κριθούν ικανοί για αυτό.

  Ευχαριστώ πολύ.