Άρθρο 07 – Μετακινήσεις προσωπικού εντός Ομίλου

1. Το προσωπικό της ΔΕΗ Α.Ε. δύναται να μεταφέρεται στον ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ και στη ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΑΕ, σε κενές οργανικές θέσεις αντίστοιχης ή παρεμφερούς κατηγορίας/ειδικότητας με αυτήν που ανήκει ο μεταφερόμενος, με βάση τα τυπικά προσόντα που κατέχει, σύμφωνα με τους όρους του παρόντος άρθρου.

Τα Διοικητικά Συμβούλια των θυγατρικών εταιρειών του παρόντος άρθρου αποστέλλουν τα αιτήματά τους για κάλυψη θέσεων με μεταφορά προσωπικού, συνοδευόμενα από έκθεση αναφορικά με το υπηρετούν προσωπικό, τις εκτιμώμενες αποχωρήσεις λόγω συνταξιοδότησης και τις τυχόν τρέχουσες διαδικασίες προσλήψεων. Τα αιτήματα πρέπει να αναφέρουν το σύνολο των οργανικών θέσεων για την κατηγορία/ειδικότητα που αφορά το αίτημα, καθώς και το σύνολο των κενών θέσεων στην ζητούμενη κατηγορία/ειδικότητα.

2. Η διαδικασία της μεταφοράς εκκινεί με την έκδοση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος από τη ΔΕΗ και ολοκληρώνεται με την έκδοση απόφασης από το αρμόδιο όργανο της εταιρείας υποδοχής, η οποία κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο και στην ΔΕΗ Α.Ε. Η προϋπηρεσία που έχει αναγνωριστεί από τη ΔΕΗ ΑΕ, αναγνωρίζεται πλήρως για όλα τα δικαιώματα που απορρέουν από αυτή.

3. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΗ Α.Ε. ρυθμίζονται τα θέματα οργάνωσης, διαδικασίας και εφαρμογής των διατάξεων του παρόντος άρθρου, τα δικαιολογητικά που συνοδεύουν την αίτηση μεταφοράς, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

 • 11 Νοεμβρίου 2019, 19:45 | Γιάννης Καρνάρης

  Πρίν την οποιαδήποτε κινητικότητα Στελεχών του συνόλου των Εταιριών της Επιχείρησης, να προηγηθεί αξιολόγησή τους από ανεξάρτητες εταιρίες χωρίς ανάμιξη υπηρεσιακών παραγόντων, θέση που αποτελεί πάγιο αίτημα του Συλλόγου Διπλωματούχων Μηχανικών ΔΕΗ.

 • 11 Νοεμβρίου 2019, 15:09 | Ινστιτούτο Ενέργειας ΝΑ Ευρώπης (ΙΕΝΕ)

  Στο άρθρο 7 να συμπεριληφθεί πρόβλεψη μετακίνησης του προσωπικού της Λιγνιτική Μεγαλόπολης Α.Ε. και της Λιγνιτική Μελίτης Α.Ε. προς ΔΕΔΔΗΕ και ΔΕΗ Ανανεώσιμες, αλλά και από ΔΕΔΔΗΕ και ΔΕΗ Ανανεώσιμες προς την ΔΕΗ.

 • 8 Νοεμβρίου 2019, 17:10 | Λυκούργος

  Να υπάρχει πρόβλεψη μετακίνησης του προσωπικού της Λιγνιτική Μεγαλόπολης Α.Ε. και της Λιγνιτική Μελίτης Α.Ε. προς ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ και ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΑΕ.

 • 7 Νοεμβρίου 2019, 22:52 | Κώστας

  Να προβλέπεται η μετακίνηση προσωπικού από ΔΕΔΔΗΕ & ΔΕΗ Ανανεώσιμες προς προς την ΔΕΗ.

 • 7 Νοεμβρίου 2019, 13:49 | Κωνσταντίνος

  Να υπάρχει η δυνατότητα μετακίνησης προσωπικού και απο τις θυγατρικές της ΔΕΗ Α.Ε. (ΔΕΔΔΗΕ και ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ) πρός την ΔΕΗ.