Άρθρο 19 – Αποζημίωση παραγωγών ΑΠΕ μέχρι την έναρξη συμμετοχής του ΦοΣΕTEΚ στην αγορά

Το άρθρο 61 του ν.4546/2018 (Α΄101) αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Οι κάτοχοι σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. που έχουν συνάψει ή θα συνάψουν Σύμβαση Λειτουργικής Ενίσχυσης Διαφορικής Προσαύξησης (Σ.Ε.Δ.Π.) πριν από την έναρξη συμμετοχής του Φο.Σ.Ε.Τε.Κ. στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, αποζημιώνονται για την ενέργεια που παράγουν οι σταθμοί τους και απορροφάται από το Διασυνδεδεμένο Δίκτυο ή/και το Διασυνδεδεμένο Σύστημα αναδρομικά από την ημερομηνία ενεργοποίησης της σύνδεσής τους και μέχρι την ημερομηνία έναρξης συμμετοχής του Φο.Σ.Ε.Τε.Κ. στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, χωρίς να απαιτείται, κατά το ανωτέρω μεταβατικό διάστημα, η εγγραφή τους στο Μητρώο Συμμετεχόντων που τηρείται από το Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας ή η σύναψη Σύμβασης Εκπροσώπησης με Φορέα Σωρευτικής Εκπροσώπησης (Φο.Σ.Ε.). Η ως άνω αποζημίωση υπολογίζεται για κάθε μήνα εκκαθάρισης ως το γινόμενο της ενέργειας που παρήγαγε ο κάθε σταθμός και απορροφήθηκε από το Διασυνδεδεμένο Δίκτυο ή/και το Διασυνδεδεμένο Σύστημα κατά το μήνα εκκαθάρισης με το ενενήντα τοις εκατό (90%) της Τ.Α. που διέπει τη Σ.Ε.Δ.Π. που έχει συνάψει κάθε σταθμός. Οι κάτοχοι των ανωτέρω σταθμών δεν λαμβάνουν κανενός άλλου είδους αποζημίωση για την ενέργεια που παράγουν οι σταθμοί τους και απορροφάται από το Διασυνδεδεμένο Δίκτυο ή/και το Διασυνδεδεμένο Σύστημα κατά το μεταβατικό διάστημα.
2. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, η οποία εκδίδεται εντός δύο (2) μηνών από την παρέλευση του μεταβατικού διαστήματος, προσδιορίζεται η διαδικασία οριστικής εκκαθάρισης, η μεθοδολογία βάσει της οποίας καθορίζεται η τιμολόγηση, ο διακανονισμός των συναλλαγών και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια για την αποζημίωση κατά το ανωτέρω μεταβατικό διάστημα, ήτοι από την ημερομηνία ενεργοποίησης της σύνδεσης κάθε σταθμού ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ μέχρι την ημερομηνία έναρξης λειτουργίας του Φο.Σ.Ε.Τε.Κ..»

 • 11 Νοεμβρίου 2019, 20:47 | ΒΑΣΙΛΗΣ ΦΛΩΡΟΣ

  Σύμφωνα με τον N.4414/2016 για τον σταθμό ΑΠΕ που έχει συνάψει σύμβαση Λειτουργικής Ενίσχυσης Διαφορικής Προσαύξησης η σύμβαση τίθεται σε ισχύ κατά την ημερομηνία θέσης του σταθμού σε λειτουργία (κανονική ή δοκιμαστική).
  Ο ΔΑΠΕΕΠ για να κάνει αποδεκτή τη δήλωση εκπροσώπησης του σταθμού από ΦΟ.Σ.Ε θα πρέπει να έχει λάβει έγγραφο του ΔΕΔΔΗΕ περί ενεργοποίησης σύνδεσης του εν λόγω σταθμού. Το έγγραφο αυτό όμως συντάσσεται και κοινοποιείται από τον ΔΕΔΔΗΕ στον ΔΑΠΕΕΠ με καθυστέρηση κάποιων ημερών. Αποτέλεσμα είναι ο ΔΑΠΕΕΠ να θεωρεί ως ημερομηνία έναρξης ισχύος της εκπροσώπησης του σταθμού από ΦΟ.Σ.Ε το νωρίτερο την ημερομηνία που έλαβε το έγγραφο ενεργοποίησης του σταθμού από τον ΔΕΔΔΗΕ.
  Υπάρχει λοιπόν ένα κενό στο νόμο για τον τρόπο αποζημίωσης του σταθμού για την απορροφούμενη από το δίκτυο ηλεκτρική ενέργεια που παρήγαγε, για το χρονικό διάστημα από την ημερομηνία θέσης του σταθμού σε λειτουργία μέχρι την ημερομηνία που ο ΔΑΠΕΕΠ ενημερώνεται από τον ΔΕΔΔΗΕ και αποδέχεται τη δήλωση εκπροσώπησης του σταθμού από ΦΟ.Σ.Ε
  Επειδή ήδη υπάρχουν σταθμοί που αντιμετωπίζουν αυτό το πρόβλημα και λόγω του νομικού κενού θα το αντιμετωπίσουν και όλοι οι νεοεισερχόμενοι σταθμοί από εδώ και πέρα , πρέπει να καθοριστεί ένας τρόπος αποζημίωσης τους για το ανωτέρω αναφερόμενο χρονικό διάστημα.
  Για παράδειγμα θα μπορούσε να προβλέπεται και σε αυτές τις περιπτώσεις ο τρόπος αποζημίωσης που περιγράφεται στο προς σχολιασμό άρθρο 19 (αποζημίωση της απορροφούμενης από το δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας που παρήγαγε σύμφωνα με τιμή που θα προκύπτει ως ποσοστό της Τ.Α που διέπει τη Σ.Ε.Δ.Π του σταθμού. )

 • Οι μονάδες Βιοαερίου είναι πλήρως ελεγχόμενης παραγωγής. Συνεπώς έχουν την δυνατότητα σχεδόν απόλυτης πρόβλεψης της παραγωγής τους, με αποτέλεσμα η εφαρμογή των κριτηρίων αξιοπιστίας πρόβλεψης να οδηγεί σε τιμές αποζημίωσης πρακτικά ίσες με τις αντίστοιχες τιμές αναφοράς (ΤΑ). Αυτό θα αποδειχθεί όταν τεθεί σε πλήρη ισχύ το σύστημα προσδιορισμού των αποζημιώσεων συμβάσεων. Άλλωστε, το ποσοστό προσωρινής παρακράτησης του 10% ήταν ούτως ή άλλως ασύμμετρο, σύμφωνα με μοντελοποίηση μονάδων μη ελεγχόμενης παραγωγής όπου αποδεικνύεται ότι ακόμη και σε δυσμενέστατες συνθήκες αποκλίσεων προβλέψεων παραγωγής η μέση αποζημίωση ισούται με το 98,5% της ΤΑ.
  Για τους λόγους αυτούς στηρίζουμε ανεπιφύλακτα την πρόταση της ΕΛΕΤΑΕΝ για μείωση της παρακράτησης στο 1,5% για όλη παραγωγής που έχει ήδη εγχυθεί στο δίκτυο κατά το μεταβατικό διάστημα από την έναρξη δοκιμαστικής λειτουργίας του κάθε σταθμού.

 • 11 Νοεμβρίου 2019, 18:49 | ΕΛΕΤΑΕΝ

  Η συγκεκριμένη διάταξη ικανοποιεί πάγιο αίτημά μας και επιλύει μερικώς το πρόβλημα αποζημίωσης των εν λειτουργία έργων με ΣΕΔΠ που παρέμειναν απλήρωτα επί 4 μήνες.

  Εξακολουθούμε όμως να θεωρούμε ότι δεν έχει νόημα η αποζημίωση για το μεταβατικό διάστημα να γίνεται στο 90% της Τ.Α., δεδομένου ότι όλες οι μελέτες που έχουν γίνει καταδεικνύουν ότι η μέση μηνιαία συνολική αποζημίωση τουλάχιστον των αιολικών πάρκων θα κυμαίνεται ±1,5% πέριξ της Τιμής Αναφοράς τους. Για αυτό, προτείνουμε η αποζημίωση της παραγωγής που έχει ήδη εγχυθεί στο δίκτυο κατά το μεταβατικό διάστημα από την έναρξη δοκιμαστικής λειτουργίας του κάθε σταθμού, να γίνει με πληρωμή της στο 98,5% της Τ.Α.

 • 11 Νοεμβρίου 2019, 17:13 | ΤΣΕΛΕΠΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

  Στο άρθρο 19 αναφέρεται ότι «Η ως άνω αποζημίωση υπολογίζεται για κάθε μήνα εκκαθάρισης ως το γινόμενο της ενέργειας που παρήγαγε ο κάθε σταθμός και απορροφήθηκε από το Διασυνδεδεμένο Δίκτυο ή/και το Διασυνδεδεμένο Σύστημα κατά το μήνα εκκαθάρισης με το ενενήντα τοις εκατό (90%) της Τ.Α. που διέπει τη Σ.Ε.Δ.Π. που έχει συνάψει κάθε σταθμός».

  Με αναφορά στην ανωτέρω πρόβλεψη, το ποσοστό που τίθεται (90%) είναι παντελώς αυθαίρετο και δεν αιτιολογείται. Το ορθό είναι οι σταθμοί να αποζημιωθούν με το 100% της Τ.Α., καθώς με αυτό το % (προ της λειτουργίας των ΦΟΣΕ) υλοποιήθηκε το επιχειρηματικό τους πλάνο και ενδεχομένως χρηματοδοτήθηκαν από τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Ο περιορισμός στο 90%, σε τεχνολογίες με υψηλά λειτουργικά κόστη (βιομάζα/βιοαέριο), μπορεί να επιφέρει μείζον ζήτημα βιωσιμότητας των έργων.

  Παρακαλώ να το λάβετε σοβαρά υπόψη στη φάση της διαβούλευσης.

  Γεώργιος Τσελεπής

 • 11 Νοεμβρίου 2019, 15:51 | Ινστιτούτο Ενέργειας ΝΑ Ευρώπης (ΙΕΝΕ)

  Στο άρθρο 19 του υπό διαβούλευση κειμένου γίνεται αναφορά στην Λειτουργική Ενίσχυση Διαφορικής Προσαύξησης των σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. Στις απαιτούμενες προϋποθέσεις θα πρέπει να υπάρξει προσθήκη της κατηγορίας των κυψελών καυσίμων. Επίσης, υπάρχει έλλειψη γενικής αναφοράς σε πλωτές κατασκευές, όπως πλωτές ανεμογεννήτριες και γεννήτριες ηλεκτρικού ρεύματος από θαλάσσια κύματα, καθώς και η δημιουργία ενός πιο λεπτομερούς και εις βάθος κανονισμού με μακροχρόνια προοπτική.

 • Ίσως δεν σχολιάζω στο κατάλληλο άρθρο, αλλά για την πρότασή μου δεν βρήκα καταλληλότερο. Εκτιμώ ότι στο σχέδιο νόμου για τις ΑΠΕ θα έπρεπε να υπάρχει πρόβλεψη για την ενίσχυση των εγκαταστάσεων φωτοβολταϊκών σε οικίες και μικρές επιχειρήσεις.
  Η πράξη έχει αποδείξει ότι το net-metering από μόνο του δεν είναι εκλυστικό (ιδίως για ιδιώτες στα σπίτια τους) κυρίως για οικονομικούς λόγους. Μία εγκατάσταση σε επιχείρηση αποσβαίνει στον μισό σχεδόν χρόνο από ότι ο ιδιώτης λόγω φορολογικών ελαφρύνσεων ( ΦΠΑ, πάγιος εξοπλισμός) και συνάμα λόγω οικονομίας κλίμακος. Αυτό αποτελεί ανισότητα και ο απλός πολίτης δεν μπορεί να επενδύσει επί ίσοις όροις με την επιχείρηση!

  Πρότασή μου αποτελεί, η ένταξη στο νέο «Εξοικονομώ» της εγκατάστασης φωτοβολταϊκών στο χώρο του για αυτοπαραγωγή ωφελούμενος από την επιδότηση του προγράμματος ή εναλλακτικά για φωτοβολταϊκά αυτοπαραγωγής οικιών να ισχύσει χαμηλό ΦΠΑ (9%;) με ταυτόχρονη φορολογική ελάφρυνση του φυσικού προσώπου στο εισόδημά του, ανάλογη του συνολικού κόστους εγκατάστασης.
  Απόρροια της μεγαλύτερης συμμετοχής των κατοικιών στην παραγωγή ενέργειας θα είναι, ο θετικός αντίκτυπος στο υφιστάμενο δίκτυο του ΔΕΔΔΗΕ με την άμεση διάχυση της παραγώμενης ενέργειας στο δίκτυο χωρίς απώλειες ενέργειας, η διεύρυνση της συμμετοχής των πολιτών στην παραγωγή ενέργειας η οποία δεν μπορεί να είναι προνόμοιο μόνο των οικονομικά ισχυρών, η ευκαιρία να αποκατασταθεί η αδικία του ΕΤΜΕΑΡ, το οικονομικό κίνητρο για τους πολίτες να προτιμήσουν την ηλεκτροκίνηση και τη θέρμανση – ψύξη χώρων με ηλεκτρική ενέργεια (αντλίες θερμότητας κ.α.μέσα) και με απλά λόγια θα δώσει τη δυνατότητα σε μία οικογένεια να μειώσει τα ετήσια έξοδά της για ενέργεια (ηλεκτρισμός, θέρμανση-ψύξη, καύσιμα)σε ποσοστό πάνω από 70%! Θαρρώ μία τέτοια πρόταση είναι σύμφωνη με τη νέα οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2018/2001 για τη συμμετοχή των πολιτών στις ΑΠΕ.

  Με εκτίμηση

  Κωνσταντίνος Πρέντζας
  Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε.