Άρθρο 27 – Πλαίσιο ηλεκτροκίνησης

1. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του ν. 4001/2011προστίθενται ορισμοί, ως ακολούθως:
«(κη) Ηλεκτρικό Όχημα (Η/Ο): Έχει την έννοια που του αποδίδεται στο άρθρο 2 του ν. 4439/2016 (Α΄222).
κθ) Σημείο Επαναφόρτισης : Έχει την έννοια που του αποδίδεται στο άρθρο 2 του ν. 4439/2016.
(λ) Δημοσίως Προσβάσιμο Σημείο Επαναφόρτισης: Έχει την έννοια που του αποδίδεται στο άρθρο 2 του ν. 4439/2016.
(λα) Υπηρεσίες Επαναφόρτισης Η/Ο: Σύνολο υπηρεσιών, περιλαμβανομένης της επαναφόρτισης καθ’ εαυτής και άμεσα σχετιζόμενων ή συνοδευτικών με αυτή υπηρεσιών και χαρακτηριστικών προστιθέμενης αξίας (ταχύτητα φόρτισης, ευκολία χρήσης και χρέωσης, ευχέρεια προσβασιμότητας, υπηρεσίες στάθμευσης κλπ.).
(λβ) Υπηρεσίες Ηλεκτροκίνησης: Σύνολο υπηρεσιών προς χρήστες Η/Ο, σχετιζόμενων με την επαναφόρτιση και την τιμολόγηση αυτής, τη βέλτιστη εξυπηρέτηση των χρηστών, ενδεικτικώς εύρεση διαθέσιμων σημείων φόρτισης και πλοήγηση, κράτηση θέσεων, αλλά και εν γένει υπηρεσίες, όπως διαχείριση στόλου Η/Ο οχημάτων και της διάθεσης τους προς Χρήστες Η/Ο.
(λγ) Χρήστης Η/Ο: Φυσικό ή νομικό πρόσωπο που έχει στην κυριότητα ή κατοχή του Η/Ο και λαμβάνει υπηρεσίες ηλεκτροκίνησης.
(λδ) Ιδιοκτήτης Υποδομών Φόρτισης: Φυσικό ή νομικό πρόσωπο, το οποίο έχει στην κυριότητα του Σημείο ή Σημεία Επαναφόρτισης Η/Ο.
(λε) Πάροχος Υπηρεσιών Ηλεκτροκίνησης (ΠΥΗ): Ατομική επιχείρηση ή νομικό πρόσωπο εγγεγραμμένο στο ΓΕ.ΜΗ, με σκοπό την παροχή υπηρεσιών ηλεκτροκίνησης σε συμβεβλημένους χρήστες.
(λστ) Φορέας Διεκπεραίωσης Συναλλαγών (ΦΔΣ): Ατομική επιχείρηση ή νομικό πρόσωπο εγγεγραμμένο στο ΓΕ.ΜΗ, με σκοπό την ανάπτυξη και λειτουργία πληροφοριακών υποδομών προς διευκόλυνση ανταλλαγής στοιχείων και διεκπεραίωσης οικονομικών συναλλαγών μεταξύ ΦΕΥΦΗΟ και ΠΥΗ, με στόχο την επίτευξη της διαλειτουργικότητας των υποδομών φόρτισης».
(λζ) Φορέας Σωρευτικής Εκπροσώπησης (aggregator) Φορτίου Η/Ο – ΦΟΣΕΦΗΟ: Νομικό πρόσωπο, το οποίο αναλαμβάνει τη σωρευτική εκπροσώπηση του φορτίου συνδεδεμένων με το Δίκτυο Η/Ο για συμμετοχή στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και την παροχή υπηρεσιών προς τους Διαχειριστές Δικτύου και Συστήματος».
2. Μετά το άρθρο 134Α του ν. 4001/2011 προστίθεται άρθρο 134Β ως ακολούθως:
«Άρθρο 134Β
Οργάνωση της αγοράς φόρτισης ηλεκτροκίνητων οχημάτων (Η/Ο)
1. Ο ΦΕΥΦΗΟ μπορεί να είναι ατομική επιχείρηση ή νομικό πρόσωπο εγγεγραμμένα στο ΓΕ.ΜΗ. και έχει σκοπό την εκμετάλλευση ενός ή περισσοτέρων Δημοσίως Προσβάσιμων Σημείων Επαναφόρτισης. Ο ΦΕΥΦΗΟ παρέχει Υπηρεσίες Επαναφόρτισης σε Χρήστες Η/Ο και είναι υπεύθυνος για την άρτια τεχνική συντήρηση των Υποδομών, με στόχο τη διασφάλιση της διαθεσιμότητας και της ασφαλούς λειτουργίας των Σημείων Επαναφόρτισης.
2. Ο ΦΕΥΦΗΟ μπορεί να είναι κύριος ή κάτοχος της Υποδομής Φόρτισης και υποχρεούται να συνάπτει σύμβαση σύνδεσης με τον Διαχειριστή του Δικτύου Διανομής και σύμβαση προμήθειας με έναν ή περισσότερους προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας με τους οποίους συμβάλλεται ως τελικός καταναλωτής σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 134 του ν. 4001/2011, όπως ισχύει.
3. Ο ΦΕΥΦΗΟ παρέχει υπηρεσίες φόρτισης επί τούτω (ad hoc) με άμεση εξόφληση στους χρήστες Η/Ο ή και συμβαλλόμενος, είτε απευθείας με Χρήση Η/Ο, είτε με Παρόχους Υπηρεσιών Ηλεκτροκίνησης (ΠΥΗ), μέσω Φορέων Διεκπεραίωσης Συναλλαγών (ΦΔΣ).
4. Δεν επιτρέπεται στους Διαχειριστές Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας να έχουν στην ιδιοκτησία τους, να αναπτύσσουν, να διαχειρίζονται ή να λειτουργούν σημεία φόρτισης για ηλεκτρικά οχήματα, εξαιρουμένων των περιπτώσεων στις οποίες οι Διαχειριστές συστήματος διανομής έχουν στην ιδιοκτησία τους ιδιωτικά σημεία φόρτισης αποκλειστικά για δική τους χρήση.
5. Η εκπροσώπηση του φορτίου Η/Ο στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, με την αξιοποίηση των δυνατοτήτων διαχείρισης του φορτίου των Η/Ο μέσω συστημάτων απομακρυσμένης εποπτείας και ελέγχου των υποδομών φόρτισης, γίνεται μέσω Φορέων Σωρευτικής Εκπροσώπησης Φορτίου Η/Ο (ΦΟΣΕΦΗΟ). Οι υποχρεώσεις και η λειτουργία των ΦΟΣΕΦΗΟ καθορίζονται στις διατάξεις των Κανονισμών Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας, όπως προβλέπονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 18 του ν. 4425/2016, όπως ισχύει. Οι ΦΟΣΕΦΗΟ διαθέτουν ή έχουν εξασφαλίσει τη δυνατότητα διαχείρισης του φορτίου Η/Ο για την παροχή των υπηρεσιών τους. Οι ΦΟΣΕΦΗΟ δύνανται να συμβάλλονται με φορείς της αγοράς ηλεκτροκίνησης (ΠΥΗ και ΦΕΥΦΗΟ), ή και απ’ ευθείας με χρήστες Η/Ο μη δημοσίως προσβάσιμων υποδομών φόρτισης, ώστε να διασφαλίσουν τη δυνατότητα διαχείρισης του φορτίου των συνδεδεμένων στο Δίκτυο Η/Ο, το οποίο εκπροσωπούν. Ως ΦΟΣΕΦΗΟ μπορεί να δραστηριοποιούνται φορείς της αγοράς ηλεκτροκίνησης, οι οποίοι διαθέτουν δυνατότητα ελέγχου του φορτίου των Η/Ο συμβεβλημένων χρηστών, συμμετέχοντες στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, όπως προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας, με δυνατότητα εποπτείας και ελέγχου των υποδομών φόρτισης, αλλά και τρίτα πρόσωπα που ικανοποιούν τις τιθέμενες προϋποθέσεις.
6. Δεν αποκλείεται το ίδιο πρόσωπο να δραστηριοποιείται συγχρόνως ως ΦΕΥΦΗΟ, ΠΥΗ και ΦΔΣ.
7. Για τη συστηματική καταγραφή των υποδομών φόρτισης και των φορέων, που δραστηριοποιούνται στην αγορά αυτή, τη βέλτιστη πληροφόρηση και εξυπηρέτηση των χρηστών Η/Ο και την υποστήριξη της ανάπτυξης των υποδομών, τηρείται ηλεκτρονικό Μητρώου Υποδομών και Αγοράς Ηλεκτροκίνησης στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών».
3. Η παράγραφος 2 του άρθρου 134 του ν. 4001/2011, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«Οι Φορείς Εκμετάλλευσης Υποδομών Φόρτισης Η/Ο εξαιρούνται από την υποχρέωση λήψης άδειας προμήθειας ή εμπορίας ηλεκτρικής ενέργειας. Με την κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Υποδομών και Μεταφορών όπως ισχύει, καθορίζονται οι σχέσεις μεταξύ ΦΕΥΦΗΟ, ΠΥΗ, ΦΔΣ, ΦΟΣΕΦΗΟ, οι υποχρεώσεις αυτών έναντι των Χρηστών Η/Ο, οι υποχρεώσεις γνωστοποίησης στοιχείων, τα δεδομένα που τηρούνται στο Μητρώο Υποδομών και Αγοράς Ηλεκτροκίνησης στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών και κάθε άλλο ζήτημα σχετικό με τη λειτουργία και τις υποχρεώσεις των ΠΥΗ, των ΦΟΣΕΦΗΟ, των ΦΔΣ, καθώς και την αγορά ηλεκτροκίνησης».

 • 11 Νοεμβρίου 2019, 15:25 | Ινστιτούτο Ενέργειας ΝΑ Ευρώπης (ΙΕΝΕ)

  Στο Άρθρο 27 στην παράγραφο 2 που ενσωματώνει το Άρθρο 134Β του ν. 4001/2011, στην παράγραφο 5 (134Β), αναφέρεται ότι οι ΦΟΣΕΦΗΟ δύναται να συμβάλλονται απευθείας με χρήστες Η/Ο μη δημοσίως προσβάσιμων υποδομών φόρτισης. Ωστόσο, η σύμβαση μεταξύ χρηστών Η/Ο και ΦΟΣΕΦΗΟ σε ιδιωτικές υποδομές φόρτισης δεν περιγράφεται. Επειδή μια σειρά μελετών εκτιμούν την ενέργεια ζήτησης φόρτισης των οικιακών σημείων φόρτισης ως την πλειονότητα του εγχώριου φορτίου φόρτισης Η/Ο και δεδομένου ότι με την εισαγωγή της τεχνολογίας V2G στο μέλλον οι υπηρεσίες εξισορρόπησης όσον αφορά τους συγκεκριμένους καταναλωτές θα είναι δύο ροών, είναι σαφές ότι η σχέση αυτή πρέπει να αποσαφηνιστεί.
  Προτείνεται είτε (α) να επιτρέπεται η παρεμβολή των ΦΕΥΦΗΟ μεταξύ των τελικών καταναλωτών ιδιωτικών (οικιακών) σημείων φόρτισης και των ΦΟΣΕΦΗΟ ώστε να προσφέρουν υπηρεσίες φόρτισης με ανταγωνιστικά τιμολόγια αυτών του οικιακού ηλεκτρικού ρεύματος και ταυτόχρονα να αποζημιώνονται οι καταναλωτές για τις υπηρεσίες εξισορρόπησης που προσφέρουν (εκκαθάριση στο μετρητή του σημείου φόρτισης).
  Είτε (β) να υπογράφεται διμερές συμβόλαιο μεταξύ του ΦΟΣΕΦΗΟ και των ιδιοκτητών ιδιωτικών (οικιακών) σημείων φόρτισης για την αποζημίωση των υπηρεσιών εξισορρόπησης που αυτοί προσφέρουν.

 • Παρατήρηση 1:
  Στο Ν.4277/2014 (άρθρο 53, εδάφιο 2) είχε οριστεί (με προσθήκη στην παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4001/2011 νέας περίπτωσης κζ’) ότι οι ΦΕΥΦΗΟ δραστηριοποιούνται στην εκμετάλλευση υποδομών φόρτισης εν γένει, ενώ το συγκεκριμένο νομοσχέδιο περιορίζει, χωρίς μάλιστα να αιτιολογεί τους λόγους, τη λειτουργία των ΦΕΥΦΗΟ μόνο στα δημόσια προσβάσιμα σημεία επαναφόρτισης αποκλείοντας τους με τη συγκεκριμένη διάταξη από τη διαχείριση ιδιωτικών ή / και μη δημόσια προσβάσιμων υποδομών φόρτισης, οι οποίες μεταξύ άλλων περιλαμβάνουν μεγάλα κτίρια και αντίστοιχες υποδομές υψηλής χρήσης (π.χ. κτίρια γραφείων ή πολυκατοικίες με πολλές θέσεις στάθμευσης / επαναφόρτισης) και όπου υπάρχουν και οι μεγαλύτερες προκλήσεις και ανάγκες για την αποδοτική διαχείριση των υποδομών, ώστε αφενός να συγκρατείται το κόστος λειτουργίας για τους καταναλωτές και αφετέρου να λαμβάνονται υπόψιν οι δυνατότητες και ανάγκες του δικτύου ηλεκτροδότησης.
  Δεδομένου ότι όπως δείχνει και η διεθνής εμπειρία το ποσοστό επαναφορτίσεων ηλεκτρικών οχημάτων σε δημόσια προσβάσιμα σημεία φόρτισης είναι ένα πολύ μικρό ποσοστό (10% έως 15% του συνόλου των επαναφορτίσεων των ηλεκτρικών αυτοκινήτων) η υιοθέτηση αυτού του ορισμού θα περιορίσει εξ αρχής αισθητά το πεδίο δραστηριότητας των ΦΕΥΦΗΟ σε ένα σχετικά πολύ μικρό τμήμα της αγοράς των υποδομών φόρτισης, το οποίο εκ των πραγμάτων έχει πολύ μικρά και σίγουρα αρκετά μακροπρόθεσμα περιθώρια οικονομικής απόδοσης, καθιστώντας έτσι υπονομευμένη εξαρχής την οικονομική βιωσιμότητα των ΦΕΗΦΥΟ, οι οποίοι θα πρέπει να προβούν σε αντίστοιχες επενδύσεις καλύπτοντας τελικώς μόνο ένα μικρό ποσοστό υποδομών φόρτισης. Αφετέρου η πρόβλεψη αυτή αφήνει ουσιαστικά εκτός κανονιστικού πλαισίου το μεγαλύτερο τμήμα της αγοράς διαχείρισης υποδομών φόρτισης, αναθέτοντας ουσιαστικά το πεδίο αυτό αποκλειστικά σε προμηθευτές ενέργειας ή άλλους φορείς. Σημειώνεται ότι σε καμία άλλη χώρα της ΕΕ οι αντίστοιχοι ΦΕΗΦΥΟ (Charging Point Operators) δεν προβλέπεται ότι περιορίζεται το πεδίο δραστηριότητάς τους αποκλειστικά και μόνο στα δημόσια προσβάσιμα σημεία φόρτισης.
  Προτείνεται η επαναδιατύπωση του σχετικού ορισμού σύμφωνα και με τα οριζόμενα στο Ν.4277/2014 ως ακολούθως: «Ο ΦΕΥΦΗΟ μπορεί να είναι ατομική επιχείρηση ή νομικό πρόσωπο εγγεγραμμένα στο ΓΕ.ΜΗ. και έχει σκοπό την εκμετάλλευση υποδομών Επαναφόρτισης. Ο ΦΕΥΦΗΟ παρέχει Υπηρεσίες Επαναφόρτισης σε Χρήστες Η/Ο και είναι υπεύθυνος για την άρτια τεχνική συντήρηση των Υποδομών, με στόχο τη διασφάλιση της διαθεσιμότητας και της ασφαλούς λειτουργίας των Σημείων Επαναφόρτισης.»

  Παρατήρηση 2:
  H πρόβλεψη περί υποχρέωσης των ΦΕΥΦΗΟ για «…σύναψη σύμβασης σύνδεσης με τον Διαχειριστή του Δικτύου Διανομής και σύμβασης προμήθειας με έναν ή περισσότερους προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας» δεν λαμβάνει υπόψιν το γεγονός ότι στην πράξη πάρα πολύ συχνά είτε οι ιδιοκτήτες των υποδομών φόρτισης, είτε ακόμη και οι ιδιοκτήτες των χώρων, όπου εγκαθίστανται δημόσια προσβάσιμα σημεία φόρτισης, τα οποία συνδέονται σε προϋφιστάμενη παροχή, συνάπτουν ή έχουν ήδη συνάψει οι ίδιοι συμβάσεις προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας με κάποιον προμηθευτή ενέργειας, οπότε ο ΦΕΗΦΥΟ με τον οποίο αυτοί συμβάλλονται παρέχει τις υπηρεσίες διαχείρισης και εκμετάλλευσης των συγκεκριμένων σημείων φόρτισης, συνυπολογίζοντας ή συμψηφίζοντας το κόστος ηλεκτρικής ενέργειας που καταβάλλεται από τους ιδιοκτήτες των σημείων φόρτισης ή από τους κατόχους των παροχών που ηλεκτροδοτούν τους χώρους στους οποίους εγκαθίστανται τα δημόσια προσβάσιμα σημεία φόρτισης.
  Η πρόβλεψη υποχρέωσης και όχι απλώς δυνατότητας των ΦΕΗΦΥΟ να συνάπτουν οι ίδιοι για όλα τα σημεία φόρτισης σύμβαση προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας, ακόμη και όταν οι ιδιοκτήτες των υποδομών φόρτισης επιθυμούν να προμηθεύονται οι ίδιοι την ηλεκτρική ενέργεια για τους σταθμούς φόρτισης ιδιοκτησίας τους ,που διαθέτουν προς εκμετάλλευση σε κάποιον ΦΕΗΦΥΟ ή όταν το κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας καλύπτεται από τον κάτοχο μιας παροχής που ηλεκτροδοτεί ένα κτίριο ή ένα διακριτό χώρο στον οποίο εγκαθίσταται η υποδομή φόρτισης, δημιουργεί ένα – εν πολλοίς αδικαιολόγητο – πρόσθετο κόστος στους ΦΕΗΦΥΟ (κόστη εγκατάστασης και πάγια κόστη νέας διακριτής παροχής για κάθε υποδομή φόρτισης που θα διαχειρίζονται) που εντέλει θα επιβαρύνει και το κόστος της υπηρεσίας δημόσιας φόρτισης για τον τελικό καταναλωτή.
  Προτείνεται η συγκεκριμένη διάταξη να διατυπωθεί ως ακολούθως:
  «Ο ΦΕΥΦΗΟ μπορεί να είναι κύριος ή κάτοχος της Υποδομής Φόρτισης και δύναται να συνάπτει σύμβαση σύνδεσης με τον Διαχειριστή του Δικτύου Διανομής και σύμβαση προμήθειας με έναν ή περισσότερους προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας με τους οποίους συμβάλλεται ως τελικός καταναλωτής σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 134 του ν. 4001/2011, όπως ισχύει.»

 • 8 Νοεμβρίου 2019, 13:45 | Γρηγόρης

  Δεν βρήκα στο παρόν σχέδιο, κάποια ενσωμάτωση της Ευρωπαϊκής οδηγίας που υποδεικνύει την (υποχρεωτική;) εγκατάσταση υποδομών φόρτισης στις υπόγειες θέσεις στάθμευσης κατοικιών για όλες τις νέες οικοδομικές άδειες.