Άρθρο 21 – Όροι και διαδικασία για χορήγησης μεμονωμένης ενίσχυσης σε σταθμούς ΑΠΕ ισχύος μεγαλύτερης των 250MW

1. Στο άρθρο 4 του ν. 4414/16 προστίθεται παράγραφος 11 ως ακολούθως:
«11. Για σταθμούς ΑΠΕ ισχύος μεγαλύτερης των 250 MW, καθώς και για συγκροτήματα σταθμών ΑΠΕ με κοινό σημείο σύνδεσης με το Σύστημα συνολικής ισχύος μεγαλύτερης των 250 MW, παρέχεται η δυνατότητα εξαίρεσης από τις ανταγωνιστικές διαδικασίες του άρθρου 7 του παρόντος και χορήγησης μεμονωμένης ενίσχυσης, κατόπιν κοινοποίησης στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή σύμφωνα με το άρ¬θρο 108 παράγραφο 3 της Συνθήκης Λει¬τουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα οριζόμενα στο σημείο 20 των «Κατευ¬θυντηρίων Γραμμών για τις κρατικές ενισχύσεις στους τομείς του περι¬βάλ¬λοντος και της ενέργειας (2014-2020)» (Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής EE C200/01).
Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας προσδιορίζονται οι δικαιούμενοι υποβολής του αιτήματος του προηγούμενου εδαφίου, τα δικαιολογητικά και στοιχεία που κατ’ ελάχιστο πρέπει να περιλαμβάνονται στο φάκελο της αίτησης χορήγησης της μεμονωμένης ενίσχυσης, τα κριτήρια αξιολόγησης, όπως ενδεικτικά η αδειοδοτική ωριμότητα, η σύνθεση του έργου, η εταιρική ή μετοχική σύνθεση του αιτούντος, η γεωγραφική ανάπτυξη του έργου, το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου, η δυνατότητα παράλληλης συμμετοχής του σε ανταγωνιστική διαδικασία ή όχι και ρυθμίζεται κάθε άλλο σχετικό θέμα.
Κάθε αίτημα για χορήγηση μεμονωμένης ενίσχυσης που υποβάλλεται στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας εξετάζεται από την Επιτροπή του άρθρου 12 του παρόντος νόμου, η οποία εισηγείται στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας την κοινοποίηση ή μη σχεδίου χορήγησης μεμονωμένης ενίσχυσης στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Στην περίπτωση που η εν λόγω ενίσχυση κριθεί από τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως συμβατή με τις αρχές του Ενωσιακού Δικαίου, εκδίδεται απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την χορήγηση μεμονωμένης ενίσχυσης. Σε αντίθετη περίπτωση εκδίδεται απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την απόρριψη του αιτήματος χορήγησης μεμονωμένης ενίσχυσης.
Εφόσον κατά τη διάρκεια αξιολόγησης του αιτήματος σύμφωνα με το παρόν άρθρο ο αιτών συμμετάσχει με επιτυχία στις ανταγωνιστικές διαδικασίες του άρθρου 7 του παρόντος νόμου, οφείλει αμελλητί να ενημερώσει τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας και την Επιτροπή του άρθρου 12. Σε αυτή την περίπτωση, το αίτημα για χορήγηση μεμονωμένης ενίσχυσης κατά τα ανωτέρω απορρίπτεται ως απαράδεκτο με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εφόσον έχει προηγηθεί η κοινοποίηση του σχεδίου μεμονωμένης ενίσχυσης, η απόφαση του προηγούμενου εδαφίου κοινοποιείται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.»
2. Η απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας του δεύτερου εδαφίου της νέας παρ. 11 του άρθρου 4 του ν. 4414/2016 εκδίδεται εντός δύο (2) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος.

 • Για το άρθρο 21
  Η διάταξη είναι σωστή. Προτείνουμε τις παρακάτω αλλαγές:

  Προτείνουμε αυτή η διάταξη να αφορά μόνο νέες επενδυτικές προτάσεις και όχι ώριμες άδειες κοινού σημείου σύνδεσης. Γιατί ο σκοπός της διάταξης πρέπει να είναι η προσέλκυση νέων επενδύσεων και όχι η τακτοποίηση μόνο παλαιών-ώριμων αδειών. Δηλαδή να αρκεί η κατάθεση στο FAST TRACK και η απόδειξη πληρωμής από τον επενδυτή του παραβόλου του 10% για να αποστείλει το ΥΠΕΝ στην ΕΕ το αίτημα.

  Πέραν αυτού:

  1. Να ορισθεί προθεσμία εντός της οποίας το ΥΠΕΝ ενημερώνει αν το αίτημα θα κοινοποιηθεί στην ΕΕ ή όχι.
  2. Να δοθεί προτεραιότητα στις επενδυτικές προτάσεις που η πρόταση τους περιλαμβάνει αποθήκευση ενέργειας.
  3. Να διευκρινισθούν ή να μην αναφέρονται όροι, όπως «σύνθεση έργου» ή «εταιρική σύνθεση»
  4. Για ποιο λόγο χρειάζεται Υπουργική απόφαση μετά την απόφαση της ΕΕ. Εκτός και αν απαιτείται από την νομοθεσία. Σε αυτή την περίπτωση να ορισθεί μέγιστος χρόνος για την έκδοσή της.

  Για το άρθρο 24.
  Να επιτρέπεται η εγκατάσταση Φ/Β πάρκων με ισχύ >1 MWp, εφόσον δεν εμποδίζεται από την εγκατάσταση η καλλιέργεια των γεωργικών εδαφών, υπάρχει τεχνολογία που όχι μόνο δεν εμποδίζεται η καλλιέργεια αλλά εμποδίζεται και η ξηρότητα του εδάφους.

 • 11 Νοεμβρίου 2019, 18:04 | ΕΛΕΤΑΕΝ

  Η διάταξη είναι θετική. Ενθαρρύνουμε την Κυβέρνηση να τηρήσει το χρονοδιάγραμμα των δύο μηνών για την έκδοση της εφαρμοστικής υπουργικής απόφασης που προβλέπεται στην παρ. 2.

  Έχουμε όμως τις εξής παρατηρήσεις:

  α) Θα πρέπει να τεθεί εύλογη προθεσμία (π.χ. 2 μηνών) μετά την υποβολή ενός αιτήματος, εντός της οποίας θα οφείλει το ΥΠΕΝ να αποφανθεί αν θα κοινοποιήσει στην Ε.Ε. σχήμα μεμονωμένης ενίσχυσης ή όχι.

  β) Το κριτήριο «σύνθεση του έργου» είναι εντελώς ασαφές και προτείνεται να διαγραφεί,

  γ) Το κριτήριο «εταιρική ή μετοχική σύνθεση» είναι επίσης ασαφές, αφού δεν προσδιορίζεται τι θα εξετάζεται ως προς αυτή (τη σύνθεση),

  δ) δεν μας είναι σαφές γιατί μετά την εγκριτική ή απορριπτική απόφαση της Ε.Ε. απαιτείται απόφαση Υπουργού. Κατά την κατανόησή μας οι αποφάσεις της Γ.Δ. Ανταγωνισμού της Ε.Ε. είναι εκτελεστές. Αν ισχύει αυτό, θα μπορούσε να αποφευχθεί η καθυστέρηση νέας υπουργικής απόφασης. Κατ’ ελάχιστον θα μπορούσε να αντικατασταθεί με απόφαση του Γενικού Διευθυντή Ενέργειας ή του Διευθυντή της Δ/νσης Α.Π.Ε. με την οποία θα ενημερώνεται ο ενδιαφερόμενος και οι αρμόδιοι φορείς για την απόφαση της Ε.Ε.