Άρθρο 02 – Εναρμόνιση με τον Κανονισμό (ΕΕ) 1227/2011 (REMIT) για την ακεραιότητα και τη διαφάνεια στη χονδρική αγορά ενέργειας

1.Στην παράγραφο 4 στοιχείο (ε) του άρθρου 3 του ν. 4001/2011, όπως ισχύει προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«(ε) Να προάγεται ο υγιής ανταγωνισμός στην αγορά ενέργειας και η εύρυθμη λειτουργία αυτής, σύμφωνα με το ισχύον εθνικό και ευρωπαϊκό δίκαιο και να διασφαλίζεται η ακεραιότητα και η διαφάνεια στη χονδρική αγορά ενέργειας η οποία να περιλαμβάνει τόσο τις αγορές βασικών προϊόντων όσο και τις αγορές χρηματοοικονομικών παραγώγων».
2.Η παράγραφος 2 του άρθρο 22 του ν. 4001/2011 αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Η ΡΑΕ παρακολουθεί το επίπεδο διαφάνειας, συμπεριλαμβανομένων των τιμών χονδρικής και διασφαλίζει τη συμμόρφωση των επιχειρήσεων που ασκούν Ενεργειακές Δραστηριότητες, καθώς επίσης και των προσώπων, αρχών, συστημάτων ή οργανωμένων αγορών, της παραγράφου 4 του άρθρου 8 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1227/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Οκτωβρίου 2011 για την ακεραιότητα και τη διαφάνεια στη χονδρική αγορά ενέργειας. Περαιτέρω, η ΡΑΕ μεριμνά για την εφαρμογή της υποχρέωσης δημοσίευσης εμπιστευτικών πληροφοριών, όπως προβλέπεται στο άρθρο 4 του ως άνω Κανονισμού».
3.Το άρθρο 28 ν. 4001/2011 αντικαθίσταται ως εξής:
«Τα μέλη της ΡΑΕ και το προσωπικό της Γραμματείας της, μετά από έγγραφη εντολή της ΡΑΕ, προς διαπίστωση των παραβάσεων του παρόντος νόμου και των πράξεων που εκδίδονται κατ` εξουσιοδότησή του, του Κανονισμού (ΕΕ) 1227/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Οκτωβρίου 2011 για την ακεραιότητα και τη διαφάνεια στη χονδρική αγορά ενέργειας και των κανόνων ανταγωνισμού στους τομείς αυτούς, ασκούν τις εξουσίες και τα δικαιώματα που προβλέπονται στο άρθρο 39 του ν. 3959/2011, όπως ισχύει. Σε περίπτωση παρεμπόδισης του έργου της ΡΑΕ εφαρμόζονται οι σχετικές με την επιβολή ποινών και κυρώσεων διατάξεις του άρθρου 39 του ν. 3959/2011, όπως ισχύει».
4.Η παράγραφος 2 του άρθρου 36 ν. 4001/2011 αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Με απόφαση της ΡΑΕ, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εξειδικεύεται η μεθοδολογία και τα επί μέρους κριτήρια των προστίμων και εν γένει διοικητικών κυρώσεων των παραγράφων 1 και 3 του παρόντος άρθρου. Για τον προσδιορισμό και την επιμέτρηση του ύψους των προστίμων που επιβάλλονται, λαμβάνονται υπόψη, κατά περίπτωση από την ΡΑΕ και εφόσον αυτό είναι δυνατόν από τα στοιχεία που διαθέτει η Αρχή, ιδίως τα ακόλουθα:
α) η σοβαρότητα, η συχνότητα και η διάρκεια της παράβασης,
β) η επίπτωση της παράβασης στην εύρυθμη λειτουργία της αγοράς και στη διάχυση ορθής και έγκυρης πληροφόρησης στην αγορά ενέργειας,
γ) η αξία των παράνομων συναλλαγών, εφόσον αυτό είναι δυνατόν να προσδιορισθεί,
δ) ο βαθμός ευθύνης του υπεύθυνου για την παράβαση προσώπου,
ε) η χρηματοοικονομική ευρωστία του υπεύθυνου για την παράβαση προσώπου, όπως προκύπτει για παράδειγμα από το συνολικό κύκλο εργασιών προκειμένου περί νομικού προσώπου ή από το ετήσιο δηλωθέν εισόδημα προκειμένου περί φυσικού προσώπου,
στ) το ύψος των κερδών που αποκτήθηκαν ή των ζημιών που αποφεύχθηκαν από το υπεύθυνο για την παράβαση πρόσωπο, στον βαθμό που μπορούν να προσδιοριστούν,
ζ) ο βαθμός συνεργασίας του υπεύθυνου για την παράβαση προσώπου με την ΡΑΕ κατά το στάδιο διερεύνησης-ελέγχου από την τελευταία με την επιφύλαξη της ανάγκης αποστέρησης των αποκτηθέντων κερδών ή αποφευχθεισών ζημιών από το εν λόγω πρόσωπο,
η) οι ανάγκες της ειδικής και γενικής πρόληψης,
θ) τυχόν προηγούμενες παραβάσεις των διατάξεων του του Κανονισμού (ΕΕ) 1227/2011 και της εθνικής και ενωσιακής νομοθεσίας της αγοράς ενέργειας,
ι) τα μέτρα που έχουν ληφθεί από το υπεύθυνο για την παράβαση πρόσωπο προκειμένου να αποτραπεί τυχόν επανάληψη της παράβασης».
5.Στο άρθρο 36 του ν. 4001/2011 εισάγεται νέα παράγραφος 3 ως ακολούθως και αναριθμούνται οι λοιπές παράγραφοι, ως εξής:
«3. Ειδικώς σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων του άρθρου 3 και 5 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1227/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Οκτωβρίου 2011 και ύστερα από προηγούμενη ακρόαση της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού, η ΡΑΕ μπορεί να επιβάλει τις εξής διοικητικές κυρώσεις:
Για παράβαση της απαγόρευσης κατάχρησης προνομιακών πληροφοριών, της απαγόρευσης παράνομης ανακοίνωσης προνομιακών πληροφοριών και της απαγόρευσης χειραγώγησης της αγοράς, σύμφωνα με τα άρθρα 3 και 5 του Κανονισμού (ΕΕ) 1227/2011 (i) από τα πρόσωπα της παραγράφου 2 του άρθρου 3 πρόστιμο ύψους από δέκα χιλιάδες (10.000) μέχρι ενός εκατομμυρίου (1.000.000) ευρώ ή πρόστιμο έως και το διπλάσιο του ποσού των κερδών που αποκτήθηκαν ή των ζημιών που αποφεύχθηκαν λόγω της παράβασης, εάν το ποσό αυτό μπορεί να προσδιοριστεί, (ii) από νομικό πρόσωπο, πρόστιμο που αντιστοιχεί στο 10% του συνολικού ετήσιου κύκλου εργασιών του νομικού προσώπου σύμφωνα με τις τελευταίες διαθέσιμες οικονομικές καταστάσεις που έχουν εγκριθεί από το αρμόδιο όργανο ή έως και το διπλάσιο του ποσού των κερδών που αποκτήθηκαν ή των ζημιών που αποφεύχθηκαν λόγω της παράβασης, εάν το ποσό αυτό μπορεί να προσδιοριστεί. Αν το νομικό πρόσωπο είναι μητρική επιχείρηση ή θυγατρική επιχείρηση η οποία οφείλει να καταρτίζει ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, ο σχετικός συνολικός ετήσιος κύκλος εργασιών λογίζεται ως ίσος με το συνολικό ετήσιο κύκλο εργασιών, σύμφωνα με τις τελευταίες διαθέσιμες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις που έχουν εγκριθεί από το αρμόδιο όργανο της τελικής μητρικής επιχείρησης.
Η ΡΑΕ μπορεί, ανεξάρτητα από την επιβολή κυρώσεων της παρούσας παραγράφου, να επιβάλει τα ακόλουθα μέτρα:
α) Εντολή προς το υπεύθυνο για την παράβαση πρόσωπο να διακόψει την παράνομη συμπεριφορά και να την παραλείπει στο μέλλον,
β) δημόσια προειδοποίηση που καταχωρίζεται στον διαδικτυακό της τόπο, η οποία προσδιορίζει τη φύση της παράβασης και το όνομα του υπεύθυνου γι’ αυτήν προσώπου,
γ) ενεργεί για την ορθή ενημέρωση του κοινού, συμπεριλαμβανομένης της διόρθωσης ψευδών ή παραπλανητικών πληροφοριών που δημοσιοποιήθηκαν. Στην τελευταία περίπτωση μπορεί να αξιώσει από οποιονδήποτε από τα πρόσωπα που δημοσίευσε ή διέδωσε ψευδείς ή παραπλανητικές πληροφορίες τη δημοσίευση διορθωτικής δήλωσης».
6.Η παράγραφος 3 του άρθρου 6 του ν. 4425/2016 αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Στο πλαίσιο της κατά τα ανωτέρω εποπτείας της ΡΑΕ, η ΡΑΕ και τα εντεταλμένα όργανά της μπορούν να:
α) Έχουν άμεση και ακώλυτη πρόσβαση σε οποιαδήποτε έγγραφα, βιβλία, στοιχεία ή άλλα δεδομένα οποιασδήποτε μορφής (έγγραφης, ηλεκτρονικής, μαγνητικής ή άλλης) συμπεριλαμβανομένων των ηλεκτρονικών μέσων αποθήκευσης, επεξεργασίας και μεταφοράς δεδομένων και λαμβάνουν αντίγραφα αυτών δίχως να χωρεί έναντι αυτών και της ΡΑΕ η επίκληση επαγγελματικού ή άλλου απορρήτου για τη μη παροχή της πρόσβασης και των αντιγράφων, υπό την επιφύλαξη των ρυθμίσεων του άρθρου 212 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας,
β) Ζητούν και λαμβάνουν πληροφορίες από οποιοδήποτε πρόσωπο, συμπεριλαμβανομένων όσων συμμετέχουν διαδοχικά στη διαβίβαση εντολών ή στη διεξαγωγή των σχετικών εργασιών, καθώς και από τους εντολείς αυτών.
Σε περίπτωση άρνησης ή καθυστέρησης παροχής στοιχείων ή υποβολής ελλιπών στοιχείων, η ΡΑΕ δύναται να επιβάλλει τις κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 27 του ν.4001/2011, όπως ισχύει.
γ) Ζητούν δια του αρμόδιου εισαγγελέα πλημμελειοδικών την άρση του απορρήτου των επικοινωνιών κατά τις διατάξεις των άρθρων 4 και 5 του Ν. 2225/1994, για την προστασία της ελευθερίας και ανταπόκρισης και επικοινωνίας, προκειμένου να λάβουν τα υπάρχοντα αρχεία διακίνησης δεδομένων που τηρούνται από φορέα παροχής τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, όταν υπάρχουν εύλογες υπόνοιες παράβασης των διατάξεων άρθρων 3 και 5 του Κανονισμού (ΕΕ) 1227/2011 και τα εν λόγω αρχεία ενδέχεται να είναι ουσιώδη για τη διακρίβωση της παράβασης αυτής.
Για την υλοποίηση των σκοπών και την εφαρμογή των διατάξεων του Κανονισμού (ΕΕ) 1227/2011, η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας ασκεί τις αρμοδιότητές της με οποιονδήποτε από τους παρακάτω τρόπους:
α) άμεσα,
β) σε συνεργασία με άλλες αρχές ή με τους φορείς της αγοράς,
γ) με ανάθεση κατ’ εξουσιοδότηση και υπό την εποπτεία της προς τους φορείς της αγοράς,
δ) μετά από αίτησή της προς τις δικαστικές ή εισαγγελικές Αρχές.
Τα εντεταλμένα όργανα της ΡΑΕ ασκούν τις οριζόμενες στην παρούσα παράγραφο αρμοδιότητές τους μόνον εφόσον δοθεί σχετική έγγραφη εντολή από την Ολομέλεια αυτής ή σε περίπτωση επείγουσας ανάγκης από τον Πρόεδρο αυτής».

  • 11 Νοεμβρίου 2019, 20:59 | Ελληνικός Σύνδεσμος Ανεξάρτητων Εταιρειών Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΣΑΗ)

    Ο Ευρωπαϊκός Κανονισμός REMIT είναι το κύριο νομοθέτημα σε Ευρωπαϊκό επίπεδο για την παρακολούθηση των αγορών χονδρικής και τη διασφάλιση της διαφάνειας και της ακεραιότητας. Το υπό διαβούλευση σχέδιο νόμου σωστά αποδίδει στη ΡΑΕ αρμοδιότητα για εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Κανονισμού REMIT. Σύμφωνα με το Άρθρο 2 του σχεδίου νόμου η ΡΑΕ θα καταρτίσει εκ νέου μεθοδολογία και θα προσδιορίσει τα επί μέρους κριτήρια των προστίμων και εν γένει διοικητικών κυρώσεων που θα επιβάλλονται στους παραβάτες του REMIT. Σε αυτό το σημείο ο ΕΣΑΗ θεωρεί κρίσιμη τη στενή συνεργασία της Ρυθμιστικής Αρχής με το Χρηματιστήριο Ενέργειας και τον Διαχειριστή του Συστήματος, οι οποίοι διαθέτουν όλα τα απαιτούμενα δεδομένα και μπορούν να προδιαγράψουν λεπτομερείς μεθοδολογίες που αναδεικνύουν καταχρηστικές συμπεριφορές στην αγορά. Αυτό είναι ένα ζήτημα υψίστης σημασίας για την λειτουργία των νέων αγορών υπό συνθήκες υγιούς ανταγωνισμού για αυτό και οι συνεπαγόμενες ποινές θα πρέπει να δρουν αποτρεπτικά όσον αφορά τη χειραγώγηση της αγοράς και την κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης. Πέρα από τα πρόστιμα, στην Παράγραφο 5 του Άρθρου 2 γίνεται αναφορά και σε λοιπά μέτρα όπως π.χ. εντολή προς το υπεύθυνο για την παράβαση πρόσωπο να διακόψει την παράνομη συμπεριφορά και να την παραλείπει στο μέλλον.
    Ο ΕΣΑΗ πιστεύει ότι από μόνη της η πρόβλεψη για πρόστιμα ή για εντολές προς αλλαγή συμπεριφοράς δεν επαρκούν για να διασφαλίσουν τον υγιή ανταγωνισμό στις νέες αγορές ηλεκτρισμού στην Ελλάδα. Η θέση του Συνδέσμου μας είναι ότι θα πρέπει ο νόμος ρητά να προβλέπει και τον αποκλεισμό του Συμμετέχοντα (ή μιας συγκεκριμένης μονάδας του Συμμετέχοντα εάν αυτός είναι Παραγωγός) για ένα χρονικό διάστημα από την αγορά (προημερήσια, ενδοημερήσια, εξισορρόπησης) εάν αυτός συστηματικά -λ.χ. επί μια εβδομάδα- προβαίνει σε χειραγώγηση της αγοράς με π.χ. πώληση της ενέργειας κάτω από το μεταβλητό κόστος από μία ή περισσότερες μονάδες του. Ο εντοπισμός τέτοιων φαινομένων και ο προσδιορισμός της χρονικής διάρκειάς τους θα είναι εφικτός και σχετικά εύκολος στην Ελληνική αγορά καθώς η συμμετοχή στην προημερήσια αγορά και την αγορά εξισορρόπησης θα γίνεται σε επίπεδο μονάδας, ο ΑΔΜΗΕ θα λαμβάνει σε ημερήσια βάση τις τεχνικοοικονομικές δηλώσεις από τις συμμετέχουσες μονάδες ενώ και η Κατανομή θα γίνεται ανά μονάδα. Το μόνο σημείο στο οποίο θα πρέπει να συμπληρωθεί ο Κανονισμός Αγοράς Εξισορρόπησης του ΑΔΜΗΕ είναι η υποχρέωση προσδιορισμού σε ημερήσια βάση του μεταβλητού κόστους και για τις υδροηλεκτρικές μονάδες, ώστε αυτό να λειτουργεί ως σημείο αναφοράς (reference point) για τον προσδιορισμό ενδεχόμενης συστηματικής πώλησης κάτω από το μεταβλητό κόστος από αυτές τις μονάδες.
    Επιπρόσθετα, είναι επιβεβλημένο στο υπό αναμόρφωση άρθρο 36 του ν. 4001/2011 να προστεθεί ρητή και αποκλειστική προθεσμία ενός μηνός από τη διενέργεια της προβλεπόμενης προηγούμενης ακρόασης, για την έκδοση απόφασης από τη ΡΑΕ επί της διερευνούμενης παράβασης. Αντίστοιχα και η τασσόμενη στο άρθρο 34 προθεσμία εξέτασης από τη ΡΑΕ καταγγελιών, οφείλει να συντμηθεί, προκειμένου να διασφαλίζεται η αποτελεσματικότητα και η αμεσότητα της αντιμετώπισης των πρακτικών, που απαγορεύονται από την ενεργειακή νομοθεσία.