Άρθρο 12 – Τιτλοποίηση Απαιτήσεων

1. Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης α της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του ν. 4354/2015 αντικαθίσταται ως εξής:
«1.α. Η διαχείριση των απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις που χορηγούνται ή έχουν χορηγηθεί από πιστωτικά ή χρηματοδοτικά ιδρύματα, όπως και των απαιτήσεων εταιρειών προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας, εκτός των αναφερόμενων στην περίπτωση δ΄ της παρ. 5 του άρθρου 2 του ν. 4261/2014 (Α`107) ανατίθεται αποκλειστικά:».
2. Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης β της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του ν. 4354/2015 αντικαθίσταται ως εξής:
«β. Η μεταβίβαση απαιτήσεων από πιστώσεις και δάνεια που έχουν χορηγήσει ή χορηγούν πιστωτικά ή χρηματοδοτικά ιδρύματα, όπως και απαιτήσεων εταιρειών προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας, πλην της περίπτωσης δ΄ της παρ. 5 του άρθρου 2 του ν. 4261/2014 (Α΄ 107), μπορεί να λάβει χώρα μόνο λόγω πώλησης, δυνάμει σχετικής έγγραφης συμφωνίας, σύμφωνα και με τα όσα προβλέπονται στο άρθρο 3, και αποκλειστικά και μόνο προς:» .