Άρθρο 14 – Εγγυήσεις Δήμων για οφειλές νομικών προσώπων ΟΤΑ

Οι Δήμοι ευθύνονται αλληλεγγύως και εις ολόκληρον για οιαδήποτε οφειλή δημιουργηθεί από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου από λογαριασμούς προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας ή φυσικού αερίου οποιασδήποτε επιχείρησης Ο.Τ.Α. που έχουν ιδρύσει κατά τα άρθρα 252 επ. Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (Α΄ 114/30.6.2006), ή/και οποιουδήποτε άλλου νομικού προσώπου το οποίο ιδρύουν ή στο οποίο συμμετέχουν, συμπεριλαμβανομένων συνεταιρισμών, των Δήμων υποχρεουμένων προς τούτο να προσχωρήσουν ως εγγυητές στη σχετική σύμβαση προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας.