Άρθρο 26 – Εναρμόνιση με Κανονισμό για ευθύνη εξισορρόπησης σταθμών ΑΠΕ

1. H παράγραφος 5 του άρθρου 3 του ν. 4414/2016 αντικαθίσταται ως εξής:
«5. H Λειτουργική Ενίσχυση
α. των σταθμών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε.) και Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερ¬μότητας Υψηλής Απόδοσης (Σ.Η.Θ.Υ.Α.) εγκατεστημένης ισχύος ή μέγιστης ισχύος πα¬ρᬬγωγής μικρότερης των 400 kW, ή
β. των καινοτόμων, με απόφαση ΡΑΕ, εκδοθείσας κατόπιν αιτήσεως του ενδιαφερομένου, έργων που εγκαθίστανται από το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοι¬κο¬νό¬μησης Ενέργειας (Κ.Α.Π.Ε.), πανεπιστημιακά ιδρύματα, ερευνητικά ιδρύματα και ερευ¬νητικά ινστιτούτα στο πλαίσιο προγράμματος και για όσο διαρκεί το πρόγραμμα,
αποδίδεται στη βάση μιας Σταθερής Τιμής, η οποία ταυτίζεται με την Τιμή Αναφοράς και οι κάτοχοι των εν λόγω σταθμών συνάπτουν Σύμβαση λειτουργικής Ενίσχυσης Σταθερής Τιμής (Σ.Ε.Σ.Τ.) του άρθρου 10 του παρόντος νόμου.
Οι κάτοχοι σταθμών της περίπτωσης α’ της παρούσας παραγράφου με εγκατεστημένη ισχύ ή μέγιστη ισχύ πα¬ρᬬγωγής μεγαλύτερη ή ίση των 100 kW έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν από τον Διαχειριστή Α.Π.Ε. και Εγγυήσεων Προέλευσης την ένταξη των σταθμών τους σε καθεστώς Λειτουργικής Ενίσχυσης στη βάση Διαφορικής Προσαύξησης με σύναψη Σ.Ε.Δ.Π. του άρθρου 9 του παρόντος νόμου.
Η Τιμή Αναφοράς καθορίζεται ανά κατηγορία ή ανά τεχνολογία σταθμών σύμφωνα με τον ισχύοντα στο άρθρο 4 του παρόντος νόμου Πίνακα 1 της περίπτωσης β΄ της παρ. 1, ή ανά έργο, αν αυτή η τιμή προκύπ¬τει από τη διενέργεια ανταγωνιστικών διαδικασιών σύμφωνα με το άρθρο 7 του παρόντος νόμου, και με την εξαί¬ρεση φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων των παραγράφων 17 και της παρ.3 του άρθρου 4 του παρόντος νόμου. Στους κατόχους σταθ¬μών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α., οι οποίοι συνάπτουν Σ.Ε.Σ.Τ., δεν εφαρμόζονται τα οριζόμενα στο άρθρο 5 του παρόντος νόμου.
Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, η οποία δύναται να εκδίδεται μέσα στο πρώτο τρίμηνο του εκάστοτε ημερολογιακού έτους, τα ανωτέρω όρια εγκατεστημένης ισχύος ή μέγιστης ισχύος παραγωγής, της περίπτωσης α, μπορεί να μειώνονται, με παράλληλη περαιτέρω διάκριση στη βάση των κατηγοριών ή τεχνολογιών σταθμών του Πίνακα 1 της περίπτωσης β΄ της παρ. 1 του άρθρου 4 του παρόντος νόμου, καθώς και να εισάγονται ειδικά όρια εγκατεστημένης ισχύος ή μέγιστης ισχύος παραγωγής για τους σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α του άρθρου 8 του παρόντος νόμου. Στην περίπτωση αυτή, τα νέα μειωμένα όρια ισχύουν για τον καθορισμό του τύπου των συμβάσεων Λειτουργικής Ενίσ¬χυ¬σης που συνάπτονται, από την πρώτη ημέρα του επόμενου ημερολογιακού έτους του έτους έκδοσης της παραπάνω απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
Από την 1η Ιανουαρίου 2026 το όριο εγκατεστημένης ισχύος ή μέγιστης ισχύος πα¬ρᬬγωγής της περίπτωσης α’ πρέπει να είναι μικρότερο των 200 kW».
2. Στο άρθρο 3 του ν. 4414/2016 προστίθεται παράγραφος 13α ως εξής:
«13α. Οι κάτοχοι σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. εγ¬κατεστημένης ισχύος ή μέγιστης ισχύος πα¬ρᬬγωγής μεγαλύτερης των 100 kW, που έχουν συνάψει Σύμβαση λειτουργικής Ενίσχυσης Σταθερής Τιμής (Σ.Ε.Σ.Τ.) του άρθρου 10 του παρόντος νόμου, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν άπαξ από τον Διαχειριστή ΑΠΕ και Εγγυήσεων Προέλευσης τη λύση της Σ.Ε.Σ.Τ. και τη μετάπτωση των σταθμών τους σε καθεστώς Λειτουργικής Ενίσ¬χυ¬σης στη βάση Διαφορικής Προσαύξησης με σύναψη Σ.Ε.Δ.Π. του άρθρου 9 του παρόντος νόμου. Η χρονική διάρκεια ισχύος της Σ.Ε.Δ.Π., στην περίπτωση αυτή, προκύπτει από τη διαφορά μεταξύ της χρονικής διάρκειας της Λειτουργικής Ενίσχυσης στη βάση Διαφορικής Προσαύξησης της παραγράφου 6 του παρόντος άρθρου και της χρονικής διάρκειας από την έναρξη ισχύος έως τη λύση της Σ.Ε.Σ.Τ.. Για τους σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. του προ¬ηγού¬μενου εδαφίου, η Τιμή Αναφοράς που διέπει την Σ.Ε.Δ.Π., ταυτίζεται με την Τιμή Αναφοράς που διέπει την Σ.Ε.Σ.Τ. της οποίας ζήτησαν τη λύση και ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 5 του παρόντος νόμου. Η Σ.Ε.Δ.Π. τίθεται σε ισχύ την πρώτη ημερολογιακή ημέρα του επόμενου μήνα από τον μήνα σύναψής της».
3. Μετά το άρθρο 5 του ν. 4414/2016 προστίθεται άρθρο 5Α ως εξής:
«Άρθρο 5Α
Ευθύνη εξισορρόπησης των σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας
από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. που έχουν συνάψει Σ.Ε.Σ.Τ.
1. Από την 1η Ιανουαρίου 2020, σταθμοί εγκατεστημένης ισχύος ή μέγιστης ισχύος παραγωγής μεγαλύτερης ή ίσης των 400kW, που οι κάτοχοι τους έχουν συνάψει Σ.Ε.Σ.Τ. και οι οποίοι τέθηκαν σε λειτουργία από την 4η Ιουλίου 2019 και εφεξής, είναι υπεύθυνοι για τις αποκλίσεις που προκαλούν («ευθύνη εξισορρόπησης»).
2. Οι σταθμοί αυτοί, φέρουν την οικονομική ευθύνη για τις αποκλίσεις τους («κόστος εξισορρόπησης»). Το κόστος εξισορρόπησης υπολογίζεται στη βάση μεθοδολογίας, η οποία καθορίζεται στον Κώδικα του Διαχειριστή Α.Π.Ε. και Εγγυήσεων Προέλευσης και παρακρατείται απευθείας από τη Δ.Α.Π.Ε.Ε.Π. Α.Ε. στο πλαίσιο εφαρμογής της Σ.Ε.Σ.Τ. Τα έσοδα που προκύπτουν από την εφαρμογή της μεθοδολογίας του προηγούμενου εδαφίου, αποτελούν έσοδα του Υπο¬λογα¬ριασμού Αγοράς του Ειδικού Λογαριασμού Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. του Διασυνδεδεμένου Συστήματος και Δικτύου, του Ειδικού Λογαριασμού του άρθρου 143 του ν. 4001/2011, όπως ισχύει».
4. Η παράγραφος 1 του άρθρου 9 του ν.3468/2006 αναριθμείται σε 1.α και προστίθεται υποπαράγραφος β ως εξής:
«β. Από 1η Ιανουαρίου 2020, ο αρμόδιος Διαχειριστής του Συστήματος ή του Δικτύου υποχρεούται, κατά την κατανομή του Φορτίου, εφόσον δεν τίθεται σε κίνδυνο η ασφάλεια του Συστήματος ή του Δικτύου, να δίνει προτεραιότητα σε σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. που συνδέονται με το Σύστημα ή το Δίκτυο, εκτός από το Δίκτυο των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών και υπό την προϋπόθεση ότι πρόκειται για :
α) σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. εγκατεστημένης ισχύος ή μέγιστης ισχύος παραγωγής μικρότερης των 400kW,
β) σταθμούς Σ.Η.Θ.Υ.Α. εγκατεστημένης ισχύος ή μέγιστης ισχύος παραγωγής μικρότερης των 400 kW,
γ) σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ, οι οποίοι τέθηκαν σε λειτουργία πριν από την 4η Ιουλίου 2019, εκτός από τις περιπτώσεις στις οποίες επήλθε αύξηση της εγκατεστημένης ισχύος ή της μέγιστης ισχύος παραγωγής,
δ) των καινοτόμων, με απόφαση ΡΑΕ, εκδοθείσας κατόπιν αιτήσεως του ενδιαφερομένου, έργων που εγκαθίστανται από το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοι¬κο¬νό¬μησης Ενέργειας (Κ.Α.Π.Ε.), πανεπιστημιακά ιδρύματα, ερευνητικά ιδρύματα και ερευ¬νητικά ινστιτούτα στο πλαίσιο προγράμματος και για όσο διαρκεί το πρόγραμμα.
Από την 1η Ιανουαρίου 2026 οι περιπτώσεις α’ και β’ του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται για σταθμούς Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. αντίστοιχα εγκατεστημένης ισχύος ή μέγιστης ισχύος πα¬ρᬬγωγής μικρό¬τε¬ρης των 200 kW».
5. Οι παράγραφοι 9 και 10 του άρθρου 16 του ν.4342/2015 καταργούνται.

 • 11 Νοεμβρίου 2019, 21:59 | Stratos

  Καμμία αναδρομική εφαρμογή σε υποβληθείσες αιτήσεις.
  Είναι απαράδεκτο να συνεχίζονται πρακτικές που πάγωσαν την αγορά το 2013-2018 με τις παράλογες αναδρομικές ρυθμίσεις των ετών 2012 εως 2014.

 • 11 Νοεμβρίου 2019, 19:33 | Στράτος

  Για άλλη μια φορά η Νέα Δημοκρατία αποδεικνύεται κατώτερη των περιστάσεων στην πολιτική της για τις ΑΠΕ. Τείνει να ταυτιστεί με το κόμμα που αντιβαίνει στην θεμελιώδη έκφραση ότι το κράτος έχει συνέχεια και ότι η εμπιστοσύνη είναι η απαρχή κάθε οικονομικής δραστηριότητας.
  Είναι το ίδιο κόμμα που ψήφισε την έκτακτη εισφορά αλληλεγγύης το 2012, την περικοπή των εγγυημένων τιμών αποζημίωσης για όλους είτε πάρκα είτε σπίτια , την πρόσθετη περικοπή όσων εντάχθηκαν στον αναπτυξιακό κτλ
  Αντί το πάθημα της περιόδου αυτής να γίνει μάθημα επιλέγει ξανά τον εύκολο δρόμο που έχει μάθει να ακολουθεί από το 2012 με τις αναδρομικές αλλαγές ενόσω το παιχνίδι παίζεται και οι κανόνες του έχουν ανακοινωθεί από το 2016.
  Καμιά αλλαγή για συμμετοχή στην ευθύνη εξισορόπησης και πόσο μάλλον δε στην προτεραιότητα εισόδου στην κατανομή φορτίου μέχρι την ψήφιση του νόμου δεν είναι επιτρεπτή για όσες αιτήσεις έχουν υποβληθεί και έχουν λάβει όρους σύνδεσης ή έχουν υπογράψει σύμβαση σύνδεσης ή έχουν υπογράψει ήδη ΣΕΣΤ.

 • 11 Νοεμβρίου 2019, 17:37 | Αλέξανδρος Γεωργίου – Δικηγόρος

  Η πρώτη παράγραφος του άρθρου 26 του εν λόγω σχεδίου νόμου πλήττει βάναυσα την αρχή της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης των πολιτών (και επενδυτών εν προκειμένω) προς την διοίκηση.

  Υπάρχουν εκατοντάδες πολίτες οι οποίοι έχουν προβεί σε προπαρασκευαστικές ενέργειες (μίσθωση αγροτεμαχίων, εκπόνηση μελετών, υποβολή φακέλου στον ΔΕΔΔΗΕ και πληρωμή του τέλους εξέτασης φακέλους 1.000 ευρώ κλπ.) τηρώντας όλες τις νόμιμες διαδικασίες (μη καταχραζόμενοι το νομοθετικό πλαίσιο περί ενεργειακών κοινοτήτων κλπ. όπως γνωρίζουμε όλοι ότι συμβαίνει κατά κόρον) και αναμένουν υπομονετικά, επί μήνες, την εξέταση του φακέλου τους από την ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., αποσκοπώντας στην επένδυση των οικονομιών τους σε έναν φ/β σταθμό μέγιστης ισχύος 500 Kw, βασιζόμενοι πάντα στο πλαίσιο του νόμου 4414/2016 όπως ισχύει μέχρι σήμερα.

  Συγκεκριμένα, ο νόμος 4414/2016 όπως ισχύει σήμερα, προσπαθώντας να διαφυλάξει αυτήν την δικαιολογημένη εμπιστοσύνη των πολιτών και να αποτρέψει τις δυσάρεστες εκπλήξεις, προβλέπει στο άρθρο 3 παρ. 5 ότι: «Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, τα παραπάνω όρια εγκατεστημένης ισχύος ή μέγιστης ισχύος παραγωγής, των περιπτώσεων α` και β`, μπορεί να μειώνονται (…). Στην περίπτωση αυτή τα νέα μειωμένα όρια ισχύουν για τον καθορισμό του τύπου των συμβάσεων Λειτουργικής Ενίσχυσης που συνάπτονται, από την πρώτη ημέρα του επόμενου ημερολογιακού έτους του έτους έκδοσης της παραπάνω απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας.»
  Η πρόβλεψη αυτή αποσκοπεί ακριβώς στην παροχή στους επενδυτές ενός εύλογου χρονικού περιθωρίου για την υλοποίηση της σκοπούμενης επένδυσης πριν την αλλαγή των ορίων εγκατεστημένης ισχύος για την σύναψη Σ.Ε.Σ.Τ., η οποία θα ανέτρεπε εξ ολοκλήρου τα πλάνα τους εάν είχε άμεση ισχύ.

  Το εν λόγω νομοσχέδιο, λοιπόν, παραβιάζοντας τόσο την αρχή της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης η οποία αποτελεί θεμελιώδης αρχή κάθε κράτους δικαίου, όσο και το πνεύμα της παρ. 5 του άρθρου 3 του νόμου 4414/2016, εισάγει με τροποποίηση του νόμου η οποία θα έχει άμεση ισχύ (και όχι με έκδοση απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας με ισχύ από το επόμενο έτος) την μείωση των ορίων εγκατεστημένης ισχύος για την σύναψη Σ.Ε.Σ.Τ.. Με την τροποποίηση αυτή, αφήνει μετέωρους εκατοντάδες πολίτες – επενδυτές οι οποίοι έχουν προβεί σε δαπάνες για τις προπαρασκευαστικές ενέργειες της επένδυσης τους και δη μερικοί εξ αυτών έχουν προχωρήσει στην προκαταβολή μεγάλων ποσών για την προμήθεια ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού για φ/β σταθμό ισχύος 500 Kw και οχι 400 kw, βασιζόμενοι πάντα στην σταθερή τιμή του νόμου 4414/2016. Το αδιέξοδο στο οποίο έχουν περιέλθει αυτοί οι άνθρωποι, δίχως δική τους ευθύνη βεβαίως, νομίζω μπορούμε όλοι εύκολα να το κατανοήσουμε.

  Είναι κατανοητό και αναγκαίο η εθνική μας νομοθεσία να εναρμονιστεί με το Ευρωπαϊκό νομοθετικό πλαίσιο, και συγκεκριμένα στην εν λόγω περίπτωση με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 2019/943. Ωστόσο, εξίσου αναγκαίο είναι να διαφυλαχθεί η αρχή της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης των πολιτών – επενδυτών προς την διοίκηση, και ειδικά σε μία εποχή οπού η χώρα μας προσπαθεί να ανακτήσει την χαμένη εμπιστοσύνη του επενδυτικού κοινού. Και ως επενδυτικό κοινό δεν θα πρέπει να νοούνται μόνον οι διεθνείς και εθνικοί όμιλοι επιχειρήσεων οι οποίοι υλοποιούν επενδύσεις πολλών εκατομμυρίων, αλλά και οι μικροί και μεσαίοι επενδυτές – απλοί πολίτες αυτής της χώρας, οι οποίοι επιχειρούν με όσα μέσα διαθέτουν και παρά τις αντιξοότητες, στην προσπάθεια να εξέλθουν από το τέλμα της δεκαετούς πλέον οικονομικής, και όχι μόνον, κρίσης. Δεν χωρούν διακρίσεις στον σεβασμό συνταγματικά κατοχυρωμένων δικαιωμάτων των πολιτών. Η χώρα μας έχει ήδη πληγεί αρκετά από τέτοιες αντιαναπτυξιακές πολιτικές τα τελευταία χρόνια.

  Η πρόταση του γράφοντος είναι να εξαιρεθούν από το άρθρο 26 του σχεδίου νόμου οι φ/β σταθμοί για τους οποίους έχει κατατεθεί αίτημα σύνδεσης στην ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. (το οποίο είναι και το χρονικό σημείο όπου διενεργούνται ουσιαστικά και τα πρώτα έξοδα από τον επενδυτή) κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του εν λόγω νόμου. Με αυτόν τον τρόπο θα διαφυλαχθεί η δικαιολογημένη εμπιστοσύνη των επενδυτών οι οποίοι έχουν εκκινήσει τις διαδικασίες υλοποίησης της επένδυσης τους βάσει των εν ισχύ διατάξεων του νόμου και οι πολίτες δεν θα νιώσουν για άλλη μια φορά προδομένοι από μία κυβέρνηση που, όπως διατείνεται, τόσο επιθυμεί τις επενδύσεις.

 • 11 Νοεμβρίου 2019, 17:00 | ΕΛΕΤΑΕΝ

  Α] Το άρθρο αυτό φέρεται ως υποχρεωτική ενσωμάτωση στο εθνικό δίκαιο διατάξεων του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 2019/943 και ιδίως των άρθρων 5 και 12 αυτού που αφορούν τις αποκλίσεις και την κατανομή του φορτίου, που συνεπάγονται νέες υποχρεώσεις για τους παραγωγούς Α.Π.Ε.

  Δυστυχώς όμως, η μεγάλη καθυστέρηση που έχει υπάρξει στην υλοποίηση και εφαρμογή του νέου σχεδιασμού της ηλεκτρικής αγοράς, στερεί από τους παραγωγούς Α.Π.Ε. δικαιώματα που θα έπρεπε να απολαμβάνουν και επιλογές που θα έπρεπε να διαθέτουν ως προϋπόθεση των νέων υποχρεώσεων που εισάγει το σχέδιο νόμου.

  Περαιτέρω, υφίστανται διατάξεις του σχεδίου που δεν επιβάλλονται από τον Κανονισμό και προτείνουμε να απαλειφθούν.

  Ειδικότερα:
  α) Με τις παραγράφους 1 και 3 του άρθρου 26 του σχεδίου επεκτείνεται η ευθύνη εξισορρόπησης σε όλους τους σταθμούς Α.Π.Ε. άνω των 400kW που τέθηκαν σε λειτουργία από την 4.7.2019 και μετά. Η υποχρέωση αυτή φαίνεται ότι είναι κατ’ αρχάς συμβατή με την παρ. 2 του άρθρου 5 του Κανονισμού 2019/943.
  Όμως, κατά την ουσία του Κανονισμού -αλλά και της κοινής λογικής- η υποχρέωση αυτή συνδέεται με, ή και τίθεται υπό την αίρεση της αποτελεσματικής εφαρμογής των άρθρων 6 και 7 του Κανονισμού που αφορούν τη λειτουργία της Αγοράς Εξισορρόπησης και των Αγορών Επόμενης Ημέρας και Ενδοημερήσιας. Ιδιαίτερη σημασία έχουν:

  • η παρ. 1.γ του άρθρου 6 σύμφωνα με την οποία η Αγορά Εξισορρόπησης θα έπρεπε να έχει οργανωθεί έτσι ώστε «να διασφαλίζεται η άνευ διακρίσεων πρόσβαση όλων των συμμετεχόντων στην αγορά, είτε μεμονωμένα είτε μέσω σωρευτικής εκπροσώπησης, συμπεριλαμβανομένης της πρόσβασης για ηλεκτρική ενέργεια παραγόμενη από μεταβλητές ανανεώσιμες πηγές, απόκριση ζήτησης και αποθήκευση ενέργειας»
  • η παρ. 2.β του άρθρου 7 σύμφωνα με την οποία οι Αγορές Επόμενης Ημέρας και Ενδοημερήσια θα έπρεπε να λειτουργούν ώστε να «μεγιστοποιούν την ικανότητα όλων των συμμετεχόντων στην αγορά να διαχειριστούν τις αποκλίσεις».

  Επειδή είναι προφανές ότι η Ελλάδα δεν έχει συμμορφωθεί με τα ανωτέρω, εκφράζουμε την ανησυχία μας ότι η έναρξη των σχετικών υποχρεώσεων των παραγωγών Α.Π.Ε. πριν την έναρξη λειτουργίας των Αγορών και την επίτευξη συνθηκών μεγιστοποίησης της ικανότητας των συμμετεχόντων να διαχειριστούν αποκλίσεις, προκαλεί σε αυτούς άδικη ζημία με ευθύνη του κράτους ή και των αρμόδιων φορέων.

  β) Το σχέδιο νόμου δεν ενσωματώνει πλήρως την υποχρέωση του κράτους, που προκύπτει από την παρ. 1 του άρθρου 5 του Κανονισμού, να διασφαλίζει ότι όλοι οι υπόχρεοι εξισορρόπησης θα μπορούν να «μεταβιβάζουν συμβατικά την ευθύνη τους σε ένα συμβαλλόμενο μέρος με ευθύνη εξισορρόπησης της επιλογής τους».
  Συγκεκριμένα, από τη διατύπωση της παρ. 3 του άρθρου 26 του σχεδίου (νέο άρθρο 5Α του ν.4414/2016, παρ. 2) προκύπτει ότι τα έργα που έχουν υπογράψει ΣΕΣΤ και έχουν ευθύνη εξισορρόπησης θα πρέπει να καταβάλουν το σχετικό κόστος αποκλειστικά στον ΔΑΠΕΕΠ και δεν μπορούν να επιλέξουν κάποιον άλλο φορέα. Μάλιστα, το κόστος αυτό αφορά αποκλίσεις που προκύπτουν από μία διαδικασία (πρόβλεψη παραγωγής, δήλωση έγχυσης) που διενεργείται από το ΔΑΠΕΕΠ, και συνεπώς είναι εκτός ελέγχου των παραγωγών Α.Π.Ε.
  Από τις διατάξεις του σχεδίου προκύπτει ότι η μοναδική τους επιλογή να μπορέσουν να απευθυνθούν σε άλλον φορέα για την εκπροσώπηση, είναι να εγκαταλείψουν τη ΣΕΣΤ και να μεταπέσουν σε ΣΕΔΠ, απαίτηση που δεν είναι λογική.

  γ) Το σχέδιο νόμου δεν αξιοποιεί τη δυνατότητα που προσφέρει ο Κανονισμός στα κράτη (τελευταίο εδάφιο, παρ. 2, άρθρο 5) «να παρέχουν κίνητρα στους συμμετέχοντες στην αγορά που εξαιρούνται εν όλω ή εν μέρει από την ευθύνη εξισορρόπησης ώστε να αναλάβουν την πλήρη ευθύνη εξισορρόπησης». Θεωρούμε ότι -δεδομένων και των ελλείψεων που προαναφέρθηκαν σε σχέση με την πρόοδο της Ελλάδας- αυτό πρέπει να γίνει.

  δ) Ομοίως, το σχέδιο νόμου δεν αξιοποιεί τη δυνατότητα που προσφέρει ο Κανονισμός στα κράτη (τελευταίο εδάφιο, παρ. 3, άρθρο 12) «να παρέχουν κίνητρα σε εγκαταστάσεις επιλέξιμες για κατανομή κατά προτεραιότητα, προκειμένου να παραιτούνται εθελουσίως της κατά προτεραιότητα κατανομής». Θεωρούμε ότι τέτοια κίνητρα πρέπει να παρασχεθούν.

  ε) Ο Κανονισμός δεν υπεισέρχεται σε θέματα λειτουργικών ενισχύσεων. Δεν κατανοούμε λοιπόν γιατί με την παρ. 1 του άρθρου 26 του σχεδίου μειώνονται τα όρια εγκατεστημένης ισχύος μεταξύ ΣΕΣΤ και ΣΕΔΠ (από 3MW σε 400kW για αιολικά). Ζητούμε να διαγραφεί αυτή η ρύθμιση.
  στ) Όπου αναφέρεται «λειτουργία πριν από την 4η Ιουλίου 2019», πρέπει να τεθεί «δοκιμαστική λειτουργία αν προβλέπεται άλλως λειτουργία πριν από την 4η Ιουλίου 2019».

  ζ) Αφήσαμε τελευταία την παρατήρησή μας για την περίπτωση γ) της παρ. 4 η οποία αφορά την προτεραιότητα στην κατανομή του φορτίου και κατά την άποψη μας παραβιάζει το πρώτο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 12 του Κανονισμού 2019/943.

  Το εδάφιο αυτό του Κανονισμού εισάγει δύο (και όχι μόνο μία) εξαιρέσεις υπέρ των Α.Π.Ε. σε σχέση με την γενική διάταξη της παρ. 2. Το σχέδιο νόμου όμως ενσωματώνει μόνο τη μία εξαίρεση, ήτοι αυτή που αντιστοιχεί στο ακόλουθο λεκτικό του Κανονισμού: «….power-generating facilities that use renewable energy sources or high-efficiency cogeneration and were commissioned before 4 July 2019 and, when commissioned, were subject to priority dispatch under Article 15(5) of Directive 2012/27/EU or Article 16(2) of Directive 2009/28/EC of the European Parliament and of the Council ( 20) shall continue to benefit from priority dispatch.»
  Το σχέδιο νόμου αγνοεί λανθασμένα την κρίσιμη πρώτη φράση του πρώτου εδαφίου της παρ. 6 του άρθρου 12 του Κανονισμού, ήτοι τη φράση «Without prejudice to contracts concluded before 4 July 2019…» (στα Γερμανικά: «Unbeschadet der vor dem 4. Juli 2019 geschlossenen Verträge wird…»).

  Η φράση αυτή εισάγει σημαντική εξαίρεση υπέρ των Α.Π.Ε. και ξεκαθαρίζει ότι οι συμβάσεις που έχουν υπογραφεί πριν την 4η Ιουλίου 2019 δεν θίγονται και επομένως το δικαίωμα της προτεραιότητας στην κατανομή φορτίου που είναι συνυφασμένο με αυτές, διατηρείται ασχέτως του χρόνου σύνδεσης των σταθμών. Στην προκειμένη περίπτωση της Ελλάδας οι παραγωγοί Α.Π.Ε. που έχουν υπογράψει ΣΠΗΕ ή Σύμβαση Λειτουργικής Ενίσχυσης, τις υπέγραψαν εντός ενός θεσμικού πλαισίου που εξασφάλιζε ότι οι σταθμοί τους έχουν προτεραιότητα κατά την κατανομή του φορτίου. Μάλιστα, οι ΣΠΗΕ και οι ΣΕΣΤ δεν έχουν καν υποχρέωση συμμετοχής στην αγορά. Ιδίως, οι Συμβάσεις Πώλησης Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΣΠΗΕ) κάνουν ρητή αναφορά στην προτεραιότητα στην κατανομή δια της παραπομπής στο άρθρο 9 του ν. 3468/2006 (βλ. το τρίτο άρθρο των ΣΠΗΕ που έχει τίτλο «Προγραμματισμός λειτουργίας και φόρτισης»). Στο ίδιο άρθρο 9 του ν. 3468/2006 παραπέμπει για τη λειτουργία των σταθμών και η παρ. 3 του πρώτου άρθρου των ΣΕΣΤ και ΣΕΔΠ

  Η παράλειψη αυτή του σχεδίου νόμου είναι σημαντική και θίγει αναδρομικά τις υπογεγραμμένες συμβάσεις.

  Επομένως η περίπτωση γ) της παρ. 4 του άρθρο 26 του σχεδίου πρέπει να αναδιατυπωθεί ως εξής:

  «γ) σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ, οι οποίοι είτε (ι) υπέγραψαν Σύμβαση Πώλησης Ηλεκτρικής Ενέργειας σύμφωνα με το άρθρο 12 του ν. 3468/2006 (Α΄ 129) ή Σύμβαση λειτουργικής Ενίσχυσης σύμφωνα με τα άρθρα 9, 10 ή 11 του ν. 4414/2006 (Α΄ 149) πριν από την 4η Ιουλίου 2019 είτε (ιι) τέθηκαν σε δοκιμαστική λειτουργία αν προβλέπεται άλλως λειτουργία πριν από την 4η Ιουλίου 2019, ….»
  Σημειώνεται ότι η κρίσιμη φράση «Without prejudice to contracts concluded before 4 July 2019…» προστέθηκε στο προσχέδιο του Κανονισμού σε σχετικά ύστερο στάδιο των διαπραγματεύσεων, ακριβώς για να μη θιγεί η προτεραιότητα των υπογεγραμμένων συμβάσεων.

  Β] Πέραν των ανωτέρω που αποτελούν σχολιασμό των διατάξεων που έχουν ενταχθεί στο σχέδιο νόμου, επιθυμούμε να προτείνουμε την ενσωμάτωση και του άρθρου 13 Κανονισμού 2019/943 και ιδίως της παραγράφου 7 αυτού, που αφορά την αποζημίωση των παραγωγών για την ενέργεια που περικόπτεται για τεχνικούς λόγους του δικτύου με την εφαρμογή εντολών από την Διαχειριστή που δεν προκύπτουν από κανόνες αγοράς. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρξει κατάλληλη εξουσιοδοτική διάταξη για την κατάρτιση της απαραίτητης μεθοδολογίας.
  Η αποδοχή της ανωτέρω πρότασης θα στείλει το μήνυμα ότι το σχέδιο νόμου δεν αρκείται στο να ενσωματώσει τις «αρνητικές» διατάξεις του Κανονισμού αλλά και αυτές που είναι πιο «θετικές». Εναλλακτικά, αν θεωρείτε ότι ο καθορισμός της αποζημίωσης που προβλέπεται στην παρ. 7 του άρθρου 13 του Κανονισμού θα γίνει με απλή αλλαγή των εθνικών κωδίκων και κανονισμών, θα προτείναμε αυτό να διευκρινισθεί δημοσίως.

 • 11 Νοεμβρίου 2019, 14:26 | Ανέστης

  Δυστυχώς, παρά τις εξαγγελίες του Υπουργείου να διαχειριστεί ισότιμα τους ιδιώτες επενδυτές και τις ενεργειακές κοινότητες, δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη σε κανένα άρθρο του υπό διαβούλευση νομοσχεδίου για να διορθωθεί η αδικία του Ν. 4513/2019 αρθρο. 11 παρ.6.
  Πρέπει να υπάρξει πρόβλεψη για ισότιμη αντιμετώπιση και να εξετάζονται όλοι οι φάκελοι με την ημερομηνία κατάθεσής τους, δηλ. τον αριθμό πρωτοκόλλου που έχουν λάβει, και όχι να υπάρχει προτεραιότητα στις ενεργειακές κοινότητες ανεξάρτητα με τον χρόνο υποβολής του φακέλου τους.

 • 11 Νοεμβρίου 2019, 14:20 | Αλέξανδρος

  Πρέπει να ληφθεί μέριμνα για μονάδες ΑΠΕ (ειδικά βιομάζας-βιοαερίου με αυξημένες λειτουργικές δαπάνες)με ισχύ <500kW που έχουν ήδη υπογράψει συμβάσεις ΣΕΣΤ, έχουν γίνει τα έργα σύνδεσης από τον ΔΕΔΔΗΕ, αλλά δεν έχουν τεθεία ακόμα σε λειτουργία καθώς παρατάθηκαν οι προθεσμίες ολοκλήρωσης, λόγω του κενού που προέκυψε στην αδειοδοτική διαδικασία μέχρι την ψήφιση του ν.4414/2016.
  Δεν είναι δίκαιο να "τιναχτούν στον αέρα" επιχειρηματικά σχέδια που έχουν λάβει ήδη τραπεζική έγκριση για χρηματοδότηση, με αγώνα μέσα σε εποχή κρίσης, καθώς και να χαθούν χρήματα από επενδύσεις που έχει ήδη ξεκινήσει η υλοποίησή τους.

 • 11 Νοεμβρίου 2019, 11:24 | KONSTANTINOS MIXANIKOS

  Αγρίνιο 11.11.2019
  Θέμα: Συμμετοχή στην διαβούλευση για το νομοσχέδιο στήριξης ΑΠΕ.

  Κάθε αναδρομική ισχύ είναι απαράδεκτη.

  Πρέπει το όριο των 400kw να ισχύει μόνο για όσους καταθέτουν αίτηση στο ΔΕΔΔΗΕ μετά την έναρξη ισχύος του νόμου.

  Οτιδήποτε που αλλάζει το σχεδιασμό-προγραμματισμό των επενδύσεων είναι απαράδεκτο.

 • 11 Νοεμβρίου 2019, 10:59 | Σταύρος Ζώης

  Η αναδρομικότητα αυτή που μας πιάνει εμάς του πρώτου διαγωνισμού λόγω της κατάρρευσης του δεδδηε ειναι αλητεία.

  Θα μηνύσουμε τον δεδδηε την επόμενη μέρα για όσα έξοδα υποστούμε ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΤΟΥ ΔΕΔΔΗΕ.

 • 11 Νοεμβρίου 2019, 10:33 | Ζήτας Λεωνίδας

  Οι Ενεργειακές Κοινότητες που συνδέουν αυτόν τον μήνα έργα τα συνδέουν με 80λεπτά το οποίο αποτελεί μέγα σκάνδαλο!

  Ιδιώς αν σκεφτουμε ότι οι περισσότερες είναι πλασματικες (μελη οικογενειών και εταιρείες των ίδιων) ή μη κερδοσκοπικές που μόλις τα κατασκευάσουν θα γίνουν κερδοσκοπικές.

  Επίσης το Υπουργείο πρέπει να παρατηρήσει ότι επειδή ο ΔΕΔΔΗΕ εξετάζει αποκλειστικά έργα κοινοτήτων, δεν εξετάζονται τα έργα των ιδιωτών με συνέπεια να μην υπάρχουν έργα να μπορούν να συμμετέχουν στους διαγωνισμοσύς, με συνέπεια οι τιμές να μένουν ψηλά και τελικά πάλι οι κοινότητες να επωφελούνται λόγω του ότι παίρνουν +10% απο τις τιμές των διαγωνισμών μεσοστάθμικα.

  Να γίνει εξέταση της κάθε κοινότητας και αν διαπιστωθεί ότι είναι καταχρηστική να χάνει την τιμή.

 • 11 Νοεμβρίου 2019, 10:25 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΙΣΚΑΚΗΣ, ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

  Κάθε τεχνολογία από ΑΠΕ έχει ένα συγκεκριμένο αριθμό MW βάση στόχου που πρέπει να εκπληρώσει η Χώρα. Για την τεχνολογία του Βιοαερίου η εκπλήρωση του βασικού στόχου είναι πολύ μακριά από την πραγματικότητα. Για είναι βιώσιμα αυτά τα έργα, για το λόγο ότι τα έξοδα διαχείρισης των μονάδων αυτών είναι μεγάλα, τα οποία θεωρούνται έργα βάσης γιατί παράγουν ηλεκτρική ενέργεια 365/χρόνο-24ώρες/24ωρο, πρέπει να έχουν σταθερή τιμή μέχρι να συμπληρωθεί ο ενεργειακός στόχος. Δεν πρέπει ακόμα να ενταχθούν στην εναρμόνιση της κοινοτικής οδηγίας των 400kw ακόμα και αυτό το δικαίωμα το δίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση στην ευχέρεια της Χώρας.

 • 11 Νοεμβρίου 2019, 09:26 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

  Κύριοι θα το χαρακτήριζα κατ΄ελαχιστο απαράδεκτη την αναδρομική ισχύει του νόμου που μειώνει την ισχύ για τα Φ/Β πάρκα που εξαιρούνται από την αγορά εξισορρόπησης από τα 500KW σε 400KW. Υπάρχουν πάρα πολλά πάρκα που κατασκευαστήκαν όλο αυτό το διάστημα αλλά και αμέτρητες άδειες που έχουν κατατεθεί στον ΔΕΔΔΗΕ και περιμένουν την αξιολόγηση τους ,οι οποίες έχουν υπολογίσει σε όλο το σχεδιασμό της επένδυσης την ισχύ τους στα 500KW και αυτή την στιγμή τους τινάζετε την επένδυση στον αέρα.
  Επίσης είναι απορίας άξιο πως ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που υπάρχει αυτή την στιγμή στην αγορά και ειδικά για τους μικρούς επενδυτές που είναι οι Ενεργειακές κοινότητες και η εκμετάλλευση του θεσμού αυτού από πολλούς επιτήδειους για να πάρουν προτεραιότητα και μεγαλύτερη τιμή από τον απλό επενδυτή. Αν επικοινωνήσετε με τα γραφεία του ΔΕΔΔΗΕ που αξιολογούν αιτήσεις θα σας ενημερώσουν ότι έχει γίνει εκμετάλλευση του νόμου όσο αναφορά τα έξης:
  Α) κατάτμηση ισχύος ( μέχρι και 18 αιτιάσεις του 1MW από μια Ενεργειακή κοινότητα) .
  Β)Τα μέλη μιας οικογένειας για των σχηματισμό ενεργειακής κοινότητας (έτσι ένας ιδιώτης επενδυτής στην ουσία που θα έμπαινε με την σειρά που κατατέθηκε ο φάκελος του για αξιολόγηση θα αξιολογηθεί πρώτος μπροστά από τους υπόλοιπους και θα πάρει και την μεγαλύτερη τιμή).
  Γ) Εμπόριο άδειων (ένα φυσικό πρόσωπο μέτοχος και τα υπόλοιπα νομικά με σκοπό την πώληση των εταιρειών αφού εγκριθούν οι άδειες και αυτό λόγο του περιορισμού της μεταβίβασης των μεριδίων των μετόχων).
  Και το σημαντικότερο όλων την προτεραιότητα που παίρνει στους όρους σύνδεσης με αποτέλεσμα ο απλός ιδιώτης που έχει και τον περιορισμό μέχρι 2 άδειες ανά φυσικό πρόσωπο να μην πάρει όρους σύνδεσης πότε και ας έχει καταθέσει φάκελο και 6 μήνες νωρίτερα από μια ενεργειακή κοινότητα λόγο ότι πάντα θα υπάρχει μια νέα ενεργειακή κοινότητα με προτεραιότητα έναντι αυτού.
  Επίσης στην εκμετάλλευση των προνομιών της Ενεργειακής Κοινότητας έχουν προχώρηση και μεγάλοι όμιλοι που δραστηριοποιούνται στην αγορά των ΑΠΕ.
  Για άλλη μια φορά το Υπουργείο δεν έμαθε από τα λάθη του παρελθόντος με το εμπόριο αδειών και την κατάτμηση ισχύος από τα έτη 2011-2013 που μια εταιρεία είχε 20 άδειες των 500KW στην ίδια περιοχή ή 40 άδειες τον 20KW.
  Δυστυχώς το Υπουργείο ενώ γνωρίζει όλα τα ανωτέρω και έχει ενημερωθεί από τους φορείς της αγοράς για τα θέματα αυτά κάνει τα στραβά ματιά για τους δικούς του λόγους και κατ΄ επέκταση τιμωρεί τον ιδιώτη επενδυτή που προσπαθεί να επένδυση σύμφωνα με τους νόμους και όχι εκμεταλλευόμενος των παραλειψων του κράτους και τον αφήνει εκτός αγοράς αναγκάζοντας τον να τρέχει πάλι στα δικαστήρια ενώ ουσιαστικά επιδοτεί τον επιτήδειο με προτεραιότητα και μεγαλύτερη τιμή.
  Πρέπει άμεσα να λυθεί το θέμα τον Ενεργειακών κοινοτήτων και να συμπεριληφθεί στο νομοσχέδιο αυτό και για τις επενδύσεις των 500KW που έχουν κατατεθεί φάκελοι προς αξιολόγηση να μην ισχύσει η αλλαγή για την εξαίρεση από την αγορά εξισορρόπησης.

 • 10 Νοεμβρίου 2019, 23:56 | Βασίλης

  Κάθε επενδυτής βασίζεται σε κάποια δεδομένα για να υλοποιήσει ένα έργο.Ειναι παράλογο και οικονομικά εξοντωτικο να έρχεται ένας νόμος εκ των υστέρων με αναδρομική ισχύη και ουσιαστικά να καταλύει μια υπογεγραμμενη σύμβαση ΣΕΣΤ. Οι ισχυς του νόμου θα πρέπει να είναι από πρώτη 1/01/2020 να αφορά δηλαδή έργα για τα οποία δεν έχουν δαπάνηθεία χρήματα ή δεν έχουν υπογεγραμμενες συμβάσεις

 • 10 Νοεμβρίου 2019, 21:50 | Φάνης Στρατομήτρος

  Η συγκεκριμένη νομοθετική ρύθμιση αλλάξει τα δεδομένα της επενδύσεις μου δυσμενώς εκ των υστέρων .
  Έχω υποβάλει αίτημα στον ΔΕΔΔΗΕ από τον Νοέμβριο του 2018 μέχρι σήμερα ο ΔΕΔΔΗΕ δεν έχει κατασκευάσει τα πληρωμένα έργα διασύνδεσης .
  Έχω παραγγείλει τον εξοπλισμό και κατασκευάζω άρα δεν μπορώ να ακυρώσω την επένδυση ή να την τροποποιήσω .

  Η σημερινή πολιτική ηγεσία μας διαβεβαίωνε ότι δεν θα υπάρχουν αιφνιδιασμοί και ρυθμίσεις εκ των υστέρων

  Η πρόταση μου είναι οι οποιεσδήποτε αλλαγές θα πρέπει να αφορούν έργα που θα υποβάλουν αιτήματα Στον διαχειριστή μετά την ψήφιση του νομοσχεδίου .
  Για τα έργα που έχουν καταθέσει ήδη αιτήματα να ισχύουν οι όροι και οι επενδυτικοί κανόνες τους οποίους έλαβε υπόψιν ο επενδυτής κατά την υποβολή του αιτήματος του .
  Ευχαριστώ και ευελπιστώ να πρυτανεύσει η ορθότητα και η κοινή λογική .

 • 10 Νοεμβρίου 2019, 19:51 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

  Επειδή στο προσχέδιο του νόμου δεν αναφέρεται τίποτα για το θέμα της προτεραιότητας στην εξέταση των αιτημάτων στο ΔΕΔΔΗΕ των Ενεργειακών Κοινοτήτων κι επειδή σύμφωνα με τις εξαγγελίες του Υπουργείου πρόθεση είναι να αλλάξει αυτό κι επειδή όλοι όσοι αναμένουν τα 3000 αιτήματα που είναι κατατεθειμένα στο ΔΕΔΔΗΕ γνωρίζουν την απίστευτη αδικία που συντελείται

  ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΝΑ ΥΠΑΡΞΕΙ ΑΜΕΣΑ ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΟ ΚΑΘΕΣΤΟΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΠΟ ΑΜΕΣΗ ΣΕ ΟΥΔΕΤΕΡΗ, ΙΣΟΤΙΜΑ ΜΕ ΚΑΘΕ ΑΛΛΟ ΕΡΓΟ ΑΠΕ

  ΟΛΟΙ ΝΑ ΕΞΕΤΑΖΟΝΤΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΥΣ ΦΑΚΕΛΟΥ

  ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΦΤΑΝΕΙ ΑΥΤΗ Η ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ ΜΟΝΟΜΕΡΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΣΠΑΝΙΟΥ ΠΟΡΟΥ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

 • 10 Νοεμβρίου 2019, 13:33 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

  Επειδή η μη αναδρομικότητας των νόμων, που αποβλέπει στην κατά το δυνατό βεβαιότητα των δικαιωμάτων, ασφάλεια των συναλλαγών και σταθερότητα δικαίου, η αναδρομική ισχύς του νόμου δημιουργεί σημαντικότατο πρόβλημα ιδιαίτερα σε όσους έχουν ήδη απλώς υποβάλει αιτήσεις σύνδεσης στον ΔΕΔΔΗΕ έχοντας ήδη προβεί σε σημαντικά έξοδα και κόπο για ίδρυση εταιρείας, ενοικίαση-αγορές οικοπέδου, λήψη όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών κλπ. Ο νέος νόμος αλλάζει άρδην τα δεδομένα του επιχειρηματικού τους πλάνου και θέτει εν αμφιβόλω την αξιοπιστία της πολιτικής ηγεσίας. Είναι απαράδεκτο ένας νόμος να έχει αναδρομική ισχύ και να επιβαρύνει μικρές επενδύσεις 500kw ή ακόμη και να τις ακυρώνει.
  Είναι απολύτως αναγκαίο να εξαιρεθούν της εφαρμογής του νόμου όλες οι αιτήσεις που έχουν υποβληθεί στον ΔΕΔΔΗΕ για έργα έως 500kw πριν την ψήφιση του νόμου.

 • 9 Νοεμβρίου 2019, 20:26 | δημητρης

  H αναδρομική ισχύς του νόμου δημιουργεί σημαντικότατο πρόβλημα ακόμη και σε όσους έχουν ήδη απλώς υποβάλει αιτήσεις σύνδεσης στον ΔΕΔΔΗΕ έχοντας ήδη προβεί σε σημαντικά έξοδα και κόπο για ίδρυση εταιρείας, ενοικίαση οικοπέδου, λήψη όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών κλπ. Ο νέος νόμος αλλάζει άρδην τα δεδομένα του επιχειρηματικού τους πλάνου και θέτει εν αμφιβόλω την αξιοπιστία της πολιτικής ηγεσίας. Είναι απαράδεκτο ένας νόμος να έχει αναδρομική ισχύ και να επιβαρύνει μικρές επενδύσεις 500kw ή ακόμη και να τις ακυρώνει. Κρίμα γιατί βιώσαμε χρόνια πολέμου σε βάρος της επιχειρηματικότητας και θεωρούσαμε ότι ο σεβασμός απέναντι στην επιχειρηματικότητα από εσάς ήταν δεδομένος. κατά τη γνώμη μου θα πρέπει να εξαιρεθούν της εφαρμογής του νόμου όλες οι αιτήσεις που έχουν υποβληθεί στον ΔΕΔΔΗΕ για έργα έως 500kw πριν την ψήφιση του νόμου.

 • 8 Νοεμβρίου 2019, 14:18 | Γιώργος

  Και αυτοί που απέτυχαν στο διαγωνισμό και τελικά υπέγραψαν ΣΕΣΤ και συνέδεσαν τα έργα με ΟΤΣΧ1,1 με ΤΑ δηλαδή πολύ πιο χαμηλή από αυτή των διαγωνισμών δεν πρέπει να εξαιρεθούν? Γιατί κι εδώ ο επενδυτής πήρε την απόφαση με το σκεπτικό ότι δεν υπάρχουν τέτοια κόστη. Το πρόβλημα είναι ο αναδρομικός χαρακτήρας του Ν/Σ

 • 8 Νοεμβρίου 2019, 12:21 | Κωστής

  Καταλαβαίνουμε πως η εναρμόνιση με τον Κανονισμό είναι αναγκαία.

  Προτείνουμε να διερευνηθεί η εξαίρεση έργων που επιλέχθηκαν από ηλεκτρονική ανταγωνιστική διαδικασία ΡΑΕ και εναλλακτικά την ελαχιστοποίηση του κόστους εξισορρόπησης για αυτές τις περιπτώσεις έργων λαμβάνοντας υπόψη τα ακόλουθα:

  – για τα έργα αυτά οι προσφορές στο διαγωνισμό ΡΑΕ δόθηκαν με το σκεπτικό πως δε θα υπάρχουν τέτοια κόστη,
  – τα κόστη αυτά στην ουσία μειώνουν την τιμή αναφοράς του κάθε έργου που έχει επιλεγεί από το διαγωνισμό ΡΑΕ.
  – όλα τα έργα που συνδέονται εντός της προθεσμίας της ΡΑΕ (12 μήνες + 1 μήνα παράταση)θα πρέπει να έχουν την ίδια μεταχείριση, δηλαδή δεν να μην έχουν τις χρεώσεις εξισορρόπησης.
  – τα έργα που συνδέθηκαν μετά την 4 Ιουλίου 2019 συνδέθηκαν τότε αποκλειστικά λόγω της αδυναμίας του ΔΕΔΔΗΕ να ανταποκριθεί (για αυτό το λόγω δόθηκε και παράταση από ΡΑΕ άλλωστε). Είναι παράλογο να εξαρτάται η υπαγωγή ή μη ενός σταθμού στα κόστη εξισορρόπησης από την ανετοιμότητα του ΔΕΔΔΗΕ να συνδέσει έργα τα οποία ο ΔΕΔΔΗΕ οπωσδήποτε γνώριζε πως θα συνδεθούν(και οφειλε να είναι προετοιμασμένος)ήδη από ένα έτος πριν, δηλαδή από την απόφαση της ΡΑΕ για τα αποτελέσματα της ανταγωνιστικής διαδικασίας. Μάλιστα αυτό εγείρει και νομικές επιδιώξεις σε βάρος του ΔΕΔΔΗΕ.

 • 8 Νοεμβρίου 2019, 10:02 | Φώτης

  Γιατί με το παρών σχέδιο Νόμου που αναφέρεται ως ΣΤΙΡΙΞΗ ΤΩΝ ΑΠΕ να αλλάζει ή σύμβαση ΣΕΣΤ που υπέγραψα τον Ιούλιο του 2019 (ως κάτοχος έργου 499 kW και είναι θέμα ημερών για την σύνδεση του) αναδρομικά;
  Γιατί εγώ εάν εφαρμοστεί το παρών σχέδιο Νόμου να μην μπορώ να αλλάξω με μονομερές και αναδρομικό τρόπο το κόστος του έργου και τις δεσμεύσεις μου προς τρίτους αθετώντας τις συμβάσεις που υπέγραψα.
  Όχι στην αναδρομική ισχύ νόμων.
  Καμία αλλαγή σε έργα τα οποία υλοποιήθηκαν και δεν αλλάζει πλέον το κόστος τους ή δεν έχουν επιλογή μη υλοποίησης.
  Η όποια αλλαγή μπορεί να γίνει σε έργα που δεν ξεκίνησαν (κοστολογικά) ακόμη.

 • 7 Νοεμβρίου 2019, 21:58 | Μάρκος Β.

  Την αμέσως επόμενη μέρα από την ψήφιση καταθέτω μήνυση κατά του δεδδηε αφού εξαιτίας τους θα έχω τέτοια έξοδα. Όταν τους παρακαλούσα να με συνδέσουν επιτέλους μου έλεγαν ότι δεν βιάζονται γιατί η ΡΑΕ έδωσε παράταση ένα μήνα. Τέτοια αδιαφορία που δεν θα την πληρώσω εγώ. Έχω αποδείξεις, ετοιμότητα δυο μήνες πριν κλπ

 • 7 Νοεμβρίου 2019, 16:06 | Γιώργος

  Ακόμα δεν στέγνωσε το μελάνι στις ΣΕΣΤ και θέλετε να μας τρέχετε να αλλάξουμε συμβάσεις. Ντροπή. Και θέλετε και επενδύσεις. Υποτίθεται ότι κάποιος κάνει το business plan του με 2-3 δεδομένα και ανάλογα κρίνει έαν θα προχωρήσει την επένδυσή του. Καμία αλλαγή σε όσους έχουν προχωρήσει ήδη σε έξοδα (π.χ. υπογραφή σύμβασης με τον ΔΕΔΔΗΕ)

 • 7 Νοεμβρίου 2019, 13:55 | Γιώργος

  Έχω έργο 500kW που αντί να συνδεθεί όταν ήταν έτοιμο τον Ιούνιο μου το συνέδεσε ο ΔΕΔΔΗΕ τον Ιούλιο στην παράταση που έδωσε η ΡΑΕ. Η παράταση δόθηκε ακριβώς για τον λόγο αυτό, ότι δηλ. ο ΔΕΔΔΗΕ αδυνατούσε να μας συνδέσει.

  Δεν είναι δίκαιο να υποστούμε κόστη εξισορρόπησης εξαιτίας του ΔΕΔΔΗΕ και ούτε να μας τρέχει το Υπουργείο στα δικαστήρια εναντίον του για να βρούμε το δίκιο μας!

 • 7 Νοεμβρίου 2019, 12:59 | Χρήστος

  Υπάρχουν πολλά έργα με ΣΕΣΤ από τον πρώτο διαγωνισμό της ΡΑΕ 1/2018 που ενώ δηλώσαν ετοιμότητα πχ τον Απρίλιο του 2019, αυτά συνδέθηκαν μετά την 4η Ιουλίου 2019 λόγω των πολύ γνωστών τόσο στο Υπουργείο αλλά και στη ΡΑΕ καθυστερήσεων και αδυναμιών του ΔΕΔΔΗΕ. Επομένως θα πρέπει να μετρήσει η ημερομηνία δήλωσης ετοιμότητας σύνδεσης στον ΔΕΔΔΗΕ τόσο όσον αφορά τις υποχρεώσεις εξισορρόπησης, όσο και την προτεραιότητα έγχυσης ενέργειας.

  Σε διαφορετική περίπτωση είναι προφανές ότι τα κόστη εξισορρόπησης καθώς και η ενέργεια που δεν απορρόφησε το σύστημα λόγω μη προτεραιότητας θα αποτελούν αντικείμενο δικαστικών ενεργειών κατά της ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ.