Άρθρο 28 – Χρηματοδότηση Προγράμματος ΗΛΕΚΤΡΑ

Το άρθρο 37 του ν. 4608/2019 (Α΄ 66) αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Στο πλαίσιο υλοποίησης δράσεων από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας με σκοπό την ενεργειακή αναβάθμιση δημοσίων κτιρίων, οι φορείς Γενικής Κυβέρνησης δύνανται να συνομολογούν επενδυτικά δάνεια με το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων για την πραγματοποίηση των σχετικών επενδύσεων. Η εξυπηρέτηση των δανείων σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και η κάλυψη κάθε είδους εξόδου και λοιπών δαπανών συνομολόγησης και εξόφλησής τους γίνεται σε λογαριασμό που συστήνεται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και χρηματοδοτείται από το εθνικό ή το συγχρηματοδοτούμενο σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και από πόρους των ωφελουμένων.
2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Υποδομών και Μεταφορών και Οικονομικών καθορίζονται τα όργανα συντονισμού και διαχείρισης του Προγράμματος της παρ. 1 και οι αρμοδιότητές τους, τα κριτήρια ένταξης των δικαιούχων στο πρόγραμμα, το είδος των παρεμβάσεων και το ελάχιστο επίπεδο εξοικονόμησης ενέργειας, η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων και αξιολόγησης αυτών, ο έλεγχος της πορείας εκτέλεσης των έργων, οι όροι και τα δικαιολογητικά χορήγησης και ο τρόπος απόδοσης του προϊόντος των δανείων, η διαδικασία και τα δικαιολογητικά για την αποπληρωμή των δανείων από το ΠΔΕ, καθώς και κάθε άλλο σχετικό ζήτημα.
3. Η ένταξη στο πρόγραμμα της παρ. 1 πραγματοποιείται με απόφαση του φορέα διαχείρισης του προγράμματος, όπως αυτός ορίζεται με την απόφαση της προηγούμενης παραγράφου, μετά από υποβολή σχετικού αιτήματος από το φορέα στον οποίο ανήκει το κτίριο. Στην περίπτωση των Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού η απόφαση για την υποβολή αιτήματος ένταξης, σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο, λαμβάνεται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών. Στην περίπτωση δικαιούχων που δεν διαθέτουν την απαιτούμενη τεχνική επάρκεια και εφόσον αναφέρεται στο αίτημα ένταξής τους, η απόφαση ένταξης δύναται να προβλέπει ότι η εποπτεία και η επίβλεψη της σχετικής δημόσιας σύμβασης διενεργούνται από την τεχνική υπηρεσία άλλης αναθέτουσας αρχής ή αναθέτοντος φορέα.
4. Για τον ίδιο σκοπό δύναται μέρος ή το σύνολο της επένδυσης να χρηματοδοτείται από Εταιρείες Ενεργειακών Υπηρεσιών (ΕΕΥ) ή τρίτους μέσω Συμβάσεων Ενεργειακής Απόδοσης (ΣΕΑ), σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3855/2010 (Α΄ 95). Στις περιπτώσεις αυτές, το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων δύναται να εγγυάται την αποπληρωμή των υποχρεώσεων που απορρέουν από τις ΣΕΑ υπέρ των φορέων Γενικής Κυβέρνησης που μετέχουν σε αυτές. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Οικονομικών, καθορίζονται οι λεπτομέρειες της χρηματοδότησης μέσω Συμβάσεων Ενεργειακής Απόδοσης και κάθε άλλο ζήτημα για την εφαρμογή της παρούσας διάταξης.
5. Για τη συνομολόγηση των δανείων του παρόντος άρθρου, δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 264 του ν. 3852/2010 (Α΄87) και του π.δ. 169/2013 (Α΄ 272).»

 • Μελετάμε τα πράσινα κτίρια, μιας πράσινης κοινωνίας σε μία «μπλε ανάπτυξη», όπως πρόσφατα ανέπτυξε σε συνέδριο του energypress ο κος Μακρίδης, καθορίζοντας ως μπλε την σχεδόν χωρίς εκπομπή διοξειδίου του άνθρακα τεχνολογία.
  SP-Group-Hydrogen-Building

  Zero-emission building powered by GREEN Hydrogen

  Σε εσπερίδα του ΤΕΕ Αιτωλοακαρνανίας πριν δυο χρόνια παρουσίασε ο κος Μακρίδης την περίπτωση ενός Αυτόνομου Υβριδικού Συστήματος Ενσωμάτωσης ΑΠΕ-Η2 για τη Λειτουργία του Αειφόρου Κτηρίου Αναψυχής – Η2ΛΕΚΤΡΑ αλλά και αναφέρθηκε στους τρόπους της ευρύτερης ενεργειακής εκμετάλλευσης του υδρογόνου.

  Στο ίδιο συνέδριο ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας κος Γεράσιμος Ψωμάς ανέφερε για το νέο πρόγραμμα ΗΛΕΚΤΡΑ εντελώς συμπτωματικά. Σύμφωνα με τους όρους εφαρμογής του νέου προγράμματος προβλέπεται:

  Επίτευξη στόχων ενεργειακής αναβάθμισης
  Οι παρεμβάσεις θα πρέπει να ξεπερνούν τα ελάχιστα επίπεδα ενεργειακής απόδοσης
  κατηγορία ενεργειακής απόδοσης μεγαλύτερη ή ίση της Β
  Kατηγορία ενεργειακής απόδοσης μεγαλύτερη ή ίση της Β+ για κτίρια αρχικής κατηγορίας Γ
  Κριτήρια που σχετίζονται με το ενεργειακό αποτέλεσμα
  Ενεργειακή επιθεώρηση πριν και μετά τις παρεμβάσεις
  Για δράσεις που δεν καλύπτονται από το ΠΕΑ απαιτείται ενεργειακός έλεγχος
  Ενεργειακός έλεγχος για μεγάλα κτίρια .

  Επιλεξιμότητα

  Οι γενικές κατευθύνσεις επιλεξιμότητας έργων και παρεμβάσεων ενεργειακής αναβάθμισης δημοσίων κτηρίων αφορούν σε:

  Αντικατάσταση Κουφωμάτων
  Εφαρμογή συστήματος θερμομόνωσης στο κτιριακό κέλυφος
  Αναβάθμιση συστημάτων HVAC
  Αναβάθμιση με συστήματα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) για θέρμανση/ ψύξη και ΣΗΘΥΑ.
  Δράσεις Προώθησης της Αυτοπαραγωγής από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ)
  Σχεδιασμός και εγκατάσταση συστημάτων παθητικού δροσισμού τα οποία βασίζονται στις αρχές του φυσικού αερισμού, της σκίασης και της ηλιοπροστασίας
  Σχεδιασμός και εγκατάσταση συστημάτων φυσικού δροσισμού τα οποία εκμεταλλεύονται τις τρεις φυσικές δεξαμενές απόρριψης της πλεονάζουσας θερμότητας που παρέχει η φύση, (έδαφος, ουρανός, νερό)
  Σχεδιασμός συστημάτων εκμετάλλευσης του φυσικού φωτισμού και βελτίωσης του τεχνητού φωτισμού
  Εγκατάσταση συστήματος ενεργειακής διαχείρισης (BEMS)
  Πιστοποίηση κατά ISO 50001:2011 με την εφαρμογή συστήματος Ενεργειακής Διαχείρισης
  Υποστηρικτικές δράσεις
  Λοιπές δαπάνες που συμβάλλουν αποδεδειγμένα στην ενεργειακή αναβάθμιση του κτιρίου.

  Σε αυτές τις λοιπές και υποστηρικτικές δαπάνες μπορούν να ενταχθούν:

  Yλικά αλλαγής φάσης,
  Hλεκτροχρωμικά παράθυρα,
  Mαγνητοθερμικά και πιεζοηλεκτρικά υλικά,
  Aυτόνομα συστήματα υδρογόνου – κυψελών καυσίμου ή υβριδικά συστήματα,
  Bιοαέριο και βέβαια σύνθετα υλικά θερμομόνωσης με νανοσωματίδια.

  Δρ. Παναγιώτα Μιχαλακάκου, (Ανδριώτισσα) Καθηγήτρια του Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος, email: pmichala@upatras.gr

  Δρ. Σοφοκλής Μακρίδης, Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πανεπιστήμιο Πατρών, email: smakridis@upatras.gr

  [1] Bioclimatic Design of Sustainable Campuses using Advanced Optimisation Methods, Coccolo, Silvia; Scartezzini, Jean-Louis; Kämpf, Jérôme Henri, https://infoscience.epfl.ch/record/231147

  [2] Towards the implementation of the Green Building concept in agricultural buildings: a literature review, M. Samer, Agric Eng, Vol. 15, No.2 25Int: CIGR Journal Open access at http://www.cigrjournal.org

  [3] FROM LOW-ENERGY TO NET ZERO-ENERGY BUILDINGS: STATUS AND PERSPECTIVES, Karsten Voss, Eike Musall, and Markus Lichtmeß, https://www.journalofgreenbuilding.com/doi/abs/10.3992/jgb.6.1.46

  [4] Zero-emission building by powered by GREEN Hydrogen, https://fuelcellsworks.com/news/sp-group-sets-up-first-zero-emission-building-powered-by-green-hydrogen-in-southeast-asia/

  http://www.androsportal.gr/grafoun-dio-prasini-kathigites-programma-ilektra-gia-dimosia-ktiria/

  Σοφοκλής Μακρίδης
  https://www.linkedin.com/in/sofoklis-makridis/

 • 11 Νοεμβρίου 2019, 19:58 | Anonymous

  Κάποιες αλλαγές στις παραγράφους του άρθρου 28.
  1) Στην παράγραφο 1, η τελευταία φράση «από πόρους των ωφελουμένων» πρέπει να αλλάξει με τη φράση «από πόρους των φορέων Γενικής Κυβέρνησης». Ο όρος ωφελούμενος παραπέμπει σε δράσεις ΕΚΤ ή επιχειρηματικότητας.
  2) Στην παράγραφο 2 πρέπει να αφαιρεθεί η φράση «το είδος των παρεμβάσεων και το ελάχιστο επίπεδο εξοικονόμησης ενέργειας». Δεν είναι δυνατόν να καθορίζονται με 1 Κ.Υ.Α. οι παρεμβάσεις και πόσο θα είναι η ελάχιστη εξοικονομηση της ενέργειας οριζόντια, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι ιδιαιτερότητες από τη χρήση των κτιρίων, το ηλικιακό προφίλ τους καθώς και ενδεχομένως οι διαφορετικές κλιματικές ζώνες της Ελλάδας. Αν μπορούσαν να οριστούν τα παραπάνω απλά με μία διοικητική πράξη (KYA), τότε οι ΜΕΑ θα ήταν άνευ αντικειμένου και ουσίας.
  3) Στην παράγραφο 3, η φράση «λαμβάνεται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών» πρέπει να αντικατασταθεί με την φράση «λαμβάνεται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του αρμόδιου συλλογικού οργάνου», εκτός και αν εννοείται κάτι διαφορετικό.
  4) Λεκτική αλλαγή του 1ου εδαφίου της παραγράφου 4 ως εξής: «Οι παρεμβάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση των δημοσίων κτιρίων δύνανται να χρηματοδοτούνται από Εταιρείες Ενεργειακών Υπηρεσιών (ΕΕΥ) ή τρίτους μέσω Συμβάσεων Ενεργειακής Απόδοσης (ΣΕΑ), σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3855/2010 (Α΄ 95).»
  5) Στη παράγραφο 5 ίσως θα πρέπει να αναφερθεί περιληπτικά τι αφορούν οι διατάξεις του άρθρου 264 του ν. 3852/2010 και του π.δ. 169/2013, γιατι αλλιώς πρέπει ο κάθε αναγνώστης να ψάξει το αντικείμενο των παραπάνω διατάξεων.