Άρθρο 17

Το τρίτο και το τέταρτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 80 του Ν. 4001/2011, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, καταργούνται.