Άρθρο 01 – Χρονοδιάγραμμα για την έναρξη λειτουργίας των Αγορών Ενέργειας του ν. 4425/2016 (Α΄179)

Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κατόπιν εισήγησης της εταιρείας Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ) Α.Ε., ως Διαχειριστή του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΣΜΗΕ) και της εταιρείας Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας (ΕΧΕ) Α.Ε., ως Χρηματιστηρίου Ενέργειας, δύναται να καθορίζεται δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των υποχρεώσεών τους για την έναρξη λειτουργίας των Αγορών Ενέργειας του ν. 4425/2016 (Α’ 179), ως ισχύει.

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) παρακολουθεί την τήρηση του χρονοδιαγράμματος και, σε περίπτωση παραβίασης των προβλεπόμενων σε αυτό προθεσμιών, με απόφασή της, η οποία εκδίδεται εντός είκοσι (20) εργασίμων ημερών από την επομένη της παραβίασης της σχετικής προθεσμίας, δύναται να επιβάλλει τις κυρώσεις που προβλέπονται στην κείμενη νομοθεσία και ιδίως στο άρθρο 36 του ν. 4001/2011 (Α΄ 179), ως ισχύει.

  • 8 Νοεμβρίου 2019, 10:12 | Οικονομου

    Τα κλειστά επαγγέλματα πότε θα ανοίξετε (λογιστές- Ταξι) δεν μας λέτε, όσο για τα ψευδοανοίγματα που γίνανε στους λογιστές με τον νόμο νυν υφυπουργού που το έκλεισε την αμεσως επόμενη ήταν και η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι του ΔΝΤ και αποχώρησε απο το προγραμμα. Τα κλειστα επαγγέλματα βαρύνουν την ΝΔ και μόνο. Αυτή τα κράτησε κλειστά.
    Αφήστε τον κόσμο να δουλέψει επιτέλους!!!