Άρθρο 23 – Επέκταση χρόνου εγκατάστασης σταθμών ΣΗΘΥΑ για αγροτικές εκμεταλλεύσεις και τηλεθέρμανση πόλεων – Πλαίσιο αδειοδότησης για σταθμούς βιοαερίου (ΦΟΔΣΑ)

1. Το έκτο εδάφιο του σημείου γ΄ της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 3468/2006 (ΦΕΚ Α΄ 129), όπως προστέθηκε με την παρ.3 του άρθρου 13 του ν.4414/16, αντικαθίσταται ως εξής:
«Κατά παρέκκλιση των διατάξεων της παρούσας παραγράφου, η διάρκεια ισχύος της Οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης σταθμών ηλεκτροπαραγωγής από βιομάζα, βιοαέριο ή βιορευστά και σταθ¬μών Σ.Η.Θ.Υ.Α. των οποίων η παραγόμενη θερμική ενέργεια είτε αξιοποιείται για την παραγωγή αγροτικών προϊόντων είτε διατίθεται μέσω του δικτύου τηλεθέρμανσης πόλεων, του άρθρου 4, δεν δύναται να υπερβαίνει τους τριάντα (30) μήνες από τη χορήγησή της».
2. Ειδικά για σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ¬¬αέρια εꬬ¬λυόμενα από χώρους υγειονομικής ταφής και εγκαταστάσεις βιολογικού καθαρισμού, καθώς και βιο¬α¬έ¬ριο, που προέρχεται από την αναερόβια χώνευση του βιοαποικοδομήσιμου κλάσματος απο¬βλή¬των και την οργανική ιλύ/λάσπη βιολογικών καθαρισμών, οι οποί¬¬οι πρό¬κει¬ται να λει¬τουρ¬¬γή¬σουν υπό την ευ¬θύ-νη Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (Φο.Δ.Σ.Α.) ή νομικών προσώπων δημοσίου η ιδιωτικού τομέα (συμπεριλαμβανομένων των δήμων και λοιπών φορέων τοπικής αυτοδιοίκησης σύμφωνα με το άρθρο 100 παρ.1 του ν.3852/2010 ως ισχύει), βάσει προ¬γραμ¬ματικής σύμ¬βασης ή/και σύμβασης Σύμ¬πραξης Δημοσίου – Ιδιωτικού Τομέα (Σ.Δ.Ι.Τ.), ή οιασδήποτε άλλης σχετικής με τα ανωτέρω σύ쬬βασης, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης, ισ-χύ¬ουν τα ακόλουθα:
α. εξαιρούνται από την υποχρέωση λήψης άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας,
β. λαμβάνουν εξαρχής οριστική Προσφορά Σύνδεσης, χωρίς να προαπαιτείται αδειοδότηση σύμφωνη με την περιβαλλοντική νομοθεσία
γ. εξαιρούνται από την υποχρέωση καταβολής εγγυητικής επιστολής του ν.4152/2013,
δ. η οριστική Προσφορά Σύνδεσης έχει διάρκεια ισχύος μέχρι την προθεσμία ολοκλήρωσης του σταθμού, όπως προβλέπεται στη σχετική σύμβαση, και σε κάθε περίπτωση όχι μεγαλύτερη των πέντε (5) ετών από τη χορήγησή της,
ε. η οριστική Προσφορά Σύνδεσης χορηγείται κατά προτεραιότητα έναντι των λοιπών αιτημάτων και εντός προ¬θεσ¬μίας ενός (1) μήνα από την υποβολή της σχετικής αίτησης, ακόμα και σε περιοχές που έχουν χα¬ρᬬ-κτηριστεί ως κορεσμένα δίκτυα κατά την περίπτωση α΄ της παρ. 5 του άρθρου 3 του ν. 3468/2006.
Σε περίπτωση ανάθεσης αρμοδιοτήτων Φο.Δ.Σ.Α. σε νο¬μι¬κό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιω¬τι¬κού δικαί¬ου βάσει προγραμματικής σύμβασης, ή σύμβασης Σ.Δ.Ι.Τ., ή άλ¬λου είδους σχετικής με τα ανωτέρω σύμ¬βα¬σης, στις Προσφορές Σύνδεσης και τις σχετικές αιτήσεις υπεισέρχεται το νέο πρόσωπο μετά την υπογραφή της σχετικής σύμβασης κατά τα ανω¬τέ¬ρω με απλή αί¬τη¬ση στον αρμόδιο φορέα, στο πλαίσιο που προβλέπεται από τη σχετική σύμβαση. Εκδοθείσες άδειες παραγωγής παύουν να ισχύουν και τυχόν εγγυητικές επιστολές που έχουν υποβηθεί στο αρμόδιο διαχειριστή, πριν την ισχύ της παρούσας διάταξης, επιστρέφονται.
Σε περιπτώσεις τοπικού κορεσμού του δικτύου σύνδεσης των σταθμών αυτών, ο αρμόδιος Δια¬χε鬬ριστής, εξαντλεί την εξέταση όλων των διαθέσιμων τεχνικών λύσεων, προκειμένου να κα¬τα¬σ¬τεί εφικτή η χορήγηση προσφοράς σύνδεσης στον σταθμό, στο πλαίσιο της διασφάλισης της ασφαλούς λειτουργίας του ΕΣΜΗΕ ή του ΕΔΔΗΕ.

 • 11 Νοεμβρίου 2019, 21:43 | ELENA SYMEONIDOU

  Με σκοπό την επίτευξη των Εθνικών Στόχων και την εξισορρόπηση του επιδιωκόμενου μίγματος ΑΠΕ, ανάλογες ρυθμίσεις με αυτές που αφορούν τις μονάδες βιοαερίου θα πρέπει να ισχύσουν και για τις μονάδες βιομάζας και βιορευστών, ήτοι κατ’ ελάχιστον:

  «Οι αιτήσεις για την λήψη όρων διασύνδεσης έργων που αφορούν έργα βιομάζας, βιορευστών ή βιοαερίου θα πρέπει να αξιολογούνται κατά απόλυτη προτεραιότητα έναντι των λοιπών τεχνολογιών ΑΠΕ και να προσφέρονται οριστικοί όροι διασύνδεσης προ της ΑΕΠΟ με προθεσμία καταβολής του τέλους διασύνδεσης εντός 24 μηνών και με δυνατότητα παρατάσεως εφόσον εκκρεμούν ενστάσεις ή παρακωλύεται εν γένει η περιβαλλοντική αδειοδότηση».

  Μελλοντικά, και για τους νέους υποσταθμούς θα πρέπει με βάση τα ως άνω να προκαθορίζονται τα όρια ισχύος ανά τεχνολογία ώστε να εξυπηρετούνται οι Εθνικοί στόχοι και οι τοπικές ανάγκες.

  Επιπροσθέτως, δεδομένης της πολύ μικρής έκτασης που καταλαμβάνουν, θα πρέπει να αρθεί ο οποιοσδήποτε περιορισμός της απόστασης από τον τόπο προέλευσης των πρώτων υλών για τις μονάδες βιομάζας, βιοαερίου ή βιορευστών, όταν αυτές χωροθετούνται σε ΓΓΥΠ, ο οποίος ετέθη ως έμμεση απαγορευτική συνθήκη υλοποίησης των έργων αυτών, λαμβάνοντας υπ’ όψιν και την εγγενή αβεβαιότητα επάρκειας και ασφαλούς τροφοδοσίας των πρώτων υλών, ειδικά σε βάθος χρόνου.

  Συνεπώς προτείνεται: «Αίρεται ο οποιοσδήποτε περιορισμός της απόστασης από τον τόπο προέλευσης πρώτων υλών για τις μονάδες βιομάζας, βιοαερίου ή βιορευστών».

  Με την ως άνω ρύθμιση θα θεραπευθεί η υποεκτίμηση του σημαντικού συμβιωτικού ρόλου των μονάδων βιομάζας, βιορευστών και βιοαερίου με την αγροτική δραστηριότητα, οι οποία συντελείται με πολλαπλούς τρόπους και χαρακτηριστικά κυκλικής οικονομίας (λ.χ. διάθεση και αξιοποίηση θερμότητας, χρήση παραγόμενων εδαφοβελτιωτικών, αξιοποίηση αγροαποβλήτων), και θα αποκατασταθεί η συμφωνία με το ισχύον Ειδικό Χωροταξικό για την Ενέργεια, όπου στο Άρθρο 18 (υπενθυμίζεται ότι) ορίζονται τα ακόλουθα:

  «Άρθρο 18
  Κριτήρια χωροθέτησης εγκαταστάσεων εκμετάλλευσης της ενέργειας από βιομάζα ή βιοαέριο
  1. Ως προνομιακές περιοχές χωροθέτησης εγκαταστάσεων εκμετάλλευσης της ενέργειας από βιομάζα ή βιοαέριο, θεωρούνται ενδεικτικά, οι χώροι που ευρίσκονται πλησίον γεωργικών εκμεταλλεύσεων παραγωγής της πρώτης ύλης, ΧΥΤΑ, εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων, μεγάλων κτηνοτροφικών ή πτηνοτροφικών μονάδων, μονάδων παραγωγής χαρτοπολτού, μονάδων παραγωγής χυμών και τοματοπολτού, πάσης φύσεως γεωργικών ή κτηνοτροφικών βιομηχανιών, ζωοτροφών κ.λπ.»

  Ανασταλτικός παράγων για την ανάπτυξη των μονάδων βιορευστών είναι η μη αποσαφήνιση της απαλλαγής των βιορευστών ως πρώτων υλών των αντιστοίχων μονάδων ΑΠΕ από φόρους, πλην Φ.Π.Α. και τυχόν δασμών εισαγωγής. Συνεπώς προτείνεται: «Απαλλάσονται τα βιορευστά ως πρώτες ύλες των αντιστοίχων μονάδων ΑΠΕ από οποιονδήποτε φόρο πλην Φ.Π.Α. και τυχόν δασμούς εισαγωγής.»

 • ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΔΕΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ

  Την τελευταία περίοδο, παρά το ενδιαφέρον για επενδύσεις βιοαερίου που έχει εκφραστεί με αυξημένη ροή αιτήσεων προς την ΡΑΕ και τον ΔΕΔΔΗΕ για παροχή αδειών και όρων σύνδεσης, έχει σχεδόν μηδενιστεί η έκδοση νέων αδειών για λόγους που σχετίζονται με ανεπάρκεια του δικτύου και υποστελέχωση των υπηρεσιών εξέτασης αιτημάτων.
  Αυτή η κατάσταση έστρεψε κάποιους επενδυτές να εξετάσουν παλαιότερες αδειοδοτήσεις που είχαν φθάσει σε υψηλό επίπεδο ωριμότητας με οριστικούς όρους σύνδεσης ή και υπογεγραμμένες συμβάσεις σύνδεσης με τον ΔΕΔΔΗΕ (σε κάποιες μάλιστα έχουν ήδη κατασκευαστεί τα έργα σύνδεσης).
  Συμβαίνει όμως να έχει παρέλθει η διάρκεια ισχύος των όρων σύνδεσης ή της άδειας εγκατάστασης, με αποτέλεσμα οι ώριμες αυτές επενδύσεις να κινδυνεύουν με επ’ αόριστον αναβολή ή και ματαίωση λόγω ανάγκης επανέναρξης της αδειοδοτικής διαδικασίας.
  Για το λόγο αυτό, θα θέλαμε να εξεταστεί η παράταση της ισχύος των όρων σύνδεσης και των αδειών εγκατάστασης από τη λήξη της προηγούμενης αυτοδίκαιης παράτασης Ν. 4495/2017 (18/4/2018) μέχρι και την 31/8/2019 ημερομηνία μέχρι και την οποία ίσχυαν τα capital controls.

  ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑΣ

  Διάρκεια ισχύος Αδειών Εγκατάστασης και Οριστικών Προσφορών Σύνδεσης σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε όπως περιγράφονται στην παρ. 3 του άρθρου 3 (Πίνακας 1) της ΑΠΕΕΚ/Α/Φ1/οικ. 184573.
  Κατά τον υπολογισμό της διάρκειας ισχύος της Άδειας Εγκατάστασης των σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε (Βιοαέριο που προέρχεται από την αναερόβια χώνευση βιομάζας (ενεργειακών καλλιεργειών, ενσιρωμάτων χλωρής νομής γεωργικών καλλιεργειών, κτηνοτροφικών και αγροτοβιομηχανικών οργανικών υπολειμμάτων και αποβλήτων, αποβλήτων βρώσιμων ελαίων και λιπών, ληγμένων τροφίμων) και αξιοποιείται από σταθμούς με μεγαλύτερη ισχύ παραγωγής >1MW, όπως αυτές συμπεριλαμβάνονται στην παρ. 3 του άρθρου 3 της ΑΠΕΕΚ/Α/Φ1/οικ. 184573 δεν λαμβάνεται υπόψη το χρονικό διάστημα από την 18η Απριλίου 2018 μέχρι και την 31η Αυγούστου 2019

 • 11 Νοεμβρίου 2019, 20:06 | Stavros Volas

  Με σκοπό την επίτευξη των Εθνικών Στόχων και την εξισορρόπηση του επιδιωκόμενου μίγματος ΑΠΕ, ανάλογες ρυθμίσεις με αυτές που αφορούν τις μονάδες βιοαερίου θα πρέπει να ισχύσουν και για τις μονάδες βιομάζας και βιορευστών, ήτοι κατ’ ελάχιστον:

  «Οι αιτήσεις για την λήψη όρων διασύνδεσης έργων που αφορούν έργα βιομάζας, βιορευστών ή βιοαερίου θα πρέπει να αξιολογούνται κατά απόλυτη προτεραιότητα έναντι των λοιπών τεχνολογιών ΑΠΕ και να προσφέρονται οριστικοί όροι διασύνδεσης προ της ΑΕΠΟ με προθεσμία καταβολής του τέλους διασύνδεσης εντός 24 μηνών και με δυνατότητα παρατάσεως εφόσον εκκρεμούν ενστάσεις ή παρακωλύεται εν γένει η περιβαλλοντική αδειοδότηση».

  Μελλοντικά, και για τους νέους υποσταθμούς θα πρέπει με βάση τα ως άνω να προκαθορίζονται τα όρια ισχύος ανά τεχνολογία ώστε να εξυπηρετούνται οι Εθνικοί στόχοι και οι τοπικές ανάγκες.

  Επιπροσθέτως, δεδομένης της πολύ μικρής έκτασης που καταλαμβάνουν, θα πρέπει να αρθεί ο οποιοσδήποτε περιορισμός της απόστασης από τον τόπο προέλευσης των πρώτων υλών για τις μονάδες βιομάζας, βιοαερίου ή βιορευστών, όταν αυτές χωροθετούνται σε ΓΓΥΠ, ο οποίος ετέθη ως έμμεση απαγορευτική συνθήκη υλοποίησης των έργων αυτών, λαμβάνοντας υπ’ όψιν και την εγγενή αβεβαιότητα επάρκειας και ασφαλούς τροφοδοσίας των πρώτων υλών, ειδικά σε βάθος χρόνου.

  Συνεπώς προτείνεται: «Αίρεται ο οποιοσδήποτε περιορισμός της απόστασης από τον τόπο προέλευσης πρώτων υλών για τις μονάδες βιομάζας, βιοαερίου ή βιορευστών».

  Με την ως άνω ρύθμιση θα θεραπευθεί η υποεκτίμηση του σημαντικού συμβιωτικού ρόλου των μονάδων βιομάζας, βιορευστών και βιοαερίου με την αγροτική δραστηριότητα, οι οποία συντελείται με πολλαπλούς τρόπους και χαρακτηριστικά κυκλικής οικονομίας (λ.χ. διάθεση και αξιοποίηση θερμότητας, χρήση παραγόμενων εδαφοβελτιωτικών, αξιοποίηση αγροαποβλήτων), και θα αποκατασταθεί η συμφωνία με το ισχύον Ειδικό Χωροταξικό για την Ενέργεια, όπου στο Άρθρο 18 (υπενθυμίζεται ότι) ορίζονται τα ακόλουθα:

  «Άρθρο 18
  Κριτήρια χωροθέτησης εγκαταστάσεων εκμετάλλευσης της ενέργειας από βιομάζα ή βιοαέριο
  1. Ως προνομιακές περιοχές χωροθέτησης εγκαταστάσεων εκμετάλλευσης της ενέργειας από βιομάζα ή βιοαέριο, θεωρούνται ενδεικτικά, οι χώροι που ευρίσκονται πλησίον γεωργικών εκμεταλλεύσεων παραγωγής της πρώτης ύλης, ΧΥΤΑ, εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων, μεγάλων κτηνοτροφικών ή πτηνοτροφικών μονάδων, μονάδων παραγωγής χαρτοπολτού, μονάδων παραγωγής χυμών και τοματοπολτού, πάσης φύσεως γεωργικών ή κτηνοτροφικών βιομηχανιών, ζωοτροφών κ.λπ.»

  Ανασταλτικός παράγων για την ανάπτυξη των μονάδων βιορευστών είναι η μη αποσαφήνιση της απαλλαγής των βιορευστών ως πρώτων υλών των αντιστοίχων μονάδων ΑΠΕ από φόρους, πλην Φ.Π.Α. και τυχόν δασμών εισαγωγής. Συνεπώς προτείνεται: «Απαλλάσονται τα βιορευστά ως πρώτες ύλες των αντιστοίχων μονάδων ΑΠΕ από οποιονδήποτε φόρο πλην Φ.Π.Α. και τυχόν δασμούς εισαγωγής.»

 • 11 Νοεμβρίου 2019, 19:37 | Σταύρος Βόλας

  Με σκοπό την επίτευξη των Εθνικών Στόχων και την εξισορρόπηση του επιδιωκόμενου μίγματος ΑΠΕ, ανάλογες ρυθμίσεις με αυτές που αφορούν τις μονάδες βιοαερίου θα πρέπει να ισχύσουν και για τις μονάδες βιομάζας και βιορευστών, ήτοι κατ’ ελάχιστον:

  «Οι αιτήσεις για την λήψη όρων διασύνδεσης έργων που αφορούν έργα βιομάζας, βιορευστών ή βιοαερίου θα πρέπει να αξιολογούνται κατά απόλυτη προτεραιότητα έναντι των λοιπών τεχνολογιών ΑΠΕ και να προσφέρονται οριστικοί όροι διασύνδεσης προ της ΑΕΠΟ με προθεσμία καταβολής του τέλους διασύνδεσης εντός 24 μηνών και με δυνατότητα παρατάσεως εφόσον εκκρεμούν ενστάσεις ή παρακωλύεται εν γένει η περιβαλλοντική αδειοδότηση».

  Μελλοντικά, και για τους νέους υποσταθμούς θα πρέπει με βάση τα ως άνω να προκαθορίζονται τα όρια ισχύος ανά τεχνολογία ώστε να εξυπηρετούνται οι Εθνικοί στόχοι και οι τοπικές ανάγκες.

  Επιπροσθέτως, δεδομένης της πολύ μικρής έκτασης που καταλαμβάνουν, θα πρέπει να αρθεί ο οποιοσδήποτε περιορισμός της απόστασης από τον τόπο προέλευσης των πρώτων υλών για τις μονάδες βιομάζας, βιοαερίου ή βιορευστών, όταν αυτές χωροθετούνται σε ΓΓΥΠ, ο οποίος ετέθη ως έμμεση απαγορευτική συνθήκη υλοποίησης των έργων αυτών, λαμβάνοντας υπ’ όψιν και την εγγενή αβεβαιότητα επάρκειας και ασφαλούς τροφοδοσίας των πρώτων υλών, ειδικά σε βάθος χρόνου.

  Συνεπώς προτείνεται: «Αίρεται ο οποιοσδήποτε περιορισμός της απόστασης από τον τόπο προέλευσης πρώτων υλών για τις μονάδες βιομάζας, βιοαερίου ή βιορευστών».

  Με την ως άνω ρύθμιση θα θεραπευθεί η υποεκτίμηση του σημαντικού συμβιωτικού ρόλου των μονάδων βιομάζας, βιορευστών και βιοαερίου με την αγροτική δραστηριότητα, οι οποία συντελείται με πολλαπλούς τρόπους και χαρακτηριστικά κυκλικής οικονομίας (λ.χ. διάθεση και αξιοποίηση θερμότητας, χρήση παραγόμενων εδαφοβελτιωτικών, αξιοποίηση αγροαποβλήτων), και θα αποκατασταθεί η ευθυγράμμιση με το ισχύον Ειδικό Χωροταξικό για την Ενέργεια, όπου στο Άρθρο 18 (υπενθυμίζεται ότι) ορίζονται τα ακόλουθα:

  «Άρθρο 18
  Κριτήρια χωροθέτησης εγκαταστάσεων εκμετάλλευσης της ενέργειας από βιομάζα ή βιοαέριο
  1. Ως προνομιακές περιοχές χωροθέτησης εγκαταστάσεων εκμετάλλευσης της ενέργειας από βιομάζα ή βιοαέριο, θεωρούνται ενδεικτικά, οι χώροι που ευρίσκονται πλησίον γεωργικών εκμεταλλεύσεων παραγωγής της πρώτης ύλης, ΧΥΤΑ, εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων, μεγάλων κτηνοτροφικών ή πτηνοτροφικών μονάδων, μονάδων παραγωγής χαρτοπολτού, μονάδων παραγωγής χυμών και τοματοπολτού, πάσης φύσεως γεωργικών ή κτηνοτροφικών βιομηχανιών, ζωοτροφών κ.λπ.»

  Ανασταλτικός παράγων για την ανάπτυξη των μονάδων βιορευστών είναι η μη αποσαφήνιση έως σήμερα της απαλλαγής των βιορευστών ως πρώτων υλών των αντιστοίχων μονάδων ΑΠΕ από φόρους, πλην Φ.Π.Α. και τυχόν δασμών εισαγωγής. Συνεπώς προτείνεται: «Απαλλάσονται τα βιορευστά ως πρώτες ύλες των αντιστοίχων μονάδων ΑΠΕ από οποιονδήποτε φόρο πλην Φ.Π.Α. και τυχόν δασμούς εισαγωγής.»

 • 11 Νοεμβρίου 2019, 11:42 | Στράτος Πλούτος, Κτηνοτρόφος

  Είμαι απηυδισμένος με την ηγεσία του υπουργείου γιατί θέλει να παγώσει έργα τα οποία είναι σχεδόν έτοιμα για τις τελικές διαδικασίες για λύσει ένα μεγάλο πρόβλημα, το πρόβλημα της διαχείρισης αποβλήτων, που ταλανίζει τον χώρο των κτηνοτρόφων. Εάν ακυρωθούν αυτά τα έργα θα αντιμετωπίσουμε και εμείς τον κίνδυνο των προστίμων για την διαχείριση αποβλήτων και θα έχουμε προβλήματα με τις άδειες λειτουργίας των μονάδων μας.

 • 11 Νοεμβρίου 2019, 10:21 | ΚΑΜΠΟΥΤΑΣ ΦΩΤΙΟΣ, ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

  Υπάρχουν ιδιωτικές μονάδες βιοαερίου που είναι υπό ένταξη στο δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας οι οποίες δεν έχουν προτεραιότητα λόγω των ενεργειακών κοινοτήτων και σήμερα με το άρθρο αυτό τις καθιστάτε ανενεργές για πάντα. ΠΡΕΠΕΙ ΟΛΕΣ οι μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από βιοαέριο να έχουν τα προνόμια του άρθρου και όχι μόνο οι ΦΟΣΔΑ γιατί κάτι τέτοιο θα παγώσει την συγκεκριμένη τεχνολογία τουλάχιστον για τα επόμενα τρία χρόνια και θα ακυρώσει όλα τα ιδιωτικά έργα. Κύριοι, πρέπει να καταλάβετε την σοβαρότητα αυτών των έργων τα οποία είναι ουσιαστικά διαχείριση γεωργοκτηνοτροφικών αποβλήτων, ληγμένων τροφίμων και απόβλητα βιομηχανιών και βιοτεχνιών (εξαιρώ τα αστικά απόβλητα που οι ΦΟΣΔΑ θα πρέπει να διαχειρίζονται). Η διαχείριση αυτών των αποβλήτων είναι επιβεβλημένη και δεν γίνεται μόνο με την προώθηση των ΦΟΣΔΑ. ΠΡΕΠΕΙ ο κλάδος του βιοαερίου να είναι κοινός για όλους έτσι ώστε να επιτευχθεί και να λυθεί το μεγάλο πρόβλημα των αποβλήτων που μαστίζει τη Χώρα.

 • 11 Νοεμβρίου 2019, 09:41 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΙΣΚΑΚΗΣ, ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

  Είναι τουλάχιστον επικίνδυνο τέτοια προνόμια να έχουν αποκλειστικά οι ΦΟΣΔΑ για τις μονάδες βιοαερίου για τον προφανή λόγω ότι καταστρέφει με αυτόν τον τρόπο όλες τις ιδιωτικές επενδύσεις οι οποίες είναι σε εξέλιξη ή σε σχεδιασμό. Σαφέστατα οι προτεινόμενες ευεργετικές διατάξεις είναι στο σωστό πλαίσιο της κυκλικής οικονομίας και ΠΡΕΠΕΙ να ισχύσουν για όλες τις μονάδες βιοαερίου μέχρι 1MW.

 • Το πλαίσιο αδειοδότησης για σταθμούς βιοαερίου (ΦΟΔΣΑ) θα πρέπει να γενικευτεί για το σύνολο των έργων αναερόβιας χώνευσης και παραγωγής βιοαερίου.

  Η ανάπτυξη και υλοποίηση έργων αναερόβιας χώνευσης είτε για επενδυτικούς σκοπούς ή/και για την ορθότερη διαχείριση οργανικών αποβλήτων είναι σύνθετα έργα και ιδιαίτερα χρονοβόρα, όσον αφορά στην αδειοδοτική τους διαδικασία, ανεξαρτήτου της δυναμικότητας παραγωγής ενέργειας που στο πλήθος των περιπτώσεων είναι κάτω του 1ΜW παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας.

  Μία γενίκευση του πλαισίου αδειοδότησης όπως αυτή περιγράφεται στο Άρθρο 23,άρθρο 2, θα ωφελούσε την ορθή διαχείριση οργανικών αποβλήτων δίχως να δρα ανταγωνιστικά απέναντι στις άλλες κατηγορίες ΑΠΕ, ενώ θα μείωνε το επενδυτικό ρίσκο. Επισημαίνεται, ότι η παραγωγή ενέργειας από έργα βιοαερίου ανέρχεται περίπου στο 0,7% επί του συνόλου των έργων ΑΠΕ.

 • 10 Νοεμβρίου 2019, 14:10 | Georgios

  Πως γινεται να δινεται κινητρα σε φωτοβολταικα σε ενεργειακες κοινοτητες συγγενων που δεν απασχολουν ουτε ενα ατομο και να μην προωθειτε της ιδιωτικες επενδυσεις βιοαεριου η οποιες σημειωτεον προκειτε για 80 MW πανελαδικα μαζι με τους φοσδα και απασχολουν το λιγοτερο 10 ατομα ανα μοναδα και επεξεργαζονται χιλιαδες τονους αποβλητων πια η διαφορα; Να συμπεριληφθουν ολες η μοναδες βιοαεριου στης ευεργετικες διαταξεις του νομου

 • 9 Νοεμβρίου 2019, 14:17 | Σταύρος Μαυρουδέας

  Όταν πρόκειται για ΣΔΙΤ και για ανάθεση αρμοδιοτήτων Φο.Δ.Σ.Α. σε νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, να μην εξαιρούνται από α) την υποχρέωση λήψης άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και β) από την υποχρέωση καταβολής εγγυητικής επιστολής του ν.4152/2013.

 • 8 Νοεμβρίου 2019, 18:24 | Κωνσταντίνος Ηλιάδης

  Είναι πολύ ωραίο το σχέδιο νόμου να δείχνει και την ευαισθησία της πολιτείας στην προώθηση επενδύσεων που προωθούν την ορθή διαχείριση αποβλήτων στη χώρα.

  Είναι όμως πολύ απογοητευτικό η προσέγγιση αυτή να υπονομεύεται από τη σκέψη ότι έτσι όπως εισάγεται η διάταξη, αποκλειστικά και μόνο για (ουσιαστικά ανύπαρκτους) ΦΟΔΣΑ, μπορεί να εφαρμοστεί αυτή τη στιγμή σε μία και μοναδική περίπτωση στη χώρα!!

  Είναι επιβεβλημένο να «ανοίξει» το περιεχόμενο της διάταξης ώστε να περιλαμβάνονται όλες οι μονάδες βιοαερίου από αστικά ΚΑΙ αγροτο-κτηνοτροφικά οργανικά απόβλητα.

  Ο σκοπός είναι ο ίδιος, το θετικό αποτέλεσμα των επενδύσεων είναι το ίδιο, γιατί η αντιμετώπιση να είναι διαφορετική;

  Καταδικάζετε τη σωστότερη μέχρι στιγμής προσπάθεια διαχείριση οργανικών αποβλήτων στη χώρα, δηλαδή την αδρανοποίηση αποβλήτων από μονάδες βιοαερίου, στον κυκεώνα της καταχρηστικότατης προτεραιότητας ενεργειακών κοινοτήτων από ξαδέρφες και μπατζανάκηδες.

  Θέλουμε ξεμπλοκάρισμα επενδύσεων, θέλουμε ορθή διαχείριση των αποβλήτων, θέλουμε σταθερό ηλεκτρικό δίκτυο, θέλουμε γρήγορη υλοποίηση που μπορεί (ακόμα δυστυχώς) να γίνει μόνο μέσα από την ιδιωτική πρωτοβουλία.

  Για όλα αυτά πρέπει να περιχαρακώσουμε τα αυτονόητα…

  Στήριξη στις μονάδες βιοαερίου από απόβλητα άμεσα!

 • 8 Νοεμβρίου 2019, 15:49 | Καρούνος Γιώργος, Πολιτικός Μηχανικός

  Εξετάστε να υπάρχει προτεραιότητα και στις μονάδες ΣΗΘΥΑ ιδιωτών των οποίων η θερμότητα χρησιμοποιείται για παραγωγή αγροτικών προϊόντων. Αυτή τη στιγμή για να κάνει κάποιος μονάδα ΣΗΘΥΑ (με τα άπειρα οφέλη για την αγροτική οικονομία της χώρας και για να εξελιχθεί επιτέλους η αγροτική μας παραγωγή) πρέπει να καταφέρει να συνδυάσει ηλεκτρικό περιθώριο στο δίκτυο, να βρει περιοχή που μπορεί να γίνει γεώτρηση για να ποτιστεί το θερμοκήπιο, εύφορη γη, και αγωγό φυσικού αερίου!!!

  Δεν ξέρω αν έχετε δοκιμάσει ποτέ να δείτε πραγματικά που μπορούν να υλοποιηθούν αυτές οι επενδύσεις αλλά αν αναλογιστείτε τα παραπάνω θα καταλάβετε ότι είναι πρακτικά αδύνατο….τουλάχιστον διευκολύνετε λίγο την κατάσταση για να ξεφύγει η Ελλάδα κάποτε από το χωράφι και να γίνει μία χώρα με αναπτυγμένο τεχνολογικά αγροτικό τομέα…

  Μέσα σε όλα έστω κι αν κατάφερναν αυτές οι μονάδες να βρουν κάποια πιθανή θέση εγκατάστασης με την ενεργοποίηση του 1% στη γη υψηλής παραγωγικότητας για τα φωτοβολταϊκά δεν υπάρχει καμία περίπτωση να προχωρήσει κάτι νέο…Καλό το μέτρο για τα φωτοβολταϊκά, εννοείται πως η χώρα χρειάζεται επενδύσεις, βοηθήστε όμως κι έναν κλάδο που δημιουργεί πολλές θέσεις εργασίας, βοηθήστε μας να εξελιχθούμε και να μπορέσουμε να γίνουμε διεθνώς ανταγωνιστικοί στην πρωτογενή μας παραγωγή…

 • Πρέπει στο νέο νομοσχέδιο να καταργηθεί η διάταξη Φάμελου που φωτογραφικά έβαζε όριο 30 χιλιομέτρων σε μονάδες Βιομάζας , για την εύρεση πρώτης ύλης όταν είναι εγκατεστημένη η μονάδα σε χωράφι υψηλής παραγωγικότητας ,η διάταξη αυτή είναι αντισυνταγματική και προσκρούει στην ελεύθερη διακίνηση αγαθών στην ευρωπαϊκή ένωση και πρέπει να διαγραφεί και να μπει στο νέο νομοσχέδιο πως επιτρέπεται η εισαγωγή πρώτης ύλης για έργα Βιομάζας από την Ευρωπαϊκή ένωση , έτσι πιστεύω θα δημιουργηθεί και αγορά και στην Ελλάδα για πρώτη ύλη Βιομάζας , που αυτή την στιγμή δεν υπάρχει και θα υπάρχει και υγιής ανταγωνισμός για την προμήθεια της στους παραγωγούς οι οποίοι θα εξαρτώνται και άμεσα από την προμήθεια της για να λειτουργήσουν οι μονάδες τους.

 • 7 Νοεμβρίου 2019, 22:56 | Ανανίας Αρενίκης

  Στο άρθρο 23 παρ.2 οφείλουν να περιληφθούν πέραν των μονάδων βιοαερίου των ΦΟΔΣΑ και οι ιδιωτικές μονάδες βιοαερίου που λειτουργούν με κύρια πρώτη ύλη (σε ποσοστό 80-100%) τα κτηνοτροφικά απόβλητα (κοπριές). Οι μονάδες αυτές λειτουργούν εξ ορισμού σε περιοχές της χώρας με μεγάλη πυκνότητα σε κτηνοτροφικές μονάδες, άρα και σε συναφή απόβλητα και επιφέρουν σημαντική ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΣΗ στις περιοχές αυτές. Μία μονάδα βιοαερίου 1 MW που λειτουργεί κυρίως ή αποκλειστικά με κτηνοτροφικά απόβλητα αδρανοποιεί περίπου 80.000 – 100.000 τόνους αποβλήτων ανα έτος ! Ταυτόχρονα μειώνουν σημαντικά την μόλυνση αγρών και υπαίθρου, υδάτινων σωμάτων (ποτάμια-λίμνες) απο επικίνδυνους μολυσματικούς παράγοντες και προσφέρουν δωρεάν παστεριωμένο λίπασμα στους τοπικούς αγρούς. Επίσης, πέραν των κοινών ευεργετημάτων που προσφέρουν στο κοινωνικό σύνολο ως ΑΠΕ, συμβάλλουν σημαντικά στην σταθερότητα των δικτύων αφού παράγουν σταθερή ενέργεια 365 μέρες, 24 ώρες την ημέρα !

  Η εμπειρία των τελευταίων 3-4 ετών απο την λειτουργία ανάλογων μονάδων αποδεικνύει απόλυτα τα παραπάνω στοιχεία.

  Πρέπει λοιπόν οι προτεινόμενες για τις μονάδες ΦΟΔΣΑ ευεργετικές διατάξεις, ή κατ’ ελάχιστον οι διατάξεις ε) και β) που αναφέρονται στους όρους σύνδεσης με το δίκτυο του ΔΕΔΔΗΕ, να ισχύσουν ΚΑΙ για τις ιδιωτικές μονάδες βιοαερίου.