Άρθρο 09 – Πολιτική Προμηθειών

1. Με Απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που συγκαλείται εντός μηνός από την έναρξη ισχύος του παρόντος, στην Επιτροπή Ελέγχου που λειτουργεί στη ΔΕΗ δυνάμει του Ν. 4449/2017 (Α΄7) προστίθενται δύο (2) μέλη, που επιλέγονται από κατάλογο προσώπων με αποδεδειγμένη εμπειρία στον τομέα των προμηθειών και είναι ανεξάρτητα από την εταιρεία, κατά την έννοια των διατάξεων του ν. 3016/2002 (Α΄ 110). Η θητεία των μελών είναι τριετής και δύναται να ανανεωθεί μία φορά, ως προς δε τα μέλη ΔΣ, η θητεία παύει με την καθ’οιονδήποτε τρόπο απώλεια της ιδιότητας του μέλους ΔΣ της ΔΕΗ.

2. Έργο της Επιτροπής, πέραν των οριζομένων στο άρθρο είναι:
(α) Ο έλεγχος και η παρακολούθηση της ορθής εφαρμογής του Κανονισμού Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών σε δειγματοληπτική βάση.
(β) Η υποβολή ετήσιας αναφοράς προς το Διοικητικό Συμβούλιο σχετικά με την απόδοση της λειτουργίας Προμηθειών της Εταιρείας, βάσει συγκεκριμένων δεικτών, με σκοπό την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας, τη μείωση των συναφών κινδύνων και τη σύνδεση των Προμηθειών με την εταιρική στρατηγική και πολιτικές.
(γ) Η εισήγηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο για τροποποιήσεις του Κανονισμού Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών και εν γένει για μέτρα βελτίωσης της απόδοσης της λειτουργίας Προμηθειών της εταιρείας.
Για την εκτέλεση του έργου της τα μέλη της Επιτροπής έχουν δικαίωμα να λαμβάνουν γνώση των σχετικών φακέλων, εγγράφων ή στοιχείων της εταιρείας.

3. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας εγκρίνεται ο Κανονισμός Λειτουργίας της Επιτροπής, με τον οποίο ρυθμίζονται ενδεικτικά θέματα συγκρότησης, καθεστώτος των μελών, ασυμβιβάστων και κωλυμάτων, σύγκλησης, διεξαγωγής συνεδριάσεων και λήψης αποφάσεων, καθώς και κάθε άλλο θέμα που αφορά τη λειτουργία της.

4. Η ανάθεση των συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών της ΔΕΗ Α.Ε. άνω και κάτω των χρηματικών ορίων των Οδηγιών 2014/24 και 2014/25 για τις δημόσιες συμβάσεις, γίνεται σύμφωνα με τον Κανονισμό Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών της εταιρείας, κατά παρέκκλιση από την κείμενη νομοθεσία των δημοσίων συμβάσεων, με την επιφύλαξη των διατάξεων του ενωσιακού δικαίου. Η ισχύς της παρούσας παραγράφου εκκινεί από τη συγκρότηση σε σώμα της νέας Επιτροπής Ελέγχου κατά την παρ. 1 του παρόντος άρθρου.

5. Στη ΔΕΗ Α.Ε. δεν εφαρμόζεται η υπ’ αριθμ. 129/2534 ΚΥΑ (Β΄ 108/04.02.2010) «Καθορισμός δικαιούχων χρήσης και ανώτατου ορίου κυβισμού Κρατικών Αυτοκινήτων και άλλες ρυθμίσεις σχετικές με τα Κρατικά Αυτοκίνητα.»

  • 11 Νοεμβρίου 2019, 20:52 | Γιάννης Καρνάρης

    Υπάρχουν διαφόρων μεγεθών προμήθειες στη ΔΕΗ∙ Στην προκειμένη αναφέρομαι σε προμήθειες μικρού (ή/και μεσαίου) μεγέθους:
    Μηνιαίως γίνονται αγορές από τοπικές επιχειρήσεις πολλών χιλιάδων € αθροιστικά, με κοινό παρονομαστή την καθυστέρηση στην πληρωμή: Οι μικροπρομηθευτές γνωρίζοντας για την καθυστερημένη προαναφερθεισα αποπληρωμή (πολλές φορές και σχεδόν 1 χρόνο), προσαρμόζουν αντίστοιχα τις τιμές τους. Το πρόβλημα είναι ότι αφενός η ΔΕΗ εν τέλει πληρώνει πολύ υψηλότερες τιμές για τα ίδια προιόντα χωρίς να υπάρχει μια σαφής συσχέτιση cost/benefit της μεθοδολογίας αυτής (πχ υπερχρέωση προμηθειών) και αφετέρου δεν καθίσταται εφικτό στο υφιστάμενο πλαίσιο να αγορασθούν σε χαμηλότερες τιμές προϊόντα από το Διαδίκτυο, είτε καινούρια/μεταχειρισμένα είτε απο Ελλάδα/Εξωτερικό (π.χ. Η/Υ γραμματέως).
    Είναι προτιμότερο δηλαδή να δοθεί μία Mastercard με ένα μηνιαίο όριο σε κάθε Διευθυντή και με μία αιτιολογική έκθεση + 5 συγκρίσεις (ελληνικών & ξένων εταιριών) να γίνονται αγορές.

  • 7 Νοεμβρίου 2019, 22:54 | ΝΙΚΟΣ

    ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΝΟΙΚΙΩΝ ΘΑ ΑΠΟΓΡΑΦΟΥΝ ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΓΙΑ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ? ΚΛΠ ΕΠΙΣΗΣ ΘΑ ΣΦΡΑΓΙΣΤΟΥΝ ΤΑ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑ ΠΟΥ ΘΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΟΥΝ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΙ ΘΑ ΦΥΛΑΣΣΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΠΛΙΑΤΣΙΚΟ?ΘΑ ΥΠΑΡΞΕΙ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΑ ΥΠΕΡΟΓΚΑ ΕΞΟΔΑ ΕΙΤΕ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΑΣΚΟΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΕΙΤΕ ΓΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΓΙΑ ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΕΡΓΟΛΑΒΩΝ Ή ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ?ΓΕΝΙΚΑ ΘΑ ΕΧΟΥΜΕ ΕΙΚΟΝΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ ?