Άρθρο 16 – Τροποποίηση των άρθρων 80ΣΤ επ. του ν. 4001/2011

Τα άρθρα 80ΙΑ – 80ΙΔ του ν. 4001/2011 καταργούνται και τα άρθρα 80ΣΤ, 80Ζ, 80 Η, 80Ι αντικαθίστανται ως εξής:
Άρθρο 80ΣΤ
Πιστοποίηση Διαχωρισμένων Διαχειριστών Δικτύου Διανομής Φυσικού Αερίου

1. Κάθε υποψήφιος Διαχειριστής Δικτύου Διανομής Φυσικού Αερίου υποχρεούται να γνωστοποιήσει στη ΡΑΕ τη συμμόρφωσή του στις διατάξεις του παρόντος νόμου και να ζητήσει τη χορήγηση πιστοποίησης. Η αίτηση συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα έγγραφα και στοιχεία, συμπεριλαμβανομένων όσων αναφέρονται στο άρθρο 80Η, και καταχωρίζεται στο Μητρώο αιτήσεων της ΡΑΕ. Με απόφαση της ΡΑΕ καθορίζονται τα ειδικότερα έγγραφα και στοιχεία που συνοδεύουν την αίτηση του υποψήφιου διαχειριστή. Η ΡΑΕ μπορεί να ζητήσει από τον υποψήφιο διαχειριστή, μέσα σε ορισμένη προθεσμία, κάθε πληροφορία ή στοιχείο σχετικά με την υποβληθείσα αίτηση.

2. Η ΡΑΕ μπορεί να ζητήσει από τον υποψήφιο διαχειριστή να υποβάλει, μέσα σε προθεσμία που του τάσσει, κάθε πληροφορία ή στοιχείο σχετικά με την τήρηση των όρων πιστοποίησης και να ζητήσει με αιτιολογημένη απόφασή της τη λήψη μέτρων για τη συμμόρφωση του υποψήφιου διαχειριστή με τους όρους αυτούς. Μετά τη γνωστοποίηση από τον υποψήφιο διαχειριστή της συμμόρφωσής του με τις υποδείξεις της, η ΡΑΕ ενεργεί, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 3.
3. Η ΡΑΕ εκδίδει απόφαση σχετικά με την αίτηση του διαχειριστή μέσα στην αποκλειστική προθεσμία τεσσάρων (4) μηνών από την υποβολή της αίτησης. Αν η ΡΑΕ δεν εκφράσει αντιρρήσεις, σύμφωνα με την παράγραφο 2, μέσα στη προθεσμία του προηγούμενου εδαφίου, η αίτηση του διαχειριστή θεωρείται ότι έχει γίνει δεκτή. Η ΡΑΕ δύναται να εναντιωθεί σε περίπτωση απόκτησης ελέγχου ή αύξησης της συμμετοχής σε Διαχειριστή Δικτύου Διανομής Φυσικού Αερίου εφ’ όσον κρίνει ότι τίθεται σε κίνδυνο η ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού της χώρας ή κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η απόφαση της ΡΑΕ δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

4. Κάθε Διαχειριστής Δικτύου Διανομής Φυσικού Αερίου υποχρεούται να γνωστοποιεί αμελλητί στη ΡΑΕ κάθε σχεδιαζόμενη συναλλαγή που καθιστά αναγκαία την επανεκτίμηση της συμμόρφωσής του στις διατάξεις του άρθρου 80Ε.

5. Η ΡΑΕ τηρεί την εμπιστευτικότητα των εμπορικά ευαίσθητων πληροφοριών που τίθενται υπόψη της κατά τη διαδικασία πιστοποίησης του Διαχειριστή Δικτύου Διανομής Φυσικού Αερίου.

Άρθρο 80Ζ
Υφιστάμενες συμμετοχές και δικαιώματα

1. Οι παράγραφοι 1, 2 και 4 του άρθρου 80Ε δεν εφαρμόζονται σε πρόσωπο ή πρόσωπα που, κατά την έναρξη ισχύος των διατάξεων αυτών, κατέχουν ποσοστό στο μετοχικό κεφάλαιο ή δικαιώματα ψήφου σε Διαχειριστή Δικτύου Διανομής Φυσικού Αερίου ή σε εταιρεία που έχει στην κυριότητα ή στον έλεγχό της Δίκτυο Διανομής Φυσικού Αερίου και ασκούν άμεσα ή έμμεσα έλεγχο ή ασκούν οποιοδήποτε δικαίωμα ή συμμετέχουν στο μετοχικό κεφάλαιο επιχείρησης που ασκεί στην Ελλάδα οποιαδήποτε από τις δραστηριότητες παραγωγής ή προμήθειας φυσικού αερίου ή ηλεκτρικής ενέργειας ή εμπορίας ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα.

2. Τα πρόσωπα της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου απαγορεύεται να αποκτήσουν άλλες μετοχές ή δικαιώματα ψήφου εφόσον προσκρούουν στις απαγορεύσεις του άρθρου 80Ε του παρόντος.

3. Αν τα πρόσωπα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 μεταβιβάσουν τις μετοχές ή τα δικαιώματα ψήφου που κατέχουν σε Διαχειριστή Δικτύου Διανομής Φυσικού Αερίου, ο νέος κύριος πρέπει να συμμορφώνεται με τις διατάξεις του άρθρου 80Ε.

4. Οι διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων εφαρμόζονται και ως προς τις μετοχές ή τα δικαιώματα ψήφου που αποκτώνται από τα πρόσωπα της παραγράφου 1 σε Διαχειριστή Δικτύου Διανομής Φυσικού Αερίου ή σε εταιρεία που έχει στην κυριότητα ή στον έλεγχό της Δίκτυο Διανομής Φυσικού Αερίου λόγω εταιρικών πράξεων, συμπεριλαμβανομένων των μετοχών που αποκτούν οι υφιστάμενοι μέτοχοι της ΔΕΠΑ Α.Ε στις επωφελούμενες εταιρείες μετά την ολοκλήρωση της μερικής διάσπασης που προβλέπεται στο άρθρο 80Ι.

5. Οι Διαχειριστές Δικτύου Διανομής Φυσικού Αερίου στους οποίους συμμετέχουν ή κατέχουν δικαιώματα ψήφου τα πρόσωπα των παραγράφων 1 και 3 πιστοποιούνται, σύμφωνα με το άρθρο 80ΣΤ.

Άρθρο 80Η
Απόκτηση ή αύξηση συμμετοχής σε Διαχειριστή Δικτύου Διανομής Φυσικού Αερίου

1. Κάθε νομικό ή φυσικό πρόσωπο που σκοπεύει να αποκτήσει, μεμονωμένα ή σε σύμπραξη με άλλα πρόσωπα, συμμετοχή σε Διαχειριστή Δικτύου Διανομής Φυσικού Αερίου υποχρεούται να ενημερώσει προηγουμένως τη ΡΑΕ και να κοινοποιήσει σε αυτήν το ποσοστό της συμμετοχής του. Η ίδια υποχρέωση ισχύει και όταν αυξάνεται ήδη υφιστάμενη συμμετοχή, ώστε η αναλογία των δικαιωμάτων ψήφου ή του κεφαλαίου που κατέχει ένα πρόσωπο στον Διαχειριστή Δικτύου Διανομής Φυσικού Αερίου, συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων που, σύμφωνα με τον ν. 4548/2018 (A΄ 104) μπορεί να εξομοιωθούν με κατοχή δικαιωμάτων ψήφου από το ίδιο πρόσωπο, να φτάνει ή να υπερβαίνει τα κατώτατα όρια του είκοσι (20%), τριάντα τρία (33%) ή πενήντα τοις εκατό (50%) του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου ή του κεφαλαίου ή ο Διαχειριστής Δικτύου Διανομής Φυσικού Αερίου να καθίσταται θυγατρική του προσώπου που αποκτά τη συμμετοχή.

2. Για τις συμμετοχές που αποκτώνται από νομικά πρόσωπα, η ΡΑΕ μπορεί να:
α) ζητεί πληροφορίες για την ταυτότητα των φυσικών και νομικών προσώπων που άμεσα ή έμμεσα ελέγχουν τα νομικά πρόσωπα που προτίθενται να αυξήσουν ή να αποκτήσουν συμμετοχή σε Διαχειριστή Δικτύου Διανομής Φυσικού Αερίου,
β) επιβάλλει την υποχρέωση να της γνωστοποιείται οποιαδήποτε μεταγενέστερη μεταβολή στην ταυτότητα αυτών των φυσικών ή νομικών προσώπων.

3. Μέσα σε προθεσμία τριών (3) μηνών από τη γνωστοποίηση της απόκτησης ή της αύξησης συμμετοχής, η ΡΑΕ υποχρεούται να:
α) εγκρίνει τη συμμετοχή,
β) εκκινήσει τη διαδικασία πιστοποίησης, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 19, εφόσον εκτιμά ότι, εξαιτίας της απόκτησης συμμετοχής στον Διαχωρισμένο Διαχειριστή Δικτύου Διανομής Φυσικού Αερίου καθίσταται αναγκαία η επανεκτίμηση της πλήρωσης των κριτηρίων του άρθρου 80Ε,
γ) εναντιωθεί εφόσον η συμμετοχή συνεπάγεται την απόκτηση άμεσου ή έμμεσου ελέγχου ή την άσκηση οποιουδήποτε δικαιώματος σε Διαχειριστές Δικτύου Διανομής Φυσικού Αερίου από επιχειρήσεις που ασκούν οποιαδήποτε δραστηριότητα παραγωγής ή προμήθειας φυσικού αερίου ή ηλεκτρικής ενέργειας ή εμπορίας ηλεκτρικής ενέργειας κατά παράβαση του άρθρου 80Ε.
4. Σε περίπτωση απόκτησης ελέγχου, άμεσα ή έμμεσα, ή αύξησης της συμμετοχής σε Διαχειριστή Δικτύου Διανομής Φυσικού Αερίου από φυσικά ή νομικά πρόσωπα που προέρχονται από τρίτη χώρα, η ΡΑΕ μπορεί να εναντιωθεί αν η απόκτηση ελέγχου ή η αύξηση της συμμετοχής σε Διαχειριστή Δικτύου Διανομής Φυσικού Αερίου θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού της χώρας ή κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5. Αν αποκτηθεί η συμμετοχή ή αυξηθεί η ήδη υφιστάμενη συμμετοχή χωρίς να ανακοινωθεί εκ των προτέρων στη ΡΑΕ ή χωρίς να εγκριθεί η απόκτηση ή η αύξησή της, ή αν δεν γνωστοποιηθεί στη ΡΑΕ η μεταβολή της ταυτότητας του φυσικού ή νομικού προσώπου που ελέγχει νομικό πρόσωπο με συμμετοχή σε Διαχειριστή Δικτύου Διανομής Φυσικού Αερίου, παύει αυτοδικαίως να έχει αποτέλεσμα η άσκηση των δικαιωμάτων ψήφου που απορρέουν από τη συμμετοχή του προσώπου. Σε όσους παραβαίνουν την υποχρέωση προηγούμενης γνωστοποίησης της απόκτησης ή της αύξησης ήδη υφιστάμενης συμμετοχής, η ΡΑΕ επιβάλλει τις κυρώσεις του άρθρου 36.

Άρθρο 80Ι
Εταιρικός μετασχηματισμός της ΔΕΠΑ Α.Ε. – Μερική διάσπαση

1. Η ΔΕΠΑ Α.Ε. προβαίνει σε μερική διάσπαση των κλάδων υποδομών και διεθνών έργων, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις και τους όρους του παρόντος και του νόμου 4601/2019 (Α’ 44), εξαιρουμένων (α) των διατάξεων του νόμου αυτού που αποδίδουν ευθύνη στις επωφελούμενες εταιρίες για υποχρεώσεις της διασπώμενης ή/και στην διασπώμενη για υποχρεώσεις των επωφελούμενων και (β) του άρθρου 65 του νόμου αυτού. Η μερική διάσπαση των κλάδων υποδομών και διεθνών έργων, αντιστοίχως, διέπεται επίσης από τις διατάξεις των νόμων 4548/2018 (A΄ 104), του άρθρου 54 του ν. 4172/2013 (A΄ 167) και της παρ. 4 του άρθρου 5 του ν. 2859/ 2000 (A΄ 248). Στη μερική διάσπαση του παρόντος άρθρου δεν έχει εφαρμογή το άρθρο 479 του Αστικού Κώδικα.

2. Για τους σκοπούς του παρόντος νόμου, ως κλάδος υποδομών νοείται το σύνολο των δραστηριοτήτων της υφιστάμενης ΔΕΠΑ Α.Ε., στις οποίες περιλαμβάνονται κατ’ ελάχιστο οι παρακάτω υπό (α) έως και (δ) αναφερόμενες δραστηριότητες, καθώς και οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα περιληφθεί στο σχέδιο διάσπασης και στη λογιστική κατάσταση κλάδου στην οποία το σχέδιο αυτό βασίζεται:
α) οι συμμετοχές της ΔΕΠΑ Α.Ε. στις εταιρείες διαχείρισης των Δικτύων Διανομής Φυσικού Αερίου Αττικής (ΕΔΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε.), Θεσσαλονίκης και Θεσσαλίας (ΕΔΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε.) και λοιπής Ελλάδας (ΔΕΔΑ Α.Ε.),
β) η κυριότητα της ΔΕΠΑ Α.Ε. επί των παγίων των Δικτύων Διανομής,
γ) το δίκτυο οπτικών ινών που ανήκει στην κυριότητα της ΔΕΠΑ Α.Ε.,
δ) δικαιώματα και υποχρεώσεις της ΔΕΠΑ Α.Ε. αναφορικά με την ανάπτυξη, τον σχεδιασμό και την υλοποίηση έργων υποδομής δικτύων διανομής συμπεριλαμβανομένων σχετικών έργων συμπιεσμένου φυσικού αερίου ή μικρής κλίμακας ΥΦΑ, εξαιρουμένων των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων της ΔΕΠΑ Α.Ε. σε διεθνή έργα, όπως δεσμεύσεις ποσοτήτων στο διασυνδετήριο αγωγό Ελλάδας–Βουλγαρίας (IGB) ή στο πλωτό τερματικό αεριοποίησης ΥΦΑ (FSRU) στην Αλεξανδρούπολη.

3. Για τους σκοπούς του παρόντος νόμου, ως κλάδος διεθνών έργων νοείται το σύνολο των δραστηριοτήτων που διατηρεί η υφιστάμενη ΔΕΠΑ Α.Ε. είτε απευθείας είτε μέσω των θυγατρικών εταιρειών της, στις οποίες περιλαμβάνονται κατ’ ελάχιστο οι υπό (α) έως και (β) κατωτέρω αναφερόμενες δραστηριότητες, καθώς και οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα περιληφθεί στο σχέδιο διάσπασης και στη λογιστική κατάσταση κλάδου, στην οποία το σχέδιο αυτό βασίζεται:
α) Η συμμετοχή της ΔΕΠΑ Α.Ε. στα εξής διεθνή έργα: (αα) τα έργα που αναπτύσσονται από την Υ.Α.Φ.Α. ΠΟΣΕΙΔΩΝ A.E., στην οποία συμμετέχει άμεσα η ΔΕΠΑ Α.Ε., και περιλαμβάνουν τη διασύνδεση Ελλάδας – Ιταλίας (IGI) και τον αγωγό Eastern Mediterranean Pipeline (EastMed), (ββ) τα έργα που αναπτύσσονται από την ICGB AD, στην οποία συμμετέχει έμμεσα η ΔΕΠΑ Α.Ε. δια της Υ.Α.Φ.Α. ΠΟΣΕΙΔΩΝ A.E., και περιλαμβάνουν το διασυνδετήριο αγωγό Ελλάδας – Βουλγαρίας (IGB) και (γγ) τα έργα που πρόκειται να αναπτυχθούν στο πλαίσιο της οποιασδήποτε άμεσης ή έμμεσης μελλοντικής συμμετοχής της ΔΕΠΑ Α.Ε. σε εταιρείες που έχουν ως σκοπό την ανάπτυξη, την κατασκευή ή τη διαχείριση έργων υποδομών διασύνδεσης με γειτονικές χώρες,
β) τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις που απορρέουν από μνημόνια συνεργασίας ή συμφωνίες αναφορικά με τη μελλοντική συμμετοχή της ΔΕΠΑ Α.Ε. στην εταιρεία ή στις εταιρείες που έχουν ως σκοπό την κατασκευή, την ανάπτυξη και τη διαχείριση του νέου πλωτού τερματικού αεριοποίησης υγροποιημένου φυσικού αερίου (Floating Storage Regasification Unit – FSRU) στην Αλεξανδρούπολη.

4. Στο πλαίσιο της μερικής διάσπασης, η ΔΕΠΑ Α.Ε., η οποία αποτελεί τη διασπώμενη εταιρεία, σύμφωνα με το άρθρο 56 του νόμου 4601/2019, μεταβιβάζει τον κλάδο υποδομών σε νέα εταιρεία με την επωνυμία ΔΕΠΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Α.Ε., η οποία αποτελεί την επωφελούμενη εταιρεία, σύμφωνα με το ανωτέρω άρθρο.

1. Στο πλαίσιο της μερικής διάσπασης, η ΔΕΠΑ Α.Ε., η οποία αποτελεί τη διασπώμενη εταιρεία, σύμφωνα με το άρθρο 56 του νόμου 4601/2019, μεταβιβάζει τον κλάδο διεθνών έργων σε νέα εταιρεία με την επωνυμία ΔΕΠΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΡΓΩΝ Α.Ε., η οποία αποτελεί την επωφελούμενη εταιρεία, σύμφωνα με το ανωτέρω άρθρο.

2. Η ΔΕΠΑ Α.Ε. μετά την ολοκλήρωση της μερικής διάσπασης σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος, μετονομάζεται σε ΔΕΠΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ Α.Ε. και διατηρεί είτε απευθείας είτε μέσω των θυγατρικών εταιρειών της τον κλάδο εμπορίας, ήτοι το σύνολο των δραστηριοτήτων της υφιστάμενης ΔΕΠΑ Α.Ε, στις οποίες περιλαμβάνονται κατ’ ελάχιστο οι υπό (α) έως και (η) αναφερόμενες δραστηριότητες:
α) η συμμετοχή της ΔΕΠΑ Α.Ε. στην ΕΠΑ Αττικής ΑΕ,
β) εισαγωγή φυσικού αερίου στη Χώρα (είτε μέσω αγωγών είτε ΥΦΑ) μέσω των μακροπρόθεσμων συμβάσεων προμήθειας της ΔΕΠΑ Α.Ε. είτε από οποιαδήποτε άλλη πηγή,
γ) προμήθεια φυσικού αερίου μέσω ή εκτός Συστημάτων Μεταφοράς Φυσικού Αερίου ή Δικτύων Διανομής Φυσικού Αερίου,
δ) εισαγωγή, προμήθεια και εμπορία ηλεκτρικής ενέργειας,
ε) ανεφοδιασμό οχημάτων με συμπιεσμένο φυσικό αέριο μέσω ιδιόκτητων πρατηρίων ή μέσω συνεργαζόμενων δικτύων πρατηρίων, συμπεριλαμβανομένων όλων των σχετικών συμβάσεων, και τη χρήση του εμπορικού σήματος «FISIKON»,
στ) προμήθεια τελικών πελατών, μη συνδεδεμένων σε Δίκτυο Διανομής Φυσικού Αερίου ή στο Εθνικό Σύστημα Φυσικού Αερίου (ΕΣΦΑ) ή σε Ανεξάρτητο Σύστημα Φυσικού Αερίου (ΑΣΦΑ), με συμπιεσμένο φυσικό αέριο ή ΥΦΑ, μεταξύ άλλων και για χρήση του φυσικού αερίου ως καυσίμου σε κινητήρες μέσων θαλάσσιας και χερσαίας μεταφοράς,
ζ) προμήθεια απομακρυσμένων Δικτύων Διανομής Φυσικού Αερίου,
η) οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα σχετίζεται με την ανάπτυξη, την επέκταση και τη λειτουργία της δραστηριότητας προμήθειας φυσικού αερίου, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων της ΔΕΠΑ Α.Ε. σε διεθνή έργα, όπως δεσμεύσεις ποσοτήτων στο διασυνδετήριο αγωγό Ελλάδας– Βουλγαρίας (IGB) ή στο πλωτό τερματικό αεριοποίησης ΥΦΑ (FSRU) στην Αλεξανδρούπολη.

3. Το σχέδιο διάσπασης καταρτίζεται, σύμφωνα με τα άρθρα 59 και 74 παράγραφος 2 του νόμου 4601/2019.

4. Για τους σκοπούς της μερικής διάσπασης συντάσσονται από την υφιστάμενη ΔΕΠΑ Α.Ε. λογιστικές καταστάσεις κλάδου που περιέχουν τα στοιχεία ενεργητικού και παθητικού, συμπεριλαμβανομένων των αποθεματικών του άρθρου 7 του ν. 2364/1995 (Α΄ 252) που αφορούν, αντιστοίχως, τους κλάδους υποδομών και διεθνών έργων, και οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο στοιχείο του σχεδίου διάσπασης ως προς τον αντίστοιχο κλάδο. Κατά τη σύνταξη της λογιστικής κατάστασης κλάδου και τη μεταβίβαση του αντιστοίχου κλάδου στην αντίστοιχη επωφελούμενη εταιρεία, κατά περίπτωση, συντάσσεται έκθεση διαπίστωσης της λογιστικής αξίας των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού του κλάδου κατά την ημερομηνία αναφοράς της λογιστικής κατάστασης κλάδου και δεν απαιτείται να πραγματοποιηθεί αποτίμηση των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού. Η σύνταξη της έκθεσης διαπίστωσης ανατίθεται από το διοικητικό συμβούλιο της ΔΕΠΑ Α.Ε. σε ορκωτό ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτική εταιρεία.

5. Το μετοχικό κεφάλαιο κάθε μίας από τις επωφελούμενες εταιρείες προσδιορίζεται με βάση τη λογιστική αξία του καθαρού ενεργητικού του μεταβιβαζόμενου διά της μερικής διάσπασης κλάδου , όπως αυτή προκύπτει από τη λογιστική κατάσταση κλάδου. Το σχέδιο διάσπασης μπορεί να ορίζει ότι μέρος της λογιστικής αξίας του καθαρού ενεργητικού του μεταβιβαζόμενου κλάδου απεικονίζεται σε λογαριασμούς καθαρής θέσης (πλην του μετοχικού κεφαλαίου) της επωφελούμενης εταιρείας, εφόσον υπάρχουν διαφορές λογιστικής και φορολογικής βάσης που δικαιολογούν τη σχετική απεικόνιση. Ως αντάλλαγμα για κάθε μεταβιβαζόμενο κλάδο εκδίδονται από την αντίστοιχη επωφελούμενη εταιρεία μετοχές αντίστοιχης ονομαστικής αξίας. Οι μετοχές εκδόσεως της εταιρείας ΔΕΠΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, με τη σύστασή της παραδίδονται απευθείας στους μετόχους της ΔΕΠΑ Α.Ε. σε αναλογία προς τα δικαιώματά τους στο κεφάλαιο της ΔΕΠΑ Α.Ε.. Οι μετοχές εκδόσεως της εταιρείας ΔΕΠΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΡΓΩΝ Α.Ε. παραμένουν στην ΔΕΠΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ Α.Ε. και παραδίδονται στους μετόχους της εταιρείας κατ’ απώτατο όριο εξήντα (60) ημέρες πριν από την ημερομηνία υποβολής δεσμευτικών προσφορών για την απόκτηση των μετοχών εκδόσεως της ΔΕΠΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ Α.Ε.

6. Η σύσταση κάθε μιας από τις επωφελούμενες εταιρείες απαλλάσσεται από τον φόρο συγκέντρωσης κεφαλαίου που προβλέπεται στο άρθρο 17 του ν. 1676/1986 (Α΄ 204), από το τέλος 0,1% υπέρ της Επιτροπής Ανταγωνισμού της παρ. 1 του άρθρου 17 του ν. 3959/2011 (Α΄ 93) και εν γένει από οποιονδήποτε άλλον φόρο, τέλος, εισφορά υπέρ τρίτων ή άλλη επιβάρυνση. Για την εφαρμογή της ανωτέρω απαλλαγής, ως κεφάλαιο σύστασης ορίζεται, κατά περίπτωση, το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο πλέον της θετικής διαφοράς, η οποία ενδέχεται να προκύψει μετά την ημερομηνία σύνταξης της λογιστικής κατάστασης μερικής διάσπασης και μέχρι την ολοκλήρωσή της.

7. Οι μεταβιβάσεις των κλάδων υποδομών και διεθνών έργων, αντιστοίχως, διέπονται από τις εξής ειδικότερες ρυθμίσεις:
α) Τα στοιχεία ενεργητικού και παθητικού κάθε κλάδου μεταβιβάζονται στην αντίστοιχη επωφελούμενη εταιρεία με καθολική διαδοχή, σύμφωνα με την περίπτωση α΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 70 του νόμου 4601/2019. Η μεταφορά των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού, συμπεριλαμβανομένης της μεταβίβασης εμπράγματων δικαιωμάτων σε ακίνητα, αυτοκίνητα και άλλα κινητά, συντελείται αυτοδικαίως με μόνη την καταχώριση της συμβολαιογραφικής πράξης της διασπώμενης εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ., σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 74 του νόμου 4601/2019.
β) Δεν απαιτούνται οποιεσδήποτε διοικητικές εγκρίσεις για τη μεταβίβαση ακινήτων, ακόμη και εκείνων που έχουν αποκτηθεί με αναγκαστική απαλλοτρίωση ή βρίσκονται σε παραμεθόριες περιοχές. Μεταγραφές και λοιπές κατά τις κείμενες διατάξεις απαιτούμενες καταχωρίσεις για τη μεταβίβαση εμπράγματων δικαιωμάτων έχουν αποκλειστικά διαπιστωτικό χαρακτήρα και διενεργούνται μέσα σε προθεσμία δύο (2) ετών από την έναρξη ισχύος του παρόντος, χωρίς την καταβολή οποιουδήποτε φόρου, τέλους ή δικαιώματος τρίτου, συμπεριλαμβανομένων των αμοιβών, των παγίων και αναλογικών δικαιωμάτων, επιδομάτων ή άλλων τελών υπέρ άμισθων και έμμισθων υποθηκοφυλάκων ή κτηματολογικών γραφείων, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης, γενικής ή ειδικής, διάταξης νόμου, και χωρίς την καταβολή οποιωνδήποτε τέτοιων τελών, δικαιωμάτων ή αμοιβών για την έκδοση των αποσπασμάτων κτηματολογικών και κτηματογραφικών διαγραμμάτων, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 14 του ν. 2664/1998 (Α΄ 275), τα οποία συνυποβάλλονται με την αίτηση καταχώρισης της σύμβασης μερικής διάσπασης στα κτηματολογικά βιβλία, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 14 του ν. 2664/1998 (Α΄ 275).
γ) Δεν απαιτείται η υποβολή δηλώσεων φόρου μεταβίβασης ακινήτων, συμπεριλαμβανομένων δηλώσεων επίκλησης χρησικτησίας, διαφοράς εκτάσεων ή άλλου τίτλου που δεν έχει μεταγραφεί, αυτοκινήτων και λοιπών κινητών και βιομηχανικού εξοπλισμού. Για τις ανάγκες σύνταξης της συμβολαιογραφικής πράξης της μερικής διάσπασης του παρόντος άρθρου χορηγείται στη ΔΕΠΑ Α.Ε. πιστοποιητικό της φορολογικής διοίκησης, με το οποίο βεβαιώνεται ότι τα ακίνητα περιλαμβάνονται στις δηλώσεις Φόρου Ακίνητης Περιουσίας (Φ.Α.Π.), καθώς και του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) για τα πέντε (5) προηγούμενα έτη, κατά παρέκκλιση του αρ. 54Α του ν. 4174/2013 (A΄ 170) αναφορικά με την πιστοποίηση καταβολής του αντίστοιχου φόρου.
δ) Η ΔΕΠΑ Α.Ε. και οι επωφελούμενες εταιρείες απαλλάσσονται από την υποχρέωση καταβολής αναλογικών και παγίων συμβολαιογραφικών δικαιωμάτων για κάθε σχετική πράξη που απαιτείται συμβολαιογραφικός τύπος, όπως η σύνταξη και τροποποίηση καταστατικών και η κατάρτιση της πράξης μερικής διάσπασης της υφιστάμενης ΔΕΠΑ Α.Ε. και μεταβίβασης του κλάδου υποδομών στη ΔΕΠΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Α.Ε. και αντιστοίχως του κλάδου διεθνών έργων στην ΔΕΠΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΡΓΩΝ Α.Ε., συμπεριλαμβανομένων οποιωνδήποτε συμπληρωματικών πράξεων αυτών. Κατά τη σύνταξη και υπογραφή της πράξης μερικής διάσπασης της ΔΕΠΑ Α.Ε. και της μεταβίβασης των κλάδων στις επωφελούμενες εταιρίες δεν απαιτείται παράσταση δικηγόρου.
ε) Κάθε μορφής άδειες, εγκρίσεις, παραχωρήσεις και διοικητικές πράξεις που έχουν χορηγηθεί ή εκδοθεί στη ΔΕΠΑ Α.Ε. και αφορούν μεταβιβαζόμενο κλάδο μεταβιβάζονται αυτοδικαίως στην αντίστοιχη επωφελούμενη εταιρεία κατά την ημερομηνία καταχώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ. της συμβολαιογραφικής πράξης της διασπώμενης εταιρείας, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 74 του νόμου 4601/2019 και κατά παρέκκλιση οποιασδήποτε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης. Τα φορολογικά, δικονομικά ή άλλα προνόμια ή δικαιώματα απαλλοτρίωσης υπέρ διασπώμενου κλάδου παραμένουν σε ισχύ και εφαρμόζονται υπέρ της αντίστοιχης επωφελούμενης εταιρείας.
στ) Εκκρεμείς δίκες που αφορούν μεταβιβαζόμενο κλάδο συνεχίζονται αυτοδικαίως από την αντίστοιχη επωφελούμενη εταιρεία χωρίς να διακόπτονται βιαίως και να απαιτείται για τη συνέχιση ή επανάληψή τους οποιαδήποτε διατύπωση ή δήλωση εκ μέρους της τελευταίας.
ζ) Διαδικασίες διαγωνισμών έργων, προμηθειών ή υπηρεσιών, οι οποίοι προκηρύχθηκαν από τη ΔΕΠΑ Α.Ε. πριν από τη διάσπαση μεταβιβαζόμενου κλάδου και αφορούν δραστηριότητές του, μετά την ολοκλήρωση της μερικής διάσπασης αναλαμβάνονται και συνεχίζονται από την αντίστοιχη επωφελούμενη εταιρεία, ως καθολικό διάδοχο της ΔΕΠΑ Α.Ε..
η) Με την απόφαση της γενικής συνέλευσης της ΔΕΠΑ Α.Ε., με την οποία εγκρίνεται η διάσπαση των κλάδων υποδομών και διεθνών έργων, τροποποιούνται και οι διατάξεις του καταστατικού της ΔΕΠΑ Α.Ε., εφόσον έρχονται σε αντίθεση με τις διατάξεις του παρόντος.
ι) Η μερική διάσπαση δεν μπορεί να κηρυχθεί άκυρη, χωρίς να θίγονται ενδεχόμενες αξιώσεις αποζημίωσης.
ια) Η αρμοδιότητα υλοποίησης συγχρηματοδοτούμενων έργων στο πλαίσιο των διαρθρωτικών ταμείων της Ευρωπαϊκής Ένωσης της ΔΕΠΑ Α.Ε. που αφορούν τον κλάδο υποδομών ή τον κλάδο διεθνών έργων μεταβιβάζεται στη ΔΕΠΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Α.Ε. ή στη ΔΕΠΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΡΓΩΝ Α.Ε. αντίστοιχα.
ιβ) Επιχορηγήσεις παγίων επενδύσεων που απεικονίζονται στον ισολογισμό της ΔΕΠΑ Α.Ε., είτε στο κεφάλαιο είτε στο λογαριασμό «επιχορηγήσεις παγίων επενδύσεων», και αφορούν στον κλάδο των υποδομών ή τον κλάδο διεθνών έργων μεταφέρονται στη ΔΕΠΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Α.Ε. ή στη ΔΕΠΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΡΓΩΝ Α.Ε. αντίστοιχα.
ιγ) Με την επιφύλαξη του επόμενου εδαφίου, οποιοσδήποτε λογιστικός ή φορολογικός χειρισμός διενεργήθηκε από τη ΔΕΠΑ Α.Ε. και αφορά μεταβιβαζόμενο κλάδο και ενέχει μελλοντικά οφέλη ή βάρη, μεταφέρεται στην αντίστοιχη επωφελούμενη εταιρεία προς όφελος ή σε βάρος αυτής. Στα στοιχεία μεταβιβαζόμενου κλάδου περιλαμβάνονται και οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις που έχουν δημιουργηθεί από διαφορές μεταξύ λογιστικής και φορολογικής βάσης του καθαρού ενεργητικού (ενεργητικό μείον παθητικό) του κλάδου αυτού, εφόσον έχουν περιληφθεί στην απογραφή του κλάδου που συντάσσεται την ημέρα ολοκλήρωσης της μερικής διάσπασης.
ιδ) Οι πράξεις που διενεργούνται μετά την ημερομηνία σύνταξης της λογιστικής κατάστασης μεταβιβαζόμενου κλάδου και μέχρι την ολοκλήρωση της μερικής διάσπασης της ΔΕΠΑ Α.Ε. και αφορούν τον κλάδο αυτό θεωρούνται ότι διενεργούνται για λογαριασμό της ΔΕΠΑ Α.Ε. Το λογιστικό και φορολογικό αποτέλεσμα της ανωτέρω μεταβατικής περιόδου περιλαμβάνεται στο λογιστικό και φορολογικό αποτέλεσμα της ΔΕΠΑ Α.Ε. Η επωφελούμενη εταιρία μεταφέρει στα βιβλία της με συγκεντρωτικές εγγραφές μόνο τα υπόλοιπα των λογαριασμών ισολογισμού του μεταβιβαζόμενου κλάδου, όπως αυτά προκύπτουν την ημερομηνία ολοκλήρωσης της μερικής διάσπασης. Μέχρι την ολοκλήρωση της μερικής διάσπασης, η ΔΕΠΑ Α.Ε. δεν υποχρεούται σε διακριτή λογιστική παρακολούθηση των μεταβιβαζόμενων κλάδων για φορολογικούς σκοπούς. Η ΔΕΠΑ Α.Ε. υποχρεούται να υποβάλει το αρχείο βεβαιώσεων αποδοχών και αμοιβών και να τηρεί τις υποχρεώσεις των διατάξεων των άρθρων 59, 61, 62 και 64 του ν. 4172/2013 (Α΄ 167) μέχρι την ολοκλήρωση της μερικής διάσπασης και οι επωφελούμενες εταιρίες από την ολοκλήρωση της μερικής διάσπασης και εφεξής.
ιε) Αποθεματικά από την εισφορά του δικαιώματος χρήσης Δικτύων Διανομής Φυσικού Αερίου της παρ. 21 του άρθρου 7 του ν. 2364/1995 (A΄ 252) ή κατ’ εφαρμογή άλλων νόμων, μεταφέρονται μαζί με τα πάγια περιουσιακά στοιχεία στη ΔΕΠΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Α.Ε. ως στοιχεία του κλάδου υποδομών. Τα αποθεματικά αυτά δεν υπόκεινται σε φορολογία κατά τον χρόνο της μερικής διάσπασης, εφόσον απεικονιστούν σε ειδικούς λογαριασμούς της ΔΕΠΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Α.Ε. στη φορολογική τους βάση.
ιστ) Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 47 του ν. 4172/2013 (A΄ 167), όπως το εδάφιο αυτό αντικαταστάθηκε με την παρ. 2α του άρθρου 99 του ν. 4446/2016 (Α΄ 240), δεν εφαρμόζεται αν μειωθεί η λογιστική καθαρή θέση της ΔΕΠΑ Α.Ε.
ιζ) Κατά την πραγματοποίηση της μερικής διάσπασης, οι ζημίες της ΔΕΠΑ Α.Ε. δεν μεταφέρονται στις επωφελούμενες εταιρείες.

8. Το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε. (ΤΑΙΠΕΔ) πωλεί και μεταβιβάζει, σύμφωνα με τον ν. 3986/2011, μετοχές που αντιστοιχούν σε εξήντα πέντε τοις εκατό (65%) του συνόλου των μετοχών εκδόσεως της ΔΕΠΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Α.Ε. που περιέρχονται στο ΤΑΙΠΕΔ ως αποτέλεσμα της μερικής διάσπασης του παρόντος άρθρου, καθώς και μετοχές που αντιστοιχούν σε εξήντα πέντε τοις εκατό (65%) του συνόλου των μετοχών εκδόσεως της ΔΕΠΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ, εξαιρουμένων των μετοχών εκδόσεως ΔΕΠΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΡΓΩΝ Α.Ε.. Ο χρόνος διάθεσης των μετοχών κάθε μίας από τις εταιρείες του προηγούμενου εδαφίου προσδιορίζεται από το ΤΑΙΠΕΔ κατά την κρίση του.

9. Η διαδικασία διάθεσης των ανωτέρω μετοχών εκδόσεως της ΔΕΠΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Α.Ε. και ΔΕΠΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ Α.Ε. μπορεί να ξεκινήσει πριν από την ολοκλήρωση της μερικής διάσπασης της υφιστάμενης ΔΕΠΑ Α.Ε. Σε κάθε περίπτωση, η ολοκλήρωση της διαδικασίας μεταβίβασης τελεί υπό τον όρο της προηγούμενης ολοκλήρωσης της διάσπασης του παρόντος άρθρου.

10. Οι όροι συμμετοχής των υποψήφιων επενδυτών στην διαγωνιστική διαδικασία διάθεσης των ανωτέρω μετοχών εκδόσεως της ΔΕΠΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ Α.Ε. πρέπει να εξασφαλίζουν την ασφάλεια ενεργειακού εφοδιασμού της χώρας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης..

11. Ειδικά στην περίπτωση της διαγωνιστικής διαδικασίας διάθεσης των ανωτέρω μετοχών εκδόσεως της ΔΕΠΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Α.Ε. οι υποψήφιοι επενδυτές πρέπει να συμμορφώνεται με το οικείο ρυθμιστικό και νομοθετικό πλαίσιο, τόσο εθνικό όσο και ευρωπαϊκό και να παρέχει τα απαραίτητα εχέγγυα για την μακροπρόθεσμη ανάπτυξη του δικτύου. Από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της εν λόγω συναλλαγής και για χρονικό διάστημα πέντε (5) ετών, δεν επιτρέπεται η μεταβίβαση των μετοχών σε τρίτους.

12. Το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε. (ΤΑΙΠΕΔ) μετά την παράδοση σε αυτό των μετοχών εκδόσεως της ΔΕΠΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΡΓΩΝ Α.Ε., κατά τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 9 του παρόντος, μεταβιβάζει άνευ ανταλλάγματος προς το Ελληνικό Δημόσιο ή φορέα που θα υποδείξει το Ελληνικό Δημόσιο, μετοχές που αντιστοιχούν σε εξήντα πέντε τοις εκατό (65%) του συνόλου των μετοχών εκδόσεως της ΔΕΠΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΡΓΩΝ Α.Ε. που περιέρχονται στο ΤΑΙΠΕΔ ως αποτέλεσμα της μερικής διάσπασης του παρόντος άρθρου.

 • 11 Νοεμβρίου 2019, 22:38 | Γιώργος

  Από τα σχόλια που διαβάζω συμφωνώ με το παραπάνω σχόλιο του Λεωνίδα για δέσμευση του νέου φορέα να καταθέσει συγκεκριμένο επιχειρηματικό πλάνο για την επέκταση του δικτύου Πρατηρίων.Ας γίνει λοιπόν μια σοβαρή επένδυση στο CNG στην Ελλάδα που είναι το μοναδικό καύσιμο σε άνοδο ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΆ σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης Κατασκευαστων Αυτοκινήτων (ACEA)
  https://www.acea.be/press-releases/article/new-study-highlights-lack-of-progress-on-infrastructure-incentives-for-alte
  Ιδιαίτερα στην περίπτωση της Ελλάδας πρέπει να προωθηθεί το CNG με κίνητρα στη θέση της ακριβής ηλεκτροκινησης που ανθεί μόνο σε χώρες με υψηλό ΑΕΠ.

 • 11 Νοεμβρίου 2019, 22:52 | ΜΙΧΑΗΛ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

  Οπωσδήποτε πρέπει να εξασφαλιστεί οτι το φυσικό αέριο πρέπει θα φτάσει σε κάθε πόλη και κωμόπολη της Ελλάδας:
  -είτε με αγωγούς μεταφοράς
  -είτε με οχήματα μεταφοράς φυσικού αερίου
  για να αυξηθεί η χρήση του από τους οικιακούς και βιομηχανικούς καταναλωτές αλλά και τους οδηγούς οχημάτων CNG (Συμπιεσμένου Φυσικού Αερίου) που ζητούν την δημιουργία πυκνού δικτύου πρατηρίων (τουλάχιστον 1 πρατήριο σε κάθε πρωτεύουσα νομού και κάθε σημαντική κωμόπολη της Ελλάδας) και μάλιστα την διάθεσή του στην ίδια χαμηλή τιμή καθώς είναι το πιο φιλικό στο περιβάλλον καύσιμο με χαμηλές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα και μηδενικές εκπομπές οξειδίων του θείου και του αζώτου.
  Επίσης επιβάλεται να εξασφαλιστούν κίνητρα για τα οχήματα CNG (Συμπιεσμένου Φυσικού Αερίου) όπως εκπτώσεις στην αγορά τους, μηδενικά τέλη κυκλοφορίας και ελεύθερες διελεύσεις διοδίων.
  Για παραδειγματισμό δείτε τι συμβαίνει σε χώρες όπως η Ιταλία (1000 περίπου πρατήρια) και η Βουλγαρία (60 περίπου πρατήρια που αυξάνονται αλματωδώς).

 • 11 Νοεμβρίου 2019, 22:40 | Ίρις

  Συμφωνώ με σχόλιο του Λεωνίδα περί καταθέσεως δεσμευτικου επιχειρηματικου πλάνου για την ανάπτυξη του δικτύου Πρατηρίων »
  Και να προσθέσετε ένα από τα παρακάτω :
  1.Μπορεί επίσης να γίνει και λόγος για το φυσικό αέριο ως κοινωνικό αγαθό.» Να υπάρξει δέσμευση του νέου φορέα για κοινωνικό μειωμένο τιμολόγιο σε ευπαθείς ομάδες Αμεα Ανέργους τριτεκνους».
  2.»Δέσμευση για το Cng η τιμή του να μη ξεπερνά τα σημερινά περιθώρια κέρδους όπως έχουν διαμορφωθεί από τη ΔΕΠΑ. »
  3.» Δέσμευση του νέου φορέα για επενδύσεις με σύγχρονο εξοπλισμό στα πρατήρια με πολλαπλές στήλες ανεφοδιασμού (ειδικά στα πρατήρια των εθνικών οδών.) »
  4.» Δέσμευση του νέου φορέα ότι σε περιπτώσεις βλαβών στα πρατήρια θα υπάρχει όλες τις μέρες και ώρες συνεργείο ανά περιοχή που θα έχει υπογράψει με το νέο φορέα όρο να επέμβει τη στιγμή της βλάβης και όχι μόνο κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Ιδιαίτερα για τα πρατήρια που βρίσκονται σε κομβικά σημεία. »Τέλος η πολιτεία οφείλει υπεύθυνα να συνειδητοποιήσει ότι το CNG είναι το καθαρό κ οικονομικό καύσιμο του παρόντος αλλά και μέλλοντος καθότι τα στατιστικά στοιχεία της ευρωπαϊκής ένωσης κατασκευαστων αυτοκινήτων (ACEA) των τελευταίων 2 ετών δείχνουν νέα στροφή των Ευρωπαίων στο καύσιμο αυτό. Από τα στατιστικά στοιχεία προκύπτει επίσης ότι μόνο οι χώρες με υψηλό ΑΕΠ καταφέρνουν να αγοράσουν τα πανάκριβα ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Το CNG είναι η λύση στην αυτοκίνηση στην Ελλάδα!

 • 11 Νοεμβρίου 2019, 22:17 | Νέστωρ

  H πολιτική βούληση της κυβέρνησης λοιπόν είναι να διασπαστεί η ΔΕΠΑ σε 3 εταιρίες, Εμπορία, Υποδομές και Διεθνή, εκ των αντίστοιχων κλάδων της. Σημειώνουμε ότι αυτή είναι η τρίτη φάση διάσπασης της εταιρίας, μετά την απόσχιση των ΕΠΑ (2001) και του ΔΕΣΦΑ (2007). Ο πλήρης ιδιοκτησιακός διαχωρισμός επιβάλλεται Ευρωπαϊκά μόνο για τη δραστηριότητα Μεταφοράς (ΔΕΣΦΑ), ενώ για τη Διανομή (Υποδομές, ΕΔΑ) απαιτείται μόνο λειτουργικός διαχωρισμός. Συνεπώς, η νέα κυβέρνηση ασπάζεται και επιμένει στο μοντέλο του πλήρους ιδιοκτησιακού διαχωρισμού, όπως το προώθησε η προηγούμενη κυβέρνηση με το Ν.4602, μία πανευρωπαϊκή πρωτοτυπία. Άλλωστε, στο αντίστοιχο μοντέλο της ΔΕΗ, μόνο ο ΑΔΜΗΕ αποσπάστηκε, ενώ ο ΔΕΔΔΗΕ παραμένει σε λειτουργικό διαχωρισμό, αλλά 100% θυγατρική της ΔΕΗ.
  Στη συνέχεια, ο σχεδιασμός προβλέπει να αποκρατικοποιηθούν πλήρως η «Εμπορία» και η «Υποδομές», με πώληση ολόκληρου του ποσοστού 65% του ΤΑΙΠΕΔ σε ιδιώτες, ενώ η «Διεθνή» θα παραμείνει υπό (κάποιο) κρατικό έλεγχο. Τα ΕΛΠΕ κρατούν το 35% και στις 3, έχοντας εκφράσει ενδιαφέρον να αυξήσουν τη θέση τους στην Εμπορία, πιθανώς θα απο-επενδύσουν από τις Υποδομές (πωλώντας το μερίδιό τους, μαζί με του ΤΑΙΠΕΔ, όπως και στο ΔΕΣΦΑ) και άγνωστο τι θα πράξουν με τα Διεθνή. Η συμπεριφορά, που θα επιλέξει ο μέτοχος μειοψηφίας του 35% για τις 3 εταιρίες, είναι ουσιαστική, για να μην πούμε προαπαιτούμενη, για την επιτυχή έκβαση των διαγωνισμών, αλλά και για τη βιωσιμότητα των εταιριών (ιδίως Διεθνή).
  Με αυτό το πρίσμα, ξενίζει η παντελής απουσία χρονοπρογραμματισμού και προαπαιτούμενων στις διατάξεις του νόμου. Η μόνη αναφορά είναι η ευχέρεια που δίνεται στο ΤΑΙΠΕΔ να εκκινήσει τη διαδικασία των διαγωνισμών («κατά την κρίση του»), χωρίς να έχει υλοποιηθεί η διάσπαση. Με το δεδομένο των προηγούμενων αποτυχιών στις προσπάθειες αποκρατικοποίησης της ΔΕΠΑ, πιθανή μη επιτυχημένη έκβαση των διαγωνισμών σε λογικό χρόνο, τουλάχιστο δεν θα αφήσει μία ΔΕΠΑ διαμελισμένη (και χωρίς επενδυτή)! Επειδή όμως η «μετέωρη» κατάσταση μπορεί να διαρκέσει αρκετά, είναι αναγκαίο να νομοθετηθούν όλα αυτά που χρειάζονται για τη βιώσιμη και ανταγωνιστική παρουσία της ΔΕΠΑ στον ενεργειακό τομέα: σε θέματα προσωπικού (προστασία, μισθοί), αντιμετωπίζοντας και το χρόνιο πρόβλημα εργαζόμενων μέσω «τρίτων», κινητικότητα, αξιοκρατία, δομή διοίκησης κλπ (διαγωνισμοί, προμήθειες).
  Η αποκρατικοποίηση προωθείται με τις διατάξεις στο παρόν άρθρο, χωρίς όμως να εξασφαλίζεται το ανταγωνιστικό πλαίσιο λειτουργίας των ιδιωτικών εταιριών, που δραστηριοποιούνται στους κλάδους εμπορίας και υποδομών. Πόσω μάλλον που, ενώ υπάρχει μέριμνα για την ευελιξία της ΔΕΗ στην ανταγωνιστική αρένα της ενέργειας, για τη ΔΕΠΑ δεν υπάρχει νύξη για μισθούς, προσλήψεις, εθελουσία κ.α.
  Από την άλλη, σε θέματα που απαιτείται κρατικός, κεντρικός έλεγχος και σχεδιασμός, όπως η Ασφάλεια Ενεργειακού Εφοδιασμού και τα μακροχρόνια συμβόλαια προμήθειας, η ανάπτυξη δικτύων σε περιοχές χαμηλού ή και μακροπρόθεσμου επενδυτικού (ανταποδοτικού) ενδιαφέροντος (ΕΔΑ, ΔΕΔΑ), η ανάπτυξη και επιδότηση δικτύων ΦΑ κίνησης (σε αυτοκίνητα και πλοία, συμπιεσμένο ΦΑ και ΥΦΑ) ή και ηλεκτροκίνησης, σε όλα αυτά τα καίρια θέματα υπάρχουν μόνο ασαφείς αναφορές (στο άρθρο και στην αιτιολογική), χωρίς ούτε καν να υπάρχει παραπομπή σε δευτερεύουσα νομοθεσία (υπουργικές αποφάσεις κ.α.), που θα μπορούσαν να τα ρυθμίσουν. Το ότι ορίζεται το ΤΑΙΠΕΔ θεματοφύλακας των όρων αυτών (στους διαγωνισμούς), είναι φαιδρό.
  Η λύση που θα ικανοποιούσε τους σχεδιασμούς για είσοδο ιδιωτών, αλλά και θα εξασφαλίζει βιωσιμότητα των εταιριών και των ενεργειακών σχεδιασμών της κυβέρνησης υπάρχει, λέγεται Holding για τις συμμετοχές που θα κρατήσει το Ελληνικό Δημόσιο (έστω 15% για καθεμία από τις Εμπορίας και Υποδομών, 65% για τη Διεθνών), με ισχυρή νομοθέτηση για τις συμφωνίες μετόχων, που θα διασφαλίζει το δημόσιο συμφέρον και σχεδιασμό. Στον αντίλογο, ότι αυτό καταλήγει σε πολύπλοκα σχήματα, με συμμετοχή Δημοσίου, που μηδενίζει το ενδιαφέρον ιδιωτών επενδυτών, αντιπαραβάλλουμε ότι υπάρχουν σε Ευρωπαϊκές χώρες με μεγάλες αγορές ΦΑ, υπάρχει αντίστοιχη μετοχική σύνθεση. Στην τελική, υπάρχει πάντα ο δρόμος του χρηματιστηρίου, με καθαρές και αξιοκρατικές δομές διοίκησης των εταιριών και βιώσιμα επιχειρηματικά σχέδια.
  Ας δούμε λοιπόν μία-μία τις 3 εταιρίες, όπως τις προδιαγράφει το παρόν σ/ν:
  ΔΙΕΘΝΩΝ: Δυσοίωνο το μέλλον της, χωρίς τη στήριξη κάποιας Holding, ή άλλης εταιρικής σχέσης. Δεν προβλέπεται πουθενά από που θα προέλθουν τα σημαντικά κεφάλαια επενδύσεων που απαιτούνται, οπότε διαφαίνεται διάλυση, ή απόκτηση του 100% από τον εταίρο Edison. Πανευρωπαϊκώς και παγκοσμίως, συμφέροντα στις μεγάλες υποδομές ΦΑ (αγωγοί, ΥΦΑ) έχουν οι μεγάλες εμπορικές εταιρίες, που δίνουν «ζωή» στα projects. Χωρίς «cross-benefits» από τη δέσμευση χωρητικότητας σε αγωγούς, όπως ο IGB, ή άλλες υποδομές, όπως το FSRU, πως θα προχωρήσουν αυτά τα projects; Με συναντήσεις τριμερείς, πολυμερείς, υψηλού επιπέδου και ανακοινώσεις; Τέλος, η 100% δημόσια συμμετοχή στην εταιρία, με όλες τις αγκυλώσεις που συνεπάγεται (ενιαίο μισθολόγιο, διαγωνισμοί, εγκριτική ιεραρχία κλπ), αποτελεί «εγγύηση» για την απαξίωσή της.
  ΥΠΟΔΟΜΩΝ: Έχει ειπωθεί πολλάκις ότι το ΦΑ είναι αγαθό που πρέπει να μπορούν να απολαμβάνουν όλοι οι πολίτες. Πως εξασφαλίζεται ότι τα επενδυτικά σχέδια των ΕΔΑ, και ιδίως της ΔΕΔΑ, θα προχωρήσουν και σε περιοχές χαμηλού ανταποδοτικού ενδιαφέροντος; Πως θα εξασφαλιστεί η συνέχεια του προγράμματος της ΔΕΔΑ, με τα δάνεια και τις εντάξεις ΕΣΠΑ; 
  ΕΜΠΟΡΙΑ: Η εταιρία που θα μείνει από την απόσχιση των Υποδομών και Διεθνών, «προικίζεται» με ασαφείς υποχρεώσεις για τήρηση δεσμεύσεων μακροχρόνιων συμβάσεων, για δεσμεύσεις χωρητικότητας, για Ασφάλεια Εφοδιασμού. Επίσης, «καλό είναι» να αναπτύξει το δίκτυο Αεριοκίνησης και ΥΦΑ για καύσιμο πλοίων, ίσως και Ηλεκτροκίνηση. Πως θα πειστεί ο Ιδιώτης αγοραστής να τηρήσει αυτές τις δεσμεύσεις, όταν δεν έχει καθαρό οικονομικό συμφέρον; Επίσης, από την προηγούμενη απόπειρα με τον Ν.4602, έχουν αφαιρεθεί η ενσωμάτωση της ΕΠΑ και η δυνατότητα ανάπτυξης υποδομών (ΥΦΑ κ.α.). Η Ενσωμάτωση της ΕΠΑ (ΦΑ-ΕΕΕ) είναι απαραίτητη, για άρση περιορισμών Ανταγωνισμού, αλλιώς δεν έχει καμία υπεραξία για την Εμπορία. Επίσης, η δυνατότητα του Εμπόρου να αναπτύσσει υποδομές, που θα στηρίξουν τις πωλήσεις του, είναι το κίνητρο για επενδύσεις που απαιτούνται (ΥΦΑ), σε απομακρυσμένες περιοχές, νησιά, καύσιμο ναυτιλίας.
  Εν ολίγοις, πιστεύουμε ότι το σ/ν είναι ακόμα σε πρόχειρη μορφή (στο α.80Ι η αρίθμηση ξεκινά 1-4 και στη συνέχεια πάλι 1-12) και δεν θα θέλαμε να αναλογιστούμε με ποιον τρόπο φτιάχνονται τα λουκάνικα. Ευελπιστούμε ότι, χωρίς να καθυστερεί ο σχεδιασμός της κυβέρνησης, θα δοθεί περισσότερος χρόνος, για διαβούλευση με όλους τους φορείς, αλλά και το πολιτικό τόξο, ώστε να μην έχουμε ακόμη μία διάταξη-τσιρότο, με αμφίβολο αποτέλεσμα.
  Ν

 • 11 Νοεμβρίου 2019, 22:22 | Ελένη

  Απαιτείται επιχειρηματικό πλάνο που να δεσμεύει τον φορέα για την ανάπτυξη του δικτύου πρατηρίων!
  Το σχόλιο 10 Νοεμβρίου 2019, 22:57 από Λεωνίδας, με βρίσει απόλυτα σύμφωνη.

 • 11 Νοεμβρίου 2019, 21:18 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ

  Συμφωνώ και εγώ απο την μεριά μου με το σχόλιο του Λεωνίδα περί καταθέσεως δεσμευτικου επιχειρηματικου πλάνου για την ανάπτυξη του δικτύου Πρατηρίων. Το CNG είναι ένα καθαρό κ οικονομικό καύσιμο το οποίο μπορεί περάσει στον Ελληνα καταναλωτή αφού η κτήση ενός ΙΧ με φυσικό αέριο δεν διαφέρει σε τιμή απ’οτι ένα αντίστοιχο βενζίνης η το πετρέλαιου, σε αντίθεση με την ηλεκτροκίνηση, που αυτή την στιγμή αφορά κηρίως οικονομικά ευκατάστατο κόσμο που θα αγοράσει ΙΧ ηλεκτροκίνητο σαν δεύτερο αυτοκίνητο. Μην ξεχνάμε οτι η τιμή κτήσης ειναι απαγορευτική για τον περισσότερο κόσμο. Το CNG είναι η γέφυρα μέχρι να πέσουν οι τιμές των ηλεκτροκίνητων και να εξελιχθει η τεχνολογία στις μπαταρίες. Το μέλλον είναι μπροστά στα μάτια μας. Καιρός να τα ανοίξουμε.

 • 11 Νοεμβρίου 2019, 21:26 | Μιχάλης

  Φτιάξτε καινούργια πρατήρια χωρίς να αυξηθεί η τιμή του φυσικού αερίου

 • 11 Νοεμβρίου 2019, 21:12 | Κωνσταντινος

  Το cng είναι ένα καθαρό καύσιμο σύμφωνα με τα πρότυπα της Ε. Ε. για τη μείωση των ρύπων. Γιαυτό το λόγο ως χρήστης του φυσικού αερίου επιθυμώ η τιμή του να μείνει σταθερή η ακόμα και να μειωθεί. Επίσης να ανοίξουν νέα πρατήρια και να υπάρχει σωστή συντήρηση έτσι ώστε όλο και περισσότεροι καταναλωτές να στραφούν σε αυτό το καθαρό καύσιμο.

 • 11 Νοεμβρίου 2019, 21:52 | Παναγιώτης

  Συμφωνώ με το σχόλιο του Λεωνίδα περί καταθέσεως δεσμευτικου επιχειρηματικου πλάνου για την ανάπτυξη του δικτύου Πρατηρίων.
  Επίσης:
  1.Να υπάρξει δέσμευση του νέου φορέα για κοινωνικό μειωμένο τιμολόγιο σε ευπαθείς ομάδες Αμεα Ανέργους τριτεκνους.
  2.Δέσμευση για το CNG η τιμή του να μη ξεπερνά τα σημερινά περιθώρια κέρδους όπως έχουν διαμορφωθεί από τη ΔΕΠΑ.
  3.Δέσμευση του νέου φορέα για επενδύσεις με σύγχρονο εξοπλισμό στα πρατήρια με πολλαπλές στήλες ανεφοδιασμού (ειδικά στα πρατήρια των εθνικών οδών.).
  4.Δέσμευση του νέου φορέα ότι σε περιπτώσεις βλαβών στα πρατήρια θα υπάρχει όλες τις μέρες και ώρες συνεργείο ανά περιοχή που θα έχει υπογράψει με το νέο φορέα όρο να επέμβει τη στιγμή της βλάβης και όχι μόνο κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Ιδιαίτερα για τα πρατήρια που βρίσκονται σε κομβικά σημεία.

  Τέλος η πολιτεία οφείλει υπεύθυνα να συνειδητοποιήσει ότι το CNG είναι το καθαρό κ οικονομικό καύσιμο του παρόντος αλλά και μέλλοντος καθότι τα στατιστικά στοιχεία της ευρωπαϊκής ένωσης κατασκευαστων αυτοκινήτων (ACEA) των τελευταίων 2 ετών δείχνουν νέα στροφή των Ευρωπαίων στο καύσιμο αυτό. Από τα στατιστικά στοιχεία προκύπτει επίσης ότι μόνο οι χώρες με υψηλό ΑΕΠ καταφέρνουν να αγοράσουν τα πανάκριβα ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Το CNG είναι η λύση στην αυτοκίνηση στην Ελλάδα!

  Ας κοιτάξουμε «δίπλα» μας τι γίνεται;
  Στην Ιταλία υπάρχουν ήδη πάνω από χίλια (1000) πρατήρια.
  Στην Βουλγαρία είναι πάνω από εκατό (100). Δείτε τι γίνεται στην υπόλοιπη Ευρώπη :
  https://www.ngva.eu/stations-map/

 • 11 Νοεμβρίου 2019, 21:22 | Βασίλης

  Προώθηση του φυσικού αερίου ως καύσιμο κίνησης οχημάτων με ανάλογα κίνητρα για αγορά η μετατροπή οχημάτων σε αεριοκινητα και δημιουργία πρατηρίων είτε από τη δημόσια εταιρεία είτε από ιδιωτικές εταιρείες. Φιλικό καύσιμο στο περιβάλλον.

 • 11 Νοεμβρίου 2019, 21:48 | Θανάσης

  Φτιάξτε πρατήρια ώστε να ενισχύσετε τον πιο φθηνό και οικολογικό τρόπο μετακίνησης αυτή τη στιγμή και για τα επόμενα 10 χρόνια τουλάχιστον!

 • 11 Νοεμβρίου 2019, 21:25 | Eleni

  Συμφωνώ με σχόλιο του Λεωνίδα περί καταθέσεως δεσμευτικου επιχειρηματικου πλάνου για την ανάπτυξη του δικτύου Πρατηρίων
  1. Δέσμευση για το Cng η τιμή του να μη ξεπερνά τα σημερινά περιθώρια κέρδους όπως έχουν διαμορφωθεί από τη ΔΕΠΑ.
  3.» Δέσμευση του νέου φορέα για επενδύσεις με σύγχρονο εξοπλισμό στα πρατήρια με πολλαπλές στήλες ανεφοδιασμού (ειδικά στα πρατήρια των εθνικών οδών.) »
  4.» Δέσμευση του νέου φορέα ότι σε περιπτώσεις βλαβών στα πρατήρια θα υπάρχει όλες τις μέρες και ώρες συνεργείο ανά περιοχή που θα έχει υπογράψει με το νέο φορέα όρο να επέμβει τη στιγμή της βλάβης και όχι μόνο κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Ιδιαίτερα για τα πρατήρια που βρίσκονται σε κομβικά σημεία. »

  Τέλος η πολιτεία οφείλει υπεύθυνα να συνειδητοποιήσει ότι το CNG είναι το καθαρό κ οικονομικό καύσιμο του παρόντος αλλά και μέλλοντος καθότι τα στατιστικά στοιχεία της ευρωπαϊκής ένωσης κατασκευαστων αυτοκινήτων (ACEA) των τελευταίων 2 ετών δείχνουν νέα στροφή των Ευρωπαίων στο καύσιμο αυτό. Από τα στατιστικά στοιχεία προκύπτει επίσης ότι μόνο οι χώρες με υψηλό ΑΕΠ καταφέρνουν να αγοράσουν τα πανάκριβα ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Το CNG είναι η λύση στην αυτοκίνηση στην Ελλάδα!

 • 11 Νοεμβρίου 2019, 21:56 | Νικολινα

  Δώστε σημασία στα προβλήματα των κατόχων οχημάτων cng αλλιώς οποιαδήποτε δήλωση περί ανάπτυξης είναι ουτοπική. Χρειαζόμαστε πρατήρια και τεχνογνωσία αποκατάστασης βλαβών!

 • 11 Νοεμβρίου 2019, 21:15 | ΧΡΗΣΤΟΣ Ζ

  Συμφωνώ με το σχόλιο του «Ευάγγελος Σιωκης» που αναφέρει
  «Να εξασφαλιστεί οτι το φυσικό αέριο CNG θα φτάσει σε κάθε πόλη μέσω πρατηρίων και μάλιστα στην ίδια χαμηλή τιμή. Να εξασφαλιστούν οι χρήστες CNG ότι θα συνεχίσουν να κινούνται με το καυσιμο τους σε όλη την Ελλάδα μιας και μιλάμε για το πιο οικολογικό καύσιμο αυτη τήν στιγμή. Να εξασφαλιστούν τα δικαιώματα του CNG με ρήτρες προς των νέο φορέα για επέκταση του δικτύου. Να εξασφαλιστουν κίνητρα για τα CNG ως αυτοκινητα με μηδενικους ρύπους. Ελεύθερες διελεύσεις διοδίων , μηδενικά τέλη σε αυτοκινητα cng.»

 • 11 Νοεμβρίου 2019, 21:28 | Ηλίας

  Συμφωνώ με σχόλιο του Λεωνίδα περί καταθέσεως δεσμευτικου επιχειρηματικου πλάνου για την ανάπτυξη του δικτύου Πρατηρίων »
  Ακομη:
  1.Μπορεί να γίνει και λόγος για το φυσικό αέριο ως κοινωνικό αγαθό.» Να υπάρξει δέσμευση του νέου φορέα για κοινωνικό μειωμένο τιμολόγιο σε ευπαθείς ομάδες Αμεα Ανέργους τριτεκνους».
  2.»Δέσμευση για το Cng η τιμή του να μη ξεπερνά τα σημερινά περιθώρια κέρδους όπως έχουν διαμορφωθεί από τη ΔΕΠΑ. »
  3.» Δέσμευση του νέου φορέα για επενδύσεις με σύγχρονο εξοπλισμό στα πρατήρια με πολλαπλές στήλες ανεφοδιασμού (ειδικά στα πρατήρια των εθνικών οδών.) »
  4.» Δέσμευση του νέου φορέα ότι σε περιπτώσεις βλαβών στα πρατήρια θα υπάρχει όλες τις μέρες και ώρες συνεργείο ανά περιοχή που θα έχει υπογράψει με το νέο φορέα όρο να επέμβει τη στιγμή της βλάβης και όχι μόνο κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Ιδιαίτερα για τα πρατήρια που βρίσκονται σε κομβικά σημεία. »Τέλος η πολιτεία οφείλει υπεύθυνα να συνειδητοποιήσει ότι το CNG είναι το καθαρό κ οικονομικό καύσιμο του παρόντος αλλά και μέλλοντος καθότι τα στατιστικά στοιχεία της ευρωπαϊκής ένωσης κατασκευαστων αυτοκινήτων (ACEA) των τελευταίων 2 ετών δείχνουν νέα στροφή των Ευρωπαίων στο καύσιμο αυτό. Από τα στατιστικά στοιχεία προκύπτει επίσης ότι μόνο οι χώρες με υψηλό ΑΕΠ καταφέρνουν να αγοράσουν τα πανάκριβα ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Το CNG είναι η λύση στην αυτοκίνηση στην Ελλάδα!

 • 11 Νοεμβρίου 2019, 21:37 | Χαρης

  Φυσικό αέριο η μόνη λύση στην αυτοκίνηση στην Ελλάδα!!!

 • 11 Νοεμβρίου 2019, 20:36 | prokopis

  Υπάρχει σοβαρό πρόβλημα με τα πρατήρια…. Είναι ελάχιστα και οι κάτοχοι cng αυξάνονται αρα και οι βλάβες στα πρατήρια θα αυξηθούν…. τι θα γίνει;;;

 • 11 Νοεμβρίου 2019, 20:07 | Διονύσης

  Συμφωνώ με το σχόλιο του Λεωνίδα το μέλλον της αυτοκίνησης είναι το cng

 • 11 Νοεμβρίου 2019, 20:22 | Μανώλης

  Η πολιτεία οφείλει υπεύθυνα να συνειδητοποιήσει ότι το CNG είναι το καθαρό κ οικονομικό καύσιμο του παρόντος αλλά και μέλλοντος καθότι τα στατιστικά στοιχεία της ευρωπαϊκής ένωσης κατασκευαστων αυτοκινήτων (ACEA) των τελευταίων 2 ετών δείχνουν νέα στροφή των Ευρωπαίων στο καύσιμο αυτό. Από τα στατιστικά στοιχεία προκύπτει επίσης ότι μόνο οι χώρες με υψηλό ΑΕΠ καταφέρνουν να αγοράσουν τα πανάκριβα ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Το CNG είναι η λύση στην αυτοκίνηση στην Ελλάδα!

 • 11 Νοεμβρίου 2019, 20:05 | Αντώνης

  Συμφωνώ με σχόλιο του Λεωνίδα περί καταθέσεως δεσμευτικου επιχειρηματικου πλάνου για την ανάπτυξη του δικτύου Πρατηρίων »
  Και να προσθέσετε ένα από τα παρακάτω :
  1.Μπορεί επίσης να γίνει και λόγος για το φυσικό αέριο ως κοινωνικό αγαθό.» Να υπάρξει δέσμευση του νέου φορέα για κοινωνικό μειωμένο τιμολόγιο σε ευπαθείς ομάδες Αμεα Ανέργους τριτεκνους».
  2.»Δέσμευση για το Cng η τιμή του να μη ξεπερνά τα σημερινά περιθώρια κέρδους όπως έχουν διαμορφωθεί από τη ΔΕΠΑ. »
  3.» Δέσμευση του νέου φορέα για επενδύσεις με σύγχρονο εξοπλισμό στα πρατήρια με πολλαπλές στήλες ανεφοδιασμού (ειδικά στα πρατήρια των εθνικών οδών.) »
  4.» Δέσμευση του νέου φορέα ότι σε περιπτώσεις βλαβών στα πρατήρια θα υπάρχει όλες τις μέρες και ώρες συνεργείο ανά περιοχή που θα έχει υπογράψει με το νέο φορέα όρο να επέμβει τη στιγμή της βλάβης και όχι μόνο κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Ιδιαίτερα για τα πρατήρια που βρίσκονται σε κομβικά σημεία. »Τέλος η πολιτεία οφείλει υπεύθυνα να συνειδητοποιήσει ότι το CNG είναι το καθαρό κ οικονομικό καύσιμο του παρόντος αλλά και μέλλοντος καθότι τα στατιστικά στοιχεία της ευρωπαϊκής ένωσης κατασκευαστων αυτοκινήτων (ACEA) των τελευταίων 2 ετών δείχνουν νέα στροφή των Ευρωπαίων στο καύσιμο αυτό. Από τα στατιστικά στοιχεία προκύπτει επίσης ότι μόνο οι χώρες με υψηλό ΑΕΠ καταφέρνουν να αγοράσουν τα πανάκριβα ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Το CNG είναι η λύση στην αυτοκίνηση στην Ελλάδα

 • 11 Νοεμβρίου 2019, 20:13 | Θοδωρής

  Από τα σχόλια που διαβάζω συμφωνώ με το παραπάνω σχόλιο του Λεωνίδα για δέσμευση του νέου φορέα να καταθέσει συγκεκριμένο επιχειρηματικό πλάνο για την επέκταση του δικτύου Πρατηρίων. Αυτό και μόνο θα δώσει εκατοντάδες θέσεις εργασίας στους εργαζόμενους που δεν είναι σωστό οικογενειαρχες άνθρωποι να μείνουν στο δρόμο.Ας γίνει λοιπόν μια σοβαρή επένδυση στο CNG στην Ελλάδα που είναι το μοναδικό καύσιμο σε άνοδο ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΆ σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης Κατασκευαστων Αυτοκινήτων (ACEA)
  https://www.acea.be/press-releases/article/new-study-highlights-lack-of-progress-on-infrastructure-incentives-for-alte
  Ιδιαίτερα στην περίπτωση της Ελλάδας πρέπει να προωθηθεί το CNG με κίνητρα στη θέση της ακριβής ηλεκτροκινησης που ανθεί μόνο σε χώρες με υψηλό ΑΕΠ.

 • 11 Νοεμβρίου 2019, 19:33 | ΑΡΧΟΝΤΙΆ

  Συμφωνώ απόλυτα με τα σχόλια περί καταθέσεως δεσμευτικου επιχειρηματικου πλάνου για την ανάπτυξη του δικτύου Πρατηρίων.
  Η παράγραφος 10 άρθρου 80Ι οφείλει να τροποποιηθεί ως προς τη λήψη μέριμνας των χρηστών CNG, θέτοντας δεσμευτικούς όρους στον νέο φορέα ώστε να αναπτύξει το ανεπαρκές υπάρχον δίκτυο για τον εφοδιασμό οχημάτων φυσικού αερίου σε ολόκληρη την Ελλάδα. Επιπλέον να δεσμευτεί ο νέος φορέας για επενδύσεις με σύγχρονο εξοπλισμό στα πρατήρια ανεφοδιασμού.

 • 11 Νοεμβρίου 2019, 18:53 | Δημητρης

  Να εξασφαλιστεί οτι το φυσικό αέριο CNG θα φτάσει σε κάθε πόλη. Να εξασφαλιστούν οι χρήστες CNG ότι θα συνεχίσουν να κινούνται με το καυσιμο τους σε όλη την Ελλάδα μιας και μιλάμε για το πιο οικολογικό καύσιμο αυτη τήν στιγμή. . Να εξασφαλιστουν κίνητρα για τα CNG ως αυτοκινητα με μηδενικους ρύπους. Ελεύθερες διελεύσεις διοδίων , μηδενικά τέλη σε αυτοκινητα cng.

 • 11 Νοεμβρίου 2019, 17:07 | Μιχάλης

  Συμφωνώ με το σχόλιο του Λεωνίδα περί καταθέσεως δεσμευτικου επιχειρηματικου πλάνου για την ανάπτυξη του δικτύου Πρατηρίων.
  Επίσης δέσμευση του νέου φορέα ότι σε περιπτώσεις βλαβών στα πρατήρια θα υπάρχει όλες τις μέρες και ώρες συνεργείο ανά περιοχή που θα έχει υπογράψει με το νέο φορέα όρο να επέμβει τη στιγμή της βλάβης και όχι μόνο κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Ιδιαίτερα για τα πρατήρια που βρίσκονται σε κομβικά σημεία. »Τέλος η πολιτεία οφείλει υπεύθυνα να συνειδητοποιήσει ότι το CNG είναι το καθαρό κ οικονομικό καύσιμο του παρόντος αλλά και μέλλοντος καθότι τα στατιστικά στοιχεία της ευρωπαϊκής ένωσης κατασκευαστων αυτοκινήτων (ACEA) των τελευταίων 2 ετών δείχνουν νέα στροφή των Ευρωπαίων στο καύσιμο αυτό. Από τα στατιστικά στοιχεία προκύπτει επίσης ότι μόνο οι χώρες με υψηλό ΑΕΠ καταφέρνουν να αγοράσουν τα πανάκριβα ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Το CNG είναι η λύση στην αυτοκίνηση στην Ελλάδα!

 • 11 Νοεμβρίου 2019, 15:28 | Οδυσσέας

  Συμφωνώ με σχόλιο του Λεωνίδα περί καταθέσεως δεσμευτικου επιχειρηματικου πλάνου για την ανάπτυξη του δικτύου Πρατηρίων »
  Ακομη:
  1.Μπορεί να γίνει και λόγος για το φυσικό αέριο ως κοινωνικό αγαθό.» Να υπάρξει δέσμευση του νέου φορέα για κοινωνικό μειωμένο τιμολόγιο σε ευπαθείς ομάδες Αμεα Ανέργους τριτεκνους».
  2.»Δέσμευση για το Cng η τιμή του να μη ξεπερνά τα σημερινά περιθώρια κέρδους όπως έχουν διαμορφωθεί από τη ΔΕΠΑ. »
  3.» Δέσμευση του νέου φορέα για επενδύσεις με σύγχρονο εξοπλισμό στα πρατήρια με πολλαπλές στήλες ανεφοδιασμού (ειδικά στα πρατήρια των εθνικών οδών.) »
  4.» Δέσμευση του νέου φορέα ότι σε περιπτώσεις βλαβών στα πρατήρια θα υπάρχει όλες τις μέρες και ώρες συνεργείο ανά περιοχή που θα έχει υπογράψει με το νέο φορέα όρο να επέμβει τη στιγμή της βλάβης και όχι μόνο κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Ιδιαίτερα για τα πρατήρια που βρίσκονται σε κομβικά σημεία. »

  Τέλος η πολιτεία οφείλει υπεύθυνα να συνειδητοποιήσει ότι το CNG είναι το καθαρό κ οικονομικό καύσιμο του παρόντος αλλά και μέλλοντος καθότι τα στατιστικά στοιχεία της ευρωπαϊκής ένωσης κατασκευαστων αυτοκινήτων (ACEA) των τελευταίων 2 ετών δείχνουν νέα στροφή των Ευρωπαίων στο καύσιμο αυτό. Από τα στατιστικά στοιχεία προκύπτει επίσης ότι μόνο οι χώρες με υψηλό ΑΕΠ καταφέρνουν να αγοράσουν τα πανάκριβα ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Το CNG είναι η λύση στην αυτοκίνηση στην Ελλάδα!

 • 11 Νοεμβρίου 2019, 15:39 | Ινστιτούτο Ενέργειας ΝΑ Ευρώπης (ΙΕΝΕ)

  Άρθρο 16: Ο καλύτερος τρόπος για την ιδιωτικοποίηση της ΔΕΠΑ είναι να προχωρήσει με το αρχικό σχέδιο, δηλ. την δημιουργία μιας holding company και στη συνέχεια την διάθεση μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών μέσω IPO, εισπράττοντας με αυτόν τον τρόπο το μεγαλύτερο δυνατό τίμημα σε σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα, με την όλη διαδικασία να είχε ολοκληρωθεί μέχρι το καλοκαίρι του επόμενου έτους. Η εισαγωγή μετοχών της ΔΕΠΑ στο ελληνικό χρηματιστήριο θα τονώσει την ελληνική χρηματιστηριακή αγορά και το ίδιο το Χρηματιστήριο Αθηνών, μετά από μια δύσκολη περίοδο όπου το ένα delisting ακολουθούσε το άλλο.

 • 11 Νοεμβρίου 2019, 14:33 | Χρήστος

  Δώστε επιτέλους μια λύση στο πρόβλημα.
  Με ανύπαρκτο δίκτυο το φυσικό αέριο δεν έχει προοπτική στην Ελλάδα.

 • 11 Νοεμβρίου 2019, 14:09 | Ευάγγελος Σιωκης

  Να εξασφαλιστεί οτι το φυσικό αέριο CNG θα φτάσει σε κάθε πόλη μέσω πρατηρίων και μάλιστα στην ίδια χαμηλή τιμή. Να εξασφαλιστούν οι χρήστες CNG ότι θα συνεχίσουν να κινούνται με το καυσιμο τους σε όλη την Ελλάδα μιας και μιλάμε για το πιο οικολογικό καύσιμο αυτη τήν στιγμή. Να εξασφαλιστούν τα δικαιώματα του CNG με ρήτρες προς των νέο φορέα για επέκταση του δικτύου. Να εξασφαλιστουν κίνητρα για τα CNG ως αυτοκινητα με μηδενικους ρύπους. Ελεύθερες διελεύσεις διοδίων , μηδενικά τέλη σε αυτοκινητα cng.

 • 11 Νοεμβρίου 2019, 13:21 | Κώστας

  Από τα σχόλια που διαβάζω συμφωνώ με το παραπάνω σχόλιο του Λεωνίδα για δέσμευση του νέου φορέα να καταθέσει συγκεκριμένο επιχειρηματικό πλάνο για την επέκταση του δικτύου Πρατηρίων. Αυτό και μόνο θα δώσει εκατοντάδες θέσεις εργασίας στους εργαζόμενους που δεν είναι σωστό οικογενειαρχες άνθρωποι να μείνουν στο δρόμο.Ας γίνει λοιπόν μια σοβαρή επένδυση στο CNG στην Ελλάδα που είναι το μοναδικό καύσιμο σε άνοδο ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΆ σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης Κατασκευαστων Αυτοκινήτων (ACEA)
  https://www.acea.be/press-releases/article/new-study-highlights-lack-of-progress-on-infrastructure-incentives-for-alte
  Ιδιαίτερα στην περίπτωση της Ελλάδας πρέπει να προωθηθεί το CNG με κίνητρα στη θέση της ακριβής ηλεκτροκινησης που ανθεί μόνο σε χώρες με υψηλό ΑΕΠ.

 • 11 Νοεμβρίου 2019, 12:44 | ΕΝΩΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

  Πάγια θέση της ΕΝΩΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΕΔΑ ΑΤΤΙΚΗΣ) αποτελεί η συμμετοχή – διατήρηση ποσοστού τουλάχιστον 35% του συνόλου των μετοχών εκδόσεως της ΔΕΠΑ Υποδομών, διασφαλίζοντας το δικαίωμα καταστατικής μειοψηφίας του Δημοσίου και ταυτόχρονα τη συμμετοχή του στην περαιτέρω ανάπτυξη και διείσδυση του Φ.Α. σε όλη τη χώρα.

  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ – ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ

  1. Παρατηρούμε ότι ορθώς διατηρείται ρητώς η ισχύς του άρθρου 80 Α του Ν. 4001/2011.
  Ωστόσο για λόγους σαφήνειας και ασφάλειας επιβάλλεται για την ταυτότητα του νομικού σκοπού [ratio διάταξης] να υπάρξει πρόβλεψη για την για έστω περιορισμένο χρονικό διάστημα προστασία των εργαζομένων από οποιαδήποτε απόλυση.
  Και τούτο προεχόντως διότι πέραν της γενικής προστασίας της εργατικής νομοθεσίας προβλέπεται ήδη στο ΠΔ 178/2002 επιβάλλεται η παροχή ειδικής νομοθετικής προστασίας – κάλυψης λόγω της συνταγματικά κατοχυρωμένης δικαιολογημένης – προστατευόμενης εμπιστοσύνης του προσωπικού που προσελήφθη μέσω αξιοκρατικών και αδιάβλητων διαδικασιών για την κατάληψη θέσεων στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, εφόσον ιδίως δεν καταργείται και εκάστη θέση, απλώς μετασχηματίζεται η φύση του φορέα.
  Προτεινόμενη ρύθμιση – προσθήκη:
  «Οι νέες εταιρείες [ΔΕΠΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ, ΔΕΠΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΔΕΠΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΡΓΩΝ και οι θυγατρικές τους] δεν μπορούν για χρονική περίοδο πέντε (5) ετών από την ολοκλήρωση της μερικής διάσπασης που προβλέπεται στο άρθρο 80Ι να προβούν για οικονομοτεχνικούς λόγους ή λόγους οργανώσεως σε απολύσεις των εργαζομένων που προέρχονται από την υφιστάμενη εταιρία και απασχολούνται με συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας, παρά μόνο για σπουδαίο λόγο».
  2. Προτεινόμενη ρύθμιση – προσθήκη για παροχή δυνατότητας για εθελουσία:
  Θεωρούμε εύλογη, δίκαια και αναλογική την πρόβλεψη δυνατότητας η εταιρία μας με αποφάσεις του Διοικητικού της Συμβουλίου να εφαρμόζει στοχευμένα προγράμματα εθελουσίας εξόδου του προσωπικού με επιβάρυνση της εταιρείας και με βάση καθορισμένα κριτήρια, ιδίως για συγκεκριμένες κατηγορίες/ειδικότητες ή για συγκεκριμένες υπηρεσιακές μονάδες. Με τις ανωτέρω αποφάσεις καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις, καθώς και το ύψος του οικονομικού κινήτρου που θα καταβάλλεται για την οικειοθελή αποχώρηση του προσωπικού, λαμβάνοντας υπόψη μεταξύ άλλων την οικονομική κατάσταση της εταιρείας, το πλήθος των ωφελουμένων και τα χαρακτηριστικά της προς έξοδο κατηγορίας

  3. Για την ταυτότητα του νομικού σκοπού επιβάλλεται η πρόβλεψη και για την εταιρία μας ευέλικτης διαδικασίας ανανέωσης του προσωπικού της χωρίς γραφειοκρατικές αγκυλώσεις. Συγκεκριμένα, για την ανανέωση του προσωπικού, πρέπει να προβλέπεται νέα διαδικασία πρόσληψης των εργαζομένων αορίστου χρόνου με εκ των υστέρων έλεγχο νομιμότητας του ΑΣΕΠ.
  Προτεινόμενη ρύθμιση – προσθήκη:
  Προσλήψεις προσωπικού αορίστου χρόνου 1. Οι προσλήψεις πάσης φύσεως προσωπικού των νέων εταιριών που θα προκύψουν από την μερική διάσπαση με συμβάσεις εργασίας αορίστου χρόνου γίνονται στο πλαίσιο της πολιτικής προσλήψεων που εγκρίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι προσλήψεις διενεργούνται ύστερα από δημόσια προκήρυξη, η οποία εκδίδεται και δημοσιεύεται σε κάθε περίπτωση στην ιστοσελίδα του φορέα, με την οποία καθορίζονται: α) Ο αριθμός ανά κατηγορία και ειδικότητα του προσωπικού που θα προσληφθεί. β) Τα απαιτούμενα κατά κατηγορία/ειδικότητα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα. γ) Τα κριτήρια επιλογής και η μοριοδότησή τους. δ) Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων των υποψηφίων, ο τρόπος υποβολής τους και η υπηρεσία υποδοχής τους. ε) Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και ο χρόνος υποβολής τους. στ) Η διαδικασία αξιολόγησης και επιλογής υποψηφίων και σύνταξης των πινάκων κατάταξης, τα αρμόδια όργανα, η διαδικασία ελέγχου της νομιμότητας των πινάκων κατάταξης και η ολοκλήρωση της διαδικασίας. ζ) Το δικαίωμα άσκησης ένστασης, ο τρόπος και χρόνος άσκησής της και το όργανο εξέτασής της. 2. Η αξιολόγηση των αιτήσεων διενεργείται από τριμελή τουλάχιστον Επιτροπή, συγκροτούμενη με απόφαση του Διευθύνοντος Συμβούλου. Η Επιτροπή συντάσσει προσωρινούς πίνακες κατάταξης, τους οποίους δημοσιεύει στην ιστοσελίδα της. Κατά των πινάκων αυτών ασκείται ένσταση μόνο για λόγους νομιμότητας εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την επομένη της καταχώρισης αυτών στην ιστοσελίδα της εταιρίας. Η Επιτροπή που έχει την ευθύνη της κατάρτισης των πινάκων εξετάζει τις ενστάσεις και καταρτίζει τον οριστικό πίνακα προσληπτέων, τον οποίο αποστέλλει στο ΑΣΕΠ για έλεγχο εντός δέκα (10) ημερών από την κατάρτισή του. Το ΑΣΕΠ, αφού ελέγξει τη νομιμότητα του οριστικού πίνακα προσληπτέων, σε είκοσι (20) εργάσιμες ημέρες κυρώνει αυτόν και τον επιστρέφει στη εταιρία. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία των είκοσι (20) ημερών, τεκμαίρεται η έγκριση από το ΑΣΕΠ του οριστικού πίνακα προσληπτέων. Η ως άνω πλήρωση θέσεων προσωπικού εξαιρείται από τις ρυθμίσεις των διατάξεων των παρ. 1, 4, 5 και 6 του άρθρου 11 του Ν. 3833/2010 (Α 40), των παρ. 20 α, 21 και 22 του άρθρου 9 του Ν. 4057/2012 (Α 54), των παρ. 8, 9 και 10 του άρθρου 49 του Ν. 3943/2011 (Α 66), της παρ. 10 του άρθρου 1 του Ν. 4038/2012 (Α 14) και της παρ. 20 του άρθρου 14 του Ν. 2266/1994 (Α 218), όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή του με την παρ.1 του άρθρου 5 του Ν. 2839/2000 (Α 196).

  4. Λαμβάνοντας υπόψη, το φιλόδοξο πενταετές πρόγραμμα ανάπτυξης του δικτύου διανομής φυσικού αερίου στο Ν. Αττικής της ΕΔΑ Αττικής για το χρονικό διάστημα 2019-2023 (εγκεκριμένο από τη ΡΑΕ ), στο οποίο προβλέπεται κατασκευή νέου δικτύου περίπου 586 χλμ αλλά και την αυξημένη εκδήλωση ενδιαφέροντος για σύνδεση με το δίκτυο διανομής από δυνητικούς καταναλωτές εκτός δικτύου, κρίνεται σκόπιμο κυρίως για λόγους ευελιξίας και ταχύτητας της διαδικασίας ιδιωτικοποίησης της εταιρείας η εξαίρεση της ΕΔΑ Αττικής A.E. και ΔΕΔΑ Α.Ε. από τις διατάξεις του Κεφαλαίου Β. του Ν. 3429/2005 καθώς και του Ν. 4412/2016.
  Προτεινόμενη ρύθμιση – προσθήκη:
  «Μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας ιδιωτικοποίησης ποσοστού του μετοχικού κεφαλαίου των εταιριών, οι ΕΔΑ Αττικής Α.Ε. και ΔΕΔΑ Α.Ε. εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής των διατάξεων του Κεφαλαίου Β’ του Ν. 3429/2005 καθώς και των διατάξεων του Βιβλίου Β’ του Ν. 4412/2016»

 • 11 Νοεμβρίου 2019, 12:51 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

  Συμφωνώ με σχόλιο του Λεωνίδα περί καταθέσεως δεσμευτικού επιχειρηματικού πλάνου για την ανάπτυξη του δικτύου πρατηρίων.Δέσμευση του νέου φορέα για επενδύσεις με σύγχρονο εξοπλισμό στα πρατήρια με πολλαπλές στήλες ανεφοδιασμού (ειδικά στα πρατήρια των εθνικών οδών.) »
  Να δεσμευθεί ο νέος φορέας ότι σε περιπτώσεις βλαβών στα πρατήρια θα υπάρχει όλες τις μέρες και ώρες συνεργείο ανά περιοχή που θα έχει υπογράψει με το νέο φορέα όρο να επέμβει τη στιγμή της βλάβης και όχι μόνο κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Ιδιαίτερα για τα πρατήρια που βρίσκονται σε κομβικά σημεία. Τέλος η πολιτεία οφείλει υπεύθυνα να συνειδητοποιήσει ότι το CNG είναι το καθαρό κ οικονομικό καύσιμο του παρόντος αλλά και μέλλοντος καθότι τα στατιστικά στοιχεία της ευρωπαϊκής ένωσης κατασκευαστών αυτοκινήτων (ACEA) των τελευταίων 2 ετών δείχνουν νέα στροφή των Ευρωπαίων στο καύσιμο αυτό. Από τα στατιστικά στοιχεία προκύπτει επίσης ότι μόνο οι χώρες με υψηλό ΑΕΠ καταφέρνουν να αγοράσουν τα πανάκριβα ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Το CNG είναι η λύση στην αυτοκίνηση στην Ελλάδα!

 • 11 Νοεμβρίου 2019, 11:15 | ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΝΕΡ ΔΕΠΑ

  Το Σωματείο «Ένωση Εργαζομένων στη ΔΕΠΑ – ΕΝΕΡ ΔΕΠΑ» εκπροσωπεί όλους τους εργαζόμενους που παρέχουν τις υπηρεσίες τους με συνεχόμενες συμβάσεις ορισμένου χρόνου στην μητρική εταιρεία ΔΕΠΑ Α.Ε. για πάνω από 20 έτη και αποτελούν το 80% του υφιστάμενου προσωπικού της.
  Οι συμβασιούχοι εργαζόμενοι προσφέρουν διαχρονικά στην ανάπτυξη της εταιρείας και στα οικονομικά στοιχεία που παρουσιάζει η Εταιρεία, ασκώντας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα καθήκοντά τους και εκπληρώνοντας κάθε φορά τις εργασιακές τους υποχρεώσεις, με γνώμονα το συμφέρον του Έλληνα αλλά και του Ευρωπαίου πολίτη.
  Οι εργαζόμενοι που απασχολούνται με Συμβάσεις Ορισμένου Χρόνου στη ΔΕΠΑ Α.Ε. καλύπτουν αποκλειστικά πάγιες και διαρκείς ανάγκες της Εταιρείας, χωρίς τη συμβολή των οποίων η λειτουργία της Εταιρείας θα ήταν αδύνατη.
  Για όλους τους ανωτέρω λόγους και καθότι το εν λόγω Σχέδιο Νόμου δεν περιλαμβάνει καμία πρόβλεψη για τη ρύθμιση των εργασιακών θεμάτων της ΔΕΠΑ Α.Ε., καθιστώντας τη διαδικασία αποκρατικοποίησης της Εταιρείας επικίνδυνη και προβληματική, το Σωματείο ΕΝΕΡ ΔΕΠΑ αιτείται την εισαγωγή σχετικής διάταξης περί εργασιακών θεμάτων στον εν λόγω Σχέδιο Νόμου με την προσθήκη της παρακάτω πρότασης:
  «Μέχρι την ολοκλήρωση του εταιρικού μετασχηματισμού της ΔΕΠΑ Α.Ε., η εταιρεία δύναται κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης νόμου να προσλαμβάνει προσωπικό με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου με προηγούμενη συναφή εμπειρία σε ζητήματα εμπορίας, δικτυών διανομής και υποδομών αερίου. Για την εφαρμογή της παρούσας ως συναφής εμπειρία λογίζεται κάθε νόμιμα αποδεδειγμένη προγενέστερη της πρόσληψης απασχόληση στη ΔΕΠΑ Α.Ε. ή σε εργολαβικές εταιρείες που διέθεταν προσωπικό σε αυτήν, αναγνωρίζεται δε ως τέτοια και από την ΔΕΠΑ Α.Ε. ως προς όλες τις έννομες εργασιακές και μισθολογικές συνέπειες. Κάθε σχετικό με την εφαρμογή της παρούσας ζήτημα καθορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΠΑ Α.Ε.».

 • 11 Νοεμβρίου 2019, 11:34 | ΕΝΕΡ ΔΕΠΑ

  Το Σωματείο «Ένωση Εργαζομένων στη ΔΕΠΑ – ΕΝΕΡ ΔΕΠΑ» εκπροσωπεί όλους τους εργαζόμενους που παρέχουν τις υπηρεσίες τους με συνεχόμενες συμβάσεις ορισμένου χρόνου στην μητρική εταιρεία ΔΕΠΑ Α.Ε. για πάνω από 20 έτη και αποτελούν το 80% του υφιστάμενου προσωπικού της.
  Οι συμβασιούχοι εργαζόμενοι προσφέρουν διαχρονικά στην ανάπτυξη της εταιρείας και στα οικονομικά στοιχεία που παρουσιάζει η Εταιρεία, ασκώντας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα καθήκοντά τους και εκπληρώνοντας κάθε φορά τις εργασιακές τους υποχρεώσεις, με γνώμονα το συμφέρον του Έλληνα αλλά και του Ευρωπαίου πολίτη.
  Οι εργαζόμενοι που απασχολούνται με Συμβάσεις Ορισμένου Χρόνου στη ΔΕΠΑ Α.Ε. καλύπτουν αποκλειστικά πάγιες και διαρκείς ανάγκες της Εταιρείας, χωρίς τη συμβολή των οποίων η λειτουργία της Εταιρείας θα ήταν αδύνατη.
  Για όλους τους ανωτέρω λόγους και καθότι το εν λόγω Σχέδιο Νόμου δεν περιλαμβάνει καμία πρόβλεψη για τη ρύθμιση των εργασιακών θεμάτων της ΔΕΠΑ Α.Ε., καθιστώντας τη διαδικασία αποκρατικοποίησης της Εταιρείας επικίνδυνη και προβληματική, το Σωματείο ΕΝΕΡ ΔΕΠΑ αιτείται την εισαγωγή σχετικής διάταξης περί εργασιακών θεμάτων στον εν λόγω Σχέδιο Νόμου με την προσθήκη της παρακάτω πρότασης:
  «Μέχρι την ολοκλήρωση του εταιρικού μετασχηματισμού της ΔΕΠΑ Α.Ε., η εταιρεία δύναται κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης νόμου να προσλαμβάνει προσωπικό με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου με προηγούμενη συναφή εμπειρία σε ζητήματα εμπορίας, δικτυών διανομής και υποδομών αερίου. Για την εφαρμογή της παρούσας ως συναφής εμπειρία λογίζεται κάθε νόμιμα αποδεδειγμένη προγενέστερη της πρόσληψης απασχόληση στη ΔΕΠΑ Α.Ε. ή σε εργολαβικές εταιρείες που διέθεταν προσωπικό σε αυτήν, αναγνωρίζεται δε ως τέτοια και από την ΔΕΠΑ Α.Ε. ως προς όλες τις έννομες εργασιακές και μισθολογικές συνέπειες. Κάθε σχετικό με την εφαρμογή της παρούσας ζήτημα καθορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΠΑ Α.Ε.».

 • 11 Νοεμβρίου 2019, 11:58 | Κώστας

  Επιτέλους φτιάξτε πρατηρια!!!!

 • 11 Νοεμβρίου 2019, 10:01 | Αλέξανδρος Κ.

  10 Νοεμβρίου 2019, 10:26 | Βαλαντης
  Μόνιμος Σύνδεσμος

  ΕΠΕΊΓΟΝ. ο πλανήτης εκπέμπει σως και εμείς μιλάμε για τα πολύ ρυπογόνα ηλεκτρικά ότι αυτά θα μας σώσουν. Μέχρι να οι μπαταρίες τους να γίνουν οικολογικές, το ρεύμα που τα κινεί από ανανεώσιμες πηγες ενέργειας, ο χρόνος φόρτισης να πέσει στα 5 λεπτα, αυτονομία στην πράξη τουλάχιστον 400 χιλιόμετρα και τιμή περίπου στα 15000 ούτε ο κόσμος θα τα προτιμήσει ούτε ο πλανήτης θα βοηθηθεί. Έτσι μέχρι να γίνει αυτό που θα πάρει πολλά χρόνια το οικονομικοτερο καύσιμο που θα προτιμήσει ο κόσμος και το πιο οικολογικό που θέλει ο πλανήτης είναι το φυσικό αέριο!!! ΘΈΛΟΥΜΕ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΑΝΕΦΟΔΙΑΣΜΟΎ ΧΩΡΙΣ ΒΛΑΒΕΣ. Η Ιταλία έχει 1000, η Βουλγαρία 60 η Γερμανία 180 και εμείς μόνο 12 και αυτοί χαλασμένο. Η Ισπανία έχει μέχρι και στο νησί της την μαγιορκα. Η Βόρεια Μακεδονία άνοιξε μέσα σε έναν χρόνο 4. Φτιάξτε τον νόμο έτσι ώστε να δεσμεύεται ο ιδιώτης, το κράτος να μην μπαίνει εμπόδιο σε αυτό, να φτιάξει σταθμούς ανεφοδιασμού σε όλη την Ελλάδα οι οποίοι θα είναι λειτουργικοί. Ποιος δεν θα αλλαξει το αυτοκίνητο του που είναι ρυπογόνο και 20+ χρόνων με ένα πιο σύγχρονο καινούργιο ή μεταχειρισμένο με κόστος μετακίνησης 4 ευρώ στα 100 χιλιόμετρα;;; πόσα χρήματα θα γλιτώσει το κράτος από τα πρόστιμα για τους ρύπους;;; ειναι κομβικό σημείο. Μην βλεπεται οράματα και ταινίες επιστημονικής φαντασίας μ το φυσικό αέριο είναι εδώ, οικολογικό, οικονομικό και έχει αποθέματα για πολλά πολλά χρόνια. Χρειάζονται σταθμοί λειτουργικοί σε όλη την Ελλάδα. Η Θεσσαλονίκη πχ έμεινε μια μέρα χωρίς σταθμό. Το καλοκαίρι πως θα πάνε Χαλκιδική οι εκδρομείς χωρίς σταθμούς;;;; Το χειμώνα πως θα πάνε βόλτα στην Αλεξανδρούπολη; στην Καλαμάτα κτλ κτλ κτλ;;; ενώστε την Ελλάδα με φυσικο αεριο. Όσοι έρχονται σε επαφή με το φυσικό αέριο θέλουν να αγοράσουν αυτοκίνητο τέτοιου καυσίμου αλλά δεν μπορούν. Επείγον!!!!

 • 11 Νοεμβρίου 2019, 09:15 | Τασος

  Εν έτη 2019 ψάχνοντας λύσεις για καθαροτερα αυτοκίνητα όπου η φθηνότερη λύση είναι το φυσικό αέριο χρειάζεται σταθμούς ανεφοδιασμού για περαιτέρω ανάπτυξη στόλου και καθαροτερα αυτοκινητ

 • 11 Νοεμβρίου 2019, 08:17 | Στέλιος Γ.

  Συμφωνώ με σχόλιο του Λεωνίδα περί καταθέσεως δεσμευτικου επιχειρηματικου πλάνου για την ανάπτυξη του δικτύου Πρατηρίων.
  Επίσης να υπάρξει δέσμευση του νέου φορέα για επενδύσεις με σύγχρονο εξοπλισμό στα πρατήρια με πολλαπλές στήλες ανεφοδιασμού (ειδικά στα πρατήρια των εθνικών οδών) και
  δέσμευση του νέου φορέα ότι σε περιπτώσεις βλαβών στα πρατήρια θα υπάρχει όλες τις μέρες και ώρες συνεργείο ανά περιοχή που θα έχει υπογράψει με το νέο φορέα όρο να επέμβει τη στιγμή της βλάβης και όχι μόνο κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Ιδιαίτερα για τα πρατήρια που βρίσκονται σε κομβικά σημεία.

 • 11 Νοεμβρίου 2019, 08:28 | Κρέτσης Νικος

  Συμφωνώ με σχόλιο του Λεωνίδα περί καταθέσεως δεσμευτικου επιχειρηματικου πλάνου για την ανάπτυξη του δικτύου Πρατηρίων »
  Και να προσθέσετε ένα από τα παρακάτω :
  1.Μπορεί επίσης να γίνει και λόγος για το φυσικό αέριο ως κοινωνικό αγαθό.» Να υπάρξει δέσμευση του νέου φορέα για κοινωνικό μειωμένο τιμολόγιο σε ευπαθείς ομάδες Αμεα Ανέργους τριτεκνους».
  2.»Δέσμευση για το Cng η τιμή του να μη ξεπερνά τα σημερινά περιθώρια κέρδους όπως έχουν διαμορφωθεί από τη ΔΕΠΑ. »
  3.» Δέσμευση του νέου φορέα για επενδύσεις με σύγχρονο εξοπλισμό στα πρατήρια με πολλαπλές στήλες ανεφοδιασμού (ειδικά στα πρατήρια των εθνικών οδών.) »
  4.» Δέσμευση του νέου φορέα ότι σε περιπτώσεις βλαβών στα πρατήρια θα υπάρχει όλες τις μέρες και ώρες συνεργείο ανά περιοχή που θα έχει υπογράψει με το νέο φορέα όρο να επέμβει τη στιγμή της βλάβης και όχι μόνο κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Ιδιαίτερα για τα πρατήρια που βρίσκονται σε κομβικά σημεία. »

  Τέλος η πολιτεία οφείλει υπεύθυνα να συνειδητοποιήσει ότι το CNG είναι το καθαρό κ οικονομικό καύσιμο του παρόντος αλλά και μέλλοντος καθότι τα στατιστικά στοιχεία της ευρωπαϊκής ένωσης κατασκευαστων αυτοκινήτων (ACEA) των τελευταίων 2 ετών δείχνουν νέα στροφή των Ευρωπαίων στο καύσιμο αυτό. Από τα στατιστικά στοιχεία προκύπτει επίσης ότι μόνο οι χώρες με υψηλό ΑΕΠ καταφέρνουν να αγοράσουν τα πανάκριβα ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Το CNG είναι η λύση στην αυτοκίνηση στην Ελλάδα!

 • 10 Νοεμβρίου 2019, 23:39 | Μάνος

  Η παράγραφος 10 άρθρου 80Ι οφείλει να συμπληρωθεί, θέτοντας δεσμευτικούς όρους στους υποψήφιους επενδυτές, ώστε να αναπτύξουν το λειψό δίκτυο της Fisikon για τον εφοδιασμό οχημάτων φυσικού αερίου σε ολόκληρη την χώρα. Έτσι όπως είναι διατυπωμένο περί αναφοράς και μόνο αορίστως στην ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού δεν γίνεται ουδεμία μνεία στα φλέγοντα και επίκαιρα ζητήματα που έχουν προκύψει εξαιτίας του ελλιπούς σχεδιασμού εφοδιασμού των οχημάτων CNG, με αποτέλεσμα να αξιοποιούνται στο ελάχιστο οι δυνατότητες της εταιρείας στην προμήθεια φυσικού αερίου και σε αυτόν τον τομέα και να αποτελεί κατά συνέπεια τροχοπέδη στην περαιτέρω επέκταση των επενδύσεων της και του δικτύου, διαιωνίζοντας το υπαρκτό αυτή τη στιγμή τεράστιο πρόβλημα. Θα μπορούσε τουλάχιστον να μετασχηματιστεί ως εξής :

  «10. Ειδικά στην περίπτωση της διαγωνιστικής διαδικασίας διάθεσης των ανωτέρω μετοχών εκδόσεως της ΔΕΠΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ Α.Ε.. οι υποψήφιοι επενδυτές πρέπει να συμμορφώνονται με το οικείο ρυθμιστικό και νομοθετικό πλαίσιο ασφαλείας ενεργειακού εφοδιασμού της χώρας και της Ευρωπαική Ένωσης , ενώ ταυτόχρονα θα πρέπει να παρέχουν τα απαραίτητα εχέγγυα για την μακροπρόθεσμη ανάπτυξη του δικτύου με δεσμευτική κατάθεση επιχειρηματικού πλάνου υλοποίησης της. «

 • 10 Νοεμβρίου 2019, 22:27 | Ελευθερία

  Θα μπορούσε να γραφτεί κάτι τέτοιο στα σχόλια και στο ίδιο πνεύμα ό,τι σχολιο θέλει ο καθένας -πανω στο άρθρο 16 παντα -του νομοσχεδίου :

  Η παράγραφος 10 άρθρου 80Ι οφείλει να συμπληρωθεί, θέτοντας δεσμευτικούς όρους στους υποψήφιους επενδυτές, ώστε να αναπτύξουν το ΑΝΕΠΑΡΚΕΣ δίκτυο της Fisikon για τον εφοδιασμό οχημάτων φυσικού αερίου σε ολόκληρη την χώρα. Έτσι όπως είναι διατυπωμένο περί αναφοράς και μόνο αορίστως στην ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού δεν γίνεται ουδεμία μνεία στα φλέγοντα και επίκαιρα ζητήματα που έχουν προκύψει εξαιτίας του ελλιπούς σχεδιασμού εφοδιασμού των οχημάτων CNG. Αυτο εχει ως αποτέλεσμα να αξιοποιούνται στο ελάχιστο οι δυνατότητες της εταιρείας στην προμήθεια φυσικού αερίου και σε αυτόν τον τομέα και να αποτελεί τροχοπέδη στην περαιτέρω επέκταση των επενδύσεων της και του δικτύου, διαιωνίζοντας το υπαρκτό αυτή τη στιγμή τεράστιο πρόβλημα. Θα μπορούσε τουλάχιστον να μετασχηματιστεί ως εξής :

  «10. Ειδικά στην περίπτωση της διαγωνιστικής διαδικασίας διάθεσης των ανωτέρω μετοχών εκδόσεως της ΔΕΠΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ Α.Ε.. οι υποψήφιοι επενδυτές πρέπει να συμμορφώνονται με το οικείο ρυθμιστικό και νομοθετικό πλαίσιο ασφαλείας ενεργειακού εφοδιασμού της χώρας και της Ευρωπαική Ένωσης , ενώ ταυτόχρονα θα πρέπει να παρέχουν τα απαραίτητα εχέγγυα για την μακροπρόθεσμη ανάπτυξη του δικτύου με δεσμευτική κατάθεση επιχειρηματικού πλάνου υλοποίησης της. «

 • 10 Νοεμβρίου 2019, 22:57 | Λεωνίδας

  Η παράγραφος 10 άρθρου 80Ι οφείλει να συμπληρωθεί, θέτοντας δεσμευτικούς όρους στους υποψήφιους επενδυτές, ώστε να αναπτύξουν το λειψό δίκτυο της Fisikon για τον εφοδιασμό οχημάτων φυσικού αερίου σε ολόκληρη την χώρα. Έτσι όπως είναι διατυπωμένο περί αναφοράς και μόνο αορίστως στην ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού δεν γίνεται ουδεμία μνεία στα φλέγοντα και επίκαιρα ζητήματα που έχουν προκύψει εξαιτίας του ελλιπούς σχεδιασμού εφοδιασμού των οχημάτων CNG, με αποτέλεσμα να αξιοποιούνται στο ελάχιστο οι δυνατότητες της εταιρείας στην προμήθεια φυσικού αερίου και σε αυτόν τον τομέα και να αποτελεί κατά συνέπεια τροχοπέδη στην περαιτέρω επέκταση των επενδύσεων της και του δικτύου, διαιωνίζοντας το υπαρκτό αυτή τη στιγμή τεράστιο πρόβλημα. Θα μπορούσε τουλάχιστον να μετασχηματιστεί ως εξής :
  «10. Ειδικά στην περίπτωση της διαγωνιστικής διαδικασίας διάθεσης των ανωτέρω μετοχών εκδόσεως της ΔΕΠΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ Α.Ε.. οι υποψήφιοι επενδυτές πρέπει να συμμορφώνονται με το οικείο ρυθμιστικό και νομοθετικό πλαίσιο ασφαλείας ενεργειακού εφοδιασμού της χώρας και της Ευρωπαική Ένωσης , ενώ ταυτόχρονα θα πρέπει να παρέχουν τα απαραίτητα εχέγγυα για την μακροπρόθεσμη ανάπτυξη του δικτύου με δεσμευτική κατάθεση επιχειρηματικού πλάνου υλοποίησης της

 • 10 Νοεμβρίου 2019, 18:26 | Συλλογος Εργαζομενων ΔΕΠΑ

  Ο Σύλλογος Εργαζομένων στη ΔΕΠΑ Α.Ε. (εφεξής «ΣΕΔΕΠΑ») συμμετέχει στη δημόσια διαβούλευση του σχεδίου νόμου (εφεξής «Σχέδιο») που περιέχει ρυθμίσεις για την ιδιωτικοποίηση της ΔΕΠΑ Α.Ε. μετά τον μετασχηματισμό της και εκφράζει ως γενικές θέσεις:
  • την αντίθεση του στον τεμαχισμό της εταιρείας μέσω του ιδιοκτησιακού διαχωρισμού των δραστηριοτήτων της στην εμπορία και στη διανομή φ.α., που αρχικά υιοθετήθηκε με το ν.4602/2019 και προτείνεται εκ νέου προς θεσμοθέτηση στο Σχέδιο. Παρά το γεγονός ότι οι προβλέψεις της 3ης ενεργειακής δέσμης μέτρων για την ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς ενέργειας στην Ευρώπη (Οδηγία 73/2009) αναφέρονται σε -τουλάχιστον- νομικά διαχωρισμένες οντότητες στις προαναφερόμενες δραστηριότητες, διαπιστώνουμε ότι το ελληνικό κράτος επιμένει στον απόλυτο διαχωρισμό τους, χωρίς να έχει υπάρξει σχετική τεκμηρίωση πως αυτός (ενν. ο διαχωρισμός) αποτελεί την βέλτιστη λύση για την εταιρεία, τους καταναλωτές και το Ελληνικό Δημόσιο. Η επιλογή αυτή συνεπάγεται, την αναιτιολόγητη συρρίκνωση της εταιρείας μας (σημειωτέον ότι η ΔΕΠΑ αποτέλεσε μια από τις ελάχιστες επιτυχημένες επιχειρήσεις που ελέγχονται από το Δημόσιο), ώστε αυτή να αποτελέσει εύκολη λεία για τους ανταγωνιστές της, την αύξηση του κόστους του αερίου σε μια σχετικά μικρή αγορά (παρά τα αντιθέτως θρυλούμενα) και τη μείωση του εσόδου του κράτους από την λειτουργία της ως δημόσιας επιχείρησης αλλά και την περαιτέρω ιδιωτικοποίηση της,
  • τις σοβαρές επιφυλάξεις του στο κατά πόσο οι προβλεπόμενες ιδιωτικοποιήσεις του συνόλου των μετοχών του Δημοσίου στις υπό σύσταση εταιρείες (ΔΕΠΑ Εμπορίας και ΔΕΠΑ Υποδομών) αποτελούν τον βέλτιστο τρόπο αξιοποίησης τους προς όφελος του δημοσίου συμφέροντος. Ιδιαιτέρως δε, και όσον αφορά στη ΔΕΠΑ Υποδομών, αν λάβει κανείς υπόψη του ότι 1ον, το τίμημα που θα ληφθεί για τα δίκτυα διανομής (μέσης και χαμηλής πίεσης, μήκους άνω των 6.000 χλμ, συμπεριλαμβανομένων των περιοχών Αθήνας, Θεσσαλονίκης, Λάρισας, Βόλου κλπ), που αποτελούν πάγια της ΔΕΠΑ, σε καμία περίπτωση δεν θα αντικατοπτρίζει την πραγματική αξία αυτών, αφού ο υπολογισμός γίνεται στη βάση μιας Ρυθμιζόμενης Περιουσιακής Βάσης και 2ον, η συμμετοχή του κράτους -έστω και σε επίπεδα καταστατικής μειοψηφίας όπως έγινε στην περίπτωση του ΔΕΣΦΑ- σε μια εταιρεία με Άδειες Διανομής και Διαχείρισης Δικτύων σχεδόν σε όλη την Ηπειρωτική Ελλάδα (όπως θα είναι η ΔΕΠΑ Υποδομών), με ρυθμιζόμενα έσοδα διανομής θα εξασφάλιζε στο Δημόσιο ένα διόλου ευκαταφρόνητο, σταθερό έσοδο στο διηνεκές,
  • την απόλυτη δυσαρέσκεια του για την έλλειψη οποιασδήποτε πρόβλεψης στις διατάξεις του Σχεδίου για το υφιστάμενο προσωπικό της ΔΕΠΑ και των θυγατρικών της, γεγονός που αντανακλά την απαξίωση της πολιτείας προς όλους, εν γένει, τους εργαζόμενους και ειδικότερα τους ανθρώπους αυτούς, που 30 έτη από την ίδρυση της εταιρείας έχουν συμβάλει τα μέγιστα, με συνέπεια, υψηλό αίσθημα ευθύνης και επαγγελματισμό, στην αξιοσημείωτα αναπτυξιακή της πορεία καθώς και στην δημιουργία της αγοράς φυσικού αερίου εκ του μηδενός, για να δύναται να αξιώνει τώρα -δικαίως- σημαίνοντα ρόλο στην περιφέρεια της ΝΑ Ευρώπης, με πολλαπλά οφέλη στην Ελληνική κοινωνία και σε όλους όσοι δραστηριοποιούνται στην ενεργειακή αγορά.

  Με προσήλωση στις προαναφερόμενες αρχές, ο ΣΕΔΕΠΑ επισημαίνει ειδικότερα στο άρθρο 16 του Σχεδίου τα ακόλουθα:
  – στην παράγραφο 8 του άρθρου 80Ι, να προβλεφθεί δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης από το ΤΑΙΠΕΔ του 31% του συνόλου των μετοχών εκδόσεως της ΔΕΠΑ Υποδομών, ώστε να διασφαλιστούν για το Δημόσιο δικαιώματα καταστατικής μειοψηφίας για να διατηρεί ένα ελάχιστο σταθερό έσοδο από την ρυθμιζόμενη δραστηριότητα της εταιρείας και ταυτόχρονα να συμμετέχει στην ανάπτυξη και περαιτέρω διείσδυση της χρήσης του φ.α. σε όλη τη χώρα. Επισημαίνουμε στο σημείο αυτό, τον ουσιώδη ρόλο που καλούνται να διαδραματίσουν τα δίκτυα διανομής και οι Διαχειριστές τους στο νέο ενεργειακό περιβάλλον που διαμορφώνεται για το αέριο (και όχι μόνο το φυσικό, αλλά κάθε είδος αερίου που θα αποτελεί καύσιμο χαμηλού ανθρακικού αποτυπώματος) στα επόμενα έτη, στα πλαίσια των δεσμεύσεων των κρατών-μελών της Ένωσης για τον περιορισμό των επιπτώσεων από την κλιματική αλλαγή,
  – εφιστούμε την προσοχή στην περίπτωση που ήθελε κριθεί άγονος ο διαγωνισμός για την ιδιωτικοποίηση των εταιρειών (ΔΕΠΑ Εμπορίας και ΔΕΠΑ Υποδομών), ώστε να εισαχθούν διατάξεις που θα διασφαλίζουν, 1ον την απρόσκοπτη και αποδοτική λειτουργία τους για τη διατήρηση της αναπτυξιακής τους πορείας και βιωσιμότητας και 2ον, τις χρηματοδοτήσεις της ΔΕΔΑ (υπό ένταξη στη ΔΕΠΑ Υποδομών), που έχουν ληφθεί με εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου, μέσω των προγραμμάτων ΕΣΠΑ,
  – να εισαχθούν διατάξεις για την διασφάλιση των εργασιακών και ασφαλιστικών δικαιωμάτων των εργαζομένων σε όλες τις εταιρείες του ομίλου ΔΕΠΑ, αντίστοιχες με ήδη θεσμοθετημένες (βλ. παρ. 6 του άρθρου 15 του ν.4425/2016 για την σύσταση των εταιρειών διανομής αερίου, παρ. 3 και 5 του άρθρου 80ΙΒ του ν.4602/2019 για τον μετασχηματισμό της ΔΕΠΑ, αρ. 102-103-104 του Ν.4001/2011 που διατηρήθηκαν σε ισχύ με το άρθρο 15 του ν.4237/2014 (Α΄36/12.02.2014) για την κατοχύρωση των εργασιακών δικαιωμάτων των εργαζομένων των εταιριών ΑΔΜΗΕ, ΔΕΣΜΗΕ και ΔΕΔΔΗΕ που προέκυψαν από την διάσπαση της ΔΕΗ), για λόγους ισονομίας και ομοιόμορφης εφαρμογής της νομοθεσίας που διέπει τις εργασιακές σχέσεις όπως αναφέρεται και στο σχετικό σημείο της αιτιολογικής έκθεσης που συνοδεύει το Σχέδιο. Είναι αδιανόητο στον ίδιο κλάδο- της ενέργειας- να αντιμετωπίζονται όμοιες περιπτώσεις με διαφορετικό τρόπο, δημιουργώντας επικίνδυνο «προηγούμενο» και διατηρώντας εν τέλει το απαράδεκτο καθεστώς των εργαζομένων «δύο ταχυτήτων»,
  – να εισαχθούν διατάξεις για όλο τον όμιλο ΔΕΠΑ, παρόμοιες με αυτές της ΔΕΗ ΑΕ για την παροχή δυνατότητας μεταφοράς του προσωπικού στο Δημόσιο (άρθρο 8 του Σχεδίου) καθώς και προσλήψεων στελεχών μέσω συμβάσεων ορισμένου χρόνου (άρθρο 4 του Σχεδίου, για λόγους ίσης μεταχείρισης των εργαζομένων),
  – να εισαχθούν διατάξεις που να διασφαλίζουν τόσο την κεφαλαιακή επάρκεια και ομαλή χρηματοδότηση όσο και την κατά τα πρότυπα αντίστοιχων διεθνών εταιρειών οργάνωση και λειτουργία της ΔΕΠΑ Διεθνών Έργων, χωρίς τους περιορισμούς και τις λοιπές αγκυλώσεις του Δημοσίου τομέα.

  Τέλος, ο ΣΕΔΕΠΑ ζητά να αρθεί η στρέβλωση που δημιουργεί στη ΔΕΠΑ η διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 125 του ν.4549/2018, για υποχρέωση υλοποίησης ηλεκτρονικών δημοπρασιών από Προμηθευτές με υψηλό μερίδιο αγοράς, μέχρι και 31/12/2020, καθώς σύμφωνα με το τρίτο εδάφιο της εν λόγω παραγράφου «Η εν λόγω υποχρέωση δεν καταλαμβάνει Προμηθευτές με υψηλό μερίδιο αγοράς, που εφαρμόζουν πρόγραμμα ηλεκτρονικών δημοπρασιών δυνάμει απόφασης ή αποφάσεων της Επιτροπής Ανταγωνισμού και κατά τον χρόνο ισχύος αυτών.» και η ΔΕΠΑ υπόκειται ήδη σε διατάξεις αποφάσεων της Επιτροπής Ανταγωνισμού.

 • 10 Νοεμβρίου 2019, 11:04 | Βαλαντης

  ΕΠΕΊΓΟΝ. ο πλανήτης εκπέμπει σως και εμείς μιλάμε για τα πολύ ρυπογόνα ηλεκτρικά ότι αυτά θα μας σώσουν. Μέχρι να οι μπαταρίες τους να γίνουν οικολογικές, το ρεύμα που τα κινεί από ανανεώσιμες πηγες ενέργειας, ο χρόνος φόρτισης να πέσει στα 5 λεπτα, αυτονομία στην πράξη τουλάχιστον 400 χιλιόμετρα και τιμή περίπου στα 15000 ούτε ο κόσμος θα τα προτιμήσει ούτε ο πλανήτης θα βοηθηθεί. Έτσι μέχρι να γίνει αυτό που θα πάρει πολλά χρόνια το οικονομικοτερο καύσιμο που θα προτιμήσει ο κόσμος και το πιο οικολογικό που θέλει ο πλανήτης είναι το φυσικό αέριο!!! ΘΈΛΟΥΜΕ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΑΝΕΦΟΔΙΑΣΜΟΎ ΧΩΡΙΣ ΒΛΑΒΕΣ. Η Ιταλία έχει 1000, η Βουλγαρία 60 η Γερμανία 180 και εμείς μόνο 12 και αυτοί χαλασμένο. Η Ισπανία έχει μέχρι και στο νησί της την μαγιορκα. Η Βόρεια Μακεδονία άνοιξε μέσα σε έναν χρόνο 4. Φτιάξτε τον νόμο έτσι ώστε να δεσμεύεται ο ιδιώτης, το κράτος να μην μπαίνει εμπόδιο σε αυτό, να φτιάξει σταθμούς ανεφοδιασμού σε όλη την Ελλάδα οι οποίοι θα είναι λειτουργικοί. Ποιος δεν θα αλλαξει το αυτοκίνητο του που είναι ρυπογόνο και 20+ χρόνων με ένα πιο σύγχρονο καινούργιο ή μεταχειρισμένο με κόστος μετακίνησης 4 ευρώ στα 100 χιλιόμετρα;;; πόσα χρήματα θα γλιτώσει το κράτος από τα πρόστιμα για τους ρύπους;;; ειναι κομβικό σημείο. Μην βλεπεται οράματα και ταινίες επιστημονικής φαντασίας μ το φυσικό αέριο είναι εδώ, οικολογικό, οικονομικό και έχει αποθέματα για πολλά πολλά χρόνια. Χρειάζονται σταθμοί λειτουργικοί σε όλη την Ελλάδα. Η Θεσσαλονίκη πχ έμεινε μια μέρα χωρίς σταθμό. Το καλοκαίρι πως θα πάνε Χαλκιδική οι εκδρομείς χωρίς σταθμούς;;;; Το χειμώνα πως θα πάνε βόλτα στην Αλεξανδρούπολη; στην Καλαμάτα κτλ κτλ κτλ;;; ενώστε την Ελλάδα με φυσικο αεριο.

 • 10 Νοεμβρίου 2019, 10:26 | Βαλαντης

  ΕΠΕΊΓΟΝ. ο πλανήτης εκπέμπει σως και εμείς μιλάμε για τα πολύ ρυπογόνα ηλεκτρικά ότι αυτά θα μας σώσουν. Μέχρι να οι μπαταρίες τους να γίνουν οικολογικές, το ρεύμα που τα κινεί από ανανεώσιμες πηγες ενέργειας, ο χρόνος φόρτισης να πέσει στα 5 λεπτα, αυτονομία στην πράξη τουλάχιστον 400 χιλιόμετρα και τιμή περίπου στα 15000 ούτε ο κόσμος θα τα προτιμήσει ούτε ο πλανήτης θα βοηθηθεί. Έτσι μέχρι να γίνει αυτό που θα πάρει πολλά χρόνια το οικονομικοτερο καύσιμο που θα προτιμήσει ο κόσμος και το πιο οικολογικό που θέλει ο πλανήτης είναι το φυσικό αέριο!!! ΘΈΛΟΥΜΕ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΑΝΕΦΟΔΙΑΣΜΟΎ ΧΩΡΙΣ ΒΛΑΒΕΣ. Η Ιταλία έχει 1000, η Βουλγαρία 60 η Γερμανία 180 και εμείς μόνο 12 και αυτοί χαλασμένο. Η Ισπανία έχει μέχρι και στο νησί της την μαγιορκα. Η Βόρεια Μακεδονία άνοιξε μέσα σε έναν χρόνο 4. Φτιάξτε τον νόμο έτσι ώστε να δεσμεύεται ο ιδιώτης, το κράτος να μην μπαίνει εμπόδιο σε αυτό, να φτιάξει σταθμούς ανεφοδιασμού σε όλη την Ελλάδα οι οποίοι θα είναι λειτουργικοί. Ποιος δεν θα αλλαξει το αυτοκίνητο του που είναι ρυπογόνο και 20+ χρόνων με ένα πιο σύγχρονο καινούργιο ή μεταχειρισμένο με κόστος μετακίνησης 4 ευρώ στα 100 χιλιόμετρα;;; πόσα χρήματα θα γλιτώσει το κράτος από τα πρόστιμα για τους ρύπους;;; ειναι κομβικό σημείο. Μην βλεπεται οράματα και ταινίες επιστημονικής φαντασίας μ το φυσικό αέριο είναι εδώ, οικολογικό, οικονομικό και έχει αποθέματα για πολλά πολλά χρόνια. Χρειάζονται σταθμοί λειτουργικοί σε όλη την Ελλάδα. Η Θεσσαλονίκη πχ έμεινε μια μέρα χωρίς σταθμό. Το καλοκαίρι πως θα πάνε Χαλκιδική οι εκδρομείς χωρίς σταθμούς;;;; Το χειμώνα πως θα πάνε βόλτα στην Αλεξανδρούπολη; στην Καλαμάτα κτλ κτλ κτλ;;; ενώστε την Ελλάδα με φυσικο αεριο. Όσοι έρχονται σε επαφή με το φυσικό αέριο θέλουν να αγοράσουν αυτοκίνητο τέτοιου καυσίμου αλλά δεν μπορούν. Επείγον!!!!

 • 7 Νοεμβρίου 2019, 14:51 | Αντωνίου νικος

  Ειλικρινά στο Θεό που πιστεύετε. Υπάρχουν εργαζόμενοι στην εταιρεία; Τι θα απογίνουν; Ούτε μια λέξη. Ντροπή.