Άρθρο 20 – Συμμετοχή σταθμών ΑΠΕ στην χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας χωρίς λειτουργική ενίσχυση

Μετά το άρθρο 12 του ν. 4414/16 (Α΄149) προστίθεται άρθρο 12Α ως εξής:
«Άρθρο 12Α
Έναρξη λειτουργίας σταθμών Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α.
εκτός του καθεστώτος στήριξης του ν. 4414/2016
1. Πριν την έναρξη λειτουργίας των Αγορών Ηλεκτρικής Ενέργειας του ν.4425/2016 όπως ισχύει, οι κάτοχοι σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. που τίθενται σε λει¬τουρ¬γία (κανονική ή δοκιμαστική) στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα και το Διασυνδεδεμένο Δίκ¬τυο μετά την θέση σε ισχύ της παρούσας διάταξης, δύνανται να συμμετέχουν στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, σύμφωνα με τον Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας, τον Κώδικα Διαχείρισης του Ελληνικού Συσ¬¬τή¬¬¬¬¬ματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (Κώδικας Διαχείρισης Συστήματος) και τα εν ισ¬χύι Εγχειρίδιά τους, χωρίς να συνάπτουν Σύμβαση των άρθρων 9 ή 10 του ν.4414/2016. Οι κάτοχοι των ανωτέρω σταθμών μπο¬ρούν είτε να εγ¬γράφονται στο Μητρώο Συμμε-τεχόν¬των που τηρεί η Ελληνικό Χρη¬μα¬τιστήριο Ενέργειας Α.Ε. είτε να εκπροσωπούνται από Φο¬ρείς Σωρευτικής Εκπρο¬σώπησης (Φο.Σ.Ε.) ή από το Φορέα Σωρευτικής Εκπροσώπησης Τελευταίου Καταφυγίου (Φο.Σ.Ε.Τε.Κ.) του ν.4414/2016, όπως ισχύει, σε περίπτωση που αδυνατούν να λάβουν τις υπηρεσίες των Φο.Σ.Ε.. Σχετικά με την συμ¬με¬το¬χή των σταθμών αυτών στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, ισχύουν αναλογικά τα οριζό¬με¬να στις παραγράφους 1, 2, 6, 8 και 14 του άρθρου 5 του ν.4414/2016.
2. Με την έναρξη λειτουργίας των Αγορών Ηλεκτρικής Ενέργειας που προβλέπονται στο ν. 4425/2016 όπως ισχύει, οι σταθμοί παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανε¬ώ¬σι¬μες Πηγές Ενέργειας (Α.Π.Ε.) και Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερ¬μό¬τη¬τας Υψηλής Από¬δοσης (Σ.Η.Θ.Υ.Α.) που τίθενται σε λειτουργία (κανονική ή δοκι¬μα¬στική) στο Διασυν¬δε¬δέμε¬νο Σύστη¬μα και το Διασυνδεδεμένο Δίκτυο δύνανται να πραγ¬μα¬τοποιούν συναλλαγές στις ως άνω Αγο¬ρές ως Συμμετέχοντες σύμφωνα με το ν.4425/2016 ως ισχύει και τους σχετικούς Κανονισμούς, χω¬ρίς να συνάπτουν Σύμβαση των άρθρων 9 ή 10 του ν. 4414/2016 ως ισχύει. Οι κάτοχοι των ανω¬τέρω σταθμών μπορούν είτε να εγ-γράφονται στο Μητρώο Συμμε¬τεχόν¬των που τηρεί η Ελληνικό Χρη¬μα¬τιστήριο Ενέργειας Α.Ε., είτε να εκπροσωπούνται από Φο¬ρείς Σωρευτικής Εκπρο¬σώπησης (Φο.Σ.Ε.), ή από το Φορέα Σωρευτικής Εκπροσώπησης Τελευταίου Κατά¬φυ¬γίου (Φο.Σ.Ε.Τε.Κ.) του ν.4414/2016 όπως ισχύει, σε περίπτωση που αδυνατούν να λά¬βουν τις υπηρεσίες των Φο.Σ.Ε.. Σχετικά με την συμ¬με¬το¬χή των σταθμών αυτών στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, ισχύουν αναλογικά τα οριζό¬με¬να στις παραγράφους 1, 2, 6, 7 και 14 του άρθρου 5 του ν.4414/2016.
3. Οι κάτοχοι σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. που έχουν ήδη καταρτίσει συμβάσεις λειτουργικής ενίσχυσης του ν.4414/2016 ή συμβάσεις πώλησης κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 12 του ν.3468/2006 (Α΄ 129) και οι οποίοι δεν έχουν λάβει επενδυτική ενίσχυση, δύνανται να συμ¬με-τέχουν στην αγορά ή να πραγματοποιούν συναλλαγές ως Συμμετέχοντες στις Αγο¬ρές ηλεκτρικής ενέργειας του ν.4425/2016 ως ισχύει, χωρίς να λαμβάνουν Λειτουργική Ενίσχυση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο νόμο αυτό καθώς και τους οικείους Κανονισμούς, εφόσον δεν έχει παρέλθει διάστημα τεσσάρων ετών από την έναρξη δοκιμαστικής λειτουργίας του σταθμού. Στην περίπτωση αυτή επέρχεται αυτοδίκαιη λύση των συμβάσεων του προηγούμενου εδαφίου της παραγράφου αυτής. Σχετικά με την συμ¬με¬το¬χή των σταθμών αυτών στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, ισχύουν αναλογικά τα οριζό¬με¬να στις παραγράφους 1, 2, 6, 7, 8 και 14 του άρθρου 5 του ν.4414/2016 όπως ισχύει. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας δύναται να καθοριστούν λεπτομέρειες εφαρμογής της εν λόγω διάταξης.»

 • 11 Νοεμβρίου 2019, 18:23 | ΕΛΕΤΑΕΝ

  παρ. 1: Δεδομένου ότι εισάγεται νέο άρθρο 12Α στο ν.4414/2016 που τέθηκε σε ισχύ την 9.8.2016, προτείνεται για την αποφυγή συγχύσεως η φράση «μετά την θέση σε ισχύ της παρούσας διάταξης» (τέταρτη γραμμή παραγράφου 1) να αντικατασταθεί με τη συγκεκριμένη ημερομηνία.

  παρ. 3: α) Δεν είναι κατανοητό γιατί τίθεται χρονικός περιορισμός τεσσάρων ετών από την έναρξη δοκιμαστικής λειτουργίας για την άσκηση του δικαιώματος των δικαιούχων έργων για απευθείας συμμετοχή στην αγορά χωρίς λειτουργική ενίσχυση.
  Προτείνεται να μην υπάρχει τέτοιος περιορισμός και το σχετικό δικαίωμα να μπορεί να ασκηθεί (φυσικά άπαξ) οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια ισχύος της άδειας λειτουργίας.
  β) Ως επιπλέον πρόταση βελτίωσης του συγκεκριμένου άρθρου προτείνεται η μετάπτωση από σχήμα λειτουργικης ενίσχυσης σε σχημα εμπορικής λειτουργίας, να γίνεται ακόμη και για μέρος της ισχύος του εν λειτουργία σταθμού, το οποίο θα αποφασίζει ο παραγωγός (φυσικά άπαξ).

  Νέα παρ. 4: Τέλος θα θέλαμε να προτείνουμε μια ακόμη πιο ευρεία εφαρμογή του συγκεκριμένου μέτρου με δυνατότητα εφαρμογής σε πρότερο στάδιο, δηλ. να μπορεί να εφαρμοστεί κατά τη φάση συμμετοχής του επενδυτή σε ανταγωνιστικες διαδικασίες. Συγκεκριμένα ο παραγωγός να μπορεί να συμμετέχει στις ανταγωνιστικές διαδικασίες υποβάλλοντας αίτημα συμμετοχής στην ΡΑΕ με μέρος της ισχύος της Άδειας Παραγωγής του σταθμού, δηλ. :

  «4. Οι κάτοχοι σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. μπορούν να υποβάλουν αίτημα συμμετοχής στις ανταγωνιστικές διαδικασίες της ΡΑΕ ακόμη και για μέρος της ισχύος του σταθμού όπως αυτή αναφέρεται στην Άδεια Παραγωγής. Στην περίπτωση αυτή και εφόσον ο σταθμός ανήκει τελικώς στους επιλεγέντες συμμετέχοντες τότε η ΣΕΔΠ θα αφορά το μέρος της ισχύος του σταθμού με το οποίο ο επενδυτής συμμετείχε στις ανταγωνιστικές διαδικασίες. Όσον αφορά την υπόλοιπη ισχύ οι παραγωγοί θα μπορούν είτε να εγγράφονται στο Μητρώο Συμμετεχόντων που τηρεί η Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας Α.Ε., είτε να εκπροσωπούνται από Φορείς Σωρευτικής Εκπροσώπησης (Φο.Σ.Ε.), ή από το Φορέα Σωρευτικής Εκπροσώπησης Τελευταίου Κατάφυγίου (Φο.Σ.Ε.Τε.Κ.) του ν.4414/2016 όπως ισχύει, σε περίπτωση που αδυνατούν να λάβουν τις υπηρεσίες των Φο.Σ.Ε.».

 • 9 Νοεμβρίου 2019, 10:55 | Γιώργος

  Υποτίθεται ότι αυτή η κυβέρνηση που ψηφίσαμε θα έδινε κίνητρα στην μεσαία τάξη. Αντιθέτως γίνεται προσπάθεια απαξίωσης των μεσαίιων επενδυτών φωτοβολταϊκών της κατηγορίας των 500kW. Πως να επενδύσει κανείς όταν δεν γνωρίζει την ανταποδοτικότητα της επένδυσης που πρόκειται να κάνει; Με τις νέες ρυθμίσεις μπορείτε σαν υπουργείο να δώσετε μια προσέγγιση για τα έσοδα και τα εξοδα που θα έχει πλέον μια επένδυση των 500kW γιατί προσπαθούμε να καταλάβουμε με ποιά τιμη θα αμειβόμαστε και ποιά τα επιπλέον έξοδα για ΦΟΣΕ, εξισορρόπηση κλπ και είναι εξαιρετικά δύσκολο. Στην αντιπέρα όχθη για επενδύσεις πάνω από 250MW θεωρείτε ότι είναι δίκαιο να θεσπιστεί σταθερή τιμή…