Άρθρο 24 – Πλαίσιο εγκατάστασης Φ/Β σταθμών σε αγροτική γη (<1% αγροτικής γης)

1. Η περίπτ. α’ της παρ. 6 του άρθρου 56 του ν. 2637/1998 (Α’ 200), αντικαθίσταται ως εξής:
«6. α) Σε αγροτεμάχια που χαρακτηρίζονται από τη Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης του οικείου νομού ως αγροτική γη υψηλής παραγωγικότητας, απαγορεύεται η άσκηση οποι¬ασ¬δήποτε άλλης δραστηριότητας, εκτός από τη γεωργική εκμετάλλευση και την παρα¬γωγή ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμούς Α.Π.Ε.. Κάθε επέμβαση στις εκτάσεις αυτές, είτε για τη μεταβολή του προορισμού τους και τη διάθεση τους για άλλες χρήσεις, είτε για την εκτέλεση έργων ή τη δημιουργία εγκαταστάσεων ή παροχή άλλων εξυπη¬ρετήσεων μέσα σε αυτές, έστω και χωρίς μεταβολή της κατά προορισμό χρήσης τους, αποτελεί εξαι¬ρε¬τι¬κό μέτρο και ενεργείται πάντοτε με βάση τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Περι¬βάλ-λοντος και Ενέργειας, που εκδίδεται μέσα σε δύο (2) μήνες από την έναρξη ισχύος του παρόντος και μόνο για λόγους που εξυπηρετούν το γεωργικό χαρακτήρα της αγ¬ρο¬τικής εκμετάλ¬λευ¬σης ή την εγκατάσταση σταθμών Α.Π.Ε..
Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει εφόσον πρόκειται για εκτέλεση στρατιωτικών έργων, που αφορούν την εθνική άμυνα της χώρας, καθώς, για την εκτέλεση μεγάλων αναπτυξιακών έργων του Δημοσίου και των Ο.Τ.Α. πρώτου και δεύτερου βαθμού, για την κατασκευή δικτύων μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου, υποσταθμών και εν γένει για την εκτέλεση κάθε έργου που αφορά την υποδομή του ηλεκτρικού συστήματος και του συστήματος και του δικτύου φυσικού αερίου ή για περιπτώσεις Στρα¬τηγικών Επενδύσεων του ν. 3894/2010 ιδίως για επενδύσεις που αφορούν και συν¬δέ¬ον-ται με τη μεταποίηση αγροτικών προϊόντων και τη βιομηχανία τροφίμων.
Με την επιφύλαξη του άρθρου 26 του ν. 4496/2017, η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμούς Α.Π.Ε. εγκατεστημένης ισχύος ή μέγιστης ισχύος παραγωγής μεγαλύτερης του 1 MW απα¬γο¬ρεύεται σε αγρο¬τε¬μάχια που χαρακτηρίζονται ως αγροτική γη υψηλής παραγωγικότητας, συμ¬περι¬λαμβα¬νο-μένων των περιοχών της Αττικής, καθώς και των περιοχών της Επικρά¬τειας που έχουν ήδη καθοριστεί ως αγροτική γη υψηλής παραγωγικότητας από εγκεκριμένα Γενικά Πολε¬ο¬δο¬μικά Σχέδια (Γ.Π.Σ.) ή Σχέδια Χωρικής Οικιστικής Οργάνωσης Ανοιχτής Πόλης (Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π.) του ν. 2508/1997 (Α’ 124), καθώς και Ζώνες Οικιστικού Ελέγ¬χου (Ζ.Ο.Ε.) του άρθρου 29 του ν. 1337/1983 (Α’ 33), εκτός αν διαφορετικά προβλέπεται στα εγκεκριμένα αυτά σχέδια.
Ειδικά για τους φωτοβολταϊκούς εγκατεστημένης ισχύος ή μέγιστης ισ¬χύος παραγωγής μικρότερης ή ίσης του 1 MW επιτρέπεται η παραγωγή ηλεκ¬τρι-κής ενέργειας κατά τις διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου, υπό την προϋπόθεση ότι οι φωτοβολταϊκοί σταθμοί, για τους οποί¬ους χορη¬γούν¬ται δεσμευτικές προσφορές σύνδεσης από τον αρμόδιο Διαχειριστή, καλύπ¬τουν εδα¬φικές εκτάσεις που αθροιζόμενες με τις εκτάσεις που καλύπτουν φωτοβολ-τα¬ϊκοί σταθμοί που έχουν ήδη τεθεί σε λειτουργία ή έχουν χορηγηθεί δεσμευτικές προσφορές σύνδεσης και τις εκτάσεις που καλύπτουν φωτο¬βολ-ταϊκοί σταθμοί που εγκαθίστανται σύμφωνα με την παρ. 11 του άρθρου 51 του ν. 4178/2013 (Α΄174), δεν υπερ¬βαίνουν το 1% του συνόλου των καλλιεργούμενων εκτάσεων της κάθε Περι¬φερει¬ακής Ενότητας.
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Εσωτερικών, που εκδίδεται μέσα σε δύο (2) μήνες από τη θέση σε ισχύ της παρούσας διάταξης καθορίζεται η ισχύς σε MW, των φωτοβολταϊκών σταθμών που επιτρέπεται να εγκατασταθούν σε αγροτική γη υψηλής παραγωγικότητας σε κάθε Περι¬φε¬ρει¬ακή Ενότητα και προσδιορίζονται οι ενέργειες των αρμόδιων υπηρεσιών. Για τον ανω¬τέ¬ρω καθορισμό χρησιμοποιούνται τα στοιχεία της Ετήσιας Γεωργικής Στατιστικής Έρευνας του έτους 2017 της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής και τα πλέον πρόσφατα δημοσιευμένα στοι¬χεία των αρμόδιων Διαχειριστών για τους φωτοβολταϊκούς σταθμούς, ενώ λαμβάνεται υπόψη μία τυπική στρεμματική κά¬λυψη ανά μονάδα ισχύος των φωτοβολταϊκών σταθμών.
Με απόφαση των Υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Περιβάλλοντος και Ενέργειας δύναται να προσδιορίζονται περιορισμοί στον τρόπο θεμελίωσης των βά¬σεων στήριξης των φωτοβολταϊκών συστημάτων, καθώς και υποχρεώσεις για την απο¬κα¬τάσταση του γηπέδου μετά την αποξήλωση φωτοβολταϊκών σταθμών.».
2. Στην παρ. 1 του άρθρου 21 του ν.4015/2011 (Ά 210) αντικαθίστανται οι λέξεις: «Οι διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 56 του Ν. 2637/1998» από τις λέξεις «Οι διατάξεις των περιπτώσεων β), γ), δ) και ε) της παραγράφου 6 του άρθρου 56 του Ν. 2637/1998».

 • 11 Νοεμβρίου 2019, 22:47 | ΠΟΣΠΗΕΦ

  Η Εγκατάσταση Φωτοβολταϊκών Πάρκων σε Αγροτεμάχια χαρακτηρισμένα ως “Υψηλής Παραγωγικότητας” είναι πάγιο αίτημα της Ομοσπονδίας μας .
  Όσο σημαντική κι αν είναι η πρόθεση του νομοθέτη για την ανάπτυξη των φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων και γενικότερα την κάλυψη των εθνικών στόχων, με βάση την Κοινοτική Νομοθεσία, ακόμα πιο σημαντική είναι η απολύτως ξεκάθαρη αποτύπωση των προθέσεων αυτών στο κείμενο του νόμου. Η εφευρετικότητα των δημοσίων λειτουργών στην ερμηνεία του καλύτερου νόμου, προκειμένου να ζητηθούν διευκρινιστικές Εγκύκλιοι που θα καθυστερήσουν την διαδικασία, είναι αξιοθαύμαστη.
  Θεωρούμε ότι πρέπει να θεσπιστεί :
  1) Το επιτρεπτό της εγκατάστασης φωτοβολταϊκών σε γη που έχει χαρακτηριστεί ως αγροτική γη υψηλής παραγωγικότητας από εγκεκριμένα Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια (Γ.Π.Σ.) ή Σχέδια Χωρικής Οικιστικής Οργάνωσης Ανοιχτής Πόλης (Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π.) του ν. 2508/1997 (Α’ 124), καθώς και ζώνες οικιστικού Ελέγχου (Ζ.Ο.Ε.) του άρθρου 29 του ν. 1337/1983 (Α’ 33). Να υπάρξει σαφής διατύπωση ότι σε γη υψηλής παραγωγικότητας με οποιονδήποτε τρόπο αυτή έχει προκύψει, να μην υπάρχει ούτε μία παρέκκλιση που θα θέτει εμπόδια στην ανάπτυξη των ΑΠΕ
  2) Με την υπογραφή του παρόντος νόμου και μέχρι και την υπογραφή της κοινής απόφασης των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Εσωτερικών, να επιτρέπεται η κατάθεση αιτημάτων για χορήγηση όρων σύνδεσης πρωτοκολλώντας αίτημα στης Οικεία Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης της κάθε περιφερειακής Ενότητας .
  Το παραπάνω θεωρείται απαραίτητο, προκειμένου να μη καθυστερήσει η εφαρμογή του νόμου. Θεωρούμε ότι εντός 2 μηνών δεν υπάρχει πιθανότητα να καλυφθεί το επιβαλλόμενο όριο.
  3) Η κοινή Απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Εσωτερικών, θα πρέπει να μην εισάγει επιπλέον καθυστερήσεις στην αδειοδοτική Διαδικασία .
  Αν, για παράδειγμα, η ΚΥΑ απαιτήσει ο Επενδυτής να απευθύνεται στη Διεύθυνση Γεωργίας της κάθε περιφέρειας, προκειμένου να λάβει βεβαίωση πως η μονάδα του μαζί με τις ήδη υπάρχουσες δεν ξεπερνάει το 1 % της καλλιεργούμενης έκτασης της ΠΕ εισάγεται μία καθυστέρηση, με τα σημερινά δεδομένα, έως και 4 μηνών.
  Για να αποφευχθεί αυτό, θα πρέπει να δίνεται η δυνατότητα στον Επενδυτή να καταθέτει στον ΔΕΔΔΗΕ αίτηση για χορήγηση όρων σύνδεσης, έχοντας συμπεριλάβει στην αίτηση του το Πρωτόκολλο που κατέθεσε τη γνωστοποίηση του στην οικεία Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας.
  Η Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης κάθε Περιφέρειας τηρεί το σχετικό Μητρώο Φωτοβολταϊκών Πάρκων και σε περίπτωση που καλυφθεί το όριο του 1 % ενημερώνει τον άμεσα σχετιζόμενο Επενδυτή και τον ΔΕΔΔΗΕ. Η ενημέρωση είναι έγκυρη μόνο αν γίνει εντός 15 ημερών από την κατάθεση της γνωστοποίησης .

 • Tο συγκεκριμένο άρθρο απαγορεύει αδικαιολόγητα την εγκατάσταση μονάδων βιοαερίου σε αγροτική γη υψηλής παραγωγικότητας (ΑΓΥΠ). Η απαγόρευση αυτή είναι παράλογη, αν ληφθεί υπόψη ότι:
  Το Βιοαέριο έχει τα εξής ειδικά χαρακτηριστικά που το κατατάσσουν στην πρώτη θέση μεταξύ των άλλων ΑΠΕ στην συμβολή του στην αγροτική οικονομία:

  1. Διασυνδέεται με τις γεωργοκτηνοτροφικές δραστηριότητες και μπορεί να συνεισφέρει ουσιαστικά στην τόνωση και βιωσιμότητά τους με την εξασφάλιση προσθέτου εισοδήματος από την απορρόφηση πρωτογενών προϊόντων (ενεργειακές καλλιέργειες), παραπροϊόντων και αποβλήτων της αγροτικής παραγωγής και μεταποίησης.
  2. Συνεισφέρει στην περιβαλλοντική βιωσιμότητά τους με την απορρόφηση και αξιοποίηση γεωργοκτηνοτροφικών αποβλήτων που η επιτόπου επεξεργασία ή απομάκρυνσή τους είχε δυσβάστακτο περιβαλλοντικό και οικονομικό κόστος.
  3. Κατά την διάρκεια της ηλεκτροπαραγωγής, παράγεται ταυτόχρονα και περίπου ισοδύναμη ποσότητα θερμικής ενέργειας. Η παραγόμενη θερμική ενέργεια μπορεί να χρησιμοποιηθεί κατά προτεραιότητα, λόγω γειτνίασης, από τους αγρότες της περιοχής για επαύξηση της παραγωγικότητας τόσο της γης (χρήση σε θερμοκήπια, ξήρανση γεωργικών προϊόντων) όσο και των κτηνοτροφικών δραστηριοτήτων (θέρμανση θαλάμων εκτροφής). Επίσης υπάρχει δυνατότητα τηλεθέρμανσης των γειτονικών κατοικιών.
  4. Το χωνεμένο υπόλειμμα, μετά από κατάλληλη επεξεργασία για την αποφυγή διάδοσης ασθενειών, μπορεί να διασπαρεί στους γειτονικούς αγρούς, εξασφαλίζοντας χαμηλού κόστους και υψηλής αξίας οργανικό λίπασμα για τους παραγωγούς, συμβάλλοντας έτσι στην παραπέρα αύξηση της αποδοτικότητας της γης.
  5. Το χωρικό ενεργειακό αποτύπωμα των σταθμών Βιοαερίου (kW/στρέμμα καλυπτόμενης γης) είναι πολύ υψηλότερο από αυτό άλλων ΑΠΕ που έχουν εγκατασταθεί σε αγροτική γη, ΚΥΡΊΩς ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΏΝ.

  ΤΟ ΠΛΕΟΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΟΜΩΣ ΕΙΝΑΙ ΟΤΙ:

  Το μέσο αποτύπωμα από τους υπάρχοντες σταθμούς βιοαερίου στην Ελλάδα είναι 200 MWh/στρέμμα/έτος. Με άλλα λόγια, αν το σύνολο του εθνικού στόχου των 1736 GWh/έτος από βιομάζα για το 2030 (ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΚΛΙΜΑ) καλυφθεί από μονάδες βιοαερίου, θα απαιτηθούν συνολικά 8,680 στρέμματα αγροτικής γης, ένα απειροελάχιστο μέρος της συνολικά διαθέσιμης !!!

 • 11 Νοεμβρίου 2019, 21:55 | Στυλιανιδης Λάζαρος

  Στυλιανίδης Λάζαρος

  Για τα μεγάλα Φωτοβολταικά πάρκα,που αποτελούν συνάμα και στρατηγικές επενδύσεις, ανω των 250 MW,προτείνεται η πρόβλεψη δυνατοτητας χωροθέτησης τους σε site των υφιστάμενων αδειοδοτημένων η πληρούντων τους όρους αδειοδότησης Αιολικών Πάρκων.
  Η πρόβλεψη αυτή δια Νομοθετηκής ρύθμισης θα έχει πολλαπλά οφέλη
  1) Αφενός δεν θα επιβαρύνει τη διαθεσιμότητα αγροτικής γης και 2) Αφετέρου θα κάνει χρήση των υφοστάμενων υποδομων ,οδων και δικτύων

  με εκτιμηση

  Στυλιανιδης Λάζαρος

 • 11 Νοεμβρίου 2019, 20:12 | Enel Green Power Hellas

  (α) ΓΓΥΠ
  Προτείνεται η επαναφορά της πρόβλεψης του Ν3851/2010 η οποία επέτρεπε την ανάπτυξη Φ/Β σε καλλιεργήσιμες εκτάσεις ανεξαρτήτως του αν ήταν υψηλής παραγωγικότητας ή όχι, και χωρίς όριο ισχύος ανά έργο.
  Πρέπει να εξαλειφθεί το όριο 1ΜW ανά έργο ή τουλάχιστον να περιορισθεί στο 25% του 1%, καθότι
  – Προωθεί έργα μη ανταγωνιστικά με περιορισμένες δυνατότητες διασύνδεσης (κορεσμένο δίκτυο μέσης τάσης)
  – Αυξάνει το κόστος της τελικής ενέργειας προς τον καταναλωτή
  – Κατακερματίζει τις επενδύσεις με συνεπακόλουθη καθυστέρηση στην επίτευξη των στόχων μας για την κλιματική αλλαγή

  (β) Επιπροσθέτως να επιτραπεί η ανάπτυξη Φωτοβολταϊκών σε εκτάσεις ΔΑ
  Σήμερα οι εκτάσεις ΔΑ κρίνονται αυτομάτως αναδασωτέες και δεν δύναται να αναπτυχθούν σε αυτές έργα ΦΒ.
  Πολλές από αυτές οι εκτάσεις καλλιεργούνται εδώ και δεκαετίες.
  Προτείνεται να επιτραπεί η ανάπτυξη έργων Φ/Β σε τέτοιες εκτάσεις καθότι:
  – Έχουν πολλές φορές πολύ καλύτερα χαρακτηριστικά από άλλες δασικές εκτάσεις στις οποίες αναπτύσσονται έργα νόμιμα
  – Οι επιπτώσεις στο περιβάλλον είναι μικρότερες καθότι δεν απαιτούνται νέες αποψιλώσεις
  – Τα έργα ΑΠΕ υποχρεούνται σε δάσωση ίσης έκτασης με αυτήν που καταλαμβάνουν και, ως εκ τούτου το ισοζύγιο στο περιβάλλον είναι θετικό πρακτικά καταλαμβάνοντας μια ήδη αποψιλωμένη έκταση και παραδίδοντας μια νέα αναδασωμένη.
  Φυσικά σε καμία περίπτωση δεν πρέπει ο νόμος να προωθεί την καταπάτηση δασικών εκτάσεων, οπότε προτείνεται η εφαρμογή του μέτρου αυτού να περιορίζεται σε εκτάσεις στις οποίες η αλλαγή χαρακτήρα τοποθετείται τουλάχιστον 30 χρόνια πριν.

  (γ) Συγκριτικός έλεγχος γης από ΡΑΕ
  Κατά τη φάση αιτήματος για Άδεια Παραγωγής να γίνεται έλεγχος της κατοχής της γης από τη ΡΑΕ, καθότι ορισμένοι επενδυτές αιτούνται για Άδεια Παραγωγής χωρίς να έχουν εξασφαλίσει τη γη, χωρίς αυτό να αντικατοπτρίζεται σε τυχόν συγκριτική αξιολόγηση της ΡΑΕ επικαλυπτόμενων αιτήσεων με άλλους πιο συνετών επενδυτών.

 • 11 Νοεμβρίου 2019, 18:22 | ΕΛΕΤΑΕΝ

  A] Ο τίτλος του άρθρου δημιουργεί τη λανθασμένη εντύπωση ότι το συγκεκριμένο άρθρο αφορά μόνο την εγκατάσταση ΦΒ σταθμών σε αγροτική γη. Δυστυχώς, το συγκεκριμένο άρθρο απαγορεύει αδικαιολόγητα την εγκατάσταση αιολικών πάρκων σε αγροτική γη υψηλής παραγωγικότητας (ΑΓΥΠ). Η απαγόρευση αυτή είναι παράλογη, αν ληφθεί υπόψη ότι:

  • Η αιτιολογική έκθεση της συγκεκριμένης διάταξης, την διαφημίζει ως υποστηρικτική των Α.Π.Ε. που αποσκοπεί στην εξυπηρέτηση της φιλοδοξίας του νέου ΕΣΕΚ.

  • Ήδη από το 2008 όταν θεσπίσθηκε το Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο των Α.Π.Ε., η Υποστηρικτική Μελέτη του ΕΧΠ-ΑΠΕ είχε διαπιστώσει ότι «δεν υφίσταται κανενός είδους λειτουργική ασυμβατότητα» μεταξύ αιολικών πάρκων και ΑΓΥΠ, παρόλο που τότε (το 2008) απαγορευόταν η εγκατάστασή τους σε τέτοιες γαίες. Για αυτό και η Μελέτη είχε προτείνει ρητά ότι «… θα πρέπει να προωθηθεί νομοθετική ρύθμιση για την άρση αυτής της αντίφασης, ώστε να επιτρέπεται η εγκατάσταση ΑΠΕ υπό όρους στις περιοχές αυτές».
  Και ενώ πράγματι προωθήθηκε αργότερα και εφαρμόσθηκε σχετική διάταξη που έχει ήδη επιτρέψει την αδειοδότηση και ωρίμανση αιολικών πάρκων σε περιοχές ΑΓΥΠ, έρχεται σήμερα το άρθρο 24 του νομοσχεδίου να ανατρέψει τα από ετών κοινώς παραδεχθέντα.

  Η απαγόρευση προκύπτει από την αναδιατύπωση του τρίτου εδαφίου της παρ. 6.α του άρθρου 56 του ν. 2637/1998, η οποία επεκτείνει την απαγόρευση για αιολικά πάρκα άνω του 1MW σε περιοχές που χαρακτηρίζονται ως ΑΓΥΠ σε όλη την Επικράτειας (ενώ πριν ο περιορισμός αυτός ίσχυε μόνο για την Αττική) και διατηρεί την απαγόρευση για περιοχές που έχουν καθορισθεί ως ΑΓΥΠ μέσω κάποιου εγκεκριμένου σχεδίου (εκτός αν διαφορετικά προβλέπεται σε αυτό).

  Θα πρέπει λοιπόν να διευκρινισθεί ότι η απαγόρευση αυτή δεν καταλαμβάνει το αιολικά πάρκα.

  Σε κάθε περίπτωση διευκρινίζουμε με έμφαση ότι δεν συμφωνούμε ούτε με την απαγόρευση εγκατάστασης μεγάλων φωτοβολταϊκών σε ΑΓΥΠ, η οποία είναι εξίσου αντιεπιστημονική. Η ανωτέρω προτεινόμενη διατύπωση ασχολείται μόνο με την διόρθωση του σφάλματος για τα αιολικά πάρκα που είναι ο κλάδος της Ένωσης μας.

  B] Κατ’ ελάχιστον, ακόμα και εάν τα ανωτέρω δεν γίνουν αποδεκτά, θα πρέπει να εισαχθεί ειδική (μεταβατική στην ουσία) διάταξη που θα επιτρέπει σε αιολικά πάρκα και έργα ΑΠΕ που χωροθετούνται εντός ΑΓΥΠ και έχουν ήδη λάβει άδεια παραγωγής να ολοκληρώσουν την αδειοδότησή τους (ΑΕΠΟ, οικοδομική άδεια κλπ.) και να υλοποιηθούν κανονικά. Με τον τρόπο αυτό δεν θα ανατραπούν αναδρομικά οι προσπάθειες και σχεδιασμοί των επιχειρήσεων αυτών.

 • 11 Νοεμβρίου 2019, 18:02 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ

  ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΕΝΑΝ ΕΥΛΟΓΟ ΧΡΟΝΟ ΓΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΗ ΟΡΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΕΔΔΗΕ ΚΑΙ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ ΚΑΙ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ

  ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ

 • 11 Νοεμβρίου 2019, 18:10 | Takis Grigoriou

  Κοινά σχόλια WWF Ελλάς και Greenpeace: Άρση του ορίου 1MWp για εγκαταστάσεις ΑΠΕ στις αγροτικές γαίες υψηλής παραγωγικότητας

  Η Greenpeace και το WWF Ελλάς καλωσορίζουν τις διατάξεις του σχεδίου νόμου οι οποίες στοχεύουν στην ουσιαστική στήριξη των ΑΠΕ. Πιο συγκεκριμένα, η άρση της οριζόντιας απαγόρευσης των φωτοβολταϊκών στην αγροτική γη υψηλής παραγωγικότητας αποτελεί μία εξέλιξη που βρίσκεται σε θετική κατεύθυνση υπό την προϋπόθεση ορθής αντιμετώπισης της χωροθέτησης των ΑΠΕ συνολικά, εξέλιξη μάλιστα η οποία εδώ και καιρό αποτελούσε πάγιο αίτημα προς εξέταση από τη μεριά των δύο οργανώσεων.

  Η άρση της οριζόντιας απαγόρευσης – πάντα με την απαραίτητη προϋπόθεση της επιβολής του ανώτατου ορίου κάλυψης 1% επί της συνολικής έκτασης της αγροτικής γης ανά Περιφέρεια – αναμένεται να βοηθήσει σημαντικά την ανάπτυξη των έργων ΑΠΕ και να στηρίξει ουσιαστικά και τον θεσμό των ενεργειακών κοινοτήτων, επομένως και την εμπλοκή όλων των πολιτών στη διαδικασία ενεργειακού μετασχηματισμού αξιοποιώντας τις ΑΠΕ με όρους ενεργειακής δημοκρατίας, στην κατεύθυνση της μείωσης του ενεργειακού κόστους και βελτίωσης του περιβαλλοντικού αποτυπώματος.

  Ωστόσο το σχέδιο νόμου, χωρίς κάποια προφανή αιτία ή τεκμηρίωση, θέτει τον επιπρόσθετο περιορισμό του ορίου του 1 MW στην ισχύ όλων των προς εγκατάσταση τεχνολογιών ΑΠΕ.

  Πέραν του γεγονότος του ότι ο εν λόγω περιορισμός δεν προσφέρει επί της ουσίας επιπρόσθετη προστασία στην αγροτική γη υψηλής παραγωγικότητας, αφού ούτως ή άλλως ισχύει το 1% της κάλυψης της αγροτικής έκτασης ως ανώτατο πλαφόν, φαίνεται τελικά να δημιουργεί μία σειρά από σημαντικά προβλήματα που ενδεχομένως να μην έχουν προβλεφθεί:

  – Επί της ουσίας αποκλείει όλα τα αιολικά πάρκα από την αγροτική γη. Η επιλογή αυτή είναι σαφές πως ενισχύει περαιτέρω τις πιέσεις για εγκατάσταση των αιολικών αποκλειστικά σε απομακρυσμένες βουνοκορφές, απρόσιτες περιοχές και περιοχές ιδιαίτερης βιοποικιλότητας και εν γένει σε περιοχές με περιορισμένη φέρουσα ικανότητα. Δεδομένων των έντονων αντιδράσεων που ήδη υπάρχουν για την εγκατάσταση των αιολικών πάρκων σε αυτές τις περιοχές, ο συγκεκριμένος περιορισμός κρίνεται παράλογος και αναποτελεσματικός, δημιουργώντας νέα προβλήματα αντί να επιλύσει.
  – Υποχρεώνει επιπλέον την εγκατάσταση των μεγαλύτερων έργων ΑΠΕ (φωτοβολταϊκά, αιολικά) που είναι απαραίτητα για την επίτευξη των κλιματικών και ενεργειακών στόχων σε δυσπρόσιτες περιοχές, οι οποίες δεν διαθέτουν τις απαραίτητες υποδομές. Κάτι τέτοιο εκτιμούμε πως θα επιβαρύνει ακόμα περισσότερο με αχρείαστες υποδομές και καλώδια υψηλής τάσης την ελληνική ύπαιθρο αλλά και κόστος για τον καταναλωτή.

  Οι δύο οργανώσεις, εν όψει μάλιστα της αναθεώρησης του Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου για τις ΑΠΕ, εκφράζουν την ανησυχία ότι ο αποκλεισμός έργων από τις περιοχές όπου ήδη υπάρχει ανθρώπινη δραστηριότητα θα δημιουργήσει σημαντικά προβλήματα στην εύλογη ανάπτυξη των πηγών καθαρής ενέργειας που χρειάζεται η χώρα για την επίτευξη των αναθεωρημένων κλιματικών και ενεργειακών στόχων, τη στιγμή μάλιστα που η κλιματική κρίση επιταχύνεται.

  Είναι σημαντικό η άρση των στρεβλώσεων να πραγματοποιείται χωρίς τη δημιουργία νέων. Greenpeace και WWF Ελλάς ζητούν την αφαίρεση του εν λόγω περιορισμού στην ισχύ των ΑΠΕ στις γαίες υψηλής παραγωγικότητας.

 • 11 Νοεμβρίου 2019, 17:25 | Σταύρος Βόλας

  Σχετικά με την άρση της απαγόρευσης εγκατάστασης ΦΒ σε ΓΓΥΠ, ομοίως θα πρέπει να ισχύουν ανάλογα και για τις λοιπές ΑΠΕ που υστερούν σε ποσοστό επίτευξης των στόχων ως προς το μίγμα ΑΠΕ, και για τις οποίες επιβλήθηκαν εμμέσως απαγορευτικές διατάξεις. Ειδικότερα, οι μονάδες βιορευστών έχουν εξαιρετικά μικρό χωρικό αποτύπωμα. Καταλαμβάνουν πολύ μικρή έκταση συγκρινόμενες με τις αντίστοιχες μονάδες ΑΠΕ ΦΒ ισχύος 1 MW (1.000 – 2.000 τ.μ. σε σχέση με τα 20.000 τ.μ. ενός ΦΒ ισχύος 1 MW για το οποίο θα επιτρέπεται εφεξής η εγκατάστασή του σε ΓΓΥΠ). Συνεπώς προτείνεται: «Αίρεται ο οποιοσδήποτε περιορισμός της απόστασης από τον τόπο προέλευσης πρώτων υλών για τις μονάδες βιομάζας, βιοαερίου ή βιορευστών».

 • 11 Νοεμβρίου 2019, 17:38 | Γεώργιος Παπαγεωργίου

  Θα πρέπει να δοθεί προτεραιότητα σε μοναδες μέχρι 500kw γιατί έτσι θα υπάρξει διασπορά της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας, με αντίστοιχη μείωση των απωλειών κατά την μεταφορά του. Ταυτόχρονα θα υπάρξει διασπορά του επενδυτικού ενδιαφέροντος, με αντίστοιχη αύξηση των εμμψεσων εσόδων του κράτους.

 • 11 Νοεμβρίου 2019, 11:37 | KONSTANTINOS MIXANIKOS

  Αγρίνιο 11.11.2019
  Θέμα: Συμμετοχή στην διαβούλευση για το νομοσχέδιο στήριξης ΑΠΕ.

  Επιπλέον της ρύθμισης που κινείται στην σωστή κατεύθυνση θα πρέπει να δοθεί η δυνατότητα στα Φωτοβολταϊκά να εγκαθίστανται σε εκτάσεις που χαρακτηρίζονται ως Δάσος(με εξαγορά και αναδάσωση και λοιπές υποχρεώσεις) όπως γίνεται και στα αιολικά.
  Ήδη με τις αναρτήσεις δασικών χαρτών η κατάσταση γίνεται ποιο δύσκολη γιατί υπάρχει συμφόρηση στις υπηρεσίες. Ίσως θα μπορούσε να ισχύσει και μια παρέκκλιση για να εξετάζονται άμεσα οι ενστάσεις επί τον χαρακτηρισμό των εκτάσεων για έργα ΑΠΕ σε ένα διάστημα 2 μηνών από την αίτηση προς την εκάστοτε επιτροπή.
  Στη σωστή κατεύθυνση το όριο του 1MW και η υψηλή παραγωγικότητα με τις παρεκκλίσεις αλλά θα έπρεπε να ισχύει για όσους καταθέτουν μετά την ανακοίνωση της διαβούλευσης και όχι πριν, ειδικά για αυτούς που εγκαθίστανται σύμφωνα με την παρ. 11 του άρθρου 51 του ν. 4178/2013 (Α΄174) για να μην δημιουργούνται αδικίες γι αυτούς που δεν κατέθεταν τόσο καιρό διότι δεν οι υπηρεσίες και οι πολεοδομίες δεν τους έδιναν επιτρεπτό με αποτέλεσμα να ωφελούνται όσοι ρίσκαραν μόνο με τις φήμες ή όσοι γνώριζαν.

 • • Άρθρο 24 § 1
  Να επιτρέπεται ότι ισχύει μέχρι σήμερα και η διάταξη αυτή να ισχύει μόνο για ότι αφορά τα φωτοβολταϊκά.
  Μην γίνει αποκλεισμός όπως με τις Ζ.Ο.Ε.

  Όσον αφορά το Φυσικό Αέριο
  1. Είναι απαραίτητο στον Νομό Ηλείας το φυσικό αέριο
  2. Εώς ότου έρθει στον Νομό Ηλείας να δίδεται το υγραέριο χωρίς φόρους και επιδότηση της μεταφοράς.

 • Με το σχέδιο νόμου που έθεσε σε δημόσια διαβούλευση το ΥΠΕΝ, δίνεται στο άρθρο 24 κατ’ εξαίρεση η δυνατότητα ανάπτυξης φωτοβολταϊκών μονάδων ισχύος <1MW σε ΓΓΥΠ. Υπό την επιφύλαξη ωστόσο του άρθρου 21, του ν. 4015/2011 για όσες αγορές τέτοιων γαιών συντελέστηκαν μέχρι τότε από ιδιώτες (μη αγρότες) και θεωρήθηκαν έγκυρες, εν γένει απαγορεύεται η ελεύθερη πώληση τέτοιων εκτάσεων από αγρότες σε ιδιώτες δυνάμει των άρθρων 50, παρ. 2 και 56 του ν. 2637/1998 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 24, παρ. 37 του ν. 2945/2001 και όπως ισχύουν.

  Υπό το φως του υπό διαβούλευση ν/σ και της βούλησης της Πολιτείας να επιτρέψει την ηλεκτροπαραγωγή από Φ/Β σε τέτοιες εκτάσεις, θα πρέπει να προβλεφθεί στο ν/σ πως κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης επιτρέπεται ελεύθερα στους ιδιώτες να αγοράζουν ΓΓΥΠ υπό την προϋπόθεση πως η αγορά τους αφορά την ανάπτυξη Φ/Β σταθμού στο συγκεκριμένο γήπεδο. Έτσι στα σχετικά συμβόλαια όπως θα συνάπτονται η αγοραπωλησία θα ολοκληρώνεται (λ.χ. με αυτοσύμβαση) μετά την ηλέκτριση του Φ/Β σταθμού. Αν πάλι ο ιδιώτης επενδυτής δεν υλοποιήσει εν τέλει την μονάδα, η αγοραπωλησία δεν θα υλοποιείται.

  Η ρύθμιση αυτή κρίνεται αναγκαία, αφού κατά την άποψη μας δεν είναι δυνατόν αστοί επενδυτές να περιορίζονται εν τοις πράγμασι μόνο σε ρόλο μισθωτή των γαιών ΓΓΥΠ από αγρότες για την ανάπτυξη των εν λόγω επενδύσεων τους ή να επιβαρύνονται ασύμμετρα με δαιδαλώδη γραφειοκρατία. Τα Φ/Β είναι μακροχρόνιες επενδύσεις όχι μόνο 20 ετών αλλά μέσω repowering και πολύ παραπέρα (40 – 50+ ετών), οπότε η μίσθωση γαιών δεν μπορεί να αποτελεί υποχρεωτικό μονόδρομο για αυτούς. Επιπλέον η χώρα δεν επιτρέπεται να αφεθεί να οπισθοδρομεί στην εγκατεστημένη ισχύ ΑΠΕ με την λήξη κάθε φορά των μισθώσεων, αφού οι ιδιοκτήτες θα δύνανται να προβάλλουν υπερβολικές απαιτήσεις για την ανανέωση των μισθωτηρίων κάθε φορά σε βάθος χρόνου, «εκβιάζοντας» μάλιστα ακόμα και την αποξήλωση και εκδίωξη των επενδυτών από το χώρο.

 • Οι βασικές αρχές επί των οποίων κινείται το νομοσχέδιο είναι θετικές και ικανοποιούν αιτήματα της αγοράς φωτοβολταϊκών, ρυθμίζοντας εκκρεμότητες του παρελθόντος. Οι παρατηρήσεις μας σκοπεύουν στη νομοτεχνική βελτίωση κάποιων ρυθμίσεων και πιο συγκεκριμένα εκείνων που αφορούν στο επιτρεπτό εγκατάστασης φωτοβολταϊκών σε γαίες που έχουν χαρακτηριστεί ή εικάζεται πως είναι υψηλής παραγωγικότητας.

  Το νομοσχέδιο ορθά καθορίζει πως “σε αγροτεμάχια που χαρακτηρίζονται από τη Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης του οικείου νομού ως αγροτική γη υψηλής παραγωγικότητας, απαγορεύεται η άσκηση οποιασδήποτε άλλης δραστηριότητας, εκτός από τη γεωργική εκμετάλλευση και την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμούς Α.Π.Ε.”. Αναγνωρίζει έτσι πως η παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές είναι δραστηριότητα συμβατή με τον αγροτικό χαρακτήρα μιας περιοχής με πολλαπλά οφέλη για τη βιώσιμη ανάπτυξή της.

  Η ρύθμιση αυτή είναι συμβατή και με τη νομολογία του ΣτΕ, σύμφωνα με την οποία, ενώ η συνταγματική επιταγή κρίνει ως ασυμβίβαστες ορισμένες χρήσεις (π.χ. κατοικία) σε γεωργική γη υψηλής παραγωγικότητας, εν τούτοις η αρχή της βιώσιμης ανάπτυξης καθιστά θεμιτές, ίσως μάλιστα και επιβεβλημένες παρεκκλίσεις ή αποκλίσεις από την προστασία της γεωργικής γης υψηλής παραγωγικότητας, εφόσον συγκεκριμένοι λόγοι δημοσίου ή κοινωνικού συμφέροντος τις δικαιολογούν.

  Με βάση τον Ν.4414/2016, στόχος της Πολιτείας είναι: “η αξιοποίηση του εγχώριου δυναμικού ηλεκτροπαραγωγής από Α.Π.Ε., κατά προτεραιότητα, με στόχο την προστασία του περιβάλλοντος, τη διαφοροποίηση του εθνικού ενεργειακού μίγματος, την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού και την ενίσχυση και ανάπτυξη της εθνικής οικονομίας… στο πλαίσιο της ενιαίας πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, και την επίτευξη του στόχου συμμετοχής των Α.Π.Ε. στην ακαθάριστη τελική κατανάλωση ενέργειας”.

  Η προτεινόμενη στο νομοσχέδιο ρύθμιση επιτρέπει την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σε γαίες υψηλής παραγωγικότητας σε σταθμούς ισχύος μικρότερης ή ίσης του 1 MW, υπό την προϋπόθεση ότι οι φωτοβολταϊκοί σταθμοί, για τους οποίους χορηγούνται δεσμευτικές προσφορές σύνδεσης από τον αρμόδιο Διαχειριστή, καλύπτουν εδαφικές εκτάσεις που αθροιζόμενες με τις εκτάσεις που καλύπτουν φωτοβολταϊκοί σταθμοί που έχουν ήδη τεθεί σε λειτουργία ή έχουν χορηγηθεί δεσμευτικές προσφορές σύνδεσης και τις εκτάσεις που καλύπτουν φωτοβολταϊκοί σταθμοί που εγκαθίστανται σύμφωνα με την παρ. 11 του άρθρου 51 του ν. 4178/2013 (Α΄174), δεν υπερβαίνουν το 1% του συνόλου των καλλιεργούμενων εκτάσεων της κάθε Περιφερειακής Ενότητας.

  Η ρύθμιση αυτή επιλύει εν μέρει ένα πρόβλημα που χρονίζει από το 2011. Και λέμε εν μέρει διότι αποκλείει την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σταθμών μεγαλύτερης ισχύος. Είναι πρακτικά αδύνατο να επιτευχθούν οι κλιματικοί και ενεργειακοί στόχοι του 2030 χωρίς την εγκατάσταση και σταθμών μεγάλης ισχύος. Δεδομένου μάλιστα ότι η ρύθμιση αφορά την εγκατάσταση σε εκτάσεις που δεν υπερβαίνουν το 1% του συνόλου των καλλιεργούμενων εκτάσεων της κάθε Περιφερειακής Ενότητας, η εγκατάσταση σταθμών μεγάλης ισχύος είναι απολύτως εφικτή χωρίς να υπερβαίνονται τα όρια αυτά.

  Ας δούμε τη χαρακτηριστική περίπτωση της Θεσσαλίας, μιας περιοχής που διαθέτει μεγάλες εκτάσεις που θα χαρακτήριζε κανείς υψηλής παραγωγικότητας. Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ (2017), το σύνολο των καλλιεργούμενων εκτάσεων στη Θεσσαλία καταλαμβάνει έκταση 4.186.824 στρεμμάτων, ενώ 249.127 επιπλέον στρέμματα τελούν σε αγρανάπαυση 1-5 ετών. Το 1% των καλλιεργούμενων εκτάσεων αντιστοιχεί σε 41.868 στρέμματα.

  Μέχρι σήμερα, έχουν εγκατασταθεί στη Θεσσαλία 1.334 φωτοβολταϊκοί σταθμοί συνολικής ισχύος 265 MW (όλοι τους σχεδόν την περίοδο 2011-2013). Εκείνη την περίοδο, με βάση τη διαθέσιμη τεχνολογία φωτοβολταϊκών, 1 MW καταλάμβανε περίπου 15-20 στρέμματα (ανάλογα με τη φύση και τη μορφολογία του γηπέδου). Με 20 στρέμματα ανά MW, οι υπάρχοντες σταθμοί καταλαμβάνουν περίπου 5.300 στρέμματα.

  Η σημερινή τεχνολογία των φωτοβολταϊκών επιτρέπει την εγκατάσταση 1 MW σε 10-13 στρέμματα (και η τάση είναι να περιοριστεί περαιτέρω η απαιτούμενη έκταση). Συνεπώς, για να καλυφθεί το όριο του 1% στη Θεσσαλία, θα πρέπει να εγκατασταθούν ακόμη 2,81-3,66 GW (μέσος όρος 3,23 GW), κάτι φυσικά αδύνατο αν περιοριστούμε σε έργα μέχρι 1 MW αποκλείοντας τα έργα μεγαλύτερης ισχύος.

  Επιπλέον, θα πρέπει να λάβει κανείς υπόψη του την κατάσταση των δικτύων, ιδίως αυτών της Μέσης Τάσης. Ως γνωστόν, συστήματα έως 8 MW συνδέονται κατά τεκμήριο στη Μέση Τάση. Αν τα συστήματα αυτά δεν εγκατασταθούν κοντά σε υφιστάμενα δίκτυα Μέσης Τάσης (που συνήθως βρίσκονται κοντά σε κατοικημένες περιοχές) και “εξοβελιστούν” σε απομακρυσμένες μη γεωργικές περιοχές, ο μόνος τρόπος για να συνδεθούν πλέον θα είναι με κατασκευή υποσταθμού για σύνδεση στην Υψηλή Τάση, κάτι που δεν είναι οικονομικά βιώσιμο για σταθμούς αυτού του μεγέθους. Ουσιαστικά λοιπόν, βάζοντας περιορισμό στο 1 MW, αποκλείουμε από την αγορά πολλούς σταθμούς μεσαίου μεγέθους. Όσο για τους μεγαλύτερους σταθμούς που συνδέονται στην Υψηλή Τάση, είναι αυτοί που όχι μόνο θα βοηθήσουν στην επίτευξη των εθνικών στόχων για το 2030, αλλά και που μειώνουν το κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας για τους καταναλωτές (λόγω οικονομίας κλίμακας και χαμηλότερου κόστους παραγωγής).

  Για τους παραπάνω λόγους, ο Σύνδεσμος Εταιριών Φωτοβολταϊκών προτείνει να επιτραπεί η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σταθμών, ανεξαρτήτως ισχύος, σε αγροτική γη υψηλής παραγωγικότητας, υπό την προϋπόθεση ότι οι φωτοβολταϊκοί σταθμοί, για τους οποίους χορηγούνται δεσμευτικές προσφορές σύνδεσης από τον αρμόδιο Διαχειριστή, καλύπτουν εδαφικές εκτάσεις που αθροιζόμενες με τις εκτάσεις που καλύπτουν φωτοβολταϊκοί σταθμοί που έχουν ήδη τεθεί σε λειτουργία ή έχουν χορηγηθεί δεσμευτικές προσφορές σύνδεσης και τις εκτάσεις που καλύπτουν φωτοβολταϊκοί σταθμοί που εγκαθίστανται σύμφωνα με την παρ. 11 του άρθρου 51 του ν. 4178/2013 (Α΄174), δεν υπερβαίνουν το 1% του συνόλου των καλλιεργούμενων εκτάσεων της κάθε Περιφερειακής Ενότητας.

  Η πρόταση αυτή καθιστά μη απαραίτητη την παρακάτω παράγραφο του νομοσχεδίου η οποία θα πρέπει να απαλειφθεί:

  “Με την επιφύλαξη του άρθρου 26 του ν. 4496/2017, η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμούς Α.Π.Ε. εγκατεστημένης ισχύος ή μέγιστης ισχύος παραγωγής μεγαλύτερης του 1 MW απαγορεύεται σε αγροτεμάχια που χαρακτηρίζονται ως αγροτική γη υψηλής παραγωγικότητας, συμπεριλαμβανομένων των περιοχών της Αττικής, καθώς και των περιοχών της Επικράτειας που έχουν ήδη καθοριστεί ως αγροτική γη υψηλής παραγωγικότητας από εγκεκριμένα Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια (Γ.Π.Σ.) ή Σχέδια Χωρικής Οικιστικής Οργάνωσης Ανοιχτής Πόλης (Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π.) του ν. 2508/1997 (Α’ 124), καθώς και Ζώνες Οικιστικού Ελέγχου (Ζ.Ο.Ε.) του άρθρου 29 του ν. 1337/1983 (Α’ 33), εκτός αν διαφορετικά προβλέπεται στα εγκεκριμένα αυτά σχέδια”.

  Η παραπάνω παράγραφος θέτει επιπλέον περιορισμούς και σε άλλες μορφές ΑΠΕ (όπως π.χ. τα αιολικά) που δεν προϋπήρχαν σε παλαιότερες ρυθμίσεις.

  Ένα άλλο σημείο που χρήζει προσοχής είναι η πρόβλεψη του νομοσχεδίου σύμφωνα με την οποία “με απόφαση των Υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Περιβάλλοντος και Ενέργειας δύναται να προσδιορίζονται περιορισμοί στον τρόπο θεμελίωσης των βάσεων στήριξης των φωτοβολταϊκών συστημάτων, καθώς και υποχρεώσεις για την αποκατάσταση του γηπέδου μετά την αποξήλωση φωτοβολταϊκών σταθμών”. Σε ότι αφορά τον τρόπο θεμελίωσης των βάσεων στήριξης, αυτό αποτελεί ένα καθαρά τεχνικό θέμα που δεν θα έπρεπε να ρυθμίζεται θεσμικά, καθώς η τεχνολογία αναπτύσσεται και προχωρά και ενδέχεται να τεθούν αναίτιοι περιορισμοί.

  Το σημαντικό είναι να υπάρχει πλήρης αποκατάσταση του γηπέδου μετά την παύση λειτουργίας του σταθμού. Ήδη από το 2013, με την ΥΑ 3791/2013, «Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ) για έργα ΑΠΕ», ΦΕΚ 104Β/24-1-2013 προβλέπονται τα εξής:

  “Μετά την παύση λειτουργίας του έργου, και ανεξαρτήτως του λόγου για τον οποίο επήλθε αυτή, θα πρέπει με ευθύνη του κυρίου του έργου και εντός έτους:
  1. Να απομακρυνθεί πλήρως το σύνολο του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού και των δομικών εγκατάσεων του έργου….
  2. Να αποκατασταθεί η επιφάνεια του εδάφους στις θέσεις από όπου θα απομακρυνθεί ο ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός και οι δομικές εγκαταστάσεις του έργου”.

  Επειδή η εν λόγω ΚΥΑ αφορά τα έργα της Κατηγορίας Β και για να διασφαλιστεί η αποκατάσταση του γηπέδου σε όλες τις περιπτώσεις, προτείνουμε να υπάρξει η εξής ρύθμιση:

  “Μετά την παύση λειτουργίας των φωτοβολταϊκών σταθμών, ανεξαρτήτως ισχύος και ανεξαρτήτως του λόγου για τον οποίο επήλθε αυτή, θα πρέπει με ευθύνη του κυρίου του έργου και εντός έτους να υπάρξει αποξήλωση των εγκαταστάσεων και αποκατάσταση του γηπέδου, σύμφωνα με όσα σχετικά προβλέπονται στην ΥΑ 3791/2013 (104Β/24-1-2013)”.

 • 9 Νοεμβρίου 2019, 23:55 | Κωνσταντίνος Κατώπης

  Με τη διατύπωση του άρθρου αυτού επιτρέπεται η εγκατάσταση ΦΒ ισχύος ως 1MW σε ΑΓΥΠ και ταυτόχρονα απαγόρευση εγκατάστασης αιολικών άνω του 1MW. Η επιβολή αυτού του περιορισμού εκεί που ως τώρα δεν υπήρχε – έστω και μετά από σειρά τροποποιήσεων σχετικών διατάξεων νόμων και υπουργικών αποφάσεων – είναι καταφανώς λανθασμένη, καθώς:

  – Με τα σημερινά μεγέθη ανεμογεννητριών το όριο του 1MW για τα αιολικά στην ουσία συνιστά πλήρη απαγόρευση τους σε αγροτική γη. Με την έννοια αυτή αντιφάσκει τόσο στο 1ο εδάφιο του άρθρου (περί επιτρεπτού των ΑΠΕ σε ΑΓΥΠ), όσο και στην αιτιολογική έκθεση του σ/ν, αλλά και στην επίσημη πολιτική της χώρας για επιτάχυνση της ανάπτυξης των ΑΠΕ και της απανθρακοποίησης του ενεργειακού συστήματος.

  – Δε στηρίζεται σε καμιά αιτιολογία, αντιθέτως η Υποστηρικτική Μελέτη του Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου για τις ΑΠΕ είχε διαπιστώσει ότι «δεν υφίσταται κανενός είδους λειτουργική ασυμβατότητα» μεταξύ αιολικών πάρκων και ΑΓΥΠ. Αυτή άλλωστε είναι και η πρακτική σε ολόκληρο τον κόσμο και ιδιαίτερα στην Ευρώπη, όπου εδώ και δεκαετίες αιολικά πάρκα αναπτύσσονται σε γεωργική γη χωρίς πρόβλημα.

  – Υπηρετεί μια αντίληψη κατά την οποία τα αιολικά πάρκα θα πρέπει να εγκαθίστανται μόνο μακριά από ανθρώπινες δραστηριότητες αυξάνοντας προφανώς τις πιέσεις στο φυσικό περιβάλλον. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η απαγόρευση που ισχύει για εγκατάσταση αιολικών στην Αττική, παρόλο που η περιφέρεια διαθέτει υψηλό αιολικό δυναμικό και φυσικά την υψηλότερη κατανάλωση ηλεκτρισμού στη χώρα.

 • Υπάρχουν περιπτώσεις όπως στο Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο Τρίγλιας Χαλκιδικής όπου η γη δεν είναι αρδευόμενη και το έδαφος είναι μικρής γονιμότητας (υψηλό ph, βαριά δομή) και ωστόσο χαρακτηρίζεται ως υψηλής παραγωγικότητας.
  Το τι ειναι υψηλής παραγωγικότητας θα πρέπει να επανεξεταστεί … διότι αυτή η λανθασμένη κατηγοριοποίηση κλείνει το δρόμο σε ανθρώπους που θέλουν να αξιοποιήσουν τη γη τους.
  Σε πραγματικά υψηλής παραγωγικότητας γη (ποτιστικά και παραγωγικά εδάφη) να υπάρχει ο περιορισμός του 1-3%, στα υπόλοιπα όχι.
  Επίσης ο χαρακτηρισμός να γίνεται σε επίπεδο αγροτεμαχίου και όχι από τα ΓΠΣ. Μπορεί ο γείτονας να έχει άρδευση … όχι όμως το συγκεκριμένο αγροτεμάχιο, όπως και το έδαφος διαφοροποιείται από θέση σε θέση.
  Επίσης τα φ/β πάρκα μπορούν να ενισχύουν τη βιοποικιλότητα σε επίπεδο αγρο-οικοσυστήματος και δεν ρυπαίνουν τους υπόγειους υδροφορείς και τα επιφανειακά νερά όπως κάνουν οι εντατικές καλλιέργειες σε πολλές περιοχές της χώρας.

  Εύχομαι να εκδώσετε σοφές διατάξεις
  Δρ Χρήστος Σώκος
  Δασολόγος – Περιβαλλοντολόγος
  Πρόεδρος Πανελλήνιου Συλλόγου Φ/Β Στέγης

 • 9 Νοεμβρίου 2019, 14:33 | Σταύρος Μαυρουδέας

  «δεν υπερβαίνουν το 1% του συνόλου των καλλιεργούμενων εκτάσεων της κάθε Περιφερειακής Ενότητας.»
  Σχόλιο: Να μην δεν υπερβαίνουν το 1% του συνόλου των καλλιεργούμενων εκτάσεων της κάθε Περιφερειακής Ενότητας που χαρακτηρίζονται από τη Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης του οικείου νομού ως αγροτική γη υψηλής παραγωγικότητας.

 • 8 Νοεμβρίου 2019, 17:49 | ib vogt GmbH

  Σχετικά με τον περιορισμό εγκατεστημένης ισχύος σε γή Υψηλής Παραγωγικότητας:

  Το όριο ισχύος του 1ΜWp δεν έχει κάποια λογική και είναι εις βάρος επενδύσεων μεγάλης κλίμακας σε ΑΠΕ.

  Ποιά η διαφορά στο αποτύπωμα ενός έργου εγκατεστημένης ισχύος 10MWp από το αποτύπωμα δέκα έργων του 1MWp έκαστο στην ίδια περιοχή, ακόμα και αν αυτά δεν είναι σε γειτονικά χωράφια?

  Προτείνουμε την επαναφορά του παλαιού καθεστώτος του Ν. 3851/2010.

 • 8 Νοεμβρίου 2019, 14:11 | Τζιάκας Σπύρος

  Η άρση της απαγόρευσης εγκατάστασης ΦΒ σε ΓΓΥΠ εφόσον δεν έχει καλυφθεί το 1% της συνολικής καλλιεργούμενης γης σε επίπεδο Περιφερειακής Ενότητας, είναι ένα μέτρο που δεν χρειαζόταν να εφαρμοστεί σήμερα, από τη στιγμή που έχουμε εκατοντάδες αιτήματα επενδυτών τόσο για ΦΒ όσο και για τις υπόλοιπες ΑΠΕ, που δεν μπορούν να ικανοποιηθούν είτε από έλλειψη προσωπικού στο ΔΕΔΔΗΕ είτε από έλλειψη επαρκούς ηλεκτρικού χώρου.
  Το μέτρο αυτό θα δημιουργήσει ακόμη δυσμενέστερες συνθήκες για τις τεχνολογίες ΑΠΕ που κάνουν από 2 έως 5 χρόνια για την αδειοδότησή τους και σήμερα έχοντας λάβει την ΑΕΠΟ βρίσκονται σε σειρά αγνώστου προτεραιότητας πίσω από τις Ενεργειακές Κοινότητες και τους ιδιώτες που μέσα σε λίγες εβδομάδες έχουν ωριμάσει αδειοδοτικά έργα ΦΒ των 500kw -1 ΜW και έχουν κατακλύσει του ΔΕΔΔΗΕ κάθε περιφέρειας.
  Επομένως και η παραμικρή ελπίδα για λίγο ελεύθερο ηλεκτρικό χώρο για τεχνολογίες Βιοαερίου, Βιομάζας, Υδροηλεκτρικών, εξανεμίζεται με το μέτρο αυτό που θα εκτινάξει τα αιτήματα για ΦΒ.
  Τα χωράφια που δεν είναι ΓΓΥΠ δεν έχουν εξαντληθεί και η χρήση τους για ΦΒ είναι μια καλή ευκαιρία για την αξιοποίησή τους. Το γεγονός ότι οι αγρότες που θέλουν να κάνουν ΦΒ και έχουν χρήματα να υποστηρίξουν τέτοιες επενδύσεις έχουν ιδιοκτησίες σε ΓΓΥΠ δεν δικαιολογεί την άρση της απαγόρευσης των ΦΒ σε ΓΓΥΠ. Θα μπορούσαν και αυτοί οι αγρότες όπως οι χιλιάδες ιδιώτες να βρουν μια έκταση 10 στρεμμάτων για την εγκατάσταση ΦΒ και να την αγοράσουν ή να την μισθώσουν, χωρίς να αλλάξουν την χρήση σε αποδοτικά χωράφια που διαθέτουν ήδη.
  Με την εφαρμογή του μέτρου για το 1% η απάντηση που θα καλούνται να δώσουν οι υπηρεσίες στους πολίτες θα είναι σε μεγάλο βαθμό αυθαίρετες αν δεν δημιουργηθεί ενιαίο πληροφοριακό σύστημα όπου θα καταχωρούνται τα εγκατεστημένα ΦΒ καθώς και οι δεσμευτικές προσφορές σύνδεσης που δίνει ο ΔΕΔΔΗΕ καθημερινά και στο οποίο να έχουν πρόσβαση τόσο οι υπηρεσίες όσο και οι επενδυτές. Αυτό για να γίνει θα χρειαστεί αρκετός χρόνος που τελικά ίσως όταν οργανωθούν όλα για να βγαίνει η βεβαίωση του 1% να μην υπάρχει ελεύθερος ηλεκτρικός χώρος για να υλοποιηθούν οι επενδύσεις.
  Κλείνοντας το σχόλιο μου θεωρώ πως η επαναφορά του μέτρου αυτού δεν είναι αναγκαία και δεν εξυπηρετεί στον ενεργειακό σχεδιασμό της χώρας αλλά απλά διευκολύνει ορισμένους να μην ψάχνουν για αγροτεμάχια να κάνουν την επένδυση, δηλαδή να μην δώσουν 10.000-15.000€ για αγορά ή 100€- 200€ για ενοίκιο ανά στρέμμα όταν επιθυμούν να κάνουν επένδυση 300.000€

  Τζιάκας Σπύρος
  Επενδυτής έργων ΑΠΕ

 • 8 Νοεμβρίου 2019, 12:20 | ENERDIA AE

  Αναφορικά με τον περιορισμό του 1MWp για γαίες Υψηλής Παραγωγικότητας:

  Αυτό δεν συμβαδίζει με την Αιτιολογική Έκθεση καθώς από τη μία αναφέρεται ότι το 1% προκύπτει ώστε να μην υπάρχει αλόγιστη εγκατάσταση Φ/Β σε γαίες Υψηλής Παραγωγικότητας, αλλά το όριο του 1MWp δεν εξασφαλίζει κάτι τέτοιο καθώς δέκα έργα (10) του 1MWp έχουν το ίδιο ακριβώς αποτύπωμα με ένα (1) έργο των 10MWp. Ως εκ τούτου, το όριο Ισχύος είναι αυθαίρετο και εις βάρος των Θεσμικών Επενδύσεων σε ΑΠΕ.

  Επιπλέον:
  1. Οι επενδύσεις έως 1MWp είναι Επενδύσεις με πολύ μικρή δυνατότητα απορρόφησης από το Δίκτυο (κορεσμένα Ηλ. Δίκτυα) και ως εκ τούτου, πρακτικά μη υλοποιήσιμες σε μεγάλο βαθμό.
  2. Οι μεγαλύτερες του 1MWp Επενδύσεις οδηγούνται πλέον μόνο σε άγονες, πετρώδεις και δασικού χαρακτήρα γαίες με υψηλό κόστος κατασκευής. Αυτό με τη σειρά θα οδηγήσει σε αυξητικές τάσεις για την τιμή της Ενέργειας μέσω των Διαγωνισμών.
  3. Οι ανεξάρτητοι (ιδιώτες) «Επενδυτές» που κατά παράδοση ενδιαφέρονται για επενδύσεις έως 1MWp, είναι Επενδυτές με χαμηλό bankability και ως εκ τούτου, οι όποιες επενδυτικές τους προσπάθειες δεν μπορεί να είναι το ίδιο γόνιμες σε σχέση με τους Θεσμικούς.
  4. Περιβαλλοντολογικά, το να οδηγηθούν οι μεγαλύτερες Επενδύσεις (>1ΜWp) εκτός γαιών Υψηλής Παραγωγικότητας, θα έχει επιβαρυντικό αποτύπωμα στις δασικές και δημόσιες εκτάσεις.
  5. Η απόφαση αυτή έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τις Κυβερνητικές & Πρωθυπουργικές θέσεις για αύξηση πράσινων Επενδύσεων και για παράκαμψη των γραφειοκρατικών εμποδίων για τις Επενδύσεις.

  Επιπροσθέτως:
  Ο χαρακτηρισμός των γαιών Υψηλής Παραγωγικότητας παραμένει αυθαίρετος καθώς:
  α) Δεν υπάρχει αντίστοιχος χαρακτηρισμός για τις γαίες «χαμηλής» και «μέσης» παραγωγικότητας, ώστε να υπάρχει σαφής διαχωρισμός από τις αρμόδιες Υπηρεσίες.
  β) Σύμφωνα με την υπάρχουσα ερμηνευτική Έγκυκλιο χαρακτηρισμού των γαιών Υψηλής Παραγωγικότητας από τις οικείες Περιφέρειες, στις γαίες αυτές εντάσσονται ακόμα και μη αγροτικά εκμεταλλεύσιμες γαίες αφού τα κριτήρια χαρακτηρισμού είναι γενικά, αυθαίρετα και δεν βασίζονται στην αγροτική τους δυναμική. Δηλαδή, ανεξάρτητα αν μια γεωργική γη είναι αγροτικά εύφορη ή όχι, παράγει ή μη, οι Υπηρεσίες την χαρακτηρίζουν ως Υψηλής Παραγωγικότητας μόνο και μόνο επειδή κάποτε προήλθε από Αναδασμό ή επειδή – χωρίς πρόβλεψη, μελέτη ή κάποιο άλλο απτό στοιχείο – δύναται να αρδευτεί στο μέλλον, γενικά και αυθαίρετα!

  Επιπλέον, οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας – σύμφωνα και τη Νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας (υπ. Αριθμ. 2579/2018)- έρχονται προς προστασία του Περιβάλλοντος και σε καμία περίπτωση η χρήση για 20 έτη μιας αγροτικής γης για Φ/Β δεν αποτρέπει τη μελλοντική της χρήση πάλι για τον αγροτικό σκοπό.

  Ως εκ τούτου:

  1. Δεν αλλοίωνεται ο Αγροτικός Χαρακτήρας των γαιών με τη χρήση Φ/Β.
  2. Προκύπτει σαφές θέμα ανταγωνισμού μεταξύ Επενδυτών οι οποίοι δεν θα μπορούν να κάνουν ένα έργο των 10ΜWp σε σχέση με άλλους που θα κάνουν 10 έργα μικρότερα.
  3. Το όριο του 1MWp δεν εξασφαλίζει λελογισμένη χρήση της γης παρά μόνο ο περιορισμός του 1%.
  4. Προτείνεται η επαναφορά του παλαιού καθεστώτος του Ν. 3851/2010, σύμφωνα με το οποίο η συνολική έκταση που θα καταλαμβάνουν τα Φ/Β σε αγροτικές γαίες δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το 1% του συνόλου των καλλιεργούμενων εκτάσεων της συγκεκριμένης Περιφερειακής Ενότητας.

  Προτείνεται η διατύπωση:
  «Επιτρέπεται η παραγωγή Ηλ. Ενέργειας από Φ/Β Σταθμούς σε αγροτεμάχια ανεξάρτητα αν χαρακτηρίζονται ως αγροτική γη Υψηλής Παραγωγικότητας ή όχι, εφόσον αυτοί, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που είναι ήδη συνδεδεμένοι στο Δίκτυο Ηλ. Ενέργειας, καλύπτουν εδαφικές εκτάσεις που δεν υπερβαίνουν το 1% του συνόλου των καλλιεργούμενων εκτάσεων της συγκεκριμένης Περιφερειακής ενότητας. Για την εφαρμογή της διάταξης αυτής χρησιμοποιούνται τα πιο πρόσφατα στοιχεία Ελληνικής Στατιστικής Αρχής. Για τον υπολογισμό της κάλυψης λαμβάνεται υπόψη η οριζόντια προβολή επί του εδάφους των Φ/Β στοιχείων».

  Εναλλακτικά:
  Στην περίπτωση που τα Υπουργεία προτίθενται να πριμοδοτήσουν τις μικρότερες Επενδύσεις, αυτό δεν θα πρέπει να είναι εις βάρος των Θεσμικών Επενδυτών και των μεγαλύτερων σε κλίμακα Εγκατάσεων.
  Ως εκ τούτου, θα μπορούσε εναλλακτικά να υπάρχει ποσόστοση 50% για Επενδύσεις έως 1MWp και 50% για μεγαλύτερες, στο σύνολο του 1% της γεωργικής γης.

  Επιπλέον, στο παρόν Νομοσχέδιο απουσιάζουν δύο καίρια θέματα:

  1. Δεν υπάρχει πρόβλεψη ώστε οι γαίες ΔΑ (δασικές προ του 1945 και αγροτικές σήμερα) να μην χαρακτηρίζονται ως αναδασωτέες. Με το υπάρχον καθεστώς οι εκτάσεις αυτές δύνανται να κριθούν «αναδασωτέες» από τα οικεία Δασαρχεία, και απαγορεύεται η Εγκατάσταση Φ/Β, σύμφωνα με τον Ν. 998/79, Άρθρο 53.3.γ, αποτρέποντας όχι μόνο τους Ιδιοκτήτες γης να νοικιάσουν τις ιδιοκτησίες τους αλλά και την έκδοση οποιασδήποτε άδειας εγκατάστασης Φ/Β σταθμών.
  Την ίδια στιγμή, για Αναδασωτέες εκτάσεις υπάρχει απόφαση του ΣΤΕ (υπ. Αριθμ. 2579/2018) που επιτρέπει ΑΠΕ. Με βάση την απόφαση αυτή έχει εκδοθεί σχετική εγκύκλιος για τα Αιολικά αλλά όχι για τα Φ/Β.
  Επιβάλλεται, ότι το παρόν Νομοσχέδιο θα πρέπει να φέρει ισονομία μεταξύ Φ/Β και Αιολικών και να θεραπεύσει αυτό το κενό!

  2. Δεν υπάρχει πρόβλεψη για τον έλεγχο Νομής & Κατοχής των γαιών (ειδικά των Δημοτικών & Ιδιωτικών) από τους Επενδυτές.
  Παρουσιάζονται φαινόμενα Έργων υπό Ανάπτυξη όπου ο Επενδυτής δεν έχει την εξουσιοδότηση του Ιδιοκτήτη γης, κάτι που αντιτίθεται και στο Σύνταγμα που προβλέπει ότι έννομο συμφέρον αποκτά κάποιος μόνο σε Ιδιοκτησίες που έχει Νομή & Κατοχή. Θα πρέπει σε κάποιο σημείο της Αδειοδοτικής διαδικασίας και σχετικά σε πρώιμο χρόνο, με ποινή ακύρωσης της Άδειας, να γίνεται ο σχετικός έλεγχος.

 • ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΑΥΤΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΄΄ΣΤΕΓΗ΄΄

  Θεσσαλονίκη 8.11.2019

  Θέμα: Συμμετοχή στην διαβούλευση για το νομοσχέδιο στήριξης ΑΠΕ του ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΑΥΤΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΩΝ ΄΄ΣΤΕΓΗ’΄

  ΠΡΟΤΑΣΗ 1η ΠΛΗΡΗ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΟΥ NET METERING

  Ζητούμε την πλήρη απελευθέρωση του Net Metering με 100% κάλυψη ιδιωτών επιχειρήσεων και ξενοδοχείων ενεργειακών κοινοτήτων από Φωτοβολταϊκά και Α.Π.Ε. μέσω ενεργειακού συμψηφισμού και εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού και όχι μόνο το 50% της συμφωνηθείσας ισχύος με την Δ.Ε.Η.

  Έχουμε την δυνατότητα ως Ελλάδα στην ηλιόλουστη χώρα μας η πολιτική ηγεσία να λάβει γενναίες αποφάσεις αυτονόμησης της πατρίδας μας, με την άμεση εφαρμογή του Net metering χωρίς όριο ισχύος και για ιδιώτες και για επιχειρήσεις και για το ελληνικό Δημόσιο ,Δήμους, Περιφέρειες ,με ελκυστικά προγράμματα χρηματοδότησης ,αλλά και επιδότησης από το ΕΣΠΑ για όλους τους Έλληνες καταναλωτές, αλλά και ιδιώτες ,για την σταδιακή απεξάρτηση της χώρας μας από το πετρέλαιο, το φυσικό αέριο και τα ορυκτά καύσιμα ,με έμφαση άμεσα στην παραγωγή ενέργειας από τις Α.Π.Ε. ,όπου η Ελλάδα μας και ηλιοφάνεια διαθέτει 350 ημέρες ετησίως αλλά και ανέμους και αποθέματα Βιομάζας.

  Είναι απορίας άξιο γιατί η χώρα μας δεν έχει ήδη κάνει αυτή την στροφή στις Α.Π.Ε. την ώρα που η Γερμανία έχει αποφασίσει να κλείσει τα πυρηνικά εργοστάσια της επενδύει εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ σε συστήματα αποθήκευσης ενέργειας από Α.Π.Ε. ενώ έχει το 1/10 της ηλιοφάνειας της χώρας μας.

  ΠΡΟΤΑΣΗ 2η ΙΔΡΥΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ Α.Π.Ε. Ε.Τ.Α.Π.Ε.
  Πρόταση για ίδρυση Ενεργειακής Τράπεζας Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας , Ε.Τ.Α.Π.Ε. στην Ελλάδα με αποθέματα ενέργειας από φωτοβολταικά που θα μπορούμε να εξάγουμε σε όλη την Ευρώπη αλλά και από άλλες Α.Π.Ε. με πρόγραμμα χρηματοδότησης από την ΕΤΕπ με συγκεκριμένο σχεδιασμό και ωρίμανση του έργου.

  Η Ελλάδα μπορεί να καταστεί η μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της Ευρώπης από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας ,σε ένα γενικότερο πλαίσιο, η Βιώσιμη Ανάπτυξη είναι πολύ σημαντική για την Ελλάδα. Η Ελλάδα έχει απίστευτες δυνατότητες για ηλιακή και αιολική ενέργεια, και για γεωθερμία. Η Ελλάδα θα μπορούσε καταστεί η μονάδα παραγωγής ενέργειας της Ευρώπης από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας για ολόκληρη την Ευρώπη. Επίσης είναι πολύ σημαντικό για την Ελλάδα να προωθήσει περαιτέρω την επιστήμη και την τεχνολογία στις Α.Π.Ε. εξειδικεύοντας σπουδές Μηχανικών Α.Π.Ε. που πιστεύω είναι μια καλή στρατηγική την οποία θα πρέπει να υιοθετήσει και η χώρα μας.
  Όλες οι κυβερνήσεις θα έπρεπε να διαμορφώσουν ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για τις Α.Π.Ε., ένα πλαίσιο πολιτικής για την υλοποίησή τους. Η ελληνική κυβέρνηση, θα έπρεπε ήδη να το κάνει αυτό. Το υφιστάμενο οικονομικό μοντέλο μπορεί να παράγει πλούτο, αλλά ο τρόπος που το κάνει δεν είναι ούτε δίκαιος, ούτε περιβαλλοντικά βιώσιμος. Άρα χρειαζόμαστε ένα νέο οικονομικό μοντέλο

  Η ΕΕ στηρίζει τις επενδύσεις στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στην Ελλάδα
  Την ανάγκη αύξησης της χρήσης τεχνολογιών «πράσινης» ενέργειας, επιβεβαίωσε και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην προώθηση σχεδίων για την εκμετάλλευση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στα κράτη της Μεσογείου. Ο Επίτροπος Αρίας Κανέτε τόνισε πως τα κράτη μέλη πρέπει να επιτύχουν συγκεκριμένο μερίδιο της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, ενώ επεσήμανε πως ο προϋπολογισμός της ΕΕ στηρίζει τις σχετικές επενδύσεις, μεταξύ άλλων και σε κράτη μέλη όπως η Ελλάδα, μέσω διαφόρων χρηματοδοτικών μηχανισμών.
  Επιπλέον, ο προϋπολογισμός της ΕΕ στηρίζει τις επενδύσεις στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, μεταξύ άλλων και σε κράτη μέλη όπως η Ελλάδα, μέσω διαφόρων χρηματοδοτικών μηχανισμών. Στους μηχανισμούς αυτούς περιλαμβάνονται τα ευρωπαϊκά διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία για την περίοδο 2014-2020, η πρόκληση «Ασφαλής, καθαρή και αποδοτική ενέργεια» στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζων 2020» (μεταξύ άλλων, για αναδυόμενες τεχνολογίες όπως η παλιρροιακή ενέργεια και η πλωτή αιολική ενέργεια), καθώς και ταμεία, όπως το Ταμείο Marguerite και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ενεργειακής Απόδοσης.
  Επιπλέον, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων παρέχει χρηματοδότηση σε όλα τα κράτη μέλη για την παραγωγή ανανεώσιμης ενέργειας και τη δημιουργία δικτύων. Η δημιουργία του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων ενισχύει την ικανότητα της ΕΤΕπ να αναλαμβάνει τον κίνδυνο για τη στήριξη αναδυόμενων τεχνολογιών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, μεταξύ άλλων στα οικονομικά ασθενέστερα κράτη μέλη.

  ΠΡΟΤΑΣΗ 3η ΙΔΡΥΣΗ ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΝΗΣΙΩΝ
  Tην ίδρυση των Πράσινων Νησιών όπως η Τήλος με 100% κάλυψη των ενεργειακών αναγκών τους από Α.Π.Ε. και κίνηση αποκλειστικά με ηλεκτρικά οχήματα

  Είναι καταστροφικό για τον τουρισμό μας να έχουμε και άλλα black out όπως της Σαντορίνης στα πανέμορφα νησιά μας που λειτουργούν με απαρχαιωμένους πετρελαιοκινητήρες μολύνοντας το περιβάλλον και να μην έχουν δια νόμου απαγορευτεί πλέον αφού και ακατάλληλοι τεχνικά είναι και απαρχαιωμένοι, μολύνουν το περιβάλλον ,πληρώνουμε τεράστια ποσά προστίμων για την έκλυση διοξειδίου του άνθρακα την ώρα που μπορούμε να γεμίσουμε με φωτοβολταικά και άλλες μορφές ΑΠΕ τα νησιά μας και να έχουμε δωρεάν ενέργεια από τον ήλιο μας χωρίς καμία διακοπή ρεύματος ξανά με πολλές ανεξάρτητες παροχές διάσπαρτες που θα εξομαλύνουν και το φορτίο του δικτύου και με δωρεάν ψύξη και θέρμανση με αντλίες θερμότητας και δωρεάν μετακινήσεις των πολιτών με ηλεκτρικά αυτοκίνητα με μηδενική ρύπανση του περιβάλλοντος καθιστώντας τα νησιά μας πρότυπα γαλάζια και πράσινα νησιά.

  Αυτό είναι το μοντέλο ανάπτυξης που ο δικός μας σύνδεσμος έχει να προτείνει στην ΡΑΕ και στο ΥΠΕΚΑ αλλά και στις ηγεσίες των κομμάτων, χωρίς κανένα σημείο ρομαντισμού ή αεροβασίας αλλά με τεχνικά άμεσα εφαρμόσιμες λύσεις και την σταδιακή απεξάρτηση μας άμεσα από τους υδρογονάνθρακες το φυσικό αέριο και το πετρέλαιο , δίνοντας την δυνατότητα και στους πολίτες αυτής της χώρας και στις επιχειρήσεις να μπορέσουν να πουν πως η χώρα τους και η πολιτική της ηγεσία έπραξε το αυτονόητο για την χώρα πέρα από άλλα συμφέροντα που αντιλαμβανόμαστε πλήρως πως θα θιγούν με αυτή την στροφή της χώρας μας στις Α.Π.Ε. αλλά που είναι αυτονόητο πλέον πως πρέπει και είναι επιτακτική ανάγκη να γίνει άμεσα και για την ενεργειακή μας αυτονομία αλλά και για το μέλλον των παιδιών μας και των επόμενων γενεών αφού ήδη η κατάσταση του παγκόσμιου κλίματος έχει επιδεινωθεί τραγικά με 2 βαθμούς αύξηση της μέσο σταθμικής θερμοκρασίας του πλανήτη.

  Ζητούμε λοιπόν της εφαρμογή του αυτονόητου άμεσα για το καλό των πολιτών και επιχειρήσεων αυτής της χώρας που έχει ενέργεια δοσμένη απλόχερα από την θέση της στον γεωπολιτικό χάρτη και πρέπει επιτέλους να την αξιοποιήσει και είναι οι Α.Π.Ε.
  Στις 18 Μαΐου 2017 εγκρίθηκε δήλωση σχετικά με την καθαρή ενέργεια για τα νησιά της ΕΕ. Τα νησιά αντιμετωπίζουν υψηλό ενεργειακό κόστος και προκλήσεις όσον αφορά την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού. Η πρωτοβουλία για καθαρή ενέργεια για τα νησιά της ΕΕ, θα στηρίξει τα νησιά κατά τη μετάβασή τους προς την καθαρή ενέργεια.
  Τα νησιά μας μπορεί να είναι η αρχή και η πειραματική μας πρακτική μέχρι το αρχικό μοντέλο και αποτέλεσμα να είναι ικανό να εφαρμοστεί σε όλη την ηπειρωτική Ελλάδα.

  ΠΡΟΤΑΣΗ 4η ΙΔΡΥΣΗ ESCO ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

  Στα πλαίσια της αειφόρου ανάπτυξης και της προστασίας του περιβάλλοντος, η εξοικονόμηση ενέργειας είναι το απαραίτητο βήμα για κάθε εταιρία ή ιδιώτη . Με τις κατάλληλες παρεμβάσεις στο κτήριο και τον εξοπλισμό μπορεί να επιτευχθεί σημαντική μείωση των ενεργειακών δαπανών. Η ESCO Energy Services Company στα ελληνικά E.E.Y. είναι μία Επιχείρηση Ενεργειακών Υπηρεσιών (ΕΕΥ), που λειτουργεί σε συνεργασία με τον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα για την ανάπτυξη προγραμμάτων εξοικονόμησης ενέργειας. Η EEY μπορεί να σχεδιάσει, κατασκευάσει, να εξασφαλίσει χρηματοδότηση και να αναλάβει την συντήρηση και την λειτουργία επεμβάσεων εξοικονόμησης ενέργειας για οικιακά, εμπορικά και βιομηχανικά κτήρια. Παραδίδει βέλτιστες λύσεις για όλες τις προδιαγραφές, από τα μικρά οικιακά συστήματα μέχρι μεγάλα εμπορικών και βιομηχανικών χρήσεων, χρησιμοποιώντας συνήθως την τεχνολογία συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας (CHP). Οι λύσεις είναι κατάλληλες τόσο για νέες κατασκευές και ανακαινισμένα κτήρια.
  3. Ενεργειακές Υπηρεσίες
  Οι υπηρεσίες μιας ESCO περιλαμβάνουν:
  – Την ανάπτυξη, το σχεδιασμό, και την μέριμνα για τη χρηματοδότηση έργων ενεργειακής απόδοσης – Την εγκατάσταση και την συντήρηση του εξοπλισμού που απαιτείται για τα έργα ενεργειακής απόδοσης – Την μέτρηση, την παρακολούθηση και την επαλήθευση της εξοικονομούμενης ενέργειας – Την ανάληψη του ρίσκου ότι η επέμβαση θα οδηγήσει στην εξοικονόμηση της ενέργειας που προβλέπεται
  Οι υπηρεσίες αυτές περιλαμβάνονται στο κόστος του έργου και εξοφλούνται μέσω της εξοικονόμησης που επιτυγχάνεται.
  4. Πλεονεκτήματα ενός έργου μέσω ΕΕΥ
  Λειτουργικά πλεονεκτήματα:
  • Ασφαλής, αξιόπιστη, ελεγχόμενη θέρμανση
  • Βελτιωμένη αποδοτικότητα
  • Υψηλότερα επίπεδα άνεσης
  • Αξιόπιστη παροχή θερμότητας
  • Μεγαλύτερος χρόνος ζωής του κτιρίου
  Περιβαλλοντικά οφέλη:
  • Χαμηλές εκπομπές CO2
  • Μειωμένη χρήση θερμότητας
  • Μειωμένη χρήση των πρωτογενών καυσίμων
  Οικονομικά οφέλη:
  • Μείωση του κόστους θέρμανσης
  • Μειωμένο κόστος λειτουργίας και συντήρησης
  • Ευελιξία στον τρόπο πληρωμής
  • Μείωση των επενδύσεων σε επιμέρους εξοπλισμούς
  • Χρηματοδότηση από τρίτους
  • Ηλεκτρική ενέργεια χαμηλού κόστους αν γίνει εφαρμογή Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού κ΄ Θερμότητας (CHP)
  Προτάσεις μέσω ESCO και για λύσεις αντικατάστασης του οδοφωτισμού του οδικού δικτύου όλης της χώρας με νέους λαμπτήρες LED με τηλεχειρισμό και αυτοματισμούς με την μέθοδο των ESCO με ανάληψη του ρίσκου από ιδιώτες αλλά και την εξοικονόμηση ενέργειας κτιρίων ιδιωτικών και δημοσίων με την ίδια μέθοδο.

  Η ESCO θα αναλαμβάνει με 100% χρηματοδότηση της εταιρείας :
  – Την προμήθεια και αντικατάσταση του ενεργοβορου οδικού φωτισμού με έξυπνα φωτιστικά – Την προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος Τήλε-διαχείρισης οδικού φωτισμού
  – Την 10-15 έτη συντήρηση του δικτύου οδικού φωτισμού

  Μετά την αντικατάσταση η ESCO θα εγγυάται :
  Την συμμόρφωση με τις Ευρωπαϊκές προδιαγραφές φωτισμού ανά κάθε τύπου δρόμο
  Την διατήρηση της χρωματικής απόδοσης (εφόσον το επιθυμεί ο φορέας)

  H αποπληρωμή του έργου γίνεται από την εξοικονόμηση ενέργειας , αφήνοντας οικονομικό κέρδος στον φορέα από την πρώτη ημέρα της υλοποίησης

  ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

  • Μηδενικό Αρχικό Κεφάλαιο και Ρίσκο για τον Φορέα (Δήμος ή περιφέρεια )
  • Κέρδος του φορέα από την εξοικονόμηση ενέργειας για όλη την διάρκεια της σύμβασης
  • Δημιουργία θετικών ταμειακών ροών
  • Κέρδος από οποιαδήποτε περαιτέρω αύξηση της ταρίφας της ΔΕΗ που θα έχει ως αποτέλεσμα την περαιτέρω αύξηση του κέρδος της επιχείρησης
  • Μείωση του αποτυπώματος CO2 του Φορέα
  • 100% Κέρδος από την εξοικονόμηση ενέργειας μετά τα χρόνια απόσβεσης και για το υπόλοιπο προσδόκιμο
  • Αναβάθμιση υποδομών δικτύου οδικού φωτισμού
  • Απελευθέρωση ανθρώπινου δυναμικού του φορέα που απασχολείται σήμερα με την συντήρηση του οδικού φωτισμού

  ΠΡΟΤΑΣΗ 5η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΒΙΟΜΑΖΑΣ

  Πλεονεκτήματα
  1. Η καύση της βιομάζας έχει μηδενικό ισοζύγιο διοξειδίου του άνθρακα (CO2) δεν συνεισφέρει στο φαινόμενο του θερμοκηπίου – επειδή οι ποσότητες του διοξειδίου του άνθρακα (CO2) που απελευθερώνονται κατά την καύση της βιομάζας δεσμεύονται πάλι από τα φυτά για τη δημιουργία της βιομάζας.
  2. Η μηδαμινή ύπαρξη του θείου στη βιομάζα συμβάλλει σημαντικά στον περιορισμό των εκπομπών του διοξειδίου του θείου (SO2) που είναι υπεύθυνο για την όξινη βροχή.
  3. Εφόσον η βιομάζα είναι εγχώρια πηγή ενέργειας, η αξιοποίησή της σε ενέργεια συμβάλλει σημαντικά στη μείωση της εξάρτησης από εισαγόμενα καύσιμα και βελτίωση του εμπορικού ισοζυγίου, στην εξασφάλιση του ενεργειακού εφοδιασμού και στην εξοικονόμηση του συναλλάγματος.
  4. Η ενεργειακή αξιοποίηση της βιομάζας σε μια περιοχή, αυξάνει την απασχόληση στις αγροτικές περιοχές με τη χρήση εναλλακτικών καλλιεργειών (διάφορα είδη ελαιοκράμβης, σόργο, καλάμι, κενάφ) τη δημιουργία εναλλακτικών αγορών για τις παραδοσιακές καλλιέργειες (ηλίανθος κ.ά.), και τη συγκράτηση του πληθυσμού στις εστίες τους, συμβάλλοντας έτσι στη κοινωνικό-οικονομική ανάπτυξη της περιοχής. Μελέτες έχουν δείξει ότι η παραγωγή υγρών βιοκαυσίμων έχει θετικά αποτελέσματα στον τομέα της απασχόλησης τόσο στον αγροτικό όσο και στο βιομηχανικό χώρο.
  5. Είναι ανανεώσιμη πηγή ενέργειας.
  Η αεριοποίηση είναι ένας ορθός περιβαλλοντικά τρόπος για τη μετατροπή σε ενέργεια οποιουδήποτε υλικού, το οποίο έχει ως βάση τον άνθρακα, όπως το κάρβουνο, τα παραπροϊόντα διυλιστηρίων, τη βιομάζα ή ακόμα και τα απορρίμματα , τα οφέλη διακρίνονται σε περιβαλλοντικά, κοινωνικά και οικονομικά.

  Η Αεριοποίηση της βιομάζας έχει μηδενικό ισοζύγιο διοξειδίου του άνθρακα (CO2) και δεν συνεισφέρει στο φαινόμενο του θερμοκηπίου επειδή τα προϊόντα της Αεριοποίησης είναι διοξείδιο του άνθρακα και νερό και το διοξείδιο του άνθρακα δεσμεύεται πάλι από τα φυτά για την δημιουργεί της βιομάζας.
  Επίσης η μηδαμινή ύπαρξη του θείου στη βιομάζα συμβάλλει σημαντικά στον περιορισμό των εκπομπών του διοξειδίου του θειου (SO2) που είναι υπεύθυνο για την όξινη βροχή.
  Η ανάκτηση ενέργειας από την αξιοποίηση των υπολειμμάτων, που είναι μια εγχώρια πηγή ενέργειας, συμβάλλει σημαντικά στη μείωση της εξάρτησης από εισαγόμενα καύσιμα, κυρίως του πετρελαίου, και την κάλυψη ενός μέρους του ενεργειακού εφοδιασμού του κράτους.
  Επίσης, η απεξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα έχει ως αποτέλεσμα την εξοικονόμηση συναλλάγματος.
  Τα οικονομικά οφέλη είναι άμεσα και έμμεσα.
  Έμμεσα γιατί η αξιοποίηση της βιομάζας σε μια περιοχή αυξάνει την απασχόληση στις αγροτικές περιοχές καθώς δημιουργεί εναλλακτική αγορά, συμβάλλοντας στην οικονομική ανάπτυξη της περιοχής και την συγκράτηση του πληθυσμού στις εστίες τους.
  Στα άμεσα οφέλη είναι :
  α) το οικονομικό όφελος από την χρήση της βιομάζας και β) το εισόδημα από την πώληση των υπολειμμάτων που αυξάνει, έτσι συνολικά το εισόδημα από τις αντίστοιχες καλλιέργειες.
  Πέραν όλων των προαναφερθέντων μπορούμε συνοπτικά να αναφέρουμε ειδικότερα τα ακόλουθα που επιπρόσθετα θεμελιώνουν τις προοπτικές βιωσιμότητας της μονάδας, όπως:
  – Την ύπαρξη πρώτης ύλης (συμβάσεις με παραγωγούς και αγροτικούς συνεταιρισμούς της ευρύτερης περιοχής για ενεργειακές καλλιέργειες , την αξιοποίηση των αγροτικών και δασικών υπολειμμάτων κα ) που υπερκαλύπτει το σύνολο της δυναμικότητας της μονάδας.
  – Την προνομιακή θέση εγκατάστασης της επιχείρησης.
  – Την ωριμότητα της πρότασης και το ταχύ της υλοποίησης που δείχνει την αποφασιστικότητα και σιγουριά του φορέα.

  ΠΡΟΤΑΣΗ 6η ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΜΗΔΕΝΙΚΗΣ ΒΑΣΕΩΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΜΟΝΟΜΕΡΩΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΑΣ
  Να ξεκινήσετε τον διάλογο επί μηδενικής βάσεως την συζήτηση επανόρθωσης της αδικίας που υπεστήκαμε οι έχοντες φωτοβολταικά πάρκα και ειδικά οικιακά με την αντισυνταγματική αλλαγή μονομερώς των συμβάσεων μας με μειώσεις έως και 42% των εγγυημένων τιμών μας , συζήτηση ορθολογική και ρεαλιστική και ειδικά για τους οικιακούς με επιδίωξη σας να αναιρέσετε και να μηδενίσετε την μονομερή αλλαγή των συμβάσεων μας που μας υπέβαλε η τότε κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας με υπουργό τον Ασημάκη Παπαγεωργίου παλαιότερα αλλά και να επανεξετάσετε και για τους κτιριακούς έως 100 Kwp τις δίκαιες αλλαγές που πρέπει να γίνουν και σε μικρομεσαίους αγρότες και μικροεπιχειρηματίες για επαναδιαπραγμάτευση με τους φορείς επί μηδενικής βάσεως και επιδίωξη μηδενισμού των μονομερών αλλαγών ειδικά για τους οικιακούς παραγωγούς οι οποίοι δεν είναι επιχειρηματίες και εμπιστεύτηκαν το ελληνικό κράτος και ήλιο και επένδυσαν από το υστέρημα τους.

  Επίσης προτείνουμε την διεύρυνση χρονικά των συμβάσεων σε βάθος 10ετίας τουλάχιστον.

  Ευελπιστούμε σε στενή συνεργασία με λογική και ρεαλιστικές λύσεις σε όλα όσα προτείνουμε και αναμένουμε αποφάσεις σας.
  Με εκτίμηση

  Πρόεδρος Πανελλήνιου Συνδέσμου ‘’ΣΤΕΓΗΣ’’ ΜΑΡΙΟΣ ΔΡΑΜΑΛΗΣ

  Αγαπητοί κύριοι ,
  Ο Σύνδεσμος ‘’ΣΤΕΓΗ’’ συμμετέχοντας στην διαβούλευση για για τον εθνικό σχεδιασμό για την ενέργεια και το κλίμα ως ο μόνος Πανελλήνιος Σύνδεσμος Αυτό παραγωγών την Ελλάδα σας καταθέτουμε συνολικά τις προτάσεις μας, τόσο για τον ενεργειακό συμψηφισμό που ο σύνδεσμος μας πρότεινε στο Υπουργείο το 2014 και έγινε το ΦΕΚ , όσο και για τις ενεργειακές κοινότητες ΠΡΟΤΑΣΗ 1η , αλλά και καταθέτουμε τις προτάσεις μας πλήρως για το μοντέλο ανάπτυξης των ΑΠΕ στην Ελλάδα.

 • 7 Νοεμβρίου 2019, 16:59 | Κοσμας λιολιος

  Δωστέ προτεραιοτητα στους οργανισμους γοεβ τοεβ που εξυπηρετπυν αναγκες πολλων ανθρώπων εξυπηρςτπυν και στηριζουν τον πρωτογενη τομεα μεσω της διαχείρισης των αρδευτικων δικτυων, ωστε με την κατασκευη φωτοβολταικων παρκων net metering n virtoual net metering να μπορεσoυν να μειώσουν το κοστολογιο τους και να μπορούν να επιβιωσουν..
  Δεν ειναι δυνατον να διαχωρίζονται τα μεν απο τα δε να εχπυν προτεραιότητα το ενα εναντι του αλλου οταν εξυπηρετπυν τον ιδιο σκοπο..
  Π.χ στον δικο μας τοεβ με εξασφαλισμενη χρηματοδοτηση για την κατασκευη 5 φωτοβολταϊκών 100kw εκαστος τα 4 ειναι virtoual net metering και το 1 net metering, λογο ερμηνειας του νομου να μπορει να κατασκευαστει μονο το 1..
  Ευχαριστω για την δυνατότητά να εκφρασω την αποψη μου.

 • 7 Νοεμβρίου 2019, 14:31 | Νίκος Παπαδόπουλος

  Αρκετές διορθώσεις απαιτούνται, εφόσον ο νομοθέτης πραγματικά επιθυμεί να επιτρέψει τη χωροθέτηση ΑΠΕ σε γη υψηλής παραγωγικότητας, ορθολογικά και υπό προϋποθέσεις. Συγκεκρινα, θα πρέπει να λάβει υπόψη του ότι :

  1. υπάρχει πλειάδα ετερόκλητων εγκεκριμένων ΓΠΣ/ΖΟΕ/ΣΧΟΑΑΠ στη χώρα, το καθένα με άλλες διατυπώσεις. Άρα, και για λόγους ισότητας όλων των πολιτών με ιδιοκτησίες ανά την Ελλάδα, το τελικό κείμενο του νέου Νόμου θα πρέπει να δηλώνει ΡΗΤΩΣ το επιτρεπτό ΚΑΤΑ ΠΑΡΡΕΚΛΙΣΗ από κάθε ΓΠΣ/ΖΟΕ/ΣΧΟΑΑΠ και ΧΩΡΙΣ ανάγκη προηγούμενης τροποποίησης του.

  2. θα πρέπει να επιτρέπεται και η εγκατάσταση ανεμογεννητριών, προφανώς χωρίς περιορισμό ισχύος, διότι κάτω από 1MW δεν υπάρχουν πλέον και πολλές, οι οποίες εξάλλου καταλαμβάνουν ελάχιστη επιφάνεια για την ίδια ισχύ με ένα φωτοβολταϊκό. Άρα και εδώ υπάρχει συνταγματικό θέμα, γιατί να απαγορεύεται κάτι που με λιγότερη επιφάνεια αγροτικής γης παράγει περισσότερη πράσινη ενέργεια.

  3. Για τους ίδιους λόγους με τις ανεμογεννήτριες θα πρέπει να επιτρέπεται και η εγκατάσταση μικρών υδροηλεκτρικών, μερικά εκ των οποίων χωροθετούνται κατ’ εξοχήν σε εδάφη υψηλής παραγωγικότητας (παράπλευρα ποταμών).

  4. Θα πρέπει να επιτρέπεται ΡΗΤΩΣ η χωροθέτηση και των απαραίτητων συνοδευτικών έργων : υπόγεια και ενάερια δίκτυα κάθε επιπέδου τάσης, οδοί πρόσβασης.

  5. Από τον περιορισμό του 1MW για τα Φ/Β θα πρέπει να εξαιρούνται ΡΗΤΩΣ τα οικόπεδα που περιγράφονται στο άρθρο 51, παράγραφος 11α του Ν.4178/2013 τα οποία είναι παράπλευρά εθνικών και επαρχιακών οδών και στα οποία επιτρέπεται ακόμα και η δόμηση τους, οπότε και πάλι θα ήταν συνταγματικά ακυρωτέο να απαγορευτεί άλλη χρήση ηπιότερου μάλιστα χαρακτήρα. Με λίγα λόγια θα πρέπει να δηλωθεί ότι η συγκεκριμένη παράγραφος του Ν.4178/2013 εξακολουθεί να ισχύει ως έχει άνευ περιορισμού ισχύος.

  6. δεν είναι ξεκάθαρο εάν επιτρέπεται η εγκατάσταση Φ/Β σε γαίες υψηλής παραγωγικότητας στην Αττική, παρά το ρυθμιστικό σχέδιο, έστω και έως 1MW.

  Γενικά όπως καταλαβαίνετε χρειάζεται μία προσεκτικότατη διατύπωση του κειμένου προκειμένου να μην κολήσει σε αντικρουόμενες διατάξεις που η κάθε υπηρεσία μπορεί να ερμηνεύει διαφορετικά αλλά και να μην δημιουργήσει νέα προβλήματα και νέες απαγορεύσεις που δεν υπήρχαν έως τώρα.